logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1930


1930De Steenenbrug, een gemetselde boogbrug over de Poldervaart wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een houten ophaalbrug, de Blauwe Brug.  meer informatie
1930De stadswaag, gevestigd aan de Korte Haven 131-133 wordt opgeheven. (Later wordt in dit pand het Gemeentearchief gevestigd)  meer informatie
1930Schiedam telt nog slechts 7 branderijen.  meer informatie
1930De Nieuwe Schiedamsche Courant memoreert de volgende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Schiedam gedurende het jaar 1930. - 50.000e inwoner - gestadige bevolkingsgroei (4500 zielen) - toename werkverschaffing tot 200 deelnemers - verlaging gemeentelijke inkomstenbelasting met 45% - oprichting vereniging Hoogstraatbelangen in winkelweek 11/10-18/10 - onbewoonbaarverklaring van 148 woningen - opruiming oude landhoofden Koemarktbrug - RET-busdiensten in Schiedam - f. 5.000,- voor [onleesbaar] Noordmolenstraat-kade - bouw nieuwe brandweerkazerne - verbreding Rotterdamschedijk - handhaving aantal drankvergunningen op 75 ondanks bevolkingstoename - subsidiëring kindervakantiespelen, - bouw van nieuwe scholen in oude en nieuwe wijken, - oprichting Groene Kruis, - oprichting Vereniging Schiedam West, - oprichting SBLO, - oprichting Comité Sportfondsenbad, - aanleg haventje west in het Sterrebos, - vervanging directie St. Jacobs Gasthuis, - vergroting van de houthandel Van de Wetering aan het verlengde van de Westerhaven, - sloop oude panden Broersvest O.Z. - opening nieuwe begraafplaats, - opening Corner House op het Rubensplein, - verhoging accijns op sterke drank met 10%, - grote brand bij kurkenfabriek L. v.d. Toorn.  meer informatie
1930Begin afbraak van de bebouwing van Zalmvisserij Prins Hendrik aan de Nieuwe Maas, gelegen naast de scheepswerf Wilton-Fijenoord.  meer informatie
1930De werf Gusto is eveneens getroffen door de economische recessie die over de westerse wereld gaat. De directie kan gelukkig deelnemen aan de uitvoering van diverse openbare werken. Zo levert de werf o.m. gedeelten voor de brug over de Waal bij Nijmegen (1933-1936), een gedeelte van de brug over het Hollands Diep (Moerdijk 1936) en een stalen mantel voor de Maastunnel in Rotterdam.  meer informatie
1-1-1930Het aantal woningen in Schiedam bedraagt op 31 december 1929 - 12.728 stuks tegen 11.377 woningen op 31 december 1928.  meer informatie
1-1-1930Als gevolg van een reorganisatie is het Schiedamsche Consultatiebureau voor de bestrijding van tuberculose ingedeeld bij het districts-consultatiebureau Rotterdam-West, met als bureauleider Dr. M. Russchen, die ook op het bureau in Schiedam de taak van Dr. A.H. de Bruijn zal overnemen.  meer informatie
2-1-1930In 1929 werden in de Dr. Noletstichting , ook Nolet Ziekenhuis genoemd, 603 patiënten opgenomen en bedroeg het aantal verpleegdagen totaal 18.936. De polikliniek behandelde 1.270 patienten met totaal 2.836 consulten.  meer informatie
3-1-1930Tijdens een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Maasstraat geeft Prof.Dr. Th.L. Haitjema een uiteenzetting van de reorganisatieplannen in de Nederlands Hervormde Kerk, die in de a.s. Synodevergadering worden behandeld.  meer informatie
4-1-1930De Centrale Bond van Transportarbeiders pleit in een advies aan de Commissie Havenbelangen van Roterdam opnieuw voor een samenvoeging van de buurgemeenten bij Rotterdam.  meer informatie
4-1-1930Het op de werf van de Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg gebouwde tankstoomschip Socombel maakt zijn eerste proefvaart.  meer informatie
4-1-1930A.J. van Gerven vraagt schenkvergunning voor sterke drank in het perceel Broersveld 55.  meer informatie
5-1-1930Pater Dom. A. Lansbergen O.S.B. afkomstig uit Kethel, draagt in de St. Jacobuskerk op feestelijke wijze zijn eerste plechtige H. Mis op.  meer informatie
6-1-1930Er zijn schenkvergunningen aangevraagd door: - H.J. Ripet voor alcoholvrije drank in localiteit Kreupelstraat 16; - J. den Dunnen voor zwak-alcoholische drank in localiteit Rembrandtlaan 118b; - C. Bleiksloot voor zwak-alcoholische drank in localiteit Vlaardingerstraat 41.  meer informatie
6-1-1930Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de RK Vrouwenbond in de RK Volksbond onder leiding van presidente mevr. E. Steens-Vlek wordt de nieuwe geestelijk adviseur pater Y.J. Hoekstra O.P. als zodanig geïnstalleerd.  meer informatie
7-1-1930Wethouder Slavenburg pleit voor een vaste regeling voor subsidiëring van verenigingen die arbeid verrichten in het algemeen belang en haalt als voorbeeld aan de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose.  meer informatie
7-1-1930B en W stellen de Raad voor om aan SVV het terrein in Nieuwland niet als speelterrein op te leveren, maar wel twee jaar huurvrijstelling te geven en een tweede terein in Nieuwland toe te zeggen als het terrein aan de Westfrankenlandschedijk door de gemeente wordt teruggenomen.  meer informatie
7-1-1930De Vlaamse schrijver Felix Timmermans geeft in een volle zaal van de RK Volksbond voor de afd. Schiedam van het Algemeen Nederlandsch Verbond een lezing over zijn "Reis naar het land van de Appelsienen".  meer informatie
8-1-1930De NV Fabriek van Machinaal Breeuwwerk v/h Joh. Smit vraagt vergunning tot oprichting van een breeuwerkfabriek in de panden Westerkade 4 en 6.  meer informatie
8-1-1930De heer J.C. Veder, voorzitter van de Kamer van Koophandel in Rotterdam geeft zijn visie over de Rotterdamsche annexatieplannen i.v.m. de havenbelangen.  meer informatie
8-1-1930In de "Harmonie" wordt een Kerstfeest voor Stille Armen gehouden door Naaikrans "Liefde tot den Naaste" onder leiding van directrice Mej. M.L. Korpershoek.  meer informatie
9-1-1930In een huishoudelijke vergadering van de afd. Schiedam van de SDAP, waarbij landelijk secretaris C. Woudenberg aanwezig is, wordt het geschiel bijgelegd dat gerezen is tussen het afdelingsbestuur en de heer G.Visser van de Schiedamsche Besturenbond  meer informatie
9-1-1930Bij het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de aanbesteding plaats van de bouw van de vaste gedeelten van de hulpbrug, die in Kethel de Steenen Brug gaat vervangen. Hoogste inschrijver is P. Kuypers & M. Kloppers te Kethel voor f. 19.800,-, laagste inschrijver is G. van Dijk te Waddinxveen voor f. 13.990,- aan wie het werk is gegund.  meer informatie
9-1-1930Gemend koor "Polyhymnia" geeft onder leiding van Paul van de Putten met groot succes een uitvoering van het Oratorium Paulus en Elias van Mendelssohn. Bas-solist is Willem Ravelli. De begeleiding achter vleugel en orgel wordt door mevrouw N. Berck und Feltzer en de heer W.A. Houtman verzorgd.  meer informatie
9-1-1930Mevr. C.M. Hamerling, wed. van J.P. Ploos van Amstel, vraagt schenkvergunning voor sterke drank in het perceel Overschiesestraat 108.  meer informatie
9-1-1930De Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs wil een nieuwe school bouwen op het terrein tussen de Potgieterstraat en de J.A. Alberdingk Thijmstraat.  meer informatie
10-1-1930In de Gemeenteraad onder voortzitterschap van burgemeester Stulemeijer worden de volgende onderwerpen behandeld: - onbewoonbaarverklaring van 148 woningen; - het sportterreinenbeleid; - subsidieverlening aan de Vereniging tot bestrijding der TBC; - enz.  meer informatie
10-1-1930M.H. Verhoeckx vraagt een schenkvergunning voor zwak alcoholische drank voor localiteit Hoogstraat 170.  meer informatie
10-1-1930Burgemeester Stulemeijer houdt in de Gemeenteraad zijn nieuwjaarsrede. Hij memoreert: - de bevolkingstoename met 3067 zielen; - de grote vlucht van aanbouw nieuwe woningen; - afname van de inschrijvingen bij de Arbeidsbeurs; - scheepvaart en vorstperiode; - stijging van cijfers bij het gas- en electriciteitsbedrijf; - enz.  meer informatie
12-1-1930Twee bekenden van de politie doen een brutale poging tot diefstal in het kaaspakhuis van NV Kaashandel Vezet aan de Tuinlaan 78. De verdachten worden aangehouden door inspecteur B. Blomsma met enige agenten en verhoord door commissaris F. Ellenberger.  meer informatie
12-1-1930Tijdens zware storm leggen enige bomen, antennes en een telefoonpaal in Schiedam het loodje. In het lage gedeelte van de Hoofdstraat komt het water tegen de huizen. De zijgevel van v.m. distilleerderij van Kramers & De Groot aan de Vijgensteeg staat op instorten.  meer informatie
13-1-1930De RK Land- en Tuinbouwbond Kethel en Overschie houdt onder leiding van voorzitter A.A.G. Lansbergen haar jaarvergadering.  meer informatie
13-1-1930Burgemeester H. Stulemeijer heeft de Koningin Emma-medaille opnieuw uitgereikt aan den heer J. Sorber van de Schiedamsche Roode Kruis Transportcolonne, waarmee hij is onderscheiden voor zijn heldhaftige redding bij een scheepsramp aan de Engelse kust op 19 maart 1919 met het s.s. "Semper Spera".  meer informatie
14-1-1930De verplaatsing van de Stearinekaarsenfabriek "Apollo" van Schiedam naar Gouda wordt niet binnen twee jaar verwacht.  meer informatie
15-1-1930Schiedamsch Mannenkoor, directeur Paul van der Putten, start met de eerste repetitie in de RK Volksbond. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren M. Noordhoek en H. Bijloo. Bij huisarts D. Ris worden adhesiebetuigingen voor de oprichting van het koor verwacht.  meer informatie
15-1-1930Notaris H.B.E. Blaisse viert zijn 35-jarig ambtsjubileum.  meer informatie
15-1-1930De Schiedamse Afdeling van de Ned. RK Politiebond "St. Michael" viert haar tweede lustrum.  meer informatie
16-1-1930In een vergadering van het Groene Kruis in Kethel wordt het voorlopig contract tussen dokter G. Sauer en dokter Geerdes, directeur van de Dr. Nolet-stichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, voor één jaar wijkverpleging op kosten van Het Groene Kruis goedgekeurd.  meer informatie
17-1-1930In de nieuwe wijk op de hoek van de Swammerdamstraat en Galileistraat opent drogisterij "de Papaver" een nieuwe zaak.  meer informatie
17-1-1930D. van de Beek en C. Dorsman vragen een schenkvergunning aan voor sterke drank in de localiteiten aan de Broersvest 11/3  meer informatie
18-1-1930De krant meldt dat er in 1929 in Schiedam 868 zeeschepen arriveerden. Hiervan waren er 205 om te dokken bij Wilton en 299 om te dokken bij de Nieuwe Waterweg.  meer informatie
18-1-1930J.M. van Haasteren herdenkt zijn 25-jarig jubileum bij de Vlaardingsche Machinefabriek I.A. Kreber en Werktuigenfabriek "De Komeet", bij welk laatstgenoemd bedrijf hij bedrijfsleider is.  meer informatie
18-1-1930Voor het vervoer van de post van station Schiedam naar het postkantoor en omgekeerd, wordt wegens de grote toename van het aantal poststukken een postauto in gebruik genomen.  meer informatie
18-1-1930De Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen viert in de RK Volksbond haar 12½-jarig bestaan. Het college van B en W is vertegenwoordigd door burgemeester H. Stulemeijer. De viering is met medewerking van de Toneelvereniging Utile Dulci, de Muziekschool van Toonkunst en de Schiedamsche Waterscouts (SWS).  meer informatie
19-1-1930Onze stadgenoot A. v.d. Zee, kunstschilder en thans wonend in Middelburg, houdt een expositie van zijn werk in Huize Schwagermann, Broersvest 132.  meer informatie
21-1-1930B en W stellen de Raad de aanschaf voor van twee vuilnis-automobielen voor den Reinigingsdienst. Men geeft de voorkeur aan het merk Whippet Truck met verlengd chassis, te leveren door A. Jordaans.  meer informatie
21-1-1930W. Aleman heeft een bouwplan ingediend voor beide zijden van een deel van de Simon Stevinstraat.  meer informatie
21-1-1930Tijdens werkzaamheden aan de kade op het Hoofd is het wachthuisje (z.g. Schreihuisje) afgebroken. Raadslid J. Dinkelaar (SDAP) stelt hierover vragen aan B en W.  meer informatie
21-1-1930H. Gabel wil 1200 m2 bouwgrond van de Gemeente kopen, gelegen tussen de Gordonstraat en de Vlaardingerdijk om daar woningen te bouwen. De bestaande huizen op die plek langs de Nieuwe Haven worden dan vervangen door "nette" bebouwing.  meer informatie
21-1-1930De heer J. Zwerver vestigt een nieuwe margarinefabriek in het pand Lange Nieuwstraat 15. Het bedrijf staat los van de Margarine Unie (ROMI) uit Rotterdam die bijna de hele Nederlandsche margarine-industrie in handen heeft.  meer informatie
21-1-1930In de Gemeenteraad van Kethel spreekt burgemeester Verveen zijn nieuwjaarsrede uit. De bevolking van Kethel is in 1929 van 2193 personen tot 2229 personen toegenomen.  meer informatie
21-1-1930Het "Gemengd Koor" geeft onder leiding van Ko de Keijzer in de RK Volksbond een geslaagde uitvoering van het koorwerk Arminius van Max Bruch.  meer informatie
21-1-1930De Christelijke Middenstandsvereniging houdt in gebouw Irene haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam.  meer informatie
23-1-1930Een felle brand verwoest de kurkenfabriek van de firma L. van der Toorn, aan het Groenweegje tegenover de St. Annazusterstraat totaal. De brandweer zette de nieuwe Magirusspuit in. Zeer veel autoriteiten, onder wie de burgemeester, zijn aanwezig op de plek van het onheil alsmede honderden . nieuwsgierigen.  meer informatie
23-1-1930In de panden Willemskade 31-41 is men druk doende de huisvesting gereed te krijgen voor de NV Zakkenindustrie en Handel Mij, directeur J.H.W. Buid, welke van de Veerhaven te Rotterdam naar hier wordt overgeplaatst.  meer informatie
23-1-1930B en W stellen een gunstige beschikking voor op het verzoek van de St. Willibrordusstichting voor de bouw van een RK Jongens- en Meisjesschool in het westen van de stad.  meer informatie
24-1-1930De Christelijke gymnastiek Vereniging DOK geeft onder leiding van gymnastiekleraar J. de Kok in een stampvolle zaal van de RK Volksbond een geslaagde turnuitvoering.  meer informatie
24-1-1930Bij de werf Gusto wordt wordt het enkelschroef-motorschip Toglan te water gelaten, gebouwd voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) te Amsterdam.  meer informatie
24-1-1930De werkliedenvereniging "Tot ondersteuning bij Ziekte" uit Kethel houdt in het gebouw voor Christelijke Belangen onder leiding van voorzitter G. van der Most haar jaarvergadering met als voornaamste onderwerp: de nieuwe ziektewet.  meer informatie
24-1-1930In de Gemeenteraad onder leiding van burgemeester Stulemeijer worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - de sloop van het schreihuisje op het Hoofd; - de bouw van scholen voor het Openbaar Onderwijs en de St. Willibrordusstichting; - de verbreding van de Rotterd. Dijk en de rooilijn van de Nieuwe Haven; - diverse benoemingen.  meer informatie
25-1-1930Het gemeentebestuur richt zich in een adres tot de Tweede Kamer wegens een fout in de Wet op Financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, als gevolg waarvan een verkeerde berekening van de uitkering per inwoner wordt gemaakt. Deze fout zal Schiedam een schade van f. 90.000,- berokkenen.  meer informatie
25-1-1930In het Verenigingslokaal vindt een districtsvergadering plaats van de Christelijk Historische Jongerengroepen (de Jongerengroep van de CHU). Het woord wordt gevoerd door afdelingsvoorzitter B. van Wamelen en gastspreker Mr.Dr. H.H.A. van Gijfland Oosterhoff uit Den Haag.  meer informatie
27-1-1930De 29-jarige P.A. Meerburg, Ouddorpschestraat, komt als gevolg van een val van een stelling op het terrein van de ENCK te Vlaardingen om het leven.  meer informatie
28-1-1930In verband met het faillissement van de Bond van Distillateurs en Likeurstokers zijn tegen de curator Mr. J.H. Welcher procedures aangespannen om erkend te worden als schuldeischer in de boedel. De ingestelde vorderingen zijn echter door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ontzegd.  meer informatie
28-1-1930H. van Norden vraagt een schenkvergunning aan voor licht alcoholhoudende drank in perceel Singel 234b, hoek Kamerlingh Onneslaan.  meer informatie
28-1-1930Oud-distillateur F.H.H. Zoetmulder overlijdt op 73-jarige leeftijd in het St. Antoniusgesticht tenRotterdam.  meer informatie
29-1-1930Mej. H.M.A. Nolet, een bekend weldoenster in onze stad voor RK armen en zieken, overlijdt in haar huis aan de Nieuwe Haven 155 op 77-jarige leeftijd.  meer informatie
30-1-1930C. van der Vlugt vraagt een schenkvergunning voor sterke drank aan in het pand Singel 202.  meer informatie
1-2-1930De heren K. den Held en F. Gerkema vieren beiden hun 25-jarig jubileum als werknemer bij de fa. W. Hasekamp & Co.  meer informatie
1-2-1930Het Schiedamse korps van het Leger des Heils neemt deel aan de ontvangst te Rotterdam van hun hoogste commandant, generaal Edward J. Higgins uit Engeland.  meer informatie
1-2-1930Ten behoeve van het Sint Liduinagesticht is een obligatielening van f. 250.000,- uitgeschreven tegen 5%.  meer informatie
4-2-1930Autobusondernemer A. Unnik hervat de busdienst Stationsplein Schiedam naar Diergaardelaan Rotterdam nadat Autobusdienst Korpel en Van Leeuwen haar diensten heeft stopgezet.  meer informatie
5-2-1930De Ned. RK Bond van Fabrieksarbeiders St. Willibrordus houdt haar eerste vergadering van het jaar in de RK Volksbond onder leiding van voorzitter M.G. Verdoes.  meer informatie
6-2-1930G.A.A. Hilversum uit Maassluis heeft een schenkvergunning voor licht alcoholhoudende dranken aangevraagd voor perceel Grote Markt 8.  meer informatie
7-2-1930Het tweede consultatiebureau van de Ver. tot Bescherming van Zuigelingen in de Leliestraat wordt door wethouder P. de Bruin officieel geopend, in aanwezigheid van burg. Stulemeijer en vele andere autoriteiten.  meer informatie
8-2-1930Raadslid J. Dinkelaar stelt B en W vragen over de stopzetting van de autobusdienst Rozenburgerplein- Rotterdam.  meer informatie
11-2-1930De RK Middenstandsvereniging "de Hanze" houdt in de RK Volksbond haar jaarvergadering waarbij verslagen worden uitgebracht door secretaris A. Vredenbregt en penningmeester A.W. de Leede.  meer informatie
11-2-1930Diverse RK Instellingen hebben een legaat ontvangen uit de nalatenschap van wijlen Mej. H.M.A. Nolet.  meer informatie
11-2-1930"De Blauwe Tent" in het Sterrebos, een instelling van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, is door de aanleg van het nieuwe 'haventje van Houtman' aldaar, opgehouden te bestaan.  meer informatie
12-2-1930J.H. Jurriaanse klaagt in een adres aan de Gemeenteraad van Rotterdam over de blijvend slechte smaak van het drinkwater, dat uit Rotterdam wordt betrokken.  meer informatie
12-2-1930De bouw van houtloodsen aan de Westerhaven voor NV W.S. van de Wetering & Co. is voor f. 81.500,- gegund aan de aannemers Heijnsbroek en Leenderts.  meer informatie
12-2-1930De SC. geeft een overzicht van de uitvoering van de havenwerken in Schiedam, t.w. - de uitbreiding van de Wilhelminahaven; - het haventje in het Sterrebosch; - het opspuiten van de Babberspolder; - de verbreding van de Rotterdamsedijk.  meer informatie
13-2-1930NV Peulvruchten-, Graan- en Zaadhandel v/h Fa. Vlaanderen & Doots, gevestigd geweest aan de Hoofdstraat 39 en met de gemeente in proces over schade door de overstroming in 1928, heeft wegens haar financiële moeilijkheden een crediteurenvergadering gehouden onder leiding van de heer F. v. Raalte.  meer informatie
14-2-1930Het Schiedams Mannenkoor "Orpheus" geeft voor de eerste maal een concert onder leiding van zijn nieuwe dirigent Eduard Flipse, waaronder het koorwerk "Prochetta", een compositie van Flipse zelf.  meer informatie
15-2-1930Het comité voor auto- en boottochtjes voor bejaarden en gebrekkigen (CAB) heeft een jaarverslag van de georganiseerde tochten uitgebracht over 1929.  meer informatie
15-2-1930De nieuwe garage en Ford-service van de fa. Vink aan de Stadhouderslaan is met een openingsreceptie in gebruik genomen.  meer informatie
15-2-1930Muziekvereniging OBK onder leiding van J.C.M. Feltzer en de Zangvereniging "Gemengd Koor" onder leiding van Ko de Keizer verzorgen vanuit de zaal van de RK Volksbond een radioconcert dat door de AVRO rechtstreeks wordt uitgezonden.  meer informatie
16-2-1930Te Rotterdam overlijdt pater J.F.D. Companus (Franciscaan), geb. te Schiedam op 28-11-1876, die langdurig in Rotterdam werkzaam is geweest.  meer informatie
17-2-1930In verband met de oprichting van een melkveiling door de RK Kring Rotterdam van melkveehouders is door de Kethelse afdeling een vergadering belegd in café "De Vergulde Valk", met als gast de heer J.van Overvoorde, voorzitter van de Roterdamsche Veilingvereniging.  meer informatie
17-2-1930J.A. den Dunnen heeft vergunning gevraagd voor het schenken van sterke drank in locaal Vlaardingerdijk 141b.  meer informatie
17-2-1930Voor de eerste maal dit jaar is weer een groep werklozen vertrokken naar het werkverschaffingsproject in Eenerveld.  meer informatie
19-2-1930Dr. J. Lammerts van Buuren, predikant-directeur van de Heldring Gestichten te Zetten, geeft in de Westerkerk voor Wijk II van de N.H. Gemeente een lezing over Huwelijk, Huwelijksvragen en Huwelijkszegen.  meer informatie
19-2-1930Pater Henri de Greeve S.J. voert het woord tijdens een openbare vergadering in de RK Volksbond over "het Communisme".  meer informatie
19-2-1930D.A. Muijson vraagt vergunning tot oprichting van een sigarendrogerij in het pand Kleine Baan 12.  meer informatie
20-2-1930Bij Scheepsbouw Mij. "Nieuwe Waterweg" is het m/s "Moesi" te water gelaten, dat in aanbouw is voor rekening van K.P.M. te Amsterdam.  meer informatie
21-2-1930Voor de "Vereeniging voor Volkenbond en Vrede" houdt de heer B.J. Wijnschat in Musis Sacrum een rede over het ontstaan en de betekenis van de Volkenbond. Voorzitter van deze drukbezochte vergadering is de heer E.G. v.d. Bovenkamp.  meer informatie
21-2-1930B en W stellen voor bij de Technische Bedrijven de rang van "chef-electro-monteur" in te voeren met een bezoldiging van f. 2200,- tot f. 2500,- per jaar.  meer informatie
21-2-1930De deelnemers van het Werkverschaffingsproject te Eenerveld zijn wegens de strenge vorst teruggekeerd en tijdelijk ingezet bij de Gemeentelijke werkverschaffing.  meer informatie
22-2-1930B en W stellen voor een krediet ad. f. 600,- te verlenen voor een te organiseren Schoolzangdag, waaraan 40 schoolklassen met ruim 1400 leerlingen zullen deelnemen.  meer informatie
22-2-1930J.G. Smit, echtgenote van S. van Logchem, heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd t.b.v. de localiteit Buitenhavenweg 86.  meer informatie
24-2-1930De Schiedamse humorist Leen de Bruin wordt tijdens een feestavond die ter ere van hem is georganiseerd in Musis Sacrum, gehuldigd wegens zijn 20-jarige toneelloopbaan.  meer informatie
24-2-1930Het college van regenten van het St. Jacobs Gasthuis benoemt voor de nieuwbouw een commissie van bijstand, bestaande uit de heren Dr. Adriani te Utrecht, J. Willink te Nijmegen en Van Gent te Nijmegen. De heer en mevrouw Van Dam, vader en moeder van het Gasthuis, worden vervangen door een directrice.  meer informatie
24-2-1930B en W stellen de aanstelling van een Sportcommissie voor, belast met de uitgifte en beheer van sportterreinen.  meer informatie
25-2-1930In een stampvolle zaal van de RK Volksbond houdt de RK Radiovereniging "St. Liduina" onder leiding van voorzitter F.J. Vlug in aanwezigheid van burgemeester Verveen haar jaarvergadering tevens propaganda-avond met medewerking van toneelclub "St. Servatius".  meer informatie
25-2-1930De Algemene Middenstands Vereeniging "Schiedam" houdt onder leiding van voorziter Joh. Naumann in de Amstelbron en algemene vergadering.  meer informatie
26-2-1930De afdeling Schiedam van de Algemene Nederlandse Politiebond viert in Musis Sacrum haar 25-jarig jubileum onder leiding van afdelingsvoorzitter L. Zuidgeest en de voorzitter der feestcommissie I. Schoel.  meer informatie
26-2-1930Op uitnodiging van de Evangelische Maatschappij houdt de heer C. Stumphius in Gebouw Eendracht een lezing over het ultramontanisme, een stelsel dat gehanteerd zal worden door de Roomse Kerk en waarbij zij haar eigen belangen zal stellen boven die van landen, volken en individuen.  meer informatie
26-2-1930B en W stellen voor dat in verband met het inwerkingtreden per 1 maart 1930 van nieuwe bepalingen in de Ziektewet, de gemeente zich voor haar personeel aansluit bij de Ziekenbus van de Raad van Arbeid, waarbij het personeel in verschillende categorieën zal worden ingedeeld.  meer informatie
27-2-1930B en W stellen een wijziging voor in de begroting van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan in verband met uitbreiding van het personeel en herziening van de salarisregeling.  meer informatie
27-2-1930De NSC geeft een historisch overzicht van de KSA, de Katholieke Sociale Actie, een samenwerkingsverband van de plaatselijke Katholieke verenigingen en instellingen in verband met het 25-jarig bestaan ervan.  meer informatie
27-2-1930De Kethelse burgerwacht viert in het RK Verenigingsgebouw onder leiding van voorzitter burgemeester J.L. Verveen haar 10-jarig bestaan.  meer informatie
27-2-1930De NSC redactie protesteert tegen de inhoud van de voordracht die de heer Stumphius in Gebouw Eendracht heeft gehouden over het "ultramontanisme" en de daarin aangehaalde z.g. Jezuieteneed.  meer informatie
28-2-1930Bij de Arbeidsbeurs van Schiedam staan 802 werkzoekenden ingeschreven.  meer informatie
28-2-1930De heer Krijger, gymnastiekleraar bij het Openbaar Onderwijs, neemt als zodanig afscheid tijdens een bijeenkomst in School 2 aan het Oude Kerkhof, waarbij de wethouders P. de Bruin en C. Houtman en vele andere autoriteiten aanwezig zijn.  meer informatie
28-2-1930In de gemeenteraadsvergadering worden de volgende agendapunten behandeld: - herziening salarisregeling personeel gemeente-ziekenhuis; - instelling commissie van advies inzake sportaangelegenheden; - subsidie voor school- en werktuinen.  meer informatie
1-3-1930De Schiedamse F. en A.C. DHS protesteert omdat zij niet in aanmerking zal komen voor een plaats in de z.g. Sportcommissie.  meer informatie
1-3-1930Als voorzitter van de Kethelse burgerwacht reikt burgemeester J.L. Verveen in de bovenzaal van "De Vergulde Valk" de prijzen uit aan de winnaars van de onderlinge schiewedstrijd.  meer informatie
1-3-1930Opgericht is de Schiedamsche Voetbal Vereniging "Door Eendracht Sterk".  meer informatie
1-3-1930De Coöperatieve Verbruiksvereeniging en Bakkerij Door Eendracht Sterk (DES) besluit de prijs van melkbrood met 1 cent en van waterbrood met 2 cent te verlagen.  meer informatie
2-3-1930Tijdens een feestavond in het Patronaatsgebouw van de RK Slagersvereniging "St. Antonius Abt" onder leiding van voorzitter J.G. van Dorp, wordt door pater Schuurman het nieuwe verenigingsvaandel gewijd.  meer informatie
3-3-1930De uitbreiding van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal, later Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, wordt officieel geopend door wethouder P. de Bruin. Gelijktijdig wordt het 10-jarig jubileum herdacht van mej. S.C. de Bok, leidster van de kinderleeszaal.  meer informatie
3-3-1930Aan de heer J.C. van der Tuyn, directeur van de firma Wenneker & Co. is bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het bedrijf en zijn 70e verjaardag de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" verleend.  meer informatie
3-3-1930A. Munnik, busondernemer, heeft het beroep gewonnen dat bij de Kroon is ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot intrekking van de vergunning voor de busdienst Station Schiedam-Rotterdam Diergaardelaan v.v.  meer informatie
5-3-1930Het jaarverslag van de vereniging "De Hollandsche Molen" maakt melding van de medewerking der Gemeente Schiedam voor het behoud van de molen "De Walvisch".  meer informatie
6-3-1930De RK Kiesvereniging "Recht, Plicht en Orde" heeft in de RK Volksbond haar jaarvergadering gehouden onder leiding van voorzitter Th. Mouwens.  meer informatie
7-3-1930Voor de afdeling Schiedam van "Kerk en Vrede" is in een stampvolle zaal van Musis Sacrum de anti-oorlogsfilm "De grootste vijand" vertoond. De avond wordt ingeleid door voorzitter J. Keuning.  meer informatie
8-3-1930De heer Cornelis Klein, oud gemeenteraadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) overlijdt op 94-jarige leeftijd.  meer informatie
8-3-1930Het ms. Toboali, dat voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) bij scheepswerf Gusto is gebouwd, maakt zijn eerste proeftocht.  meer informatie
8-3-1930De Schiedamse Arbeiders Toneelvereniging heeft in het Volksgebouw een opvoering gegeven van het toneelstuk "Getrapten" van de Inte Onsman (1872-1929).  meer informatie
8-3-1930De Vereniging tot Behoud van Natuurschoon heeft een circulaire verspreid over het doel van de vereniging, o.a. het behoud van Sterrebosch en Volkspark, met aanbevelingen voor het lidmaatschap.  meer informatie
10-3-1930Het werkverschaffingsproject Beltrum-Zieuwent, gemeente Ruurlo is heden met 34 Schiedamse deelnemers aangevangen.  meer informatie
10-3-1930Volgens opgave van de districtsarbeidsbeurs bedraagt het aantal werkzoekenden op 31 januari 1930 742 personen en op 28 februari 1930 802 personen, inclusief de 47 deelnemers aan de werkverschaffing.  meer informatie
10-3-1930Naast het werkverschaffingsproject Eenerveld in Drente kunnen 50 werklozen deelnemen aan een nieuw project in Ruurlo in de Graafschap-Gelderland.  meer informatie
11-3-1930De Gemeentelijke Commissie voor de Technische Bedrijven is een overeenkomst aangegaan met de heer M. Hoffman, die de grond op de hoek van de Nieuwe Haven en de Hoofdstraat gaat bebouwen. Overeengekomen wordt dat ruimte gelaten wordt voor de kolentransportbaan in de Plateelstraat.  meer informatie
11-3-1930Mej. G. Jurgens heeft een schenkvergunning aangevraagd voor het perceel Hoofdstraat 127b.  meer informatie
11-3-1930Voor opruiming van de landhoofden van de oude Koemarktbrug is een krediet aangevraagd van f. 100.000,-  meer informatie
11-3-1930Met een feestconcert in de RK Volksbond heeft OBK onder leiding van directeur Feltzer haar 30-jarig jubileum gevierd. Tweede voorzitter K. van Pelt blikt terug over hoe "de Glasblazersmuziek" uitgroeit tot een"muziekvereniging".  meer informatie
11-3-1930Mej. M.L. Dooremans, vele jaren onderwijzeres aan de Meisjesschool op de hoek van de Tuinlaan en Gerrit Verboonstraat en na de opheffing ervan nog enige jaren verbonden aan de U.L.O.- school op het Oude Kerkhof, is op 68-jarige leeftijd overleden.  meer informatie
11-3-1930De heren G. Visser en H.H.A. Plettenberg, verontrust door de stijging van het aantal werklozen, richten namens de Schiedamsche Bestuurdersbond een adres aan de raad met het verzoek bij de regering aan te dringen op wederinvoering van de crisisregeling. Zij vrezen dat inzetting bij werkverschaffingsprojecten de betrokkenen hun relaties bij het bedrijfsleven zullen doen verliezen.  meer informatie
11-3-1930De Sint Vincentius Vereeniging houdt in haar gebouw aan de Lange Haven onder leiding van voorzitter J.T.J. Melchers haar algemene ledenvegadering.  meer informatie
13-3-1930De Ned. RK Volksbond, afdeling Schiedam, heeft in haar gebouw haar jaarvergadering gehouden onder leiding van voorzitter Th. Mouwens. Jaarverslagen worden uitgebracht door secretaris H. Combrink en penningmeester Van Rutten.  meer informatie
13-3-1930Het gebruik van gedistilleerd in 1926, met 7,42 liter per hoofd, is in 1928 gedaald tot 1,91 liter. Deze gegevens gebruikt Mr. M.M. van Velzen in zijn toespraak tijdens een vergadering voor de Nederlandse Vereniging van Distillateurs en Likeurstokers, waarin hij betoogt dat de herziening van de Drankwet doel mist en een chaos veroorzaakt. De nieuwe wet is gebaseerd op de gedachte het alcoholisme te bestrijden, o.a. door een stringent vergunningenbeleid. Behalve problemen bij vergunninghouders dreigt ook de clandestiene verkoop hand over hand toe te nemen.  meer informatie
14-3-1930Langs het Spuikanaal is grote bedrijvigheid wegens de vestiging aldaar van het terrein voor de houthandel Fa. Van de Wetering. Ruim 70 werklieden en grondwerkers werken aan de inrichting die zich over een lengte van 265 meter langs het Spuikanaal uitstrekt.  meer informatie
14-3-1930De Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas dringt op voorstel van Ir. C. Houtman bij het Hoofdbestuur der Posterijen aan op nieuwbouw voor het postkantoor te Schiedam. Dit wegens de onhoudbare toestand rond het oude gebouw.  meer informatie
14-3-1930Op de traditionele jaarlijkse paardenmarkt in de Lange Kerkstraat, zijn slechts 13 paarden aangevoerd. De handel is traag.  meer informatie
14-3-1930De gemeenteraad behandelt de volgende onderwerpen: - werklozensteunregeling; - subsidie voor de schoolzangdag; - opruiming van de oude landhoofden van de oude Koemarktbrug; - opheffing van de tol op de Overschiescheweg; - verhuur terrein aan de Schiedamsche Lawntennis Vereeniging.  meer informatie
14-3-1930De Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas heeft de directie van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, verzoekt de spoorwegovergang aan de Overschiesestraatweg te ondertunnelen.  meer informatie
15-3-1930Het motortankschip "Laurent Meeus", laadvermogen 9.000 ton, gebouwd bij de Scheepsbouw Mij. "Nieuwe Waterweg" maakt een geslaagde proefvaart.  meer informatie
17-3-1930Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de onbewoonbaarverklaring van 148 woningen behandeld, waarbij de heer L. Klaver optreedt namens 14 huiseigenaren die tegen het besluit van de Gemeenteraad d.d. 10 januari 1930 hebben geprotesteerd. De beslissing volgt.  meer informatie
17-3-1930B. Kers heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het perceel Zuidlandschestraat 15.  meer informatie
17-3-1930P.A. Feelders heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het perceel Westmolenstraat 27.  meer informatie
18-3-1930De Vereeniging "Zwakzinnigenzorg" heeft met jaarverslagen over 1927, 1928 en 1929 een brochure uitgebracht over de eerste drie jaren van haar werkzaamheden.  meer informatie
19-3-1930De NV Rotterdamsche Kristal IJsfabriek vraagt vergunning voor oprichting van een ijsfabriek in het pand Hoofdstraat 41.  meer informatie
19-3-1930De NV Zakken Industrie- en Handelmij vraagt vergunning voor de oprichting van een inrichting voor drogen en repareren in het perceel Willemskade 33-41.  meer informatie
19-3-1930Aannemers P.A. Heijnsbroek en C. Leenderts gaan voor f. 11.563,- aan de Raam een nieuwe kurkfabriek bouwen voor de firma L. v.d. Toorn. De oude fabriek is onlangs afgebrand.  meer informatie
24-3-1930De minister van Financiën heeft gunstig gereageerd op het verzoek van het gemeentebestuur om een aanpassing van de datum in de Wet op de Financiële Verhouding tussen Rijk en Gemeenten. Deze wijziging betekent een hogere uitkering van f. 90.477,-  meer informatie
24-3-1930Op initiatief van mevr. J.M.T. Tonsbeek-van Lonkhuijzen is een Schiedamsche afdeling van het zg. "Driehoekswerk" opgericht. Het Driehoekswerk is opgezet door de "Federatie van Chr. Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes" en bevat veel elementen van de padvindersbeweging.  meer informatie
24-3-1930In de bouwplannen rond het Rubensplein is een groot café-restaurant geprojecteerd. Onder dit gebouw komen acht kegelbanen. Het interieur is ontworpen door architect en oud-stadgenoot D. Dürrer. De exploitatie komt in handen van de heer De Klerk, die ook Corner House op het Mathenesserplein in Rotterdam beheert.  meer informatie
25-3-1930De Katholieke Sociale Actie (KSA). heeft haar 25-jarig jubileum gevierd met een ontwikelingsavond, waarbij door mej. Corrij de Rijk een voordracht wordt gehouden over de Vlaamsche dichter Guido Gezelle. Voorzitter Th. J. Mouwens wordt gehuldigd.  meer informatie
25-3-1930De heer Lambertus van de Water vraagt schenkvergunning voor sterke drank voor perceel Boterstraat 19.  meer informatie
25-3-1930De twaalf arbeiders van mandenmakerij M.J. Bokhorst aan de Korte Haven zijn in staking gegaan.  meer informatie
26-3-1930In het repetitielokaal in de RK Volksbond heeft de installatie plaatsgehad van Paul van de Putten als dirigent van het nieuwe "Schiedams Mannenkoor". Gesproken wordt door voorzitter J.N. Post en Dr. D. Ris namens het oprichtingscomité.  meer informatie
26-3-1930Mej. Helena Johanna Maria Catharina Wittkampf, oud-regentes van het St. Jacobsgasthuis en algemeen bekend weldoenster, overlijdt op 75-jarige leeftijd.  meer informatie
26-3-1930J. de Zeeuw vraagt een schenkvergunning voor sterke drank voor perceel Rotterdamschedijk N.Z. 34b, hoek Boerhaavelaan O.Z.  meer informatie
26-3-1930H.A. Verhoeckx vraagt schenkvergunning voor sterke drank voor perceel Hoogstraat 136.  meer informatie
27-3-1930B en W hebben aan de Eerste Kamer der Staten Generaal een schrijven gestuurd ivm. de behandeling van de wegenwet, waarin ook de tolheffing is opgenomen. Zij wijzen op het gemis aan regels voor bestaande tollen, die dikwijls zwaardere heffingen aan buurgemeenten opleggen zoals dat ook in Overschie het geval is.  meer informatie
27-3-1930B. Ottenga in Arnhem heeft een schenkvergunning aangevraagd voor perceel Stationsplein 3.  meer informatie
28-3-1930Na herhaalde inbraken bij distilleerderijen zijn 4 jeneverdieven gearresteerd tijdens een inbraak bij Daniël Visser op de Lange Haven. Zij zijn uitgeleverd aan de Officier van Justitie te Rotterdam.  meer informatie
28-3-1930B.J.van de Waard heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het perceel Oude Sluis 17.  meer informatie
28-3-1930In Musis Sacrum wordt een propagandafeestavond gehouden door de afdeling Schiedam van de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'. Inleider is Ir. C. Houtman. Gastspreker is de heer C.J. van Kempen, lid van de Tweede Kamer en specialist in kwesties betreffende Nederlandsch-Indie, die hij ook in zijn toespraak behandelt.  meer informatie
28-3-1930De jaarlijksche tentoonstelling van werkstukken door leerlingen van de Ambachtsschool gemaakt, wordt officieel geopend in aanwezigheid van vele autoriteiten.  meer informatie
29-3-1930In de RK Volksbond vindt de promotie plaats van de leerlingen van de Ambachtsschool. De prijzen worden uitgereikt door voorzitter J. Bitter van de Vereeniging De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken.  meer informatie
29-3-1930J. Bijl en C. Ruigrok worden herkozen als bestuursleden van de Noord-Kethelpolder, tijdens een vergadering van de ingelanden in café "De Vergulde Valk" te Kethel.  meer informatie
29-3-1930Gemeentewerken heeft bij B en W krediet aangevraagd voor riolering en bestrating in de wijk Kortland, o.a. voor de tweede rijbaan in de Burgemeester Knappertlaan tussen de Ary Prinslaan en de Vondellaan.  meer informatie
31-3-1930De werkzaamheden aan den bouw van den nieuwe kademuur op Het Hoofd zijn zover gevorderd, dat een helft opnieuw in gebruik genomen kan worden.  meer informatie
april 1930In de Schiedamse en Vlaardingse pers woedt een discussie over de Tol aan de Vijfsluizen. De discussie betreft het tolrecht in het algemeen, het onderhoud en de verkeerssituatie ter plaatse en de gewenste opheffing.  meer informatie
1-4-1930In navolging van andere gemeenten heeft ook in Schiedam een protest vergadering plaatsgevonden tegen de godsdienst-vervolging in Rusland. In een stampvolle zaal van Musis Sacrum werd het woord gevoerd door: Ds. K. de Bel (Ned.Hervormd), Ds. V. Schmidt (Lutherse Gem), Rabbijn M. Cohen, Deken Schraag (RK) Ds. J.F. Jonkers (Geref) en Dr. F.J. Krop.  meer informatie
1-4-1930De bevolking in Schiedam is in maart 1930 met 518 zielen toegenomen.  meer informatie
1-4-1930De heer Jack Jackson, oud voetballer in de Schotse Leage en trainer van Velox in Utrecht is met ingang van 1 mei 1930 aangesteld als trainer van Hermes-DVS.  meer informatie
1-4-1930In verband met de toename van hoogbouw stellen B en W aan de raad voor tot aankoop over te gaan van een automobieldraailadder en het maken van een opbouw voor de eerstaangekochte Magirusspuit ten behoeve van de Brandweer.  meer informatie
1-4-1930Hermes-DVS en SVV spelen een vriendschappelijke wedstrijd waarbij de besturen er bij de soms zeer onsportieve supporters op aandringen in het belang van de voetbalsport en de vriendschappelijke verhoudingen, ongewenste uitingen na te laten. Tijdens de wedstrijd zal een verbroederingslied gezongen worden.  meer informatie
1-4-1930De heer W.F.W. Eckenhausen, herdenkt dat hij 50 jaar geleden in dienst trad van de gemeente, destijds als particulier klerk bij het kantoor van Invoerrechten en Accijnzen.  meer informatie
1-4-1930Mej. M. Kros te Rotterdam is per heden benoemd tot directrice van het St. Jacobsgasthuis.  meer informatie
1-4-1930B en W bereiken met Rotterdam een overeenkomst over wijziging van de elektriciteits-overeenkomst en vragen daarvoor aan de gemeenteraad machtiging.  meer informatie
1-4-1930L. Blanker heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het perceel Rozenburgerplein 15.  meer informatie
1-4-1930De heer J. van der Griend, werkzaam bij de gemeentesecretarie in Hillegersberg, is door B en W benoemd tot Commies bij de afdeling Algemene Zaken in Schiedam.  meer informatie
2-4-1930Bij de gemeenteraad is een verzoek binnengekomen voor de bouw van een christelijke school aan de Galileïstraat.  meer informatie
2-4-1930De afdeling Schiedam van 'Volksonderwijs' houdt in Musis Sacrum een drukbezochte propaganda-avond met als spreker de heer A.H. van der Most.  meer informatie
2-4-1930B en W doen voorstellen aan de Raad voor de verkoop van diverse percelen bouwgrond aan de Louise de Collignystraat, de Nassau Dillenburgstraat en de Charlotte de Bourbonstraat.  meer informatie
2-4-1930De heer W.P. van Dam, voormalig binnenregent van het St. Jacobsgasthuis gaat procederen tegen zijn ontslag en heeft een vordering ingediend van 16x zijn jaarwedde.  meer informatie
2-4-1930De heer J. Verschure, gasfitter bij de Gemeente Technische Bedrijven, viert zijn 25-jarig jubileum.  meer informatie
3-4-1930Op het terrein tussen de Nieuwe Haven, Vlaardingerdijk en Gordonstraat is de eerste paal geslagen voor een complex nieuwe woningen naar ontwerp van architect D. Dürrer.  meer informatie
3-4-1930E. van Walsum heeft een schenkvergunning aangevraagd voor sterke drank t.b.v. perceel Hoofdstraat 65.  meer informatie
3-4-1930In het gebouw van de Prot.Christelijke Besturenbond vindt een bijeenkomst plaats van de Commissie voor Onderwijs aan Volwassenen, waarbij door voorzitter W.J. Goslinga diploma's werden uitgereikt aan cursisten die 4 jaar achtereen de cursus hebben gevolgd.  meer informatie
3-4-1930De welbekende firma Simon de Wit heeft in de Groenelaan een nieuw filiaal gevestigd.  meer informatie
3-4-1930De Commissie voor Onderwijszaken steunt het verzoek van de christelijke J.Th. de Visserschool aan de Westfrankenlandsestraat voor uitbreiding met enkele leslokalen, maar wijst het verzoek voor de bouw van een gymnastieklokaal af.  meer informatie
3-4-1930Het dezer dagen opgerichte Europese Flesschensyndicaat heeft aan de Vereenigde Glasfabrieken een exportquotum van 31 à 32 miljoen flessen toegestaan op een totale Europese export van 119 miljoen flessen.  meer informatie
4-4-1930Op initiatief van de afdelingen Schiedam van Kerk en Vrede en de Christelijk-Democratische Unie houdt de heer Fedde Schurer uit Sneek een voordracht in het Verenigingslokaal. De heer Schurer werd onlangs als onderwijzer ontslagen omdat men zijn functie niet verenigbaar achtte met zijn werk als vredespropagandist.  meer informatie
4-4-1930De gemeenteraad van Kethel heeft vergaderd onder leiding van burgemeester J. Verveen en daarbij de volgende onderwerpen behandeld. - gemeentebegroting van 1930, welke werd goedgekeurd. - ontslag van onderwijzeres mej. M.W. Bloemendaal. - het opzetten van een schoolartsendienst (afgewezen) - drankvergunning - onderwijs subsidie - bediening nieuwe Poldervaartbrug.  meer informatie
4-4-1930In de gemeenteraadsvergadering van Schiedam werden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - tegemoetkoming aan verhuizende voetbalclubs - benoeming van een verloskundige - uitbreiding christelijke dr. J.Th. de Visserschool aan de Westfrankenlandschestraat. - krediet voor riolering en straataanleg in de Burgemeester Knappertlaan.  meer informatie
5-4-1930Het m.s. Moesi, gebouwd bij scheepswerf De Nieuwe Waterweg voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM), heeft een geslaagde proefvaart gemaakt.  meer informatie
5-4-1930De Schiedamsche Vereniging voor Lichamelijke Oefening THOR geeft in de RK Volksbond een grote gymnastiek uitvoering. De avond werd ingeleid door voorzitter Th. van Woerkom.  meer informatie
5-4-1930Gedeputeerde Staten hebben bij het beroep dat 14 wooneigenaars hadden ingesteld tegen de onbewoonbaarverklaring van een groot aantal woningen, slechts voor 10 woningen het raadsbesluit vernietigd.  meer informatie
5-4-1930Bij de werf Gusto worden twee gepatenteerde kiepbare steenlossers met goed gevolg te water gelaten. De bakken zijn bestemd voor Oran in Algiers.  meer informatie
7-4-1930Tijdens een vergadering van de Algemeene Middenstandsvereeniging in Hotel Beijersbergen wordt de heer S. Hijman tot ere-voorzitter benoemd.  meer informatie
7-4-1930Er is een verschil van mening gerezen tussen Wethouder P. de Bruin en de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs over de taakstelling van genoemde commissie.  meer informatie
7-4-1930Zevenenveertig werklozen uit Schiedam vertrekken naar het werkverschaffingsproject Ruurlo in Gelderland.  meer informatie
8-4-1930De Oranjevereniging houdt in Gebouw Eendracht haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter N.J. Post.  meer informatie
8-4-1930De heer Pieter Troost heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd tbv perceel Lange Kerkstraat 12.  meer informatie
9-4-1930De heer R.J.A. Houppermans vraagt een schenkvergunning aan voor niet-sterke drank tbv perceel Westvest 34.  meer informatie
9-4-1930De Vrijdenkersvereeniging De Dageraad heeft een anti-protestvergadering gehouden in Musis Sacrum. Het woord werd gevoerd door voorzitter W.J. Lindeboom, die een week eerder tijdens de protestvergadering tegen de godsdienstvervolging door Ds. de Bel uit de zaal was verwijderd.  meer informatie
9-4-1930De Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland BBN vraagt het gemeentebestuur aandacht voor de bedroevend slechte toestand van de bestrating en verzakte kademuren van de Noordmolenstraat.  meer informatie
10-4-1930De NV Vereenigde Glasfabrieken publiceert haar jaarrekening over 1929 welke sluit met een netto winst van f. 212.224,-. Er is een voorstel voor 8% dividend uitkering.  meer informatie
10-4-1930Bij de werf Gusto wordt met goed gevolg het aldaar voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) gebouwde enkelschroef motorschip Toradja te water gelaten.  meer informatie
10-4-1930Aan alle leerlingen der zesde klassen van de openbare scholen is van gemeentewege een geschriftje uitgereikt met vermelding van alle openbare onderwijs-inrichtingen voor vervolgstudie en -opleidingen.  meer informatie
10-4-1930C. van Haaften vraagt schenkvergunning voor niet sterke drank ten behoeve van perceel Broersveld 95.  meer informatie
10-4-1930In zaal Tivoli wordt het 25-jarig jubileum gevierd van C.P.H. Ramberg, werknemer bij broodfabriek 'de Nijverheid', waarbij hij werd toegesproken door de heren Jac. Goemans sr. en J.A.J. Goemans, resp. oud-directeur en directeur van deze onderneming.  meer informatie
11-4-1930Ca. 40 cursisten zijn geslaagd voor het tweejarig EHBO-diploma, waarvan het examen werd afgenomen door de dokters A.D. de Leeuw, J. Ormel, A.H. de Bruijn en Hoogendijk.  meer informatie
11-4-1930Even heeft het er naar uitgezien dat de tol op de Vlaardingerdijk tussen Schiedam en Vlaardingen eindelijk zou verdwijnen. De onderhandelingen hebben echter niets opgeleverd tot ergernis van Rotterdam, dat alle baat heeft bij een obstakelvrije weg naar Rotterdam aan Zee. Schiedam verwijt Vlaardingen in de afgelopen jaren veel geld uit de tol te hebben geklopt maar heeft ter verbetering van de Vlaardingerdijk zo goed als niets gedaan. Een Rotterdamse arbitrage zou stellig zijn aan te bevelen.  meer informatie
11-4-1930Aan de Broersvest en de Korte Singelstraat is een begin gemaakt met de sloop van de scheefgezakte en uitgewoonde huizen.  meer informatie
14-4-1930B en W hebben vragen beantwoord van raadslid E. Koopmans over de toestand van het schoolgebouw aan de Lekstraat, dat ernstige verzakkingsverschijnselen vertoont.  meer informatie
14-4-1930Het echtpaar G. van der Most en Trijntje van Wijk in Kethel viert zijn 55-jarig huwelijksfeest. De heer van der Most, oud-machinist van het gemaal in de de Oostabtspolder bekleedt nog functies in de Werkliedenvereniging en de Oranjevereniging.  meer informatie
14-4-1930In Corner House te Rotterdam heeft een bijeenkomst plaatsgehad van belanghebbenden bij het Sterreboschkwartier onder leiding van de heer J.B. de Haay, ter voorbereiding van de oprichting of stichting 'Het Nieuwe Westen' of 'Westen Vooruit'. De stichting wil opkomen voor de belangen van bewoners en bedrijven in deze nieuwbouwwijk. B. Hoogendam is als bestuurslid van de Kamer van Koophandel afgevaardigde in deze commissie.  meer informatie
14-4-1930De RK Vereeniging voor Ziekenverpleging te Schiedam heeft haar jaarverslag over 1929 uitgebracht.  meer informatie
14-4-1930Vandaag is het veertig jaar geleden dat in de St. Jan de Doperkerk aan de Lange Haven en in de O.L.V. Visitatiekerk voor de eerste maal een openbare kerkelijke verering heeft plaatsgevonden van de H. Liduina, patrones van Schiedam. De officiële herdenking is ivm. de paasvieringen verschoven naar 29 april a.s.  meer informatie
14-4-1930Op een adres van de afd. Schiedam van het Nederlands Onderwijzersgenootschap om het personeel van de Centrale Scholen voor het 7e leerjaar een marge van f. 300,- toe te kennen, heeft de onderwijscommissie geantwoord hiervoor wel termen aanwezig te achten, maar dat zij op grond van de wet op dit terrein niet werkzaam mag zijn.  meer informatie
14-4-1930Gemeenteraadslid E. Koopmans stelt vragen over de veiligheid van schoolkinderen en onderwijzers van de school aan de Lekstraat wegens geconstateerde bouwgebreken.  meer informatie
15-4-1930Dansleraar A. Schilperoord organiseert voor zijn leerlingen en familieleden een slotbal in gebouw Tivoli. Mej. C. Sino en H.H. Sitton demonstreerden ingewikkelde quicksteps.  meer informatie
15-4-1930Gebr. Osterholt aan de Nieuwe Haven heeft een proefvaart gemaakt met de race-boot 'Bonnie Lassie' een zg. Amerikaanse stepboot. Er werd een snelheid van 45 km. bereikt.  meer informatie
15-4-1930Harmonie gezelschap OBK brengt een serenade aan het gouden bruidspaar Kramer Freher-Winkel in de Villastraat.  meer informatie
15-4-1930L.J.H. Gudde heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor Overschieschestraat 76a.  meer informatie
15-4-1930Naar aanleiding van herhaalde auto-ongelukken op de gevaarlijke hoek Walvissteeg -Westvest wordt om een verkeersspiegel ter plekke gevraagd.  meer informatie
16-4-1930Het voorlopig comité voor de belangen van het nieuwe Westen vergadert voor de eerste maal, in hotel Beijersbergen. P.van 't Hoff, Rembrandtlaan 64a, treedt voorlopig op als contactpersoon.  meer informatie
16-4-1930De NV Vereenigde Glasfabrieken houdt onder leiding van haar president-commissaris in Den Haag een vergadering van aandeelhouders. Het dividend over 1929 is gesteld op 8%, dit is f. 40,- per aandeel. Directeur H.A.P. Pijnacker doet mededelingen over een samenwerkingsverband met buitenlandse glasproducenten en over de concurrentiemogelijkheden.  meer informatie
16-4-1930De RET gaat met een bus proefrijden in Schiedam, mogelijk met het voornemen de werkingssfeer van haar busbedrijf tot Schiedam uit te breiden.  meer informatie
16-4-1930De Vios Autobusdienst Delft-Schipluiden-Vlaardingen Ambacht-Kethel blijkt zodanig in de behoefte te voorzien, dat een grotere bus, smal met lange carrosserie, in gebruik genomen zal worden.  meer informatie
17-4-1930Floris Vos, lid van de Tweede Kamer voor de "Middenpartij voor Stad en Land" en actievoerder tegen tolheffingen, blokkeert met een groot aantal medestanders de tol aan de Vijfsluizen. Zes Schiedamsche agenten slagen er pas na vier uur in de orde te herstellen.  meer informatie
17-4-1930A.M.E. de Groot vraagt schenkvergunning voor sterke drank in perceel Lange Nieuwstraat 20.  meer informatie
18-4-1930Gemeenteraadslid J. Dinkelaar vraagt aan B en W te bevorderen dat de schoolvakanties in Rotterdam en Schiedam met elkaar overeenstemmen, zulks omdat de grote bedrijven waar bewoners van beide steden werken, de verlofperioden afstemmen op de schoolvacanties.  meer informatie
19-4-1930De Schiedamsche Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen heeft haar uitgebreide jaarverslag over 1929 in de kranten doen publiceren.  meer informatie
19-4-1930SVV Supportersvereeniging 'Door Weer en Wind' heeft onder leiding van haar nieuwe voorzitter J. van Putten in Musis Sacrum een feestavond gehouden. Leen de Bruin bracht enkele eigengemaakte SVV-liedjes.  meer informatie
19-4-1930De plannen voor de bouw van een tunnel aan de Overschiescheweg zijn voorlopig opgeschort, in afwachting van de oplossing van het spoorwegvraagstuk ter plaatse.  meer informatie
19-4-1930NV v/h C. van Zwol heeft op de Rotterdamschedijk 247 een nieuwe winkel ingericht voor de verkoop van haarden, kachels en fornuizen.  meer informatie
19-4-1930Electro-technisch Bureau Joh. Jongsten heeft op de Rotterdamsche dijk naast van Zwol een nieuwe winkel ingericht voor de verkoop van radio- en electro-technische artikelen en lampekappen.  meer informatie
21-4-1930Het Kethelse fanfarecorps St. Radboud behaalt onder leiding van dirigent Joh. Oomes de eerste prijs in de vierde afdeling op het muziekconcours op de Nenijto te Rotterdam.  meer informatie
22-4-1930Ter gelegenheid van 'Paasch-drie' organiseerde de bond van Jong Liberalen afd. Schiedam een soirée dansante in Musis Sacrum. Voorziitter J.C. Broek memoreerde dat het ledenaantal in het eerste jaar is gestegen van 30 tot ca. 80 leden.  meer informatie
22-4-1930De heer J. Jongebreur viert zijn 35-jarig jubileum als werknemer bij de werf Gusto in Slikkerveer en Schiedam.  meer informatie
23-4-1930De Coöp.Telefoonvereeniging 'Het Streeknet voor de Beneden-Maas' heeft onder leiding van voorzitter Ir. C. Houtman haar jaarvergadering gehouden in Musis Sacrum.  meer informatie
23-4-1930De Schiedamsche Reddingsbrigade SRB heeft in Gebouw Eendracht haar jaarvergadering gehouden ter voorbereiding van het zomerseizoen. De heer Chr. Meivogel werd gekozen tot bestuurslid als opvolger van J. Huizer.  meer informatie
23-4-1930De NV Schiedamsche Cartonnagefabriek vraagt vergunning voor oprichting van een cartonnagefabriek in het pand Oranjestraat 8.  meer informatie
23-4-1930De Vereeniging tot Bestrijding der TBC te Schiedam heeft haar 19e jaarverslag uitgebracht. Hieruit blijkt dat de verwarde financiële toestand is opgelost door de nieuwverkozen penningmeester S.J. Kleijn met medewerking van den heer A.M. van den Bos, chef van den Gemeentelijke Accountantsdienst.  meer informatie
23-4-1930De Rotterdamsche Spiegel- en Lijstenfabriek heeft een nieuwe winkel gevestigd aan de Rotterdamsedijk.  meer informatie
24-4-1930Tooneelvereeniging 'Utile Dulci' geeft ten bate van de Schiedamsche Gezondheidskolonie in Musis Sacrum een uitvoering van de comedie 'De Zonderlinge Bruidegrom' van Joh.W. Broedelet.  meer informatie
24-4-1930De jeugdkoren van ASAF geven in de Oosterkerk een uitvoering. Ds. van de Woude houdt een toespraak en Ds. Jonkers gaat voor in gebed.  meer informatie
24-4-1930De CAB ("Comité voor Auto- en Boottochtjes") organiseert de eerste autotocht van het seizoen naar de Bollenstreek met 12 deelnemers.  meer informatie
24-4-1930In aanwezigheid van burgemeester H. Stulemeijer en vele andere autoriteiten houdt de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afd. Schiedam in Gebouw Eendracht een propaganda avond waarbij het woord wordt gevoerd door deken A.J.C. Schraag en Ds.P.C.A. Halffmann.  meer informatie
25-4-1930Naar aanleiding van de rellen rond de tol bij de Vijfsluizen worden in de gemeenteraad van Vlaardingen vragen gesteld over het uitstel van de opheffing van deze tol door de Gemeente Schiedam.  meer informatie
25-4-1930J. Vis vraagt een schenkvergunning aan voor licht alcoholhoudende drank in het perceel Josef Israëlsstraat 18b.  meer informatie
25-4-1930Het Toonkunst-Koor geeft ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan in de RK Volksbond een herdenkingsconcert onder leiding van dirigent Max Vredenburg en met medewerking van bas-bariton Willem Ravelli. De heer M. Horn wordt gehuldigd i.v.m. zijn 25-jarig penningmeesterschap.  meer informatie
25-4-1930J.A. Overdevest vraagt een schenkvergunning voor sterke drank aan t.b.v. perceel Prinsensteeg 2. S.J. Rosman vraagt hetzelfde voor de bovenlocaliteit van perceel Stadhouderslaan 26a.  meer informatie
26-4-1930Het Schotsche Vendel, troep II der afdeling Schiedam van de Nederlandsche Padvinders viert in gebouw Eendracht een feestavond. Schipper Plooy, tijdelijk leider voor Schiedam, opent de avond.  meer informatie
26-4-1930De Emmabloem-collecte voor de TBC-bestrijding brengt dit jaar f. 1654,- op, dat is 400 gulden meer dan vorig jaar.  meer informatie
26-4-1930De Schiedamsche Voetbalvereeniging SFC viert het tweede lustrum in zaal Harmonie in de Nieuwstraat. Oprichter J. de Jong viert eveneens zijn 10-jarig jubileum. De vereniging werd destijds opgericht door scholieren van de ambachtsschoool.  meer informatie
27-4-1930In de bekerwedstrijd tegen Zeeburgia (Amsterdam) betaalt SVV een 3-3 gelijkspel.  meer informatie
28-4-1930In de RK Volksbond heeft de definitieve oprichting plaatsgehad van de Vereniging Schiedam-West, die in samenwerking met officieele instanties gaat ijveren voor de belangen van de wijk in opbouw. Er werden 11 bestuursleden gekozen: L. Heukels (voorzitter), A. Hoek, A. Jonkers, J.K. Dominicus, P. van 't Hoff, C. Korsten, J.D. Wuisters, J.B. de Haay, Th. v.d. Berg, Th. Mouwens en A. Landsbergen.  meer informatie
28-4-1930De Vereeniging tot bestrijding der TBC heeft in het Consultatiebureau aan de Schoolstraat onder leiding van dokter A.H. de Bruijn haar jaarvergadering gehouden, waarbij het gepubliceerde jaarverslag werd behandeld.  meer informatie
28-4-1930De heer H.L. Letsch vraagt een schenkvergunning voor sterke drank ten behoeve van perceel Kortlandstraat 28b.  meer informatie
28-4-1930Gemeenteraadslid W. Broek stelt vragen aan het college van B en W over de gebeurtenissen rond de tol aan de Vijfsluizen.  meer informatie
28-4-1930Op de asberg aan de Rotterdamsedijk wordt nog maar weinig vuil gestort. Het meeste vuil gaat nu naar de nieuwe vuilnisbelt aan den Vlaardingerdijk in den Babberspolder.  meer informatie
29-4-1930De Zusters Theresianen van het Carmel-klooster in de Warande gaan Schiedam verlaten en zich vestigen in Egmond aan den Hoef.  meer informatie
30-4-1930B en W stellen een verlaging van de Gemeentelijke Inkomstenbelasting voor met 11%, zulks als gevolg van de Nieuwe Wet op de financiële verhouding die op 1 mei 1931 in werking treedt.  meer informatie
30-4-1930De Gemeenteraad van Kethel is in spoedvergadering bijeengeweest onder voorzitterschap van Burgemeester J.L. Verveen. Behandeld werd het conflict met HIJSM over het onderhoud van de opritten bij de overwegen op het baanvak Schiedam-Vlaardingen, dat 45 cm. is opgehoogd.  meer informatie
30-4-1930B en W antwoorden schriftelijk op de vragen van raadslid W. Broek over de problemen rond de tol aan de Vijfsluizen. Zij stellen dat gewerkt wordt aan de verkeersverbetering ter plaatse en dat over opheffing van de tol uitgebreid wordt gecorrespondeerd.  meer informatie
30-4-1930De Vereeniging 'De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken' houdt in het schoolgebouw in de St. Liduinastraat haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J. Bitter.  meer informatie
1-5-1930De RK Kiesvereniging in Kethel heeft in het Vereenigingsgebouw haar jaarvergadering gehouden onder leiding van voorzitter J.A. Olsthoorn.  meer informatie
1-5-1930In de RK Volksbond worden de feestelijkheden ingezet rond het tweede lustrum van RKSV Excelsior. Het woord wordt gevoerd door voorzitter E.A. Leenderts en geestelijk adviseur kapelaan A. Raaffels.  meer informatie
1-5-1930In de vergadering van de Kamer van Koophandel onder voorzitterschap van J.H.van Linden van den Heuvell is medegedeeld dat de directeur-generaal der PTT heeft toegezegd, dat zo spoedig mogelijk verbeteringen worden aangebracht aan het Schiedamsche Postkantoor.  meer informatie
1-5-1930De heer C. van Daalen, hoofd van de Dr. de Visserschool vierde zijn 25-jarig jubileum bij het bijzonder onderwijs. Hij werd op school gehuldigd door T. Slavenburg namens het schoolbestuur en Ds. K. de Bel namens de kerkeraad.  meer informatie
1-5-1930De 1 mei-viering bestaat dit jaar uit een optocht met als belangrijkste deelnemers de AJC en de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB), en een vergadering in het Volksgebouw waar het woord wordt gevoerd door P. de Bruin.  meer informatie
1-5-1930Voor de tweede maal heeft een groep actievoerders uit Schiedam en Vlaardingen een poging gedaan om de Vlaardingse tol te bestormen. De poging kon verijdeld worden, omdat de autoriteiten van te voren op de hoogte waren.  meer informatie
2-5-1930De gemeenteraad heeft de navolgende onderwerpen behandeld: - het monopolie van de RET - indirect krediet aan de Vrijwillige Landstorm - de Vlaardingse tol - de vermenigvuldigingsfactor voor de de plaatselijke directe belastingen. - diverse benoemingen.  meer informatie
2-5-1930B en W hebben in een schrijven aan de raad medegedeeld dat zij met de RET zijn overeengekomen aan hen de belangrijkste concessies te verlenen voor de vervoersverbindingen in onze gemeente. De concessies van autobusdiensten van Leeuwen en Kapel worden ingetrokken, die van van der Ende en Willemsen worden aangepast.  meer informatie
3-5-1930De Vereeniging Schiedamsche Roode Kruis Transport Colonne houdt in de RK Volksbond een feestavond.  meer informatie
3-5-1930Ingevolge de overeenkomst tussen de Gemeente en de RET worden nieuwe buslijnen en nieuwe routes vastgesteld voor de trajecten Rubensplein-Station en Rozenburgerplein-Station.  meer informatie
3-5-1930Garage Unique, eigenaar F. Blok, heeft stellingen gevestigd in de panden BK Laan 8-10-12 en 18 en een showroom op BK Laan 2, nadat de vestiging op Nieuwe Haven 247 moest worden ontruimd.  meer informatie
5-5-1930In de suikerwerkenfabriek van de firma DOVO aan de Westerkade 24 is ingebroken. Er werd f. 107,- ontvreemd.  meer informatie
5-5-1930De NSC becommentarieert de houding van de SDAP ten opzichte van de Vrijwillige Landstorm en de aantijgingen van P. de Bruin tegen Ds. Halffman en Deken Schraag. (zie ook NSC 7 mei)  meer informatie
5-5-1930Onder grote belangstelling houdt de afd. Schiedam van de Nederlandsche Protestanten Bond in Musis Sacrum een bondsavond.  meer informatie
6-5-1930De heer C.P. Douw is door B en W benoemd als tweede brugwachter.  meer informatie
7-5-1930De heer J. Pas, inspecteur bij het Lager Onderwijs, viert zijn 40-jarige verbintenis met het onderwijs. Hij wordt uitgebreid gehuldigd in de RK Volksbond, voor welke festiviteit een ere-comité en een uitvoerend comité zijn ingesteld.  meer informatie
7-5-1930De Permanente Commissie uit den Middenstand onder leiding van den Heer Joh. Brounts besluit in een vergadering in het najaar weer een winkelweek te organiseren.  meer informatie
7-5-1930M. Vogelezang heeft vergunning gevraagd voor de oprichting van een banketbakkerij in het pand Mariastraat 107.  meer informatie
7-5-1930De heer J.J.F.M. Smulders, directeur van NV Werf Gusto v/h Fa. A.F. Smulders krijgt bij Koninklijk Besluit toestemming de hem verleende onderscheiding als Ridder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk, te aanvaarden.  meer informatie
8-5-1930Gemeenteraadslid J. Dinkelaar van de SDAP heeft B en W vragen gesteld over de slechte toestand van de bestrating in de Gorzen, speciaal rond het Rozenburgerplein.  meer informatie
8-5-1930De bevolking van Schiedam nadert de 50.000. In de maand april is de bevolking gestegen van 48.906 tot 49.512 zielen.  meer informatie
9-5-1930Naar aanleiding van de overeenkomst van de gemeente met de RET hebben de gemeenteraadsleden B.G. Hoogendam en H. van der Kraan aan B en W vragen gesteld over de 100% verhoging van de abonnementen en over een eventuele overname door de RET van chauffeurs van de opgeheven autobus-ondernemingen.  meer informatie
9-5-1930Mannenkoor Orpheus onder leiding van Eduard Flipse geeft in de Grote Kerk een bijzonder geslaagd kerkconcert.  meer informatie
9-5-1930Een tiental ingezetenen heeft een voorlopig comité gevormd voor de oprichting van een Schiedamsche afdeling van Het Groene Kruis. Voorzitter en secretaris zijn de heren Joh. Nauman en C.P. van Hulten.  meer informatie
9-5-1930De Hermes-DVS spelers De Bruin, Scheffer en Jaap van de Griend zijn opgesteld in het Rotterdamsch elftal dat speelt tegen Birmingham FC.  meer informatie
9-5-1930De muziekvereeniging Gusto schrijft bij gelegenheid van haar 20-jarig jubileum een nationaal muziek- en zangconcours uit dat gehouden wordt op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Leden van de jury zijn o.a. de heren Eduard Flipse en Joh. Boers.  meer informatie
9-5-1930De heer J. van Katwijk heeft een schenkvergunning aangevraagd voor licht alcoholische drank voor de lokaliteit Hoofdstraat 127b.  meer informatie
10-5-1930Mej. G. Jurgens en de heer J. van Katwijk hebben een schenkvergunning gevraagd voor sterke drank in het perceel Hoofdstraat 127b.  meer informatie
10-5-1930De City-Bazar aan de Hoogstraat stelt aan de binnenkort te verwachten 50.000e inwoner een kinderfiets of een poppenwagen ter beschikking en voor de moeder een groote flesch eau de cologne.  meer informatie
10-5-1930De nog jonge Schiedamsche Toneelvereniging Eigen Studie, voert in het verkooplokaal aan de Lange Haven een viertal toneelstukjes op.  meer informatie
10-5-1930De afdeling Schiedam van de EHBO houdt onder leiding van voorzitter N. de Goederen een feestavond in de RK Volksbond.  meer informatie
11-5-1930De heer C. Dirkzwager Sr. oprichter van de distillateursfirma M. Dirkzwager Az. viert zijn 70e verjaardag.  meer informatie
11-5-1930De afdeling Schiedam van de Nationale Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden heeft onder leiding van voorzitter Tj. Robberegt in Musis Sacrum haar 12½-jarig jubileum gevierd.  meer informatie
12-5-1930De gemeente en de RET zijn tot overeenstemming gekomen over de exploitatie van 3 locale buslijnen als toevoerlijn voor de tramlijnen 4 en 8. De gemeente Rotterdam verstrekt een krediet van f. 102.000,- voor de aanschaf van de hiervoor benodigde 6 autobussen.  meer informatie
12-5-1930In Kethel houdt de Vereniging voor Ziekenverpleging, onderafdeling van Het Groene Kruis, haar jaarvergadering in De Vergulde Valk onder leiding van voorzitter J.C.C. Blommendal.  meer informatie
12-5-1930In het kader van de werkverschaffing is voor de eerste maal een ploeg van 11 werklozen vertrokken naar het project Witteveen.  meer informatie
14-5-1930B en W geven een uiteenzetting over de problemen rond de tol die door de gemeente Vlaardingen op de weg Schiedam-Vlaardingen geheven wordt. In verband met de hoge wegenbelasting wordt deze tolheffing als onterecht beschouwd, ook omdat deze niet aan onderhoud van wegen ten goede komt maar aan de algemene huishouding van Vlaardingen.  meer informatie
15-5-1930De heer H. Harm, hoofdbedrijfsleider van de afd. scheeps- en constructiebouw bij de werf Gusto, viert zijn zilveren ambtsjubileum.  meer informatie
15-5-1930B en W melden aan de gemeenteraad de omstandigheden die de oorzaak zijn van de vertraagde verplaatsing van de vuilnisbelt aan de Zuidzijde van de Rotterdamsche dijk, hetgeen o.a. te maken heeft met de vertraagde verbreding van de Rotterdamsche dijk. Er wordt evenwel geen vuil meer aangevoerd.  meer informatie
15-5-1930Wederom start de SAC (Schiedamsche Avond Competitie) voor voetbal. Deelnemende bedrijven cq clubs zijn: Door Eendracht Sterk (DES), Standaart's FC, VVR (fa.Roelants), Pro Patria, De Komeet en Steeds Vooruit (Hermes-DVS supporters).  meer informatie
15-5-1930Schiedam heeft 50.000 bewoners. Als 50.000e werd geregistreerd: Neeltje Jacoba Willemina Wessels, dochter van Dominicus Cornelis Wessels en Johanna Adriana Kruijt, geboren op 15 mei 1930.  meer informatie
16-5-1930Directeur A. Findhammer van de Nederlandsche Klinknagelfabriek aan den Noordvestsingel viert zijn 25-jarig jubileum. Hij begon als jongste bediende bij het bedrijf van de fa. van Thiel in Helmond.  meer informatie
16-5-1930Door deelname aan het werkverschaffingsproject te Witteveen, komt de deelname aan het project Ruurlo te vervallen. De tewerkstelling van Schiedamsche werklozen te Eenerveld blijft wel gehandhaafd.  meer informatie
17-5-1930RKSV Excelsior heeft bij gelegenheid van het 2e lustrum een grote fancy-fair in de RK Volksbond.  meer informatie
17-5-1930Door de heer P. de Bruin. gemeenteraadslid en tevens lid van de Provinciale Staten, zijn vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de omstreden tolheffing tussen Schiedam en Vlaardingen.  meer informatie
17-5-1930Bij gelegenheid van de geboorte van de 50.000e inwoonster waait vanaf het stadhuis en van de toren van de Grote Markt de nationale driekleur. Aan H.M. de Koningin en aan den Commissaris der Koningin is telegrafisch kennisgegeven van de 50.000e inwoner.  meer informatie
17-5-1930De 50.000e inwoner (inwoonster) van Schiedam heeft cadeau's gekregen van de HAV-bank, het gemeentebestuur, de Fa. Leenmans, de fa. H. Wijsbroek, de fa. A. van der Sman en de Fa. Govaerts.  meer informatie
17-5-1930Het 40-jarig bestaan van het Korps Schiedam van het Leger des Heils wordt ingeluid met een feestelijke samenkomst in de Legerzaal aan de Lange Haven, in aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders.  meer informatie
17-5-1930Behalve met een fancy-fair wordt het 2e lustrum van RKSV Excelsior '20 ook gevierd met een junioren- toernooi en met een wedstrijd van het eerste elftal tegen een RK Rotterdamsch elftal, die helaas met 0-4 verloren ging.  meer informatie
17-5-1930Schiedam is vanaf heden weer een muziekvereniging rijker. Het is een onderafdeling van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV), de Mondaccordeonclub Bravo.  meer informatie
17-5-1930De directeur der gemeentewerken heeft krediet aangevraagd voor bestrating en riolering van de Boerhaavelaan Noord, het Lorentzplein, de Edisonstraat, het van 't Hoffplein, de Buys Ballotstraat en de Halleystraat, een en ander in verband met de voortgaande bebouwing in Oud Mathenesse.  meer informatie
17-5-1930Voetbalvereniging Ursus viert in Musis Sacrum haar 2e lustrum onder leiding van feestcommissie-voorzitter J. Bergeijk. Voorzitter G.P.J. van der Toorn werd gehuldigd.  meer informatie
17-5-1930Bij gelegenheid van de geboorte van de 50.000e Schiedammer brengt de burgemeester met zijn echtgenote een bezoek aan de jonggeborene en haar moeder. De fa. P.C. Poppezijn schenkt een kinderwagen. Ook aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt kennisgegeven van het bereiken van de 50.000 inwoners. De Spaarbank Schiedam Anno 1820 schenkt een spaarpot met 5 gouden tientjes.  meer informatie
18-5-1930De heer B.J. Wijnvelt hoofd van de Groen van Prinsterer-ULO-school van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, overlijdt op 67-jarige leeftijd.  meer informatie
18-5-1930Pater Aloysius van Dijk O.P. viert zijn 35-jarig priesterjubileum bij de parochie St. Jan de Doper aan de Lange Haven.  meer informatie
19-5-1930Dr. E.van Raalte uit den Haag houdt bij gelegenheid van Volkenbondsdag een rede voor de leerlingen van Stedelijk Gymnasium en de Rijks HBS over de betekenis van den Volkenbond.  meer informatie
20-5-1930In een vergadering in Musis Sacrum vindt de officiële oprichting plaats van de afdeling Schiedam van het Groene Kruis. Initiatiefnemers zijn mevr. Benthem-de Wilde, mevr. Van der Schalk en de heer Joh. Nauman. Men begint met 60 leden.  meer informatie
20-5-1930De 8-jarige Johannes David Schewe is bij het oversteken van de Rotterdamschedijk bij het Roode Hek tegen een kolenvrachtauto gelopen en als gevolg daarvan in het ziekenhuis overleden.  meer informatie
21-5-1930De Christelijke Middenstands Vereeniging discussieert in een vergadering onder leiding van B.G. Hoogendam over de winkelsluitingswet.  meer informatie
22-5-1930Er wordt een comité gevormd dat de bedoeling heeft te komen tot de oprichting van een Belangenvereniging voor de winkeliers van de Hoogstraat. Initiatiefnemers zijn o.a. de heren P.J.J. Engering, M .van Apeldoorn, S.K. van de Berg, Joh. Brounts, A.E. Jansen, W. Jansen, J. Krabbendam, P.C. Poppezijn en P.J. v.d. Sman.  meer informatie
23-5-1930B en W delen de Raad mede dat de nieuwe begraafplaats op 16 juni a.s. zal worden opengesteld.  meer informatie
23-5-1930Het gezin van Neeltje Wessels, de 50.000e inwoonster van Schiedam heeft van v.d.Meer en Schoep een maand vrij brood aangeboden gekregen. Sijtje Post, Parallelweg 112c, de 50.001e, kreeg als troostprijs een week vrij brood.  meer informatie
23-5-1930De RK Vereeniging voor Ziekenverpleging houdt onder leiding van voorzitter J.A.J. Nolet haar jaarvergadering in de bestuurskamer van de RK Volksbond.  meer informatie
23-5-1930De 5-jarige Cornelis de Wit uit de Nieuwstraat 7a valt bij de Beursbrug in de Lange Haven en verdrinkt.  meer informatie
24-5-1930De gemeenteraadsvergadering van Kethel onder voorzitterschap van burgemeester J.L. Verveen behandelde o.a. de volgende onderwerpen: - de vermenigvuldigingsfactor 1930/1931 - steunaanvraag van een werkloze bewoner - bijdrage aan de Ned.Ver.v.Christelijk Volksonderwijs. - heffing van bruggeld aan Huis te Riviere. - benoeming onderwijzeres.  meer informatie
24-5-1930De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, afd. Schiedam, viert in Musis Sacrum onder leiding van presidente mevr. A.M. Deelder-Diependaal het 12½-jarig jubileum.  meer informatie
24-5-1930Dokter D. Ris Jzn. herdenkt dat hij 35 jaar geleden aan de Leidsche Universiteit tot arts werd bevorderd.  meer informatie
24-5-1930De onderbouw van de in 1926 in gebruik genomen H. Hartkerk aan de Lekstraat is ingericht als parochiehuis, bestaande uit een toneelzaal en vele andere vertrekken die voor het parochieel jeugdwerk in gebruik worden genomen, alsmede voor een kleuterschool en als repetitielokaal voor het zangkoor.  meer informatie
26-5-1930De commissie van deTechnische Bedrijven stelt de raad voor de Gasfabriek uit te breiden met twee gasovens. De bestaande procuctiecapaciteit ad 36.000 m3 per etmaal kan daarmee met 20.000 m3 worden uitgebreid, hetgeen wegens de bevolkingstoename noodzakelijk wordt geacht.  meer informatie
26-5-1930Er is een AVRO-comité opgericht om bij minister P.J. Reijmer van Waterstaat (die ook ging over het zendtijden besluit) te protesteren tegen de voorgestelde zendtijd-verdeling. In het comité hebben o.a. zitting: J. Bitter (voorzitter), Mr.C. Vermaas, mevr. J. van Buysen-Spruyt, G.W. van Bergen Walraven, e.a.  meer informatie
26-5-1930Volgens Ds. Tonsbeek versterkt de toename van de Schiedamsche bevolking het protestantse element. Van de laatste 7.000 nieuwe bewoners waren er 1.000 Roomsch Katholiek en 6.000 protestant. Aan de ouders van de 50.000e inwoner, die tot de Nederlands Hervormde Kerk behoren, is een bijbel geschonken.  meer informatie
27-5-1930Het Diletanten-Symphonie-orkest. Ludwig van Beethoven geeft in de RK Volksbond een zeer geslaagde uitvoering van populair klassieke muziek.  meer informatie
27-5-1930B en W hebben de onderhandse aankoop voorgesteld van enkele panden aan de Hoflaanstraat die ruimte moeten maken voor de nieuwe brandweerkazerne.  meer informatie
27-5-1930Het korfballen begint populair te worden. We zien dat in de oprichting van de Korfbalvereniging "Sportclub Schiedam".  meer informatie
27-5-1930De NV American Petroleum Company vraagt vergunning voor de plaatsing van ondergrondse benzine reservoirs ad 6.000 liter voor de panden Groenelaan 111, Lekstraat 15-17 en Groenweegje 23.  meer informatie
27-5-1930De NV Rederij van der Schuyt hervat op Hemelvaartsdag 29 mei, de passagiersvaarten naar Hoek van Holland met een opstapplaats aan het Hoofd.  meer informatie
27-5-1930In verband met het 5-jarig bestaan van de rechtstreekse telefoonverbinding Schiedam-Rotterdam, is de 'Coöp.Telefoonvereeniging Streeknet voor de Beneden-Maas' overeenkomstig de statuten opgeheven. De leden ontvangen hun entreegeld ad. f. 10,- verminderd met 5 maal f. 1,- jaarcontributie terug.  meer informatie
27-5-1930B en W stellen aan de raad de overname voor van een groot aantal panden, gelegen in het onteigeningsgebied tussen de Rotterdamsedijk, Broersvest, Singel en Lange Singelstraat. De overnamebedragen vastgesteld mede door bemiddeling van raadsman Mr. Th.A. Fruin worden billijk geacht.  meer informatie
28-5-1930Het opspuitingswerk voor de verbreding van de Rotterdamsedijk is begonnen.  meer informatie
28-5-1930De Vereniging "Zwakzinnigenzorg" vraagt aan de Gemeente een subsidie van 25 ct. per dag per leerling voor uitzending naar buiten. Tevens verzoekt men aan B en W een wijziging in de subsidieregeling, zodat de kosten voor administratie en toezicht ad. f. 250,- per jaar ook als te subsidieren algemene kosten worden beschouwd.  meer informatie
28-5-1930Het Schiedamsche Drankweercomité vraagt aan de Gemeenteraad voor 1930 een subsidie van f. 200,- .  meer informatie
28-5-1930De financiele commissie stelt B en W voor om de subsidie-aanvraag van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente voor f. 469.29, zijnde het bedrag van het tekort in 1929 voor Diaconessen-arbeid, voor de helft te honoreren.  meer informatie
29-5-1930Gusto's Muziekvereniging houdt op deze Hemelvaartsdag een prachtig geslaagd concours in het Volkspark.  meer informatie
30-5-1930De Gemeenteraad behandelt de volgende onderwerpen: - de Vlaardingse tolkwestie en het optreden van de Schiedamsche politie bij de tolbestorming. - de overlast van de vuilnisbelt aan de Rotterdamsedijk. - kadeherstel aan de Noordmolenstraat - straataanleg in Oud-Mathenesse - ingebruikneming van de Alg. Begraafplaats - diverse bestemmingen en kredietverleningen.  meer informatie
30-5-1930De Dekenale Jeugdraad heeft i.v.m. de opnieuw te organiseren RK Kindervacantiespelen, waaraan naar schatting 1200 kinderen zullen deelnemen, aan B en W gevraagd het sportterrein aan de Havendijk hiervoor beschikbaar te stellen en een subsidie te verlenen.  meer informatie
31-5-1930De heer A. Geertsema, onderwijzer van de Groen van Prinsterer-ULO school aan de Singel is benoemd tot hoofd van deze school als opvolger van de overleden heer B.J. Wijnveldt.  meer informatie
31-5-1930Het aantal zeeschepen dat te Schiedam vracht heeft ingenomen, bedroeg tot 31 mei 211 tegen vorig jaar 127 schepen. Het is echter geen teken van opbloei van de Schiedamse haven. De oorzaak ligt in de geringe vrachtovername die de schepen uit kosten-overweging tijdelijk van Rotterdam naar Schiedam doet uitwijken.  meer informatie
31-5-1930Volgens niet bevestigde berichten hebben B en W van de regenten van het St. Jacobsgasthuis een bouwplan ontvangen voor een nieuw tehuis, dat gebouwd gaat worden op een terrein tussen de verlengde Burgemeester Knappertlaan en de Ary Prinslaan.  meer informatie
31-5-1930B en W hebben schriftelijk antwoord gegeven op de vragen van het raadslid J. Dinkelaar over de slechte toestand rond het Rozenburgerplein, over de gewenste plantsoenering op dit plein en op het Wilhelminaplein, en over de rommel langs de openbare weg bij het Spuikanaal.  meer informatie
31-5-1930Lidmaten van de Nederlands Hervormde Kerk verzoeken met 2000 adhaesiebetuigingen aan de Kerkeraad, in 1930 en volgende jaren enige doopbeurten voor de vrijzinnige leden van de gemeente beschikbaar te stellen.  meer informatie
juni 1930Gemeentewerken heeft krediet aangevraagd voor het asfalteren van de Burgemeester Knappertlaan tussen de Thomas à Kempisstraat en het St. Liduinaplein, ter vervanging van de klinkerbestrating.  meer informatie
1-6-1930De netto woningvermeerdering in Schiedam bedroeg van 1 januari 1927 tot 1 juni 1930 een aantal van 3383 woningen. De woningvoorraad op 1 juni 1930 bedraagt 13190 stuks.  meer informatie
1-6-1930RKSV Excelsior besluit de viering van haar 2e lustrum met een H. Mis in de Frankelandse kerk, een receptie in Musis Sacrum en een toneelvoorstelling in de RK Volksbond.  meer informatie
1-6-1930In de maand mei is de bevolking gestegen van 49512 tot 50286 inwoners. Dit aantal kwam tot stand door geboorten (+112) vestiging (+922) overlijden (-41) en vertrek (-219).  meer informatie
2-6-1930Onder de naam "Schiedamsche Toneelvereniging Onderling Kunstgenot" is een nieuwe toneelspelersclub opgericht.  meer informatie
2-6-1930Bij de werf Gusto wordt een stalen kraanponton voor een 300 tons drijvende kraan te water gelaten, die voor een Franse opdrachtgever werd gebouwd.  meer informatie
3-6-1930De fabriek van isolatie-materiaal "Fortuna" aan de Korte Haven gaat de productie ter hand nemen van ijskoelkasten, die door de lage prijs binnen het bereik kunnen komen van vrijwel ieder gezin.  meer informatie
3-6-1930De Vereeniging ter bevordering van de Belangen der Nederlandsch Hervormde Kerk heeft het pand Nieuwe Haven 155 gekocht van de erven van wijlen Mej. H.M.A. Nolet. Het pand gaat dienst doen als nieuw verenigingslokaal, ter vervanging van de huidige verenigingslokalen gebouw "Irene" op de Grote Markt en het verenigingslokaal aan de Broersvest.  meer informatie
4-6-1930De Boerenleenbank te Kethel houdt onder leiding van president-directeur J. de Jong een druk bezochte jaarvergadering. De omzet van de bank bedroeg in 1929 ruim f. 770.000,-.  meer informatie
4-6-1930De heer Thom. Vink vestigt in de samengetrokken winkelpanden Rotterdamschedijk 225-227 een Heren-modemagazijn annex hoeden- en pettenzaak.  meer informatie
5-6-1930Uit het verslag van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs over 1929 blijken in dat jaar - 5789 aanbiedingen geweest te zijn van werkzoekenden - 2766 aanvragen geweest te zijn van werkgevers - 2288 plaatsingen via de beurs zijn bemiddeld.  meer informatie
6-6-1930De Gemeentelijke Inlichtingendienst, belast met de werkzaamheden voor het Burgelijk Armbestuur ter zake van steunverlening aan crisiswerklozen, brandstofvoorziening, schoolvoeding en -kleding, brengt verslag uit over 1929. De steunuitkering blijkt tot één derde te zijn verminderd.  meer informatie
8-6-1930Omwonenden van het Julianapark klagen over het onafgebroken gerinkel van de bellen door ijscomannen op de twee zomerse pinksterdagen.  meer informatie
8-6-1930Politieman 3e klasse J. Brinkman, nachtagent, wonende Broersveld 135, komt door brand om het leven. Vermoedelijk is hij door een beroerte getroffen en heeft hij in zijn val een brandende petroleumlamp meegetrokken.  meer informatie
9-6-1930Leden van de Mannencongregaties van de Parochies O.L.V. Visitatie, O.L.V. Rozenkrans en H. Hart maken hun jaarlijkse bedevaart naar Brielle. De tocht is over het water gaat met het m.s. Maasnymph.  meer informatie
9-6-1930Gusto's Muziekvereniging houdt op de stralende Tweede Pinksterdag haar tweede muziekconcoursdag in het Sterrebos, die opnieuw een zeer geslaagd verloop heeft.  meer informatie
10-6-1930B en W van Kethel hebben de onteigeningsplannen voor de Spaansche- en Oostabtspolder ter inzage neergelegd. Rotterdam wil in deze polders de baggerspecie, afkomstig van de Havenwerken daar storten, hetgeen voor de Kethelse bewoners als een naderend onheil wordt beschouwd.  meer informatie
10-6-1930In antwoord op schriftelijke vragen van de raadsleden Van der Kraan en B.G. Hoogendam over de vermeende 100% verhoging van de prijs voor een maandabonnement van de RET gesteld t.o. de prijs van een maandabonnement op de bus van Van der Ende, schrijven B en W dat de werkelijke verhoging slechts 27,5 % bedraagt waarvoor bovendien ook op zaterdag en zondag mag worden gereden.  meer informatie
11-6-1930Een vergadering in Musis Sacrum onder voorzitterschap van A.van Duinhoven namens het comité Hoogstraatbelangen, heeft geleid tot de officieele oprichting van de Vereniging Hoogstraatbelangen, waarvoor zich reeds 63 winkeliers van de Hoogstraat en de Korte Dam als lid hebben aangemeld. Men acht een verbetering van de Hoogstraat als stadscentrum zeer urgent i.v.m. de stadsuitbreiding in het westen en oosten.  meer informatie
11-6-1930Louis Daniëls, directeur van het Pandora- (later Monopole)-theater op de Hoogstraat, biedt ter gelegenheid van zijn 3-jarig jubileum, aan de bewoners van de Schiedamse Bejaardenhuizen en Weeshuizen een gratis filmvoorstelling aan.  meer informatie
11-6-1930Kunstschilder W. Adolfs houdt in de parochiezaal van de H. Hartkerk een uiteenzetting over de muurschildering die hij in deze kerk onderhanden heeft. Het kunstwerk dat aan pastoor Müller wordt geschonken stelt de 12 apostelen en de 12 zonen van Jacob voor, omringd door voorstellingen uit het visioen van Johannes in de Apocalyps..  meer informatie
12-6-1930De door brand omgekomen politie-agent J. Brinkman wordt met politie-eer begraven. Aan het graf wordt gesproken door Ds. Tonsbeek en politie-commissaris F. Ellenberger.  meer informatie
13-6-1930Na een aanvankelijke toezegging heeft het bestuur van de RK Volksbond geweigerd aan het AVRO-comité de grote zaal ter beschikking te stellen voor het houden van een protestvergadering, omdat zij vreest dat hierdoor katholieke belangen kunnen worden geschaad..  meer informatie
13-6-1930Sander Jan Klerk jr., zoon van de eigenaar, legt de eerste steen voor de bouw van het nieuwe Corner House aan de Rembrandtlaan. De bouwers zijn de heren Jonkers en Wals. .  meer informatie
14-6-1930De Loopuyt's Bank behaalde in 1929 een brutowinst ad. f. 168.800,- netto f. 125.800,- Van deze winst wordt f. 50.000,- gereserveerd en een dividend uitgekeerd van 4½ %  meer informatie
14-6-1930De heer Th.J. Mackay heeft een schenkvergunning gevraagd voor licht alcoholische drank voor het perceel Hoogstraat 136.  meer informatie
15-6-1930De Schiedamsche neomist de Weleerw. Heer W.J.A. Mulder heeft in de Frankelandsche Kerk zijn plechtige eerste H. Mis opgedragen, na zijn priesterwijding op 14 juni jl. door Mgr. Angenent in de kathedraal te Haarlem.  meer informatie
15-6-1930Zuster de Boer van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan wordt gehuldigd ter gelegenheid van haar zilveren jubileum. Op de receptie in het ziekenhuis zijn o.a. aanwezig burgemeester H. Stulemeijer, wethouder P. de Bruin, secretaris V. Sickenga en vele andere autoriteiten.  meer informatie
15-6-1930Oprichting van voetbalvereniging De Rode Zon (DRZ) Eerste voorzitter is de heer W. van Os.  meer informatie
16-6-1930Op de nieuwe Algemene Begraafplaats heeft voor de eerste maal een teraardebestelling plaats gevonden.  meer informatie
16-6-1930Het Kantongerecht behandelt de zaak tegen de personen die deelgenomen hebben aan de tolbestorming bij Vlaardingen op 17 april. Burgemeester Van Walsum van Vlaardingen is als getuige aanwezig. Een verdachte is vrijgesproken, een andere verdachte is veroordeeld tot f. 20,- boete.  meer informatie
16-6-1930Het Schiedamse lid van de Provinciale Staten P. de Bruin heeft schriftelijk een interpellatie aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten over de eventuele opheffing van de tol tussen Schiedam en Vlaardingen.  meer informatie
16-6-1930Bij de werf Gusto worden vier jubilea gevierd. De heer J.van Lint viert zijn 40-jarig jubileum en baas Heijmans zijn 45-jarig jubileum. De heren W.Th.A. Janse en W.de Koning vieren hun zilveren jubileum.  meer informatie
16-6-1930De Nederlands Hervormde Gemeente wil een bewaarschool op het binnenterrein van bouwblok Aleidastraat- Van Beverenstraat. B en W adviseren de Raad geen toestemming te verlenen om af te wijken van het besluit van 14 juli 1922 om ter plaatse uitsluitend kleine middenstandswoningen te bouwen.  meer informatie
16-6-1930De RET start met de exploitatie van de drie stadsbuslijnen. Deze stadslijnen worden aangeduid met de letters K, L en M.  meer informatie
16-6-1930B en W hebben voorlopige overeenstemming bereikt met de heer A.C. Blok Hzn. over de bebouwing van het blok Broersvest, Singel en Korte Kerkstraat. De grond wordt verkocht voor f. 50,- per vierkante meter + f. 9000,- voor grondverbetering.  meer informatie
16-6-1930Door oprichting van de buurt/winkeliersvereniging Hoogstraatbelangen is enige animositeit ontstaan met de Permanente Commissie, de centrale der drie samenwerkende Middenstandsorganisaties, die de oprichting in strijd achten met de belangen van deze organisaties.  meer informatie
17-6-1930De pas opgerichte afdeling van het Groene Kruis heeft haar eerste ledenvergadering gehouden in Musis Sacrum onder voorzitterschap van de heer Joh. Nauman. Er is een definitief bestuur gekozen dat als eerste taak gekregen heeft: de vaststelling van een concept statuten en huishoudelijk regelement.  meer informatie
17-6-1930Op de kegelbanen van Musis Sacrum begint het halfjaarlijkse concours van het Schiedamsche Kegelcomité. Het concour wordt geopend door de heer notaris H.B.E. Blaisse.  meer informatie
18-6-1930De Dienst Gemeentewerken heeft een krediet aangevraagd ad. f. 151.000,- voor uitbreiding van het rioolgemaal Frankenland en een persleiding naar de Wilhelminahaven voor de lozing van water bij hevige regenval.  meer informatie
18-6-1930NV Caseïnefabriek "Ceres" vraagt vergunning tot oprichting van een caseïnefabriek in het pand Westerkade 16.  meer informatie
18-6-1930NV Lion's Mosterdfabriek te Rotterdam vraagt vergunning voor oprichting van een fabriek voor de bereiding van mosterd en tafelzuren in het pand Schie 38-42.  meer informatie
18-6-1930De opgeheven zangvereniging op gereformeerde grondslag "Asaf" is herboren onder de naam "Hosanna in Excelsis" onder leiding van de heer H.W. de Wolff. Het koor geeft een eerste openluchtconcert in de 'Orpheusschulp' op het Feestterrein in het Volkspark.  meer informatie
18-6-1930Verschillende personeelsbonden voor gemeentewerklieden hebben in een adres aan B en W uitbreiding gevraagd van een aantal van 6 tot 8 verlofdagen per jaar. Het adres is in behandeling genomen door de Commissie voor het Georganiseerd Overleg.  meer informatie
18-6-1930De Provinciale Waterstaat heeft een rapport uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de slechte toestand van het wegdek van de Oude Dijk. Gedeputeerde Staten hebben het polderbestuur gelast voor onmiddellijke verbetering te zorgen. Een klacht hiertoe was ingediend door de Bond van Bedrijfsautohouders.  meer informatie
18-6-1930De heer W.J. Goslinga, gemeentelijk inspecteur van het onderwijs, is bij K.B. benoemd tot schoolopziener te 's Gravenhage.  meer informatie
19-6-1930In Kethel hebben zich de afgelopen weken zeer veel gevallen van mond- en -klauwzeer voorgedaan waarbij praktisch al het vee in de weilanden is aangetast.  meer informatie
19-6-1930De Schiedamsche Voetbalvereniging "De Parallelweg" afgekort tot SVDPW is opgericht.  meer informatie
19-6-1930Veel buitenshuis werkende Schiedammers en ook kinderen hebben last van de tropische hitte van de laatste dagen waarbij de temperatuur stijgt tot boven 100 gr.F. in de zon en 80 gr. in de schaduw.  meer informatie
19-6-1930B en W schrijven aan den Raad dat zij een afwijzend standpunt handhaven t.a.v. het verzoek om een esperanto-cursus in te voeren voor leerlingen van de hoogste klassen van het lager onderwijs. Zij doen echter pogingen een dergelijke cursus in te stellen voor ouderen in het kader van de "Cursus voor onderwijs aan Volwassenen".  meer informatie
20-6-1930De bijzondere kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente heeft het verzoek van het comité tot behartiging van belangen van Vrijzinnige Hervormden, om per jaar enige doopbeurten in de Grote Kerk toe te staan, met 12 tegen 5 stemmen afgewezen.  meer informatie
20-6-1930De Schiedamsche Bestuurdersbond vraagt aan B en W verruiming van de weer van kracht geworden steunregeling voor werklozen.  meer informatie
20-6-1930Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben defintief de vergunning ingetrokken aan de Gebr. Jan en Jacob Korpel en aan D. van Leeuwen voor het houden van autobusdiensten tussen Schiedam en Rotterdam.  meer informatie
21-6-1930De heer S.Nipius, chef van de afdeling Burgelijke Stand, Bevolking en Militaire Zaken viert zijn 25-jarig jubileum in gemeentedienst.  meer informatie
21-6-1930De Gemeenteraad heeft de volgende onderwerpen behandeld: - de bebouwing van het blok Broersveld- Emmaplein- Singel en Korte Singelstraat. - het verzoek van de Buurtvereniging Rozenburgerplein voor verbetering van bestrating en plantsoenen. - een verzoek van de politiebond om herziening van de politiesalarissen. - voorstellen tot verkoop van percelen bouwgrond in het Nieuwe Westen - de riolering van West-Frankeland - verlenging verlofdagen voor gemeente-werklieden - diverse benoemingen en kredietverleningen.  meer informatie
21-6-1930De Zonnestraal-collecte, ondersteund door muziek van OBK, het Stedelijk Muziekkorps, Harpe Davids en Crescendo heeft f. 976,61½ opgebracht, d.i. ongeveer f. 200,- meer dan vorig jaar.  meer informatie
21-6-1930In de Evangelisch Luthersche Kerk is een Luther-tentoonstelling geopend. Aanwezig zijn Ds. Westerman, voorzitter van de Algemene Kerkvergadering van het Luthersch genootschap. Ds. Schutte, voorzitter van de Synode, gemeentesecretaris Mr. V. Sickenga, de predikanten Ds. Halffman, ds. Jonkers, ds. Tonsbeek en ds. Van de Woude en vele andere geestelijke en wereldlijke autoriteiten.  meer informatie
21-6-19301263 schoolkinderen hebben deelgenomen aan de Schoolzangdag, welke in het kader van de Actie "Bevordering van den Volkszang" is gehouden bij de Orpheus-schulp in het Volkspark.  meer informatie
21-6-1930In de kapel der eerw. Zusters Theresianen, gevestigd aan de Warande 125, en toegewijd aan O.L.Vrouw van de Berg Carmel, zal iedere morgen te 8 uur een H.Mis worden opgedragen.  meer informatie
22-6-1930In de Gasthuiskerk is bij gelegenheid van de Luther- tentoonstelling een dienst gehouden, waarbij Prof.Dr. J.W. Poort een gedachtenisrede heeft gehouden over de Augsburgsche Confessie.  meer informatie
23-6-1930De Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Kapitein C.L. Walther Boer heeft het publiek een genotvolle avond bezorgd met hun openlucht-concert in het Volkspark.  meer informatie
23-6-1930Zuster Annuntiata van het RK Weeshuis op de Hoogstraat viert haar 50-jarig kloosterjubileum.  meer informatie
24-6-1930Er is mond-en klauwzeer geconstateerd onder het vee van veeboer M. Mooiman in de 's Gravelandschepolder en bij Cool bij 't Huis te Riviere.  meer informatie
25-6-1930In het Volksgebouw vindt een feestvergadering plaats van de VARA, waar het woord wordt gevoerd door de heer W. Ploos van Amstel, voorzitter, de heer H.J. Oets, hoofdbestuurslid, G. Visser, voorzitter SBB en P. de Bruin.  meer informatie
25-6-1930In Musis Sacrum is een AVRO protestgroep bijeengekomen, waar het woord is gevoerd door de heren W. Vogt, Dr. H.E. Gravenmeijer en Mr. G.A. Boon. Namens 700 aanwezige Schiedamsche AVRO luisteraars is een protest-telegram verzonden aan den ministerraad wegens de korting van de zendtijd. De Katholieke Pers is bij deze vergadering niet toegelaten.  meer informatie
25-6-1930B en W schrijven in een brief aan de Raad omstandig de redenen, die aanleiding zijn om voor de Brandweer een nieuwe kazerne te bouwen aan de Hoflaanstraat.  meer informatie
26-6-1930De Gemeenteraad van Kethel heeft onder voorzitterschap van burgemeester J.L. Verveen de volgende onderwerpen behandeld: - krediet aan de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs voor leermiddelen voor de school aan de Vlaardingseweg. - een lening van f. 13.300,- aan de Coöp. Brandwaarborg Mij. Kethel - De bezwaren tegen de onteigening en opspuiting van de Oost-Abtspolder, als gevolg waarvan 500 inwoners hun woningen moeten ontruimen.  meer informatie
26-6-1930De heer J. Passchier, broodbezorger bij v.d. Meer en Schoep in de Groenelaan viert zijn 25-jarig jubileum.  meer informatie
26-6-1930B en W stellen de Gemeenteraad voor de verkoop van diverse percelen grond voor de bouw van herenhuizen en villa's aan de Willem de Zwijgerlaan, Charlotte de Bourbonstraat en Anna van Burenstraat. Kopers zijn de heren H. Gatel te Schiedam, B. Kelder te Rotterdam, H. van Loon te Dordrecht en P. Huijskens te Schiedam.  meer informatie
26-6-1930Het Burgerlijk Armbestuur onder voorzitter wethouder P. de Bruin, heeft het jaarverslag over 1929 uitgebracht.  meer informatie
28-6-1930De firma G.J. van Buuren en Zonen heeft in het pand Rotterdamsedijk 241b een filiaal geopend voor de verkoop van banket en bonbons.  meer informatie
28-6-1930De NV "Provinciale Crediet- en Spaarbank" viert haar 25-jarig bestaan. Directeur G.W. van Bergen Walraven is hierbij gehuldigd door voorzitter Mr. D. Lodder.  meer informatie
28-6-1930Op de voormalige vuilnisbelt aan de Rotterdamsedijk heerst een rattenplaag.  meer informatie
29-6-1930In de Heilig Hartkerk aan de Lekstraat wordt op luisterrijke wijze het koperen jubileum van het bestaan van de kerk gevierd. Het jubileum wordt ingeleid door pater Borromeus de Greeve O.F.M. met een tridium. De hoogmis wordt gecelebreerd door oud pastoor H.B.J. Warnink, geassisteerd door de oud kapelaans C.F.J. Berkemeijer en A.M.A. Vollaerts  meer informatie
30-6-1930In de Gemeenteraadsvergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - de benoeming van een hoofd voor school E, waarbij de heer J.G. van Vlaardingen wordt gekozen. - een interpellatie van de heer Dinkelaar (SDAP) over de bestrating en beplanting van het Gorzenkwartier. - de bouw van een bewaarschool voor wijk 2 der N.H. gemeente achter de Aleidastraat, welke locatie is afgewezen.  meer informatie
30-6-1930In Musis Sacrum is voor onderwijs autoriteiten een lezing gehouden door Dr. E.A.M. Droog waarbij gepleit is voor tandverzorging op de scholen door een schooltandarts.  meer informatie
30-6-1930De RK Volksbond afd. Schiedam en de Schiedamsche Besturen Bond sturen beiden een advies aan het college van B en W waarin om een verbeterde uitvoering wordt gevraagd van de op 17 maart weer van kracht geworden steunregeling aan werklozen.  meer informatie
1-7-1930Op de Buitenhavenweg is sinds 1 juli gevestigd de Nederlandsche stalen ramenfabriek "Remko", firma A. Remmelts. Er is werk voor 30 personeelsleden.  meer informatie
2-7-1930Kunstnijverheidshuis "De Beiaard" heeft een nieuw onderkomen gevonden in de oude Luthersche pastorie aan de Oranjestraat 2.  meer informatie
2-7-1930Van de ingezonden bouwplannen voor de Nieuwe HAV-bank aan de Gerrit Verboonstraat, waarvoor een prijsvraag is uitgeschreven, kan door de jury geen enkel ontwerp worden bekroond. Er worden 4 troostprijzen toegekend. Aan een nieuw ontwerp wordt gewerkt.  meer informatie
2-7-1930De einduitkering op de aandelen van de NV Gebrs. Hoek's Transport en Exp. Mij. in liquidatie wordt bij de NV Loopuyts bank betaalbaar gesteld.  meer informatie
3-7-1930De heer S.J. IJsselstein, Graaf Florisstraat 40, gedelegeerde van de WEA (Wereld Esperanto Vereniging) roept belangstelling op voor de a.s. cursus Esperanto, die door de Gemeente wordt ondersteund.  meer informatie
4-7-1930Onder voorzitterschap van dokter G. Sauer wordt in café "De Vergulde Valk" te Kethel, een protestvergadering gehouden tegen de voorgenomen opspuiting van de Oostabtspolder in Kethel.  meer informatie
6-7-1930De Rooms Katholieke EHBO Vereniging St. Christophorus houdt in de RK Volksbond haar tweede jaarfeest.  meer informatie
7-7-1930De Schiedamse Courant publiceert een commentaar van de Nederlandse Protestanten Bond n.a.v. het besluit van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente om de Grote Kerk niet aan de Vrijzinnig Hervormden ter beschikking te stellen voor doopdiensten. De Kerkeraad reageert op dit commentaar en onderbouwt haar besluit.  meer informatie
8-7-1930Gemeenteraadslid H.J. Steens stelt schriftelijk vragen aan B en W over de vervuiling van de havens, met name over de stank van het water in de grachten aan de Noordvest, de Raam en de Zijlstraat. B en W antwoorden dat het zomerse weer een der hoofdoorzaken is, en dat zij Delfland heeft verzocht om een betere doorspuiïng van de Schie.  meer informatie
8-7-1930Mej. J.K. Bouman vraagt een schenkvergunning aan voor perceel Rotterdamschedijk 43a.  meer informatie
8-7-1930De heer A. de Keizer, vuurwerker bij de werf Gusto, Fa. Smulders, viert zijn 35-jarig jubileum.  meer informatie
25-9-1930De Gereformeerde Jeugdraad houdt onder leiding van Ds. C. v.d. Woude haar jaarvergadering in het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Lange Haven.  meer informatie
25-9-1930In het kader van de Anti-Vlootwetactie houden de SDAP en het NVV een actie-avond in het Volksgebouw, waarbij J. van Zadelhoff spreekt over de vlootwetplannen van Minister mr.dr. L.N. Deckers.  meer informatie
25-9-1930In café "De Vergulde Valk" houdt de Cooperatieve Brandwaarborg Mij. "Kethel en Omstreken" haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J.de Jong.  meer informatie
25-9-1930In het Verenigingslokaal aan de Broersvest houdt Ds. P. Bokma voor gemeenteleden van de Nederlands Hervormde Kerk een causerie over zijn reis naar Nederlandsch-Indië. Deze reis van 4 maanden mocht hij begin van dit jaar maken als geschenk voor zijn 40-jarig ambtsjubileum.  meer informatie
26-9-1930Start van de algemene winkelweek. Het uitvoerende comité bestaat uit de heren B.G. Hoogendam, A.M.E. Papenhuijzen, A.J. Vredebregt en Joh. Nauman. Er zijn wijkcommissies gevormd voor de wijken Centrum I, Centrum II, Het Oosten, Het Westen en Het Zuiden.  meer informatie
26-9-1930De Rooms Katholieke EHBO vereniging St. Christophorus houdt in de RK Volksbond een propaganda-avond ter verhoging van het aantal leden.  meer informatie
26-9-1930De heer Ph.B. Harkman heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor perceel Vlaardingerdijk 145a, hoek Rembrandtlaan. M. van Houwelingen heeft een zelfde vergunning aangevraagd voor de 2e etage van dezelfde lokaliteit.  meer informatie
26-9-1930De Anti Revolutionaire Jongerenclub ARJA houdt onder leiding van voorzitter P. Mak een vergadering in het Jeugdhuis, waarbij de heer B.G. Hoogendam een inleiding houdt over Anti-Revolutionaire gemeente-politiek.  meer informatie
26-9-1930Onder de titel "Vox populi" geeft de voorzitter van Hermes-DVS in het "Hermes-DVS blad" een overzicht van de afgelopen crisis binnen de vereniging.  meer informatie
27-9-1930In de St. Janskerk of Havenkerk aan de Lange Haven is de nieuwe beschildering gereedgekomen waarbij ook schilderijen werden gerestaureerd. Het werk is uitgevoerd door schildersbedrijf R. Steens en door sierkunstenaar J. Schmiermann. Een volledige beschrijving wordt in de Nieuwe Schiedamse Courant gepubliceerd.  meer informatie
27-9-1930Ter ere van haar 6-jarig bestaan houdt mondharmonica- vereniging Excelsior in Musis Sacrum een concours.  meer informatie
27-9-1930De gemeenteraadsleden W. Broek, B.G. Hoogendam, H.J. Steens, J. v.d. Tempel en W. Collé vragen een extra raadsvergadering om de ontslagaanvrage van Mej. A.C. Bliek als adjunct-directrice van het Gemeente Ziekenhuis aan de orde te stellen.  meer informatie
27-9-1930In een vergadering van aandeelhouders van Van Slavenburg en Co's Bank in liquidatie, is onder leiding van Mr G. Snoeck Henkemans het liquidatierapport ondanks ernstige kritiek met grote meerderheid goedgekeurd.  meer informatie
27-9-1930De Toneelvereniging "Eigen Studie" viert in het Verkooplokaal een feestavond met twee eigen voorstellingen. De stukken worden voor het voetlicht gebracht door de dames v.d. Gaag-de Vries, C. Goedhard, A. van Gulik en de heren Jac. en J. de Groot en B. v.d. Kruijt.  meer informatie
27-9-1930In het Dagblad van Rotterdam zijn de plannen gepubliceerd voor de aanleg van een grote verkeersweg van Rotterdam naar Hoek van Holland, die de Schiedamsche Schie zal kruisen 350 meter ten noorden van de spoorwegbrug en de Poldervaart in Kethel, op 100 meter afstand ten zuiden van de Steenen brug.  meer informatie
27-9-1930Ir. C. Houtman reist per SS Statendam naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan het 6e Internationale Wegencongres in Washington  meer informatie
27-9-1930Buurtvereeniging "Het Centrum" van het Rozenburgerplein viert haar eerste lustrum met een grote feestavond in gebouw Eendracht.  meer informatie
28-9-1930Oud-stadgenoot M.C.M. de Groot, thans wonende in Den Haag, mede-oprichter van de Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES), stichter van Drukkerij De Eendracht en bekleder van talrijke maatschappelijke functies, viert zijn 70e verjaardag.  meer informatie
29-9-1930De 7-jarige Elisabeth Tettelaar is, als gevolg van een zolderbrand, in haar ouderlijke woning in de Westmolenstraat 3c om het leven gekomen. Haar vader is werkzaam in Eenerveld.  meer informatie
29-9-1930In een bestuursvergadering van de Vereniging Hoogstraatbelangen, wordt toestemming verleend aan de Commissie van reclame en attractie voor de organisatie van een winkelweek van 11-19 Oktober a.s.  meer informatie
30-9-1930In het Gemeentelijke Zwembad aan de Havendijk wordt met enig ceremonieel het zwemseizoen van dit jaar afgesloten.  meer informatie
30-9-1930Het inwonersaantal van onze gemeente is gestegen van 51.661 op 31 augustus tot 51.897 op 30 september.  meer informatie
1-10-1930De firma A. Poot & Zonen vraagt vergunning voor de heroprichting van haar bedrijf tot het reinigen, pletten, stomen en drogen van granen in het pand Boterstraat 12.  meer informatie
1-10-1930Vrijdenkersvereeniging "De Dageraad" houdt in het Volksgebouw, onder leiding van voorzitter J. van Rosmalen, een openbare vergadering tegen de kerkelijke belasting. De heer J. Hoving houdt een causerie over die belasting.  meer informatie
1-10-1930De heer E.G. van den Bovenkamp, inspecteur der directe belastingen en oud-gemeenteraadslid, is benoemd tot directeur der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen te Utrecht.  meer informatie
2-10-1930De door de Gemeente aangekochte 24 historiepenningen, die door NV Koninklijke Begeer werden geslagen ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum aan het Doeleplein.  meer informatie
2-10-1930Commissaris van politie F. Ellenberger wordt door burgemeester H. Stulemeijer gecomplimenteerd in verband met het feit dat hij 30 jaar geleden als inspecteur in dienst trad van de Schiedamse politie.  meer informatie
2-10-1930B en W verzoeken de raad om in een extra raadsvergadering naar aanleiding van de ontslagaanvrage van Mej. A.C. Bliek, de interne aangelegenheden van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan buiten het debat te houden.  meer informatie
2-10-1930De Centrale Vereniging voor den Gedistilleerdhandel verzoekt in een adres aan de Tweede Kamer om verwerping van de wetswijziging tot verhoging van de accijns. Zij wijst op het gebrek aan overleg en op het gevaar van toeneming van fraude en smokkelhandel.  meer informatie
3-10-1930Tijdens de gemeenteraadsvergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde: - uitvoering van de steunregeling voor werklozen, welke door de Minister tot 01-11-1930 is aanvaard - kredietverlening voor verbreding van de Rotterdamsedijk - het vertrouwelijke rapport betreffende de ontslagaanvrage van Mej. A.C. Bliek, waarin de openbaarmaking wordt afgewezen - aanvaarding van de betreffende ontslagaanvrage - benoemingen en grondverkopen.  meer informatie
4-10-1930Autofabrikant Henry Ford bezichtigt, na een bezoek aan de scheepswerf Wilton-Fijenoord . de scheepsmotor van een zeeschip in aanbouw voor de Rotterdamse Lloyd. Verder neemt hij een kijkje op het terrein aan de Maasdijk, in verband met zijn plannen tot de stichting van een nieuwe Ford-fabriek in deze omgeving.  meer informatie
4-10-1930In een geheel bezette Grote Kerk wordt een jeugdavond gehouden, welke is georganiseerd door de Christelijke Jongedames Vereniging "De Heer zal 't Voorzien", De Christelijke Meisjes Vereniging "Trifosa", de "Driehoeksmeisjes", de Christelijke Meisjes Vereniging "Martha" en de Christelijke Meisjes Vereniging "Kleine Kracht". De voornaamste spreker is Ds. S.H.J. James uit Delfshaven. Organist is Dr. A.D. de Leeuw.  meer informatie
6-10-1930Rector J.L.J. Kok uit Haarlem houdt in het Rooms Katholieke Verenigingsgebouw in Kethel, voor de leden van de Rooms-Katholieke Land- en Tuinbouwbond, een propagandarede in verband met de heersende crisis.  meer informatie
6-10-1930In het kader van een serie 14-daagse lezingen over het liberalisme wordt in Musis Sacrum de eerste lezing gehouden door Prof. B.D. Eerdmans uit Leiden. De organisatie is in handen van de afdeling Schiedam van den Bond voor Jong Liberalen, voorzitter is Ir. R.C. Broek.  meer informatie
8-10-1930Na 2 maanden heeft in Kethel weer eens een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden. Het enige belangrijke agendapunt was de gemeentebegroting voor 1931, sluitend met een inkomsten- en uitgavebedrag ad f. 82.838,-, die in handen van de betreffende commissie wordt gesteld. De bestrating van de Kerklaan wordt verbeterd.  meer informatie
8-10-1930Organist A.C. Schuurman van de Grote Kerk, opvolger van wijlen organist H.J.P. Textor, geeft voor de eerste maal een orgelconcert en zet daarmee een oude traditie voort.  meer informatie
8-10-1930Muziekvereeniging ONI geeft in Musis Sacrum, de eerste uitvoering van het seizoen Medewerkers aan deze avond zijn den heer De Bruin, den heer Dijkstal en het duo Plooy.  meer informatie
9-10-1930De firma De Vries en Van den Bosch heeft haar werkzaamheden aan de verbreding van de Wilhelminahaven, het opspuiten van de Klein Babberspolder, het ophogen van de Boezem aan de Rotterdamschedijk en het graven van het Industriehaventje in het Sterrebosch beëindigd.  meer informatie
9-10-1930Het Schiedamsche Drankweer Comité houdt in Musis Sacrum een vergadering onder leiding van secretaris G. Smit, waarbij het woord werd gevoerd door de heer W. Weergang onder de titel "De weg naar Jericho in Schiedam".  meer informatie
9-10-1930De dienstregelingen van RET-tramlijnen 4 en 8 worden uitgebreid. Om de andere dag worden deze trams voorzien van een bijwagen en in de spitsuren is er een zes minuten dienst.  meer informatie
9-10-1930Men kan zich melden bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs voor medewerking aan de a.s. volkstelling.  meer informatie
9-10-1930In het stadhuis is de aanbesteding gehouden voor een nieuwe kademuur langs de Nieuwe Haven nabij de Vlaardingerpoort. Laagste inschrijver is de Fa. W. Bakker te Gouda voor f. 18.980,-.  meer informatie
10-10-1930Alle Hoogstraat-winkeliers presenteren zich, naar aanleiding van de winkelweek, in een advertentie-bijlage, getiteld: "Het Warenhuis van Schiedam is de Hoogstraat".  meer informatie
10-10-1930Ook het Groene Kruis kent een afdeling Huiszorg, welke momenteel in 6 gezinnen hulp verleent. Hoofd van deze afdeling is de heer D. Grimmeijer.  meer informatie
10-10-1930Er zijn plannen om op de hoek van de Aleidastraat en de Jan van Avennestraat een RK hulpkerk te bouwen.  meer informatie
10-10-1930In een vol bezet Musis Sacrum houdt de Fa. Van Houten te Weesp voor de RK Vrouwenbond een voordrachtavond over cacao en chocolade, toegelicht met lantaarnplaatjes.  meer informatie
10-10-1930Op een ledenvergadering van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij zijn de leden J.H. Schaper, P. de Bruin, Mevr. Benthem-de Wilde en G. Visser kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezing in het district Delft.  meer informatie
11-10-1930De Schiedamse firma's Adr. van den Eelaert, A. Daalmeijer, S. Rijnbende en Zn., J.J. Meder en Zoon en Johs. de Kuyper & Zoon presenteren zich op de tentoonstelling Horecaf in de Haagsche Dierentuin.  meer informatie
11-10-1930Om 17.00 uur wordt de Hoogstraatweek geopend door de heer A. van Duinhoven, voorzitter van de Vereniging Hoogstraatbelangen. Niet vanaf het bordes van het stadhuis zoals was voorgenomen, maar na een verbod door B en W vanaf het dak van een auto vóór het stadhuis. De Hoogstraat is feestelijk verlicht. Telefunken-service heeft een speciale radio-showroom ingericht.  meer informatie
11-10-1930De vanouds bekende schoenhandel C.J. Vloemans opent op den Rotterdamsedijk 229 een nieuwe winkel .  meer informatie
11-10-1930Zangvereniging TEGENO viert in gebouw Eendracht haar drie-jarig bestaan.  meer informatie
12-10-1930Zuster Anna de Ruijter is door Ds. V. Schmidt en het bestuur van den Lutherschen Diaconessenarbeid tijdens een dienst in de Luthersche Kerk gehuldigd in verband met haar zilveren jubileum als diacones.  meer informatie
13-10-1930De veerpont van C. Noordermeer bij de Kandelaar in Kethel, is gezonken in de Schie op het moment dat expediteur L. Bijl uit Kethel. naar de overzijde was vervoerd. De lading schapen werd bijtijds uit het water gered.  meer informatie
13-10-1930In een vergadering van het Comité tot behartiging van de belangen van Vrijzinnig Hervormden, onder voorzitterschap van den heer A.M.E. Odé, heeft Ds. Baar uit Haarlem een rede gehouden onder de titel: Kerkeraad of Kiescollege? Aanleiding hiertoe was de weigering van de kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente inzake het afstaan van enige doopbeurten in de Grote Kerk.  meer informatie
13-10-1930De auto's van de brandweer zijn sinds enige tijd voorzien van een sirene die alleen gebruikt zal worden op weg naar een brand.  meer informatie
13-10-1930De serie vergaderingen voor oprichting van de Schiedamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (SBLO) is besloten met de definitieve vaststelling en goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement.  meer informatie
15-10-1930De eerwaarde Zuster Petra, hoofd van de St. Catharina-Uloschool en de eerwaarde Zuster Gertrudis, hoofd van de St. Mariaschool, beiden van het Dominicanessenklooster aan de Korte Haven, vieren hun zilveren professie-jubileum.  meer informatie
15-10-1930Bij Sigarenmagazijn C.W.J. Martens, Mesdaglaan 9b, tevens publiek telefoonstation en verkoopdepot voor postzegels is nu ook een brievenbus van de PTT geplaatst.  meer informatie
15-10-1930In een dubbel winkelpand aan den Rotterdamsedijk 233-235 heeft de firma Willems en Ernsting's Bedden- en Tapijthandel een nieuwe zaak geopend.  meer informatie
15-10-1930Verpleegsters en oud-verpleegsters van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan leggen in een open brief een verklaring af waarin zij het ontslag van adjunct-directrice Zr. Bliek betreuren.  meer informatie
16-10-1930De Koninklijke Zangvereniging, het Mannenkoor Orpheus houdt haar 61e jaarvergadering . Secretaris J. van Vonderen noemt het verslagjaar een succesjaar, waarin het enthousiasme der leden gelijke tred heeft gehouden met de werklust van dirigent Eduard Flipse.  meer informatie
17-10-1930De heer Otto de Vaal wordt benoemd tot directeur van het Schiedams Christelijk Mannenkoor.  meer informatie
18-10-1930J.A.J. Nolet bedankt om gezondheidsredenen als voorzitter van het RK Parochieel Armbestuur.  meer informatie
19-10-1930De heer H.H. Voorwald viert zijn 55-jarig lidmaatschap van het collectantencollege St. Hieronymus van de Frankenlandparochie.  meer informatie
20-10-1930De kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente stelt ook een commissie Huiszorg in, bestaande uit Ds. J.W. Tonsbeek, Zr. Nella Marsman, de heren A. v.d. Schalk, J. v.d. Tempel en de dames J. Sickenga-Meijeringh en H.G. Lomans-Korteweg en de heer J. Brouwer.  meer informatie
20-10-1930Mej. A.C. Bliek, ex adjunct-directrice van het Gemeente Ziekenhuis, geeft uitgebreid antwoord op de 7 vragen die het raadslid Collé in een open brief heeft gesteld over de mogelijke ontslagreden.  meer informatie
20-10-1930De winkelweek van de Vereniging Hoogstraabelangen wordts afgesloten met muziek door OBK een toespraak van voorzitter A. van Duinhoven op de Grote Markt en daarna het wegen van de blokken asfalt voor de uitslag van eem asfaltwedstrijd.  meer informatie
21-10-1930De uit 312 leden bestaande Schiedamsche IJsvereeniging houdt onder leiding van voorzitter J.F. van Buijsen in Musis Sacrum haar jaarvergadering.  meer informatie
21-10-1930De heer P. van Zutphen vraagt een schenkvergunning voor licht-alcoholische drank ten behoeve van de koffiekamer in pand Nieuwstraat 22.  meer informatie
21-10-1930Dr. M.H.A. v.d. Valk uit Hillegersberg houdt in de RK Volksbond voor de leden van de Bijz. Vrijwillige Landstorm een interessante lezing . Hij wordt ingeleid door de plaatselijke voorzitter kapitein C.J. Bremer. De lezing is getiteld: Revolutionaire woelingen tijdens de regering der Oranjes.  meer informatie
22-10-1930De heer M. van Apeldoorn vraagt vergunning aan voor de inrichting van een brood- en banketbakkerij in het pand Teijlerstraat 8.  meer informatie
22-10-1930B en W stellen de raad voor om de radio-distributie, waarvoor zij contact zochten met firma's op dit gebied, in handen van een groot lichaam te geven.  meer informatie
23-10-1930Deken A.J.C. Schraag wijdt de nieuwe St. Aloysiusschool voor jongens en de St. Jansschool voor meisjes in het Singelkwartier in. Toespraken worden gehouden door Burg. Stulemeijer en Pastoor Müller, voorzitter van de St. Willibrordusstichting.  meer informatie
23-10-1930De Christelijke Reciteerclub op Gereformeerde Grondslag "Da Costa" houdt in het Jeugdhuis aan de Lange Haven haar negende Da Costa-avond, welke wordt ingeleid door ere-voorzitter Ds. C. v.d. Woude.  meer informatie
24-10-1930Voor de bouw van een Sportfondsenbad wordt een contract getekend met de NV Sportfondsen te Amsterdam, waarin o.a. is vastgelegd : de samenstelling van een Raad van Toezicht, die later overgaat in de Raad van Beheer.  meer informatie
24-10-1930Het rijk heeft metingen gedaan voor de bouw van een nieuw postkantoor. De aandacht is gevallen op grond tussen de Lange Haven, Koemarkt, Hoogstraat en Hanensteeg en op de grond aan de Broersvest waar de overblijfselen staan van de Butterman Stichting.  meer informatie
24-10-1930Op de hoek van de Aleidastraat en de Jan van Avennestraat wordt een houten hulpkerk gebouwd voor de verafwonenden van de RK parochie O.L. Vrouw Visitatie.  meer informatie
25-10-1930Het toneelgezelschap "Onderling Kunstgenot" voert in Musis Sacrum onder regie van W. van der Heiden een viertal eenacters op.  meer informatie
25-10-1930Electricien M. Soeters, Boterstraat 78, geeft een demonstratie met een elektrische wasmachine, die in de handel wordt gebracht onder de naam Hera.  meer informatie
26-10-1930Tijdens een bijeenkomst in de recreatiezaal van het RK Weeshuis neemt het RK Parochieel Armbestuur afscheid van haar voorzitter J.A.J. Nolet. Tot nieuwe voorzitter wordt benoemd de heer Jacq. Engering en tot nieuw bestuurslid de heer H.R.M.A. Nolet, zoon van de oud-voorzitter.  meer informatie
27-10-1930176 Schiedamse werklozen zijn weer naar de Rijkswerkverschaffingsprojecten vertrokken, waarvan 128 naar Witteveen en 46 naar Eenerveld.  meer informatie
27-10-1930In het koffiehuis van de heer Soeters te Kethel houdt de miltvuurverzekering voor vee "St. Benedictus" haar jaarvergadering onder leiding van de heer A.A.G. Lansbergen.  meer informatie
27-10-1930De Commissie inzake Sportaangelegenheden dient een uitvoerig rapport in waarin als belangrijkste voorstel is opgenomen het beheer der gemeentelijke sportterreinen in handen te geven van de S.B.L.O. Commissielid J. Dinkelaar doet een afwijkend minderheidsvoorstel .  meer informatie
27-10-1930Gedeputeerde Staten van Zuid Holland stellen voor onze gemeente een subsidie te verlenen voor het herstel van de toren van de Grote of St. Janskerk ad 20% van de kosten en ten hoogste f. 10.000,-.  meer informatie
27-10-1930De heer E.G. van den Bovenkamp, Inspecteur van de Directe Belastingen neemt tijdens een bijeenkomst op het kantoor Lange Haven afscheid in verband met zijn aanstelling als directeur der Directe Belastingen te Utrecht  meer informatie
28-10-1930Den heer F.A.H. van Iersel is benoemd tot inspecteur der directe belastingen invoerrechten en accijnzen.  meer informatie
28-10-1930B en W van Schiedam en van Vlaardingen bereiken overeenstemming over de verbreding van de Vlaardingerdijk.  meer informatie
28-10-1930De grote patricierswoning aan de Nieuwe Haven 157, hoek St. Liduinastraat, bestaande uit 15 kamers en het laatst bewoond door de heer S.S. Vles Jr. wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.  meer informatie
29-10-1930De Christelijke Historische Jongerengroep "A.F. de Savorin Lohman" houdt in het Verenigingslokaal aan de Broersvest een propagandafeestavond . De avond wordt ingeleid door voorzitter B. van Wamelen. Spreker is Ds. J. Langman uit Wassenaar.  meer informatie
29-10-1930B en W is voornemens regels te stellen voor de keuring door de Gemeentelijke Technische Bedrijven van electrische installaties bij fabrieken en inrichtingen, die bovendien door erkende installateurs dienen te worden aangelegd.  meer informatie
29-10-1930In verband met de uitbreiding van de Techische. Bedrijven aan de Dwarsstraat worden aldaar enkele oude woningen gesloopt. De bewoners hebben de woningen reeds verlaten, met uitzondering van de heer G. van Steenis op nr. 58, wiens ontruiming thans langs gerechtelijke weg zal worden gevorderd.  meer informatie
30-10-1930De bouw van de nieuwe brandweerkazerne, naast de oude algemene begraafplaats verrijst, is na onderhandse aanbesteding opgedragen aan de Gewapende Betonbouw te Breda.  meer informatie
30-10-1930B en W stellen voor een nieuwe school te bouwen aan de Schoolstraat tussen de Warande en de Nassaulaan ter vervanging van de school voor G.L.O. en U.L.O. , en het voormalig kantongerecht aldaar te slopen.  meer informatie
31-10-1930De heren J.B. Wijchers, C. Schriel, P. Soeters, M. Schneider, N.H. van Wijk, A. Schilperoord en W. Bergijk, allen aanvrager voor een concessie voor radiodistributie reageren in een gezamenlijk adres aan de Raad op het besluit over de radiodistributie en verzoeken om rekening te houden met de belangen van adressanten.  meer informatie
31-10-1930De directeur-generaal der PTT reageert afwijzend op het verzoek van de Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas omtrent de vestiging van een hulp-postkantoor in Schiedam-West en op de klachten over een te gering aantal loketten op het postkantoor in de Gerrit Verboonstraat.  meer informatie
31-10-1930De gemeenteraad van Kethel heeft de gemeentebegroting van 1931 behandeld. De post onderhoud wegen en bruggen staat onder druk wegens de toename van het zware autoverkeer.  meer informatie
31-10-1930Op de hoek van de Rembrantlaan en de Vlaardingerdijk wordt het nieuwgebouwde café-restaurant Rondeel, eigenaar de heer van Houwelingen, feestelijk geopend.  meer informatie
31-10-1930De gemeenteraadsvergadering neemt de volgende onderwerpen in behandeling - vaststelling van de rooilijn aan de Broersvest - bouwverbod aan het Herenpad - voortzetting of beëindiging van de gemeentelijke schooltandverzorging- verlaging gasprijs voor industriele doeleinden - schadevergoeding aan het vastgelopen Rijnschip Cama (aangenomen) - bouw nieuwe school voor GLO en ULO aan de Schoolstraat (aangenomen).  meer informatie
31-10-1930De bevolking van Schiedam is in de maand oktober toegenomen van 51.897 tot 52.247 inwoners.  meer informatie
31-10-1930De heer M. Schneider, tijdelijk machtiginghouder voor radio-distributie, deelt B en W mede dat hij reeds contact heeft met een toonaangevend bedrijf voor radio-distributie, een en ander in verband met het besluit van de Raad om niet tot gemeentelijke radiodistributie over te gaan.  meer informatie
1-11-1930De Schiedamsche Arbeiders Toneelvereniging "Kunst na Arbeid" geeft onder regie van W.F.H. Focke een uitvoering van het tooneelstuk "Tropenadel" van Van Wermeskerken.  meer informatie
1-11-1930De herenafdeling en de jongens-aspirantklassen van de gymnastiekvereniging THOR gaan verhuizen van het gymnastieklokaal aan de Buitenhavenweg naar het nieuwe gymnastieklokaal aan het Frans Halsplein. Voorzitter Th. van Woerkom heeft bedankt als voorzitter.  meer informatie
1-11-1930Het Wit Gele Kruis afdeling Schiedam, wordt uitgebreid met een onderafdeling "Hulp in Huishouding".  meer informatie
1-11-1930De Rooms Katholieke. Radiovereniging St. Liduina houdt een propaganda-maand welke besloten wordt met de viering van het eerste lustrum van de K.R.O.  meer informatie
4-11-1930Het ledenaantal van Het Groene Kruis is de 1000 gepasseerd.  meer informatie
4-11-1930Het Driehoekwerk voor meisjes van 12 jaar en ouder is uitgebreid met vier gediplomeerde leidsters. De dames A. Noback, L. Zwagers, A. v.d. Tempel en A. Klamer zijn als zodanig geinstalleerd.  meer informatie
4-11-1930In het kader van de toelichting op het program van de Vrijheidsbond geeft Mr H. Pippel voor de afdeling Schiedam van de Bond van Jong Liberalen, een uiteenzetting over de handhaving van onze onafhankelijkheid.  meer informatie
4-11-1930De heer A. van de Valk heeft de heer S. Penders opgevolgd als kerkmeester van de Rooms Katholieke Heilige Hartkerk aan de Lekstraat.  meer informatie
5-11-1930In gebouw Eendracht wordt een bazar gehouden ten bate van de restauratie van het kerkgebouw der Lutherse Gemeente. De bazar wordt geopend door Ds. V. Schmidt.  meer informatie
5-11-1930In de Oosterkerk wordt het 150-jarig bestaan van de Zondagsschool gevierd. Sprekers zijn voorzitter Kersten en Ds. J.F. den Boeft uit Kralingen.  meer informatie
6-11-1930De Rooms Katholieke Dekenale Jeugdraad vergadert, onder leiding van voorzitter pastoor Möller, in het St. Vincentiusgebouw aan de Lange Haven. De heer P. Alberts brengt verslag uit over de kindervakantiespelen.  meer informatie
6-11-1930De heer L. Bosch, adjunct-inspecteur der directe belastingen, is bij Koninklijk Besluit tot Inspecteur benoemd.  meer informatie
7-11-1930Het bekende café Sport, Schiedamseweg 155 in Kethel is overgegaan in de handen van F. van Harmelen, die het geheel heeft gerestaureerd.  meer informatie
7-11-1930De persleiding van het rioolgemaal West Frankenland naar de Wilhelminahaven is aanbesteed. Laagste inschrijver was W. Aleman met f. 11.595,-.  meer informatie
8-11-1930De Schiedamse Waterscouts (SWS) waarvan het voortbestaan afgelopen zomer in een crisis verkeerde, heeft haar moeilijkheden overwonnen en viert onder leiding van hun leider schipper A. Plooy een propagandafeest in de RK Volksbond.  meer informatie
8-11-1930De heer H. Roeling in Kethel viert zijn 40-jarig jubileum als kerkmeester van de RK Parochiekerk St. Jacobus de Meerdere.  meer informatie
8-11-1930B en W verlenen vergunning aan de NV Parfumeriefabriek "Lotus" tot oprichting van een reukwaterfabriek in het pand Tuinlaan 112-114.  meer informatie
10-11-1930B en W stellen voor aan de RK Jeugdorganisatie voor Kindervakantiespelen een subsidie te verlenen die overeenkomt met de subsidie die aan andere scholenverenigingen verleend wordt voor de organisatie van schoolreisjes.  meer informatie
10-11-1930B en W stellen de verkoop voor van diverse stukken bouwgrond aan de Burg. Knappertlaan en de Jacob Catslaan voor de bebouwing van villa's.  meer informatie
11-11-1930Het Dilettanten-Symphonie-orkest udwig van Beethoven geeft onder leiding van de heer Feltzer een geslaagd concert in de RK Volksbond.  meer informatie
11-11-1930B en W hebben zich nogmaals tot de Minister van Waterstaat en de directie der Ned. Spoorwegen gewend, om de noodtoestand aan de overweg in de Overschiesestraat te verbeteren.  meer informatie
12-11-1930Voor de afdeling Schiedam van de Vereniging Volkenbond en Vrede, houdt hoofdbestuurslid Mej. L.C.A. van Eeghen een lezing over de Volkenbond in de Rijks-HBS aan de Overschiesestraat.  meer informatie
12-11-1930J. Zuidgeest viert zijn zilveren jubileum als fitter bij de Technische Bedrijven.  meer informatie
12-11-1930De panden Nieuwe Haven 143 en 145, waarin voorheen de mouterij en gistpakkerij van W.J.N. Nolet waren gevestigd, zijn overgegaan in handen van het expeditie- en verhuisbedrijf firma Wed. J. Kooijman, dat zijn vestiging aan de Rotterdamsedijk wegens onteigening heeft moeten verlaten.  meer informatie
12-11-1930Aug. Schenk vraagt vergunning aan voor de oprichting van een brood- en banketbakkerij in perceel Prof. Kamerlingh Onneslaan 105a.  meer informatie
12-11-1930De NV Schiedamse Machinefabriek en Constructiewerkplaats vraagt vergunning aan voor oprichting van een fabriek in pand Lekstraat 11b-13a.  meer informatie
13-11-1930De heer W. Weergang trekt zich terug als lid van de Gemeenteraad. Hij meent de Christen-Democratische Unie niet meer te kunnen vertegenwoordigen.  meer informatie
13-11-1930Ds. C. van der Woude, die beroepen is in de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden, neemt afscheid van zijn gemeente in een stampvolle Oosterkerk  meer informatie
13-11-1930N.J. Noorlander viert zijn zilveren jubileum als scheepmaker bij de werf Gusto.  meer informatie
13-11-1930Zuster Ermelindis, hoofd van de RK Bewaarschool in de Dwarsstraat is overgeplaatst naar Voorburg. Zij wordt opgevolgd door Zuster Lucia.  meer informatie
14-11-1930Het Schiedamse kinderkoor onder leiding van Paula van Alphen voert de kinderoperette "Goudhaantje en de Troubadour" , van Geertruida van Vladeracken, op.  meer informatie
14-11-1930De heer P.H. Maan en zijn echtgenote A. Maan-v.d. Helm, Klein Groenendaal 23b, vieren hun gouden huwelijksfeest. De bruid viert bovendien een ongewoon jubileum: zij is 60 jaar melkster op de Rotterdamse veemarkt.  meer informatie
14-11-1930De NV Metaalmij. van S.A. Vles en Zonen laat een boekwerk verschijnen in verband met haar 75-jarig jubileum. Er is een apart hoofdstuk aan Schiedam gewijd vanwege de firma van M. van Embden aan het Hoofd, een zijtak van NV Vles.  meer informatie
15-11-1930De Gemeenteraad heeft de volgende onderwerpen behandeld: - het ontslag van de heer Weergang - de RK noodkerk aan de Aleidastraat - de gemeentelijke schooltandverzorging - de subsidie-aanvraag voor de RK kindervacantie-spelen.  meer informatie
15-11-1930De Beheercommissie van de nieuwe gereformeerde kerk aan de Burg. Knappertlaan vraagt aan H.K.H. Prinses Juliana toestemming het nieuwe gebouw Julianakerk te mogen noemen.  meer informatie
16-11-1930De heer D.A. Scholte viert zijn 40-jarig jubileum als zanger bij het zangkoor "Lof en Stichting" van de Havenkerk.  meer informatie
18-11-1930Toneelvereniging "Utile Dulci" gaat weer 2 reeksen uitvoeringen geven per seizoen. Het eerstvolgende toneelstuk is het Amerikaansche blijspel "De firma Adam en Eva" dat bewerkt is door Dirk Witte en Const. van Kerckhoven Jr.  meer informatie
18-11-1930De paaltjes die de Vlaardingerdijk tussen de Rembrandtlaan en de nieuwe Algemene Begraafplaats in tweeën deelden zijn opgeruimd. Na bestrating zal er een mooie brede weg zijn, geschikt voor het snelverkeer en autobussen op de route Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen.  meer informatie
18-11-1930In de RK Volksbond vindt de oprichtings-vergadering plaats van de afd. Schiedam van de Nederlandse RK Bond van Grote Gezinnen. Kapelaan Bekkers en landelijk secretaris J.H. Kraij voeren het woord.  meer informatie
18-11-1930Propagandaclub St. Dominicus van de Singelparochie met de bestuurders J.A. Nijssen, B.A. Hengst en Mej. C. Raephorst, gedenkt haar 2e lustrum.  meer informatie
18-11-1930De al enige tijd bestaande Pontschool aan de Lange Nieuwstraat 25, is als zodanig door het Centraal Bureau Pontinstituut te Den Haag erkend.  meer informatie
18-11-1930De Districts-Arbeidsbeurs vraagt veel arbeids-krachten, o.a.vijf nette werkmeisjes voor het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan, tegen een salaris van f. 300,- per jaar + de kost.  meer informatie
19-11-1930De Christelijk Historische Jongerengroep "A.F. de Savorin Lohman" houdt een ledenvergadering met als spreker Dr. H.H.A. van Gijbland Oosterhoff. Voorzitter B. van Wamelen opent de vergadering.  meer informatie
19-11-1930De Schiedamse IJsclub heeft ook dit jaar weer plannen voor het openen van haar ijsbanen en heeft de fa. Jurgens opdracht gegeven voor de plaatsing van 25 masten voor de verlichting.  meer informatie
19-11-1930De heer B. van Noordennen is benoemd tot lid van de Gemeenteraad als opvolger van de heer W. Weergang.  meer informatie
19-11-1930Bij de a.s. gemeenteraadsvergadering zal een rapport worden behandeld van de SBLO waarin een vergaande relatie met de gemeente wordt bepleit inzake besluiten om sportorganisaties, sportterreinen, subsidies enz.  meer informatie
20-11-1930Op de Nieuwe Haven wordt de autogarage van de heer Goemans geopend, welke plaats kan bieden aan 100 auto's.  meer informatie
20-11-1930Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - verbetering van de spoorwegovergang aan de Overschieseweg - subsidies voor de kindervakantiespelen en voor schoolreisjes - een rapport van de commissie inzake sportaangelegenheden en de verhouding met de SBLO.  meer informatie
20-11-1930De heer W.C.H. Gallé, bureauchef bij J.A.J. Nolet, viert zijn 25-jarig dienstjubileum .  meer informatie
21-11-1930In de kerkeraadsvergadering van de Nederlandse Hervormde Gemeente worden tot ouderling herkozen de heren G. Alers, W. van Dijk, A. Kruit en J. v.d. Tempel. Als diaken worden herkozen c.q. gekozen de heren A. v.d. Schalk, J.C. Brouwer, D. Krommenhoek, C. de Lange en C. Manneken.  meer informatie
21-11-1930In een vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland stelt men vast dat wegens de slechte toestand van het bestaande Stoomgemaal Van der Goes, de bouw van een nieuw gemaal aan de Vijfsluizen noodzakelijk is.  meer informatie
21-11-1930De Schiedamse Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding THOR houdt in hotel Beijersbergen een buitengewone ledenvergadering, waarin voorzitter Th. van Woerkom zijn aftreden als zodanig toelicht. Als nieuwe voorzitter wordt gekozen de heer A. van Schie en als nieuwe bestuursleden de heren Joh. C. Maltha, H.F. Münstermann en K. Oranje.  meer informatie
22-11-1930De Jong Liberalen afd. Schiedam houden een propagandafeest in Musis Sacrum waar gesproken wordt door Mr. G.A. Boon, lid van de Tweede Kamer. Hij wordt ingeleid door afd. voorzitter Ir. R.C. Broek.  meer informatie
23-11-1930De heer C. Dirkzwager, directeur en mede-oprichter van de distillateursfirma M. Dirkzwager Azn.,overlijdt op 70-jarige leeftijd.  meer informatie
24-11-1930De RK Radiovereniging "St. Liduina" viert het 1e lustrum van de KRO met een feestavond in aanwezigheid van voorzitter Pastoor Perquin en met als feestredenaar Pater Henri de Greeve.  meer informatie
24-11-1930De loterijvereeniging "Op Hoop van Zegen" viert onder leiding van voorzitter Theo Romijn, in Musis Sacrum haar zilveren jubileum. Penningmeester H. Vijgeboom wordt wegens zijn zilveren jubileum gehuldigd.  meer informatie
24-11-1930De heer J.N.J. Giesen, 37 jaar, Mariastraat 76b, al 17 jaar monteur bij NV Ingelse en Co is bij een autobotsing in Muiden (NH) verbrand en om het leven gekomen. Hij was door de heer B. Ingelse voor het verrichten van werkzaamheden met diens auto afgehaald. B. Ingelse is met een gebroken been en ernstige hoofdwonden in het ziekenhuis opgenomen.  meer informatie
25-11-1930De Vereniging voor Godsdienstige Belangen, kortweg De Belangen, in Wijk II (Het Westen) der Nederlandse Hervormde Gemeente houdt in het Verenigingslokaal een bazar ten bate van een nieuw te bouwen wijkgebouw en kleuterschool. De bazar wordt geopend door Ds. W. Tonsbeek.  meer informatie
25-11-1930Zesenveertig Schiedamse werklozen vertrekken naar Eenerveld en 132 anderen naar Witteveen voor deelname aan de werkverschaffingsprojecten. Een deelnemer mag wegens dronkenschap niet mee en wordt teruggestuurd.  meer informatie
26-11-1930Burgemeester Stulemeijer opent hedenmiddag de Algemene Winkelweek 1930. Hij wordt ingeleid door de heer B. Hoogendam, voorzitter van de Permanente Commissie. Eveneens wordt gesproken door de heer J.H. van den Linden v.d. Heuvell van de Kamer van Koophandel, door de heer Schaeffer van de attractie- commissie en door de heer Papenhuijzen.  meer informatie
26-11-1930B en W stellen voor, om van gemeentewege uit, niet over te gaan tot radiodistributie en om het verlenen van één concessie aan een firma van goede naam voor te bereiden.  meer informatie
26-11-1930De vijf muziekverenigingen St. Ambrosius, Harpe Davids, Gusto, Crescendo en OBK vragen de gemeente om een bijdrage in de kosten voor de openbare concerten.  meer informatie
27-11-1930Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van "Gemengd Koor", directeur Ko de Keijzer, in 1931, is een ere-comité samengesteld waarin ook B en W zitting hebben genomen.  meer informatie
27-11-1930Het Schiedams Mannenkoor geeft onder leiding van Paul van der Putten haar eerste concert. Er worden werken uitgevoerd van Fred Roeske, Joh. Brahms, Jules Zagwijn. Van A.B.H. Verheij wordt het machtige "Dies Irae" gezongen.  meer informatie
27-11-1930De heer W. Collé vraagt in de gemeenteraad verlof om in de eerstvolgende vergadering vragen te stellen over: - het al of niet voortzetten van de werkzaamheden van de deelnemers aan de werkverschaffing tijdens de winterstop - een verzoek tot een toeslag op de woninghuren voor steuntrekkenden - een verzoek voor steunregeling voor werkloze arbeiders die tot nu toe buiten de crisisregeling vallen.  meer informatie
28-11-1930In het kader van de Algemene Winkelweek wordt op het plein in de Potgieterstraat een openlucht filmvoorstelling gehouden. Behalve een bedrijfsfilm van Sluis' Biskwiefabrieken wordt ook een twee-akter van Charlie Chaplin vertoond.  meer informatie
28-11-1930De Gemeenteraad behandelt de volgende agendapunten : - de sloop van panden aan de Rotterdamschedijk en omgeving - het verzoek om bijdragen voor de Schiedamse muziekverenigingen (advies gevraagd) - de radiodistributie, waarover een besluit is uitgesteld tot volgend jaar.  meer informatie
28-11-1930Twee Schiedamsche religieuzen, Zuster Amelia (Mej. Peterbroers) en Zuster Digna (Mej. A. Westhuis) vertrekken naar de Missie in Nederlands West-Indië.  meer informatie
28-11-1930De Winkelweek zorgt deze week voor grote drukte op de Hoogstraat en in andere winkelstraten. De intocht van St. Nicolaas, begeleid door muziekkorps OBK, geeft aan de winkelweek een extra cachet.  meer informatie
28-11-1930De St. Willibrordusstichting heeft de bouw van een RK school aan de Bosboomlaan aanbesteed. De laagste inschrijving is van N. v.d. Bos te Rotterdam voor f.129.500,-.  meer informatie
28-11-1930In verband met de winkelweek geeft de Schiedamsche Courant een opsomming van alle deelnemende winkeliers, met een verslag van de wijze waarop zij zich deze week manifesteren. Voorts is er een discussie over niet-deelnemende winkeliers, die van deze week wél profiteren en door de burgemeester "klaplopers" worden genoemd.  meer informatie
29-11-1930De pluimvee- en konijnenliefhebbers Vereniging Nieuw Leven houdt haar eerste tentoonstelling in Musis Sacrum. De heer L. van Dijke Sr wint met zijn inzending de bronzen medaille der Gemeente Schiedam.  meer informatie
29-11-1930De Schiedamsche Vakcentrales sturen aan de Gemeenteraad een gezamenlijk adres, waarin om ondersteuning wordt gevraagd voor een voorstel aan de gemeente om aan werklozen de minimale steunbedragen ad f. 13,50 per gezin + toeslag ad f. 1,50 per kind uit te keren.  meer informatie
29-11-1930De Gereformeerde Kerk te Schiedam schrijft via de Rotterdamsche Boaz Bank NV een lening uit ad f. 175.000,-, in stukken van f. 100,-, f. 500,- en f. 1.000,- tegen een rente van 5%.per jaar  meer informatie
30-11-1930Harmonie-gezelschap OBK geeft in de RK Volksbond onder leiding van de heer J.C.M. Feltzer een concert met uitstekende resultaten. Er worden vijf geheel nieuwe werken uitgevoerd in het populair-klassieke genre.  meer informatie
dec 1930De Gemeenteraad van Gouda besluit tot de bouw van 50 arbeiderswoningen, in verband met de overplaatsing van Kaarsenfabriek Apollo van Schiedam naar Gouda.  meer informatie
dec 1930In de RK Heilige Hartparochie in de Gorzen wordt de komende weken een zg. parochie-retraite gehouden, welke begeleid zal worden door drie paters Redemptoristen, te weten de paters C. Hafkenscheid, J. Donker en A. Geurts.  meer informatie
1-12-1930Hoofdagent J.J. de Ruiter viert in huiselijke kring zijn 25-jarig jubileum. Hij krijgt bezoek van een uitgebreide delegatie waaronder commissaris F. Ellenberger, collega's en afgevaardigden van de Algemene Nederlandse Politiebond.  meer informatie
1-12-1930Het ledenaantal van het Groene Kruis breidt zich gestaag uit en bedraagt thans 1100. Voor de afdeling "Huiszorg" zijn reeds acht verzorgsters werkzaam.  meer informatie
2-12-1930De heer Jac. Polak, opticien te Rotterdam,opent op de Rotterdamsedijk 213 een filiaal . Behalve brillen en bandages worden binnenkort ook foto-artikelen verkocht.  meer informatie
2-12-1930Tijdens een vergadering ten huize van de heer H. Willemse, Grote Markt 25, besluit men tot oprichting van de Rooms Katholieke Bond voor Grote Gezinnen. Als bestuursleden worden gekozen: H. Willemse, F.A. Hakkaart en P.A. v.d. Berg. Voorts worden parociele commissies en huisbezoekers aangesteld voor een promotie-campagne.  meer informatie
2-12-1930De nieuwe scholen aan het Frans Halsplein worden op uitnodiging van het Gemeentebestuur door een groot aantal autoriteiten bezichtigd. Burgemeester Stulemeijer en wethouder De Bruin voeren het woord.  meer informatie
2-12-1930Het uitbreidingsplan Oud Mathenesse van de gemeente Rotterdam, waaraan ook is meegewerkt door Gemeentewerken Schiedam, is nog niet definitief, omdat B en W van Schiedam bezwaar hebben ingediend, in verband met een geprojecteerde hoofdverkeersweg Noord-Zuid.  meer informatie
2-12-1930Mej. A.P.M. Blom, onderwijzeres aan de St. Willibrordusschool in de Dwarsstraat, wordt benoemd tot hoofd van deze school. Mej. A.M. Gunnewegh, onderwijzers aan de St. Liduinaschool aan de Korte Haven wordt hoofd van de Mariaschool aan de Lange Haven. Beide benoemingen gaan in per 1 januari 1931.  meer informatie
2-12-1930Ter gelegenheid van de winkelweek heeft de heer C. in 't Veen met zijn Pandervliegtuig een half uur lang een reclamevlucht gemaakt boven Schiedam, waarbij reclamebiljetten en waardebonnen van f. 1,- werden uitgeworpen.  meer informatie
2-12-1930Onder auspicien van een aantal koorverenigingen vindt in Musis Sacrum een solistenconcert plaats waaraan werd meegewerkt door Harold Fairhurst, viool en Géza Frid, piano. Dit prachtige concert werd helaas door te weinig toehoorders bezocht.  meer informatie
3-12-1930Onder de titels 'Moskou ontmaskerd' en 'Bolsjewisme en Christendom' houden Ds. K. de Bel en Ds. F.J. Krop uit Rotterdam lezingen voor de Christelijke Mannenvereniging 'Gij zijt allen broeders'. De lezing wordt gehouden in Musis Sacrum en afgesloten door Ds. Halffman.  meer informatie
3-12-1930Electrische timmerfabriek VIOS vraagt vergunning aan voor de oprichting van een timmerfabriek in het pand Korte Haven 18.  meer informatie
4-12-1930De financiële afdelingen van het gemeentebestuur publiceren hun afdelingsverslagen met betrekking tot de gemeentebegroting voor 1931.  meer informatie
4-12-1930De Rijkswerkverschaffing te Witteveen zendt 11 deelnemers terug wegens dronkenschap. Zonder machtiging van de minister mogen zij niet worden herplaatst.  meer informatie
4-12-1930Het stichtingscomité voor het Sportfondsenbad brengt een brochure uit waaruit de samenstelling van een comité van aanbeveling blijkt, ook de burgemeester en alle wethouders hebben daar zitting in. Men tracht een minimum aantal van 250 spaaraandeelhouders te bereiken, waarna een begin gemaakt kan worden met de bouwplannen.  meer informatie
4-12-1930De heer Sjerps, directeur van het Veefonds van de Land en Tuinbouw Bond houdt voor de afdeling Kethel van de LTB een propagandalezing over veeverzekering.  meer informatie
4-12-1930Nadat men bij de ijsbaan aan de Spieringshoek op tijd gereedgekomen is met de verlichtingsinstallaties, is de bevloeiing van het ijsbaanterrein vanuit de Poldervaart aangevangen.  meer informatie
5-12-1930Sinds enkele dagen verblijft in Schiedam de Russische journalist P.A. Romanof, die als verstekeling aankwam met het s.s. Hilversum, dat bij Wilton-Fijenoord arriveerde. Romanof die Rusland ontvluchtte na veroordeeld te zijn tot 10 jaar dwangarbeid, wil zich in Parijs bij Kerensky aansluiten.  meer informatie
5-12-1930De Vereniging tot bevordering van de belangen van de Ned. Herv. Gemeente, heeft behalve gebouw Irene op de Grote Markt nu ook het Verenigingslokaal aan de Broersvest verkocht. Het pand zal vermoedelijk worden gesloopt.  meer informatie
6-12-1930Muziekvereniging " Kunst en Vriendschap" uit Kethel geeft onder leiding van de heer C. van Gent in het Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen een geslaagd concert.  meer informatie
6-12-1930De Kamer van Koophandel te Rotterdam waarschuwt de Rotterdamse gemeenteraad voor het gevaar van achteruitgang in de haven, doordat Schiedam en Dordrecht met lagere havengelden concurreren.  meer informatie
6-12-1930H.K.H. Prinses Juliana heeft de kerkeraad der Gereformeerde Kerk toestemming gegeven het nieuwe kerkgebouw Julianakerk te noemen.  meer informatie
9-12-1930De heer D. de Meijer, chef-monteur bij de telefoondienst viert zijn 35-jarig jubileum bij de PTT. De viering vindt plaats op zijn kantoor boven de opslagplaatsen van genoemde dienst aan de Hoogstraat.  meer informatie
9-12-1930Het comité Sportfondsenbad houdt onder leiding van voorzitter J.B. Wijchers in Musis Sacrum een propaganda-avond. Sprekers zijn de heren A.J. Meijerink en Mr. J.A.C. Bierenbroodspot.  meer informatie
9-12-1930Zuster Columba van het klooster in de Tuinlaan (in de wereld Elisabeth van der Pluym) viert haar gouden professiefeest.  meer informatie
9-12-1930De heer Th.J. Oostendorp, redacteur van de Maasbode, houdt voor de Katholieke Sociale Actie (KSA) in de RK Volksbond een voordracht, getiteld: "Dictatuur en Fascisme".  meer informatie
9-12-1930De Communistische Partij Holland, afdeling Schiedam houdt in gebouw Eendracht een werklozenvergadering met als sprekers Mr de Jong uit Amsterdam en de heer C. Frenay.  meer informatie
9-12-1930Tijdens de gemeentevergadering van de Gereformeerde Kerken worden de heren W. Baris, C. van de Blorn, P. van de Waal, P. Schuitman, J. van Kampen en S. Golhof, benoemd tot ouderling en de heren J. Blokland, L.M. 't Hoen, P. Mak en J. Kalfsbeek tot diaken.  meer informatie
10-12-1930Naar aanleiding van het geslaagde concert van het Schiedams Mannenkoor onder leiding van Paul van Putten, voorheen directeur van "Orpheus", reageert dokter D. Ris Jzn op onjuiste berichtgeving over de kwestie van de overgang van dirigent en leden van "Orpheus" naar "Schiedams Mannenkoor".  meer informatie
10-12-1930B en W laten een memorie van antwoord verschijnen op het afdelingsverslag over de begroting voor 1931. B en W waarschuwen tegen het verzwakken van de inkomstenbronnen waarbij zij wijzen naar de Personele Belasting en de winsten van de Technische Bedrijven. Verder worden o.a. besproken: de crisismaatregelen, de krotopruiming, het openbaar vervoer, de uitbreidingsplannen, de verkeersweg naar het westen, de bruggen en sluizen, het grondbedrijf, nieuw postkantoor, oprichting sportfondsenbad, eigen electrische centrale, de gemeentereiniging, het Gemeente Ziekenhuis enz.  meer informatie
11-12-1930De heer J.J. Boer neemt na 32 jaar werkzaamheid afscheid van de RK Tekenschool "St. Jozef".  meer informatie
11-12-1930SVV supportersvereniging "Door weer en wind" onthuld op feestelijke wijze haar nieuwe vlag : rood en groen met aan de zijkant de afbeelding van een voetballer. De vlag wordt door commissie-voorzitter De Vliegere aangeboden aan verenigingsvoorzitter Van Putten.  meer informatie
11-12-1930Bij de Electrische Timmerfabriek VIOS, gelegen achter het politiebureau en de woning van wethouder Houtman aan de Lange Nieuwstraat, woedt een felle brand.  meer informatie
11-12-1930In het Verkooplokaal aan de Lange Haven vindt de officiele afsluiting plaats van de geslaagde "Winkelweek 1930". Veel dank gaat speciaal uit naar de heer B.G. Hoogendam, voorzitter van de Permanente Commissie.  meer informatie
11-12-1930De Coöp. Telefoonvereniging "Het Streeknet", die destijds is opgericht voor de duur van 5 jaar, houdt onder leiding van voorzitter Ir. C. Houtman haar laatste vergadering . Het batig saldo van de vereniging krijgt verschillende bestemmingen waaronder een bedrag van f. 750,- als gift aan de heer J.H. van Linden van de Heuvell, secretaris-penningmeester, als bewijs van waardering.  meer informatie
12-12-1930In Musis Sacrum vindt de oprichting plaats van de Ziekenfondsvereniging "Voorzorg", uitgeschreven door de Z.H. Vereniging "Het Groene Kruis". De heer J.M. v.d. Schalk wordt tot voorzitter gekozen.  meer informatie
12-12-1930Naar aanleiding van het a.s. 60-jarig jubileum van "Gemengd Koor" wordt een ere-comité gevormd, waarin o.a. de burgemeester en alle wethouders zitting hebben.  meer informatie
12-12-1930Het wetsontwerp tot verhoging van de drankaccijns met 10% is onder druk door de Tweede Kamer, ondanks ernstige bezwaren, aangenomen. Minister De Geer had vooraf gedreigd met een portefeuillekwestie. Men beschouwt dit als een zwarte dag voor Schiedam.  meer informatie
13-12-1930B en W antwoorden op schriftelijke vragen van de heer W. Collé over de voortzetting van de werkverschaffingswerkzaamheden gedurende de winterperioden, al of niet onder druk van het gemeentebestuur.  meer informatie
14-12-1930Het Kinderkoor Excelsior geeft met medewerking van de twee andere Excelsiorkoren onder leiding van dirigent C.W.L. van Beek in Musis Sacrum een uitvoering . Het concert werd ingeleid door voorzitter Wm. Foncke.  meer informatie
14-12-1930Kerstmis nadert! Uit een schuur aan de Vlaardingerdijk zijn 7 konijnen gestolen.  meer informatie
15-12-1930De Vlaardingsche toneelvereniging "Varia" houdt voor de Algemene Middenstands Vereniging "Schiedam" in Musis Sacrum een voorstelling. Voorzitter Joh. Nauman opent de avond.  meer informatie
15-12-1930De commissaris van politie stelt in een schrijven aan de burgemeester, dat hij bij het uitblijven van versterking van de politie, niet langer verantwoordelijk kan zijn voor een "richtige vervulling van de politietaak". De burgemeester heeft binnen het college nog geen steun voor zijn uitbreidingsplannen kunnen vinden waarop hij bij de Raad een voorstel indient om het politiecorps uit te breiden met 26 agenten, waaronder 2 rechercheurs.  meer informatie
15-12-1930Vandaag hangt een ongekend zware mist over de stad. Op de Nieuwe Waterweg is het scheepvaartverkeer geheel gestremd.  meer informatie
15-12-1930De vereniging Hoogstraatbelangen zal een speciale kerstweek organiseren op de Hoogstraat. Reeds 70 winkeliers hebben hun deelneming toegezegd.  meer informatie
15-12-1930In de Gemeenteraadsvergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - beëdiging van de heer B. Noordermeer - reactie op schrijven van de Bond van Directrices en Adj. Directrices betreffende het ontslag van Mej. A.C. Bliek - benoeming lid-patroon en lid-werkman bij de commissie toezicht arbeidsbureau - de begroting voor 1931 - de uitbreiding van het politiecorps - de nieuwe RK-school in het Singelkwartier - de zelfstandigheid der gemeente - Volkspark en Sterrebosch - volkswoningbouw  meer informatie
16-12-1930Rotterdam heeft plannen om een nieuw annexatie-voorstel in te dienen, dat groter zal zijn dan het vorige (afgewezen) plan. Dit wordt medegedeeld door Mr A. de Jong, wethouder van Plaatselijke Werken te Rotterdam.  meer informatie
17-12-1930De Minister van Waterstaat doet mededeling over een overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen. De Gemeente Schiedam protesteert omdat zij in de plannen niet is gekend, terwijl bij doorvoering van het plan, Schiedam geschaad wordt.  meer informatie
17-12-1930De heer C. Klein Lzn., waarnemend griffier van het kantongerecht overlijdt op 43-jarige leeftijd. De heer Klein bekleedde een aantal topfuncties in verschillende Christelijke Jeugdverenigingen.  meer informatie
17-12-1930De gemeenteraadsvergadering is voortgegaan met de behandeling van de begroting voor 1931, waarbij o.a. gesproken werd over de asfaltering van de Hoogstraat, bestratingen en aanleg van plantsoen. Voorts werden twee moties van de heren Dinkelaar en Etman aangenomen over extra steun aan werklozen.  meer informatie
17-12-1930In de grote garage van Ford dealer NV AutoMij. Vink & Co. aan de Stadhouderslaan vindt voor 400 belangstellenden de Nederlandsche premiére plaats van de Ford films, in het kader van de reclame-campagne van de Ford Motor Company.  meer informatie
17-12-1930De heer H.P. Brouns vraagt vergunning aan voor de verkoop van sterke drank in de lokaliteit Kethelstraat 27.  meer informatie
18-12-1930Bij de voortgezette gemeenteraadsvergadering over de begroting voert de burgemeester het woord naar aanleiding van beschouwingen van de heren J. Dinkelaar en B.G. Hoogendam, over de bestuursorganen en de zelfstandigheid van de gemeente. Behandeld worden ook: de samenstelling van de commissies en de politie-uitbreiding.  meer informatie
18-12-1930Ds. J. Langman uit Wassenaar houdt voor de CHU in de C.H. Jongerengroep "De Savorin Lohman" in gebouw Irene een rede naar aanleiding van de a.s. verkiezingen. Voorzitter L. Heukels van de Schiedamsche afdeling van de CHU leidt de avond in.  meer informatie
19-12-1930De heer Jac. Polak, opticien uit Rotterdam, opent aan de Rotterdamsedijk 213 een nieuwe zaak waaraan een eigen glazenslijperij is verbonden. Deze opticien-zaak heeft met een vaste oogarts.  meer informatie
19-12-1930In het comité-generaal, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, is ontstemming geuit over de beperkingen die zijn opgelegd bij de toekenning van extra steunbedragen aan werklozen.  meer informatie
19-12-1930Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt de begrotingsbehandeling voortgezet met de replieken. De heer Collé vaart heftig uit tegen de SDAP en beschuldigt wethouder De Bruin van anti-sociaal democratische handelingen en protesteert tegen de onderhandse verdeling van baantjes.  meer informatie
20-12-1930B en W stellen voor om medewerking te geven aan de opheffing van de tol aan de Vlaardingerdijk, nadat met de Gemeente Vlaardingen en het Rijk de financiële regelingen zijn getroffen. Schiedam heeft waarschijnlijk een tegenvaller van f. 20.000,-.  meer informatie
20-12-1930Postduivenvereniging De Blauwe Doffer en de Schiedamsche Pluimvee- en Konijnenvereniging Onderling Belang, organiseren wegens het 12 -jarig jubileum van laatstgenoemde een jubileumtentoonstelling in gebouw Eendracht.  meer informatie
21-12-1930Voorafgaande aan en in de pauze van de voetbalwedstrijd Hermes-DVS-HFC, luistert een "strijkje", bestaande uit werkloze Hermes-supporters, de wedstrijd muzikaal op.  meer informatie
21-12-1930De heer Abraham Godschalk, 71 jaar, Singel 64, valt in het water van de Korte Haven. Na door kunstmatige ademhaling weer tot bewustzijn te zijn gebracht, overlijdt hij nadien toch in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan.  meer informatie
22-12-1930Het echtpaar W. Ravens en S. Ravens-Korpel, Broersveld 172, viert zijn gouden huwelijksfeest.  meer informatie
23-12-1930De AVRO zendt een orgelbespeling uit van Pierre Palla op een Standaart-bioscooporgel.  meer informatie
23-12-1930De Gemeenteraad behandelt de opheffing van de tol aan de Vlaardingerdijk en gaat voort met de behandeling van de begroting en de politieke beschouwingen. De heer Collé dient een motie van wantrouwen in. Aan leden van stembureaus worden geen presentiegelden toegekend.  meer informatie
23-12-1930De Gemeenteraad zet de behandeling van de begroting voort, welke aan het eind van de vergadering met algemene stemmen wordt aangenomen. De begroting sluit met een bedrag van f. 5.019.571,32. Voorzitter Burgemeester Stulemeijer verdedigt met klem zijn voorstel voor politie-uitbreiding.  meer informatie
24-12-1930De heer A.C. Hanselaar opent in het oude "Suisse" aan de Hoogstraat 111, zijn hotel-café-restaurant "Zum Ratskeller".  meer informatie
27-12-1930De Bond van Jong Liberalen afd. Schiedam organiseert in Musis Sacrum een kerstbal. De avond wordt ingeleid door voorzitter Ir. R.C. Broek.  meer informatie
27-12-1930De Nieuwe Schiedamsche Courant blikt terug op 1930 en noemt voor Schiedam als belangrijkste feiten: - de groei van de bevolking met 4500 zielen, - de geboorte van de 50.000e inwoner, - de activiteiten van Hoogstraatbelangen, - de invloed van de malaise op handel, industrie en scheepvaart, - de gunstige financiële toestand van de gemeente mede dankzij de nieuwe regeling tussen rijk en gemeenten, - de verdere uitbouw van de wijken West en Oost.  meer informatie
28-12-1930De heer J.A. Juijn, assistent magazijn- en verbandmeester bij de werf Gusto viert aldaar zijn zilveren jubileum.  meer informatie
28-12-1930De heer Henri Rebers viert zijn zilveren jubileum als lid van het zangkoor Lof en Stichting van de RK St. Janskerk.  meer informatie
29-12-1930In een vergadering van werklozen, met als sprekers raadslid W. Collé en de heer C. Frenay, wordt een comité van actie opgericht dat de wensen van de werklozen aan de raad ter kennis moet brengen: 1. 50% vergoeding van de huishuur 2 . f. 1,- vergoeding voor brandstof 3. een algemene steunregeling.  meer informatie
29-12-1930In de vergadering van het college van de diakenen der Ned. Herv. Gemeente neemt men afscheid van de heer W.F.W. Eckenhausen, die 31 jaar deel heeft uitgemaakt van dit college.  meer informatie
30-12-1930NV Standaart's Orgelfabrieken krijgt opdracht voor de levering van een electrisch kerkorgel voor de Vrije Evangelische Gemeente te Dordrecht.  meer informatie
31-12-1930De heer Jacob Gorthuis vraagt een schenkvergunning voor licht alcoholische dranken voor het perceel Hoofdstraat 249.  meer informatie
31-12-1930De verwachte opheffing van de tol tussen Schiedam en Vlaardingen bij de jaarwisseling gaat niet door. De gemeente Vlaardingen ontving van de minister van financiën een afwijzende beschikking op het voorstel van het Rijkswegenfonds voor een vergoeding van f. 28.500,-.  meer informatie
1930Het voormalig deel van het Galgoord op het oostelijk Havenhoofd, werd dit jaar afgegraven ten behoeve van de nieuw te bouwen Merwehaven  meer informatie
1930De oostelijke wand van de Broersvest (tegenover de Herenstraat) van de Koemarkt tot aan het Emmaplein waar ook het Bubbermansticht, ook wel Pilobuurt, wordt volledig gesloopt. Er komen nieuwe, moderne woningen met winkels daaronder.  meer informatie
1930Schiedam heeft ca. 52000 inwoners en de politie telt nog steeds slechts 62 agenten. Naar verhouding tot het aantal in 1920 zouden dat er 23 meer moeten zijn.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam