logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1946-1949


1946Het Emmaplein wordt door de gemeenteraad definitief bestemd als de plaats voor t.z.t. de bouw van een nieuw stadhuis.  meer informatie
1946Het boek 'Wij hebben vleugels' verschijnt van de auteur Adriaan van der Veen, handelend over zijn eigen jeugd. Hij schreef het boek in de Verenigde Staten van Amerika tijdens de oorlogsjaren. Een groot deel speelt zich af in Schiedam. In het boek heet Adriaan: Anton en Schiedam heet Polderingen.  meer informatie
1946H. Visser wordt plaatselijk redacteur van de voormalige verzetskrant Het Parool.  meer informatie
jan 1946De Reisvereniging Zwaluwen wordt opgericht. Voorzitter is H. Dries, Vlaardingerdijk 77b en secretaris G.A. Brussaard uit de Boerhaavelaan 33c.  meer informatie
jan 1946Aan P.M. van Dongen wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de U.L.O.school G1, i.v.m. zijn benoeming als onderwijzer aan de U.L.O.school te Zwolle.  meer informatie
1946De plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen is weer ingesteld. Secretaris is A. Hukshorn, Stadhouderslaan 72.  meer informatie
1946Een bekende distillateursfirma in Schiedam ontdekt, dat er de laatste tijd onder haar etiket en afgesloten met haar capsules flessen inferieure jenever op de markt worden gebracht. Er is een clandestiene jeneverstokerij ontdekt die slechte, eigen gestookte jenever vermengt met op de zwarte markt gekochte klare. De etiketten en capsules blijken bij de bekende firma te zijn gestolen. Twee personen zijn gearresteerd.  meer informatie
jan 1946In afwachting van het officiële bericht betreffende de adoptie van Schiedam door de Londense voorstad Wandsworth in het kader van het Nederlands-Engelse Sportplan, is een comité van voorbereiding en uitvoering tot stand gekomen, waarin o.a. zitten: wethouder Alberts (voorzitter), Mr. P. van Bochove (vice-voorzitter), Edw. den Hoed (secretaris).  meer informatie
1-1-1946De Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) te Schiedam neemt een aanvang met de werkzaamheden onder leiding van de nieuw benoemde directeur Dr. J.H. van den Berg. De dienst zal worden ondergebracht in het pand Tuinlaan 18.  meer informatie
1-1-1946Het jaarverslag van de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen verschijnt. Dr.van der Starp schrijft: 'We hebben een slecht jaar achter de rug' De consultatiebureau's zijn gevestigd aan de Nieuwstraat en Leliestraat en werden 330 maal bezocht. (1943 417 maal en 1944 503 maal). Er werden 47 kinderen levenloos aangegeven. In totaal zijn er 161 kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar gestorven (incl.levenloos geborenen). Dit is een sterfte-percentage van 0% (1944 4,34%, 1943 3,19%).  meer informatie
1-1-1946Het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afd. Schiedam verschijnt. Op 1 november a.s. bestaat deze 25 jaar, hiervoor is een jubileumcommissie benoemd. In 1945 werden 544 dieren behandeld. Pijnloos gedood werden 9 honden en 12 katten, terwijl er een tehuis werd gevonden voor 16 honden en 4 katten. De polikliniek is gevestigd Broersvest 173. De paardenstal op het terrein van het woonwagenkamp aan de Buitenhavenweg.  meer informatie
2-1-1946Glasindustrie Pieterman bestaat 25 jaar. Door de verwoesting van Rotterdam moest het bedrijf deze stad verlaten en vestigt zich nu aan de Westvest. In het Corner House wordt een receptie gehouden. Het personeel biedt de directie een bank met glasplaat aan, ontworpen door Han Hendriksen, medewerker van het bedrijf. Drie werknemers jubileren mee, wegens 25-jarig dienstverband.  meer informatie
5-1-1946Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van RK Sportvereniging Excelsior, recipieert het bestuur in hotel Beijersbergen, gelegen op de hoek van de Vlaardingerstraat met de Vellevest. Van de Nederlandse Voetbal Bond (NVB) ontvangt men een marmeren presse-papier. Wethouder P. Alberts is namens het gemeentebestuur aanwezig.  meer informatie
5-1-1946De Voetbalvereniging Roelants geeft ter gelegenheid van haar werderoprichting in zaal Irene een feestavond voor leden en donateurs. Voorzitter J. Ruts opent de bijeenkomst.  meer informatie
6-1-1946William (Willy) Wilton is 40 jaar directeur van Wilton-Fijenoord. 's Morgens verzamelt het personeel zich in de koffiekamer van het hoofdgebouw. Er wordt een geschenk onder couvert aangeboden, dat bestemd is voor het op te richten fonds voor sociale voorzieningen. 's Middags vindt een officiele receptie plaats voor het zakenleven.  meer informatie
7-1-1946Aan het Bureau Broersvest 111 kunnen rijwielbanden worden aangevraagd. Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend en hierop nog geen antwoord hebben ontvangen, behoeven niet opnieuw aan te vragen. Zij die in aanmerking komen voor een rijwiel met banden, wenden zich schriftelijk tot de Distributiedienst. De banden zijn nog steeds schaars en dus 'op de bon'.  meer informatie
7-1-1946In het Passagetheater wordt een vier-spelenkamp georganiseerd door de Nederlandse Biljardbond, afd. Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Er wordt gespeeld: cadre 35/2; Libre, drie en een band stoten. Dit wordt in deze samenstelling voor het eerst in Nederland gespeeld. J.H. van Duyl wint de finale.  meer informatie
8-1-1946Ds. V.W.F.B. Schmidt, Luthers predikant overlijdt op 49-jarige leeftijd. Sinds 1926 is hij in Schiedam werkzaam geweest. Hij was bestuurslid van de Openbare Leeszaal, van de Ver. Zwakzinnigenzorg en lid van het College van Curatoren van het Gymnasium. In Amsterdam vindt op zaterdag 12 januari de begrafenis plaats.  meer informatie
8-1-1946Voor een doelmatige opbouw en organisatie van De Gemeentelijke Dienst voor Culturele Zaken is een overzichtelijke registratie van alle lichamen e.d. nodig, die zich op cultureel gebied bewegen. De wethouder van Culturele Zaken en Sport nodigt alle Schiedamse verenigingen uit hem zo spoedig mogelijk de daartoe nodige gegevens te verstrekken. 1. Naam en doelstelling 2. Namen en adressen van de bestuursleden 3. Het aantal leden. 4. Adres van het verenigingslokaal, terrein e.d.  meer informatie
8-1-1946In de ouderdom van 81 jaar overlijdt de bekende Schiedammer Eduard Marie Beukers.  meer informatie
9-1-1946Praktiserende artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegsters enz. kunnen vanaf heden een aanvraag indienen voor extra zeep. Vóór 2 februari 1946 moeten de formulieren hiervoor ingediend worden op bureau Broersvest 95. Arbeiders, die vuil werk verrichten, kunnen ook extra zeep aanvragen. Dit moet de werkgever doen.  meer informatie
12-1-1946Omstreeks 11.30 uur breekt door onvoorzichtigheid van het wachtpersoneel brand uit in een loods gelegen op het terrein van het vrouwen interneringskamp 'De Bataaf' aan de Overschiescheweg. De op 30 meter afstand gelegen loods, waarin de vrouwelijke geïnterneerden zich bevinden, looptals gevolg van de gunstige wind geen gevaar.  meer informatie
15-1-1946Th. J.H. Mouwens neemt na 45 jaar voorzitterschap van de RK Volksbond afscheid met een afscheids- en huldigingsavond.  meer informatie
16-1-1946J. Klarenbeek vraagt een Hinderwetvergunning aan voor een elektrische houtwarenfabriek in het pand Willem Brouwerstraat 21d en de NV Handelsmij L.I. van Akker voor het oprichten van een fabriek in geneesmiddelen in het pand Lange Haven 91-93.  meer informatie
17-1-1946Heropening van paardenslagerij van B. Verkaaik aan de Buitenhavenweg 160.  meer informatie
19-1-1946Het Schiedamsche Comité voor Auto- en Boottochtjes (CAB) begint zijn bemoeienissen met zijn pupillen weer. Dit zijn gebrekkigen, die vóór 1940, per zomerseizoen achtmaal op een auto- en boottocht werden getrakteerd. Vandaag houdt de CAB in zaal Irene een feestelijke bijeenkomst.  meer informatie
21-1-1946Eerste bijeenkomst van de Tijdelijke Gemeenteraad in 1946 onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts. Hij maakt in zijn nieuwjaarsrede tal van verbeteringen voor Schiedam bekend. Verder worden benoemd dr. W.C.van Unnik, leraar Hebreeuwsch aan het Stedelijk Gymnasium; Mej. A. J. Bouman aan school G2 (Huysmansstraat) en J.F. Scheffer, mej. C.R. Guibal en Mej. C. J. de Jong aan school A2 (Oude Kerkhof).  meer informatie
23-1-1946Enkele veroordelingen van het kantongerecht: 'In het raamkozijn van een winkel zitten mag niet' zei Mr. P.B. Cos en P.J.B. moet voor deze overtreding f. 1,- boete betalen of 1 dag op het politiebureau komen zitten. W.A.H. de H. gooit 'achteloos' het klokhuis van een peer weg met het gevolg, dat het een dame raakt. Het peertje komt H. op f. 5,- of 2 dagen te staan.  meer informatie
25-1-1946De ex-Korfbalvereniging Vlug en Lenig houdt een reünie voor oud leden in het Corner House. Medewerkenden: Daan Hooykaas, The Jubilees, A.T.P. accordeonduo en het orkest van Aart Schol.  meer informatie
26-1-1946Op grond van het Zuiveringsbesluit 1944 is met ingang van heden, aan de Havenmeester bij de Gemeentelijke Havendienst, de heer W.J. Kruijer, ontslag verleend uit genoemde functie.  meer informatie
26-1-1946Om 12 uur opening van Baljou's Cafetaria aan de Rotterdamschedijk 241.  meer informatie
26-1-1946In zaal Irene aan de Nieuwe Haven 155, houdt men zaterdagmiddag en zondagochtend de Parool Kinderfeesten. Ruim 1000 kinderen zijn aanwezig . Er worden tekenfilms vertoond van 'Dokie Durf' en 'Ketelbinkie'.  meer informatie
29-1-1946drs. C. Boorsma, oud-leraar aan de Rijks-HBS in geschiedenis, staatsinrichting en Nederlands, overlijdt op de leeftijd van 68 jaar.  meer informatie
30-1-1946Naar aanleiding van de lopende geruchten betreffende het verdwijnen van het interneringskamp De Kuyper deelt men mede, dat van bevoegde instanties is bericht, dat het kamp voorlopig gehandhaafd blijft. De ontslagen van het kamppersoneel worden eveneens ingetrokken.  meer informatie
1-2-1946Op zijn verzoek wordt in verband met zijn vestiging te Arnhem aan de onderdirecteur van gemeentewerken ir. C.E. Alexander per 1 februari 1946 eervol ontslag verleend. Hij kwam als architect in 1929 in dienst bij Gemeentewerken en werdt op 30 januari 1940 benoemd als onderdirecteur. In april 1941 volgde hij ir. H.B.J. Aikema op als brandweercommandant. Onder zijn leiding komt o.a. tot stand: de brandweerkazerne aan de Singel, het zusterhuis van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan, de openbare Jan Ligthartschool aan het Frans Halsplein en de verbouwing van het St. Jacobsgasthuis.  meer informatie
1-2-1946De herrezen schoolvereniging Onder Ons van de Rijks-HBS geeft een feestavond in de RK Volksbond, met het toneelstuk 'Ernst' van Oskar Wilde. Na afloop is er een gezellig samenzijn in het Corner House.  meer informatie
1-2-1946Gemeentewerken benoemt Ir. S. Moesker- in 1940 in dienst van Gemeentewerken - tot onderdirecteur en commandant van de brandweer. Hij volgt ir. C.E. Alexander op. Op 23 januari 1946 neemt het brandweerpersoneel afscheid van de heer Alexander.  meer informatie
2-2-1946Door de politie is in samenwerking met ambtenaren van invoerrechten en accijnzen een volledig in werking zijnde geheime jeneverstokerij ontdekt in een pand aan de Noordvestsingel. Alle voorwerpen worden in beslag genomen. Tegen P. de V. wordt proces-verbaal opgemaakt.  meer informatie
4-2-1946In de Amstelbron vergadert de plaatselijke afdeling van de vakgroep kappersbedrijven. Er wordt een definitief bestuur gekozen. Voorzitter: J. Ritman, secretaris: W. Beijer en verder Mej. Alberts, H. van Druten, C. de Koning, W. de Goederen en N. de Kruif.  meer informatie
4-2-1946Er ontsnappen twee geinterneerden uit het interneringskamp De Kuyper aan de Buitenhavenweg. Eén wordt al na een dag opgepakt. De ander wordt aan het eind van de week in Zeeland gearresteerd en die brengt men weer terug.  meer informatie
4-2-1946Tot besluit van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van mandolineclub ONI geeft men in Irene een feestavond voor bewoners van tehuizen voor ouden van dagen. Het toneelstuk 'Gebroeders Kalkoen' wordt opgevoerd. Het Hakkertensemble zorgt voor de muzikale omlijsting.  meer informatie
4-2-1946Er zijn plannen om op de plaats waar tot voor kort de Vendu aan de Broersvest was gevestigd een nieuw theater te bouwen. Aannemer J. van Dort stuurt reeds materiaal-aanvragen naar Den Haag.  meer informatie
5-2-1946Op de Broersvest herkent een vrouw plotseling een ontsnapte man die lid was van het Nationaal-Socialistische Kraft Korps (NSKK), een Duits 'leger'onderdeel, die rustig liep te wandelen. Hij is ontsnapt uit het interneringskamp te Hoek van Holland. Een politieagent pakt hem op de trappen van de Passage.  meer informatie
6-2-1946Per touringcar komen een aantal kinderen uit Zwitserland terug na een verblijf van 2,5 maand.  meer informatie
6-2-1946De Nederlandse Bereiderij van Bontvellen (ook Nederlandse Pelsveredelings Industrie) Frans H. Piek te Haarlem vraagt een hinderwetvergunning aan tot het oprichten van een bereiderij van bontvellen in het pand Schie 36, alhier.  meer informatie
7-2-1946De beruchte SD'er De Koning tracht te ontsnappen tijdens de wekelijkse gang van het kamp De Kuyper naar het Volksbadhuis aan de Lange Haven. Op de Koemarktbrug gaat hij aan de haal en vlucht de Lange Haven op. Een soldaat van de Gezagstroepen schiet hem in de linkervoet. Op de Hoogstraat wordt hij weer opgepakt.  meer informatie
7-2-1946Gemeentewerken verbetert het wegdek in de Burgemeester Knappertlaan. Met de aanpassingen van de verkeersregeling voorkomt men dat automobilisten en fietsers elkaar 'dwars' zitten.  meer informatie
8-2-1946Bewoners van de Warande kopen op eigen rekening kastanjebomen aan die aan het stadsbestuur worden overgedragen. De Gemeentelijke Plantsoenendienst plant de boompjes een dezer dagen (in de Warande). Het idee is van een bewoner die onbekend wil blijven en is uitgewerkt door notaris Blaisse.  meer informatie
8-2-1946J.P. Tomasini vraagt bij B en W een verlof B (drank) vergunning aan voor verkoop van alcoholvrije drank in het pand Hagastraat 80.  meer informatie
9-2-1946In gebouw Irene viert het personeel van de Centrale Keuken het afscheidsfeest. H. de Weyer spreekt namens het personeel een dankwoord aan het adres van de keukenleiding en roemt de chef J. van der Meer. De instelling houdt op te bestaan.  meer informatie
9-2-1946De vak- en wijkleiders van Vak B van de geliquideerde Luchtbeschermingsdienst overhandigen aan Mr. G.M. Hovingh een cheque van f. 3.000,- ten bate van oorlogslachtoffers. Verkoop van het materiaal levert dit bedrag op.  meer informatie
11-2-1946J. Leenhard vraagt bij B en W een verlof A vergunning aan voor de verkoop in het klein van zwak-alcoholhoudende dranken in het perceel Hoogstraat 161.  meer informatie
13-2-1946H.G. Unk, in dienst van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf (GEB) komt om het leven door een ongeluk met een elektrische centrale op de scheepswerf Nieuwe Waterweg.  meer informatie
13-2-1946P.J. Mol vraagt een hinderwetvergunning aan voor de oprichting van een koperslagerij in het pand Korte Haven 52a.  meer informatie
13-2-1946De Chemische Fabriek Schiedam (Dr. Schilling NV) vraagt een hinderwetvergunning aan voor oprichting van een chemische fabriek aan de Lange Haven 55 en Westvest 44.  meer informatie
14-2-1946Het Stedelijk Muziekcorps houdt voor het eerst sinds 1940 weer haar traditionele winterconcert in het gebouw RK Volksbond. Voorzitter J. de Waardt herdenkt de overleden bestuursleden F.L.J. van Haaren - oud burgemeester - en de heer Witkampf.  meer informatie
14-2-1946A.N., confectiefabrikant te Schiedam, wordt veroordeeld tot een boete van f. 5.000,- met verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen wegens het te duur verkopen van een 40-tal kostuums in 1944.  meer informatie
16-2-1946Op 74-jarige leeftijd overlijdt Leen van Dijk, poelier en gemeentejager van Schiedam. Het Sterrebosch en andere gemeente eigendommen zijn zijn jachtterreinen geweest.  meer informatie
16-2-1946Heden ligt ter inzage op de gemeentesecretarie het gedeeltelijk herziene plan van uitbreidingsplan Nieuwland. Eveneens het ontwerp uitbreidingsplan Tuindorp Kethel.  meer informatie
18-2-1946Op de Nassaulaan wordt OT-man (Organisation Todt) F.R. opgepakt, die eerder uit interneringskamp De Gulf wist te ontsnappen. Hij wordt nu ondergebracht in kamp De Kuyper.  meer informatie
19-2-1946Binnen enkele weken wordt het interneringskamp De Kuyper opgeheven. In verband hiermede zijn vanmorgen ongeveer 100 geïnterneerden naar het kamp De Vergulde Hand in Vlaardingen overgebracht. De overigen worden in diverse andere kampen ondergebracht.  meer informatie
20-2-1946De Gemeente Technische Bedrijven beginnen met de verwijdering van de luchtalarmsirenes. De elektrische leidingen zijn al weggehaald. Met behulp van brandweerladders worden de sirenes weggehaald.  meer informatie
26-2-1946De Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) afd. Schiedam besluit een jeugdafdeling op te richten met de bedoeling jeugd tussen 14 en 17 jaar een EHBO cursus te geven.  meer informatie
27-2-1946L.F. Paauw uit Rotterdam vraagt een Verlof A vergunning aan voor zwak alcoholische drank voor de verkoop in het klein in het pand Grote Markt 12.  meer informatie
27-2-1946Het Nederlands Elftal kiest Jan van Buijtenen van Hermes-DVS voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Luxemburg in het Stade Municipal op 10 maart 1946.  meer informatie
28-2-1946Uit de plaatselijke besturen van SDAP, VDB en NVB wordt in Schiedam een voorlopig bestuur gevormd van een afdeling Partij van de Arbeid. Naast de bestuurders van de SDAP nemen daarin zitting: P. van Bochove, mr. H.B. Engelsman en G. Wattez. Op 12 maart is de eerste openbare vergadering in Tivoli.  meer informatie
mrt 1946Ingekomen verzoeken voor Hinderwetvergunningen: 1. Lijstenfabriek Darco, oprichting lijstenfabriek in het pand Noordvestsingel 75. 2. W. Kistemann, oprichting van een inrichting voor het vervaardigen van meubelen en betimmeringen, Hoofdstraat 221.  meer informatie
mrt 1946W.F.J. Kemper, sergeant-majoor vlieger van de Marine Luchtvaart Dienst keert na 8 jaar in Schiedam terug. Hij heeft in Nederlands Oost-Indië gediend en vertelt over voorspel en nasleep van de slag in de Javazee.  meer informatie
mrt 1946De Schiedamse brandweer krijgt de beschikking over een Engelse 'belwagen', afkomstig van Londense luchtbeschermingsdienst, merk Austin. Tevens ontvangt men een motorspuit van de Schiedamse luchtbescherming. Onder leiding van adjunct hoofdbrandmeester D. de Jager worden deze materialen opgeknapt.  meer informatie
mrt 1946F. Jungerius vestigt zich als huisarts in de Burgemeester Knappertlaan 269a.  meer informatie
mrt 1946Openbare uitvoeringen in het Passagetheater zullen in het vervolg op zaterdagmiddag plaatsvinden i.p.v. zondagmorgen. OBK zal het laatste zondagochtend-concert verzorgen. De opvoering van 'De Waarheid' is de laatste toneelvoorstelling op zondag.  meer informatie
mrt 1946De bekende SVV-speler Jan Schrumpf is na een verblijf van enkele weken in Spekholzerheide weer teruggekeerd in Schiedam. A.s. zondag 17-03 zal hij weer bij SVV spelen, evenals zijn tocht- en clubgenoot Piet Romeijn.  meer informatie
mrt 1946De C.V. Lenderink en Co. vraagt een hinderwet-vergunning aan voor de oprichting van een fabriek voor de bereiding van bakkerij-grondstoffen in het pand Westerkade 20.  meer informatie
1-3-1946De Schiedamsche Onderwijzers Toneelvereniging SOT, die in de laatste jaren voor de oorlog in Schiedam een vooraanstaande plaats onder het dilettantentoneel begon in te nemen, is weer herboren. Vrijdag 1 maart geeft zij in Oud-Beijerland een opvoering van Ank v.d. Moers blijspel "Waar is m'n dochter".  meer informatie
1-3-1946De firma H.A.M. Roelants bestaat 100 jaar. In het oude huis aan de Lange Haven 21 recipiëren vandaag de beide firmanten, de heren Mr. H.A.M. Roelants en H.L. Jonker Roelants.  meer informatie
1-3-1946Bij de werf Gusto wordt A. van de Berg, chef van de loonadministratie gehuldigd in verband met zijn 50-jarig dienstverband. Namens de directie voert N.W. Conijn het woord.  meer informatie
2-3-1946Buurtvereniging 'Herboren Nederland' (in de Mariastraat tussen Nieuwe Haven en Gordonstraat) organiseert een feestavond. Toneelvereniging The Joly Boys voert enkele schetsjes op. De Rythm Kings verzorgt de dansmuziek.  meer informatie
3-3-1946In Tivoli komt voor de laatste maal het personeel van interneringskamp De Kuyper bijeen. Kampcommandant kapitein J.A.M. Prinz spreekt een openingswoord. Voor de laatste maal wordt appél afgenomen. Bijzondere woorden van dank krijgen de hoofdbewakers de Haas en Krabbenbos, hoofdadministrateur Vroegh en menagemeester Slagmolen.  meer informatie
5-3-1946Er breekt een staking uit bij de cacao- en chocoladefabrieken Baronie. Volgens de EVC (Eenheidsvakscentrale) is de reden tot deze staking het ontslag van vier meisjes, omdat zij om loonsverhoging vragen, die al in het vooruitzicht was gesteld. Volgens de directie overtreden de meisjes een dienstvoorschrift, ze nemen hun tasjes mee in de fabriek, deze behoren in de garderobe achtergelaten te worden om verduistering niet te vergemakkelijken. Ook bij andere werknemers heerst ontevredenheid, omdat de loonregeling van een rijksbemiddelaar nog niet wordt nagekomen.  meer informatie
7-3-1946Thijs, de rijwielbewaker van het postkantoor krijgt een dezer dagen zijn houten huisje onder de luifel dat hem was toegezegd tijdens zijn 25-jarig jubileum in mei 1944. Door materiaa gebrek is dit steeds op de lange baan geschoven. Thans is het geschenk geplaatst.  meer informatie
8-3-1946Op de paardenmarkt zijn 28 paarden aangevoerd. Er heerst op de Grote Markt een gezellige, dorpse sfeer. In café 't Raadhuys bezegelt men een eventuele koop met koffie i.p.v. jenever.  meer informatie
9-3-1946Buurtvereniging de Kreupelstraat geeft in gebouw Harmonie een feestavond voor haar leden. De heer Van de Kant, voorzitter, spreekt een openingswoord.  meer informatie
11-3-1946Het Parool ofwel Schiedamsche Courant is thans Het Parool ofwel De Schiedammer. Het Schiedamse nieuws wordt uitgebreider. Het formaat van de krant is iets kleiner geworden.  meer informatie
11-3-1946Vanaf vandaag en op 18 en 25 maart en 1 april zal de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd afd. Wereldprogramma 's middags van 2.30 tot 2.45 uur uitzenden vanuit het Passage Theater. Het orgelspel van Joop Walvis zal worden uitgezonden.  meer informatie
12-3-1946Mej. H. Heus is 40 jaar werkster bij de Rijks-HBS. Leraren en leerlingen brengen haar een bloemenhulde. Van directeur ir. Vollewens ontvangt zij een geschenk onder couvert.  meer informatie
12-3-1946In zaal Tivoli houdt de PVDA haar eerste openbare vergadering. Spreker is J.H. Scheps over 'Het politieke aspect'. Voorzitter is H. Sabel.  meer informatie
12-3-1946De directie van De Baronie beschuldigt de EVC van on-Nederlandse en terroristische methoden en is niet van plan de eisen in te willigen, zelfs al moet de productie geheel worden stopgezet.  meer informatie
14-3-1946Het Schiedams Christelijk Mannenkoor geeft in Irene een herdenkingsavond n.a.v. haar 15-jarig bestaan.  meer informatie
15-3-1946G. Hoogenbirk voorzitter van de Eenheids Vak Centrale (EVC) schetst de toestanden bij De Baronie.  meer informatie
16-3-1946Joop Walvis is 25 jaar artiest. In het Passage Theater is er een huldigingssfeest, waarvoor eerder een comité is opgericht waarvan o.a. waarnemend burgemeester Alberts lid is.  meer informatie
17-3-1946Op 47-jarige leeftijd overlijdt G.P. van Lunteren, leraar Duits en Wiskunde aan de Mulo-school G1 in de Huysmansstraat.  meer informatie
18-3-1946Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt besloten de Vismarkt te restaureren en culturele uitvoeringen in de toekomst vrij van vermakelijkheidsbelasting te maken alsmede sportvelden te verbeteren. Er wordt mededeling gedaan dat leden van de SDAP, de VD en H.B. Engelsman zijn toegetreden tot de Partij van de Arbeid.  meer informatie
19-3-1946C.P. Beth, ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen alhier, herdenkt zijn 40-jarig ambtsjubileum.  meer informatie
19-3-1946Het Trouw-fonds houdt in de RK Volksbond een herdenkingsavond, waarbij het historisch spel van J. Hoeve 'Nederland vecht door' wordt opgevoerd. De opbrengst komt ten goede aan de nabestaanden van hen, die in de illegaliteit voor het illegale dagblad Trouw hun leven hebben gegeven.  meer informatie
20-3-1946De prinsessen Beatrix en Irene zijn in Schiedam. Ze komen geheel onverwacht, alleen de politie is op de hoogte. Om 3 uur arriveren ze onder de hoede van freule Feith in Schiedam en rijden regelrecht door naar Wilton-Fijenoord, waar ze spelen op het marineschip Hr.Ms.Tjerk Hiddes. Als herinnering krijgen ze een model mee van het schip. Om vijf uur vertrekken ze weer.  meer informatie
21-3-1946In de RK Volksbond herdenkt de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV) haar 60-jarig bestaan en de Chr. Voetbalvereniging HBS haar 20-jarig bestaan met een feestavond. J. Sonneveld, voorzitter van de feestcommissie spreekt een openingswoord. De avond wordt gevuld met zang van het koor der vereniging en declamatie door Mej. Cor Bouterse.  meer informatie
22-3-1946Het interneringskamp voor vrouwen De Bataaf aan de Oude Dijk wordt opgeheven. De geïnterneerden worden overgebracht naar het kamp Hoofdweg te Capelle aan de IJssel.  meer informatie
23-3-1946In de RK Volksbond herdenkt de Schiedamse Hengelvereniging De Amateur haar 30-jarig bestaan, met een feestavond.  meer informatie
25-3-1946Bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag staat de 22-jarige Schiedamse student G. A. terecht. Hem wordt ten laste gelegd dat hij in 1942 vrijwillig in dienst treedt van het NSKK. De eis is 5 jaar. Tevens staat terecht de 51-jarige J. B. uit Kethel. Hij wordt ervan beschuldigd eind 1944 landwachter De R. te hebben verraden dat de buurvrouw van zijn vroegere kostjuffrouw een radiotoestel in huis heeft. Eis 3 jaar. Uitspraak over 14 dagen.  meer informatie
25-3-1946In de RK Volksbond vindt de prijsuitreiking plaats van het jubileumtoernooi van biljartvereniging De Karseboom die het 5-jarig bestaan viert. Deelnemende verenigingen die een prijs winnen zijn: Bellevue, Thalia, Het Oosten, DGM, Het Raadhuis, Rembrandt, OBK, De Sluis, Ons Genoegen, Entre-Nous, De Nieuwe Brug, Eureka, EVS, Pleinzicht en Het Centrum.  meer informatie
26-3-1946Spelende kinderen vinden in een sloot achter de RK Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk twee vliegtuigbommen. Bij onderzoek door de politie blijkt dat één der bommen ongevaarlijk is. Deze bevat 55 kg. springstof en is van Duitse makelij. De tweede bom is van onbekende herkomst en nog geladen. De projectielen worden overgedragen aan de bommenopruimingsdienst van de politie te Rotterdam.  meer informatie
apr 1946B en W bieden de gemeentebegroting 1946 aan. Er is een tekort van bijna 3 miljoen. De totale uitgaven worden geraamd op f. 9.907.967,68. De inkomsten op f. 7.537.967,68.  meer informatie
apr 1946De afdeling Schiedam van de Internationale Vereniging Bellamy (IVB) en de Nederlandse Vereniging Bellamy (NVB) wordt opgericht. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren N.J. Hout, A.J. van der Zeeuw en P.K. Bol.  meer informatie
apr 1946Het jaarverslag van Wilton-Fijenoord over 1944 verschijnt. Hierin beschrijft men de situatie op de werf van destijds (met het door de Duitse bezetter stelen van vrijwel alle machines, vernielen van dokken e.d.) en de nog te verrichten werkzaamheden, etc.  meer informatie
apr 1946De toneelvereniging Nut en Ontspanning hervat haar repetities weer. Er wordt een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit L. Visser, voorzitter; W. van Rijswijk, secretaris; J. Veringmeijer, penningmeester.  meer informatie
apr 1946In een kort geding bepaalt de rechter, dat de communistische Eenheids Vak Centrale (EVC), geen strooibiljetten meer mag verspreiden in Schiedam.  meer informatie
apr 1946In Schiedam wordt een comité van actie gevormd met het doel zo spoedig mogelijk een afdeling van de Partij van de Vrijheid te stichten. Er verschijnt een oproep, ondertekend door K. Bosch, terwijl de heer Mr. H.A.M. Roelants het voorlopig secretariaat waarneemt.  meer informatie
apr 1946Op initiatief van A. Hukshorn besluiten bewoners van de Havendijk, de Lek- en Rijnstraat een kleuterspeeltuin te stichten. Een vereniging wordt opgericht, die 206 leden telt. De tuin komt naast de Openbare school aan de Lekstraat. Het bestuur: J.H. Meeder, voorzitter, A. Snijders, secretaris, H. Korporaal, penningmeester.  meer informatie
1-4-1946De Schiedamse Politieke Opsporings Dienst (POD) wordt opgeheven en samengetrokken met de POD te Vlaardingen. De nieuwe naam zal luiden: Politieke Recherche Afdeling (PRA) Schiedam-Vlaardingen-Westland. Het bureau wordt gevestigd aan de Schiedamseweg te Vlaardingen. Een Politieke Recherche Post (PRP) blijft gevestigd aan de BK-Laan 142. De officier-fiscaal Mr. Dupuis, zal kantoor houden in het Erasmushuis in Rotterdam.  meer informatie
2-4-1946Ds. J. van der Meulen houdt in de Julianakerk zijn afscheidspreek wegens aangenomen beroep naar 's Hertogenbosch.  meer informatie
3-4-1946Gesprek met adj. hoofdbrandmeester D. de Jager over het brandweermateriaal tijdens de oorlog. De Jager vertelt, dat de meeste auto's ondergedoken waren o.a. in een pakhuis aan de Noordvest, onder de toren van de Grote Kerk en in een garage naast de school aan het Frans Halsplein. Het materiaal, dat achterbleef in de brandweerkazerne werd door de duitse bezetter in beslag genomen.  meer informatie
4-4-1946In gebouw Irene herdenkt de Christelijke Meisjesvereniging Martha haar 75-jarig bestaan met een feestavond. Ds. W.C. van Unnik spreekt een inleidend woord. Eigen leden voeren het toneelstuk 'Zoo zijn onze manieren' op. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door de 'Muto-band'.  meer informatie
6-4-1946De Bond van Oud-leerlingen van de MULO-school A (onder de naam BOMA, heeft een feest-propaganda-avond in de RK Volksbond. Voorzitter G. de Niet spreekt een openingswoord. Het programma wordt aaneengepraat door Ton van Duinhoven.  meer informatie
8-4-1946G. A., 22-jarig student, wordt veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, door te brengen in de bijzondere strafgevangenis voor jongelieden vanwege zijn lidmaatschap van de NSKK tijdens de Tweede Wereldoorlog.  meer informatie
9-4-1946Bij besluit van B en W krijgt P.J. Mol vergunning tot het oprichten van een koperslagerij in het pand Korte Haven 52a.  meer informatie
10-4-1946Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts doet verslag van de besprekingen in Wandsworth over de Engels-Nederlandse Sportuitwisseling. Op 11 mei speelt een Schiedams elftal tegen Wandsworth. In augustus komen de Engelsen naar Schiedam.  meer informatie
11-4-1946Wandelsportvereniging De Schiedamse Wandelaar (DSW) organiseert in Irene een feestavond naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan. W. Brandt, voorzitter, opent de avond. Er worden door leden en donateurs 2 clubvlaggen aangeboden.  meer informatie
12-4-1946In Corner House herdenkt hockeyclub Asvion haar 10-jarig bestaan, met een receptie en feestavond.  meer informatie
12-4-1946Het Passage Theater neemt een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik. Het betreft een Philips combinatieversterker van 25 Watt.  meer informatie
13-4-1946In verband met het 10-jarig bestaan heeft wandelsportvereniging De Schiedamse Wandelaar (DSW) vandaag en morgen jubileum-wandeltochten.  meer informatie
13-4-1946Om 3 uur in de morgen breekt brand uit in de molen van NV Branderij en Gistfabriek Hollandia II aan het 's Graveland 28. Het vuur slaat over op een graan-elevator die geheel verbrandt. De brandweer is de brand spoedig meester. De schade bedraagt enige duizenden guldens.  meer informatie
13-4-1946Toneelvereniging "Tot steun in den Strijd" geeft voor het eerst na de bevrijding weer een openbare toneeluitvoering. Het betreft een opvoering van de klucht "Een huis vol herrie" van Stephens en Linton. In het openingswoord van L. de Vogel jr. memoreert hij het overlijden van regisseur P. de Vogel. De heer P. Rodenberg neemt die taak nu over.  meer informatie
15-4-1946Het ontwerp voor het oorlogsmonument, dat voor de de vijver in het Julianapark zal worden geplaatst, nadert zijn voltooiing. Beeldhouwer Pieter Starreveld is de ontwerper/maker.  meer informatie
16-4-1946Biljartvereniging De Unie viert haar eerste lustrum met een feestavond. In zijn openingswoord reikt voorzitter J.van Dam aan de winnaars van de nederlaagserie wedstrijden de prijzen uit aan Het Oosten, Pleinzicht en Entre Nous.  meer informatie
17-4-1946In het gebouw Vellevest, het clubhuis van de Schiedamse Kunstenaarsgemeenschap S'45, opent men een tentoonstelling.  meer informatie
17-4-1946Van de twaalf zaken die op het Kantongerecht worden behandeld, zijn er zes die betrekking hebben op het onbeheerd en niet op slot laten staan van een fiets langs de openbare weg. Vijf verdachten krijgen een boete van f. 5,- of 2 dagen. Een militair van de Gezagstroepen wordt verwezen naar de militaire rechter.  meer informatie
18-4-1946Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts schrijft een herdenkingsartikel voor mr.dr. F.L.J. van Haaren, die op 13 april 1945, net vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog een jaar geleden, is overleden.  meer informatie
18-4-1946Bij de politiepost aan de François Haverschmidtlaanwordt volgens besluit van B en W een herkeuring van trekhonden met kar en tuig uitgevoerd. Nagegaan wordt of de kar die door de hond wordt voortgetrokken en/of gedragen, geen dierenleed veroorzaakt. Dit is een besluit van B en W.  meer informatie
18-4-1946De krant publiceert een artikel over gymnastiekvereniging THOR, de vereniging aan de wieg van de Schiedamse turners. Op Pinksteren gaan driehonderd leden naar het grote vredesfeest van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Vereniging (KNGV) te Arnhem.  meer informatie
18-4-1946De Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereniging Door Eendracht Sterk verkrijgt een hinderwetvergunning voor de uitbreiding van de bakkerij in de panden Kethelstraat 24/26. Bijtrekking van het pand Kethelstraat 22 t/m 16, 10 en 6 en Zijlstraat 66 t/m 70 waarin een melkcentrale, een levensmiddelenbedrijf, een wagenremise, garage, timmermanswerkplaats en schilderswerkplaats wordt gevestigd  meer informatie
19-4-1946De Schiedamse Boks- en Athletiekvereniging Sandow herdenkt de oprichting van 25 jaar geleden.  meer informatie
19-4-1946De kinderen die naar Zweden werden uitgezonden om aan te sterken, komen vandaag terug. Ze arriveren op Plein Eendracht. Het betreft uitgezonden kinderen van het comité Kinderuitzending.  meer informatie
20-4-1946Vandaag komen de Schiedamse kinderen die naar Engeland werden uitgezonden terug op het NS-station. Het betreft uitgezonden kinderen van het comité Kinderuitzending.  meer informatie
20-4-1946In de Harmonie te Vlaardingen herdenkt hockeyvereniging Asvion haar 10-jarig bestaan met een feestavond.  meer informatie
22-4-1946P. Meijer herdenkt zijn 40-jarig dienstverband bij Boek- en Kantoorhandel Henri Rebers.  meer informatie
26-4-1946Koperslagerswerkplaats P.J. Mol wordt verplaatst van de Korte Haven naar de Nieuwe Haven 237.  meer informatie
27-4-1946In het Stedelijk Museum wordt de St. Liduinatentoonstelling geopend. Custos C.H. Schwagermann heet iedereen welkom. Dr.B. Knipping (O.Fr.) bespreekt de uitbeelding van St. Liduina in de kunst.  meer informatie
27-4-1946Bij de firma J.C. Breve zijn de heren B. Versteege en M. Plooij 25 jaar in dienst als steenhouwer.  meer informatie
27-4-1946Van 12.35 tot 13.00 uur is bij de VARA-radio op Hilversum 1 het Schiedamse dansorkest van Aart Schol te beluisteren met het programma: 1. Typhoon, 2. I'm gonna love that guy, 3. It could happen to you, 4. Music Makers, 5. Swing and sway, 6. Sentimental journey, 7. Five o'clock jump.  meer informatie
27-4-1946Er rijst verzet tegen de plaatsing van het oorlogsmonument voor de gevallenen in het Julianapark omdat a - het monument ontsiert het park b - het monument moet zoveel mogelijk in het centrum van de stad geplaatst worden en omfloerst door bladergroen en bomen. Men vindt de Plantage de aangewezen locatie.  meer informatie
29-4-1946Ds H. de Moor te Boskoop wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Schiedam door ds. D. Ringnalda van Amsterdam.  meer informatie
30-4-1946Bij de familie G. aan de Zwaansteeg 1 breekt brand uit, vermoedelijk door explosie van een gastoestel. De woning brandt geheel uit.  meer informatie
mei 1946H. Lupker vraagt een verlof A- vergunning aan voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken in het klein in het consumptielokaal op het sportterrein van Martinit aan Spieringshoek.  meer informatie
mei 1946De Schiedamse Opera en Operette Vereniging Gemengd Koor, bestaat 75 jaar en viert dit met een feestavond in gebouw Irene. Voorzitter L. Krabbendam spreekt een openingswoord. De heer Van Rij, één van de oprichters, is aanwezig. Enkele leden voeren toneelschetsjes op. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Hakkertband.  meer informatie
mei 1946Tot directeur aan de Rijks- Hogere Burger School wordt dr. R. Oort benoemd, thans directeur aan de gemeentelijke HBS te Zutphen.  meer informatie
mei 1946De elektriciteitsdraden van de spoorlijn Rotterdam-Schiedam- Maassluis staan weer onder spanning. De dienst verbetert aanzienlijk. Ieder uur rijdt een trein van NS-station Schiedam naar Maassluis. Zes van deze treinen rijden per dag door naar Hoek van Holland.  meer informatie
mei 1946B en W verzoeken de raad machtiging te verlenen tot het doen van de nodige uitgaven om een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerpen van een nieuw stadhuis en schouwburg op het Emmaplein e.o.  meer informatie
1-5-1946In de Amstelbron houdt de Partij van de Vrijheid haar eerste openbare vergadering. Spreker is kandidaat Tweede Kamerlid drs. H.A. Korthals.  meer informatie
1-5-1946In zaal Tivoli houdt de Partij van de Arbeid haar 1 mei-viering. K. Timmerman uit Rotterdam is de spreker van de avond.  meer informatie
1-5-1946Zuster Van Waart is 25 jaar werkzaam als huisbezoekster van het Districts-Consultatie-Bureau Schiedam van de Zuid-Hollandse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose. In intieme kring wordt ze gehuldigd.  meer informatie
3-5-1946A.J. de Haas, oud-verzetstrijder, wordt met militaire escorte herbegraven op de Algemene Begraafplaats. De Haas werd eind 1940 door verraad gearresteerd en op 13 maart 1941gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. De bijzetting, naast de aldaar reeds begraven verzetsmensen wordt door de besturen van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangene (Expogé) en GIOW beschouwd als een herdenking van de gevallen illegale strijders.  meer informatie
3-5-1946Op de Gote Markt vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts houdt een toespraak. Door verschillende zangkoren worden liederen gezongen, o.a. het Nederlandse en Engelse volkslied. Mevrouw Ligthart declameert. Het Stedelijk Muziekkorps speelt enkele stukken. Behalve B en W en raadsleden zijn op het stadhuis aanwezig oud-burgemeester Bosch, comm. van politie Veen, deputaties van Binnenlandse Strijdkrachten (BS), B.T., Bond van ex-politieke gevangenen G.O.I.W., afd. van de B. Platoon 404 Co R.A.SC/ onder leiding van Lt. Metcalfe en de Gezagstroepen van kapitein Dröge. Na de toespraak van de wnd. burg. volgt twee minuten stilte. Hierna gaat men in een lange stoet naar het tijdelijk monument in de Plantage. ------------------------------------------- Kanttekeningen bij de herdenking: Applaus na de treurmuziek. Velen ergeren zich hieraan, men noemt het een stommiteit. De twee minuten stilte wordt verstoord door krijgertje spelende kinderen. De Schiedammers doen mee aan het defilé: men is te veel toeschouwer. Op 4 mei ergernis over het vuurwerk dat in "grote getale" door o.a. de fa. Henri Rebers aan opgeschoten jeugd is verkocht. "Volgend jaar doen we het beter" (slotzin krtitiek).  meer informatie
4-5-1946De buurtvereniging Bilderdijk-, Da Costa- en Dirk van Wassenaarstraat, herdenkt de bevrijding met een kinderfeest in de Kiveva kleuterschool in de Van Beverenstraat. Er worden komische films vertoond en er is een optreden van een goochelaar.  meer informatie
4-5-1946Zaterdag 4 mei 1946 is een feestdag, die om 11 uur begint met één minuut stilte voor de Gevallenen. Daarna trekken diverse muziekverenigingen door de stad. Tussen Rotterdam en Schiedam is een korfbalwedstrijd georganiseerd. Rotterdam wint met 4-0 op de Boschhoek. Op de Broersvest is er volksdansen. Hoogtepunt is de volkszang onder leiding van mevr. Grimberg-Huyser. Onder begeleiding van OBK is er een polonaise en groot vuurwerk op de Rotterdamsedijk. N.B. Op 3 en 4 mei verschijnen geen kranten.  meer informatie
6-5-1946De nood-gemeenteraad komt bijeen waarbij F.J. Schuurmans (RKSP) . als lid moet bedanken wegens het aanvaarden van een gemeentebetrekking. Verder worden o.a. besproken: eervol ontslag aan mej. J.P. van Luyk, onderwijzeres aan school M; G.A. Bol-Raap, onderwijzer aan school A2; J. Doets, directeur van de Gemeentelijke Technische Bedrijven; J. Keuning, leraar Stedelijk Gymnasium en J.A. de Wit, leraar Gemeentelijke Nijverheidsavondschool. Voorts volgen vele benoemingen in diverse commissies en een debat over college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium en de verplichte openstelling van winkels.  meer informatie
6-5-1946De gemeenteraad beslist gunstig over de plannen van B en W betreffende de stadhuis en schouwburg plannen. Er wordt een commissie in het leven geroepen om een prijsvraag voor te bereiden en uit te schrijven.  meer informatie
7-5-1946Op de Grote Markt wordt het feit herdacht, dat in de nacht van 6 op 7 mei 1945 het VIe Bataljon Strijdend Gedeelte (SG) te Schiedam is ontbonden. Een gedeelte van het bataljon onder leiding van majoor P. Mak staat voor het stadhuis aangetreden. Wethouder H. van der Kraan spreekt een dankwoord namens het gemeentebestuur. Bij het monument voor de gevallenen wordt een krans gelegd. In de recreatiezaal van Wilton-Fijenoord komt men bijeen. Notaris Blaisse vertoont een door hemzelf opgenomen film van de bevrijdingsdagen, terwijl oud-burgemeester Bosch een herdenkingstoesprsaak houdt. Aan alle leden van het VIe Bat. wordt een diploma met een afschrift van de brief van Prins Bernhard aan de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), plus een insigne, uitgereikt.  meer informatie
8-5-1946In zeer grote getale komt men naar het Volkspark voor de openluchtmeeting in het kader van de verkiezingsactie, die gevoerd wordt door de Partij van de Arbeid afd. Schiedam. Na de inleiding van H. Sabel, voert Koos Vorrink het woord.  meer informatie
9-5-1946In de RK Volksbond komen de leden van de Luchtbeschermingsdienst Vak B voor de laatste maal bijeen, om samen de opheffing van dit vak te vieren. De heer M. Kooyman opent de avond met en dankwoord. Ieder actief lid ontvangt van de heer Van Rijn namens Nederlandse Vereniging van Luchtbescherming (NVL) een oorkonde. De heer Kooyman ontvangt van dhr. v.d. Vlerk een zilveren horloge, de heren E. Wildeboer en A. van Wijnen een zilveren potlood. De avond is besloten met variété, zang, muziek en dans.  meer informatie
9-5-1946Het Schiedamse voetbalelftal vertrekt naar Wandsworth. Iedere speler is door bemiddeling van de Schiedamse distillateurs gewapend met een kruikje"vuurwater" en een flesje likeur, als geschenk voor de pleegouders, waar men wordt ondergebracht. H.J. Scheffers is de reis- en voetballeider.  meer informatie
11-5-1946Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts maakt bekend dat de uitbreidingsplannen ter inzage zijn neergelegd bij de gemeentesecretarie. Het uitbreidingsplan "Kethel" is op 6 mei 1946 vastgesteld door de tijdelijke gemeenteraad. Dit geldt tevens voor het uitbreidingsplan "Nieuwland".  meer informatie
13-5-1946De afdeling Schiedam van de Bond van Arbeiders Esperantisten houdt in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen aan de Lange Haven een vergadering. Tevens viert men het einde van de beginnerscursus. De cursusleiders worden in het Esperanto toegesproken door een van de cursisten en ontvangen een bloemetje en een boek.  meer informatie
14-5-1946In het Verenigingslokaal spreekt, in het kader van de verkiezingen voor de Staten-Generaal, H.W. Tilanus, lid van de Tweede Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU), afd. Schiedam.  meer informatie
14-5-1946De wnd. commissaris van politie te Schiedam brengt ter algemene kennis dat ter verkrijging van een voortgezette verblijfsvergunning in Nederland van vrouwen van vijandelijke of andere vreemde nationaliteit, die na 10 mei 1940 met een Nederlander zijn gehuwd, zich voor 15 juni 1946 met een schriftelijk verzoek tot hem moeten wenden. Vijandelijke onderdanen dienen f. 50,00 administratiekosten te betalen.  meer informatie
14-5-1946De Schiedamse voetbalspelers komen terug uit Wandsworth in Engeland. Zij wonnen de wedstrijd daar met 8-2. Met de "belwagen" van de brandweer reizen ze van Hoek van Holland naar Schiedam.  meer informatie
15-5-1946Op het Kantongerecht zijn enkele sneeuwbalzaken aan de orde. J.P. en C.V. die elkaar op 2 maart met sneeuwballen begooid hebben worden gestraft met een geldboete van f. 2,50 of één dag hechtenis. Ook J.G. v. D. krijgt deze straf. C.J. v. A. heeft niet alleen op zijn vriendjes gegooid maar ook op meisjes(!). Hij moet f. 5,00 betalen of twee dagen hechtenis ondergaan.  meer informatie
15-5-1946De Partij van de Arbeid belegt een openbare verkiezingsvergadering in Tivoli. Spreker is ir. S.A. Posthumus uit Delft.  meer informatie
16-5-1946De heer C.J. Kars dient een verzoek in bij B en W voor een verlof A vergunning voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank in de lokaliteiten van gebouw Irene en het er achtergelegen Verenigingslokaal aan de Nieuwe Haven 155.  meer informatie
17-5-1946Voor het eerst na de bevrijding zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er heerst een grote drukte. Zieken worden per auto naar de stembureaus gereden, evenals oude van dagen. Op het Koemarktplein organiseert het Parool een verkiezingsdienst. Aan de gevel van groente- en fruitwinkel van M. Pot, zijn grote borden bevestigd, waarop de uitslagen te zien zijn. In de pauzes is er grammofoonmuziek, waarop door enkele jongeren wordt gedanst. Schiedamse uitslag in procenten resp. in het jaar 1946 en 1937: Partij van de Arbeid (PVDA) 34,5 en 32,6 Katholieke Volkspartij (KVP)26,2 en 25,4 Anti-Revolutionaire Partij (ARP) 2,3 en 16,0 Christelijk Historische Unie (CHU) 9,2 en 10,8 Partij van de Vrijheid PVDV 4,8 en 4,2 Communistische Partij Nederland (CPN) 11,5 en 4,0 Protestantse Unie 0,2 en - Staatkundig Gereformeerde (Partij SGP) 1,3 en 1,5  meer informatie
18-5-1946Met een feestavond in de RK Volksbond herdenkt toneelvereniging Kunst door Oefening (KDO) haar driejarig bestaan. Voorzitter J.P. Boenders spreekt een openingswoord. Onder leiding van regisseur P. de Bruin worden enkele schetsjes opgevoerd.  meer informatie
21-5-1946Voor de eerste maal treden in het Verenigingslokaal aan de Nieuwe Haven 155, de leden van toneelvereniging Eigen Studie voor het voetlicht. Na een openingswoord van voorzitter W. Hoogstad voert men de klucht "Alles op afbetaling" van M. Vasbinder op. Na de pauze volgt het stuk "Levensdwang" van Ed. Langeman. De regie heeft Jac. de Winter.  meer informatie
22-5-1946J.A. Stegmann overlijdt op de leeftijd van 93 jaar. In 1898 richtte hij met Jos. A.M. Meijer de firma Meijer & Stegmann op.  meer informatie
23-5-1946In de RK Volksbond vindt een reünie plaats van de leden van de oud-illegale ondergrondse organisatie de N.O. J. Neeter (Grote Wout) betreurt in zijn openingswoord de afwezigheid van o.a. pastoor Haselaar en pater Eks. Ds. J.B. Schouwink declameert verzetspoëzie. Na de uitreiking van een herinneringspenning en een boekje volgt een cabaretprogramma. De Schiedammer van 25-05-1946. "De Geschiedenis van de 'N.O.". Mevr. Benthem-de Wilde is de grondlegster".  meer informatie
25-5-1946G.M.H. Oosterholt is 60 jaar in dienst bij de distilleerderij fa. Herman Jansen. Dat wordt gevierd met een receptie op het kantoor van Herman Jansen in de Zijlstraat 6.  meer informatie
26-5-1946Het dames-handbalelftal van DWS wordt kampioen van de tweede klasse na een 6-1 overwinning op Dynamo.  meer informatie
29-5-1946Om 4 uur is de heropening van cafe-restaurant 't Vierkantje. Een gebrandschilderd glas-in-loodraam van de Gebr. Henderickx wordt aangebracht. Tevens wordt een terras aangelegd. Tijdens de opening zijn o.a. Mr.Dr.Ir M.M. van Praag, directeur van de Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst en andere gemeente-autoriteiten aanwezig.  meer informatie
29-5-1946F. Oppersma, ambtenaar van de belastingen, overlijdt. Tijdens de Duitse bezetting was hij één der grootste illegale werkers in Schiedam, werkend onder de schuilnaam Van Hemert.  meer informatie
29-5-1946Mr. W.H.C. Derksema neemt afscheid als commies-redacteur in algemene dienst bij de gemeente Schiedam. Per 1 juni 1946 is hij benoemd tot Gemeentesecretaris inTiel.  meer informatie
jun 1946Door een commissie van initiatief wordt Bouwvereniging Schiedam opgericht met het doel door onderlinge samenwerking gemakkelijker en voordeliger te kunnen bouwen. Het voorlopig secretariaat berust bij M.G. Goedhart.  meer informatie
jun 1946Dr. A.. de Bruijn overlijdt op 59-jarige leeftijd. Bij de begrafenis zijn o.a. aanwezig waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts, oud-burgemeester K. Bosch en gemeentesecretaris mr. N.J. Post. Dr. De Bruijn was geneesheer-directeur van het Gemeente Ziekenhuis.  meer informatie
jun 1946Enige arbeiders die graafwerk verrichten op het terrein gelegen achter de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat, vinden een kist waarin zich 12 flessen met traangas bevinden, die door de Duitsers daar in de grond zijn begraven. Het gevaarlijke goedje wordt veilig opgeborgen.  meer informatie
jun 1946Bij de drukkerij fa. Gebrs. Van Noortwijk te Schiedam verschijnt een brochure van mr. A.F.V. Sickenga, oud-gemeentesecretaris van Schiedam, onder de titel: "Ondanks de uitspraak van het volk, toch weer de mystificatie van een verlengstuk van de dictatuurregering, in plaats van terugkeer tot een nationale regering, in overeenstemming met de uitspraak".  meer informatie
3-6-1946De acht maanden bestaande RK toneelvereniging Brederode brengt het stuk "De ebbenhouten olifant". Dien Schrijver valt op door haar goede spel. Bij de mannen is Jan Gudde een uitschieter.  meer informatie
6-6-1946De KLM geeft de nieuwe Skymaster PH-TAS de naam Schiedam. Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts verleent hiervoor toestemming. De Schiedammers zullen bij de doopplechtigheid aanwezig zijn op Schiphol. Het vliegtuig zal laag over Schiedam vliegen. Men wordt verzocht de vlag uit te hangen.  meer informatie
10-6-1946In Schiedam wordt het luchtpostcongres gehouden. In Musis Sacrum is een kantoorstelling te bekijken van de Ballon en Zeppelin Post Club (BZPC). Vanaf het Marconiplein achter de Hema, stijgt de ballon Rambaldo op. Aan de ballontocht is een vossenjacht verbonden. Na vertrek van de Rambaldo stijgt de modelballon Fo-Kin op met post. De Rambaldo landt later tamelijk hard in een koolzaadveld in Zevenhuizen.  meer informatie
11-6-1946De heer R. Zwiers, chef de bureau van de Inspectie der Directe Belastingen te Schiedam, overlijdt.  meer informatie
12-6-1946Aan de a.s. gemeenteraadsverkiezingen doen eveneens mee de Partij van de Wederopbouw van Koos de Kapper (W.M. Dollé) en de St. Gereformeerden met P. Stolk, J. Dorsman en C. Huyser.  meer informatie
16-6-1946Ter hoogte van het Hoofd te Schiedam verdrinken vijf padvinders als ze in een groep van 33 padvinders in de zeilsloep Karel Doorman voor een tochtje op de Nieuwe Maas in aanvaring komen met de sleeptros van het tankschip Perna. De bemanning van de twee sleepboten kunnen twintig padvinders aan boord nemen, acht padvinders blijven aan boord van de sloep en vijf verdrinken er.  meer informatie
17-6-1946B en W verlenen aan de NV Nieuwe Matex vergunning tot de opslag van minerale oliën in de tank, staande op het perceel aan de Maaskade, kadaster Sectie N. no. 297.  meer informatie
17-6-1946In het Stedelijk Museum wordt tot 29 juni een tentoonstelling gehouden van het Amsterdams Bijbels Museum van Oudheden. Het doel van de tentoonstelling is de herkerstening van ons volk onder de aandacht te brengen, aldus de conservator van het Bijbels Museum, T.P. Plantinga.  meer informatie
17-6-1946Biljartvereniging Entre Nous herdenkt het 25-jarig bestaan in hotel Beijersbergen. Door de omstandigheden is men genoodzaakt het jubileum een jaar uit te stellen. De heren Bliekendaal, Rutgers en Mulder, oprichters, worden gehuldigd. Zaterdag 22 juni 1946 worden de feestelijkheden afgesloten met een feestavond in de RK Volksbond.  meer informatie
17-6-1946Aan de Lekstraat wordt de eerste kleuterspeeltuin van Schiedam en waarschijnlijk van heel Nederland, in gebruik genomen. De opening wordt verricht door A. Hukshorn, hoofd lagere school Lekstraat. De voorzitter van de "Vereniging kleuterspeeltuin Lekstraat", J.H. Meeder, gaat in zijn inleidend openingswoord nog in op de rol, die de heer Hukshorn en zijn school speelden tijdens de bezettingsjaren. (200 wapens verborgen, schuilplaats en radioverbinding met Engeland).  meer informatie
18-6-1946De Firma v.d. Wetering en Van Dalen vraagt een hinderwetvergunning aan, tot het inrichten van een machinale houtbewerkingswerkplaats in het pand Galileïstraat 34-36.  meer informatie
18-6-1946In het Monopole Theater wordt directeur Louis Daniëls (geboren als D. Grimmelikhuijsen) gehuldigd naar aanleiding van zijn 20-jarig jubileum als theaterdirecteur. Namens het gemeentebestuur voert waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts het woord. Na hem komen de heren J. Tapke Lokenberg (Tuschinski-concern) en J. Koomen namens het huldigingscomité aan het woord. Namens het personeel biedt S. Bonefaas een marmeren bureau-garnituur aan. Verder spreken nog enkele vrienden en artisten. Het feest duurt tot het ochtendgloren...  meer informatie
20-6-1946Op 20 juni herdenkt men 's avonds met een gala-voorstelling het 12½-jarig bestaan van het Passage Theater. Tevens jubileren zeven personeelsleden. De opbrengst van de avond gaat naar de Stichting 1940-45.  meer informatie
24-6-1946Op de werf Wilton-Fijenoord valt een takelblok uit een hijskraan. De heer L. uit Rotterdam komt daarbij om het leven.  meer informatie
27-6-1946Het Musis Sacrum stelt zijn poorten open voor het publiek in de vorm van een cabaret-dancing. De attracties zijn op deze openingsavond Frans van Schaik, de zingende zwerver, André du Lancelle, telepaat en Cees de Lange, humorist.  meer informatie
27-6-1946A. Stuurman wordt damkampioen van Schiedam. J. van Diejen behaalt het kampioenschap 2e klasse .  meer informatie
27-6-1946In de Schie nabij het Overschieseplein wordt het lijkje gevonden van de 4-jarige J.H. de Hey. Het jongetje wordt al enige dagen vermist.  meer informatie
29-6-1946Radio Showroom Hollewijn op Broersvest 57 opent een zaak.  meer informatie
29-6-1946In de RK Volksbond herdenkt Martinit haar 15-jarig bestaan. Er wordt een cabaretprogramma opgevoerd, waaraan o.a. meewerken Albert de Booy, Martin van Heelsbergen en De Maaszangers. Na afloop is er een bal op muziek van de Van Noortwijk's band.  meer informatie
29-6-1946Ter gelegenheid van het gereedkomen van de gedeeltelijke restauratie van het hotel De Kroon, wordt een intiem feestje gegeven. Tevens viert eigenaar G. van de Broek zijn vijftigste verjaardag. Sopraan mevr. Blok oogst met haar liederen enorm succes.  meer informatie
30-6-1946In de Schie verdrinkt het 3-jarig meisje C. K.  meer informatie
jul 1946De hinderwetvergunning aangevraagd door de Firma v.d. Wetering en Van Dalen wordt afgewezen, zie bij 18-06-1946.  meer informatie
1-7-1946De heer J.F. Veenman herdenkt de dag waarop hij 25 jaar geleden is aangesteld als klokopwinder van het uurwerk in de toren van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
2-7-1946B en W verlenen vergunning aan de Nederlandse Bereiderij van Bontvellen van Frans H. Piek tot het oprichten van een vellenbereiderij in het pand Schie 36.  meer informatie
5-7-1946Bij de distilleerderij van Simon Rijnbende & Zonen aan de Noordvest woedt op de zolder een felle brand. De brandweer gaat die te lijf met acht stralen te lijf. De zolder, ingericht als archief en opslagplaats voor stro brandt geheel uit. (En er gaat geen druppel gedistilleerd verloren)!.  meer informatie
5-7-1946Voetbalvereniging Stormvogels bestaat 20 jaar en herdenkt dit met een feest in zaal Irene. Voorzitter, P. Kalden, overhandigt de heer Van der Kraan, "de stuwkracht" van de vereniging en één der oprichters een oorkonde.  meer informatie
7-7-1946Zuster Koot is 12½ jaar in Schiedam werkzaam als wijkverpleegster van het Wit Gele Kruis. Van half één tot twee uur is er een receptie in het gebouw van de RK Volksbond.  meer informatie
10-7-1946J. v. E., broodbezorger, staat terecht bij het Kantongerecht aan de Lange Haven voor het bezorgen van brood terwijl hij een brandende sigaret in zijn mond had. Dit feit wordt niet bewezen geacht en vrijspraak volgt.  meer informatie
11-7-1946In gebouw Irene viert voetbalvereniging DRZ het kampioensfeest. Iedere speler van het kampioenselftal ontvangt een groepsfoto. Aan het feestprogramma werken mee: Betty Morali, conferencier Leen de Bruijn en het orkest de Tremolando's.  meer informatie
11-7-1946Alle leerlingen van de Openbare School Lekstraat maken hun eerste schoolreisje sinds 1939. Met extra trams gaat men een dagje naar Diergaarde Blijdorp.  meer informatie
11-7-1946Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan geeft Harpe Davids op donderdag 11 juli een concert in de Grote Kerk met medewerking van het Schiedams Christelijk Mannenkoor.  meer informatie
12-7-1946De supportersvereniging Hermes-DVS viert in gebouw Irene haar 10-jarig bestaan met een feestavond. Na afloop van het variété-programma met o.a. Fred Fagel, The Honolulu Romancers The Movers is er een bal met muzikale omlijsting van de Van Noordwijk's band.  meer informatie
13-7-1946In Musis Sacrum viert Amicitia haar 12½-jarig bestaan met een feestavond. Voorzitter O. Veenendaal, wordt gehuldigd voor 10 jaar voorzitterschap. Hij krijgt een schilderij aangeboden. De avond wordt verder gevuld met een cabaretprogramma waaraan meewerken de humorist Fietje, de Kilima Hawaiians en het orkest Baanvinger.  meer informatie
13-7-1946Vanaf vandaag is er in Schiedam een Lunapark op de Rotterdamsedijk tegenover het pompstation. Het Lunapark blijft twee weken staan.  meer informatie
16-7-1946Den heer H.J. Goudswaard verzoekt om een hinderwetvergunning voor de oprichting van een machinale houtbewerkingsfabriek in het pand Ridderkerksestraat 27.  meer informatie
18-7-1946De leden van de sub-commissies en het voltallige werkcomité 'Vacantie 1946' komen in de Raadzaal van het stadhuis bijeen voor de definitieve vaststelling van het programma Vakantieweek 1946.  meer informatie
21-7-1946Ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van de komst van de Eerwaarde Zusters Dominicanessen naar Schiedam 100 jaar geleden wordt er in de St. Liduïnakerk een Solemnele Heilige Mis opgedragen. Deken R. Reijnen verzorgt de predikatie. 's Middags en 's avonds is er feest in het St. Liduinagesticht.  meer informatie
22-7-1946Oprichting van de reciteervereniging Geron (Gerefomeerde Ontspanning)  meer informatie
23-7-1946Ingekomen verzoeken om een hinderwetvergunning: - NV Schiedamse IJzer- en Metaalhandel Jos van Gelderen aan de Raam 32, 34, 36 en 44, - G. Abma, slager, uitbreiding inrichting tot het bereiden van worstwaren, Rubensplein 5.  meer informatie
23-7-1946S.K. van den Berg, St. Liduïnastraat 98b, verplaatst zijn Sigarenmagazijn naar de Gerrit Verboonstraat 6.  meer informatie
24-7-1946B en W hebben vergunning verleend aan de NV Handelsmij L.I. Akker te Rotterdam tot de oprichting van een fabriek voor de vervaardiging van geneesmiddelen in het pand Lange Haven 91-93  meer informatie
29-7-1946De heer M.J.M.M., sergeant bij de Aan- en Afvoer Troepen (AAT) doet aangifte bij de politie van diefstal van een militaire auto van de parkeerplaats aan de Nassaulaan.  meer informatie
30-7-1946Uit de Industriehaven in het Sterrebos wordt het stoffelijk overschot opgevist van E. de R. uit Pernis, die op vrijdag 26 juli door het omslaan van een bootje op de Maas is verdronken.  meer informatie
1-8-1946Uit de Wilhelminahaven wordt een mijn opgevist. De Koninklijke Marine heeft zich erover ontfermd.  meer informatie
1-8-1946De directeur van de Technische Bedrijven J. Doets gaat met pensioen. Op woensdag 31 juli is er een afscheidsreceptie in het kantoorgebouw, Dwarsstraat 42.  meer informatie
2-8-1946Met militaire eer wordt de bij veldoefeningen te Dirksland gesneuvelde sergeant van de Gezagstroepen Cornelis Bekkers ter aarde besteld op de RK Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
3-8-1946De Vakantieweek 1946 wordt feestelijk ingeluid. Schiedamse werkgevers worden verzocht het personeel in de week van 5 tot 10 augustus vakantie te geven.  meer informatie
3-8-1946Mevrouw H. Bethem-de Wilde, wethouder van Onderwijs en voorzitter van het plaatselijk Werkcomité Vakantie 1946 opent op de Grote Markt de Vakantieweek.  meer informatie
6-8-1946Aangevraagde Hinderwet vergunningen: 1. NV Pietersen en Co's Automobielbedrijf voor oprichting van een autoherstelwerkplaats op de Broersvest 74-76, Singel 55 en Singel 47; 2. De CV A. Standaart Orgelfabriek voor de oprichting van een orgelfabriek aan de Noordvest 18; 3. De Wed. C.T.E.M. van Riel (Tropica) voor een koffie-, grondnoten- en cacao- branderij aan de Westerkade 14.  meer informatie
7-8-1946Onder voorzitterschap van W.A. Hoek en vergezeld van waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts brengt het comité "Schiedam helpt Oostburg" een bezoek aan Oostburg. De Schiedammers, acht personen zijn uitgenodigd de verleende hulp in ogenschouw te nemen. De gemeente Oostburg zal als blijk van dank Schiedam een gebrandschilderd raam aanbieden.  meer informatie
8-8-1946In de raadzaal neemt de burgemeester van de Engelse gemeente Derby een glasraam in ontvangst als dank van de Schiedamse burgerij voor de gastvrijheid die hun kinderen mochten ondervinden. Het glasraam dat mayor Alderman T. Johnson van waarnemend burgemeester Alberts krijgt overhandigd is op initiatief van S. Bonefaas bij de fa. Pieterman vervaardigd.  meer informatie
9-8-1946Het Schiedamse Tribunaal start met zijn zittingen. Voorzitter is mr. P. Cos. Leden zijn notaris A. Hoek en H. de Groot. Secretaris is O. Sipkes. N. Koren is door familieomstandigheden verhinderd. De eerste beschuldigden zijn de 24-jarige Johannes van N. NSB- en WA-lid. Voorts Dina K.-N, ± 60 jaar, NSB-lid; Nicolaas H., corveeër op de omvormingsschool van de Landwacht; Lucia Maria Hendrika G., NSB-lid, 22 jaar oud; Henri Christiaal Johannes N. NSB-lid-Motor WA, 41 jaar en Antonius Josef van T. SS-lid. De uitspraak is over 14 dagen.  meer informatie
10-8-1946Het gemeentebestuur reist naar Breda om oud-burgemeester Honnerlage Grete met zijn 100ste verjaardag te feliciteren.  meer informatie
10-8-1946Oud-burgemeester van Schiedam, wonend in Breda, M.L. Honnerlage Grete, wordt 100 jaar.  meer informatie
11-8-1946Muziekkorps OBK gaat per touringcar naar Breda om met tweehonderd andere Schiedammers een muziekhulde te brengen aan oud-burgemeester M.L. Honnerlage Grete.  meer informatie
11-8-1946Ds. J. van Leeuwen doet zijn intrede in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lange Nieuwstraat na voorgesteld te zijn door ds. C.C.G. Viser.  meer informatie
11-8-1946Ds. P. Zwier, predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk, neemt afscheid van de gemeente. Hij gaat naar Zwaagwesteinde na ruim 12½ jaar werkzaam in Schiedam geweest te zijn. Namens het gemeentebestuur is wethouder H. van de Kraan aanwezig.  meer informatie
15-8-1946Het paard van de Schiedamse Steenkolenhandel is donderdagochtend in vakantiestemming... Op de Noordvest slaat hij op hol, doch zijn vrijheid duurt slechts kort. Op de Singel is hij weer in het gareel te schikken.  meer informatie
18-8-1946Voor de tweede maal in haar 62-jarig bestaan is Hermes landskampioen van Nederlandse Cricket Bond. De kampioenswedstrijd tegen V.R.A. eindigt in een gelijkspel. Op 31 augustus wordt de laatste wedstrijd tegen H.C.C.2. gespeeld.  meer informatie
20-8-1946S.H.J. Bonefaas overhandigt in het Engelse Derby het glasraam uit naam van van Schiedamse ouders van wie de kinderen vorig jaar in het Derby verbleven, aan de burgemeester van die stad, mr. Johnson. In oktober zal mr. Johnson een bezoek aan Schiedam brengen.  meer informatie
22-8-1946Wim en Bram Scholte worden in het Monopole Theater gehuldigd ter gelegenheid van hun 10-jarig jubileum als artiest. Louis Daniëls, directeur van het Monopole Theater, biedt bloemen en een enveloppe aan. Verder zijn aanwezig o.a. Fred Fagel en Cas Oosthoek.  meer informatie
23-8-1946De tijdelijke gemeenteraad neemt afscheid. Voor de laatste maal komt men bijeen. De agenda wordt snel afgewerkt. Er zijn diverse benoemingen, o.a. tot leraar en medici in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan. Waarnemend burgemeester Alberts spreekt aan het eind van de vergadering een afscheidswoord tot leden die in de nieuwe raad niet zullen terugkeren. Een speciaal woord richt hij tot de nestor van de raad, N. Scheurkogel, raadslid vanaf 1929 (met gedwongen onderbreking in de oorlogsjaren).  meer informatie
23-8-1946Het Franse circus Nouveau Cirque de France komt voor vier dagen naar Schiedam met als standplaats het plein bij de Marconistraat, van vrijdag 23 tot maandag 26 augustus.  meer informatie
24-8-1946In het pand Tuinlaan 70 is de inrichting voor kraamverpleging onder de naam Diaconia gevestigd. In deze gereformeerde instelling worden vrouwen van alle gezindten opgenomen. Men is vrij in de keuze van dokter en geestelijke hulp. Er is plaats voor acht moeders met babies.  meer informatie
24-8-1946Mevrouw Mennen-de Graaf toont in haar zaak van religieuze kunst aan de Buys Ballotsingel 55b een kleine expositie van werk van de gebr. Henderickx met glas in lood en terra-cotta beeldjes. Tevens hangen er enkele doeken van de schilder Herman Seij.  meer informatie
25-8-1946Het waterpoloteam van SZC promoveert door een 1-0 overwinning tegen De Maas naar de tweede klasse. Het enige doelpunt wordt gescoord door Van der Kuijl, één minuut voor het einde.  meer informatie
25-8-1946De Koninklijke Mannenzangvereniging Orpheus gaat met een extra trein naar Breda om hun ere-voorzitter Honnerlage Grete te huldigen. Men gaat met 430 personen naar Breda, waar men tweemaal langs het huis van Honnerlage Grete defileert. In concertgebouw Concordia geeft men een jubileumconcert, vanwege het 80-jarig bestaan van de vereniging.  meer informatie
26-8-1946In de ouderdom van 83 jaar overlijdt te Dordrecht ds. P. Bokma, van 1904 tot 1943 predikant der Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam. Op de Algemene Begraafplaats wordt hij op 30 augustus begraven.  meer informatie
30-8-1946De tijdelijke waarneming van het burgemeesterschap van Schiedam is tot 6 september verlengd door de Commissaris van de Koningin; waarnemend burgemeester blijft P.B.M. Alberts.  meer informatie
30-8-1946De fa. Van de Leede, 't Wolhuis aan de Broersvest 4, heeft de eerste prijs gewonnen bij de etalagewedstrijd. 2e wordt Van der Meer en Schoep, in Brood- en Banket, Passage 2; 3e wordt De Korenbloem, in grutterswaren ed, Broersvest 99; 4e wordt fa. J.H. Kreuger, in herenmode, Broersvest 6d; 5e wordt fa. Dijkstal, in schoenen, Broersvest 131.  meer informatie
31-8-1946Grootse ontvangst van de Engelse gasten en uitbundige viering van het Koninginnefeest ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Zaterdagochtend arriveert een sportteam uit Wandsworth op het station. Ze worden verwelkomd door burgemeester Alberts. De burgemeester van Wandsworth is ook meegereisd, mr. Jordan. Vanaf het station trekt men onder enorme belangstelling naar het stadhuis, waar enkele welkomstwoorden worden uitgesproken. Hierna volgt het defilé. 's Middags is er een voetbalwedstrijd tussen Schiedam en Wandsworth. De uitslag is 5-3 voor Schiedam. 's Avonds trekt een lichtstoet door Schiedam.  meer informatie
31-8-1946Hoofdinspecteur J.B. van Kesselen neemt afscheid van de Schiedamse politie, hij heeft per 1 september ontslag genomen. Commissaris J.H. van Veen spreekt een afscheidswoord en overhandigt een asbak met inscriptie en een speciaal geschreven boekje met tekeningen, voorstellende de hoogtepunten van Van Kesselens loopbaan.  meer informatie
sep 1946De Schiedamse brandweer bestaat in september 40 jaar. Naar aanleiding hiervan staat er een uitgebreid artikel in de krant over de geschiedenis van de brandweer onder de titel Van brandweer tot magyrusladder.  meer informatie
1-9-1946G. Rinck benoemd tot directeur van het Arbeidsbureau. Vanaf de bevrijding was hij reeds waarnemend directeur.  meer informatie
okt 1946De Commissie voor de Perszuivering in Den Haag heeft t.a.v. de heer J.B.S. te Schiedam bepaald dat deze gedurende vijf jaar, ingaande 5 mei 1945 niet gerechtigd zal zijn bij een dagbladonderneming werkzaam te zijn in journalistieke of leidende niet-journalistieke functies.  meer informatie
okt 1946Twee SD'ers, t.w. Oberscharführer Bernard Siebers en Unterscharführer Herbert Engelshoven zijn in Duitsland opgespoord en worden nu in Schiedam verhoord over de moord op de gebroeders Jan en Bep Eijkenbroek van de Rotterdamsedijk 197a, op 11 november 1944. Beiden bekennen hun daad na confrontatie met de graven van de broers op de Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
1-10-1946Met ingang van 1 oktober zijn de Gemeente Technische Bedrijven er weer toe overgegaan de gaspenningenmeters te verzegelen. Men wordt erop attent gemaakt dat het strafbaar is de zegels te beschadigen of te verwijderen. (tijdens de oorlog hadden velen de verzegeling verbroken).  meer informatie
1-10-1946De nieuwbenoemde burgemeester J.W. Peek treedt officieel in functie (maar is dan nog niet geïnstalleerd).  meer informatie
2-10-1946Bij het Kantongerecht staat de huisvrouw M.J.R. terecht. Ze had een hulpagent 'snotneus' genoemd. De straf was f. 7,50 of 3 dagen hechtenis.  meer informatie
3-10-1946In de Wilhelminahaven wordt een mijn opgevist, restant van de Duitse vernietigingsdrang tijdens WO-II.  meer informatie
3-10-1946Op de spoorwegovergang Kethel, een vroegere NS-stopplaats tussen Schiedam en Delft, zakt een auto tussen de spoorrails. De bestuurder, J. Bergmans uit Schiedam stapt naast zijn auto en probeert de aankomende trein uit Rotterdam te laten stoppen, hetgeen mislukt. De auto wordt vol geraakt en door een rondvliegend gedeelte daarvan wordt Bergmans in de sloot geslingerd en verdrinkt.  meer informatie
4-10-1946Tijdens de zitting van het Tribunaal moet een aantal vrouwen zich verantwoorden voor hun houding in bezettingstijd. Aan de orde komen: wed. B.-S., H. S., K. de B., L.J.M. van D. (nietig verklaard), M.F. L., H.A.A. W.-M., C.M.J. S.-W. en De Z.-v.d.L.  meer informatie
5-10-1946Voor de laatste maal in dit seizoen wordt op het Koolas een straatprediking gehouden. Ds. J.L. Koole, gereformeerd predikant, voert het woord. Het gereformeerd Evangelisatie-kerkkoor onder leiding van Laurens van Wingerden verleent medewerking.  meer informatie
7-10-1946De op 6 juni van dit jaar opgerichte Schiedamse Toneelkring geeft zijn eerste voorstelling in dit seizoen. In het Luxortheater te Rotterdam zal dan worden opgevoerd 'Spel met het Noodlot', ten tonele gebracht door toneelgroep Comedia.  meer informatie
10-10-1946Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de RK Schaakvereniging SBO houdt oud-wereldkampioen dr. Max Eeuwe in het Corner House een simultaanwedtrijd tegen Schiedamse schakers. W.J. Schermer is de enige die van Eeuwe wint. Verder zijn er 7 remise partijen en 32 stadgenoten verliezen hun partij.  meer informatie
11-10-1946Twee kinderen komen om in het verkeer. Het 6-jarig jongetje W.R.B. wordt aan de Gedempte Broersvest door een militair op een motorfiets aangereden. In het gemeente ziekenhuis overlijdt het kind. Voor het leven van de motorrijder wordt gevreesd. In Kethel op de Schiedamseweg wordt het 3-jarig meisje C.P.v.d.M. aangereden door een auto, ze overlijdt ter plaatse.  meer informatie
11-10-1946In verband met ernstige familie-omstandigheden wordt de installatie van de nieuwe burgemeester Mr. J.W. Peek tot nader order uitgesteld.  meer informatie
12-10-1946W.H.v.d.Toorn's Industriele Ondernemingen, gevestigd aan de Schie, bestaat 40 jaar. 's Ochtends is er in de Johannes de Doperker een H. Mis, waarbij het voltallige personeel aanwezig is, daarna volgt een receptie. Aanwezig zijn o.a. de wethouders P.B.M. Alberts en H. van der Kraan en deken R. Reijnen. De heer Van der Toorn, ontvangt van familie een ontwerp van een gebrandschilderde glasplaat, gemaakt door de gebr. Henderickx. Van het personeel ontvangt de directie een globe. 's Avonds wordt in zaal Irene aan de Nieuwe Haven een feestavond gehouden.  meer informatie
15-10-1946Er zijn Hinderwetvergunningen verleend aan de Chemische Fabriek Schiedam voor een fabriek aan de Lange Haven 55 en Westvest 44. Aan drukkerij Hasekamp voor een drukkerij aan de Havendijk 33. Aan A. Standaart Orgelfabriek voor een orgelfabriek aan de Noordvest 18. Aan Pietersen & Co. Automobielbedrijf aan de Broersvest 74-76 en Singel 55 en 47.  meer informatie
18-10-1946Bij de Tribunaalzitting komen aan de orde de zaken van de dames de wed.H.W. W.-M.; K. S.-W.; P. de Z.-v.d.L., A.D.; Mej. M.B.D. K.; Mej. B.-Th.; J.P. W.; P. V. en M.J. S.-Ch.  meer informatie
18-10-1946Mr. J.W. Peek, officieel al sedert 1 oktober benoemd, wordt in een buitengewone zitting van de gemeenteraad als burgemeester geïnstalleerd. Waarnemend burgemeester P.B.M. Alberts hangt hem de ambtsketen om. In verband met een sterfgeval in de familie van Peek volgt er na de beëdiging en receptie geen serenade.  meer informatie
20-10-1946Pastoor Raymaekers wordt geïnstalleerd als pastoor van de Oud-katholieke gemeente aan de Dam.  meer informatie
22-10-1946Bij de werf Gusto wordt de tinbaggermolen Menoembing te water gelaten. De doopplechtigheid wordt verricht door mej. F.J. Luckel, dochter van de directeur van het Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.  meer informatie
22-10-1946Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het zangkoor van het Leger des Heils in Schiedam is er in het gebouw aan de Lange Haven een feestuitvoering onder leiding van Majoor Küh en kapitein Kippers.  meer informatie
22-10-1946Enkele bedrijven maken bij Gedeputeerde Staten bezwaar tegen het plan van de gemeente het Hoofd als recreatiegebied te bestemmen.  meer informatie
23-10-1946Bij besluit van Gedeputeerde Staten wordt het besluit van B en W dd. 2 oktober jl. goedgekeurd betreffende het uitbreidingsplan Het Hoofd. Dat zal worden bestemd tot recreatie-oord en aanleg van een jachthaven.  meer informatie
23-10-1946In het Passage Theater wordt pianist Joop de Leur gehuldigd, 35 jaar in het artiestenvak, door Daan Hooykaas. De Leur had een programma bij Radio Nederland onder de titel 'Met P.C.J. overzee'.  meer informatie
23-10-1946In Musis Sacrum is de feestelijke prijsuitreiking van de Luijfelserie voor biljartverenigingen. De wisselbeker is gewonnen door biljartvereniging De Sluis, beschikbaar gesteld door de heer S.H. de Reeder van de 'Goedkope Winkels'.  meer informatie
24-10-1946In Musis Sacrum worden twaalf jubilarissen gehuldigd die 25 jaar in dienst zijn van de HAV-Bank. Van directeur G.W. van Bergen Walraven ontvangen ze een zilveren medaille en een oorkonde. Daarna is er een uitgebreid feestprogramma met o.a. Fred Fagel, de Spelbrekers en Cas Oosthoek die zorgt voor de dansmuziek.  meer informatie
26-10-1946Buurtvereniging Het Singelkwartier herdenkt het 15-jarig bestaan in het Volksbondsgebouw. In het feestprogramma treden o.a. op: Fred Fagel en Cas Oosthoek, De Spelbrekers, de Twee Pico's en Bartley en partner. Tijdens het feest blijkt het dak van het gebouw van de Volksbond het regenwater niet te kunnen keren en menig bezoeker werd (klets)nat.  meer informatie
27-10-1946Bij de Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam wordt ds. J.G. Jansen, komend van Ballum (Fr.) in de Grote Kerk bevestigd door ds. G. van Hoegee uit Delft.  meer informatie
30-10-1946Twee van de vier nieuwe paviljoens die achter het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan werden gebouwd zijn klaar en worden officieel in gebruik genomen. Voorlopig worden hierin tuberculose-patiënten ondergebracht.  meer informatie
31-10-1946Het bestuur van de Hervormde Kleuterschool Kiveva herdenkt het 10-jarig bestaan in intieme kring.  meer informatie
nov 1946Het baggerwerk in de Wilhelminahaven is beëindigd. Zonder dat er persoonlijke ongevallen plaatsvonden zijn naar boven gehaald: 2 zeemijnen, 40 voorontstekers-inrichtingen voor torpedo's, 8 eenmansduikboten en tal van granaten.  meer informatie
nov 1946De Politieke Recherche Afdeling (PRA) Schiedam verhuist van de Burgemeester Knappertlaan naar Nieuwstraat 12.  meer informatie
nov 1946B en W delen mede, naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid J. Scheffers, dat verschillende woningzoekenden al zijn ondergebracht bij één- en tweepersoonsgezinnen met overtollige woonruimte. Dit naar aanleiding van de Vordering van Woonruimte. Het aantal urgente gevallen van woningzoekenden bedraagt ongeveer 2600.  meer informatie
nov 1946Op last van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag zijn aangehouden en in bewaring gesteld de 59-jarige N.W. C., de 38-jarige H.J.A.M.S. en de 40-jarige C.T. resp. directeuren en bedrijfsleider bij de werf Gusto, op verdenking van collaboratie met de vijand gedurende de bezetting.  meer informatie
nov 1946De commissie Vergunningen Personenvervoer verleent aan de RET vergunning tot uitoefening van busdiensten binnen de gemeente Schiedam. Er is de RET verzocht zo spoedig mogelijk te voorzien in een busverbinding tussen de Gorzen en het westen van de stad met het station Schiedam  meer informatie
1-11-1946Tijdens de Tribunaalzitting, komen de volgende zaken aan de orde van: J.P. W.; P. V.; C.M.D. K. (de beschuldigingen tegen hen worden geheel vervallen verklaard), A. D.; A.C. V. die reeds was overleden; C. M. en Anna R.  meer informatie
1-11-1946De afdeling Schiedam van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren bestaat 25 jaar. Op 9 november is er in hotel De Kroon een feestelijke receptie voor het bestuur en in de Volksbond een feestavond.  meer informatie
1-11-1946In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen wordt de Bouwvereniging van Rohyp-deelnemers in Schiedam opgericht. De heer M.J. Vlug jr. werd als voorzitter gekozen.  meer informatie
1-11-1946Mej. J.C. Hillegondsberg is 25 jaar verbonden aan de Openbare Leeszaal. Mevrouw en wethouder Benthem-de Wilde spreekt enige woorden van dank. Namens het personeel krijgt ze uit handen van directrice mej.SC. Bok een schemerlamp en bloemen.  meer informatie
4-11-1946Vanaf vandaag tot 8 november 1946 worden in het kader van de week van Veilig Verkeer, elke middag verkeersproeven afgenomen op het proefterrein Warande bij de Burgemeester Knappertlaan. De proef is voor kinderen en volwassen. Tevens kan met het achterspatbord van de fiets wit laten schilderen.  meer informatie
8-11-1946De schooltuinen aan de Vlaardingerdijk worden weer geopend, na een gedwongen rust van drie jaar. De belangstelling was zeer groot voor de tuintjes: er zijn 900 aanvragen voor 400 tuintjes.  meer informatie
10-11-1946Wethouder P.B.M. Alberts, vergezeld van het Enso-Comité, heeft aan het oorlogsmonument voor de gevallenen in de Plantage de klaprozenkrans van de burgemeester van Wandsworth gelegd in verband met Klaproosdag die vooral in Engeland gehouden wordt ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de Eerste én de Tweede Wereldoorlog.  meer informatie
10-11-1946Vandaag worden de eerste diensten gehouden in de Vredeskerk aan de Pasteursingel in Oud-Mathenesse, op Rotterdams grondgebied, maar behorend tot de Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam. Er is plaats voor ongeveer 250 bezoekers. Afgelopen donderdag is de kerkdienst begonnen met een inwijding door ds. D. Broers.  meer informatie
11-11-1946De Nederlands Christelijk Esperanto vereniging houdt in het Verenigingslokaal aan de Nieuwe Haven een propaganda-avond. Het resultaat van de avond is dat er een Schiedams comité is benoemd dat de stichting van een plaatselijk afdeling zal voorbereiden.  meer informatie
11-11-1946Op 11 november 1911 werd de grondslag gelegd voor toneelvereniging Utile Dulci door leerlingen van het Schiedamsche Gymnasium. Op 11 november 1946 wordt dit feit herdacht met een voorstelling van het stuk 'De Koninklijke familie Cavendisch in Musis Sacrum, ook op 12 november wordt een uitvoering gegeven. De opbrengst van de twee avonden is bestemd voor de Schiedamse gezondheidskolonies, de Tuberculosebestrijding en de zuigelingenbescherming. In het 35-jarig bestaan heeft de toneelvereniging al ongeveer 36.000,- gulden bijeengespeeld voor liefdadige instellingen.  meer informatie
13-11-1946Hockeyvereniging Excelsior viert het 10-jarig bestaan in zaal Irene aan de Nieuwe Haven. Voorzitter J.G.D. Janse deelt in zijn feest-openingsrede mee dat de naam Excelsior zal veranderen in 'Spirit' zodra koninklijke goedkeuring is verkregen.  meer informatie
15-11-1946Tijdens de zitting van het Tribunaal komen aan de orde de zaken van: A. R.; C. M.; Johanna van G.; A. K.; A.C. de H.; W.A. P. en J. van V.  meer informatie
15-11-1946Tijdens de gemeenteraadsvergadering bedankt D. van de Heuvel van de Communistische Partij Nederland (CPN) als raadslid. Hij krijgt namelijk een functie in het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers. Verder komen aan de orde: verhuur van sportvelden, profielwijziging van de Rotterdamsedijk, tijdelijke vuiloverslag aan de Wilhelminahaven, de wethouders jaarwedde. Die was f. 2.500, voorgesteld wordt f. 4.000,- De bouw van 47 woningen en diverse benoemingen..  meer informatie
18-11-1946De heer Willem van de Wetering, oud-directeur en oud-president-commissaris van de NV Houthandel W.S. van de Wetering & Co. overlijdt na ruim 60 jaar bij het bedrijf in dienst te zijn geweest.  meer informatie
20-11-1946Er worden veertien hazardspelers opgepakt ten huize van K. wonend op het Fabriplein 2a.. De gokkers stonden bij de politie bekend als zwarthandelaar. 'De commissionair' was een beroepsspeler met valse dobbelstenen. Speelhuizen in de Mariastraat, Vlaardingerdijk en Daltonstraat zijn aangepakt.  meer informatie
20-11-1946Vanaf 3 uur is er een V1 te bezichtigen in een tent aan de Gerrit Verboonstraat. De tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Nationale Hulpactie Roode Kruis, ten bate van de oorlogsslachtoffers. 'Voor een halve gulden kan men het Duitsche oorlogsmonster van dichtbij aanschouwen'.  meer informatie
22-11-1946Het is vijftig jaar geleden dat de Singelkerk tot zelfstandige parochie werd verheven, nadat het eerst een bijkerk van de St. Jansparochie was geweest. De plechtige consecratie van de kerk vond plaats op 12 mei 1881. Als geschenk wordt een drietal nieuwe luidklokken aangeboden aan pater L.D. Oorsprong. De vorige klokken werd door de Duitsers gestolen en omgesmolten. Voor de nieuwe klokken is f. 12.000,- nodig.  meer informatie
22-11-1946De onlangs opgerichte reciteervereniging Geron geeft in het Verenigingslokaal een uitvoering. Na een inleiding van G. Koogje voeren nog enkele afgevaardigden het woord. De hoofdschotel van het programma is Bram van de Leijdens historisch spel uit de geschiedenis van Zuid-Afrika 'De Verraders', uitgevoerd door o.a. Coen Westerveld, Jac.van der Steen en G. Koogje.  meer informatie
27-11-1946Op de Koemarkt speelt zich een klein Wild West-drama af. Bij aanhouding door de politie trekt een jongeman een revolver en dwingt een agent zijn revolver af te geven. Het betreft T. die op zijn fiets en pakketje vervoerde waarin varkensvlees en een stengun verborgen zaten. Hij wordt bij een routinecontrole aangehouden met het gemelde resultaat als gevolg. T. was gedurende de bezettingstijd een actieve illegale werker die volgens de politie totaal uit evenwicht is geslagen.  meer informatie
28-11-1946In café De Amstelbron wordt een vergadering van kappers gehouden om tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond van Kapperspersoneel te houden. Het initiatief komt van de heren en kappers M. Spilt, J. Bakker en W.G. Haack  meer informatie
29-11-1946H. V. café-houder aan de Koemarkt te Schiedam wordt tot 2 jaar internering veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag voor zijn verraad van L.H. Dries in 1943, wonende aan de Singel. Aan de SD had V. doorgegeven dat Dries een radio en een varken in bezit had waarna hij door de Duitsers werd gearresteerd en zes maanden in verschillende kampen heeft gezeten. Na de bevrijding is deze zaak door de PRA onderzocht en op 11 maart dit jaar is V. aangehouden met zijn veroordeling als gevolg.  meer informatie
29-11-1946Het Tribunaal doet uitspraak tegen: Oud-kringleider A. K.; W.A. P.; J. van V. en J. van S.-van G.  meer informatie
dec 1946In het Amsterdamse Stedelijk Museum is een tentoonstelling ingericht met oorlogsmonumenten in ontwerp, waar ook het Schiedamse monument staat dat Pieter Starreveld ontwierp. Hij slaat met zijn detail uit het monument voor Schiedam een goed figuur, hij heeft het bevallige, lichtvoetige, Diana gelijkende beeld van een vrouw gekozen.  meer informatie
dec 1946Burgemeester J.W. Peek aanvaardt het beschermheerschap van de Schiedamse Oranjevereniging.  meer informatie
dec 1946Schiedam telt meer dan 500 oorlogsslachtoffers. Er is thans een lijst in de maak door het gemeentebestuur waarop reeds 500 namen voorkomen. De lijst is nog niet volledig.  meer informatie
2-12-1946Het Tribunaal behandelt de zaken tegen: wed. B.-S.; C. de R.-S.; M.F. D.; M. W. en A.E.M. de B.  meer informatie
4-12-1946De PRA verzoekt nadere inlichtingen over de gedragingen van de thans geïnterneerde NSB-ers A. v.d. G. en K. van T. Van der G. was Vendelcommandant en in 1944 afdelingscommandant voor Schiedam en Vlaardingen van de Landwacht Nederland. Van T. was plaatsvervangend Vendelcommandant.  meer informatie
5-12-1946In Kethel nabij de overweg Kandelaarweg gebeurt een spoorwegongeval. Het paard van P. Lansbergen struikelt midden op de spoorwegovergang. De aankomende trein moet daardoor sterk remmen, raakt het paard, loopt uit de rails en komt ongeveer 60 meter verder in sterk overhellende positie tot stilstand. De ongeveer 1000 passagiers moeten te voet de reis naar Schiedam voortzetten. Enkelen van hen hebben snijwonden. Het paard is 'vermorzeld'. Men hoopt het treinverkeer op beide lijnen weer snel te kunnen hervatten.  meer informatie
12-12-1946B en W verlenen een hinderwetvergunning aan den heer G.J. Sjoer, tot oprichting van een inrichting voor machinale houtbewerking in het pand Noordmolenstraat 52.  meer informatie
12-12-1946Op feestelijke wijze wordt het 25-jarig bestaan van Harpe Davids herdacht in het gebouw Christelijke Sociale Belangen. De heren J.K.C. Karsseboom en W. van Bommel, die met het corps jubileren worden cadeaus aangeboden. Het feestprogramma wordt verzorgd door o.a. Leen de Bruijn, Betty Morelli, The Singing Hawaiian Brothers en de Wika's.  meer informatie
13-12-1946Tribunaalzitting. Aan de orde komen: C. de R.-S.; R.M. B.-S.; W.E. D.; E.J.M. de B.; A. R.; E.M. B. (groepleider Maassluis) en Lena Z..  meer informatie
17-12-1946Buurtvereniging Lange Achterweg viert in de zaal van de RK Volksbond haar 10-jarig bestaan. Voorzitter J. Lips en secretaris J. van Eijk worden voor hun werk gedurende deze periode toegesproken en ontvangen enige geschenken. Het feestprogramma wordt verzorgd door Martin Rijken, Betty Morelli, de Rubeti's en John Kloos.  meer informatie
20-12-1946Op de ijsbaan Spieringshoek worden schaatswedstrijden gehouden in hindernisschaatsen en ringsteken die beide wordt gewonnen door Henk van Leeuwen. Bij het ringsteken wordt Annie Poot tweede Van Selm derde.  meer informatie
20-12-1946De stichting van de Schiedamse Volkuniversiteit is officieel een feit. In Musis Sacrum wordt een ledenvergadering gehouden waarin de statuten en reglement worden vastgesteld en een definitief bestuur aangesteld. Voorzitter wordt Ritzema van Eck en de heren J. Koomen en H.M. Jansen resp. eerste en tweede secretaris, J.W. de Groot en Mej.C. Plooy worden eerste en tweede penningmeester, De Schiedamse Volksuniversiteit telt nu ca. 1.400 leden waarvan reeds 800 lid waren van de Rotterdamse Volksuniversiteit.  meer informatie
21-12-1946Dameskapsalon Ideaal aan de Rotterdamschedijk 254 bestaat 10 jaar. Iedere tiende cliënt in de week 18 tot 24 december krijgt een gratis haarbehandeling.  meer informatie
23-12-1946De firma B.J. ter Braak aan de Grote Markt 3, bestaat 25 jaar. Er zijn extra aanbiedingen van stofzuigers, haarden, rijwielen, schaatsen en sportartikelen.  meer informatie
27-12-1946Bij het tribunaal komen aan de orde de zaken tegen: Leni Z.; Bouke van Z. en E.M. B.  meer informatie
1947De openbare lagere school F1 en F2, scholen voor openbaar onderwijs, resp aan de Singel en het Oude Kerkhof, heten voortaan Comeniusschool 1 en Commeniusschool 2.  meer informatie
jan 1947Door Gedeputeerde Staten wordt goedkeuring verleend op het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van voorgevelrooilijnen in verband met de bouw van een nieuw stadhuis en een schouwburg in de omgeving van het Emmaplein  meer informatie
1947Wijk F 23 van de voormalige Luchtbeschermingsdienst verkrijgt door verkoop van haar materialen een groot batig saldo. Een vergadering van wijk- en blokhoofden besluit deze gelden te schenken aan verenigingen en stichtingen die werk in het algemeen belang doen. De verdeling wordt als volgt: Tuberculosebestrijding f. 750,-, Stichting 40-45 f. 500,-, Zuigelingenzorg f. 500,-, Rode Kruis f. 100,-, Groene Kruis f. 100,-, Wit-Gele Kruis f. 100,-, Veilig Verkeer f. 100,-, Dierenbescherming f. 100,-, Zwakzinnigenzorg f. 100,-, Lijders vallende ziekte f. 100,-, Zonnehuis f. 100,-.  meer informatie
1947Het historische gebouwtje voor de visafslag op de Vismarkt wordt gesloopt.  meer informatie
1947Op de zolder van het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat wordt door J. Limberg een bescheiden begin gemaakt met een 'politie-museum'. Reeds aanwezige voorwerpen zijn o.a. boksbeugels, inbrekersmateriaal, namaakpistolen, een strop, uniformen, foto's en boeken.  meer informatie
jan 1947In het grote patriciërshuis aan de Lange Nieuwstraat 195 - de voormalige woning van de familie J.M. van der Schalk, nu bekend als Rowallanhuis - wordt door het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Rijksinternaat voor Werkende Jongens gevestigd. Er zullen veertig jongens gehuisvest worden, die onder toezicht van de Sociale Jeugdzorg zijn geplaatst in verband met moeilijkheden bij de opvoeding. Het verblijf in Schiedam, na een werk- of vakkamp vormt de afsluiting van hun heropvoeding. De leiding is in handen van de heer L.v.d. Hulst.  meer informatie
jan 1947Het gemeentebestuur ontvangt een klacht over afpersing, waaraan enkele houders van vergunningen voor de verkoop van sterke drank zich schuldig maken t.a.v. caféhouders, die als hun vervangers optreden. B en W stellen naar aanleiding hiervan een onderzoek in, dat inmiddels al enig resultaat oplevert: B en W trekken één drankvergunning in. De afpersingen bestonden uit, levering van jenever aan de vergunninghouder en uit het vragen van hoge vergoedingen.  meer informatie
jan 1947In tegenwoordigheid van de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Mr.Dr.Ir. M.M. van Praag, wordt de eerste betonpaal gegoten van de 135 stuks, die nodig zijn voor de bouw van 47 gemeentewoningen aan de Dalton-, Fahrenheit- en Morsestraat. Als de vorst niet tegenwerkt, hoopt men snel met de bouw te beginnen.  meer informatie
jan 1947C. Klinkhamer is winnaar van de Doejaaren-beker voor biljarters. G. Vogelezang wordt tweede.  meer informatie
1947Het bureau van Nederlands Volksherstel wordt opgeheven. De gemeente heeft per 1 januari 1947 de zorg voor het Sociale Adviesbureau op zich genomen. Controle op schoolverzuim wordt ondergebracht bij het Bureau Onderwijs. De werkzaamheden van de Hulpactie Rode Kruis (HARK) zullen tot mei voortduren.  meer informatie
1-1-1947De agenten van politie B. Vogt en L. Hagestein verlaten de dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aangesteld tot aspirant-agent worden M.J. Stoppel en M. Jongste aangesteld.  meer informatie
1-1-1947Het gemeentebestuur zegt aan ruiters in Schiedam het terrein aan de Willem de Zwijgerlaan, tussen het feestpark (Excelsior) en de SVV-voetbalvelden toe. Terrein en stallen zullen worden opgeknapt. De heer A. Burger, instructeur van de Schiedamse Manege zal ook als zodanig dienst doen voor de Landelijke Rijvereniging.  meer informatie
1-1-1947Het aantal inwoners van Schiedam is met 2283 personen opgelopen tot 69101 personen.  meer informatie
1-1-1947Als de gemeenteraad instemt met het besluit van B en W, zal dokter R.H.M. Geerdes, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, per 1 januari 1947 ontslag als gemeente-geneeskundige verleend worden.  meer informatie
2-1-1947De Schiedamse afdeling van de Oranjegarde heeft een feestavond in het Verenigingsgebouw. Voorzitter Van der Brugge houdt een historische lezing en er is samenzang onder leiding van mevr. Grimberg-Huyser. Tevens voeren enkele leden een toneelstuk op.  meer informatie
2-1-1947Shell Nederland verkrijgt een hinderwetvergunning tot oprichting van een benzinepomp op het open terrein terzijde van de panden Vellevestsingel 21/23.  meer informatie
2-1-1947Veel kinderen bezoeken het Coöperatie Kinderfeest, dat DES organiseert in de RK Volksbond. Er wordt gegoocheld, er is een sprekende pop, een sneltekenaar en een poppenkast.  meer informatie
4-1-1947Aan de Grote Markt opent cafetaria Pacific de deuren.  meer informatie
4-1-1947De firma Bakker, v.d.Vorm en Co., de 'Bavo', herdenkt het feit dat zij een jaar bestaat. In de RK Volksbond wordt een feestavond gehouden. De heer Bakker, een der directeuren, deelt mee dat het plan bestaat tot oprichting van een pensioenfonds.  meer informatie
4-1-1947De heer N.F. van Moorsel herdenkt zijn 25-jarig jubileum als directeur van distilleerderij NV v/h Simon Rijnbende en Zonen. De jubilaris wordt toegesproken door onderdirecteur A.J. Breve. Gisteren herdacht van Moorsel zijn 40-jarig jubileum als directeur van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek in Delft.  meer informatie
5-1-1947Om 21.00 uur breekt brand uit in het pand Lange Haven 11, dat in gebruik is bij de Katholieke Padvinders. De voorzijde van de tweede en derde verdieping branden geheel uit. De brandweer is het vuur na een uur blussen meester. Oorzaak is de open schouw.  meer informatie
6-1-1947Middenstanders, verenigd in de levensmiddelenorganisatie Schiedam Kleinzakenbedrijf houdt in de Amstelbron een protestvergadering tegen de boetes die door de tuchtrechter worden opgelegd tegen middenstanders die hun oude voorraad niet kunnen aantonen. De voorzitter adviseerde de boete niet meer te betalen en deelt mee dat er stappen worden ondernomen om het boetestelsel te herzien.  meer informatie
8-1-1947Tijdens de wekelijkse oefenavond van het Rode Kruis worden 15 leden onderscheiden voor 10, 20 en 30 jaar trouwe dienst.  meer informatie
8-1-1947De Christelijke Metaalbewerkersbond huldigt in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen 56 jubilarissen die langer dan 25 jaar lid van de bond zijn. De voorzitter, de heer H. Wiekenkamp, ook jubilaris, wordt tot erevoorzitter benoemd.  meer informatie
9-1-1947De uitgestelde feestavond ter gelegenheid van het koperen priesterfeest van kapelaan Oudshoorn wordt gehouden in een zaal van de Katholieke Volksbond. Het koor van de damescongregatie verzorgt de zang. De heer C. van Daal houdt een toespraak. Het toneelgezelschap Brederode geeft een opvoering van het toneelstuk 'Een pracht Idee'.  meer informatie
12-1-1947Zondag a.s. wordt herdacht dat de afd.Schiedam van de Nederlandsche Katholieke Grafische Bond, 30 jaar bestaat. Pater Ditters zal in de kapel van Huize Liduina een mis opdragen. In de RK Volksbond zal huldiging van jubilarissen plaatsvinden. 's Avonds is er een feest met medewerking van o.a. Albert de Booy, de Pico's en Martin Heelsbergen.  meer informatie
14-1-1947Dinsdagavond vierde de buurtvereniging Anthony Muysstraat een feest met medewerking van het duo Brouwer, Jan Brouwer en Marti Corelli.  meer informatie
14-1-1947Aanstaande dinsdag zal de bekende Schiedamse kunstrijdster Lenny Keulman in de pauze van de ijshockeywedstrijd den Haag-België een demonstratie geven.  meer informatie
14-1-1947Dinsdagmiddag werd op het bordes van het stadhuis de afkondiging van de grondwetswijziging bekend gemaakt. Er waren slechts enkele ingewijden, ambtenaren en toevallige voorbijgangers aanwezig.  meer informatie
14-1-1947Door B en W is bij besluit van 14 januari 1947 de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij geschrapt van de lijst van instellingen van weldadigheid opgemaakt ingevolge art.3 van de Armenwet, zulks in verband met het door gemelde vereniging staken van haar werkzaamheden.  meer informatie
15-1-1947De Christelijke Bouwarbeidersbond, afd.Schiedam en Vlaardingen houdt in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen een gecombineerde vergadering. Acht leden ontvangen een gouden insigne voor het 25-jarig lidmaatschap. Voorzitter J.van Tilburg houdt de feestrede.  meer informatie
15-1-1947De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst vestigt er de aandacht op dat er momenteel in onze gemeente meer typhusgevallen voorkomen. De bevolking wordt in verband hiermede dringend aangeraden alle melk, ook flessenmelk, te koken.  meer informatie
16-1-1947Donderdagavond heeft het Stedelijk Muziekcorps, dat dit jaar 40 jaar bestaat, in de zaal van de RK Volksbond een feestavond gegeven. De voorzitter van de vereniging sprak een welkomstwoord en bracht hulde aan de dirigent en de propaganda commissie. Na het concert verzorgde het gezelschap "Brouwer" nog een variété programma. De dansmuziek tot slot werd verzorgd door The Ring Leaders.  meer informatie
17-1-1947Het Instituut voor Recreatie en Algemene Ontwikkeling houdt een cabaretavond RK Volksbond met medewerking van het showorkest onder leiding van Emmy Claritz, Chris de la Mar en Netty Kruyl voor de in Schiedam gelegerde militairen van de Aan en Afvoer Troepen (AAT).  meer informatie
19-1-1947Reisvereniging "Zwaluwen" herdenkt haar 1-jarig bestaan met een diner en feestavond in hotel Beijersbergen. De muziek is verzorgd door Harry Kloeg en De Cloudo's en het Vivotrio onder leiding van Joop Korpershoek.  meer informatie
21-1-1947Het hoofd van de PRA Schiedam-Vlaardingen verzoekt om inlichtingen van hen, die tijdens de bezetting door de handlangers van de Duitsers, T.R.G. Lukkasen en A.C.J. Magielsen van de Duitse Sicherheits Dienst, destijds aan de Grote Markt gevestigd, zijn gearresteerd en gedurende kortere of langere tijd van hun vrijheid zijn beroofd. Ook worden inlichtingen verzocht over personen, die nimmer uit gevangenschap zijn teruggekeerd en van hen waar huiszoekingen en inbeslagnemingen zijn verricht. Aanmeldingen aan het bureau van de Politieke Recherche Afdeling PRA, Nieuwstraat 12.  meer informatie
21-1-1947Bakkerij Vlug herdenkt op grootse wijze het 40-jarig bestaan in gebouw "Irene". L. den Hoed spreekt een welkomstwoord en haalt herinneringen op uit het verleden. Directeur M.J. Vlug spreekt een dankwoord. Na het diner, dat wordt opgeluisterd met muziek door een orkest onder leiding van J. Kok, verzorgen Tini Boré, de Kilima Hawaiians en André Gilbert de feestavond.  meer informatie
24-1-1947Tribunaal zitting: aan de orde komen: Oud HBS leraar Jac v.d.G., lid NSB; Pieter B.; Dirk van B., aannemer, lid NSB/landwachter.  meer informatie
25-1-1947Op het Hoofdbureau van Politie is ingesloten de kleermaker D.v.d. H. wonende aan de Korte Dam, die zich schuldig heeft gemaakt aan ergerlijke verduisteringspraktijken, waarvan vele tientallen mensen slachtoffer zijn geworden. Drieentwintig personen hebben reeds een aanklacht ingediend; men verwacht dat er meer zullen volgen.  meer informatie
27-1-1947De gemeentelijke lijst van oorlogsslachtoffers ligt vanaf nu dagelijks ter inzage op afdeling A in het stadhuis.  meer informatie
28-1-1947De 7-jarige J.H. loopt op de Burgemeester Knappertlaan, ter hoogte van de Sonderdanckstraat, onder een vrachtauto en overlijdt.  meer informatie
28-1-1947Stellingmaker A.v an H. valt bij Wilton-Fijenoord van een stelling en overlijdt enige tijd later aan zijn verwondingen.  meer informatie
28-1-1947De heer R.J. Kleipool, in leven directeur van de NV Distilleerderij en Branderij A. Daalmeijer, wordt begraven op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
29-1-1947Het pand Lange Nieuwstraat 197 wordt officieel in gebruik genomen door de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen. Voorzitter is dokter R.H.M. Geerdes.  meer informatie
30-1-1947In de gemeenteraad wordt: H. Groenhof benoemd tot havenloods; Ch. Bogerman onderwijzer aan de ULO school G1 wordt overgeplaatst naar de openbare lagere school F1. Zijn benoeming is een probleem in verband met zijn oorlogsverleden; I.J. Baart is benoemd tot onderwijzer aan de ULO school G1.  meer informatie
30-1-1947Burgemeester Peek houdt zijn nieuwjaarsrede in de gemeenteraad. Enkele punten: Er is een tekort van ong. 3000 woningen. Er wordt begonnen met de bouw van 47 woningen. Voor 1947 zijn er 105 toegewezen. De politie bestaat thans uit 130 man. In 1946 waren er 201 aanrijdingen, waarbij 8 doden vielen. Het aantal straatlantaarns steeg van 280 tot 763, verkeerslichten, van 26 tot 53. De financiële positie is niet rooskleurig. Het is een tamelijk uitgebreid stuk, waarin nog al wat cijfers worden genoemd.  meer informatie
30-1-1947B en W van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 30 januari j.l. besloot, medewerking te verlenen aan het verzoek van de Sint Willibrordusstichting voor de aanschaf van strijkplanken en strijkijzers enz. voor het geven van onderwijs in "wasbehandeling" aan de meisjesschool, Korte Haven 27.  meer informatie
30-1-1947In de gemeenteraad is het nieuw benoemde raadslid B.E. Collé (CPN) gekozen als lid van de Commissie voor Gemeentewerken, Algemene Personeelszaken, Onderzoek Rekeningen en Bouwverordeningen.  meer informatie
31-1-1947De heer C. van Daalen, hoofd van de Prinses Julianaschool, staat voor het laatst voor de klas wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn opvolger is benoemd G.H. Hoorman die reeds meer dan 25 jaar aan de Julianaschool is verbonden. 04 februari Als afscheidscadeau ontvangt de heer Van Daalen een radiotoestel van de leerlingen en een bureau van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs. De heer Hoorman wordt geinstalleerd door de heer B. Mastenbroek, voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs.  meer informatie
feb 1947Hengelsportvereniging Het Kleine Bliekje bestaat dezer dagen 12½ jaar. In zaal Eureka wordt dit herdacht met een feestavond. Voorzitter H. Schenau spreekt een openingswoord. Er is een cabaret- programma van het gezelschap Theunée. Na dit programma is er bal.  meer informatie
feb 1947Het merendeel der scholen zal aan het eind van de week de deuren moeten sluiten wegens kolenschaarste. Bij het Stedelijk Gymnasium waar men een bijzonder soort kolen gebruikt en waarvan nog voldoende aanwezig is zullen de lessen doorgaan. Waarschijnlijk wordt de examenklas van de Rijks HBS hier ook ondergebracht. Voor de Mulo-scholen wordt nog naar een oplossing gezocht. N.b. Het gasrantsoen blijft gehandhaafd.  meer informatie
feb 1947Onlangs is het boek "De moutwijnindustrie te Schiedam" uitgegeven, geschreven door Coen Kramers.  meer informatie
3-2-1947Afscheidsavond in het Verenigingslokaal ter gelegenheid van het vertrek van de heer C. van Daalen als hoofd van de Prinses Julianaschool, afdeling ULO. Gelijktijdig vindt de installatie van zijn opvolger J.H. Hoorman plaats door de heer B. Mastenbroek. 's Middags neemt de heer Van Daalen afscheid van de ca. 250 lleerlingen van de ULO-school, waar hij 42 jaar werkzaam is geweest. Als afscheidscadeau ontvangt de heer Van Daalen een radiotoestel van de leerlingen en een bureau van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs.  meer informatie
4-2-1947Bakker, van der Vorm & Co heeft van B en W een proefvergunning gekregen voor een half jaar tot uitbreiding van de grofsmederij en dergelijke in het pand Hagastraat 71, met een fabriek voor de vervaardiging van transportmiddelen, machines, plaat- en constructiewerken in het pand Hagastraat 69.  meer informatie
4-2-1947Paardenbezitters worden opgeroepen hun paard af te staan, in bruikleen, voor de komende plechtigheid van het mededelen van de geboorte van een prins of prinses later deze maand. Herauten zullen traditiegetrouw de burgerij hiervan in kennis stellen. Er is een gebrek aan paarden waardoor deze plechtigheid in gevaar komt, vandaar deze oproep.  meer informatie
5-2-1947De laatste uitzending vindt plaats van het radio-programma "Met P.C.J. over zee" die 's woensdags om de veertien dagen plaats vindt in het Passage Theater. Het ligt in de bedoeling deze uitzendingen in Hilversum voort te zetten. De uitzendingen van de Wereldomroep zijn bestemd voor zeevarenden, waarbij familieleden een wens op grammofoonplaat kunnen vastleggen.  meer informatie
7-2-1947Tribunaal zitting. Uitspraken in de volgende zaken. M. v.d. G. leraar Rijks-HBS, hechtenis voor de tijd van zijn voorarrest/internering; F. B., 2 jaar internering, op 23 juni a.s. komt hij vrij. A.E.M. de B., 2 jaar, op 17 mei komt hij vrij. Voor de eerste maal staan terecht: A. G., SS-lid en Teuntje van G.-van de G., NSB-lid.  meer informatie
8-2-1947De Commissaris van Politie wijst de bewoners op hun plicht, volgens art.14 der Verordening tot handhaving van de openbare orde en op de openbare reinheid en gezondheid te Schiedam, om de stoepen en trottoirs van hun woningen in verband met de gladheid met zand of as te bestrooien. De politie zal op de naleving hiervan streng toezicht uitoefenen.  meer informatie
9-2-1947Leden van de Schiedamse Gymnasiastenbond geven in Musis Sacrum een opvoering van het blijspel "Rudens" van Tittius Manius Plantus. Willy Reeser, de praeses van de bond, spreekt een openingswoord waarbij burgemeester Peek en de rector van de school P. Herfst welkom worden geheten. Na afloop is er een bal.  meer informatie
9-2-1947Toneelvereniging "Onderling Kunstgenot" brengt in het Volksgebouw een opvoering van het toneelstuk van Jack Bess, "Mensen rond de Havens" onder regie van J. Hoornweg. Spelers en publiek bljven na de voorstelling nog gezellig bijeen. De O.K.G.-boys verzorgen hierbij de muziek.  meer informatie
11-2-1947Eén dezer dagen is overleden H. Schenau, een bekend figuur in hengelaarskringen. Hij was bestuurslid van de C.N.H.V. en voorzitter van" Het kleine Bliekje". Tevens was hij bestuurder van de communistische Eenheids Vakcenctrale (EVC).  meer informatie
11-2-1947B en W besluiten vergunning te verlenen aan C. Prince alhier tot oprichting van een zakkenstopinrichting in 't pand Breedstraat 42.  meer informatie
12-2-1947Vandaag en morgen rijdt er een kantinewagen door de stad die erwtensoep verkoopt ten bate van het NIWIN-comité. Er wordt geld ingezameld voor een kantinewagen die naar de Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië wordt gezonden.  meer informatie
14-2-1947Voetbalvereniging Onderlinge Vriendschap (OV). herdenkt het tienjarig bestaan van 11 februari met een feestavond in het Verenigingslokaal. Voorzitter P. Swart houdt een toespraak, evenals secretaris P. Aaldijk.  meer informatie
15-2-1947Drukkerij "De Eendracht" bestaat 50 jaar. Er is een receptie van 10-12 uur en zaterdagavond is er een diner in Hotel Beyersbergen voor directie en personeel.  meer informatie
18-2-1947Burgemeester Peek maakt vanaf het bordes van het stadhuis bekend dat er een prinses is geboren die de naam Marijke heeft gekregen. Zes herauten te paard brengen de betreffende oorkonde naar de burgemeester, die hem na plechtige overhandiging, voorleest. Er zijn echter weinig toehoorders. Het zeer koude weer noodzaakt een groot deel van het feestprogramma af te gelasten. Zo moet de traktatie voor de schoolkinderen wordt uitgesteld in verband met de gedwongen vorstvakantie (er is geen verwarming). Muziekkorpsen trekken wel door de stad en 's avonds zijn er bijzondere kerkdiensten.  meer informatie
19-2-1947Speelgoedfabrieken Toyland ontvangt van B en W, een hinderwetvergunning voor de oprichting van een fabriek van speelgoed, kleinmeubelen en houten laboratoria-artikelen in het pand Boterstraat 78.  meer informatie
21-2-1947De Schiedamse oud-gegijzelden uit de gijzelaarskampen Haaren en St. Michielsgestel, hebben een feestelijke bijeenkomst in hotel Beijersbergen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Marijke. De bekende goochelaar H. Nolles treedt op.  meer informatie
21-2-1947Tribunaalzitting waar aan de orde komen: - C. B. sympathiserend NSB-lid; - Maria N.; - Paulus de J. SS frontarbeider; - D. K. wegens verraad. Uitspraak tegen Teuntje van G.-van de G. 2 jaar en vrij op 19 september 1947.  meer informatie
21-2-1947Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Typografenbond ofwel de Grafische Bond, wordt er een grote feestavond gehouden in het verenigingsgebouw. Het bestuur houdt een receptie in hotel De Kroon. Voorzitter A. Kousemaker houdt een feestrede. Er zijn vele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig.  meer informatie
23-2-1947Ds. H.W. Hemmes doet 's morgens zijn intrede in de Grote of St. Janskerk en wordt door ds. A. Hoffman bevestigd. Ds. K. de Bel spreekt een welkomstwoord bij de intrede tijdens de avonddienst.  meer informatie
23-2-1947In het Passage Theater vindt een biljarttoernooi plaats waarbij C. Ruggenberg winnaar wordt. Tweede is H. Visser en de derde plaats bezet J. van Duy, terwijl als vierde N. Huet zich plaatst.  meer informatie
24-2-1947Het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag veroordeelt de 51-jarige hoofdbesteller bij de PTT J.A.B. te Schiedam, voormalig NSB-er en landwachter vanwege het feit dat hij in augustus 1944 negen brieven met illegale lectuur de SD in handen heeft gespeeld. Hij krijgt 4 jaar gevangenisstraf met ontzetting uit de kiesrechten en ontzegging van het recht tot bekleden van openbare functies voor het leven.  meer informatie
25-2-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan de NV Visser's Wijnhandel Van Straalen, Monsieur en Erkelens, tot oprichting van een wijnkoperij in het pand Lange Haven 23/25.  meer informatie
25-2-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan L.S.M. Wensing tot oprichting van een electrisch timmerbedrijf aan de Schie 60.  meer informatie
26-2-1947De in december 1946 opgerichte ontspanningsvereniging Iduna geeft in Musis Sacrum een opvoering van de revue "Alweer een strop".  meer informatie
27-2-1947Namens de ouders van alle Schiedamse kinderen die in het Deense Aarhus aansterkten, biedt de Schiedamse Elly Koorengevel het stadsbestuur een glasplaat aan als dank voor het verblijf van drie maanden in de zomer van 1945. Na de oorlog zijn inmiddels zesduizend Nederlandse kinderen in Denemarken op krachten gekomen. De Finse consul, voorzitter van het Red Barnet te Aarhus krijgt een asbak. Het initiatief tot het geheel is van vader Koorengevel.  meer informatie
mrt 1947Dezer dagen bestaat de vereniging De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken veerig jaar. In intieme kring wordt dit met een jubileumvergadering herdacht. Aanwezig zijn de heren G.W. van Bergen-Walraven sr. en Th.M.A. van Dijk, die bij de oprichting deel uitmaakten van het bestuur. De heer G. van Meurs, die sinds de oprichting in het bestuur zitting heeft en deel uitmaakt van de Onderwijs-commissie, wordt namens het bestuur en personeel enkele geschenken aangeboden. In 1948 zal het veertigjarig bestaan feestelijk worden herdacht in groter kring.  meer informatie
mrt 1947Onlangs is er een commissie voor een nieuw stadhuis en een schouwburg gevormd onder voorzitterschap van burgemeester Peek. Nog dit jaar zal de commissie haar werk aanvangen. Vóór 1948 zal er nog niets definitiefs gebeuren.  meer informatie
mrt 1947In het Stedelijk Museum is een tentoonstelling van scheepstekeningen, afkomstig uit de vroegere Stadstekenschool.  meer informatie
mrt 1947Mr. Van der Goes van Naters, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, houdt in het Volksgebouw voor de leden een rede over de door de PvdA gevoerde politiek met de KVP. Raadslid Sabel van de PvdA sluit de avond af.  meer informatie
mrt 1947Tribunaalzitting. Aan de orde komen: - G.P. v.d. K. veroordeeld voor de tijd van internering, - J.M. v.d. V., 2,5 jaar, - A.C. v.d. N., SS-lid uitspraak volgt, - M.D. v.d. M., NSB- en WA-lid uitspraak volgt.  meer informatie
3-3-1947De bij Gusto gebouwde tinbaggermolen Menoembing vertrekt naar zijn plaats van bestemming. IJsbrekers moesten de molen losmaken. Tevens vertrok van de werf de baggermolen Chunking naar Soerabaja na een opknapbeurt.  meer informatie
3-3-1947Buurtvereniging Beatrix uit de Joh. Vermeer- en de Paulus Potterstraat hebben een feestavond in het Verenigingslokaal aan de Nieuwe Haven, naar aanleiding van de geboorte van prinses Marijke. Hierbij zijn de Schiedamse militaire oorlogsslachtoffers uitgenodigd. Tevens heeft buurtvereniging Vondellaan in het gebouw Christelijke Sociale Belangen een feestavond.  meer informatie
7-3-1947Tribunaalzitting. Aan de orde komen: - Cornelis B. en Maria N., 2 jaar, - K. sr. en jr. Vader wordt vrijgelaten i.v.m. leeftijd, de zoon moet nog drie maanden terug naar het kamp, - Paulus de J. SS'er, nog geen uitspraak, - Jan B. lid NSB, WA. en NSKK, nog geen uitspraak, - P.H. K. lid SS, NSB, NAD, nog geen uitspraak, - Dirk Hendrik S. NSB, WA Kriegsmarine idem, - J.P. S. NSB, WA, landwacht idem, - Nicolaas O. NSB, NSKK. idem.  meer informatie
7-3-1947De gemeenteraad besluit op voorstel van B en W o.a. tot de bouw van een nieuwe Ooievaarsbrug en een rioolgemaal aan de Marconistraat. Ook valt het besluit om de Vismarkt af te breken en er een parkeerplaats te maken want restauratie van de marktgebouwtje zou f. 7.000 bedragen. Raadslid Th.L. van de Berg (CHU) is de enige die de afbraak betreurt.  meer informatie
8-3-1947Er breekt brand uit in de drogerij van de firma Windhorst aan de Nieuwe Haven. De vuurhaard is op de derde verdieping begonnen waar huiden hangen te drogen. De schade is aanzienlijk.  meer informatie
8-3-1947Zaterdagavond houdt buurtvereniging Willem Brouwerstraat een feestavond in Musis Sacrum. Voorzitter C. de Vries spreekt een welkomstwoord. Optreden o.a. van het cabaret van Kees Stolk, Mies van Leeuwen en Cor Goos, het Ké-Mu-Co cabaret en de Melody Serenades.  meer informatie
11-3-1947In verband met ongeregeldheden welke zich hebben voorgedaan op 15 februari jl. tijdens een feestavond van de Rotterdamse Kegelbond (Bal-masqué) is de vergunning "tot dansen in het openbaar" van het Musis Sacrum voor de duur van zes maanden ingetrokken. Er deden zich toen vechtpartijen voor die door de politie met gummieknuppels moesten worden beëindigd. Exploitant De Groot geeft zijn lezing in het artikel en ontkent het overmatig drankgebruik. Er waren op de avond zelfs zes agenten van politie aanwezig.  meer informatie
11-3-1947Op het kantoor van de Havendienst vindt de huldiging plaats van J. Koning, die veertig jaar als brugwachter in dienst van de gemeente is. Op het kantoor van de fa. Van der Toorn wordt de jubilaris gehuldigd door omwonenden van de Ooievaarsbrug, als blijk van waardering voor de verschillende vormen van hulp die hij heeft bewezen.  meer informatie
11-3-1947De CHU herdenkt het 50-jarig bestaan van de afdeling Schiedam met een bazar in het Verenigingslokaal. Voorzitter N. Koren geeft een historisch overzicht. Tweede Kamerlid mr. H.K.J. Beernink brengt de gelukwensen over van het hoofdbestuur en de kamerfractie.  meer informatie
11-3-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan J.H. Groenendijk voor het inrichten van een machinaal houtbewerkingsbedrijf in het pand Overschieschestraat 61-63.  meer informatie
12-3-1947Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Het Groene Kruis in Kethel recipieert het bestuur in het voormalige raadhuis. Dokter van der Kuy, arts van de vereniging, krijgt een aantal boeken aangeboden. Daarna wordt in zaal De Vriendschap aan de Kerklaan een feestmaal gehouden. Voor het nieuwe wijkgebouw ontving men reeds eerder een wandbord van de afdeling Maasland. Op 15 en 16 april zal er een bazar worden gehouden ter versterking van de kas. Op 18 maart a.s. wordt een feestavond gehouden.  meer informatie
14-3-1947De jaarlijkse Paardenmarkt wordt gehouden. Er zijn slechts 14 paarden aanwezig. De prijzen variëren van f. 175,- tot f. 750,- per paard. Om 13.00 uur is de markt afgelopen. Er is niet veel ander vertier: slechts één snoepgoedkraampje.  meer informatie
17-3-1947De openbare scholen die door de kolenschaarste gesloten waren openen hun deuren weer. De school in de Zwartewaalsestraat, School B, waar men een bijzonder soort kolen stookt blijft nog gesloten, evenals de Rijks-HBS.  meer informatie
18-3-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan de firma Beukers & Co voor de oprichting van een darmenslijperij en zouterij op het terrein van het Openbaar Slachthuis.  meer informatie
20-3-1947In de vlakglasfabriek van Hasekamp aan de Havendijk verongelukt de 35-jarige J. v.d. Bosch uit de Zwartewaalsestraat dodelijk bij de montage van een machineonderdeel.  meer informatie
21-3-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen: - Paulus de J., wordt veroordeeld tot 2 jaar internering, - J.P. S. wordt veroordeeld tot 2 jaar en 3 maanden (vrij op 28 juli 1947), - Nicolaas O. komt op 14 oktober vrij, - D.H. S. wordt veroordeeld tot 3,5 jaar tot 29 maart 1949, - Jan B. wordt veroordeeld tot 3,5 jaar, - P.H. Knol krijgt 2 jaar, - F.P. v. Kan NSB en NSKK uitspraak volgt, - W.P. Rijswijk voor de tijd van internering, - J.C.M. v.d. Velde SS uitspraak volgt.  meer informatie
22-3-1947Door bouwvalligheid stort is de achterzijde van het pand Heerenstraat 33 in. Het pand wordt bewoond door het gezin van A.K. Door de brandweer wordt een stuk muur dat gevaar oplevert omvergetrokken.  meer informatie
30-3-1947De geplande filmvoorstelling, georganiseerd door de stichting Hulpaktie Rode Kruis (HARK), kan niet doorgaan omdat het gemeentebestuur tot de conclusie komt dat er geen absolute noodzakelijkheid bestaat voor de filmvoorstelling op deze zondagochtend. Dit besluit kost de HARK minstens f. 1000,-. Er was voor deze zondag gekozen omdat er dan geen zaalhuur aan het Passage Theater betaald hoefde te worden.  meer informatie
apr 1947Tijdens een dezer dagen gehouden bijeenkomst van motorrijders is besloten tot oprichting van een motorclub. Reeds direct gaven zich 25 motorrijders als lid op van Motorclub Schiedam. De heren A. de Haas en J. Hekking vormen het voorlopige bestuur.  meer informatie
apr 1947Het gemeenteverslag 1945 verschijnt met een terugblik over de jaren 1940-1945, daarin o.a. - Het Duitse bombardement op de Parallelweg waardoor 34 woningen en een waterstokerij worden vernield en enige doden vallen, op 14 mei 1940. - De geallieerde bombardementen in 1941, 1942 en 1943 met de scheepswerven Wilton-Fijenoord, Gusto, Nieuwe Waterweg etc. als doelen maar waarvan vooral het westen van Schiedam te lijden had, met vele gewonden en doden Schiedam telt ca. 500 Schiedamse doden in de oorlog van 1940-1945 waarvan 119 doden door ondervoeding en velen door ontberingen in concentratiekampen, op zee en elders. De bevolking steeg van 1939 tot eind 1945 met 4178 personen, waarvan 2255 werden verkregen door de toevoeging aan Schiedam van Kethel en Spaland.  meer informatie
1-4-1947Handelsonderneming IMKO krijgt een hinderwetvergunning voor de oprichting van een levensmiddelenbedrijf in het pand Noordvest 20.  meer informatie
4-4-1947Er arriveren twintig personeelsleden van de firma Benham en Co uit Wandsworth voor een vierdaags bezoek aan Schiedam, als gast van Glasindustrie Pieterman. Morgen spelen de voetbalelftallen van de bedrijven een wedstrijd (die door Benham met 1-0 werd gewonnen). Vandaag maakt men een boottocht door de havens en wordt Wilton-Fijenoord bezocht. In oktober brengt Pieterman een tegenbezoek.  meer informatie
9-4-1947Eduard Flipse hervat zijn werk als dirigent bij de Mannenzangvereniging Orpheus. In een met vlaggen versierde Volksbond wordt hij enthousiast ontvangen. Waarnemend dirigent Frans de Vries neemt afscheid en wordt door voorzitter W. Oranje bedankt voor zijn werk. Daarna is er tijd voor een feestprogramma.  meer informatie
11-4-1947De heer J. Geijsendorfer volgt J. Tapke Lokenberg op als directeur van het Passage Theater. Lokenberg is benoemd tot directeur van het Asta-Theater in Den Haag.  meer informatie
12-4-1947Ketelbinkie, de stripfiguur bezoekt Schiedam. Met al zijn vrienden uit Duindorp, de agent Bobbelman en niet te vergeten de aap, heeft Ketelbinkie zaterdagmiddag in Musis Sacrum voor vele honderden kinderen, die trouw zijn avonturen in de krant lezen, een spannende episode hieruit ten toneele gebracht. Figuren uit toneelstuk: Knots en Knaes, twee schelmen, agent Bobbelman, aap, Monkey, Ketelbinkie.  meer informatie
15-4-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan de heer B.F. Palms, tot oprichting van een meubelmakerij en houtzagerij in het pand Korte Haven 28.  meer informatie
17-4-1947Het Tribunaal spreekt de volgende vonnissen uit: - A.G. van der N., internering 3 jaar tot 5 mei 1948, - M.D. van der M., 2½ jaar tot 13 november 1947. Verder komen aan de orde de zaak tegen: - A.C.W. K., uitspraak over 14 dagen, - L. de V., lid NSB, straf gelijk aan voorarrest, - A. K., lid, legioen Nederland, uitspraak over 14 dagen, - A.J. B., Vrijwilligerslegioen, uitspraak over 14 dagen, - A.C. K., Vrijwilligerslegioen, uitspraak over 14 dagen.  meer informatie
22-4-1947In café-restaurant de Amstelbron vindt de oprichtingsvergadering plaats voor de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Moderne Middenstandsbond. Men stelt zich voor acties te houden tegen onbillijke prijsvoorschriften, lage winstmarges, hoge bedrijfsonkosten en hoge belastingen, die naar de mening van de oprichters, een redelijk bestaan onmogelijk maken.  meer informatie
mei 1947Het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag veroordeelt de Schiedamse kantoorbediende J.S., die tijdens de oorlog in zijn functie van Landwachter iemand had neergeschoten, tot 8 jaar met aftrek. Vier jaar met aftrek luidde het vonnis tegen de Schiedamse scholier R.R. V. die gewapende dienst bij de Landwacht had verricht en een gedetineerde bij een ontvluchtingspoging had gedood.  meer informatie
mei 1947Het door Antoon van Welie geschilderde portret van burgemeester mr. J.W. Peek is inmiddels gereed en wordt voorlopig geëxposeerd in het Stedelijk Museum Schiedam, waar ook de andere werken van de grijze schilder zijn tentoongesteld.  meer informatie
1-5-1947Minister Willem Drees spreekt voor honderden belangstellenden in het Passage Theater zijn 1 mei rede. Dhr. A. Vermeulen, hoofdbestuurder van het NVV houdt een rede in de muziektent in de Plantage. De dag wordt besloten met een fakkeloptocht waaraan honderden mensen deelnemen.  meer informatie
1-5-1947Kapelaan Corn. Tol, is per heden benoemd tot pastoor in Schiedam. De installatie vindt plaats op Hemelvaartsdag, 15 mei.  meer informatie
1-5-1947Het Stedelijk Muziekcorps Schiedam bestaat 40 jaar. De feestelijke herdenking van dit jubileum zal in het najaar plaats vinden.  meer informatie
2-5-1947Bij deTribunaalzitting komen aan de orde de zaak tegen: - W. B. en C.J. B.-L., - A.Th. van M., - P. V. krijgt 2 jaar en 6 maanden, - A.C.D. K. 2 jaar en 6 maanden, - A.C. K. en A. K. 2 jaar en 8 maanden en - P.C. den B. waarvoor de uitspraak volgt (de Schiedammer krijgt later een veroordeling gelijk aan zijn interneringstijd).  meer informatie
4-5-1947De heer F.A.C. Lechner, wijnhandelaar, overlijdt op 84-jarige leeftijd. Hij was lid van de Commissie voor het Stedelijk Museum en lid van de Kerkeraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Op 7 mei is hij begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
4-5-1947Pastoor Raymaekers neemt afscheid van de Oud-Katholieke Kerk van Schiedam.  meer informatie
5-5-1947Schiedam viert uitbundig bevrijdingsfeest. Na het luiden van de klokken van de St. Janskerk, de opening van het feest met een rede van burgemeester Peek en massazang onder leiding van mevr. Grimberg-Huyser. Van de Grote Markt wordt de Vrijheidsboom vervoerd naar het Julianapark en geplant, met een loden koker. Verder is er nog een wedloop door Schiedam, een wielerwedstrijd, concert in de Plantage van het Stedelijk Muziekcorps en Leger des Heils 's Avonds is er een defilé langs het bordes van het stadhuis. De dag wordt besloten met het ontsteken van vreugdevuren.  meer informatie
5-5-1947Onder de vrijheidsboom die in het Julianapark wordt geplant, is een loden koker in de grond gelegd, waarin zich lijsten bevinden met de namen van Schiedamse inwoners. De deelnemers die een handtekening plaatsten hebben een minimum bedrag gestort van f0,10 ten bate van de stichting '40-'45/ NIWIN.  meer informatie
7-5-1947De heer F.A.C. Lechner, overleden op 4 mei, wordt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
9-5-1947Tijdens de Tribunaalzitting volgt vrijspraak voor A.J. B., hij wordt sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht; H.W. B., krijgt 3 jaar met aftrek, zijn vrouw wordt vrijgesproken. A.H.Th.van de M. krijgt 2 jaar met aftrek  meer informatie
14-5-1947B en W hebben verlenen een hinderwetvergunning aan J. Penning tot oprichting van een machinale houtbewerking in het pand Nieuwe Haven 51 en aan A. Leenderts tot oprichting van een verfspuiterij van meubelen, speelgoed e.d. in het pand Schie 16.  meer informatie
16-5-1947Buurtvereniging Villastraat viert alsnog het bevrijdingsfeest. De avond wordt geopend door voorzitter G. Jansen. De vereniging bestaat bijna 10 jaar. Het feestprogramma wordt verzorgd door het cabaret van Cor Goos, de Kecmico-Serenades, André Gilbert en partner.  meer informatie
17-5-1947In het Sportfondsenbad wordt met zwemwedstrijden het 12½-jarig bestaan van dit bad herdacht. Directeur Putto ontvangt de gouden Sportfondsenspeld van mr. Bierenbroodspot, directeur van de sportfondsenbeweging in Nederland. Het personeel schenkt een glas-in-loodraam. De zwemwedstrijden zijn tevens selectiewedstrijden voor de Europese Kampioenschappen.  meer informatie
17-5-1947Voetbalvereniging "Onderlinge Vriendschap" de oude club van de inmddels opgeheven NV Producto, viert haar 100-jarig bestaan, in de zaal van de RK Volksbond. Voorzitter is P. Swart. De vereniging heeft drie elftallen en binnenkort een juniorenelftal.  meer informatie
18-5-1947De Algemene Nederlandse Metaalbewerkingsbond (ANMB) huldigt in het Passage Theater de Schiedammers die 25 jaar of langer lid zijn van deze bond. Het feestprogramma wordt verzorgd door Willy Vervoort, De Wama's en Martin van Heelsbergen. Joop Walvis zit achter het orgel.  meer informatie
22-5-1947Onder grote belangstelling van collega's en patiënten wordt J.C. Groenewegen begraven die in de nacht van zondag op maandag 19 mei op de leeftijd van 56 jaar is overleden.  meer informatie
23-5-1947De burgemeester brengt ter kennis dat het door de gemeenteraad nu vastgestelde uitbreidingsplan Het Hoofd, in onderdelen met bijbehorende bebouwingsvoorschriften gedurende 14 dagen, vanaf 20 mei voor een ieder ter inzage zal worden neergelegd op de secretarie.  meer informatie
23-5-1947Door de gemeenteraad worden benoemd, Mej. C.J.v.d.Wey, als hoofd van de bewaarschool aan de Leliestraat. K .van de Want, aan school K en J.A. Meinen, aan school B.  meer informatie
24-5-1947Op de werf Wilton-Fijenoord arriveert een groep Engelse gasten van de Rediffusion fabrieken uit Wandsworth, die in het kader van de bedrijfsuitwisseling een vierdaags bezoek aan Schiedam brengen, als gast van de personeelsvereniging Wilton. Morgen brengt men een bezoek aan o.a. Volendam en Marken. Maandag zijn er sportwedstrijden, voetbal, tennis en tafeltennis.  meer informatie
25-5-1947Voetbalclub SFC wordt met een overwinning van 5-0 op De Ooievaars kampioen van de 4e klasse KNVB. Dit wordt gevierd in café De Spil aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
25-5-1947SVV wordt kampioen van de tweede klasse B door een overwinning op het Vlaardingse Fortuna, met 2-0. De doelpunten worden gemaakt door Schrumph en Van Lith. In Musis Sacrum vindt de huldiging plaats en 's avonds is er feest.  meer informatie
26-5-1947Het drie-jarig meisje A.L.M. K. komt in de Boerhaavelaan onder een vrachtauto en overlijdt later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.  meer informatie
30-5-1947Bij de Tribunaalzitting komen aan de orde de zaken van: - Pieter B., lid Nederlandse Oostcompagnie, zijn internering is gelijk aan het voorarrest; - Willem U. portier SD te Rotterdam, lid NSB, uitspraak over 14 dagen; - Dirk H., lid NSB en SS, uitspraak over 14 dagen; - Johan O. en Elizabeth Jacoba van de W., uitspraak over 14 dagen; - Karel C. W., lid NSB, WA en landwacht, uitspraak over 14 dagen.  meer informatie
30-5-1947P. van der Vlies, directeur van de Gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon dient bij B en W het verzoek in hem per 1 juni, ontslag te verlenen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
31-5-1947Directeur P. van der Vlies, van de dienst Maatschappelijk Hulpbetoon gaat met pensioen. Bij Maison Westhuis is de afscheidsreceptie, waar burgemeester Peek een dankwoord uitspreekt en Van der Vlies de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de borst speldt Van der Vlies is vanaf 1910 in dienst van de gemeente waarvan 28 jaar als directeur Maatschappelijk Hulpbetoon. Van het personeel krijgt hij een fiets aangeboden.  meer informatie
31-5-1947Tijdens het jaarfeest van de EHBO installeert voorzitter J. de Goederen, burgemeester Peek als nieuwe beschermheer. Mr. G. Hoving wordt rechtskundige van de vereniging, terwijl Dr. J.H. van den Berg, directeur van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan en GGD, als geneeskundig adviseur zal optreden.  meer informatie
31-5-1947Het Gemeentelijk Bureau Volkstelling, Grote Markt 15 vraagt vrijwilligers voor de volkstelling van 31 mei. In Schiedam denkt men 700 tellers nodig te hebben. Het werk omvat een telling te maken van alle op 31 mei aanwezige personen in de gemeente alsmede van de aanwezige woningen en ander bewoonbare ruimte. Vakleiders, Wijkhoofden en Blokhoofden van de voormalige luchtbeschermingorganisatie worden gevraagd mee te werken.  meer informatie
4-5-1947Pastoor Raymaekers neemt zondag 4 mei a.s. reeds afscheid als pastoor van de Oud-Katholieke Kerk te Schiedam.  meer informatie
jun 1947Ten stadhuize vindt dezer dagen, door de burgemeester, de uitreiking plaats van de door het Carnegie Heldenfonds, aan de heer C.P. Gouweleeuw toegekende bronzen medaille als beloning voor het redden van een 3-jarig meisje uit de klauwen van een panter in diergaarde Blijdorp in augustus1943.  meer informatie
jun 1947Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Schiedamse Onderwijzers Toneelvereniging hebben de leden een gezellige feestavond.  meer informatie
jun 1947Het Cultureel Bureau van de gemeente dat lange tijd een onderdak vond in de voormalige politiepost aan de Grote Markt is sedert enige tijd verplaatst naar het gebouw Nieuwstraat 12. Het gebouw aan de Grote Markt wordt opgeknapt en in de loop van de volgende maand door de politie in gebruik genomen.  meer informatie
jun 1947Oprichting van de firma NV Bottelo-Schiedam (door een Schiedammer) voor het bottelen van Coca-Cola.  meer informatie
3-6-1947Het m.s. Coolhaven wordt bij de werf Gusto te water gelaten. Het vaartuig is bestemd voor Gebr. van Uden Scheepvaart en Agentuur Mij te Rotterdam.  meer informatie
4-6-1947In de gemeenteraad worden de Algemene beschouwingen over de begroting 1947 gehouden. O.a. worden de zondagswet en het oorlogsmonu-ment besproken.  meer informatie
4-6-1947De kapiteins H. Pauwels, Bulterman en luitenant Zurhaar nemen afscheid van het Leger des Heils in Schiedam. De nieuwe leiders, majoor van Amerongen en kapitein De Visser maken donderdag 5 juni hun intrede.  meer informatie
5-6-1947In het Volksgebouw wordt, op initiatief van A. Hukshorn een vergadering gehouden met als doel het oprichten van een afdeling van het Centraal Genootschap van Gezondheidskolonies. Er wordt een voorlopig comité van voorbereiding gevormd met als leden, mevr. Weergang-Winters, mej. Bakker, mevr. M.C. Hukshorn-v.d. Werf en de heren Schiller en van der Schalk. Er worden vierenveertig leden ingeschreven.  meer informatie
6-6-1947Zesduizend arbeiders van de werf Wilton-Fijenoord besluiten het werk neer te leggen omdat het toegezegde winstaandeel van 79 werkuren niet wordt uitbetaald. Het college van Rijksbemiddelaars heeft hier bezwaar tegen. De directie heeft het geld reeds klaarliggen. De staking duurt 24 uur. De directie onderhandelt vrijdag met de Rijksbemiddelaars in Den Haag over de uitbetaling van de gratificatie.  meer informatie
7-6-1947Korfbalvereniging Succes bestaat morgen 10 jaar. Vandaag is er in het Volksgebouw een feestavond, waarin voorzitter H. van Driel de belangrijkste gebeurtenissen uit het Succesleven de revue laat paseren. Juniorleden bieden een clubvlag aan.  meer informatie
10-6-1947B en W geven een hinderwetvergunning af aan den heer E. Swiderski, voor het oprichten van een timmerbedrijf in het pand Korte Haven 18 en aan de firma Kuypers en Klopppers voor een werkplaats voor machinale houtbewerking aan de Noordvest 119.  meer informatie
11-6-1947De eerste jeugdspaarbank wordt in gebruik genomen in de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel. Iedere woensdagmiddag van 2 tot 4 uur kunnen de kinderen er terecht. Op 16 juni 1947 opening jeugdspaarbank in het bijkantoor van De Spaarbank St. Liduinaplein. Op 27 juni 1947 opening jeugdspaarbank in bijkantoor Leliestraat.  meer informatie
12-6-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen: - Helena P.-K., voor verraad van mensen aan de politieke politie (Lukkasen) en zwarte handel, uitspraak over 14 dagen. - R.F.A. M., lid NSB, WA in Oostcompagnie; - F. S., lid NSB, uitspraak over 14 dagen; - A.H. G. lid NSB, WA, 2 jaar (voor de tijd van internering); Uitspraken: - Joh. O., 1 jaar en 9 maanden; - E.J. v.d. W. tijd van internering; - D. H., tot 2 maart 1948; - K.L.G. W., 2 1/2 jaar; - G.J. B., 2 jaar en 3 maanden; - W.U., internering tot 6 mei 1949.  meer informatie
13-6-1947De PRA verzoekt om inlichtingen omtrent Willem U. thans gedetineerd, was woonachtig in de Edisonstraat 29b te Schiedam. Hij was lid van de NSB, WA, NSKK en SD.  meer informatie
14-6-1947De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis bestaat dit jaar 35 jaar. Dit wordt herdacht met Rode Kruis-wedstrijden in het Musis Sacrum. 's Avonds is er een feestavond. Voorzitter J.H. v.d. Berg krijgt van de de heer Nagtegaal van de Transportcolonne een voorzittershamer aangeboden.  meer informatie
15-6-1947De Evangelische Lutherse Gemeente krijgt een kerkklok aangeboden, voor hun kerk aan de Lange Nieuwstraat, van de bisschop der Noorse Lutherse kerk, dr. Berggrav.  meer informatie
17-6-1947B en W hebben een hinderwetvergunning verleend aan: den heer E.H.Ph, Lever voor een lijstenfabriek, Damlaan 50. den heer W. Loman voor het vervaardigen van drijfsteen aan de Noordvestsingel 37. Grossierderij Mercurius v/h Karel L Bijloo voor het bewaren en aftoppen van brandspiritus achter de Boterstraat 26 en het plaatsen van een lier.  meer informatie
18-6-1947Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afd. Schiedam van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond is er in het Verenigingslokaal een feestavond. Mevr. de Graaf, presidente spreekt een openingswoord. Oprichting van de afd. Schiedam was op 5 juni 1922. Oprichtster mevr. Breedveld geeft een historisch overzicht.  meer informatie
19-6-1947In hotel De Kroon worden de laatste wedstrijden gespeeld om het kegelkampioenschap van Schiedam. Bij de vijftallen wordt de Krans eerste. Bij de drietallen wordt Tous les Neuf eerste. Kampioen van Schiedam wordt de heer Meister met 72 punten.  meer informatie
20-6-1947Een veertigtal atleten, korfbalsters en korfballers vertrok vrijdag naar Wandsworth. De atleten blijven 4 dagen in Engeland, de korfballers 10 dagen.  meer informatie
27-6-1947In gebouw Irene wordt een oprichtingsvergadering gehouden van een Mannenvereniging op Gereformeerde Grondslag bestaande uit lidmaten der Nederlandse Hervormde Kerk die tot doel heeft de bestudering van kerkelijke en leerstellige vraagstukken.  meer informatie
27-6-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen: - J. van D., verdacht van verraad van de gebrs. Holierhoek., - H. P.-K., 4 jaar internering, - R.F.A. M., 2 jaar internering, - T. S., 2 jaar internering, - D.P. P., lid NSB en WA, uitspraak over 14 dagen, - C. van V., lid NSB, Jeugdstorm en Landwacht, uitspraak volgt.  meer informatie
28-6-1947Mondaccordeonvereniging Bravo geeft een feest. Het Schiedams Dubbelmannenkwartet verzorgde de zang, tevens was er een optreden van mevr. S. van Daalen-Bakker. Voorzitter Chis de Bree opende de avond.  meer informatie
29-6-1947Korfbalvereniging Schiedam neemt het geheel vernieuwde veld en herbouwde kleedlokaal in gebruik. De oude accomodatie was in de oorlogstijd een ruïne geworden. Schiedam heeft een bijveld van SVV in gebruik.  meer informatie
jul 1947Er is een reisclub opgericht onder de naam Willem's vrienden, met 30 leden. Voorzitter: A. v.d. Waal, secretaris: H. Oostdijk en penningmeester: P. Verhoekx.  meer informatie
jul 1947De leden van de afdeling Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van de Nederlandse Organisatie van Musici en Artisten hebben een sportvereniging opgericht onder de naam NOMA. Het ligt in de bedoeling athletiek, gymnastiek, zwemmen en voetbal te beoefenen. Bestuur: voorzitter L. de Bruyn, secretaris H. van Zelm, penningmeester H. Slavenburg en trainer S. Bosman Sr.  meer informatie
jul 1947Bij Wilton-Fijenoord wordt ms. Annenkerk te water gelaten.  meer informatie
jul 1947Bij beeldhouwer Pieter Starreveld in Amsterdam nadert de grote vrouwenfiguur, het symbool voor vrede, zijn voltooiing. Officiele instanties uit Schiedam hebben reeds ongezien beoordeeld en veroordeeld, alsdus de beeldhouwer. Hij nodigt ze uit voor een bezoek waarbij ze een indruk kunnen krijgen van beeld en reliefs.  meer informatie
juli 1947Bij Wilton-Fijenoord wordt de Almkerk, het schip waarvoor al in 1945 de kiel werd gelegd, te water gelaten.  meer informatie
juli 1947Tennisleraar W.H.A. Blaisse start met de aanleg van Tennispark Spieringshoek. Het terrein kan in de winter als ijsbaan worden gebruikt hetgeen een goede vervanging is van de ijsbaan van de Schiedamsche IJsvereniging want die moest juist de ijsbaan van het Spieringshoek verlaten wegens de bouw van een flat.  meer informatie
jul 1947B en W stellen de Raad voor de Algemene Begraafplaats uit te breiden met een terrein aan de kant van het Openbaar Slachthuis, waar nog +/- 27.600 meter beschikbaar is. Er zal na de uitbreiding plaats zijn voor 1600 nieuwe graven.  meer informatie
3-7-1947De firma A. van Woerkom, handel in sanitaire installaties, haarden, kachels e.d. bestaat 40 jaar. Het personeel schenkt de directieleden A. en J. van Woerkom een elektrische klok.  meer informatie
3-7-1947De heer D. Rook, oud-voorganger van de Nederlandse Protestantenbond overlijdt. Hij was er voorganger van 1899 tot 1937. Op 7 juli vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats.  meer informatie
4-7-1947De Landelijke Rijvereniging Schiedam wordt opgericht. Tot lid kunnen toetreden allen die de paardensport een warm hart toedragen en tegen een matige vergoeding een paard van de manege willen gebruiken. Het voorlopig bestuur bestaat uit J.M. de Vos, voorzitter, W. Aandewiel, secretaris en J.C. van Lingen, penningmeester.  meer informatie
5-7-1947De Schiedamse vrijwillige Brigade tot het redden van Drenkelingen de SRB bestaat 20 jaar en ter gelegenheid hiervan vinden nu en morgen nationale zwemwedstrijden plaats. Vandaag is het gekleed zwemmen in de Westerhaven over 500 meter en morgen wedstrijden in het gemeentelijke zwembad met demonstraties van het "Davis masker" door de Rotterdamse brandweer. De SRB ontvangt ook de plaquette, geschonken door dokter J.H. van de Berg door de zwemwedstrijden te winnen. Reddingsbrigade Haarlem wordt 2e en die uit Zeist 3e.  meer informatie
5-7-1947De CJMV Samuël heeft in verband met het 40-jarig bestaan een feestavond in het Verenigingslokaal. Voorzitter C. Breier vertelt in zijn openingswoord dat Samuël drie afdelingen heeft en beschikt over een bibliotheek van 2000 boeken. De CMJV Feijenoord vult de avond met toneelspel en voert het toneelstuk Het Wespennest op.  meer informatie
5-7-1947Er vertrekken 108 mensen, personeel en hun familie van de Schiedamse Cartonnagefabriek per auto voor een week vakantie. Zeventig jongens en dertig meisjes gaan naar Heerden, terwijl 21 gezinnen vertrekken naar Vierhouten en Eerbeek.  meer informatie
11-7-1947Tijdens de zitting van het Schiedamse Tribunaal komen de zaken aan de orde van: Leentje van G. voor het aangeven van H.A. Kiela bij de SD'er Lukkasen, uitspraak over 14 dagen; Pieter T., lid NSB en WA, Waffen SS, uitspraak over 14 dagen; L.B. v.d. H. 3 jaar en 6 maanden; M. K.-R. 2 jaar en 3 maanden; W.C. E. 2 jaar en 3 maanden; W.G. v.d. M. 3 jaar; C. van V., 3 jaar; D. P., 3 jaar.  meer informatie
12-7-1947De sportploeg uit Wandsworth wordt door burgemeester Peek in de raadszaal op de Grote Markt ontvangen. De burgemeester van Wandsworth, mayor Alexander, is hierbij aanwezig. Zaterdagavond vinden de atletiekwedstrijden plaats. Zondag staat in het teken van het korfballen. Dinsdag 15 juli vertrekken de atleten weer. De korfballers blijven tot 24 juli.  meer informatie
13-7-1947SVV verliest met 1-0 van Excelsior en promoveert dus niet. De wedstrijd wordt in het Feijenoord-stadion gespeeld. Er zijn 57.000 toeschouwers aanwezig. Aanvoerder De Bruijn wordt uit het veld gestuurd voor natrappen. Goossens mist een strafschop.  meer informatie
14-7-1947Johannes Maria Collignon, zoon van het echtpaar Collignon-Bronsgeest brengt het inwonertal van Schiedam op 70.000. Woensdag 16 juli is hij in tegenwoordigheid van het voltallig college van B en W bij de burgerlijke stand ingeschreven. Burgemeester Peek overhandigt een oorkonde. Mayor Alexander van Wandsworth overhandigt een zilveren lepeltje. In de loop van deze week zal burgemeester Peek en wethouder mevr. Benthem-de Wilde nog een spaarbankboekje overhandigen.  meer informatie
15-7-1947Handbalvereniging DWS speelt een wedstrijd tegen het Zweedse Heim op het Boshoekterrein en verliest met 15-3.  meer informatie
17-7-1947Door de Vrije Evangelische Gemeente wordt op het Koolas bij de ruïne, de eerste openluchtsamenkomst gehouden. De dienst, die onder leiding stond van de heer J. Segaar en waaraan werd meegewerkt door een grote schare zangers, had grote belangstelling. Naar de heer Segaar meedeelde, zullen deze diensten iedere donderdagavond om 8 uur op dezelfde plaats worden gehouden.  meer informatie
19-7-1947Er breekt brand uit bij de firma Bijloo in de Boterstraat en bij het grossiersbedrijf firma Nauman aan de Lange Haven 64. Bij de firma Bijloo was brand ontstaan in een voorraad bleekpoeder. De ravage is groot, veel levensmiddelen gaan verloren. Ook bij de firma Nauman ontstaat de brand in een voorraad bleekpoeder, de schade viel mee. Op verschillende plaatsen in de stad zijn reeds gedistribueerde pakjes bleekpoeder weggehaald. Dit goedje zou al 20 branden hebben veroorzaakt.  meer informatie
20-7-1947Bij atletiekwedstrijden in Den Haag om het Nederlands kampioenschap, wint mej. Zwiers van SVV bij het kogelstoten, afd. meisjes A, met een worp van 12,83 meter een nieuw Nederlands record.  meer informatie
23-7-1947Ds A. Zwiep van IJmuiden, die door de Christelijk Gereformeerde Kerk hier ter stede beroepen was als predikant, heeft dit beroep aangenomen.  meer informatie
25-7-1947De eenentwintig leden van de wandelvereniging "De Schiedamse Wandelaar" volbrengen de Nijmeegse Vierdaagse. De heer J.C. v.d. Meer van de Broersvest, deed voor de elfde maal mee.  meer informatie
25-7-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen: - Jan van N., conciërge van het NSB-kringhuis aan de Lange Haven, WA-lid en lid Landwacht en Landstorm, uitspraak over 8 dagen, - Cornelis J.M. B. lid Kriegsmarine en SS, uitspraak 31-7, - Aart B., lid NSB en WA, uitspraak 31-7, - Leentje van G. kreeg 2 jaar met aftrek, vrij op 2 april 1948, - P. T. kreeg 3 jaar met aftrek, vrij op 24 mei 1948.  meer informatie
26-7-1947De leden van Gusto's schilderclub Beati organiseren vandaag en morgen 27 juli, in de kantoorlokalen van de Powerhall, een expositie van eigen werk.  meer informatie
26-7-1947Kinderen van de schoolwerktuinen hebben de zorg op zich genomen voor de graven van oorlogsslachtoffers op de Algemene en RK begraafplaats. Het betreft de graven van illegale werkers, twee mariniers en een Engelse zeeman. Wethouder mevr. Benthem-de Wilde van onderwijs en de heer Schipper van de Gemeentelijke Plantsoenendienst zijn bij de eerste keer van onderhoud aanwezig.  meer informatie
28-7-1947De meisjes van de chocoladefabriek De Baronie brengen door in een vakantieoord te Putten, terwijl de jongens in Beekbergen een week lang van bos en heide genieten, dankzij financiële steun van de directie. Heerlijk gebruind en opgefrist wordt op 4 augustus de arbeid in de fabriek weer hervat.  meer informatie
31-7-1947Uitspraken van het Tribunaal: - Cornelis J.M. B., veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden, - Aart B., veroordeeld tot 3 jaar, - Jan van N., veroordeeld tot 3 jaar.  meer informatie
aug 1947Willem Uittenbogaard opgepakt op 15 augustus 1947.  meer informatie
aug 1947Willem U., voormalig SD-portier, ontvlucht tijdens de overbrenging van kamp Vlaardingen naar kamp Crailoo bij Laren tijdens een oponthoud te Amsterdam.  meer informatie
aug 1947De reisvereniging onder de naam Mooi Nederland is opgericht. Er worden meer dan 100 personen lid. Het bestuur bestaat uit de heren G.L.L. van Gogh Sr., voorzitter; A. Terbrugge, secretaris; G. van Gogh Sr., penningmeester en F. van Oost, commissaris  meer informatie
1-8-1947In café Bliekendaal is een vergadering van het personeel van Gouka's Rijwielfabriek uit de Mariastraat. Besloten wordt tot oprichting van Gouka's Reisvereniging. Alle personeelsleden treden toe als lid.  meer informatie
3-8-1947Visvereniging De Alfer wint de wisselbeker, beschikbaar gesteld door het Parool, bij hengelwedstrijden op de Overschieweg. De tweede prijs gaat naar De Zilvervoorn. De derde prijs naar Het kleine Bliekje.  meer informatie
5-8-1947Eenenzestig Limburgse mijnwerkers arriveren in Schiedam. Ze zijn te gast bij de Raad van Overleg als dank voor hun werk tijdens de afgelopen winter. De Raad van Overleg is een raad van drie samenwerkende vakbonden. De Limburgers arriveerden in plaats van om 10.21 uur, om kwart voor één in Schiedam. In de RK Volksbond werden ze aan "pleegouders" gekoppeld. Om 4 uur 's-middags werden ze welkom geheten op het stadhuis door burgemeester Peek. Hun bezoek zal twee dagen duren.  meer informatie
7-8-1947De kruideniersfirma C.B. van Noort op de hoek Nieuwstraat/Korte Kerkstraat bestaat 175 jaar. Tevens is de huidige firmant de heer C.J. van Noort 25 jaar getrouwd en aan de zaak verbonden.  meer informatie
8-8-1947In de zitting van het Leidse Tribunaal zal a.s. vrijdag ook de zaak van de vroegere hoofdinspecteur van politie te Schiedam Diekmann, worden behandeld. Voor de oorlog was hij kapitein bij de Militaire Politie, in Schiedam aangesteld als hoofdinspecteur, na de capitulatie in 1940. Hij was commissaris te Alkmaar en Leiden en commandant van het exercitiebataljon te Rotterdam.  meer informatie
10-8-1947Bij de Rotterdamse kampioenschappen weten vijf SVV-atleten beslag te leggen op de titel. Meisjes: - mej. N. Zwiers, kogelstoten 12.11 meter; - mej. G. Amoureus, hoogspringen 1.32 meter. Jongens: - K. Schlebaum, hoogspringen 1.57 meter; Heren: - Chr. Ruseler, hoogspringen 1.66 meter, verspringen 6.44 meter. Dames: - mej. C. van Lith, 80 meter horden in 27,3 seconden.  meer informatie
10-8-1947In zijn huidige woonplaats Breda wordt oud-burgemeester M.L. Honnerlage Grete 101 jaar. Namens het Koninklijk Mannenkoor Orpheus, waarvan de oud-burgemeester ere-voorzitter is, brengen de heren Oranje en Kiela resp. voorzitter en secretaris hem met enkele leden hun felicitaties over.  meer informatie
12-8-1947De gemeente begint met de verbreding van de Rotterdamsedijk. Door het talud te vervangen voor een verticale wand kunnen enige meters worden gewonnen voor een trottoir en fietspad. De verbreding is onderdeel van de profielwijziging van de Rotterdamsedijk. De trambaan tot de grens van Rotterdam naar het midden van de rijbaan worden verlegd. Ook de noordzijde zal te zijner tijd worden voorzien van een rijwielpad.  meer informatie
16-8-1947In het Stedelijk Museum opent conservator C.H. Schwagermann een expositie waar onder meer de maquette van een branderij is te zien, gemaakt door de heren A. v.d. Kley, J. van Gerestein en A.C. Henderickx, met financiële steun van de verenigde distillateurs en vrienden van het museum.  meer informatie
18-8-1947Bij de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof begint de zaak tegen de directie van de werf Gusto. N.W. C., 1 jaar en 3 maanden + boete van f.30.000,- H.J.A.M. S., 9 maanden + boete van f.15.000,- C. T., 9 maanden gevangenisstraf  meer informatie
21-8-1947Voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag verschijnt Fr. de J. echtgenote van M. op verdenking van verraad van onderduiker Van der B. De zaak wordt geschorst tot 12 september 1947. Op 4 september komt in Den Haag de zaak voor tegen Joh. H. E.  meer informatie
22-8-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen: - C.H. M., in Duitse Dienst getreden, - J. B. Sr., lid NSB, - H. L., lid SS. Uitspraak over 14 dagen.  meer informatie
25-8-1947Poot's Vleeswarenfabriek wordt in gebruik genomen. Het bedrijf is gevestigd aan de Westerkade, hoek Nassaulaan.  meer informatie
29-8-1947Bij het vissen in de Korte Haven valt de 10-jarige Cornelis van Buren in het water. Zijn 13-jarige zusje springt hem na, doch beiden kunnen niet zwemmen. De 27-jarige A.E. Swiderski uit de Anthony Muysstraat begeeft zich eveneens in het water en weet de kinderen met veel moeite van een wisse dood te redden.  meer informatie
sep 1947De krant publiceert de schetstekening van 215 woningen (de latere Slachthuisbuurt) aan de Vlaardingerdijk. Het complex moet in 1949 gereed zijn.  meer informatie
sep 1947Architectenbureau Sprint en de Butter maken plannen voor bebouwing aan de Rotterdamsedijk (later de Grensflat). Aannemers verenigd onder de naam Bouwbureau Schiedam gaan de plannen uitvoeren.  meer informatie
sep 1947Bij een poging tot roofoverval arresteert de rijkspolitie te Oostvoorne de beruchte Schiedammer P. van Steijn. Deze was sedert enkele maanden weer op vrije voeten. Hij blijkt thans vergezeld te zijn van de stadgenoten M.A., L.C.P., G.H. en E. , woonwagenbewoners.  meer informatie
1-9-1947In tegenstelling met andere plaatsen in ons land die menen in verband met de situatie in Indonesië de verjaardag van de koningin dit jaar niet met grote festiviteiten te moeten vieren, besluit de Oranjevereniging in overleg met de burgemeester de feestelijkheden die men op het programma had staan, gewoon doorgang te laten vinden.  meer informatie
1-9-1947Koninginnedag wordt gevierd met een aubade voor het stadhuis, ringsteken te paard in Warande, kanowedstrijden in de Lange Haven en volksdansen op de hoek van de Broersvest met het Emmaplein. Tot slot is er een joolavond op het Broersvest. Op het Marconiplein was er kermis. De viering is sober in verband met de oorlogshandelingen in Nederlands-Indië.  meer informatie
1-9-1947Wijkzuster Hagendoorn beëindigt haar werkzaamheden. Het bestuur van de wijkverpleging van de Nederlandse Protestantenbond is nu bezig haar werk te combineren met dat van andere instellingen en hiervoor dan een speciale wijkzuster te benoemen. Zuster Hagendoorn zal haar werk in een ziekenhuis voortzetten.  meer informatie
2-9-1947Er gaat een stadsautobusdienst van de RET rijden van de Lekstraat naar de Broersvest en omgekeerd.  meer informatie
5-9-1947Uitspraken van het Tribunaal in de zaken: - Hermanus L., 3 jaar en 6 maanden; - C.H. M. 4 jaar en 6 maanden en - J. B, 4 jaar.  meer informatie
6-9-1947Dansinstituut B. Schilperoord herdenkt haar 35-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan krijgt de heer Schilperoord twee nieuwe luidsprekers en een plaquette aangeboden. Door de grote belangstelling is er op 13 september een tweede feestavond.  meer informatie
6-9-1947Burgemeester Peek wordt geïnstalleerd als ere-voorzitter van de Bond van Oud-Officieren door ere-lid de heer B.H.C.J. van Oosterhout.  meer informatie
7-9-1947Op het terrein van Hermes-DVS aan de Damlaan worden de nationale windhondenrennen gehouden, georganiseerd door windhondenvereniging "Rotterdam". Winnaars worden bij de Whippets A-klasse-Jacq. van Trippelenberg in de B-klasse-Pipo Greyhounds A-klasse-Wodan en in de B-klasse-Arabella.  meer informatie
8-9-1947In de boerderij van de heer W. Poot aan de Broekkade onder Kethel, breekt brand uit. De stal brandt af. Het woonhuis wordt gespaard, maar loopt veel waterschade op.  meer informatie
9-9-1947In het Verenigingslokaal wordt de eerste bijeenkomst van de Schiedamse afdeling van de Nationale Bond van Oud-Gemobiliseerden van '14-'18 en '39-'45 gehouden. Initiatiefnemer is de heer De Jeu. De avond wordt geopend door de heer A.P. van Hoey-Smith.  meer informatie
12-9-1947Tribunaalzitting, aan de orde komen de zaak tegen: - Herbert G. M., beheerder van Joodse winkels als o.a. M. Brucker en de Goedkope Winkels, - Teunis K. en - Jan van D. Uitspraak over 14 dagen.  meer informatie
16-9-1947Artikel over het werk van de Politieke Dienst in bezettingstijd. Het onderzoek van de PRA naar A.C.J. Magielsen en Th.R.G. Lukkasen is onlangs afgesloten. Behandeling voor het Bijzonder Gerechtshof volgt.  meer informatie
17-9-1947Voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag staat de 58-jarige Schiedammer J.B.G. (Ome Joop) blokoudste in concentratiekamp Amersfoort terecht. De behandeling van zijn zaak wordt geschorst tot 7 oktober. De verdachte wordt in afwachting hiervan op vrije voeten gesteld.  meer informatie
18-9-1947De eerste van de ca. 1000 leerlingen van de gemeentelijke openbare scholen beginnen in het Sportfondsenbad met zwemlessen in schooltijd. Wethouder mevrouw Bethem-de Wilde is met Onderwijsinspecteur de heer Hol bij de eerste lessen van het schoolzwemmen aanwezig.  meer informatie
19-9-1947De 4-jarige H.A.S. van der W., wonende aan de Schiedamseweg te Kethel verdrikt in de Poldervaart als hij daar met enkele vriendjes aan het spelen is.  meer informatie
19-9-1947Het tweejarig zoontje van de familie Van K. wordt in de Breedstraat overreden door een vrachtauto.  meer informatie
21-9-1947De bekende Schiedamse scheidsrechter M. van Dijk fluit zijn laatste grote wedstrijd op het Hermes-terrein met de wedstrijd Hermes-DVS - SVV. Dertien jaar floot hij bij KNVB-wedstrijden waarvan de laatste 9 jaar in de tweede klasse.  meer informatie
21-9-1947Er wordt in een kerkdienst afscheid genomen van prof. W.C. van Unnik als predikant van de Hervormde Gemeente Schiedam. Hij wordt hoogleraar in de uitlegging van het Nieuwe Testament en de oudchristelijke letterkunde aan de Utrechtse universiteit. Aanwezig is o.a. wethouder Van der Kraan. Vanavond kunnen de gemeenteleden in het Verenigingsgebouw afscheid nemen. Van Unnik was reeds enkele maanden geleden uit Schiedam vertrokken.  meer informatie
24-9-1947In de Amstelbron wordt door Broersvestwinkeliers een vereniging opgericht die tot doel heeft de aandacht van de Schiedamse kopers te trekken op de winkels aan de Broersvest door gemeenschappelijke reclames. Er worden 33 winkeliers lid.  meer informatie
26-9-1947

Tribunaalzitting: aan de orde komt de zaak tegen oud-burgemeester D.G. Draaijer. De uitspraak is: verlies van kiesrechten doch geen verdere straf. Het Tribunaal meent echter dat hij niet had mogen solliciteren als burgemeester. Men vond hem overigens geen slechte burgemeester. Hij ondervind daardoor ook vaak tegenwerking van de NSB. Teunis K. krijgt 2,5 jaar, Herbert G. M. 2 jaar en 8 maanden en Jan van D. 3 jaar.

 meer informatie
27-9-1947De heer M. Bleecke uit de Zwartewaalsestraat wordt op de hoek Korte Dam/Hoogstraat door een vrachtauto overreden. In het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan overlijdt hij aan zijn verwondingen.  meer informatie
27-9-1947De firma Herman Eyl, dames- en kinderkledingmagazijn opent de verbouwde winkel op de Hoogstraat. Gisteren (26 september) was er een receptie in verband met het 20-jarig bestaan van de firma.  meer informatie
okt 1947Op last van de advocaat-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag zijn de directeuren T. en M. van Wilton-Fijenoord gearresteerd, omdat gebleken zou zijn dat de werf zich in bezettingstijd vrijwillig zou hebben belast met het maken en monteren van geschut voor de Duitsers.  meer informatie
okt 1947Een dezer dagen is de heer Van Marion, leraar aan de Ambachtsschool gereedgekomen met het ontwerp voor een gedenkplaat voor de 12 politiemannen die op 1 juli 1944 tijdens het luisteren naar de Engelse zender op het hoofdbureau door verraad in handen vielen van de SD. De gedenkplaat wordt door de firma Duchateau & Co. in brons gegoten en zal over ca. 3 maanden worden onthuld.  meer informatie
okt 1947Voor de tuchtrechter blijkt dat de lijkenkistenmaker A. te Schiedam zijn kisten te duur verkoopt. Hij krijgt een boete van f.250,-.  meer informatie
okt 1947De oprichting van een meisjeskoor als onderafdeling van het Schiedams Vrouwenkoor vindt plaats. De animo is reeds groot. Men kan zich nog steeds opgeven bij de heer A. Labruyére.  meer informatie
okt 1947Ds. W. de Graaf neemt het beroep aan dat onlangs de Gereformeerde Kerk te Pernis op hem heeft gedaan. Ds. de Graaf is ca. 10 jaar in Schiedam werkzaam geweest.  meer informatie
1-10-1947Mevrouw C. Sassenburg-de Haan, kosteres van de Oosterkerk viert haar 25-jarig jubileum als zodanig. Ze werd destijds samen met haar man (inmiddels overleden) aangesteld. Vanavond is er een receptie in de Oosterkerk.  meer informatie
3-10-1947De RK Toneelvereniging Alberdingk Thijm geeft in verband met haar 50-jarig bestaan een gala-uitvoering van het stuk "Een huis vol licht en liefde" van Kees Spierings. Aanwezig zijn burgemeester Peek, deken Reijnen en de heren P.B.M. Alberts en C. Meijer als leden van het erecomité. Zondag 5 oktober is er een H. Mis en een receptie in de St. Liduinakapel.  meer informatie
3-10-1947Inde gemeenteraad veroorzaakt het voorstel van B en W betreffende de stichting van een RK Huishoud- en Industrieschool naast de thans bestaande algemene school heftige deining. Het voorstel wordt wel aangenomen: de oprichting van een RK Huishoud- en Industrieschool St. Liduina wordt goedgekeurd.  meer informatie
4-10-1947Op de Overschieseweg wordt de 47-jarige mevrouw C.J. W.- de P. uit de Rijnstraat, door een vrachtauto overreden. Een dag later overlijdt zij in het Gemeente- ziekenhuis aan de Nassaulaan .  meer informatie
4-10-1947De oorlogsmisdadiger H.M. H. wordt door de Vlaardingse politie gearresteerd. Verleden jaar september zag hij kans uit het interneringskamp te ontvluchten.  meer informatie
8-10-1947Ds. W.A. Krijger wordt als vierde Gereformeerd predikant te Schiedam, bevestigd door Ds. W. de Graaf in de Julianakerk.  meer informatie
10-10-1947Bij de Tribunaalzitting komen aan de orde de zaken van Magdalena D.J. H., typiste bij de SD; het verraad door A. van de K. en van H. R. die lid was van de SS. De uitspraak volgt over 14 dagen.  meer informatie
14-10-1947B en W verlenen een hinderwetvergunning aan F.A. Scholte & Zoon voor een lakspuiterij aan de Westerkade 8a; aan scheepsreparatiebedrijf De Combinatie voor een timmermanswerkplaats in de Bakkersstraat 6-8; aan Joh. Vrijmoed & Zonen voor een distilleerderij en likeurstokerij aan de Lange Haven 54-56; aan C.B. Greve voor een machinefabriek aan de Lange Achterweg 24; aan W.A. Poot voor een vleeswarenfabriek aan de Westerkade 18 en aan Constructiewerkplaats v/h J. Dirven voor een constructiewerkplaats en machinefabriek aan de Schiekade.  meer informatie
14-10-1947Het arbeidsbureau heeft enkele minder valide arbeidskrachten aangewezen voor het inzamelen van oud papier, welke inzameling heden is aangevangen. Het publiek wordt opgeroepen mede te werken en men dient daarmee twee doelen, de bestrijding van de papiernood, terwijl aan moeilijk plaatsbare arbeidskrachten (werklozen) een, bescheiden, bestaan wordt verschaft.  meer informatie
18-10-1947Er wordt een Kring van Geitenfokverenigingen opgericht , omvattende Rotterdam, Schiedam, Kethel en Hillegersberg. Voorlopige voorzitter is de heer J. v.d. Schaft.  meer informatie
21-10-1947Het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag spreekt Schiedammer en blokoudste J.B. G. vrij van mishandelingen in de kampen Vught en Amersfoort, daar het ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen geacht wordt.  meer informatie
23-10-1947In Musis Sacrum herdenkt distilleerderij NV Duys & Co. aan de Nieuwe Haven haar 150-jarig bestaan. 's-Ochtends is er een receptie. 's-Avonds een diner met directie, personeel en genodigden met muzikale medewerking van Daan Hooykaas en Koos Vermeulen.  meer informatie
24-10-1947Den heer Jacobus de Groot, in leven deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en het Kantongerecht te Schiedam overlijdt in de ouderdom van 53 jaar. Hij was vanaf 1926 werkzaam op het Kantongerecht. Hij wordt dinsdag 28 oktober begraven op de Alhgemen Begraafplaats.  meer informatie
24-10-1947Tribunaalzitting, aan de orde kwamen de zaken van: Adriana L. wegens omgang met Duitsers en verraad; Bertus S.; Petronella J.G. S.; Jan Willem de N.; Josina M.M. K. leden van de NSB. Uitspraken over 14 dagen. Leni H. krijgt 3 jaar; Hendricus R. 3 jaar en 3 maanden.  meer informatie
25-10-1947De arbeiderszangvereniging Excelsior gedenkt haar 45-jarig bestaan in het Volksgebouw. De heer W.F.H. Focke wordt gehuldigd in verband met zijn 32-jarig jubileum als voorzitter. Tevens krijgt een aantal leden een oorkonde omdat ze meer dan 25 jaar lid zijn.  meer informatie
26-10-1947Door Weer en Wind, de supportersvereniging van SVV herdenkt in Musis Sacrum haar 20-jarig bestaan.  meer informatie
26-10-1947Zwemvereniging SZC herdenkt in de bovenzaal van Musis Sacrum haar 35-jarig bestaan.  meer informatie
26-10-1947Opening van het Openbaar Slachthuis (abattoir) aan de Slachthuislaan waar wordt geslacht voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.  meer informatie
28-10-1947Het bestuur van de Schiedamse Geitenfokvereniging Ons Genoegen, secr. Kortlandstraat 32c, maakt bekend dat de Verenigingsbok vanaf heden ter dekking staat bij J. Meier, Nic. Beetsstraat 6a. Gelegenheid tot dekken iedere werkdag van 18-20 uur. Zaterdag van 14-20 uur. Bokkestal achter RK Begraafplaats.  meer informatie
okt 1947Van de schrijver H. Lourense verschijnt het boek "Jan Mak, een Schiedamse jongen uit de Franse tijd." Rie Reinderhoff tekende enkele grote platen tussen de tekst en verzorgde de omslag. Prijs f. 2,90.  meer informatie
31-10-1947Tegen de 22-jarige Schiedammer Marius R. wordt bij het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam de doodstraf geëist. Hij was op 17-jarige leeftijd bij de SD te Rotterdam in dienst getreden. Hij wordt beschuldigd van moord en deelname aan een vuurpeloton. Hij is ook in Schiedam actief geweest. (Op 15 november is de uitspraak: ter dood veroordeeld).  meer informatie
nov 1947Uit Engeland ontvangt Joop Walvis, organist van het Passage theater, het bericht dat hij benoemd is tot ere-lid van de Robinson Cleaver Radio Organ Club, een vereniging waarvan alle Engelse organisten lid zijn en die zich tot doel stelt de bioscoop-orgelmuziek te propageren.  meer informatie
nov 1947Het Passage Theater ondergaat een verbetering door in de filmcabine nieuwe Ernemann VII Zeiss-Ikon projectie-apparaten te plaatsen. Tevens is er een grotere geluidsinstallatie. De nieuwe apparaten zijn afkomstig uit het Tuschinski theater te Amsterdam.  meer informatie
nov 1947Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg is opgericht. Zestig mensen zijn inmiddels lid geworden. Tot voorzitter is gekozen de heer A. Kok. De boten liggen gemeerd bij Jachthaven Van de Bosch aan de Wilhelminahaven en in het Balkengat.  meer informatie
4-11-1947Oud-burgemeester Pieter Jacob van Dijk van Mathenesse en de havenplannen van Schiedam worden in de krant belicht.  meer informatie
6-11-1947De ontspanningsvereniging Goede Harmonie in de Gorzen bestaat 15 jaar. Dit wordt herdacht in het Volksgebouw met een feestavond.  meer informatie
7-11-1947Bij de Tribunaalzitting komen aan de orde de zaken van: Klaas van T., lid NSB en lid WA; Joh.C. van der M., lid NSB en WA en ook hulpagent van politie groep 10 te Rotterdam; Albert M., lid NSB en Landwacht. Uitspraken over 14 dagen. Adriana L. kreeg 3 jaar en 9 maanden; J.W. de N. 3 jaar en 3 maanden; P.J.G. S. kreeg 2 jaar en 8 maanden en Bertus S. kreeg 1 jaar.  meer informatie
8-11-1947Mondharmonicavereniging Symphonia geeft in het Volksgebouw een concert met veertig nieuwe instrumenten onder leiding van de heer Vlasza. De vereniging telt echter 200 leden en donateurs zodat er nog een groot aantal leden werkloos moeten toezien.  meer informatie
8-11-1947Onder grote belangstelling wordt het koloniegebouw Groot Dennenlust in Voorthuizen van de Schiedamse en Delftse gezondheidskolonies officieel heropend. In de bezettingstijd werd Groot Dennenlust eerst door de Nederlandse Volksdienst in gebruik genomen en goeddeels vernield, daarna kwamen de Duitsers erin. Dokter A. Hoogendijk, voorzitter van de Schiedamse vereniging brengt hulde aan mevrouw Poortman-Maas en aan de dames Jonker Roelant en Deelder, resp.25 en 27 jaar bestuursleden.  meer informatie
12-11-1947In de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Warande wordt de nieuwe predikant ds. A. Zwiep bevestigd. Ouderling J. Pelgrim heet namens de kerkenraad de nieuwe predikant welkom. Met de toetrede van ds. Zwiep heeft men na vijftien maanden weer een predikant.  meer informatie
13-11-1947Op de werf Wilton-Fijenoord valt de 48-jarige matroos F. van L. uit Schiedam aan boord van het ss. Leerdam van een hoogte van 13 meter . Hij is op slag dood.  meer informatie
15-11-1947De lighallen worden gesloten. Dokter Hoogendijk houdt een toespraak en dankt de patiënten voor hun goede verstandhouding gedurende het gehele seizoen. Zuster Plooy ontvangt een dubbel kruis, het embleem van de tuberculosebestrijding, geheel gevuld met lekkernijen van chocoladefabriek De Baronie, ook ontvangt zij bloemen en een fles eau de cologne. Verder gaan er bloemen naar mej. Cool, zuster Wagenaar en naar Janny.  meer informatie
15-11-1947Padvindersgroep Het Schotse Vendel viert in Musis Sacrum haar 20-jarig jubileum. Onder andere A. Goovaart, een der oprichters, is hierbij aanwezig. Hopman Rosman ontvangt van de voorzitter van de oudercommissie A.L. Arends en de a.s. districtscommissaris A.M. Sudderman een envelop met inhoud.  meer informatie
16-11-1947Kapitein De Visser en luitenant Palstra nemen afscheid van het Leger des Heils, afdeling Schiedam. De onlangs benoemde bevelvoerende officier De Visser, moet worden opgenomen in een rusthuis en haar functie neerleggen. Adjudant en mevr. Bouwens zullen waarschijnlijk volgende week hun intrede doen als nieuwe leiding.  meer informatie
19-11-1947Adjudant en mevrouw Bouwens doen hun intrede bij het Leger des Heils als bevelvoerend officieren.  meer informatie
21-11-1947Door de gemeenteraad worden aan de Gemeentelijke Nijverheidsavondschool voor de tijd van het lopende cursusjaar benoemd: de heren A. van Beek, P. Droppert, F. van Dijk, P. van Ginkel, J. van Rijn, C. den Uyl, M. Vane, C. Verbiest, L. van Wagtendonk, Th. van Woerkom. Nieuwbenoemden zijn: J. van Diejen, A.J. v.d. Gaag, A.W. de Gier, G.H. de Haan, W. Kühne, A. de Lange, J. v.d. Touw en L.J. Visser. De heren J. v.d. Berg, M. Hakemulder en P.H. Sneek werden in vaste dienst aangesteld.  meer informatie
21-11-1947Tribunaalzitting, aan de orde kwam: - ex-landwachter Cornelis Stouthandel, - Gerrit v.d. Kroon. Uitspraak over 14 dagen. H. Dijkshoorn werd in vrijheid gesteld.  meer informatie
22-11-1947De Firma Gebrs. Van de Bos in Expeditie en Verhuizingen, gevestigd aan de Nieuwe Haven 45, herdenkt haar 35-jarig bestaan.  meer informatie
22-11-1947De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen gedenkt haar 30-jarig bestaan met een receptie in Maison Westhuis en een feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
23-11-1947Zondag hebben de paters, P. van Kessel o.p. en V. Ditters o.p. van de Singel Parochie hun koperen priesterfeest gevierd.  meer informatie
27-11-1947De heer W.J.J. Melchers, directeur van distilleerderij J.J. Melchers en Zoon, overlijdt op 65-jarige leeftijd.  meer informatie
27-11-1947Op het terrein van Wilton-Fijenoord wordt het nieuwe zeemanstehuis van The Mission to Seamen geopend in aanwezigheid van reverend Popham Hosford, de Britse chaplain die de sleutel overhandigd krijgt van Wilton-Fijenoord directeur Ir. M.J. Römer en vertegenwoordigers van het Britse en Noorse consulaat.  meer informatie
29-11-1947Bij Wilton-Fijenoord valt de 43-jarige ijzerwerker A. K. van een steiger en is op slag dood.  meer informatie
29-11-1947Het Stedelijk Muziekcorps herdenkt zijn 40-jarig bestaan met een feestconcert in de RK Volksbond. In 1907 werd het muziekcorps der schutterij omgezet in het Stedelijk Muziekcorps. Met een feestmars gecomponeerd door directeur H.H. van Vleuten werd het programma geopend. De heren H.H. van Vleuten, J. Muis en C. Krommenhoek worden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap alsmede de heer Hilkemeyer die 25 jaar bij het corps is.  meer informatie
30-11-1947In de Westerkerk vindt de intrede en bevestiging plaats van de zesde predikant der Ned. Hervormde Gemeente, dr. L.J. Cazemier. Hij wordt bevestigd door zijn jongere broer ds. H.W. Cazemier uit Wolvega. 's-Avonds vindt de intrede plaats.  meer informatie
dec 1947Trientje Sch. van K. wordt door het Bijzonder Gerechtshof veroordeeld tot 3 jaar zonder aftrek voor verraad van haar vader aan de Duitse Politieke Politie.  meer informatie
dec 1947Op de Algemene Bestuursvergadering van de Schiedamse Klaverjas Competitie (SKC) 1947-1948 is door de Schiedamse Klaverjasverenigingen besloten tot oprichting van een Schiedamse Klaverjasbond. De oprichtingsdatum is gesteld op 1 januari 1948. De onlangs uitgesloten klaverjasvereniging De Spil is thans gerehabiliteerd door de SKC en is eveneens tot de bond toegelaten.  meer informatie
dec 1947Ds. de Moor, predikant bij de Gereformeerde Kerk hier ter stede, heeft zijn benoeming tot legerpredikant aangenomen. Half januari denkt Ds. de Moor naar Indonesië te vertrekken.  meer informatie
2-12-1947Precies 10 jaar na de stichtingsdag herdenkt het politie-muziekgezelschap SPMG zijn 10-jarig bestaan, in de RK Volksbond. Voorzitter de Waal herinnert in zijn toespraak aan Burgemeester Van Haaren en commissaris H.P. Clasie, die zoveel voor de oprichting en instandhouding hebben geijverd. Drie leden worden gehuldigd i.v.m. hun 10-jarig lidmaatschap, de heren J. Keijzer, B.A. van Noort en P. Valk. Het Rotterdamse Politie Amusementorkest "Hermandad" verzorgt de muziek bij het dansen, na het concert van het jubileum orkest.  meer informatie
4-12-1947De leden van de buurtvereniging Het Pleintje zijn in Musis Sacrum bijeen voor een feestavond. Jan Brouwer en zijn gezelschap brengen de revue "Mens durf te lachen". Het geheel staat onder leiding van A.C. Troost, voorzitter.  meer informatie
5-12-1947In school B branden twee lokalen geheel uit terwijl ook het dak grote schade heeft opgelopen. De brand is ontstaan in een lokaal dat gisteravond nog in gebruik was voor een cursus en waar een kolenkachel had gebrand. Half vijf 's ochtends werd de brand ontdekt door surveillerende agenten.  meer informatie
5-12-1947tribunaalzitting, aan de orde komt, - Gerrit v.d. Kroon, lid weermacht - H.A. van Antwerpen - Jan Schilperoord, lid NSKK en SS. - Cornelis C. Jansen, lid Landstorm. - W. Moritz, lid N.S.B en WA. - Mevr. M.C. Meys-Wijnings Uitspraken op 19-12. - C. Stouthandel 3 jaar en 6 maanden. - A.L. Slingerland, 5 jaar en 3 maanden.  meer informatie
6-12-1947De pluimvee en konijnenhouders vereniging Nieuw Leven exposeert in de grote zaal van het Volksgebouw. Kampioen der hoenders is J. van Rossen met een Plymount Rock. Kampioen der krielkippen is G.H. Bergkotte met een toom Red Islands. Kampioen der konijnen is voorzitter A. van der Klink met een Black an Tau. De Paroolbeker is voor C. Wassenaar, fokker van een Vlaamse Reus.  meer informatie
7-12-1947De nieuwe luidklokken van de Heilig Hartkerk in de Lekstraat worden in gebruik genomen. De klokken wegen 450 en 375 kg. De plechtige inwijding van de Petrus- en Mariaklok doet Deken Reijnen, geassisteerd door meerdere geestelijken. Oud-pastoor C. Ruigewaard, de man die na de bevrijding onmiddellijk de klokkenactie op touw zette, is ook aanwezig.  meer informatie
8-12-1947Bij Wilton-Fijenoord wordt het ms Garoet te water gelaten. Het schip is gebouwd in het bouwdok en bestemd voor de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.  meer informatie
11-12-1947Rika Hopper is donderdagavond in het Passage Theater gehuldigd wegens haar 50-jarig toneeljubileum door leden van de Schiedamse Toneelkring en burgemeester Peek. Met toneelvereniging "Comedia" speelde ze het stuk "Het Glazen Paleis".  meer informatie
12-12-1947De 43-jarige bikker T.H. B. komt om bij een bedrijfsongeval in een dok van scheepswerf Nieuwe Waterweg.  meer informatie
18-12-1947In het Volksgebouw viert mandoline-gezelschap Devroma zijn 1-jarig bestaan met een uitvoering. Tevens is dit het eerste openbare optreden van het uit 22 personen bestaande gezelschap. G. van Noordenne spreekt een kort welkomstwoord.  meer informatie
19-12-1947Het Tribunaal doet tijdens een zitting de uitspraak tegen de volgende personen: Gerrit van der K., 1 jaar, vrij op 11 februari 1948 M.C. M.-W., beschuldiging werd vervallen verklaard W.P.J. M., 3,5, jaar J. S., 1 jaar en 9 maanden. A.H.van A., onderzoek naar de geestvermogens. Verder komen de zaken ter sprake van: C.C. J., niet toerekeningsvatbaar, beschuldiging vervallen verklaard. Josina M.M. K., 3 jaar voorwaardelijk en moet f 250,- boete betalen aan de Stichting Voormalig Verzet.  meer informatie
20-12-1947Den heer Joh. Visser, chef operateur van het Passagetheater herdenkt het feit dat hij 25 jaar in dienst is van het Tuschinski-concern op 20 december. Sinds de opening van het Passage Theater draait hij er de films en is hij toneelmeester. Herdenking op 12 december.  meer informatie
22-12-1947Meubelfabriek Plate aan de Grote Markt bestaat 25 jaar. Eigenaar P.H. Plate, die met het bedrijf jubileert, begon 25 jaar geleden in Overschie, na enkele omzwervingen, betrok hij het huidige adres in Schiedam.  meer informatie
26-12-1947De Schiedamse Federatie van Muziekgezelschappen organiseert in het Volksgebouw solisten-wedstrijden, voor leden van harmoniegezelschappen. Winnaars zijn: C. de Groot op clarinet. J. la Lou en J. Zuidgeest op piston.  meer informatie
27-12-1947In de RK Volksbond worden twee nog in leven zijnde oprichters van muziekgezelschap OBK, de heren W.N. Straatmans en J. v.d. Hoek gehuldigd. Straatmans wordt benoemd tot ere-voorzitter. OBK bestaat nu 47 jaar.  meer informatie
31-12-1947Op voorstel van B en W wordt wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd eervol ontslag verleend aan W.de Stigter als hoofd van de Tweede school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO).aan de St. Anna Zusterstraat.  meer informatie
1948Het Gemeentelijk Grondbedrijf bestaat 40 jaar. Dit wordt door wethouder Van der Kraan medegedeeld tijdens de begrotingsdebatten in de gemeenteraad van Schiedam.  meer informatie
jan 1948In het Musis Sacrum worden de drie Schiedamse voedselcommissarissen, te weten de heren Meihuizen. Buntjer en De Jong, gehuldigd voor hun werk in de hongerwinter 1944-1945. Zij ontvangen enige boekwerken en een oorkonde.  meer informatie
jan 1948Er gaan geruchten dat B en W het plan hebben om het St. Jacobsgasthuis (aan de Hoogstraat) te verbouwen tot stadhuis. B en W ontkennen de geruchten.  meer informatie
1948De Schiedamse afdeling van het Leger des Heils is een van de oudste in ons land. De muziekkapel bestaat dit jaar 50 jaar, waarvan het jubileum in de week van 22-08-1948 tot 27-08-1948 zal worden gevierd.  meer informatie
1948De schooltuinen worden verplaatst van de Klein Babberspolder naar een terrein tussen het abattoir en Poldervaart in verband met geplande bebouwing in de Klein Babberspolder.  meer informatie
jan 1948De socialistische Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) in Nederland bestaat 30 jaar. In het Volksgebouw houdt de Schiedamse afdeling een receptie die o.a. wordt bezocht door burgemeester Peek en wethouder Alberts. Op 23 december is er nog een bijeenkomst in het Passage Theater.  meer informatie
1948Archivarissen van Rotterdam en Schiedam ontdekken in enkele bundels, behorende tot de collectie van Zuylen van Nijevelt in het Algemeen Rijksarchief, de tekst van een onbekend oud Schiedams Rederijkersspel "Het spul van Joncker Franssen oorloch" (het is het oudste nationaal- historische drama van onze letterkunde.) Het is indertijd opgevoerd door de Schiedamse Rederijkerskamer "De Roo Roosen".  meer informatie
1948De restauratie van de Grote of St. Janskerk is in opspraak omdat de Nieuwe Schiedamse Courant een bepaalde groep stadsgenoten beschuldigt van anti-papisme, naar aanleiding van de de restauratie en ontdekking van het graf van St. Liduina in de kerk.  meer informatie
1-1-1948De gemeentereiniging bestaat 50 jaar en geeft ter gelegenheid daarvan een gedenkboek uit, geschreven door directeur W.C. Dekker. Op 7 januari vindt de herdenking plaats met een receptie en een optocht door de stad met oud en nieuw materieel.  meer informatie
1-1-1948Bij de jaarwisseling telt Schiedam: 70.336 inwoners, waarvan 34.963 mannen en 35.373 vrouwen.  meer informatie
1-1-1948Het afdelingscommando Schiedam van de Controledienst van het Directoraat-Generaal van de Prijzen is per heden opgeheven. Voor klachten over prijzen kan het publiek terecht bij de Prijzencommissie, de heren W.G. Wegereef en A.W.van der Sluys.  meer informatie
2-1-1948De afdelingen Kraambureau, Wijkverpleging en Huishoudbureau van het Wit-Gele Kruis zijn per heden gevestigd in het Centraal Bureau, Lange Haven 70. De consultatiebureaus blijven in de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, en in het schoolgebouw Marconistraat.  meer informatie
3-1-1948De heer B. Ilmer heeft 25 jaar zijn groenten- en fruitzaak in de Beijerlandsestraat. Op die dag zijn hij en zijn echtgenote ook 25 jaar getrouwd.  meer informatie
6-1-1948De kantinewagen voor de Nederlandse (inclusief Schiedamse) militairen in Nederlands-Indië, aangeschaft met het geld dat door de Schiedamse burgerij werd bijeengebracht, wordt door burgemeester Peek bezichtigd. Er wordt ook een rondrit mee gemaakt om de wagen aan de Schiedammers te tonen.  meer informatie
8-1-1948Custos C.H. Schwagermann, conservator van het Stedelijk Museum houdt een lezing voor de plaatselijke Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen over de historie van Schiedam. De lezing wordt gehouden in het museum en verduidelijkt met lichtbeelden en oude landkaarten.  meer informatie
10-1-1948Dr. J. Swart, emeritus-predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente in Schiedam, overlijdt plotseling in zijn woning aan de Schoolstraat. Hij was van 1915 tot 1944 als predikant in Schiedam werkzaam.  meer informatie
10-1-1948In café-restaurant De Seinpost, viert de voetbalvereniging Singelkwartier het 15-jarig bestaan. Men soeelt in de 2e klasse van de Rotterdamse Voetbal Bond (RVB).  meer informatie
10-1-1948Burgemeester Peek wordt geïnstalleerd als ere-voorzitter van de vereniging Het Mobilisatiekruis in de zaal van de RK Volksbond. De heer Peek ontvangt van voorzitter Heyboer een oorkonde, gemaakt door leden van de schildersvereniging Beati van de werf Gusto. Aanwezig zijn o.a. de generaals b.d. Baron van Voorst tot Voorst en Craemers.  meer informatie
14-1-1948J.de Jong, 82 jaar, oud-wethouder van Kethel en Spaland, overlijdt. De heer De Jong was in 1904 medeoprichter van de Boerenleenbank waarvan hij later directeur werd. Ook was hij oprichter en voorzitter van de Coöperatieve Brandwaarborging voor Kethel en Omstreken naast zijn penningmeesterschap van het Rooms Katholiek parochieel Armbestuur Kethel.  meer informatie
14-1-1948Arie de Bruijn, aanvoerder van SVV, trouwt met Annie Maltha, dochter van de eens roemruchte doelman van SVV Jaap Maltha. C. Maltha, voorzitter van SVV en oom van de bruid is getuige.  meer informatie
15-1-1948Alle 180 arbeiders van de Nema-glasfabriek worden ontslagen naar aanleiding van het springen van de glasoven en de onmogelijkheid deze te vervangen door materiaalschaarste. Nema is gevestigd aan de Havendijk. Onder het personeel zijn veel Belgen en Tsjechen.  meer informatie
15-1-1948De Christelijk Gemengde Zangvereniging Eltheto geeft een jubileumconcert naar aanleiding van haar 70-jarig bestaan op 16 november 1947, in de zaal van de RK Volksbond.  meer informatie
16-1-1948De leden van het Schiedamse Tribunaal, dat per 1 januari 1948 zijn werkzaamheden heeft beëndigd, zijn voor de laatste maal bijeen in het kantongerecht. Mr. P.B. Cos spreekt zijn waardering uit voor het werk van de leden van het Tribunaal. Het Tribunaal was een lekenrechtspraak orgaan.  meer informatie
17-1-1948Het dameszangkoor van oud-Groningers De Liesters, treedt op tijdens een bijeenkomst van de Groningse vereniging Gruno. Het koor herdenkt zijn 10-jarig bestaan. De dames zijn voor deze avond in Groninger klederdracht gestoken. De voorzitter van Gruno, H. Veenkamp spreekt de dames toe en overhandigt aan ieder van hen een zilveren lepeltje met een afbeelding van de Martinitoren. Namens de toneelvereniging schenkt wethouder P.B. Albers het koor een schild met het wapen van Groningen. Een bal besluit de jubileumavond.  meer informatie
19-1-1948Door de nachtvorst ondervindt het transport van ossen grote hinder. Deze dieren, die sinds enige tijd van de Merwehaven naar het abattoir aan de Vlaardingerdijk trekken zijn afkomstig uit Ierland en bestemd om de vleesproductie weer op voor-oorlogspeil te brengen. Maandagavond glibberde de stoet door de stad omdat er ondanks het verzoek van de politie niet was gestrooid. Veel dieren lagen op het trottoir of in de goot. Onder protest verscheen de Gemeentereiniging met een zandmolen. Reactie van de voorman: "Flauwe kul om ons hiervoor uit bed te bellen".  meer informatie
22-1-1948De Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids combineert het jaarlijkse concert met een concert ten behoeve van het klokkenfonds voor de Julianakerk. Medewerkenden zijn de Gereformeerde Evangelisatiekerkkoren van Schiedam en Rotterdam- Delfshaven onder leiding van Lourens van Wingerden en organist W.A. Houtman. Dr. J.L. Koole gaat voor in gebed en herinnert aan de diefstal van de klokken door de Duitsers. De vergoeding die men voor die diefstal krijgt is een kwart van de aanschafwaarde waardoor men een beroep moest doen op de gemeenschap.  meer informatie
22-1-1948In de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, wordt een kinderafdeling geopend. De afdeling is gevestigd in een zogeheten Zweedse barak. Er is plaats voor 50 kinderen die alle reeds bezet zijn. Bij de opening zijn o.a. aanwezig, burgemeester Peek en J.H. van de Berg, directeur van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan . Laatstgenoemde wijst op de goede samenwerking tussen de twee ziekenhuizen.  meer informatie
24-1-1948Bestuur en leden van de Kegelclub Noveni herdenken in restaurant De Kroon het 25-jarig bestaan. Namens het bestuur biedt de heer Markestein een koningskegel aan voor het lid dat 80 of meer punten gooit.  meer informatie
27-1-1948Feestelijke bijeenkomst van de leden van de op 1 januari 1948 opgerichte Schiedamse Klaverjas Bond in de RK Volksbond. Een variété-gezelschap verleent medewerking en na afloop is er bal.  meer informatie
feb 1948De kap van de Grote of St. Janskerk is gereed. Ter gelegenheid hiervan hijsen de werklieden de vlag in top. Men denkt de werkzaamheden zodanig te regelen dat de Kerstnachtdienst van dit jaar in de geheel gerestaureerde kerk kan worden gehouden.  meer informatie
feb 1948F. van deTempel heeft uit ergernis over het vandalisme aan stadsgroen, in overleg met de burgemeester en de Bond tegen verontreiniging van de stad en de natuur de Stichting Natuurwachten opgericht. Er zal voorlichting worden gegeven aan onderwijzers, leiders van jeugdbewegingen en dergelijke.  meer informatie
feb 1948In de krant wordt uitgebreid verslag gedaan over de onderzoeking naar de beenderen die aan St. Liduina worden toegeschreven. Over de echtheid bestaat nog geen zekerheid. De beenderen zijn op 30 september 1947 gevonden in de zuidbeuk van de Grote of St. Janskerk maar de vondst is stilgehouden. Een dezer dagen kwam het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) met de mededeling van de vondst waarbij kritiek werd gegeven op de wijze waarop de grafkelder is blootgelegd.  meer informatie
feb 1948Tafeltennisvereniging TCK, The Celluloid Killers is opgericht. De eerste wedstrijd is met 7-3 gewonnen van de Kajotters van de Singel.  meer informatie
feb 1948De directie van de Gemeentereiniging vindt bij B en W een gewillig oor: ieder Schiedams gezin zal in de komende jaren van een vuilnisemmer worden voorzien. Men rekent op de aanschaf van 18.000 emmers tegen een prijs van f. 7,90 per stuk. Bruikleen zal f. 0,12 per maand per emmer gaan bedragen. Dit jaar zal men 4.000 emmers aanschaffen.  meer informatie
feb 1948De eerste compagnie van het Korps Aan- en Afvoertroepen (AAT) welke enige tijd in Schiedam gelegerd was, wordt binnenkort naar elders overgeplaatst. In het Passage Theater zal een afscheidsfeest worden gehouden, met een nachtfeest waaraan diverse artiesten belangeloos zullen meewerken. Het batige saldo van deze gebeurtenis komt ten goede aan de bond Nazorg A.A.T. of hun nagelaten betrekkingen.  meer informatie
feb 1948De RET heeft toestemming verleend aan directeur ir. Aikema van Gemeentewerken om deze maand een aanvang te maken met het verleggen van de trambaan op de Schiedamse Rotterdamsedijk van de zijkant naar het midden van de rijweg.  meer informatie
1-2-1948Hockeyclub Asvion is kampioen geworden van de 2e klasse A van de K.N.H.B. Dit is bereikt door 11 wedstrijden te winnen en een gelijk spel.  meer informatie
3-2-1948Buurtvereniging Anthony Muysstraat herdenkt het 10-jarig bestaan. N. Thijssen treedt als feestredenaar op. Het gezelschap Jan Brouwer brengt de revue "Mens durf te leven".  meer informatie
6-2-1948Wegens omstandigheden werd deze eerste zitting van de gemeenteraad in het nieuwe jaar enkele weken verschoven. Burgemeester Peek houdt thans zijn traditionele Nieuwjaarsrede. Hij spreekt uit dat er, naast de teleurstellingen over wat men in het afgelopen jaar had willen doen maar bleef liggen, de economische toestand in Schiedam gunstig is te noemen. Hij verklaart dat Schiedam met een schuld van 22 miljoen de toekomst tegemoet gaat, die waarschijnlijk zal leiden tot herstel van de gemeentelijke autonomie. Enkele punten uit zijn toespraak: er zijn 1000 urgente gevallen van zeer slechte huisvesting. Er zijn 140 woningen waar 3 of meer gezinnen samen leven. Het woningtekort bedraagt 3 á 4.000. Bureau Huisvesting bracht 724 samenwoningen tot stand. Overwogen wordt een prijsvraag uit te schrijven voor de bouw van een nieuw stadhuis waarvoor het Emmaplein als de meest geschikte lokatie wordt aangewezen. Wat de werkgelegenheid betreft: het aantal werkzoekenden bedraagt 198 mannen en 75 vrouwen. Tijdens de hierna volgende vergadering van de Gemeenteraad wordt besloten dr. A.C.J. Schaars te benoemen tot kinderarts in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan. Toestemming om aan de firma Roelants het pand Elzensteeg 2 te verkopen. De brug over de Westerhaven voortaan Westerhavenbrug te noemen en de voetbrug over de Nieuwe Haven Kippenbrug. Besluit tot onteigening van gronden ten westen van de Poldervaart voor de aanleg van sportvelden.  meer informatie
8-2-1948SVV is kampioen in afdeling 2B van de KNVB na een overwinning van 4-1 op Overmaas. De doelpunten kwamen van Köneman 1x, Schrumpf 1x en Van Lith 2x.  meer informatie
9-2-1948Er wordt nu op 51 scholen in Schiedam schoolmelk gedronken en dat betekent 8500 liter per week.  meer informatie
10-2-1948Tijdens een persconferentie op het stadhuis op de Grote Markt ontkennen B en W naar aanleiding van publicaties in de De Schiedammer van 31 januari 1948, dat er plannen zijn of waren, in het St. Jacobsgasthuis een nieuw stadhuis te vestigen.  meer informatie
11-2-1948Gemeentewerken legt een plantsoen aan op het pleintje aan de Gerrit Verboonstraat.  meer informatie
11-2-1948Een brand verwoest de inventaris in de rijwielwerkplaats van B.J. ter Braak aan de Grote Markt volledig. De boven de werkplaats liggende woning heeft geen schade. De brandweer die zeer snel ter plaatse was had het vuur na een kwartier onder controle.  meer informatie
13-2-1948Vanuit de bar-bodega De Instuif in de Passage vindt een radio-uitzending plaats van een orgel-accordeon en electrische piano. Herman Frensdorf en Joop Walvis bespelen de instrumenten. De speciale uitzending is ook te horen in Amerika.  meer informatie
15-2-1948In Musis Sacrum organiseert SVV een feestavond naar aanleiding van het behaalde kampioenschap. Burgemeester Peek en wethouder Alberts zijn onder de aanwezigen evenals een deputatie van het hoofdbestuur van de KNVB.  meer informatie
16-2-1948Schaakvereniging ESS viert het 25-jarig jubileum met een schaaktoernooi in Musis Sacrum. Het aantal deelnemers bedraagt 100. Op 21 februari 1948 zal er een feestavond zijn in Musis Sacrum.  meer informatie
18-2-1948In de Julianakerk nemen de leden van de Gereformeerde Kerk in een bijzondere dienst afscheid van hun predikant ds. H. de Moor. Onder de aanwezigen zijn burgemeester Peek, mr. N.J. Post en wethouder H. van der Kraan. Ds. de Moor zal als veldpredikant in Indonesië gaan werken. Op 27 februari vertrekt hij met het schip de Zuiderkruis.  meer informatie
18-2-1948In de Fultonstraat wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 140 arbeiderswoningen. De firma Puut, v.d. Have en Woudenberg uit Rotterdam bouwt hier 5 blokken van 3 woonlagen.  meer informatie
23-2-1948Pastoor P.J. van Harderwijk overlijdt in Rijswijk. Hij was oud-pastoor van de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam in Schiedam.  meer informatie
27-2-1948Bij de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof wordt de zaak Collaboratie van de scheepswerf Wilton-Fijenoord behandeld. Verdachten zijn de vier directeuren van de werf, de heren C.H. Teschmacher, F. Muller, A.C. Metzelaar en W. Wilton.  meer informatie
27-2-1948De loodsboot Arcturus, gebouwd door scheepswerf Nieuwe Waterweg vertrekt van de werf naar haar station in Vlissingen.  meer informatie
27-2-1948De gerefomeerd predikant ds. H. de Moor vertrekt als legerpredikant met de Zuiderkruis naar Indonesië.  meer informatie
28-2-1948De voorzitster van het bestuur van de Huishoud en Industrieschool aan de Prins Mauritsstraat, mevr. E.M. Castendijk-Jansen, viert haar 25-jarig jubileum als bestuurslid van de school. Zij ontvangt een geheel op de school met de hand vervaardigd ontbijtlaken met vingerdoekjes en een getekende oorkonde.  meer informatie
mrt 1948B en W stellen de gemeenteraad voor om tot de oprichting te komen van twee oorlogsmonu-menten en die te plaatsen op de begraaf-plaatsen. De ontwerpen zijn gemaakt door Gemeentewerken. Op de Algemene Begraaf-plaats zal bij het monument het stoffelijk overschot van 3 militairen en 5 gefusilleerde burgers ter aarde worden besteld. Op de Rooms Katholieke Begraafplaats een zeeman en een militair. De kosten voor de monumenten zijn resp. f. 16.900 en f. 8.600. Bij de komende begroting zal het oorlogsmonument van Pieter Starreveld aan de Raad worden voorgelegd.  meer informatie
1e kwartaal 1948De Commissie voor Bijzondere Mode heeft haar werkzaamheden hervat. Op aandrang van het hoofdbestuur en ministerie van Binnenlandse Zaken is deze commissie, die in 1943 door de bezetter was opgeheven, weer in het leven geroepen. Vooraanstaande personen uit het sociale werk staan borg voor een goede gang van zaken, o.a. wethouder voor onderwijs en Sociale zaken mevr. Benthem de Wilde.  meer informatie
1e kwartaal 1948De onlangs gehouden rattenbestrijdingscampagne heeft zeer bevredigend gewerkt. Van de 60.000 uitgelegde broodblokjes was 80% verdwenen. De Gem. Reinigings en Ontsmettingsdienst kan niet zeggen hoeveel ratten het loodje hebben gelegd.  meer informatie
4-3-1948Het voltallige College van B en W ontvangt een afvaardiging uit Oostburg, onder leiding van mr. K. Hoeksema, burgemeester van Oostburg. De Schiedamse burgemeester ontvangt van zijn collega als dank voor de hulp van het comité Schiedam helpt Oostburg een bronzen beeld, voorstellende een trekpaard. Het beeld is gemaakt door beeldhouwster mej. Rueb.  meer informatie
5-3-1948In het fabriekspand aan de Westvest, waar ook NV Bogena is gevestigd, op nr. 33, breekt brand uit bij de NV Zilvervis, waar men zilverpasta-essence maakt uit visschubben, voor de vervaardiging van o.a. kunstparels. Na een half uur was de brandweer het vuur meester.  meer informatie
6-3-1948Elfhonderd leerlingen doen mee aan de eerste Schoolwandeltocht georganiseerd door Bureau Onderwijs in samenwerking met De Schiedamse Wandelaar. De afstanden zijn 10 en 12 km.  meer informatie
8-3-1948Het comité Ereschuld en Dankbaarheid organiseert in de RKVolksbond een filmavond. Vertoond wordt Den Vaderlant Getrouwe. De baten komen ten goede aan de nabestaanden van militaire oorlogsslachtoffers.  meer informatie
10-3-1948De Demobilisatieraad Schiedam houdt zijn eerste vergadering ten stadhuize. De Raad geeft advies aan oud- militairen uit Indonesië, tot nu toe 20, bij problemen met huisvesting en werk. Ere-voorzitter is burgemeester Peek. Landelijk voorzitter is Prins Bernhard.  meer informatie
12-3-1948Op de 46ste Paardenmarkt zijn slechts een tiental paarden aanwezig, van mindere en iets hogere waarde. Er waren wel in voldoende mate molentjes te koop, een traditioneel artikel op deze markt. De publieke belangstelling was goed.  meer informatie
17-3-1948De Christelijke Metaalbewerkersbond bestaat 40 jaar. Voorzitter van de plaatselijke afdeling de heer H. van Gameren spreekt een openingswoord in het Verenigingsgebouw. 6 Leden worden gedecoreerd wegens 25-jarig lidmaatschap.  meer informatie
18-3-1948De Aan- en Afvoertroepen (AAT) nemen afscheid van Schiedam met een feestavond in het Passage Theater en Musis Sacrum. Als herinnering schenkt burgemeester Peek een ets aan de manschappen die een plaats krijgt in de kantine van hun nieuwe garnizoensplaats Leiden.  meer informatie
19-3-1948De vier oud directeuren van Wilton-Fijenoord worden veroordeeld wegens opzettelijke hulpverlening aan de vijand in de jaren 1940-1945. Hun straf is resp. A.C. Metzelaar, 1 jaar en f. 30.000,-; W. Wilton, f. 30.000,-; C.H. Teschmacher 17 mnd. en f. 50.000,- en F. Muller, 16 mnd. en f. 30.000,- boete.  meer informatie
24-3-1948Op initiatief van schoolhoofd Th. van Woerkom wordt in Schiedam-Oost een boomplantdag georganiseerd. Er wordt een rondtocht gemaakt onder leiding van het politie- muziekkorps vanaf het Edisonplein. Mevr. Benthem de Wilde, wethouder van Onderwijs, spreekt in het gymnastieklokaal aan het Edisonplein over Natuur en Jeugd. Het Edisonplein wordt door de schooljeugd versierd met 16 linden. De bomen maakten eerst een rondtocht door het oosten van de stad op een versierde boerenwagen, voorafgegaan door tamboer- en pijpercorps Harmonie (de latere Rijnmondband).  meer informatie
25-3-1948In tegenwoordigheid van de familieleden van de slachtoffers onthult burgemeester Peek in het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nieuwstraat een gedenkplaat ter herinnering aan de twaalf politiemannen die bij het luisteren naar Radio Oranje op 21 juli 1944 werden verraden en allen omkwamen in een Duits concentratiekamp. De ontwerper van de gedenkplaat is de heer Van Marion Sr. De vervaardiger de firma Duchateau.  meer informatie
25-3-1948Opzichter Van der Kraan van de Gemeentelijke Woningdienst neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
28-3-1948Het Schiedamse Vrouwenkoor geeft op deze 1e Paasdag een concert op de radio. De AVRO zendt het uit van 12.40 tot 13.00 uur.  meer informatie
apr 1948Mevrouw Ulrich richt in een winkelhuis aan het Wilhelminaplein huisvesting in voor acht katten, als voorloper van het dierenasiel. Voor de voeding maakt zij gebruik van het brood dat overblijft bij het personeel van de Baronie chocoladefabriek. Mevrouw Ulrich is van mening dat Schiedam een groot dierenasiel moet krijgen, omdat nu nog de enige oplossing voor zwerfkatten vergassing bij de Gemeentereiniging is.  meer informatie
apr 1948De vrouwengroep van de PvdA krijgt een eigen vlag, die in een bijeenkomst in het Volksgebouw voor het eerst wordt ontplooid. Mevrouw Benthem-de Wilde spreekt bij deze gelegenheid over de strijd van de vrouw in de laatste eeuw. Mevr. Hartkoorn heeft de leiding.  meer informatie
apr 1948Schaakclub Schiedam wordt kampioen in de 3e klasse van de Rotterdamse Schaakbond door een overwinning van 7-3 op Vlaardingen. Men promoveert naar de 2e klasse.  meer informatie
apr 1948Na een diensttijd van 31 jaar verlaat brigadier G. van de Broek de politie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
1-4-1948Het waterpolo-team van SZC is kampioen van de eerste klasse door een 6-0 overwinning op RZC 2.  meer informatie
4-4-1948Honderdveertig leden van de plaatselijke afdeling van de Algemene Metaalbewerkersbond (ANMB) zijn dezer dagen 25 jaar lid van deze organisatie. In het Passage Theater krijgt J. Blazer het zilveren bondsspeldje opgespeld. De overige 139 leden krijgen deze in de zaal van hun echtgenoten overhandigd.  meer informatie
6-4-1948A. Bezemer, voorman van de drukkerij Gebr. Van Noortwijk aan de Schie, ontvangt de ere-medaille in zilver in de orde van Oranje-Nassau in verband met zijn 45-jarig dienstverband.  meer informatie
6-4-1948De gezinsverzorgsters van de Prinses Marijke Colonne (PMC) worden op het station door de dames Smulders en Willems per auto afgehaald. De "Marijkes" betrekken een gedeelte van het gebouw aan de Hoogstraat 108. De PMC werkt samen met het Wit-Gele Kruis.  meer informatie
7-4-1948Voor notaris Meijer wordt de stichtingsakte gepasseerd van de Stichting Natuurbeschermers Schiedam.  meer informatie
10-4-1948De voetbalvereniging Wilton-Fijenoord viert in Musis-Sacrum het onlangs behaalde kampioenschap. Er moeten nog promotiewedstrijden gespeeld worden om naar de tweede klasse te kunnen promoveren.  meer informatie
10-4-1948De jongste Schiedamse amateur-toneel vereniging met de naam Comedia, geeft in het Volksgebouw haar eerste opvoering. Gespeeld wordt Familieproblemen van J.E.M. Terlinge.  meer informatie
11-4-1948Toneelvereniging Kunst na Arbeid brengt in verband met het 30-jarig jubileum het stuk Ghetto van Herman Heijermans in het Passage Theater.  meer informatie
11-4-1948Er wordt een stille omgang gemaakt naar aanleiding van het feit dat de maagd Liduina 515 jaar geleden op 14 april overleed.  meer informatie
14-4-1948Het is vandaag precies 515 jaar geleden dat de Schiedamse maagd Lydwyt op 53-jarige leeftijd stierf en werd begraven net buiten de noordmuur van de St.Janskerk, nu de Grote of St. Janskerk  meer informatie
15-4-1948Iin de Frankelandsekerk wordt vandaag herdacht dat 515 jaar geleden de Schiedamse maagd Lydwyt op 53-jarige leeftijd stierf.  meer informatie
17-4-1948De Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) Schiedam viert het 30-jarig bestaan in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. Er worden wedstrijden in hulpverlening gehouden waaraan verschillende afdelingen uit Zuid-Holland deelnemen. Landelijk staat de afdeling Schiedam goed aangeschreven. De heer Entrop is al vanaf het begin lid. Er wordt bekend gemaakt dat er een fonds voor een eigen gebouw wordt gevormd.  meer informatie
19-4-1948Schiedamse jeugdorganisaties, aangesloten bij de Nederlandse Jeugdgemeenschap, zijn verenigd op Plein Eendragt waarbij voor het eerst de nieuwe vlag een "oranje vlek op een wit vlak", in gebruik genomen wordt. Wit en oranje staan voor zuiverheid en trouw aan het Oranjehuis, aldus wethouder Alberts die het woord voerde.  meer informatie
20-4-1948De vereniging van Jong Oud-Katholieken St. Jan waarvan pastoor Th. Bakker oprichter was, viert haar 5-jarig bestaan.  meer informatie
22-4-1948Ds. K.de Bel is 20 jaar predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente Schiedam.  meer informatie
25-4-1948De RK zwemvereniging Excelsior bestaat dezer dagen 12½ jaar. In Musis Sacrum wordt een feestavond georganiseerd. In het Sportfondsenbad volgt op 2 mei 1948 een zeskamp.  meer informatie
26-4-1948De Gereformeerde Evangelisatie jongensclub in Schiedam- Oost bestaat 5 jaar.  meer informatie
29-4-1948Gemeentekoetsier P.W. Bras viert zijn zilveren dienstjubileum bij de Gemeentereiniging.  meer informatie
30-4-1948De heer Rinck neemt afscheid als hoofd van het Arbeidsbureau wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Van het personeel van het arbeidsbureau ontvangt hij een Delfts blauwe kan met schaal en een foto van het personeel. Van het personeel van de arbeidsbureaus Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland krijgt hij een fiets.  meer informatie
mei 1948Tijdens de gemeenteraadsvergadering blijkt dat het college van B en W er de voorkeur aangeeft tot de geleidelijke plaatsing van straatnaamborden, op plaatsen waar deze ontbreken. Belangrijke straten worden met voorrang van een bordje voorzien. Om alle straten van een bordje te voorzien zal 30 á 40.000 gulden nodig zijn.  meer informatie
mei 1948Toneelvereniging Kunst Door Oefening viert haar vijfjarig bestaan met een opvoering van De Ebbenhouten Olifant.  meer informatie
mei 1948Uit een sportontmoeting met een voetbalclub uit Lier bij Antwerpen, is een blijvend contact met deze stad ontstaan. Een dezer dagen is een notabel uit Lier bij burgemeester Peek op bezoek geweest om te praten over een uitwisselingsprogramma op cultureel en sportgebied i.v.m. oriëntering op de Benelux.  meer informatie
1-5-1948Minister Mansholt spreekt tijdens de eenmeiviering in het Volkspark.  meer informatie
2-5-1948De feestweek van de RK zwemvereniging Excelsior wordt afgesloten met een Heilige Mis en feestontbijt. Excelsior viert haar 12½-jarig bestaan. Besloten wordt de vereniging om te dopen van Excelsior in Start per 1 mei 1948. 's Middags worden er in het Sportfondsenbad zwemwedstrijden gehouden.  meer informatie
5-5-1948De Prof. R. Casimirschool bestaat 30 jaar.  meer informatie
7-5-1948Mej. de Waart neemt na 27 jaar afscheid van de Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. In het consultatiebureau aan de Stadhouderslaan 98 houdt zij een afscheidsreceptie.  meer informatie
8-5-1948Voetbalclub Schiedam bestaat 40 jaar. De club kwam voort uit een fusie tussen Geel-Zwart en DHS in 1918/1919. Zaterdag 8 mei is er een receptie in het Cornerhouse in de Rembrandtlaan bij het Rubensplein.  meer informatie
9-5-1948SVV promoveert naar de eerste klasse na een overwinning van 2-1 op EBOH uit Dordrecht. Henk Köneman scoort tien minuten voor tijd het winnende doelpunt. Na terugkeer in Schiedam maken de spelers in open landauers een zegetocht door Schiedam.  meer informatie
19-5-1948De kortestukjesschrijver van het Parool, Simon Carmiggelt, houdt vanavond in het Musis Sacrum een causerie voor de Ned. Vereniging van Huisvrouwen.  meer informatie
22-5-1948Bij notaris Blaisse wordt de acte gepasseerd tot oprichting van de stichting van de Schiedamse Gemeenschap. Dankzij het onvermoeide streven van wethouder Alberts en de medewerking van het Bureau Culturele Zaken, met de heer Holl aan het hoofd, kan vanaf nu gebouwd worden aan een cultureel centrum.  meer informatie
24-5-1948Schiedam staat bijna voor een wethouderscrisis. Wethouder Van Bochove, van financiën, dreigt met aftreden na een waarschuwende verklaring van burgemeester Peek dat de situatie tussen Gemeente en Rijk niet met zoveel optimisme bezien kon worden als de wethouder schetste in zijn betoog over de jaarbegroting. In de raadsvergadering kwam o.a. ter sprake: -De bouw van flatwoningen voor bejaarden aan de Vlaardingerdijk. -Het handhaven van kosteloos zwemmen aan de Havendijk. -De inrichting van het St. Jacobsgasthuis. -De restauratie van de Beurs. -De aanbesteding van 80 woningen aan het Lorentzplein.  meer informatie
25-5-1948Mevr. K. Dulfer van 't Wout is op 83-jarige leeftijd overleden. Zij was een populaire verloskundige die meer dan 40 jaar met veel toewijding en energie haar taak verrichtte.  meer informatie
27-5-1948Bij de Anker- en Kettingfabriek Schiedam aan de Buitenhavenweg wordt door directeur W. Verhoeff de nieuwe schaftgelegenheid geopend. De directeur deelt de medewerkers mee dat het kantinegebouw ook mag worden gebruikt als vergaderlokaal.  meer informatie
29-5-1948Toneelvereniging Amicitia viert in het Volksgebouw haar 15-jarig bestaan met een opvoering van het drama Levensdrang. De regie berust bij J.J. Nijs. Voorzitter O. Veenendaal en de regisseur worden gehuldigd met een bos bloemen en een taart. Verder treden nog op: het Hawai-orkest de Moana's, de conferencier W. Vietje en een muziekgezelschap onder leiding van C. Don.  meer informatie
jun 1948J. Doejaaren ontvangt van de Bavaria Bierbrouwerij, als prijs voor de komende jonge duivenvluchten, een schitterende beker. Deze beker is ook bedoeld als blijk voor waardering van het grote werk van de postduiven tijdens de Tweede Wereldoorlog  meer informatie
1-6-1948Stadsbeiaardier Ferdinand Timmermans herdenkt dat hij 40 jaar geleden is begonnen als organist, hij was toen 16 jaar. Behalve beiaardier in Schiedam is hij ook organist van de Remonstrantse kerk te Rotterdam.  meer informatie
3-6-1948Twee jongens die spijbelen van school worden betrapt en gegrepen tijdens het aanrichten van vernielingen op de volkstuinen in het Sterrebos. Het tweetal heeft in vier tuinen een grote ravage aangericht door het uitrukken van groenten en vruchtenstruiken. Door een huurder zijn ze gegrepen en naar de politie gebracht, waar aangifte is gedaan.  meer informatie
6-6-1948De nieuwe luidklokken van de Julianakerk worden in gebruik genomen. De klokken zijn gegoten door de fa. Eysbouts te Asten.  meer informatie
6-6-1948De nieuwe luidklok voor de Hervormde Kerk in de Gorzen die gegoten wordt bij de firma Eysbouts in Assen, zal eind mei, begin juni in de toren worden opgehangen. De volgende dichtregels zullen op de klok te lezen zijn: Door oorlogswee ging zij verloren Die eertijds zong tot Godes eer Door offerzin ben ik herboren 't Roep tot aanbidding als weleer.  meer informatie
6-6-1948Afscheid van de Gereformeerde ds. W.de Graaf wegens aangenomen beroep naar Pernis.  meer informatie
8-6-1948Het 200-jarig bestaan van distilleerderij Wed. A. van den Eelaart wordt herdacht. Uit de jaarboeken van het Brandewijn- en brandersgilde te Schiedam blijkt dat in 1746 de naam van Van den Eelaart voor het eerst voorkomt, zodat de firma wellicht nog ouder is. Men houdt evenwel de datum 8 juni 1748 aan omdat op die dag de firma opnieuw gefundeerd is na een hevige brand. Wethouder P.B.M. Alberts feliciteert het bedrijf namens het gemeentebestuur. De heer C. Pelt biedt namens het personeel aan directeur Sunderman een electrische klok aan. Mevrouw Sunderman biedt haar man namens de aandeelhouders, een schemerlamp aan.  meer informatie
9-6-1948Voor het gedenkalbum dat aan Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar Regeringsjubileum zal worden aangeboden zijn de tien dames van het vrouwencomité ijverig bezig op vierhonderd kaartjes telkens vierentwintig handtekeningen te plakken. Het gedenkblad van Schiedam is ontworpen en getekend door mej. Lies Post, dochter van de gemeentesecretaris. De tekst is geschreven door gemeentearchivaris drs.A. van der Poest Clement.  meer informatie
11-6-1948Om kwart voor zes breekt er brand uit in een opslagplaats op het terrein van Schelling's Oliehandel aan de Admiraal de Ruyterweg. De opslagplaats brandt voor een groot gedeelte uit. De schade wordt geschat op f. 20.000,-.  meer informatie
12-6-1948In Musis Sacrum herdenkt toneelvereniging Nut en Ontspanning het 15-jarig bestaan met de opvoering van Zwarte Willem, een mijnwerkerstragedie.  meer informatie
16-6-1948In restaurant Corner House in de Rembrandtlaan, herdenkt voetbalvereniging Martinit het 20-jarig bestaan. Aan voorzitter Van Dijk wordt een nieuwe clubvlag als jubileum- geschenk aangeboden. Het gezelschap van Kees Manders verzorgt de feestavond.  meer informatie
19-6-1948In de tuin van de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, neemt de Provinciale Zuid-Hollandse Vereniging tot bestrijding van tuberculose, twee Zweedse paviljoens officieel in gebruik. Er kunnen nu twaalf personen gelijktijdig worden onderzocht. Gastheer is dr. C. de Langen, voorzitter van de Vereniging en dr. De Stoppelaar, districts-arts, vertelt dat er in Schiedam thans zestig bedden beschikbaar zijn, doch acht bedden onbezet zijn wegens gebrek aan verplegend personeel. Tijdens het komende bevolkingsonderzoek zullen 4 á 600 foto's per dag gemaakt moeten worden. Als sponsor van het nieuwe centrum treedt Help Holland Council op.  meer informatie
22-6-1948Vier jongedames, niet uit Schiedam, krijgen twee weken hechtenis omdat ze aan boord van Noorse en Zweedse schepen als 'ongewenste juffrouwen van gezelschap' werden aangetroffen. Kantonrechter Mr. Cos wil hiermee een afschrikwekkend voorbeeld stellen.  meer informatie
22-6-1948Het personeel van de Nederlandse Klinknagelfabriek heeft onlangs een personeelsvereniging opgericht waarvoor veel animo was. Vandaag is er al resultaat: de afdeling voetbal weet met 3-2 te winnen van de Non-Ferro-Boys uit Rotterdam waarvoor directeur B. van Thiel. de aftrap verrichtte.  meer informatie
26-6-1948Vijfentwintig leden van de Rotterdamse Bereden Brigade van de politie, defileren vroeg in de middag langs het stadhuis. Later is er op de zandvlakte in het Sterrebos een ruiterdemonstratie. Er is ook een min of meer hilarische wedstrijd waarbij de agenten, die zijn opgedeeld in een rode en blauwe partij, bij elkaar de hoeden moeten afslaan. De "roden" winnen. Een en ander wordt georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard.  meer informatie
jul 1948B en W wensen een perceel ten oosten van het Pompstation voor f. 344,00 per jaar te verhuren aan B. Rowel uit Ermelo voor het oprichten van een benzinestation.  meer informatie
1-7-1948J. Pulleman, chef tekenkamer bij Wilton-Fijenoord en directeur van de Gemeentelijke Avondvaktekenschool te Rotterdam wordt benoemd tot directeur van de Ambachtsschool voor Schiedam en omstreken in de St. Liduinastraat.  meer informatie
1-7-1948De AVRO verzorgt een radio-uitzending vanuit het Passage Theater, waarbij Joop Walvis het orgel bespeelt.  meer informatie
1-7-1948In Musis Sacrum houdt de Gemeentereiniging 's ochtends een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Het personeel biedt de directeur een tegeltableau aan. 's Middags is er een rondrit door de stad. 's Avonds is er een feestavond in hetzelfde Musis Sacrum waar ook burgemeester Peek aanwezig is.  meer informatie
2-7-19481e Brugwachter den heer J. Sorber viert zijn 25-jarig jubileum als gemeenteambtenaar. Tot 1931 was hij als zwemmeester aan de Gemeentelijke Zwemplaatsen verbonden, waarbij hij 'veel Schiedammers de kunst van het zwemmen heeft bijgebracht.' Thans doet de heer Sorber aan de Oranjebrug dienst. Hem word een blijvend aandenken aangeboden door de havenmeester.  meer informatie
11-7-1948De honkballers van de voetbalvereniging Schiedam worden kampioen in de 3e klasse Nederlandse Honkbal Bond. In Corner House wordt dit feit gevierd met een gezellige avond.  meer informatie
12-7-1948Voor het eerst sinds 1930, wordt er in Schiedam een drieling geboren. Mevr. H. Bleecke-Hogenboezen schenkt het leven aan drie zonen, Hendrik, Martin en Marie. De geboorte vindt plaats in het Gemeente ziekenhuis. Moeder en kinderen maken het goed.  meer informatie
17-7-1948Op de Werf Gusto wordt de sleepzuiger MOP 224C te water gelaten. De zuiger is bestemd voor Argentinië. Het schip is 100 meter lang en heeft een laadruimte van 2000 m3.  meer informatie
17-7-1948In de Westerhaven zwemmen leden van de Schiedamse Reddingsbrigade 500 meter gekleed voor de Meenk-Bosbeker. Deelnemende steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zeist en Schiedam. De wisselbeker blijft in Schiedam.  meer informatie
17-7-1948In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling geopend van werken van Hollandse en Vlaamse 17e/18e eeuwse schilderkunst. Al deze werken zijn staatseigendom en worden in bruikleen afgestaan. De in de oorlog door de Duitsers geroofde schilderijen zijn vanuit Duitsland teruggekeerd en weer opgenomen als Nederlands Kunstbezit.  meer informatie
18-7-1948De Fa. Meijer & Stegmann in de Westmolenstraat viert zijn 50-jarig bestaan als koperslagers. In Maison Westhuis wordt een receptie gegeven. Het personeel schenkt een glas-in-lood-raam aan de directie vervaardigd door de Gebrs. Hendrickx. Van dezelfde kunstenaars komt er een bronzen klok voor het kantoor.  meer informatie
20-7-1948In een door de Verenigde Naties uitgeschreven wereldwijde wedstrijd voor een opstel over de VN, wint Jan Heilker, een 28-jarige economie-student uit de Hoofdstraat een van de tien prijzen: een reis van een maand naar de Verenigde Staten. Jan heeft het opstel geschreven in plaats van het maken van een zeiltochtje, zo vertelde hij.  meer informatie
23-7-1948In de Nieuwlandpolder wordt de eerste paal geslagen voor het eerste gebouw in deze polder. Voor de Gemeente Technische Dienst wordt een rioolgemaal gebouwd. Men hoopt over een half jaar klaar te zijn.  meer informatie
26-7-1948Dokter H.J. Ormel ontvangt tijdens de legerparade in Breda, uit handen van Prins Bernhard het Kruis van Verdienste. De huisarts was in de Meidagen van 1940 hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst op het eiland van Dordrecht. Onder zijn leiding werd het onder vuur liggend hospitaal geëvacueerd en werden veel gewonden naar een veiliger onderkomen gebracht. Als burgerarts wist hij velen aan 'de greep van de overweldiger' te onttrekken.  meer informatie
31-7-1948Tijdens de eindstrijd van de Schiedamse Zomeravond Voetbalcompetitie moet de politie ingrijpen om de verhitte gemoederen in bedwang te houden en het veld te ontruimen. DHS-supporters belagen enkele Hermes-DVS-spelers. Hermes-DVS wint met 3-1.  meer informatie
aug 1948L. Reitsma wordt voor de 3e keer schaakkampioen van Schiedam.  meer informatie
aug 1948Nel Zwiers van SVV wordt in Den Haag Nederlands kampioen bij het kogelstoten, met een worp van 12.53 meter.  meer informatie
1-8-1948De eerste Schiedamse tenniskampioenschappen op Spieringshoek zijn beëindigd. Kampioen in het heren-enkelspel E. den Hoed; heren-dubbelspel E. Den Hoed/P. Nolet; dames-enkelspel mej. A. v.d. Torre; dames-dubbelspel mevr. Kunze/Melchers Staal, gemengd dubbel mevr. Kunze/Teschmacher. De winnaars ontvangen van de heer Den Hoed gebruiks- en siervoorwerpen en enkele flessen Schiedams nat.  meer informatie
5-8-1948Bij de werf Nieuwe Waterweg wordt voor Rederij van Uden het ss Maashaven te water gelaten na de doop door mevrouw M.M.H. van ' t Hoff-Calou, echtgenote van de president-directeur van Van Uden 's Scheepvaart en Agentuurmij. De lengte van het schip is 137,85 meter, het draagvermogen 9300 ton.  meer informatie
7-8-1948P.F.M. Geul, procuratiehouder van de Fa. J.T. Beukers, distillateurs aan de Nieuwe Haven, herdenkt zijn 40-jarig dienstverband. Van de directie ontvangt hij een gouden horloge met inscriptie, terwijl het personeel een wandbord van Delfts-blauw schenkt met daarop het wapen van Schiedam.  meer informatie
10-8-1948Oud-burgemeester Honnerlage Grete viert aan de Baronielaan in Breda zijn 102e verjaardag. De heren Kiela en Litsenburg van de Koninklijke Mannenzangvereniging Orpheus bezoeken de oprichter van hun vereniging.  meer informatie
14-8-1948Na een 55-jarig dienstverband neemt de heer Prein afscheid bij de firma Roelants. Tot zijn 65e verjaardag was hij drukker, de laatste 5 jaren was hij portier. Tussen stapels tramkaartjes gezeten wordt hij toegesproken door mr. H.A.M. Roelants. Namens de Nederlandse Vereniging Van Handel en Nijverheid overhandigt de heer Hovingh hem een legpenning en draagmedaille.  meer informatie
24-8-1948Burgemeester Peek opent in Kethel het Oranjefeest op het feestterrein aan het Noordeinde. Er is een samenzang onder leiding van mevr. Grimberg-Huyser en met de medewerking van de Kethelse muziekvereniging St. Radboud.  meer informatie
25-8-1948De Schiedammer Johannes Sternberg landt zonder toestemming met een vliegtuig in het Engelse Cardiff. Hiervoor zal hij gerechtelijk worden vervolgd.  meer informatie
28-8-1948De Aloysiusschool wordt door een 2-0 overwinning op de Groen van Prinstererschool de eerste kampioen van het door de Firma Schrijvers georganiseerde schoolvoetbaltournooi. Op 1 september 1948 maken de kampioenen een busreisje naar Tilburg.  meer informatie
31-8-1948Ambtenaren van de Nederlandse Spoorwegen vinden ter hoogte van Kethel en de spoorlijn Delft-Schiedam het lijk van een onbekende man.  meer informatie
31-8-1948In de hal van het stadhuis wordt de gemeente een gedenkplaat aangeboden door L. Kamp, voorzitter van de Oranjevereniging. De onthulling geschiedt door mevrouw Peek. Op de Grote Markt volgen de stadsgenoten via luidsprekers de plechtigheid. De gedenkplaat is een herinnering aan de jubileum- en huldigingsfeesten van de op 4 september a.s. af te treden koningin Wilhelmina. De tekst van de gedenkplaat luidt als volgt: " In dankbare herinnering aan de roemrijke regering van onze geliefde landsvrouwe H.M. Koningin Wilhelmina is deze gedenkplaat namens de burgerij aangeboden aan het gemeentebestuur van Schiedam."  meer informatie
sep 1948De RK muziekvereniging St. Ambrosius bestaat deze maand 55 jaar. Op 16 september 1948 is er een jubileumconcert in het Passage Theater. Op 26 september 1948 is er een Heilige Mis en een receptie in het gebouw van de RK Volksbond. Op 28 en 29 september 1948 zijn er cabaretavonden en een concert van St. Ambrosius.  meer informatie
sep 1948B en W geven in overweging de paardenmarkt die eenmaal per jaar, op de tweede vrijdag in maart, wordt gehouden af te schaffen. De belangstelling is zeer gering en het gemeentepersoneel wordt dan niet meer aan zijn normale taak onttrokken. De markt wordt dan ook opgeheven.  meer informatie
sep 1948De Evangelische Gemeente wordt omgezet in een kerkgenootschap met ouderlingen, diakenen en diaconessen. J. Segaar tot dusver leider bij de Evangelische Gemeente wordt benoemd tot predikant. De doop zal bij dit kerkgenootschap niet geschieden door besprenkeling, maar door onderdompeling.  meer informatie
1-9-1948P. Rijnders, thans directeur van het Arbeidsbureau in Woerden wordt benoemd tot directeur van het Gewestelijk Arbeids Bureau (GAB) te Schiedam.  meer informatie
1-9-1948In het Sportfondsenbad winnen Schiedamse zwemmers de Paroolwisselbeker in een wedstijd tegen zwemmers uit Wandsworth-Engeland.  meer informatie
2-9-1948Op het terrein van Wilton-Fijenoord vindt de inwijding plaats van het gebouw van de Mission to Seamen, dat sinds november 1947 in gebruik is. De inwijding geschiedt door bisschop Selwijn van Fulham, geassisteerd door reverend Pophan-Hosford van de Engelse gemeente te Rotterdam. Tevens wordt de Edith II ingewijd.  meer informatie
4-9-1948De Rijks-HBS wordt kampioen van het schoolvoetbaltournooi, gehouden op 3 en 4 september, door een 5-0 overwinning op de Prins Julianaschool. L. Kamp van de Oranjevereniging reikt de prijzen uit.  meer informatie
6-9-1948De Inhuldiging van koningin Juliana wordt in Schiedam ingetogen gevierd. Men spreekt zelfs van een teleurstellende feestdag. Er is een kinderzanghulde voor het stadhuis en een defilé, waaraan 4400 personen deelnemen, afgewisseld met een bloemencorso. De dag wordt besloten met vuurwerk. De aankondiging van de kroning geschiedt door herauten per jeep en hoorngeschal van de trans van de St. Janstoren.  meer informatie
8-9-1948Gemeente-archivaris den heer A. van de Poest Clement vraagt De Schiedammers foto's, programma's en dergelijke te willen afstaan aan het Gemeentearchief, zodat men zich later een goed beeld kan vormen van wat Schiedam in augustus/september 1948 heeft geboden.  meer informatie
12-9-1948In de sigarenwinkel van S.K. van de Berg aan de Gerrit Verboonstraat worden 16.000 stuks Volksherstelsigaren gestolen. De politie stelt een onderzoek in.  meer informatie
18-9-1948De schoorsteenvegers- en metselaarsfirma V.L. Borrani - W. Bouwer aan de Lange Achterweg bestaat 60 jaar.  meer informatie
18-9-1948De RET stelt twee nieuwe tramstellen (nrs. 571-1021 en 572-1022) in dienst. Dit zijn de eerste nieuwe trams na de oorlog op lijn 4 die rijdt van Schiedam-Koemarkt naar Station Maas in Rotterdam v.v.  meer informatie
19-9-1948Dr. H. Faber neemt na 11 jaar afscheid als predikant van de Nederlandse Protestantenbond aan de Westvest. Dr. Faber vertrekt naar Wassenaar.  meer informatie
20-9-1948De Gemeentereiniging begint op het Rozenburgerplein met de verstrekking van de eerste 2000 nieuwe vuilnisemmers. In1949 en 1950 zullen er nog 7000 stuks per jaar bijkomen.  meer informatie
21-9-1948Om half drie vanmiddag kondigt burgemeester Peek, geflankeerd door de gemeentesecretaris en de bode, op het bordes van het stadhuis de grondwetswijziging af. Dit wordt vooraf gegaan door het luiden van het stadhuisklokje, wat enige toevallig passerende voorbijgangers argwanend doet opkijken en samenhokken om te weten te komen wat er aan de hand is. De burgemeester moet zijn toespraak enige keren onderbreken door het verkeerslawaai. De politie, in het tegenover het stadhuis gelegen bureau, is niet op de gedachte gekomen om het verkeer te stoppen of om te leiden. Een twintigtal Schiedammers woont de plechtigheid (toevallig?) bij.  meer informatie
24-9-1948Op initiatief van de Katholieke Volks Partij (KVP) wordt bij de benoeming van nieuwe leden van de vaste raadscommissies het vertrouwen in communistische raadsleden opgezegd om hen zodoende te weren uit de vaste raadscommissies. Leden van buiten de KVP steunen het voorstel: voorstemmers 17 leden, tegenstemmers 13 leden.  meer informatie
27-9-1948Alle telefoonnummers die met een 6 beginnen ,kunnen vanaf heden door zelf de schijf te draaien, automatische de netten in de districten Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Goes, Breda, Den Bosch en Eindhoven bereiken.  meer informatie
okt 1948In de HEMA kan men een kijkje nemen naar projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, die her en der in ons land in het bezit zijn (geweest) van kinderen en ouderen die geen besef hebben van het grote gevaar waaraan zij blootstaan als zij zo'n projectiel hebben. De etalage zal ook 's avonds verlicht zijn om zoveel mogelijk stadsgenoten van het tentoongestelde kennis te laten nemen. Tot dusver is er in Schiedam nog geen ongeluk gebeurd met explosieven. Tot 1 januari 1949 kan men zich nog "straffeloos van het gevaar bevrijden".  meer informatie
okt 1948Indien de Gemeenteraad er geen bezwaar tegen heeft zal het Gemeentearchief de gehele week geopend zijn: Op maandag tot vrijdag van 09-12 en 13-17.30 uur en op zaterdag van 09-12.30 uur  meer informatie
okt 1948De woonwagenbewoners zijn ontevreden over het nieuwe kamp aan de Oudedijk. Het kamp op de Buitenhavenweg zal moeten verdwijnen. Het nieuwe kamp komt op de oude vuilstortplaats. Er is plaats voor 25 wagens, terwijl er 45 stuks zouden moeten worden geplaatst. Grieven van de woonwagenbewoners zijn: Er is geen licht, telefoon en waterleiding. Te ver van de bewoonde wereld (school, dokter ed.)  meer informatie
1-10-1948Het dagblad De Schiedammer zal per week 32 cent gaan kosten in plaats van 31 cent. Een kwartaalabonnement gaat f. 4.10 kosten in plaats van f. 4,00. Losse nummers kosten 9 centen.  meer informatie
3-10-1948De juwelierszaak van de firma Vester, Hoogstraat 9, herdenkt de dag dat 40 jaar geleden deze zaak werd geopend.  meer informatie
4-10-1948Voor de Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechtshof staat de 41-jarige metselaar A.C.J. Magielsen terecht, Hij was tijdens de bezetting hulpagent van politie te Schiedam. Honderdeenendertig Joodse Nederlanders met hun helpers en twaalf politieagenten zijn door zijn toedoen opgepakt door de bezetter. Geen van hen is na de oorlog teruggekomen.  meer informatie
5-10-1948In de Schiedamse gemeente van de Nederlands Hervormde Kerk bestaat de Diakonessenarbeid 35 jaar. Zuster Bertha Leblanc, die wordt ingeleid door Ds. Tonsbeek, ving in 1913 haar werk aan.  meer informatie
6-10-1948De bekende cricketer A.M. van Hermes-DVS wordt gearresteerd als verdachte van roofmoord op een aantal Joden op 5 maart 1945. Voor een andere zaak worden de 27-jarige scheepsbouwer J.M.H. en de 31-jarige weger H.J.K. in hechtenis genomen. De oorsprong van dit drama ligt in 1945 bij de zwarte handel in jenever. Op 14 oktober 1948 wordt het slachtoffer, Jack Boer uit Zandvoort aldaar begraven op het plaatsje achter het pand Broersvest 45.  meer informatie
14-10-1948Het mannenkoor van Wilton-Fijenoord bestaat 10 jaar. In het gebouw van de RK Volksbond wordt onder leiding van B. Terweel een concert gegeven in samenwerking met het gemengd koor Het Westen en het orkest Semper Fixo uit Delft.  meer informatie
16-10-1948De Leger des Heilsweek wordt geopend met een bijeenkomst in het gebouw aan de Lange Haven. Het doel is de beginselen en de arbeid van het leger naar voren te brengen. De opening wordt verricht door de burgemeester J.W. Peek en Majoor G. Bakker  meer informatie
19-10-1948Mr. Van Velzen herdenkt het feit, dat hij zich 40 jaar geleden in Schiedam vestigt als advocaat. Van Velzen is ook wethouder van Schiedam geweest. In zijn kantoor aan de Tuinlaan ontvangt hij vele gelukwensen o.a. van burgemeester Peek en de gemeente-secretaris Mr. N.J. Post.  meer informatie
21-10-1948In zijn woning aan de Nieuwe Haven overlijdt op 92-jarige leeftijd Ds. M. Beversluis, emeritus-predikant van de Ned. Hervormde Kerk. Ds. Beversluis bewoog zich op het gebied van het spiritisme, waarvan hij in ons land een der voormannen werd.  meer informatie
22-10-1948De Firma Johs. de Kuyper & Zoon aan de Buitenhavenweg schenkt een filmjeep aan de Niwin. Tevens worden nog een documentaire over de winter 1946-1947 en 200 kerstpakketten toegezegd. Aanwezig zijn o.a burgemeester Peek en overste Eckhart, commandant van de territoriale troepen. De Niwin verzorgt de ontspanning voor de soldaten in Indonesië.  meer informatie
23-10-1948Schaakclub Schiedam bestaat 10 jaar. In Musis Sacrum worden een receptie en feestavond gehouden.  meer informatie
25-10-1948De vereniging van Broersveldwinkeliers is opgericht met als doel het Broersveld weer een eerste plaats te geven onder de Schiedamse winkelstraten, zoals dat voorheen het geval was. Het bestuur bestaat uit: J. Mak 1e voorzitter J. Poot 2e voorzitter G. Burger secretaris J. van Katwijk penningmeester G.A. Verwey algemeen secretaris  meer informatie
26-10-1948In een "Goedkope Winkel" van de heer De Reeder aan de Hoogstraat begint de verkoop van smokkelwaar. De textielwaar is door de douane aan de grens in beslag genomen. Inspecteurs van "Distex" zijn al dagen bezig met de taxatie. Schiedam, Zwolle en Nijmegen behoren tot de bevoordeelde steden. De verkoop betreft textiel die men niet via "normale" distributie kan aanschaffen. Iedere klant kan voor f. 25,- aankopen doen, hetgeen streng gecontroleerd wordt.  meer informatie
28-10-1948Ds. A. Zwiep, predikant bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente herdenkt dat hij 25 jaar in het ambt is en bovendien op die dag 25 jaar zal zijn gehuwd.  meer informatie
29-10-1948De Ambachtsschool voor Schiedam en omstreken bestaat 40 jaar. Er is een open les en een tentoonstelling in de school.  meer informatie
30-10-1948In het oude patriciërshuis van Schwagerman aan de Broersvest 132, is een expositie van schilderijen en tekeningen van de Dordtse schilder M. Adamse. De laatste expositie in huize Schwagerman was in mei 1940. De oorlog maakte een einde aan een lange reeks exposities.  meer informatie
nov 1948Het Zeeuwse opleidingsschip Sunbeam, een driemaster heeft enkele dagen in de Wilhelminahaven in het dok van scheepswerf Nieuwe Waterweg gelegen.  meer informatie
nov 1948De 37-jarige metaalgieter L.W.J.L. heeft zich bezig gehouden met 't vervaardigen van valse kwartjes. Onlangs is hij door de fiscale recherche in een pand in het oosten van de stad aangehouden. Hij is veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden met aftrek. Mevr. L., die ook gezorgd had voor de verspreiding, kreeg 9 maanden gevangenis straf, 6 maanden zijn voorwaardelijk.  meer informatie
4-11-1948De Rotterdamsedijk heeft nu twee rijbanen Schiedam heeft een entree gekregen waarop we trots kunnen zijn, zo vermeldt de krant.  meer informatie
6-11-1948Mondaccordionvereniging Symphonia bestaat 25 jaar, hetgeen in het gebouw van de RK Volksbond wordt herdacht. Voor de oorlog speelde men in de afdeling Uitmuntend. De kultuurkamer tijdens de bezetting maakte hier een einde aan. Na de oorlog moest de vereniging weer van de grond af aan worden opgebouwd.  meer informatie
6-11-1948Om 11 uur legt de burgemeester een krans van Klaprozen bij het oorlogsmonument in de Plantage. Dit is op verzoek van de gemeente Wandsworth in Engeland, in verband met War Remembrance Day. Aan de Mayoress van Wandsworth is een krans gezonden met het verzoek deze op dezelfde dag namens Schiedam te leggen.  meer informatie
8-11-1948In de Lorentzlaan begint men met het in de grond brengen van 159 betonpalen met een Frankimachine, waarop 80 woningen gebouwd zullen worden. De eerste paal wordt in aanwezigheid van o.a. wethouder Alberts en Mr.Dr.Ir. Van Praag, directeur van de Bouw- en Woningdienst, ingegoten.  meer informatie
17-11-1948In de Konijnenbuurt brandt de stal van boer Daalmeyer af. De 15 koeien, die dakloos zijn geworden zijn ondergebracht in de boerderij van de familie Van de Burg.  meer informatie
17-11-1948De stichting Filmkrant Nederland exploiteert een rijdende bioscoop die iedere woensdag Schiedam zal aandoen. De standplaats is de Tuinlaan. Er kunnen zestig personen tegelijk naar de voorstelling kijken. Het doel is cultureel verantwoorde programma's te brengen. In het eerste programma is een tekenfilm van Woody Woodpecker vertoond.  meer informatie
19-11-1948In het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen is de openingsplechtigheid van de afdeling Schiedam van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT). Na een inleiding door ir. M.J. IJzerman, districts-commissaris voor Zuid-Holland en Zeeland, is een bestuur gekozen. J.de Vries en ds. K.de Bal nemen het voorzitterschap op zich. P.W. v. Vledder is secretaris.  meer informatie
20-11-1948Twintig jaar lang heeft de heer Bonefaas, portier van het Monopole-theater, in de bioscoop doorgebracht. Als piccolo in het Pandora-theater gekomen ging hij mee over naar City en later naar het tegenwoordige theater. Vandaag zegt hij de bioscoop vaarwel en gaat de wereldzee op om verre landen te ontdekken.  meer informatie
21-11-1948De Rooms Katholieke Middenstandsbond De Hanze viert met een Heilige Mis in de kapel van huize St. Liduina en een receptie in Musis Sacrum zijn 40-jarig bestaan. A.J.M. Vredebregt viert tevens zijn 12½-jarig voorzitterschap. Uit handen van F. Schrijver ontvangt hij een boek. Ook burgemeester Peek spreekt een woordje. De revue "Waar gaan we naar toe" en een bal besluiten de avond.  meer informatie
25-11-1948Schipper Wigman van de Hencor ligt weer met zijn Kruikenschip in de Lange Haven. Vanuit Baumbach (Duitsland) vervoert hij ongeveer 300.000 kruiken naar Bols in Schiedam. In zijn loopbaan heeft Wigman, zo zegt hij, wel 100 miljoen kruiken vervoerd.  meer informatie
26-11-1948Pastoor P.J. van Harderwijk viert zijn 55-jarig priesterjubileum. Gedurende 45 jaar was hij pastoor van de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam. Thans is hij werkzaam in Den Haag. In de Schiedammer van morgen zal een uitgebreid artikel over pastoor Van Harderwijk opgenomen worden.  meer informatie
27-11-1948De ledikanten- en matrassenfabriek Gebr. Van Konijnenburg opent aan de Nieuw Mathenessestraat een nieuwe fabriek Vako die eerder op drie verschillende adressen in de stad was ondergebracht. Het personeel van 70 man biedt de directie een schilderij aan.  meer informatie
29-11-1948De oude Kippenbrug over de Nieuwe Haven wordt afgebroken. Tot Kerstmis zal er geen verbinding zijn, omdat de gemeente gedurende de werkzaamheden geen pont laat varen. De nieuwe brug wordt bij Gusto gebouwd.  meer informatie
dec 1948Voor de 140 woningen, die thans in aanbouw zijn in het oosten van de stad in de Bellstraat, Fultonstraat enz. is de huur vastgesteld door de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst. De huren gaan variëren tussen f. 7,15 en f. 7,55 excl. waterverbruik. daar komt bij het gebruik en onderhoud van een geyser voor f. 0,35 per maand.  meer informatie
dec 1948De plaatselijke afdeling van het Centraal Nederlands Hengelaarsverbond bestaat dezer dagen 12½ jaar. Met een receptie in Hotel Beyersbergen en een feestavond in de RK Volksbond wordt dit herdacht. Voorzitter is dhr. Lupker.  meer informatie
dec 1948De plaatsing van de z.g. Finse scholen aan het Newtonplein en Buysballotsingel gaat niet door omdat de terreinen te klein zijn. De openbare lagere school en de RK lagere school voor meisjes komen nu op het terrein aan het Lorentzplein. De Finse scholen zijn acht-klassig en beschikken over een gymlokaal.  meer informatie
dec 1948In Schiedam wordt een stichting opgericht voor schooltandverzorging. In 1930 wilde men reeds starten met een Gemeentelijke Schooltandverzorging maar bezuinigingen vanuit Den Haag maakten dit onmogelijk. Aan de stichting nemen deel: de gemeente, de plaatselijke tandartsenvereniging, de RK en Herv. schoolbesturen, de centrale ouderraad en de ziekenfondsen.  meer informatie
dec 1948B en W stellen voor de grafrechten van niet-ingezetenen te verdubbelen. Door de sluiting van de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam van de 3e en 4e klasse, gaat een aantal inwoners van Rotterdam-West er toe over gebruik te maken van de Algemene Begraafplaats in Schiedam. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op deze verhoging van het tarief.  meer informatie
dec 1948Naast het koor in de Frankelandse kerk zijn de Schiedamse glazeniers, de Gebr. Hendrickx, bezig met het aanbrengen van een door hen in opdracht van de kerkelijke vereniging De Heilige Familie, vervaardigd gebrandschilderd raam.  meer informatie
8-12-1948In de Julianakerk wordt een concert gegeven ter gelegenheid van het jubileum van B. van Syll die 25 jaar toonkunstenaar is. Hij is directeur van Toonkunst. De koren waarvan hij directeur is zullen een gezamenlijk concert geven: Schiedams Toonkunstkoor, Het koor van de Ver. van Huisvrouwen, van de Ned. Hervormden van Zeist, het Ned. Herv. Koor uit Doorn en het Toonkunstorkest. Op 15 december 1948 zullen de leerlingen van het muzieklyceum waarvan Van Syll directeur is, hem een soiree aanbieden in Musis Sacrum.  meer informatie
10-12-1948W.M. Versteeg, tijdens de oorlog commissaris van politie in Wageningen, Amersfoort en Schiedam wordt op Schiphol aangehouden door de procureur-fiscaal bij het Arnhemse Bijzondere Hof, mr. Fikkert. Tijdens de vlucht van Madrid naar Nederland is hij reeds in het vliegtuig gearresteerd. Hij was in 1947 ontvlucht uit het kamp "De Vergulde Hand" in Vlaardingen.  meer informatie
11-12-1948Bij Wilton-Fijenoord wordt het m.s. Baud, bestemd voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij te water gelaten.  meer informatie
12-12-1948In het clublokaal van café De Spil herdenkt de Kanarievereniging "Ons Genoegen" het feit dat zij 6 december 1948 vijfentwintig jaar bestaat. Van 10 januari tot 16 januari 1949 zullen er in het gebouw van de Kath. Volksbond aan de Lange Haven wedstrijden worden gehouden. De hieraan verbonden tentoonstelling kan gratis worden bezocht.  meer informatie
13-12-1948De kantine van zijn fabriek aan de Westvest stelt de heer Pieterman beschikbaar als recreatiezaal voor ouden van dagen. Mevr. Benthem- de Wilde wijst de oudjes met klem er op de zaal schoon te houden. Als "petemoei" zal de wethouder zeker zo nu en dan langs komen. Door medewerking van enkele Schiedamse firma's, is het mogelijk de opening extra luister bij te zetten door een kop koffie met enkele versnaperingen rond te delen.  meer informatie
13-12-1948Tegen de werfpolitieagent van Wilton-Fijenoord Cornelis van H., wordt door de advocaat fiscaal van het Haags Bijzonder Gerechtshof, Kamer Rotterdam, 8 jaar geëist. Door zijn toedoen werd de heer Rietveld, een van de Geuzen, door de Duitsers opgepakt die als gevolg daarvan in een concentratiekamp is overleden.  meer informatie
15-12-1948Nacht der prominenten ten bate van de militaire oorlogsslachtoffers. In het Passage Theater treden o.m. op: Cees de Lange, Lou Bandy en Ted Valerio begeleid door Joop Walvis.  meer informatie
16-12-1948Voor de eerste maal worden er in het Sportfondsenbad schoolzwemwedstrijden gehouden. Er zijn ongeveer 200 deelnemers. Burgemeester Peek en Wethouder mevr. Benthem-de Wilde zijn onder de belangstellenden. De Gemeentelijke inspecteur van het onderwijs dhr. M. Holl opent de avond. Bij het Lager Onderwijs is de dr. de Visserschool winnaar. Bij het Voortgezet Lager Onderwijs is de Willem de Zwijgerschool winnaar.  meer informatie
16-12-1948De Christelijke Gymnastiek Vereniging Door Oefening Kracht (DOK) viert met een massale uitvoering in het Passage Theater haar 35-jarig bestaan. Muzikale medewerking verleent Joop Walvis. Burgemeester Peek en wethouder Alberts behoren tot de genodigden.  meer informatie
17-12-1948Het Monopole Theater bestaat tien jaar. Het personeel biedt de directie een gebrandschilderd raam aan. De bezoekers zullen in de jubileumweek een fraaie filmfoto ontvangen.  meer informatie
17-12-1948In de Gemeenteraad is niet iedereen het eens met wethouder mevr. van Benthem om drie zgn. Finse scholen aan te schaffen. De heer Bosch (VVD) heeft bezwaar tegen de aanschafprijs en doelmatigheid van deze scholen.  meer informatie
18-12-1948Bij de firma Windhorst aan de Nieuwe Haven ontstaat brand door broei in pulp van suikerbieten. De bedrijfsbrandweer en later de gemeentelijke brandweer bluste de brand die niet buiten de opslagplaats gekomen is. De schade is gering.  meer informatie
19-12-1948In tegenwoordigheid van Mgr. Rinckel, Aartsbisschop van Utrecht, vindt de herinwijding van de Oud-Katholieke kerk aan de Dam plaats. De herinwijding vindt plaats naar aanleiding van een grondige restauratie waarvoor de kerk vier maanden gesloten was.  meer informatie
22-12-1948De Grote Kerk is na een langdurige restauratie weer in gebruik genomen. Dhr. v. Bergen-Walraven draagt de kerk over aan de kerkeraad, namens de kerkeraad heeft dhr. K.de Bel het kerkgebouw aanvaard. Dhr.v.Bergen.-Walraven ontvangt voor zijn werk een koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, uit handen van mr. v.d. Hagen, vertegenwoordiger van het ministerie van O.K.en W., aanwezig zijn o.a. de Comm. van de koningin Z.H. mr. dr. Kesper, burg. Peek alsmede vele andere burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. Deze plechtigheid vindt plaats in het stadhuis.  meer informatie
23-12-1948Het nieuwe service- en benzinepompstation De Brandaris van ESSO op de Rotterdamsedijk, nabij het pompstation, wordt in gebruik genomen.  meer informatie
23-12-1948A.C.H. Slot neemt na 38 jaar afscheid van de Ambachtsschool in de Sint Liduinastraat in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als afscheidscadeau ontvangt hij een soldeerbout van de leerlingen, van de leraren ontvangt hij een slijpsteentje, benevens een werkstuk naar eigen verkiezing.  meer informatie
25-12-1948De sproei-ijsbaan op Spieringshoek wordt in gebruik genomen. Op deze eerste dag zijn er ongeveer 1000 schaatsers.  meer informatie
31-12-1948Schiedam heeft 71593 inwoners.  meer informatie
31-12-1948De krant geeft een overzicht over het wel en wee van Schiedam in het afgelopen jaar. Burgemeester Peek: "1948 was voor Schiedam een goed jaar".  meer informatie
1949Vanaf 1949 wordt Koninginnedag gevierd op 30 april, de verjaardag van de in dat jaar aangetreden koningin Juliana. (Daarvóór gebeurde dat op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina)  meer informatie
1949De Raam tussen Schie en Groenweegje wordt gedempt. De kosten bedragen voor de eerste fase 70.000 gulden bedragen.  meer informatie
1949In deze krant staat een uitgebreid artikel over de twee flats (Emma en Wilhelmina) die in februari 1950 gereed komen aan de Vlaardingerdijk. Aan de orde komen o.a. De geschiedenis, doel en indeling van de flats.  meer informatie
1949De Schiedamse schooltandverzorging sluit het eerste jaar na de oprichting af. Volgens het verslag heeft men 1282 kinderen uit de eerste klas onderhanden genomen en 876 kinderen hadden een perfect gebit. Bijna 300 kinderen moesten worden geholpen en voor 6 kinderen kwam de hulp te laat. De scholen, beheerd door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs namen op grond van principiële bezwaren een afwijzende houding aan t.a.v. tandverzorging op school. In 23 gevallen weigerden de ouders het gebit van hun kinderen te laten nakijken. Zes kinderen waren zo weerspannig dat behandeling niet kon plaats vinden en ongeveer 50 kinderen kon door afwezigheid of om andere redenen niet worden onderzocht.  meer informatie
1949De in 1947 opgegraven oudheidkundige vondsten uit de ruïne van Mathenesse zullen binnenkort worden overgedragen aan het Schiedamse Stedelijk Museum, dankzij de bemoeienis van conservator C.H. Schwagermann.  meer informatie
1949Het Stedelijk Museum ontvangt enkele schilderijen in bruikleen. De Stichting Nederlands Kunstbezit heeft de schilderijen waarvoor men geen wettelijke eigenaar meer kan aangeven afgestaan aan verschillende provinciale musea waaronder Schiedam. Werken zijn o.a. 'Marktscéne' van Job Berckheyde en 'Landschap met molentjes' van Jan Breughel enz.  meer informatie
1949Oprichting van de teken- en schildervereniging De Studievrienden onder leiding van Jaap de Raat.  meer informatie
1949De Haagse beeldhouwer Bergman legt de laatste hand aan het nieuwe doopvont voor de Grote Kerk. Ook heeft Bergman veel van het bestaande beeldhouwwerk in de Grote Kerk gerestaureerd.  meer informatie
1949Binnenkort zal de Nijverheidsavondschool weer met cursussen een aanvang maken. Woensdag 5 oktober kan men zich aanmelden in het Volksgebouw.  meer informatie
1-1-1949In een bovenzaal van het Stedelijk Museum Schiedam houden burgemeester Peek en zijn vrouw de traditionele nieuwjaarsreceptie die druk wordt bezocht.  meer informatie
1-1-1949Mr. H.A.M. Roelants herdenkt zijn 25-jarig jubileum als commercieel directeur van de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants aan de Lange Haven.  meer informatie
1-1-1949Het personeel van RET lijnen in Schiedam ontvangt rond de jaarwisseling koffie, speculaas en enkele sigaretten van Padvinders en leden van de Hervormde Jeugdraad en AJC. De versnaperingen zijn door de burgerij beschikbaar gesteld. De Sociale Zorg van Rotterdam had hier om gevraagd bij Mevr. Benthem-de Wilde (wethouder Sociale Zaken).  meer informatie
8-1-1949Wijkvereniging Singelkwartier viert zijn 17½-jarig jubileum in Musis Sacrum.  meer informatie
14-1-1949Het is nu 145 jaar geleden dat de eerste Schiedamse krant de Algemeene Wekelijksche Courant verscheen. Oprichter was de Amsterdammer Obraham van Kersen en drukkers waren de uitgevers Locke en van Kersen. Het eerste exemplaar is te vinden in de gemeentebibliotheek in Rotterdam, zoals Van der Poest Clement in één van zijn publicaties schrijft. (De krant is daar overigens niet meer te vinden...SL)  meer informatie
17-1-1949Samenzang in de Grote Kerk wordt door de christelijke radiovereniging NCRV opgenomen. Organist Jacq. P. Bekkers heeft de leiding bij de samenzang waaraan het Hervormde Kerkkoor zijn medewerking verleent.  meer informatie
19-1-1949De Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag komt zich op de hoogte stellen van de situatie op de Rotterdamsedijk nr. 197, waar de twee broers Eykenbroek in november 1944 werden neergeschoten toen ze zich moesten melden voor de Arbeitseinsatz. De arrestantenwagen met de Duitse moordenaar Siebers en Eygelshoven is op dezelfde plaats geparkeerd als de wagen die de broers had moeten wegvoeren, omdat die zich op 11 november 1944 aan de Duitse razzia in Schiedam (en Rotterdam) hadden onttrokken. De reconstructie trekt veel bekijks bij deze openbare rechtszitting.  meer informatie
20-1-1949De Schiedamse autorally-rijders Scholte, Jurgens en Hagers zijn naar Glasgow vertrokken om deel te nemen aan de Rally van Monte Carlo. Op hun tocht naar Monte Carlo zullen ze op 26 januari Schiedam passeren. Ze worden 1 of 2 februari terug verwacht.  meer informatie
23-1-1949Bijna 12.000 mensen zijn aanwezig aan de Havendijk bij SVV- Ajax die SVV met 2-1 wint. Daan Sprong, verslaggever van het Parool, geeft een ooggetuige-verslag voor mensen die het voetbalterrein niet opkunnen.  meer informatie
24-1-1949Het hout voor de drie Finse scholen wordt tijdelijk opgeslagen in de Korenbeurs, omdat de terreinen nog niet bouwrijp zijn. Voor iedere school zijn er 35.000 stukjes hout nodig, die elk apart genummerd zijn.  meer informatie
25-1-1949B en W willen de voornaamste straat in de Klein-Babberspolder naar burgemeester F.L.J.van Haaren vernoemen. Burgemeester Van Haaren heeft zich beijverd voor de totstandkoming van het Openbaar Slachthuis. Ook andere burgemeesters zullen een straat naar zich vernoemd zien.  meer informatie
26-1-1949De daders van de Schiedamse roofmoord in 1945 worden veroordeeld tot 10 jaar met aftrek. De daders waren, H.J.K., J.H. H. en A. M. Het slachtoffer was de Zandvoortse koopman Jacob de Boer.  meer informatie
28-1-1949Burgemeester Peek spreekt in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar zijn nieuwjaarsrede uit. Enkele punten hieruit zijn: - Volkshuisvesting blijft moeilijk want het aantal gezinnen dat dringend een betere behuizing nodig heeft is gestegen van 1400 tot 2600. - De Beurs en het St. Jacobsgasthuis wachten nog op restauratie. - Overzicht van de vorderingen van de Gemeentelijke diensten en -personeel. - Meer dan 10.000 Ierse ossen werden naar het Openbaar Slachthuis gebracht. - De gezondheidstoestand van de Schiedammers was gunstig in 1948.  meer informatie
feb 1949De St. Joris Doele aan het Doeleplein wordt onder jeugdleider Karel Scholten in gebruik genomen als clubhuis voor de jeugd.  meer informatie
feb 1949Burgemeester Peek heeft onlangs in het stadhuis de plaatselijke Commissie SWG (Steun Wettig Gezag) geinstalleerd waarin hij zelf ook zitting heeft. De commissie wordt verder gevormd door de heren A.J. Breve, M.Elsing, P. Mak, C.D. Nolta (voorz.), A.van Vuuren, H.M. Willemse (penningm.) en F.A. de Wolf (secr).  meer informatie
feb 1949B en W verzoekt de stichting De Schiedamse Gemeenschap een comité Buitenland Contact in het leven te roepen. Het doel is dat zowel de Enso (Engels- Nederlandse sportorganisatie.) als de Beneluxgedachte versterkt kunnen worden.  meer informatie
1-2-1949In hotel Beyersbergen herdenkt men het 25-jarig bestaan van bakkerij Wijsbroek aan de Hoogstraat. K. Velthuizen jubileert met de zaak mee en ontvangt het diploma met zilveren legpenning van de Ned. Bakkerspatroonsbond.  meer informatie
2-2-1949De Schiedamse deelnemers aan de Rally van Monte Carlo zijn weer thuis. Met hun Chevrolet Fleetmaster zijn ze op de 107e plaats gekomen.  meer informatie
3-2-1949Bij het vullen van een olietank in de gasfabriek aan de Dwarsstraat is olie terecht gekomen op het zand dat op de tank was gelegen waardoor wegens oververhitting van de olie brand ontstaat. Personeel van de gasfabriek en de gewaarschuwde brandweer blussen de brand met schuimblusapparaten.  meer informatie
4-2-1949Maison van Dooremalen aan de Westvest 2, ook wel genoemd het Vrouwenparadijs, is na een grondige verbouwing heropend.  meer informatie
6-2-1949Na een 4-2 zege op Sparta wordt SVV kampioen van de 1e klasse, district 1 waarna bij het benzinestation op de Rotterdamsedijk muziekkorps OBK en honderden Schiedammers de spelers opwachten. Wethouder P. Van Bochove spreekt daarna de spelers toe in de aula van het Gemeentemuseum. In Musis Sacrum is dan nog een feestavond.  meer informatie
7-2-1949A.J. Vredebregt, voorzitter van de RK Middenstandsbond, ontvangt in Maison Westhuis de Pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et pontifice uit handen van kapelaan Langemeyer, de geestelijk adviseur. Vredebregt krijgt de onderscheiding voor zijn werk als bestuurder in de Middenstandsbond gedurende veertig jaar.  meer informatie
10-2-1949Het dagpassagiersschip Rumelihisari wordt bij Gusto te water gelaten. Het schip is gebouwd voor de Turkse staatsrederij. Lengte: 51,1 mtr. Breedte: 8,24 mtr. Aantal passagiers 1150.  meer informatie
12-2-1949In hotel De Kroon recipieert de NV Schiedams Goederenvervoer ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de heer Jac. de Vringer sr. met de Beurtvaartdienst Schiedam-Leiden de grondslag voor het huidige bedrijf heeft gelegd. De huidige directeur Jac. de Vringer jr. is 30 jaar in de zaak.  meer informatie
12-2-1949Het gemeentebestuur van de Belgische stad Lier wordt ontvangen door het Schiedamse gemeentebestuur in verband met een uitwisselingsprogramma in Benelux verband. Het is de eerste maal dat de bestuurders van de steden elkaar ontmoeten.  meer informatie
12-2-1949Ds. J.A. Schep uit Assen wordt bevestigd als predikant te Schiedam.  meer informatie
14-2-1949Op de kop van de Plantage zijn de eerste reigers weer druk doende hun nest op te lappen. Ze zijn iets later dan vorig jaar, toen waren ze al op 5 februari gearriveerd. In 1947 waren ze er pas op 17 maart.  meer informatie
16-2-1949De eerste kinderen bezoeken de St. Jorisdoele ter kennismaking nu het gebouw dat voor hen is ingericht onder leiding van jeugdleider Karel Scholten. Bij de officiële start spreekt de Hervormde dominee Jansen het openingswoord. Het is de bedoeling dat de jongens zich bekwamen in een bankwerkerij en timmerwerkplaats en dat de meisjes de gelegenheid hebben het breien onder de knie te krijgen. Ook is er gelegenheid voor ontspanning van de jongeren.  meer informatie
18-2-1949Ds. Schep doet zijn intrede in de Julianakerk. Hij wordt in zijn ambt bevestigd door ds. Krijger. Zie ook 12 februari.  meer informatie
19-2-1949Aan de Vlaardingerdijk 85 wordt café Monopole geopend, met als eigenaar C. Dorsman-Groenendaal.  meer informatie
19-2-1949SVV houdt receptie in het Corner House naar aanleiding van het behaalde kampioenschap. Zesendertig! sprekers voeren het woord van 4 tot 19.30 uur. Van Ajax ontvangt men een ets van het Damrak. Van de Zilveren Bal-commissie krijgt men een voetbal, geschilderd in de kleuren rood/groen met een in gouden letters getekende opdracht. Een zilveren houdertje voor luciferdoosjes is een geschenk voor spelers en bestuursleden van Blauw-Wit.  meer informatie
19-2-1949RK Toneelvereniging Brederode heeft het eerste culturele contact met Benelux-partnerstad Lier in België gelegd. Men speelt van Antoon Coolen "Kinderen van ons volk"  meer informatie
21-2-1949Tegen J.J. Schoenmakers, opperwachtmeester van de Schiedamse politie, wordt levenslang geëist, in de zaak van het verraad van de twaalf Schiedamse politieagenten.  meer informatie
21-2-1949N. Koren, voorman van de zetterij bij de Koninklijke Drukkerij Roelants viert zijn 25-jarig jubileum.  meer informatie
23-2-1949Op 77-jarige leeftijd overlijdt R. Benthem, oud directeur van het postkantoor te Schiedam. Hij was ook bestuurslid van Toonkunst. Op 28 februari zal de crematie plaatsvinden te Driehuis-Westerveld.  meer informatie
24-2-1949De Christelijke Besturenbond in Schiedam groeide ook in 1948. Het aantal leden groeide van 1611 in 1947 tot 1779 in 1948. Enkele organisaties van de bond zijn de Christelijke Vakbeweging (CNV), het Rechtskundig Bureau, de T.B.C.-bestrijding en de Commissie D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten).  meer informatie
27-2-1949Het waterleidingpompstation aan de Rotterdamsedijk bestaat 25 jaar. In het pompstation is slechts één persoon met het dagelijks toezicht belast, de machinist H.J.F. Dinkelaar, die al vanaf de opening werkzaam is in het station, en dus meejubileert.  meer informatie
28-2-1949Met de trein arriveren veertig Oostenrijkse pleegkinderen in Schiedam. Zij zullen gedurende drie maanden hier bij pleegouders verblijven en wat op krachten komen. De uitzending geschiedt onder auspiciën van het Bureau voor Kerkelijke Sociale Arbeid (KSA) van de Ned. Hervormde Kerk.  meer informatie
maart 1949Jan van Schijndel, voetballer bij SVV, speelt de eerste van zeventien wedstrijden voor het Nederlands elftal.  meer informatie
mrt 1949Uit Breda wordt vernomen dat de gezondheid van oud- Burgemeester Honnerlage Grete achteruit gaat. Zaterdag j.l. zijn de H. Sacramenten toegediend.  meer informatie
mrt 1949J.W. de Groot, eigenaar van Musis Sacrum, dient plannen in die voorzien in een grote uitbreiding van de zaal aan de Lange Haven. Hij moet nog toestemming krijgen uit Den Haag.  meer informatie
maart 1949Het eerste nummer van het blad De Schiedamse Gemeenschap verschijnt.  meer informatie
mrt 1949De doodstraf die tegen A.C.J. Magielsen was geëist, wordt omgezet in een eis van 20 jaar. De uitspraak volgt over 3 weken.  meer informatie
mrt 1949De brandweer neemt een magazijnwagen in gebruik die zij zelf met hulp van personeel van Gemeentewerken (voor het timmer- en verfwerk) hebben opgebouwd uit een sloopwagen van de vroegere Hulpverleningsdienst. Men is 6 maanden met het karwei bezig geweest.  meer informatie
mrt 1949In het maartnummer van de Toeristenkampioen van de ANWB is een artikelenreeks over Schiedam gestart.  meer informatie
1-3-1949Door de havenmeester van Schiedam W.H. v.d. Made is in verband met het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd per 1 maart 1949 ontslag aangevraagd.  meer informatie
1-3-1949De Schiedamse Bestuurdersbond SBB houdt in het Volksgebouw een receptie t.g.v. het 45-jarig bestaan. Aanwezig zijn o.a. het volledige college van B en W, de besturen van Christelijke en Katholieke vakorganisaties, vooraanstaande figuren uit de arbeidersbeweging e.d. Voorzitter Hartkoorn gaat in op de geschiedenis van de vakbeweging in Nederland. Op 2 maart is er een toneelavond met bal. Op 6 maart is er een culturele Zondagochtend-bijeenkomst.  meer informatie
3-3-1949In het kader van de boekenweek houdt de schrijver Godfried Bomans in een stampvol Musis Sacrum, op uitnodiging van de boekhandels Venemans en van Leeuwen, een lezing over eigen werk. De aanwezige burgemeester Peek noemt de avond een verblijdend verschijnsel voor de opbloei van het culturele leven in Schiedam. In de pauze kan men boeken van Bomans laten signeren. De heer Van Leeuwen besluit deze zeer geslaagde eerste Schiedamse boekenweek-manifestatie.  meer informatie
3-3-1949Voordrachtskunstenaar Paul Huf declameert verzen voor leerlingen van middelbare scholen in Musis Sacrum in het kader van de boekenweek-actie. Paul Huf beschouwt zichzelf als schakel tussen dichter en volk.  meer informatie
5-3-1949Bij de Koninklijke Nederlandse Boekdrukkerij H.A.M. Roelants wordt een Paroolglas-in-lood raam onthuld met de tekst: "In dit gebouw werd niet gedespereerd, maar Het Parool gedrukt vrij onverveerd - in goede herinnering 1944-1945". Het raam is gemaakt door de kunstenaar Hans van Norden en hangt in de directiekamer. Het raam is aangeboden door B. de Vries als dank voor het in bezettingstijd gemaakte illegale Rotterdamse Parool.  meer informatie
5-3-1949Het eerste nummer verschijnt van het blad De Schiedamse Gemeenschap, een uitgave van de gelijknamige stichting. Het wordt gedrukt bij drukkerij Roelants. Het 1e nummer bevat een Ten Geleide van burgemeester J.W. Peek. Abonnéprijs f. 3,- per jaar voor 10 nummers.  meer informatie
8-3-1949De voormalige opperwachtmeester van de Schiedamse politie, J.J. Schoenmakers wordt tot 20 jaar veroordeeld wegens ernstige collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog.  meer informatie
8-3-1949Door een ontploffing in een ketel ontstaat een felle brand in de distilleerderij van de firma Beukers in de Lange Nieuwstraat. Met vier stralen bestrijdt de brandweer de vuurhaard waardoor uitbreiding is voorkomen.  meer informatie
11-3-1949Josje Kazenbroot drinkt vandaag de 500.000 ste liter melk. Sinds op 25 maart 1948 een aanvang is gemaakt met de schoolmelkvoorziening in Schiedam.Ter gelegenheid hiervan krijgen de 6.000 leerlingen in Schiedam op deze dag chocolademelk in plaats van de gewone melk. Van wethouder van Benthem ontvangt Josje een pop en mag ze aan alle kinderen van haar klas een zak snoep uitdelen. De 500.000ste liter wordt gedronken in de 1e klas van de RK Kleuterschool aan de Dwarsstraat.  meer informatie
12-3-1949Bij de werf Gusto wordt een 40 meter lang ponton te water gelaten voor een 150 tons kraan voor de stad Antwerpen. De vrouw van de Antwerpse burgemeester, mevr. Crayebeckse, verricht de plechtigheid.  meer informatie
12-3-1949De afdeling Schiedam van de vereniging De Nederlandse Padvinder, opent in de linkervleugel van het voormalig St. Jacobsgasthuis een eigen troepenhuis.  meer informatie
14-3-1949Er gaan geruchten dat er bij Wilton-Fijenoord 2200 man ontslagen worden. Volgens Hartkoorn, voorzitter van de Alg. Metaalwerkersbond, is dit allemaal onzin. Wel gaan er 57 man van de reparatie in de wachtgeldregeling omdat de na-oorlogse karweien klaar zijn en er meer overgeschakeld wordt op normale reparaties.  meer informatie
21-3-1949Men verwacht de eerste 28 nieuwbouwwoningen van het complex van 126 stuks bij de Vlaardingerdijk in de Klein Babberspolder op te kunnen leveren.  meer informatie
23-3-1949Op het Van 't Hoffplein en de Burgemeester Knappertlaan herplaatst de PTT de stadsklokken.  meer informatie
24-3-1949Ter herdenking van het 45-jarig bestaan van gymnastiekvereniging Thor worden er twee gymnastiek- uitvoeringen gegeven in het Passage Theater. Thor telt nu ongeveer 900 leden.  meer informatie
24-3-1949In het NCRV-radioprogramma 'Familiecompetitie', waar in twee gezinnen uit verschillende steden tegen elkaar spelen, werd op de vraag "Zelfstandige gemeente met een S beginnend", Schiedam afgekeurd omdat volgens de presentator Hoek "Schiedam een beetje bij Rotterdam hoort". De verontwaardiging hier ter stede was groot, in het volgende programma verlangt men een herstel van de enorme blunder. Toevallig zal Orpheus in het volgende programma optreden. (In het programma van 31-03 werd een en ander rechtgezet door de heer Hoek).  meer informatie
25-3-1949In de gemeenteraad wordt besloten dat de paasos en oogkleppen voor paarden moeten verdwijnen. De 'Paasos' werd voor het slachten nog eenmaal, mooi opgetuigd door de stad en het dorp (Kethel) gevoerd. Met een overweldigende meerderheid werd dit besluit genomen.  meer informatie
apr 1949Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Hermes-DVS is er een speciaal jubileum- uitgave van het verenigingsblad uitgegeven. Medewerking is verleend door KNVB, voorzitter Karel Lotsy en de bekende sportjournalist ir. A.v. Emmenes.  meer informatie
apr 1949Oud burgemeester Honnerlage Grete, thans wonende in Breda en 102 jaar oud, is door het overlijden van 'Opa Kooy' uit Hoofddorp de oudste inwoner van Nederland geworden.  meer informatie
apr 1949Volgens de plannenmakers van Gemeentewerken zal Schiedam in de toekomst zo'n 100.000 inwoners tellen, die in het merendeel in de industrie zullen werkzaam zijn. Ten westen van de Schie ontwerpen zij een nieuw industriecentrum waarin zeven insteekhavens geprojecteerd zijn.  meer informatie
1-4-1949De Schiedamse Tafeltennisvereniging NOAD wordt opgericht. NOAD staat voor: Nooit Opgeven Altijd Doorgaan. De oprichting vindt plaats in de zaal van het wijklokaal in de Stephensonstraat waar de vereniging ook haar speelavonden gaat houden.  meer informatie
1-4-1949Levenslange gevangenisstraf en ontzetting uit de kiesrechten eist de advocaat-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam tegen de 41-jarige Schiedammer Willem U. een berucht man uit de bezettingsperiode.  meer informatie
3-4-1949In het Passage Theater wordt door de bondsvoorzitter van de ANMB (metaalbewerkersbond) een nieuwe vlag onthuld, die bestemd is voor de Schiedamse afdeling.  meer informatie
5-4-1949In het Corner House wordt de oprichtingsvergadering gehouden voor de afdeling Schiedam/ Vlaardingen van het Humanistisch Verbond. Secretaris is dhr. Noordhoek, voorzitter dhr. H.B. Engelsman.  meer informatie
6-4-1949In het Verenigingslokaal houdt het plaatselijk comité Steun Wettig Gezag een propaganda-avond. Schiedam telt een corps van 30 man. In totaal zullen er 240 moeten komen om het corps reserve-politie voltallig te maken. Aanwezig zijn onder meer burgemeester Peek, commissaris Van Veen en hoofdinspecteur Kloeseman. De heer Nolta is voorzitter van het corps.  meer informatie
13-4-1949Spoorwegwachter B.J. Kempers uit de Galileïstraat, vermoedelijk onwel geworden, loopt tegen een trein en overlijdt. Zijn stoffelijk overschot wordt gevonden in een sloot aan de spoordijk Schiedam - Den Haag even voorbij de lijn naar Hoek van Holland  meer informatie
13-4-1949Het slaan van de eerste paal voor het rioolgemaal aan het Marconiplein in aanwezigheid van wethouder Van der Kraan moet worden uitgesteld. 's Ochtends zou de eerste paal worden geslagen maar deze viel van de lorry en brak. Na de koffie werd een tweede paal aangevoerd en deze kon om 2 uur als eerste van ong. 130 stuks worden geslagen. De bouw van Nederlands grootste rioolgemaal is begonnen.  meer informatie
20-4-1949Het Tamboers en pijperscorps Harmonie viert haar 20-jarig bestaan met een Gala-avond in de RK Volksbond.  meer informatie
22-4-1949Tegen J.D. O wordt 3 jaar gevangenisstraf geëist i.v.m. zijn verraad van de eerste verzetsmensen in Nederland, het Geuzenverraad in Schiedam.  meer informatie
23-4-1949In hotel De Kroon biedt mrs. Goodrich, de mayor van Wandsworth, een schild aan waarop de uitslagen kunnen worden vermeld van de voornaamste sportontmoetingen die de eerstvolgende 6 jaar tussen de beide steden zullen plaats vinden. In tegenwoordigheid van burgemeester Peek neemt de heer Den Hoed het schild namens het Schiedamse Enso-comité in ontvangst. In het stadhuis van Wandsworth hangt een proeve van Schiedamse glazenierskunst. Er zijn 2 Engelse jeugdelftallen meegekomen die op het Hermes-terrein tegen de Schiedamse-jeugd zullen spelen.  meer informatie
23-4-1949In de populaire Parool-voetbalprijsvraag heeft Café-Restaurant Pleinzicht de juiste uitslag voorspeld bij de adverteerders voor de wedstrijd Nederland -Frankrijk (4-1).  meer informatie
29-4-1949Met een massaal concert op de Grote Markt zet Schiedam de festiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag in. Activiteiten zijn o.a. kermis op de Broersvest, schoolvoetbalwedstrijden en een Stadsloop.  meer informatie
mei 1949Het architectenbureau Van den Broek en Brinkman uit Rotterdam heeft plannen uitgewerkt voor een cultureel centrum in de Plantage. Bij de burgerij zijn er veel weerstanden tegen dit plan en met pamfletten en raambiljetten laat men dit weten. Door P. de Wagenaar ( C.H.U.) worden daarover vragen gesteld in de gemeenteraad.  meer informatie
mei 1949Tandarts J.G. Smits verhuist naar de Lange Haven 29.  meer informatie
mei 1949Stadsbeiaardier Ferd. Timmermans heeft nieuwe melodieën op de speeltrommel van het uurwerk in de St. Janstoren "gestoken", en wel: op de hele uren: Psalm 72, "De bergen zullen vrede dragen" van Louis Bourgois. Op de halve uren:"Glöckchen Klingelt"uit de opera Die Zauberflöte van W.A. Mozart.  meer informatie
mei 1949De houten vuilniskarretjes van de Gemeentereiniging die 40 jaar geleden in gebruik werden genomen, zullen uit het stadsbeeld verdwijnen. Het is de bedoeling 15 nieuwe vuilniswagens aan te schaffen bestaande uit een buizenconstructie die twee emmers kunnen dragen. Deze wagens zijn een verbetering van de bestaande constructie, ontwikkeld door de directeur van de gemeentereiniging uit Den Haag, de heer Dekkers.  meer informatie
mei 1949Aan de aanstaande verkiezingen in Schiedam zullen twee nieuwe partijen meedoen: de Middenstandspartij en de Revolutionaire Communistische Partij.  meer informatie
mei 1949De heer Coen Kramers Thz. kan op steun rekenen van de KVP-fractie bij de verkiezingen van een nieuwe wethouder.  meer informatie
mei 1949Volgens het jaarverslag van de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Vereniging Tot Bescherming van Dieren zijn er in de kliniek van dierendokter Voogt in 1948, 631 dieren behandeld: n.l. 398 honden, 180 katten, 25 kippen, 10 konijnen, 6 geiten, 3 kanaries, 8 duiven, 1 papegaai . Er moesten 4 honden en 2 katten worden afgemaakt. Tevens is het ossenvervoer door de stad, dat letterlijk en figuurlijk veel stof heeft doen opwaaien, verbeterd.  meer informatie
2-5-1949De NV Frits M. Beukers Verwarmingsmaatschappij viert haar 40-jarig bestaan met een receptie in Musis Sacrum. Onder de gasten bevindt zich de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst. De heer J.H.A. Rademaker biedt een plaquette aan namens het personeel, die in de muur van de directiekamer zal worden geplaatst. De directie verzoekt eventuele huldeblijken, bloemen e.d. achterwege te laten en de gelden hiervoor op een rekening voor de Niwin te storten (opbrengst f. 2.175,-)  meer informatie
3-5-1949In de Stationstraat komt door een ongeval met een kar het 3-jarig zoontje van de familie W. uit deze zelfde straat om het leven.  meer informatie
3-5-1949De Rijks-HBS bestaat 80 jaar. In verband met de aanstaande examenperiode zullen de eigenlijke feesten vallen van 27 tot 30 oktober. In deze krant staat een uitgebreid artikel over het 80-jarig bestaan van de school. Mej. N. van Buysen heeft een gedenkboek geschreven waarin het feestprogramma staat afgedrukt dat loopt van woensdag 26 oktober tot zondag 30 oktober.  meer informatie
5-5-1949Op de werf Gusto wordt een gedenkteken onthuld ter herinnering aan de 21 personeelsleden die tijdens de Duitse bezetting zijn gevallen. Na 2 minuten stilte in acht genomen te hebben wordt het gedenkteken, een metalen plaat, waarop een liggende figuur met gebroken ketens staat afgebeeld, aangebracht in de muur van het directiegebouw, onthuld. De onthulling geschiedt door mr. H.Smulders.  meer informatie
6-5-1949B en W beginnen met de onteigening van terreinen ten westen van de Poldervaart voor de aanleg van 15 sportvelden.  meer informatie
6-5-1949De nieuwe luidklokken van de Frankelandse kerk aan de Nieuwe Haven zijn gearriveerd.  meer informatie
7-5-1949In het bovenzaaltje van Beyersbergen herdenkt het district Schiedam van de Ned. Biljartbond haar 5-jarig bestaan. Er zijn 30 aangesloten verenigingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Er worden jubileum-wedstrijden gespeeld tegen biljarters uit Antwerpen.  meer informatie
8-5-1949De nieuwe klok van de Evangelisch Lutherse kerk, die ten geschenke is ontvangen van de Evangelische kerk in Noorwegen, wordt met een inwijdingsfeest in gebruik genomen. Aanwezig zijn o.a. wethouder H. v.d. Kraan.  meer informatie
8-5-1949In de Westerkerk wordt een dankdienst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Wijk 2 van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Ds. Cazemier leidt de dienst.  meer informatie
8-5-1949Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het RK Weeshuis aan de Hoogstraat is er zondag een receptie, die o.a. bezocht wordt door burgemeester Peek en wethouder Van Bochove. In de ochtenduren is er een kerkdienst, opgedragen door pastoor A. Oorsprong, rector van het weeshuis. 's Middags is er een feest voor de kinderen in Musis Sacrum.  meer informatie
9-5-1949Men is begonnen met de aanleg van een sportvelden-complex aan de Oude Dijk. Nog dit jaar hoopt men gereed te komen met de inzaai van 2 velden. In totaal zullen er 7 velden komen.  meer informatie
9-5-1949Wethouder Alberts is benoemd tot burgemeester van Rucphen. Op 16 mei zal dhr. Alberts in 's Hertogenbosch ten overstaan van prof. de Quay de eed afleggen.  meer informatie
9-5-1949De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. Kesper komt zich op de hoogte stellen van de stand van zaken bij de Schiedamse politie. Burgemeester Peek is ter verwelkoming aanwezig. Op de hoek Vismarkt/ Walvissteeg is een auto-ongeluk geënsceneerd ter demonstratie van het doeltreffend optreden van de politie. In het Stedelijk Museum is een inbraak opgelost. Elders worden schietoefeningen gehouden.  meer informatie
15-5-1949Op het station Schiedam zullen de treinen in het vervolg 1 minuut in plaats van 2 minuten stilstaan. De vertrektijden zijn in verband hiermee 1 minuut vervroegd.  meer informatie
15-5-1949De nieuwe luidklokken voor de Frankelandsekerk zijn voor het eerst te horen.  meer informatie
19-5-1949Damesgymnastiekvereniging Hygiëa herdenkt in het Passage Theater haar 40-jarig bestaan. De vader van de ere-presidente, de heer Chr. Krijger, was de oprichter van de vereniging. Hygiëa is meer een gezelligheidsclub dan een prestatie gerichte vereniging.  meer informatie
20-5-1949J. van Katwijk overlijdt in het Gemeente Ziekenhuis. Vanaf 1920 tot 31 januari 1949 was hij werkzaam bij de Raad van Arbeid te Rotterdam en Schiedam. Gedurende 33 jaar was hij bestuurslid van de A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje". Hij had zitting in de commissie Administratie van het Gemeente Ziekenhuis en was 40 jaar lid en bestuurslid van Begrafenisvereniging "Memento Mori". Dhr. v. Katwijk behoorde tot de groep Schiedamse burgers die in 1942 door de Duitsers als gijzelaars werd gearresteerd. Op de Algemene Begraafplaats vindt de begrafenis plaats. Hij was vroeger plaatselijk leider van de B.V.L. en voorzitter van de Prince vlag"  meer informatie
23-5-1949De Firma Vrijland van den Hoogen & Co, verzoekt aan burgemeester en wethouders om de echtheid te waarborgen van de in haar distilleerderij aan de Noordvest 71 vervaardigde jenever en om te dien einde onder controle van de Gemeente Schiedam te worden gesteld.  meer informatie
23-5-1949De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de Gemeenteraad van Schiedam maakt bekend dat H.M. Willemse tot opvolger van P.B.M. Alberts is benoemd. Alberts is burgemeester van Rucphen geworden.  meer informatie
24-5-1949De Stichting Huize St. Jozef is geschrapt van de lijst van instellingen van weldadigheid in verband met opheffing van de stichting. Op de lijst is geplaatst de Stichting St. Joseph die op 6 april 1949 werd opgericht.  meer informatie
25-5-1949De heer H.K.J. Beernink, Tweede Kamerlid van de Christelijk Historische Unie (CHU), voert het woord in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven in het kader van de a.s. verkiezingen.  meer informatie
27-5-1949De gemeenteraad neemt afscheid van wethouder Alberts. Burgemeester Peek herdenkt vooral het constructieve werk van de scheidende wethouder op het gebied van woningbouw en cultuur. Dhr. Alberts dankt de raad voor de goede samenwerking. Dhr. H.W. Willemse is tot opvolger van dhr. Alberts benoemd als raadslid.  meer informatie
28-5-1949Ter gelegenheid van de promotie naar de 3e klasse geeft Ursus in café de Seinpost een receptie.  meer informatie
28-5-1949Tegenover het werfterrein van Wilton-Fijenoord aan de Vlaardingerdijk worden nieuwe schooltuinen in gebruik genomen ter vervanging van de tuinen die ten offer vielen aan de woningbouw in het westen. In de kantine van Wilton zal een film voor de jeugd worden vertoond over stadsparken en plantsoenen.  meer informatie
28-5-1949In zaal Odeon viert SVV haar 45-jarig bestaan, tevens is al een voorproefje genomen op het verwachte kampioenschap.  meer informatie
29-5-1949De Cup van Schiedam gaat naar de Overschiese Klaverjasvereniging Ons Huis. De wedstrijden werden gehouden in café De Spil en georganiseerd door De Schiedamse Courant en Klaverjasvereniging De Spil.  meer informatie
30-5-1949Tegen de leider van de Duitse Politieke Dienst van de SD, Th.R.G. Lukkasen uit Schiedam, eist de Rotterdamse Kamer van het Haags Bijzondere Gerechtshof, de doodstraf. Van aug.'43 tot sept. '44 had hij de leiding van de Schiedamse "Politieke Dienst van de Sicherheitsdienst" en tweehonderveertig mensen zijn door zijn toedoen gearresteerd, Meer dan tien personen kwamen in Duitse concentratiekampen om het leven.  meer informatie
31-5-1949G. de Raad uit Hoornaar wordt in het Verenigingsgebouw geïnstalleerd als hoofd van de Julianaschool. Aanwezig zijn o.a. wethouder H. van der Kraan. Als oudste hoofd van het Protestants Christelijk Onderwijs in Schiedam voert de heer H. Gotink het woord. De heer S. Bijl spreekt namens het moderamen van de Hervormde kerk. De heer Kloosterman was tijdelijk hoofd van de Julianaschool.  meer informatie
jun 1949In het afgelopen winterhalfjaar neemt het aantal gaslantaarns met 13 % en door opvoering van het aantal kousjes de lichthoeveelheid met 78 % toe. Voor elektrische lantaarns zijn de cijfers 15,5% resp.25%. Aan de Singel en Lange Haven is de verlichting geheel op- , en in Kethel boven vooroorlogs peil gebracht. Voor de B.K.laan zijn juist de lantaarns ontvangen.  meer informatie
jun 1949P. van Ginkel, vroeger directeur van de Ambachtsschool, wordt deze maand 75 jaar.  meer informatie
juni 1949De voormalige begraafplaats aan het einde van de Broersvest wordt ingericht als wandelpark. Om de nog aanwezige graven van de Joodse begraafplaats zal een afrastering worden geplaatst.  meer informatie
4-6-1949Er vindt weer een avondbespeling op de beiaard van de St. Janstoren plaats door stadsbeiaardier Ferd. Timmermans. Hij begint het Praeludium van M. van de Gheyn en besluit met een improvisatie.  meer informatie
4-6-1949Ongeveer 64.000 mensen zien SVV landskampioen worden in het Feijenoord-stadion tegen Heerenveen, uitslag 3-1. In Musis-Sacrum wordt dit uitbundig gevierd. Op de Rotterdamsedijk en Broersvest kunnen de spelers met moeite door de mensenmassa heen komen op weg naar Musis Sacrum.  meer informatie
6-6-1949Handbalvereniging DWS speelt ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een wedstrijd tegen de Deense handbalvereniging Frederiksberg uit Kopenhagen.  meer informatie
7-6-1949De heer Coen Kramers Thz. wordt geïnstalleerd als wethouder en H.M. Willemse als nieuw raadslid.  meer informatie
14-6-1949Brigadier Zuidgeest ontvangt ter gelegenheid van zijn 30-jarig voorzitterschap van de plaatselijke bond van de Nederlandse Politie een koninklijke onderscheiding uit handen van commissaris J.H. van Veen. (De Orde v. Oranje Nassau). Namens de nagelaten betrekkingen van de 12 weggevoerde Schiedamse politiemannen ontvangt hij van mevrouw Kerkhoff twee boeken. De feestavond is in Musis Sacrum.  meer informatie
14-6-1949Professor Romme en oud-wethouder Alberts voeren het woord op een bijeenkomst in de RK Volksbond. De avond wordt georganiseerd door de Katholieke Volks Partij.  meer informatie
14-6-1949Oud minister-president prof. Schermerhorn voert het woord op een openluchtbijeenkomst in de Plantage tijdens een door de PvdA georganiseerde avondbijeenkomst.  meer informatie
14-6-1949Mevr. H. Benthem-de Wilde wordt in een vergadering van het College van B en W aangewezen als waarnemend burgemeester. Aan de nieuwe wethouder Coen Kramers Thz. worden Woningdienst, Techn. Bedrijven en Culturele Zaken toevertrouwd. Tot voor kort beheerde den heer Alberts nog de Technische Bedrijven.  meer informatie
16-6-1949In het Passage Theater geven leerlingen van de openbare lagere en U.L.O. scholen een uitvoering van de gymnastische schoolrevue "Uit de boeken- op de planken". De feestdag is georganiseerd om het bezoeken van openbare scholen, het openbaar onderwijs te stimuleren. Mevrouw Van Benthem-De Wilde wees hier op in haar toespraak omdat het openbaar onderwijs veel aanvallen in deze tijd moest doorstaan.  meer informatie
16-6-1949In Hotel Beyersbergen is de Koninklijke Middenstandsbond weer opgericht. In de oorlog werd de oude Bond na een feestavond ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan opgeheven. Na een rede van K.Pijl, propagandist van de "Koninklijke", werd besloten tot wederoprichting van een Schiedamse afdeling. Het voorlopig bestuur bestaat uit D. Kramer-Freher voorzitter, J. van Meurs secretaris, A. Bijloo penningmeester.  meer informatie
16-6-19491e Kamerlid H. Algra voert het woord tijdens een bijeenkomst van leden van de Anti-Revolutionaire Partij in Musis Sacrum.  meer informatie
17-6-1949B en W besluiten over te gaan tot het uitbetalen van 2% vacantietoeslag aan het gemeentepersoneel, met een maximum van f. 4560,- Vanuit "Den Haag" kreeg men toestemming voor deze "Belangrijke Sociale maatregel".  meer informatie
20-6-1949Tweede Kamerlid J.G.H. Cornelissen voert het woord op een bijeenkomst van de VVD in de Amstelbron.  meer informatie
22-6-1949Uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen. De PVDA is van 11 zetels naar 12 zetels gegaan; KVP 10/10; CHU 4/5; CPN 4/2; ARP 3/4; VVD 1/2. Ongeveer 5000 mensen komen bij de Parool-uitslagen op de hoek Broersvest/ Lange Kerkstraat hun nieuwsgierigheid bevredigen. Er wordt dan ook muziek gedraaid en films vertoond. Door de bevolkingsaanwas steeg het aantal raadsleden van 33 naar 35 zetels.  meer informatie
23-6-1949In het Passage Theater vindt de huldiging plaats van de organist Joop Walvis, die zijn 25-jarig jubileum viert als organist bij het Tuschinski-concern. Een groot aantal sterren werken belangeloos mee aan de feestavond. D.v.d. Heuvel overhandigt de jubilaris namens de Ned. Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers het Kruis van Verdienste.  meer informatie
28-6-1949Burgemeester Peek deelt aan de Bestuursraad en het Dagelijks Bestuur van de Schiedamse Gemeenschap mee, dat hij bereidt is het ere-voorzitterschap van deze stichting op zich te nemen. Tijdens de bestuursvergadering is in de plaats van Alberts, de heer A.L.J. Kunze (arts) tot lid van het dagelijks bestuur benoemd.  meer informatie
28-6-1949Het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap besluit om Burgemeester J.W.Peek het ere-voorzitterschap van de Schiedamse Gemeenschap aan te bieden.  meer informatie
30-6-1949Tijdens een in zaal Irene gehouden vergadering van de Schiedamse Gemeenschap installeert burgemeester Peek in zijn kwaliteit van ere-voorzitter de eerste twee werkcomité's voor de voorbereiding en uitvoering van de stadsfeesten ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van Schiedam. De eerste commissie is voor de stadsversiering en verlichting. De tweede commissie is voor Plan Emmaplein.  meer informatie
13-7-1949Friedrich Weinreb houdt, op uitnodiging een lezing over de vraag 'Wat wil de Bijbel ons eigenlijk leren?' ten huize van havenbeambte Harm H. de Boer, Rembrandtlaan 93a. Ds. Jan Dirk Wuister, Hervormd predikant, behoort tot de aanwezigen.  meer informatie
10-11-1949Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Stedelijk Museum wordt op 10 november een Jan Sluyters tentoonstelling ingericht. Door de zorgelijke financiële situatie van het museum zal men afzien van een receptie. Wel wil men in december een expositie inrichten van nog levende kunstenaars.  meer informatie
27-11-1949De voorzitter van de Schiedamse Middenstandscentrale, de heer Schrijver deelt mee dat hij het Gemeentebestuur afwijzend zal adviseren over de weekmarkt, de middenstand voelt er weinig voor.  meer informatie
27-12-1949In Breda overlijdt de oud-burgemeester van Schiedam M.L. Honnerlage Grete in de leeftijd van 103 jaar en 139 dagen. Hij was van 7 april 1949 tot zijn dood Nederlands oudste man.  meer informatie
december 1949De onlangs opgerichte kring van Schiedamse Amateur Fotografen organiseert in café Bliekendaal aan de Vlaardingerstraat een bijeenkomst, waarin de heer B. Hesper het woord voert. Er wordt o.a. besproken op welke wijze de Fotokring Schiedam als culturele organisatie deel kan gaan nemen aan het werk van de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
1947-1949Restauratie van de Grote of St. Janskerk. Het graf van Liduina wordt teruggevonden.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam