logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1800-1849


19e eeuwIn het begin van de 19e eeuw wordt het pakhuis genaamd Lijfland achter het herenhuis aan de Tuinlaan 50 gebouwd.  meer informatie
19e eeuwIn deze eeuw verliest de Hoofdpoort, ook wel Vrouwe- of St. Christoffelpoort genoemd) langzaam haar oorspronkelijke functie door de aanleg van de Nieuwe Haven en de hierop volgende demping van een deel van de Westvest. Als gevolg van dit functieverlies wordt ze op een onbepaald ogenblik toegemetseld en veranderd in een woning voor de sluiswachter van het sluisje aan de Koemarkt.  meer informatie
19e eeuwSteenkolen zijn voor Schiedam het belangrijkste iinvoerartikel vanwege de vele branderijen. Vele Schiedamse zeelui zijn betrokken bij het vervoer daarvan uit Engeland.  meer informatie
19e eeuwSchiedam verkoopt de ambachtsheerlijkheden Oud- en Nieuw-Engeland (Lokhorsterland), Langebakkersoord, Smalland, Deijffelsbroek.  meer informatie
1802Oprichting van distilleerderij Meder & Zn met als kenmerk "Het Zwaantje".  meer informatie
1802Abraham van der Hoeven Abrzn., Jan Rode en Hendrik Maas worden benoemd tot regent van het Hofje van Belois. Binnenmoeder wordt Johanna Groenewegen.  meer informatie
1803C. Nolet geeft aan architect C.J.F. Giudici opdracht tot het bouwen van een woonhuis aan de Lange Haven 65. Dit zal veel later als kantongerecht worden ingericht.  meer informatie
11-6-1803De eerste steen wordt gelegd voor een nieuwe, grotere molen "De Noord" aan de Noordvest door Adriaan Poort en David Johannes Meyer. Opnieuw wordt deze herbouwd en tevens een weinig verplaatst, aan de Noordvest, voor de Sint-Annazusterstraat. Een molen met die naam wordt al in 1446 vermeld als houten standerdmolen maar die stond iets zuidelijker  meer informatie
9-3-1803Jilles Bruggeman wordt na grondige verhoring door mr. Pielat van Bulderen, in Schiedam ter dood gebracht vanwege sodomie (homosexsualiteit). Hij is het laatste slachtoffer dat in Schiedam ter dood wordt gebracht.  meer informatie
17-3-1803De Kamer van Koophandel, Assurantie, Averij en Zeezaken, wordt opgericht. Hiermee komt een einde aan het bestaan van het 'Committé van Koophandel en Zeevaard".  meer informatie
3-11-1803In de Raadsvergadering wordt het verzoekschrift van de Amsterdammer Abraham van Kerssen behandeld, om - met uitsluiting van alle anderen - een drukkersonderneming in Schiedam te mogen vestigen die onder meer een Algemeene Nederlandsche Schiedamsche Courant zal drukken. De uitgever zal zijn Locke en van Kerssen.  meer informatie
15-12-1803Het stadsbestuur geeft aan Abraham van Kerssen uit Amsterdam en W. Locke & Co uit Rotterdam toestemming om met ingang van 1 januari 1804, voor de tijd van vijf jaar een krant uit te geven.  meer informatie
1804Cornelis Nolet laat zijn, door Giovanni Giudici ontworpen, patriciërswoning aan de Lange Haven 65 bouwen.  meer informatie
14-1-1804Uitgave van het eerste nummer van de Algemeene Weekelijksche Schiedamse Courant (twee stuivers per nummer, vijf gulden per jaar). De courant verschijnt tot ca. 1810. Het eerste exemplaar ligt in de gemeentebibliotheek te Rotterdam (maar is daar niet meer te vinden...SL).  meer informatie
29-9-1804De eerste bemande ballonvaart onder leiding van een Nederlander: Abraham Hopman vaart 50 minuten boven Rotterdam en omgeving en en landt in de buurt van Schiedam. Hopman tuimelt uit het mandje de sloot in. Door het plotselinge gewichtsverlies stijgt de ballon opnieuw en landt na enige tijd onbemand bij Wassenaar. Nederland heeft daarmee zijn eerste voetstappen in de internationale luchtvaart gezet.  meer informatie
1805Door de kerkmeesters worden de geschilderde glas-in-lood ramen van de Grote Kerk ten verkoop aangeboden. Ze worden vervangen door in hout gevatte vensters.  meer informatie
1805Abraham van der Hoeven, Jan Rode en H.Maas worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois. Binnenmoeder blijft Johanna Groenewegen.  meer informatie
1805De Loodwitmolen, gebouwd in 1594 en 1609 aan de St. Annazusterstraat in twee huisjes van de Leproosmeesters, wordt voor het laatst vermeld in de annalen van de stad.  meer informatie
1806Abraham van der Hoeven Abrzn. en Jan Rode worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois. Cornelis Nolet wordt benoemd. Binnenmoeder blijft Johanna Groenewegen.  meer informatie
1806De scheepswerf uit 1734 van Pieter Maartensz van Wieringen, liggende bij de Hoofdbrug, bestaat nog steeds en wordt gedreven door Maarten van Wieringen.  meer informatie
1807Herbenoeming van alle regenten en de binnenmoeder voor het Hofje van Belois t.w. Abraham van der Hoeven, Jan Rode en C. Nolet, binnenmoeder blijft ook Johanna Groenewegen.  meer informatie
29-6-1807Schiedam, Gorcum en Schoonhoven verkopen hun gezamenlijke logement te Den Haag aan het Koninkrijk Holland voor 15.000 gulden.  meer informatie
1808Het Leproos- of Proveniershuis wordt in 1808 voor het laatst als zodanig gebruikt.  meer informatie
1808PastoorThomas van Beekom koopt de voormalige bierbrouwerij De Windhond of De Hazewind aan de Lange Haven voor fl. 16.000. (Op die plek verrijst in 1822-1823 de St. Johannes de Doper- of Havenkerk)  meer informatie
1808Benoeming van regenten voor het Hofje van Belois. Abraham van der Hoeven Abrzn., Jan Rode, J.A.J.(Jan) Nolet. Binnenmoeder is nog Johanna Groenewegen.  meer informatie
28-3-1808Voor lijders aan besmettelijke ziekten wordt een houten loods geplaatst op de grond van de moestuin van de Ruïne van Mathenesse.  meer informatie
2-8-1808Een koninklijk decreet bepaalt dat met ingang van 1 januari 1810 de Hervormde Gemeente het eigendom en het bestuur van de Grote Kerk zal overnemen. De Hervormde Gemeente zal dan zelf de salarissen voor de predikanten moeten opbrengen. De toren blijft stadseigendom.  meer informatie
1810De Lutherse gemeente gebruikt de Gasthuiskerk als vergaderruimte.  meer informatie
1810Molen De Morgenzon, gebouwd in 1780 aan de Hoofdstraat bij de Buitensluis is dit jaar naar alle waarschijnlijkheid afgebroken na jarenlange bouwvalligheid en na de functies van wit- en snuifmolen en trasmolen vervuld te hebben.  meer informatie
1-1-1810De Hervormde Gemeente ontvangt de Grote Kerk in eigendom en beheer conform het koninklijk decreet van 2 augustus 1808.  meer informatie
4-4-1810Uit een brief van de regenten van het St. Jacobsgasthuis aan de burgemeester, blijkt dat de Lutherse gemeente vraagt van de Gasthuiskerk gebruik te mogen maken.  meer informatie
5-4-1810Het verzoek van de Lutherse gemeente om gebruik te mogen maken van de Gasthuiskerk wordt ingewilligd. Omdat het gebouw ook door de Waalse gemeente wordt gebruikt, zijn alleen de middaguren beschikbaar voor kerkdiensten. De oude Doopsgezinde kerk die hierdoor leegkomt (zie 08-05-1757), zal gebruikt worden ten dienste van het Stads Spin Instituut.  meer informatie
13-5-1810Eerste dienst van de Lutherse gemeente in de Gasthuiskerk is een middagdienst omdat de Waalse kerk 's morgens de beschikking over het gebouw heeft.  meer informatie
8-12-1810Afschaffing van de zogeheten vroegpredicaties die al sedert 1625 op bevel van de overheid elke zondag als extra preek in de Gasthuiskerk moesten worden gehouden "om Godt almachtig te bidden tot versachtinge van sijnen toorne over dese landen" d.w.z. vanwege de oorlog en de pest die toen heersten.  meer informatie
1811Burgemeester Cornelis Nolet, bouwer en eigenaar vanzijn door Giovanni Giudici ontworpen patriciërshuis aan de Lange Haven 65, moet tegen de verwachtingen in, zijn faillissement aanvragen.  meer informatie
1811De buitenplaats Rustenburgh wordt voor afbraak verkocht aan de Rotterdammer Jan Pols voor de som van 9.800,- gulden.  meer informatie
23-6-1811Voor het eerst wordt een huwelijk gesloten ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, tussen Tobias van Wagtendonk, weduwnaar, 48 jaar oud, meestertimmerman en Adriana de Bruijn, 49 jaar, weduwe, dochter van een beurtschipper. Registratie van ondertrouw, huwelijk, geboorte en overlijden is voorgeschreven door de Franse overheid na inlijving van Nederland bij Frankrijk.  meer informatie
17-11-1813De Franse soldaten vertrekken uit Schiedam na de beslissende nederlaag van Napoleon in de volkerenslag van 16 tot 19 oktober bij Leipzig en Nederland is bevrijd van de Franse overheersing.  meer informatie
20-11-1813In Schiedam wordt de Hollandse vlag gehesen en een provisioneel bestuur gevormd.  meer informatie
30-11-1813De stad kondigt na herhaalde aanmaningen de proclamaties af van het Algemeen bestuur van Nederland van 20 en 21 november en kiest daarmee de zijde van de Prins van Oranje. Alleen de katholieke Cornelis Nolet stemt tegen uit vrees dat de Hervormden weer alle voorrechten van eertijds van de Prins zouden krijgen.  meer informatie
8-12-1813Burgemeester Cornelis Heereman leest de Publicatie voor waarin de Prins van Oranje - Willem VI - op 30 november in Scheveningen geland- de Soevereiniteit over de Verenigde Nederlanden aanvaardt.  meer informatie
29-6-1814Z.K.H. Willem VI, Souverein Vorst (en later Koning Willem I) bezoekt Schiedam, op doorreis naar Rotterdam. De ontvangst verloopt niet vlekkeloos: het stadsbestuur en de schutterij wachten hem op aan de weg naar Kethel, maar Willem komt via de "Rotterdamsche zijde" de stad binnen. Hij wordt ontvangen op het stadhuis en bezoekt een jeneverstokerij.  meer informatie
12-2-1815Voor het eerst sinds het begin van de Franse overheersing luiden de klokken van de Grote Kerk weer voor de godsdienstoefeningen van de Hervormde Gemeente.  meer informatie
30-12-1815Bij Koninklijk Besluit wordt een bestuurscollege over Schiedam benoemd. Het bestaat uit drie burgemeesters voor het dagelijks bestuur, aangevuld met enige raadsleden. President-burgemeester is Cornelis Heereman, de beide anderen zijn Bernardus Johannes Pielat van Bulderen en Daniël Pietermaat.  meer informatie
1816Bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1815 nr. 18 wordt (ook) in Schiedam een "Kamer van Koophandel en fabrijken" opgericht. Daarvan worden tot lid voorgesteld: Jan Nolet - voor de handel op de Oostzee - die zich exuseert, Jan Burgerhoudt - voor de handel op Duitsland, Daniël Visser - voor de handel op Engeland, Simon Rijnbende - voor de handel op Frankrijk, Corn. Heereman - voor de handel op N. en Z. Amerika, die zich excuseert, Maxim. van de Berg en Simon Maas voor de branderijen Jan Loopuyt en Daniël Verlouw voor de loodwitfabrijken. Met uitzonderingen van Nolet en Heereman worden allen benoemd.  meer informatie
1816De wet op het binnenlands gedistilleerd komt tot stand. Voortaan wordt accijns geheven "bij de source", naar de inhoud van de beslagbakken in de branderij. Op de dag vóór de aanvang van het beslaan moet aangifte worden gedaan. De branders klagen hierover omdat ze hierdoor veel vrijheid verliezen.  meer informatie
24-7-1816Het wapen van de stad Schiedam wordt vastgesteld door de Hooge Raad van Adel uit naam van Koning Willem I. Op een schild van geel in zwart een staande klimmende leeuw, de kop kijkt naar links. Dwars over het schild, van linksboven naar rechtsbeneden een balk met elf vlakken, beurtelings rood en wit, te beginnen met rood in de linker bovenhoek. Het wapen wordt gedekt met de gravenkroon met drie gestileerde bladeren en zes parels. De zwarte leeuw op gouden veld is afkomstig van het wapen van Floris van Avennes (zoon van Vrouwe Aleida, stichtster van Schiedam).  meer informatie
24-8-1816Bij Koninklijk Besluit wordt Johannes (Jan vlgs Van der Feijst in Scyedam jrg. 8, nr. 1) Nolet Sr. benoemd tot burgemeester van Schiedam als opvolger van Daniël Pietermaat.  meer informatie
1817Simon Rijnbende koopt Huize Eendragt aan de Tuinlaan 82.  meer informatie
4-8-1818De gemeenteraad besluit de spin- en naaischool als stadsinstelling op te heffen maar met stadssteun als particuliere instelling te handhaven.  meer informatie
1819Geneeskundige sociëteit (ziekenfonds) "Nut en Voorzorg" wordt opgericht.Het bestuur bestaat uit A. van den Eelaart, W. Vermeulen, B. Weij, en A. van den Eelaart (Ontv.+boekh.). De arts is A. Maas, chirurgijn Joh. Vaders en apotheker de wed. J. van der Schalk.  meer informatie
1820De geneeskundige sociëteit onder de zinspreuk: "Waar men met ijver werkzaam is tot heil der Maatschappij, Daar bloeien welvaart en geluk, daar vliedt de bedelarij" wordt opgericht.  meer informatie
1820Vijfentwintig Schiedamse aandeelhouders van de Nederlandsche Handelmaatschappij bezitten (slechts) 0,3% van de aandelen.  meer informatie
1820Molen De Drie Koornbloemen, gebouwd in 1770 op de Vellevest tussen de Vlaardinger- en Kethelpoort wordt van moutmolen bakkersmolen  meer informatie
1820De geneeskundige sociëteit onder de zinspreuk "Nuttige Voorzorg" wordt opgericht.  meer informatie
1-1-1820De Stadstekenschool (handtekenkunde en bouwtekenkunde) gevestigd in een lokaliteit boven in de Beurs begint haar lessen.  meer informatie
4-1-1820Door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt de Spaarbank Anno 1820 in Schiedam opgericht. Dit om de verspreiding en vergroting van de welvaart voor de lagere standen te bevorderen.  meer informatie
27-4-1821Pastoor Johannes Schelling overlijdt. Hij was tussen 1780 en 1787 Oud-Katholiek pastoor van Schiedam.  meer informatie
7-3-1822Plechtige eerste steenlegging en wijding voor de RK Sint Janskerk aan de Lange Haven (bekend geworden als de Havenkerk) in tegenwoordigheid van de heren burgemeesters en de commissaris van politie. De kerk is ontworpen door de architect A. Tollus. De bouwstijl is neo-klassiek en het meubilair neo-barok.  meer informatie
1823Stenen stellingmolen De Star, gebouwd in 1715 aan de Noordvest "ter sijde de Kethelse poort", wordt na een brand afgebroken.  meer informatie
1824De zandloper met de koperen arm op de preekstoel van de Grote Kerk - destijds op last van de overheid geplaatst om de preeklengte tot anderhalf uur te beperken - wordt verwijderd.  meer informatie
1824Schiedam telt 1.500 huizen en 10.500 inwoners.  meer informatie
23-2-1824Het bestuur van de stad bestaande uit drie burgemeesters plus raadslieden wordt vervangen door een college bestaande uit één burgemeester en twee wethouders plus raadslieden. De benoeming van Cornelis Heereman tot burgemeester in dit college is bekrachtigd met een K.B. van 23 februari 1824.  meer informatie
14-11-1824In de nieuwgebouwde Sint Janskerk, nu gewijd aan Johannes de Doper, aan de Lange Haven (bekend geworden als de Havenkerk) wordt voor de eerste keer een Heilig Misoffer opgedragen nadat de kerk door de H.E. pater Marcolinus Pruymboom was ingewijd.  meer informatie
1825Het eerste kadastrale minuutplan van Schiedam is gereed. Ontstaan uit de opdracht in 1811 van Napoleon om van zijn gehele rijk kadastrale kaarten te maken om zodoende een landelijk systeem van grondbelasting in te voeren. Deze enorme operatiewerd pas in 1832 - onder koning Willem II - afgerond.  meer informatie
1825Na de ingebruikneming van de Johannes de Doperkerk aan de Lange Haven, wordt de oude roomse kerk met pastorie aan de Dam verkocht aan J.D. Meijer die er een dubbele branderij bouwt.  meer informatie
26-1-1825Oprichting van het genootschap Physica met als doel: de onderlinge oefening in de natuurkundige wetenschappen.  meer informatie
14-6-1825Johannes van Santen, pastoor van Schiedam, wordt tot Oud-Katholiek aartsbisschop van Utrecht gekozen.  meer informatie
sep 1825Op eigen verzoek is eervol ontslag verleend aan burgemeester Cornelis Heereman. Op dezelfde datum wordt als zijn opvolger Mr. Johannes Burgerhoudt benoemd.  meer informatie
18-9-1825Pastoor Gerardus van der Weijden wordt aangesteld.  meer informatie
1826De Plantage wordt opnieuw aangelegd omdat de conditie van de oude bomen heel slecht bleek. Nu wordt het park ingericht naar de plannen van de bekende tuinarchitect Zocher uit Haarlem. De Franse tuinaanleg moet wijken voor de Engelse met zijn lossere opzet van grasvelden en boomgroepen.  meer informatie
30-12-1826Een notariële akte meldt dat de synagoge is gevestigd in het lokaal boven het Schiedamse wachthuis d.w.z. op de bovenverdieping van het pand staande op de hoek van de Grote Markt en de Hoogstraat.  meer informatie
1827Bij Koninklijk Besluit is het voortaan verboden in de Grote of St Janskerk te begraven. Ter vergoeding wordt door de burgerlijke gemeente voorlopig f. 550,- betaald.  meer informatie
1827Het Proveniershuis kent nog maar drie proveniers d.w.z. ouderen die zich in het huis inkochten, een gevolg van de algehele verarming in en na de Bataafs-Franse tijd. Men begint daarom met de verhuring van de leegstaande huisjes en kamers.  meer informatie
17-3-1827Johannes van Velzen, stalhouder te Rotterdam wordt op een veiling in de Doele eigenaar van de herberg, logement en stalhouderij De Visscherij* op de hoek van de Vellevest met de Vlaardingerstraat. Hij vestigt zich er zelf ook.  meer informatie
14-9-1827Bij Koninklijk Besluit wordt aan Mr. Johannes Burgerhoudt eervol ontslag verleend als burgemeester van de stad Schiedam.  meer informatie
1828Het herenhuis aan de Noordvest 103, destijds gebouwd voor Jacobus Nolet naar ontwerp van Giudici, wordt gekocht door brander en distillateur Willem Jansen.  meer informatie
1828De Gasthuiskapel wordt in gebruik genomen door de Hervormde gemeente voor woensdagavonddiensten.  meer informatie
1828Het leegstaande pesthuis aan het Spinhuispad wordt afgebroken.  meer informatie
1-1-1828Het Koninklijk Besluit van 31-10-1827 wordt van kracht waarin wordt bepaald dat de Waalse en de Hervormde gemeente te Schiedam worden verenigd.  meer informatie
29-8-1828Bij Koninklijk Besluit is tot burgemeester van Schiedam benoemd de heer Dr. Pieter Brillenburg.  meer informatie
1829Bij molen De Ploeg slaat tijdens een nachtelijk onweer de bliksem in, waarbij in- en uitwendig aanmerkelijke schade wordt aangericht.  meer informatie
28-3-1829De gemeenteraad besluit een nieuw ziekenhuis te bouwen achter het Weeshuis aan de Lange Achterweg.  meer informatie
ca. 1830In deze periode is het Pruisen dat de eerste plaats inneemt onder de landen die steenkolen naar Nederland exporteren.  meer informatie
1830Oprichting kurkindustrie Thardt.  meer informatie
1830Tussen 1830 en 1860 moeten in Schiedam de laatste lijnbanen zijn verdwenen, althans volgens het beschikbare kaartenmateriaal.  meer informatie
26-1-1830De gemeenteraad besluit om op de vrijgekomen grond van het afgebroken Pesthuis een lokaal voor twee armenscholen te bouwen (= school D die in 1955 buiten gebruik wordt gesteld en in 1972 wordt afgebroken).  meer informatie
19-2-1830Oprichting van een Schiedamse afdeling van Toonkunst.  meer informatie
22-4-1830De afdeling Toonkunst die op 19 februari 1830 werd opgericht, wordt weer opgeheven. De tegenwerking van buurstad Rotterdam noopt hiertoe.  meer informatie
31-8-1831Burgemeester Dr. Pieter Brillenburg overlijdt. Zijn functie wordt waargenomen door het raadslid Heijligers die zich daartoe tot loco-burgemeester laat benoemen.  meer informatie
23-10-1831Bij Koninklijk Besluit is J. Loopuijt benoemd tot burgemeester van Schiedam.  meer informatie
28-11-1831Godefridus Spruit, pastoor te Schiedam tussen 1787 en 1797, overlijdt.  meer informatie
1833Sociëiteit De Harmonie wordt opgericht onder de zinspreuk "Wat men door Spaarzaamheid en Voorzorg heeft vergaderd, Dat komt ons regt te pas als ziekte en onheil nadert".  meer informatie
1833Bij harde zuidzuidwesten wind breekt de askop van molen De Witte. Het wiekenkruis stort neer en verplettert een van de molenpaarden.  meer informatie
13-10-1834De 'Sociëteit ter geneeskundige Verzorging' onder de zinspreuk 'Te helpen, die in nood naar hulp en bijstand ziet, Dit vordert Christenplicht, wijl het de Heer gebiedt", wordt opgericht.  meer informatie
1835"De Sociëteit ter Geneeskundige verzorging" (ziekenfonds) onder de zinspreuk "De kunst, die God tot heil der sterv'lings, schonk aan d'aarde, biedt hier haar hulp, aan elk die zorg met ijver paarde", wordt opgericht  meer informatie
1835Stichting van het Lutherse "Weezenfonds".  meer informatie
30-1-1835Oprichting van de Schiedamse Scheepsrederij met het doel op de werf De Nijverheid schepen te laten bouwen.  meer informatie
18-3-1835Burgemeester en Wethouders ontvangen definitieve toestemming van het Departement van Binnenlandse Zaken om scheepstimmerwerf De Nijverheid op (een deel van) het voormalige Galgoord te laten aanleggen  meer informatie
25-3-1835Het contract voor het graven van de kielhaven voor scheepstimmerwerf De Nijverheid wordt getekend.  meer informatie
14-5-1835Molen De Zuid door brand verwoest.  meer informatie
31-7-1835Ingebruikstelling van scheepswerf De Nijverheid aan het oostelijk Hoofd, op het voormalige Galgoord. Tevens kiellegging van het eerste fregatschip De Stad Schiedam voor rekening van de Schiedamsche Scheepsreederij. De leiding van de werf berust bij Cornelis Gips uit Dordrecht.  meer informatie
17-8-1835De notulen van de Nederlandse Hervormde kerk te Schiedam vermelden het verzoek van "12 personen om uit het Doop- en Lidmatenboek te worden geschrapt". De datum geeft een indicatie wanneer het tijdstip van het begin van de Afscheiding in Schiedam moet worden gezocht.  meer informatie
1836Mr. A. (Antoine) Vernède wordt benoemd tot gemeentesecretaris van Schiedam.  meer informatie
1836Er wordt een nieuwe speeltrommel voor het carillon in de toren van de Grote Kerk vervaardigd.  meer informatie
1-7-1836Tewaterlating van het schip De Stad Schiedam, van 801 ton op scheepswerf De Nijverheid voor rekening van de Schiedamsche Scheepsreederij.  meer informatie
aug 1836Het gemeentebestuur geeft toestemming aan de Afgescheidenen om 's zondags om 9 en 5 uur met meer dan 20 personen ten huize van Jacob de Gorter bijeen te komen.  meer informatie
8-6-1837Van deze datum zijn de eerste, bewaard gebleven notulen van een kerkenraadsvergadering van de Christelijke Afgescheiden Gemeente, bekend.  meer informatie
28-7-1837Tewaterlating van de bark "Eendragt" voor rekening van de Schiedamsche Scheepsreederij op werf De Nijverheid.  meer informatie
2-8-1837De gemeenteraad geeft goedkeuring aan bestek en tekeningen voor een nieuw te bouwen Stadsziekenhuis aan de Laan.  meer informatie
1838Bij Marinus Goude verschijnt de tweede editie van de Schiedamsche Almanak voor 1839.  meer informatie
1838Benoeming van A. Knappert en A. Post Uiterweer tot regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
10-6-1838Tewaterlating van de bark Proteus voor de rederij De Groot, Roelants en Co. te Schiedam op scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
18-8-1838Tewaterlating van het fregat Willem de Eerste van 474 last of 896 ton, voor de Schiedamsche Scheepsreederij op scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
1839L. Knappert SCzn benoemd tot regent van het Hofje van Belois. A. Knappert en A. Post Uiterweer worden als zodanig herbenoemd.  meer informatie
apr 1839De Afgescheidenen te Schiedam verzoeken de landelijke overheid als zelfstandige kerk te worden erkend.  meer informatie
8-4-1839De eerste Rooms-Katholieke school in Schiedam wordt geopend. Opgericht door P.J. Mendel (onderwijzer) en gevestigd in de Nieuwstraat.  meer informatie
12-5-1839Opening van het nieuwe Stadsziekenhuis aan de Laan.  meer informatie
15-5-1839Het fregat Delft van 417 last ofwel 788 ton voor rekening van Bonke & Co. te Rotterdam, wordt tewatergelaten op scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
10-7-1839Ds. A. Brummelkamp te Hattem aanvaardt het door de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam uitgebrachte beroep. Hij blijft echter tevens verbonden aan de gemeente van Hattem.  meer informatie
27-7-1839Het fregat Lucie van 384 last ofwel 726 ton voor rekening van rederij J. Roelandts & Co. te Rotterdam tewatergelaten op scheepwerf De Nijverheid.  meer informatie
20-9-1839Op scheepswerf De Nijverheid wordt de bark Prins Veldmaarschalk van 236 last ofwel 446 ton voor rekening van rederij De Groot, Roelants & Co. tewatergelaten.  meer informatie
24-3-1840De kerkenraad van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Schiedam, koopt voor f. 6000,- een stuk grond aan de Tuinlaan (op de plaats waar eerder een schouwburg stond) om daar een kerk met pastorie te bouwen.  meer informatie
30-5-1840Het fregat Oud Nederland van 494 last ofwel 896 ton wordt voor rekening van de Schiedamsche Scheepsreederij tewatergelaten bij scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
6-6-1840De Afgescheidenen krijgen toestemming van de landelijke overheid om te Schiedam in het gebouw Tuinlaan 120 (nu 96-100) een Christelijke Afgescheiden Gemeente "in te richten".  meer informatie
24-8-1840De bark Mercator van 238 last ofwel 450 ton wordt op scheepswerf De Nijverheid tewatergelaten voor rekening van rederij De Groot, Roelants & Co.  meer informatie
2-9-1840De Beurs wordt door brand verwoest (en spoedig daarna in oorspronkelijke vorm herbouwd).  meer informatie
12-9-1840Bij scheepswerf De Nijverheid wordt het fregat De Stad 's-Gravenhage van 475 ton ofwel 898 last voor rekening van de Haagsche Scheepsreederij tewatergelaten.  meer informatie
1841Door Johannes Robberegt is opgericht een Geneeskundige Sociëteit onder de naam "Hulp in Lijden".  meer informatie
12-3-1841De kerkenraad van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Schiedam, geeft aannemer J. Koper opdracht een kerkgebouw van 100 voet lang, 52 voet breed, 30 voet hoog, incl. kosters- en kerkenraadskamer, te bouwen op de op 24 maart 1840 aangekochte grond aan de Tuinlaan.  meer informatie
7-4-1841Bij scheepswerf De Nijverheid wordt het fregat Edouard van 371 last ofwel 701 ton voor rekening van J. Roelandts & Co. te Rotterdam tewatergelaten.  meer informatie
28-9-1841Bij scheepswerf De Nijverheid wordt de bark Christiaan Huygens van 284 last ofwel 537 ton, voor rekening van De Groot Roelants & Co. tewatergelaten.  meer informatie
29-10-1841Van het in september voltooide, maar nog niet officieel overgedragen, kerkgebouw van de Christelijk Afgescheiden Gemeente stort de hele achtergevel 'met groot gedruis' in. Aannemer J. Koper moet opnieuw aan het werk.  meer informatie
18-11-1841Opnieuw een instorting, nu een zijgevel, van het in aanbouw zijnde kerkgebouw van de Christelijk Afgescheiden Gemeente aan de Tuinlaan.  meer informatie
1842Het Gasthuis ontvangt sedert 1286 de laatste inkomsten uit de bepaling met betrekking tot het beste kleed.  meer informatie
maart 1842Bij notariële acte wordt de Vereniging "Musis Sacrum" opgericht.  meer informatie
26-3-1842Bij scheepswerf De Nijverheid wordt het fregat Pieter Corneliszoon Hooft van 479 last ofwel 905 ton voor rekening van de Schiedamsche Scheepsreederij tewatergelaten.  meer informatie
10-5-1842Musis Sacrum aan de Lange Haven wordt gebouwd als sociëteit en gebouw voor bijeenkomsten van verschillende genootschappen. De concertzaal wordt 25 el lang, 8,5 el breed, ongeveer 8 el hoog.  meer informatie
11-10-1842Feestelijke ingebruikneming van gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven 115. De concertzaal blijkt een voortreffelijke akoestiek te hebben.  meer informatie
1843De zogeheten branders-distillateurs (branders die ook distilleerden) blijken in de "Staat van Fabrieken" 1843 niet meegeteld.  meer informatie
1843Dit jaar zijn er in Schiedam vier distillleerderijen gevestigd volgens de "Staat van Fabrieken" 1843.  meer informatie
1843In de vier distillleerderijen in 1843 te Schiedam wordt uitsluitend jenever uit moutwijn gefabriceerd (dus niet uit de goedkopere spiritus).  meer informatie
1843Dit jaar zijn er vier mandenmakers in Schiedam Ze vervaardigen manden waarin de baaltjes gist verpakt worden die voor Engeland bestemd zijn.  meer informatie
1843Sociëteit (voor geneeskundige verzorging) De Hoop wordt opgericht onder de zinspreuk "In ziekte, smart en pijn gezondheid te hergeven; Dit blijft het edel doel waarnaar wij zullen streven".  meer informatie
1843Er twee kurkensnijders met in totaal zeven personeelsleden in Schiedam. Dit aantal neemt snel toe omdat in de jeneverstokerijen steeds meer flessen gebruikt worden.  meer informatie
18-2-1843Verkoop van het sedert 1837 in de Lange Kerkstraat leegstaande oude mannenhuis van Servaes Pietersz. Fabri aan gemeente Schiedam, de laatste instelling die nog door het Fabri-fonds wordt beheerd.  meer informatie
3-5-1843H.A. Leenmans, student theologie te Rotterdam, aanvaardt het beroep dat de Christelijk Afgescheiden Gemeente op hem heeft uitgebracht.  meer informatie
20-7-1843Bij scheepswerf De Nijverheid wordt de bark Soolo, groot 354 last ofwel 669 ton tewatergelaten voor rekening van rederij De Groot, Roelants & Co.  meer informatie
17-12-1843H.A. Leenmans wordt bevestigd als predikant van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam.  meer informatie
1844Simon Rijnbende wordt benoemd tot burgemeester van Schiedam. Hij is 67 jaar en was voorheen kantonrechter.  meer informatie
13-1-1844Laurentius Knappert wordt tot burgemeester van Kortland - Nieuwland en 's-Graveland benoemd.  meer informatie
1845Molen De Palmboom werpt tijdens een storm een roede af. Dit veroozaakt veel schade aan een nabijstaande branderij.  meer informatie
2-2-1845E.J.M. (Eduardus Joannes Maria) Nolet wordt geboren als zoon van koopman en distillateur en (mede) eigenaar van de firma Wenneker & Co, Johannes Andreas Nolet en Catharina Maria Wenneker.  meer informatie
maart 1845Kerk, pastorie en grond van de Christelijk Afgescheiden Gemeente aan de Tuinlaan worden voor circa f;. 13000,= verkocht aan A. Maas omdat de gelovigen niet meer aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen als gevolg van de ongelukkige bouw van het kerkgebouw. De aandeelhouders nemen genoegen met een uitkering van 20%.  meer informatie
jul 1845De kermis in Kethel gaat niet door, vanwege de aanwezigheid van "robuuste poldergasten" die werkzaam zijn bij de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Den Haag.  meer informatie
10-9-1845Een verzoek aan het gemeentebestuur een koolgasfabriek op te richten teneinde straatgasverlichting te realiseren, wordt afgewezen.  meer informatie
15-9-1845De bark Loopuyt van 174 last ofwel 379 ton wordt voor rekening van De Groot, Roelants & Co. tewatergelaten op scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
ca. 1846De stenen Zuidmolen, in 1717 gebouwd in opdracht van enkele branders aan de Lange Nieuwstraat voorbij het Blauwhuis, is omstreeks dit jaar afgebroken  meer informatie
1846Het Proveniershuis valt onder de administratie van de Magistraats-Armenkamer.  meer informatie
1846De koperen kronen in de Grote of St. Janskerk worden, vanwege overgang van kaarslicht naar olielicht, vervangen door acht ijzeren(!) kronen van ijzer, gemaakt door de firma Nederburgh Nering Bögel & Co. te Deventer voor de prijs van f. 723,20  meer informatie
1846De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert SCzn worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
15-3-1846Ds. H.A. Leenmans neemt afscheid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam na van deze gemeente te zijn 'losgemaakt' vanwege zijn dominerend en scherp optreden.  meer informatie
26-04-1846De voorgenomen verlenging van de spoorweg Amsterdam-Haarlem tot aan Rotterdam, begint met de bouw van een spoorbrug over de Poldervaart door ter plekke zand te storten. Na vele moeilijkheden in de veengrond en procedures tegen grondeigenaars (het Laantje van van der Gaag tussen Delft en Schiedam) vorderen de spoorbrug en de spoorweg zodat eind 1847 Rotterdam wordt bereikt.  meer informatie
1-5-1846Het Blauwhuis houdt op als instelling te bestaan vanwege het feit dat de regenten 'overtuigd zijn van de onmogelijkheid om het gesticht op den tegenwoordigen voet in stand te houden.'  meer informatie
13-6-1846De verjaardag van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden (1820-1879), derde zoon van koning Willem II, wordt 'op de gebruikelijke wijze' gevierd.  meer informatie
20-7-1846De eerwaarde zusters Dominicanessen vestigen zich in Schiedam in het 'Liefdehuis' aan de Lange Haven (later naar andere locaties)  meer informatie
31-7-1846Het eerste koninklijke bezoek aan Schiedam: Koning Willem II. Hij wordt door burgemeester Simon Rijnbende op het stadhuis ontvangen, waarvoor een ereboog is opgesteld met de namen Waterloo en Quatre-Bras.  meer informatie
12-12-1846De benoeming tot wethouder van Daniel Verlouw wordt met een Koninklijk Besluit bekrachtigd.  meer informatie
12-12-1846Op 12 december vestigt W. Kleijn zich als likeurstoker in een huis genaamd "de Druif" gelegen aan de Schie.  meer informatie
1847Het bestuur van de geneeskundige sociëteit uit 1820 "Waar men met ijver., etc. ", bestaat uit J. van Wagtendonk Pz voorz., J. van der Most Jz., B. Scholte, K. Noordijk Kz., J. Rondeltap, W. van Zon, J. den Draak en J. Beukers (secr.). Arts is C.J. Vaillant Jr., Chirurgijn D. Koper Jz. en apotheker H.A. Roelants.  meer informatie
1847Schiedam wordt opgenomen in de rij van bevoorrechte steden waarheen ladingen van de Nederlandse Handel Maatschappij verscheept worden.  meer informatie
1847Het Schiedamsch Jaarboekje vermeldt dat er in 25 distillateurs te Schiedam gevestigd zijn.  meer informatie
1847Het aantal mouterijen houdt steeds verband met het aantal branderijen volgens de cijfers van het Schiedamsch Jaarboekje in de jaargangen 1847-1851 - 1856-1861 - 1866-1871 - 1871-1876 en 1881-1886  meer informatie
1847De molens De Meyboom, De Eendragt, De Washington, De Witte en De Palmboom leiden schade door een storm.  meer informatie
1847De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert SCzn worden opnieuw herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois  meer informatie
8-2-1847In Schiedam is de Sint Vincentiusvereniging opgericht. De eerste voorzitter is de heer J.B. Nolet.  meer informatie
16-2-1847De gemeenteraad besluit een spoorlijn aan te leggen tussen het bestaand station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan het Stationsplein en de rivier de Nieuwe Maas. Deze zou ter hoogte van de Dammelaan (Damlaan) aftakken van de ontworpen spoorlijn naar Hoek van Holland naar een ontworpen haven in het Frankenland. Om allerlei redenen ging deze aftakking van de spoorlijn Amsterdam Rotterdam niet door.  meer informatie
26-2-1847De Schiedamsche Courant verschijnt voor het eerst. Deze zal bij voldoende interesse wekelijks gaan uitkomen. Het eerste nummer is dus een proefnummer.  meer informatie
5-4-1847Door leden en onderwijzers uit de provincie wordt het 25-jarig bestaan gevierd van het Onderwijzersgezelschap "Oefening en Uitspanning". Dat gebeurt in het Logement "De Romein", buiten de Overschiesepoort.  meer informatie
14-5-1847Willem Troost maakt per advertentie bekend dat hij een steendruk vervaardigd heeft van een"Panorama van Schiedam" en dat deze te koop is op gewoon papier voor één en op 'Chinees'-papier voor anderhalve gulden.  meer informatie
31-5-1847Plechtige opening van het laatste deel van de spoorweg Den Haag-Delft-Schiedam-Rotterdam, onder toezien van een grote menigte op het Stationsplein. Bij het Stationsgebouw (ontwerper waarschijnlijk Cornelis Oudshoorn en uitvoerder ir. Conrad) staat het Corps Muziekanten van de Schutterij. Omstreeks half 12 komt de locomotief "Amsterdam" als "eclaireur" (= verkenner) aan en daarna de locomotief "Rotterdam" met zes wagens, vervolgens locomotief "'s-Gravenhage" als eclaireur en locomotief "Haarlem" met zeven wagens.  meer informatie
3-6-1847Ingebruikneming van het eerste stationsgebouw van de HIJSM in Schiedam van architect C. Outshoorn.  meer informatie
3-6-1847Simon Rijnbende, burgemeester van Schiedam, wordt opnieuw door de gemeenteraad benoemd tot afgevaardigd statenlid van de Provincie Zuid-Holland.  meer informatie
15-7-1847De schoener Van der Palm van 272 last ofwel 514 ton, gaat bij scheepswerf De Nijverheid te water voor rekening van rederij De Groot Roelants & Co.Het schip komt onder bevel van kapitein J.J. Muntendam.  meer informatie
20-7-1847Hendrik Maas Azn. overlijdt, ruim 73 jaar oud.  meer informatie
24-7-1847Het stellen van de brugpoorten en het hangen van de sluisdeuren in de Buitensluis wordt aanbesteed gelijk met het uitdiepen van de Buitenschie tussen Schiedam en Overschie.  meer informatie
20-8-1847Bij de zogenaamde Engelse Tuin in 's-Gravenhage worden twee ijzeren herten geplaatst die werden vervaardigd in ijzergieterij van A. Nolet.  meer informatie
20-8-1847De Sint Vincentiusvereniging, letterlijk de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo, die op 8 februari jl. werd opgericht, krijgt bij Koninklijk Besluit no. 55 rechtspersoonlijkheid.  meer informatie
27-8-1847De directie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. besluit, ten gerieve van de reizigers retourkaartjes te gaan uitgeven.  meer informatie
23-9-1847Door de Schiedammer Heijne wordt voor de beoefenaars der zangkunst een 'liedertafel opgericht onder de naam "Schiedamsche Liedertafel".  meer informatie
1-10-1847Meestersmid M. Kemps bericht in de Schiedamsche Courant dat hij een Koper- en Geelgieterij heeft gevestigd aan de Broersvest. Ook repareert en vervaardigt hij stoomwerktuigen.  meer informatie
15-11-1847In de bijna 25 jaar oude en steeds verfraaide Katholieke Kerk Sint Johannes de Doper (Havenkerk) aan de Lange Haven Schiedam worden het gedeeltelijke vernieuwde hoogaltaar en de verfraaiing van de beide kleinere altaren plechtig ingewijd. Bij deze feestelijke gelegenheid wordt ook het schilderstuk van de IJzendijk, voorstellende "De kruisiging van de Heiland", hetwelk in het hoogaltaar geplaatst is, onthuld.  meer informatie
1-12-1847De heren Visser en Nolet & Co. vestigen een fabriek voor zetmeel uit aardappelen aan het Hoofd.  meer informatie
6-12-1847H.W. Roelants. Majoor-Kommandant der dienstdoende schutterij, wordt door Z.M. de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  meer informatie
17-12-1847Mededeling van het gemeentebestuur: alle mannen welke op 1 januari 1848 negentien jaar worden, moeten zich in de registers van de Nationale Militie in laten schrijven.  meer informatie
27-12-1847De schutterij en werklieden van de scheepstimmerwerf De Nijverheid brengen H.W. Roelants een serenade ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw door Z.M. de Koning.  meer informatie
1847Schiedam telt ongeveer 13000 inwoners  meer informatie
1848De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert Czn. worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois  meer informatie
1848Een storm blaast de roeden van molen De Noord.  meer informatie
8-1-1848In Den Haag overlijdt de weleerwaarde Thomas van Beekom, gedurende vele jaren pastoor van de RK gemeente. Hij is ruim 80 jaar geworden.  meer informatie
19-1-1848Den 53e verjaardag van H.M. de Koningin Anna Paulovna Romanova (dochter van de Russische tsaar Paul I) wordt op de gebruikelijke wijze gevierd.  meer informatie
28-1-1848Het vriest 6 graden Fahrenheit (dat is ruim min 14 graden Celsius). Sinds 20 december 1847 heeft het ononderbroken gevroren.  meer informatie
12-2-1848De "Stad Schiedam" vertrekt vanuit Schiedam naar Batavia onder bevel van kapitein J.P. Andriessen terwijl de Nieuwe Maas, 3 uur 's-middags, vol drijfijs ljgt.  meer informatie
19-2-1848De Schiedammers wordt in de Schiedamsche Courant gevraagd geld bij te dragen in een fonds waaruit de kosten betaald worden om een metalen standbeeld van Lourens Janszoon Coster te maken. Een indrukwekkend Comité van Aanbeveling ondersteunt dit.  meer informatie
20-2-1848Bij Koninklijk Besluit wordt aan M. Kemp octrooi verleend op zijn uitvinding van een handdraaipomp, voornamelijk ten dienste van korenwijnstokerijen.  meer informatie
28-2-1848De verjaardag van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden is in Schiedam op de gewone wijze gevierd.  meer informatie
2-3-1848De in september 1847 opgerichte Schiedamsche Liedertafel geeft een eerste uitvoering.  meer informatie
7-3-1848De schoener Mr. Cornelis Haga van 114 last ofwel 215 ton, wordt voor rekening van De Groot, Roelants & Co. tewatergelaten bij scheepswerf De Nijverheid.  meer informatie
7-3-1848Op de scheepswerf De Nijverheid is met goed gevolg het schoonerschip Mr. Cornelis Haga te water gelaten. Het schip is gebouwd voor rekening van rederij De Groot Roelants & Co.  meer informatie
1-4-1848Bij advertentie deelt J. Lechner mee dat van zijn hand bij uitgever P.J. van Dijk een dichtbundel is verschenen genaamd 'Februarij 1848' waarvan de opbrengst naar een 'weldadig doel' zal gaan.  meer informatie
5-4-1848In de Beurs vindt de gebruikelijke inspectie plaats van de schutterij door de Majoor-Kommandant H.W. Roelants.  meer informatie
25-4-1848In de Gasthuiskerk vindt de jaarlijkse plechtige uitreiking plaats van de ereprijzen aan leerlingen van de Stadstekenschool.  meer informatie
1-5-1848Bij Koninklijk Besluit is J. Lechner benoemd tot notaris te Schiedam.  meer informatie
13-5-1848Burgemeester en wethouders van de stad Schiedam delen mee dat de gewone jaarmarkt of kermis op 2 juli zal beginnen. Er mag dan niet gedobbeld worden en rijfelaars (hij die laat dobbelen), horoscooptrekkers en zogenaamde waarzeggers zullen niet worden toegelaten. Ook zal ten strengste tegen bedelarij worden opgetreden. Was getekend S. Rijnbende en gemeentesecretaris A. Vernède.  meer informatie
30-5-1848Terwijl de molen met vlaggen is versierd wordt het personeel van molen De Vrijheid door de heer Abraham Lucas Jzn. feestelijk onthaald. Het is die dag precies 63 jaar geleden dat Abraham Lucas de eerste steen legde voor de bouw van deze molen. Van een ieder die er toen bij aanwezig was is alleen deze heer Lucas nog in leven.  meer informatie
1-6-1848B en W brengen ter kennis dat zij voornemens zijn over te gaan tot verpachting van het heffen van tolgelden op de rijweg tussen Schiedam en Overschie (De Overschieseweg). Tevens maken zij bekend over te willen gaan tot aanbesteding van de straatverlichting van deze stad met reverbères (straatlantaarns met reflector) en lantaarns. Dit betreft het onderhoud alsmede de levering van de daartoe benodigde olie enz. voor de tijd van zeven jaren en vijf maanden.  meer informatie
3-6-1848B en W van Schiedam maken bekend dat zij voornemens zijn om in het openbaar aan te besteden : a - het doen van de nodige reparaties van de stadspoorten. b - het maken van een nieuw ladderhuis voor brandladders aan de Broersvest in de nabijheid van de Witte Molen (ofwel molen De Witte). c - de vernieuwing van de leibedekking van de Grote Vismarkt. Een en ander volgens de gemaakte bestekken.  meer informatie
5-6-1848De verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria is heden op de gebruikelijke wijze gevierd.  meer informatie
10-6-1848B en W van de stad Schiedam herinneren de bevolking er aan dat volgens Koninklijk Besluit van 01 augustus 1831 de Dankdag of Godsdienstige viering der Overwinning van Waterloo dit jaar zal plaatsvinden op zondag 18 Juni. Na de normale kerkdiensten zal door de dienstdoende Schutterij huis aan huis een collecte worden gehouden ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende dienst der Nederlanden.  meer informatie
22-6-1848De heer J.H. Hoppe krijgt van het bestuur dezer gemeente vergunning om een collecte onder de burgerij te houden. Hij heeft namelijk op de 5 juni een buidel met daarin f. 195,- verloren en is daardoor ernstig gedupeerd en hoopt met deze collecte geheel of gedeeltelijk schadeloos gesteld te worden.  meer informatie
4-8-1848Naar men verneemt zou de Vader van het RK Weeshuis uit dat gesticht ontslagen zijn wegens het te streng straffen der kinderen.  meer informatie
12-8-1848B en W maken bekend voornemens te zijn op 18 augustus in het openbaar aan te besteden het maken van een nieuw Toestel op het Westerhavenhoofd van de stad en tot het plaatsen van de Baaklantaarn, met levering van alle daartoe benodigde materialen, arbeidslonen etc. op de condities als in het bestek nader is omschreven.  meer informatie
19-8-1848De schoener Ceres van 115 last ofwel 217 ton, gebouwd voor rekening van rederij Ary Prins en Co. gaat bij scheepswerf De Nijverheid te water. Het schip gaat varen onder bevel van kapitein J.J. Cramer.  meer informatie
19-8-1848De Stadsspinnerij en Weverij, vroeger gedreven onder het opzicht van de J.T. Siemens, thans door ondergetekende overgenomen, houdt zich aanbevolen tot de levering van Zeildoek als van Perslinnen, Zakkendoek en alles wat verder tot deze fabriek behoort. Visser & van Leeuwen.  meer informatie
30-8-1848Omstreeks half twaalf ontstaat een grote brand in de mouterij van Ris in de Boterstraat. Zowel de Brandweer als de Schutterij zijn snel aanwezig maar ze kunnen niet voorkomen dat de mouterij, gebouwd in 1785, geheel uitbrandt.  meer informatie
1-9-1848De firmanten Kramers & de Groot openen een winkel in Tabak, snuif, sigaren, koffie en thee en zij bevelen zich van harte aan.  meer informatie
2-9-1848Landelijk worden medailles toegekend aan het best gebouwde vaartuig. Twee schepen komen daarvoor in aanmerking. Het zijn de 'Kenan Hasselam' en de barkas "De Zwerver". Laatstgenoemd schip is gebouwd door C. Gips & Zonen te Schiedam en ingeschreven door W. Roelants. Bij loting is de 'Kenan Hasselam' de gelukkige die de medaille ontvangt.  meer informatie
5-9-1848De ingang aan de voorzijde van de Plantage is een dezer dagen van een fraai ijzeren hek voorzien. Ook is een nieuwe en meer doelmatige lichttoren aan het einde van het Hoofd gebouwd en aldaar wordt het riool naar het Frankeland aanmerkelijk verbeterd en vernieuwd.  meer informatie
30-9-1848Na Groningen, Amsterdam en Rotterdam worden ook in Schiedam de eerste cholera patiënten ontdekt.  meer informatie
3-11-1848Plechtige afkondiging van de nieuwe grondwet van Nederland vanaf het bordes van het stadhuis op de Grote Markt. Direct daarna worden op het carillon van de St. Janstoren de volksliederen gespeeld.  meer informatie
4-11-1848Van Gerrit Guis is de koe gestolen. Aangezien dit zijn enige bezit is heeft hij bij het stadsbestuur toestemming gevraagd en gekregen om onder de burgerij een collecte te houden teneinde, zo mogelijk, het geleden verlies te herstellen.  meer informatie
7-11-1848De "Vereeniging van Kiezers" wordt opgericht. Voorzitter is Mr. K.A. Poortman en secretaris J.A.J. Nolet. Er zijn al 65 geïnteresseerden.  meer informatie
6-12-1848De verjaardag van Koning Willem II wordt gevierd met het bespelen van het carillon en het uitsteken van vlaggen op 200 zowel publieke als particuliere gebouwen terwijl de gewone inspectie der dienstdoende Schutterij vanwege de tijdsomstandigheden niet doorgaat.  meer informatie
15-12-1848Voor een plaats in de nieuwe Eerste Kamer na de komende grondwetsherziening zijn er twee kandidaten, namelijk Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden en S. Rijnbende, burgemeester van Schiedam. Van de 385 geldige stemmen worden er 266 op de heer Rijnbende uitgebracht zodat deze gekozen is als tweede Kandidaat voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.  meer informatie
25-12-1848Het laatste cholera geval heeft plaats gehad en de ziekte is over. Sinds 30 september waren 152 mensen aangetast waarvan er 97 zijn overleden.  meer informatie
28-12-1848In Musis Sacrum wordt door de Schiedamse Liedertafel een uitvoering gegeven. Medewerking is er van de Rotterdamse, Delftse en Haagse Liedertafels. De opbrengst is voor de Schiedamse armen.  meer informatie
29-12-1848Bij Koninklijk Besluit van 29 december 1848 is Mr. A. Vernède, gemeentesecretaris van Schiedam, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  meer informatie
1849De Zangschool, opgericht door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, ontvangt over het jaar 1849/1850 subsidie uit de kas van de Maatschappij.  meer informatie
1849Er wordt een tweede stadsarmenschool opgericht in het voormalig Blauwhuis en is een openbare school opgeheven.  meer informatie
1849Om kiezer te kunnen zijn bij algemene verkiezingen moet men tenminste f 32,- aan directe belastingen (inclusief opcenten) betalen.  meer informatie
1849De school van het Hervormd Weeshuis aan de Lange Achterweg wordt opgeheven.  meer informatie
1849De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
1849Molen De Washington werpt bij noordwesterstorm een roede af.  meer informatie
1849De Sint Vincentiusvereniging koopt een pand in de Korte Kerkstraat, wijk E, no. 240 (nu huisnummer 7).  meer informatie
28-1-1849Om kwart over drie 's-middags ontstaat brand in het Nieuwe Koffijhuis bij de Beurs. De brand wordt zonder openbare hulp geblust.  meer informatie
20-6-1849De Schiedamsche Courant bericht dat er een wedstrijd van "grasmaaijers" is uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, op het land van J. van Velzen, buiten de Vlaardinger Poort.  meer informatie
juli 1849De kermis van Kethel gaat niet door in verband met de heersende cholera.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam