logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1931


1931Het Schreiershuisje wordt op het Hoofd gebouwd dankzij SDAP-wethouder Dinkelaar (hij meent dat de werknemers die per boot naar de Rotterdamse Droogdok Maatschappij moeten, bij regenweer niet (te) nat worden.  meer informatie
1931Het Burgerlijk Armbestuur, bestaande uit de heren P. de Bruin (wethouder), R.J. Kleipool, H. v.d. Kraan, J.M. v. Pelt, A.P.S. Swartjes, H. Wiekenkamp, J. v. Katwijk sr., L. Melchers, T. Stahlie en P. v.d. Vlies (directeur) brengt verslag over 1930 uit. Het bevat gegevens over uitkeringen in geld aan huiszittende armen, armlastige gezinnen, bouwvakarbeiders en crisiswerklozen. Voorts over de ondersteuning aan brandstoffenvoorziening, bedeling met voedingsmiddelen, hulp in de huishouding, gestichts-, sanatorium- en ziekenhuisverpleging, verloskundige hulp en kinderverzorging.  meer informatie
1931Er werken omstreeks dit jaar vijfenveertig nonnen van de congregatie van de H. Carolus Boromeus in de Dr. Noletstichting (later Nolet Ziekenhuis genaamd)  meer informatie
1931Oprichting van Damclub Schiedam in café De Spil aan de Vlaardingerdijk. Het bestuur wordt gevormd door W.C. Beier, voorzitter; secretaris F. R. Krüter; penningmeester F.W. van Leiden; 2e penningmeester W. Hull.  meer informatie
januari 1931De heer W. Collé, leider en vertegenwoordiger in de Gemeenteraad van de Revolutionair Socialistische Fractie, stapt over naar de Communistische Partij Holland.  meer informatie
1931Oprichting wijkvereniging Singelkwartier.  meer informatie
1931De naam van RK kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de Nieuwe Haven tegenover de Oranjestraat, wordt gewijzigd in St. Liduinakerk.  meer informatie
1931Aankoop door de gemeente van het Zakkendragershuisje.  meer informatie
1-1-1931Het Gemeente-Archief brengt het jaarverslag over 1930 uit met o.a. vermelding van de aanwinsten. Het archief werd bezocht door 31 personen die 158 bezoeken brachten.  meer informatie
1-1-1931De SC publiceert een 33 coupletten tellend gedicht van W. Boog Wzn uit Vlaardingen ter gelegenheid van de opheffing van de Tol aan de Vijfsluizen, getiteld "In Memoriam".  meer informatie
1-1-1931In 1930 hebben 8497 werklozen zich als werkzoekende bij de gemeentelijke arbeidsbeurs aangemeld. Er werden 1788 aanvragen van werkgevers gemeld en er werden 1574 plaatsingen gerealiseerd.  meer informatie
1-1-1931Ondanks eerder berichten wordt de tol op de Vlaardingerdijk tussen Schiedam en Vlaardingen om 19.00 uur opgeheven. Tijdens de vrolijk-droevige plechtigheid wordt de tol tussen Schiedam en Vlaardingen "ten grave gedragen". Volgens de SC is het een weinig hartverheffende vreugde-uiting.  meer informatie
1-1-1931Volgens het jaarverslag van de Gemeentelijke Inlichtingendienst is het aantal financiële uitkeringen in 1930 aanzienlijk gestegen. In april 1930 bedroeg het aantal uitkeringen 115 ad totaal f. 1163,70 (gemiddeld f. 10,12) In december 1930 bedroeg het aantal uitkeringen 1978 ad totaal f. 21842,48 (gemiddeld f. 11,04) In 1930 werden de navolgende aantallen werklozen ingezet voor werkverschaffingsprojecten. Eenerveld opgeroepen 144 man, verschenen 101 man. Ruurlo opgeroepen 136 man, verschenen 86 man (inmiddels beëindigd). Witteveen opgeroepen 268 man, verschenen 208 man. Totaal opgeroepen 548 man, verschenen 395 man. Het verslag bevat verder gegevens over : Financiële steun aan werklozen, werkverschaffingsprojecten, brandstoffenvoorziening van behoeftigen, kerstgaven aan werklozen, huurtoeslagen en de verstrekking van schoolvoeding en schoolkleding. De Gemeente heeft het jaar 1930 voor de gewone dienst afgesloten met het ongekend hoge batige saldo van f. 450.392,- Ontvangen f. 5.360.257,- Uitgegeven f. 4.909.865,-. De kapitaaldienst sluit af met een nadelig saldo van f. 1.652.898,-. Uitgaven f. 9.983.725,- Ontvangsten f. 8.330.827,-.  meer informatie
1-1-1931Volgens jaarverslag van de Gemeentelijke Woningdienst werden in 1930 113 bouwvergunningen verleend voor totaal 1473 woningen. Gereedgekomen in 1930: 1492 woningen Gesloopt en vervallen: 243 woningen; netto vermeerdering in 1930:1249 woningen  meer informatie
1-1-1931In verband met het a.s. vertrek van de zusters Theresianen in de Warande naar een nieuw kloostergebouw in Egmond, doet rector pater Cramer een oproep aan katholiek Schiedam om de zusters als aandenken voor hun verblijf alhier een altaar voor hun nieuwe kapel te schenken.  meer informatie
2-1-1931Na vertrek van de heer T. van der Beek als secretaris van de Vereeniging Zwakzinnigenzorg wordt het bestuur gewijzigd. Mej. Bak is secretaresse geworden, de heer K.J. Heijboer is pedagogisch leider van de werkinrichting en uit 30 sollicitanten is de heer Vogel, chef onderwijs ter gemeentesecretarie, aangesteld als administrateur.  meer informatie
2-1-1931Stadgenoot Daan van der Zee heeft een roman geschreven onder de titel "De brandende stad", waarin hij Schiedam, de stad der branderijen beschrijft. Het boek is uitgegeven door Querido in Amsterdam en kost ingenaaid f. 4,25, gebonden f. 4,90.  meer informatie
2-1-1931Hoofdagent van politie G.J. Blok viert zijn zilveren ambtsjubileum. Tijdens een huldiging wordt hij toegesproken door commissaris F. Ellesberger en door een deputatie van collega's.  meer informatie
3-1-1931In verband met de voorgenomen oprichting van een Schiedamsche afdeling van de NCRB, de Nederlandsche Centrale Reddings Brigade, zijn correspondentschappen gevestigd in de Nicolaas Beetsstraat 16a en Celsiusstraat 16b.  meer informatie
3-1-1931De actie tot oprichting van een Sportfondsenbad heeft tot 31 december 1930 85 deelnemers aan de spaarkas opgeleverd. Het comité hoopt aan het eind van deze maand een aantal van 150 deelnemers te bereiken.  meer informatie
4-1-1931De heer Hendrik van der Drift, bekend uit de kringen van de Gereformeerde Kerk en van 1909-1915 gemeenteraadslid van de ARP-fractie, overlijdt op 77-jarige leeftijd te Rijswijk.  meer informatie
5-1-1931In gebouw Eendracht wordt een druk bezochte vergadering gehouden door de afdeling Rotterdam van "De Dageraad" waarin de sprekers A. Scheps en A.L. Constandse het onderwerp: "Kan er een God zijn?" behandelen. Schiedamsche predikanten geven geen gehoor aan het verzoek om met de heer Constandse te debatteren.  meer informatie
5-1-1931Van de nieuwgebouwde Dr.J.Th. de Visserschool wordt de BENEDEN-vleugel die evenwijdig loopt met de Jacob van Lennepstraat beneden, destijds genoemd afdeling 'B' officieel geopend.  meer informatie
6-1-1931In intieme kring viert men het zilveren jubileum van de heer William Wilton, directeur van NV Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf alhier.  meer informatie
7-1-1931De Jongerengroep van de Christelijk Historische Unie houdt onder leiding van voorzitter B. van Wamelen een vergadering met als spreker Mr.Dr. J. v.d. Bruggen die een lezing houdt over socialisme en religie.  meer informatie
7-1-1931De volkstelling in Schiedam wordt uitgevoerd door 52 medewerkers, onder leiding van de heer S. Nipius, hoofd van het Bureau Bevolking aan de Nieuwstraat. De heer Nipius geeft in een interview een overzicht van doel en ervaringen ten aanzien van de volkstelling.  meer informatie
7-1-1931De Katholieke Kiesvereniging "Recht, Plicht en Orde" houdt in verband met de dit jaar te houden Gemeenteraads- en Statenverkiezingen onder leiding van de heer Th. Mouwens een eerste vergadering als voorbereiding op de kandidaatstelling.  meer informatie
7-1-1931B en W maken een ontwerp-raadsbesluit bekend voor het verbod van bouw of herbouw op grond, gelegen aan de zuidzijde van het Herenpad.  meer informatie
8-1-1931De Christelijke Gemengde Zangvereeniging Eltheto geeft in de RK Volksbond onder leiding van de heer G. van der Beek een geslaagd concert.  meer informatie
8-1-1931Het eerste zevental heren van de Schiedamsche Zwemclub SZC bericht deel te gaan nemen aan de waterpolo-competitie van de Zwemkring voor Rotterdam en Omstreken. Het zevental bestaat uit: Van Woerkom, doel. Kemper, Keijzer, [onleesbaar], achter. Bokhorst, Bergkotte en Verlinde, voor. Reserves: Piek en Noordhoek.  meer informatie
9-1-1931De gemeente verliest voor de rechtbank te Rotterdam het proces dat zij had aangespannen tegen de heer C. Koning, Lange Achterweg 18. De heer Koning mag de zg. ziekenhuispoort als zijnde een buurweg gebruiken. De heer Koning werd terzijde gestaan door Mr. W.A. Hoek.  meer informatie
9-1-1931Honderdvijftig werkloze arbeiders houden onder leiding van de heer G. Visser, voorzitter van de Schiedamsche Besturenbond SBB een demonstratieve optocht van het Volksgebouw naar het stadhuis. Aldaar wordt een petitie aangeboden voor maatregelen tegen werkloosheid en verbetering van de steun.  meer informatie
10-1-1931Door de bouw van een complex mooie en hoge winkelpanden aan de Singelzijde begint de Broersvest de allure te krijgen van een Boulevard. Voor de overzijde liggen de tekeningen klaar voor een winkelgalerij met een passage naar het Broersveld. Voor het open stuk tussen Koemarkt en Korte Singelstraat wordt gedacht aan de bouw van een nieuw postkantoor.  meer informatie
12-1-1931De RK Kiesvereniging "Recht, Plicht en Orde" stelt burgemeester Stulemeijer en de heer Steens kandidaat voor Provinciale Staten in de RK Kieskring Delft, waaronder Schiedam ressorteert.  meer informatie
12-1-1931Zevenennegentig deelnemers (werklozen) aan het werkverschaffingsproject te Witteveen keren terug omdat de strenge vorst het werken in de grond onmogelijk maakt. Deelnemers hebben afgelopen week slechts f. 10,- verdiend. Er is beroering ontstaan over de steunregeling bij vorstverlet.  meer informatie
13-1-1931De heer J. van Noortwijk, stichter en mede firmant van de firma Gebr. van Noortwijk, drukkersbedrijf, overlijdt op 67-jarige leeftijd.  meer informatie
13-1-1931De Vereniging Verjaardag houdt onder leiding van mevouw S. Hijman haar eerste vergadering van dit jaar. Enkele verzoeken om hulp voor sanatorium-patienten worden goedgekeurd.  meer informatie
13-1-1931Tijdens een werklozendemonstratie op de Grote Markt, waaronder een aantal teruggekeerde "Witteveners", hebben vier werklozen een uur lang een onderhoud met burgemeester Stulemeijer over verbetering van de steunregelingen van werklozen en uitgevroren deelnemers van de werkverschaffing.  meer informatie
14-1-1931Buurtvereniging Rozenburgerplein "t Centrum", voorzitter C.L. Simons, verzoekt in een adres aan de Gemeenteraad, het Rozenburgerplein niet te bestraten maar er een plantsoen aan te leggen.  meer informatie
14-1-1931De NV Bataafsche Import Mij. te Den Haag vraagt vergunning voor inrichting van een benzinebewaarplaats met ondergrondse tank voor het pand Vlaardingerdijk 147.  meer informatie
14-1-1931De Paters Lazaristen vertonen in een overvolle zaal van de RK Volksbond een film over het RK Missiewerk in China.  meer informatie
15-1-1931In een half bezette zaal van Gebouw Eendracht wordt een vergadering gehouden door het landelijk comité van de Internationaal Anti-Militaristisch Vereeniging, met de bedoeling een plaatselijke afdeling op te richten. Sprekers zijn Ds. P. Eldering uit Rotterdam en A.L. Constandse uit Den Haag.  meer informatie
15-1-1931De Bijzonder Vrijwillige Landstorm houdt onder leiding van voorzitter C.G. Bremer in Musis Sacrum een propaganda-avond in aanwezigheid van Burgemeester Stulemeijer en enkele militaire commandanten. Gesproken wordt door Ds. K. de Bel, Kapelaan Raaffels en Ir. R.C. Broek.  meer informatie
15-1-1931Gemengd Koor, directeur Ko de Keijzer, bestaat deze maand 60 jaar. Er is een jubileumconcert in voorbereiding met de uitvoering van het oratorium "Die Jungfrau van Orleans" van C.Ad. Lorenz. Het tekstboekje zal ook een foto van Ko de Keijzer en een geschiedschrijving van het koor bevatten.  meer informatie
16-1-1931De Gemeenteraad kiest in de vacature van de heer Goslinga tot inspecteur voor het lager onderwijs de heer Smit, die als 2e op de voordracht staat genoemd. De eerste kandidaat, de RK heer Duchateau werd gepasseerd toen 2 leden der CHU zich niet aan het akkoord der rechtse partijen hielden.  meer informatie
16-1-1931Het Mannenkoor "Orpheus" geeft een zeer geslaagd concert in de RK Volksbond met 5 noviteiten, waaronder Wandrers Nachtlied van Goethe op muziek van Fr. Schubert, Psalm 122 van Darius Milhaud en "Het Hazegraun" van Guido Gezelle op muziek van Willem Landré.  meer informatie
16-1-1931Burgemeester Stulemeijer spreekt in de Gemeenteraadsvergadering zijn nieuwjaarsrede uit. Hij memoreert o.a. de groei van de bevolking (van 47951 tot 52661 in 1930), de groeiende werkloosheid, de modernisering van het oude centrum en de ontwikkeling bij de technische bedrijven.  meer informatie
16-1-1931De schoolwerktuinen aan de West Frankelandsedijk, die dit jaar wegens woningbouw voor een deel verplaatst worden, zullen waarschijnlijk volgend jaar gevestigd worden in de Babberspolder naast de Algemene Begraafplaats.  meer informatie
16-1-1931In de voortgezette Gemeenteraadsvergadering beantwoordt de heer Koopmans de nieuwjaarsrede van Burgemeester Stulemeijer. Verder worden o.a. behandeld: - het verzoek van het Werkloozen-Agitatie-comité voor verbetering van de steunregelingen (naar B en W voor pre-advies) - voorstel tot uitbreiding van de politie met 26 man (verworpen) - afbraak van woningen.  meer informatie
16-1-1931Het sigarenmagazijn van de heer C.W.J. Martens, Mesdaglaan 9b, dat reeds dienst doet als publiek telefoonstation, zal vanaf 16 januari 1931 fungeren als postagentschap voor het westen.  meer informatie
16-1-1931Pater L. Biesta van de St. Jansparochie is aangesteld als directeur van een op te richten afdeling van het Sint Francisca Romana-Liefdewerk, dat zich bezighoudt met opvoeding van meisjes.  meer informatie
17-1-1931De werkliedenvereniging "Tot ondersteuning bij ziekte" houdt in het gebouw voor Christelijke Belangen onder leiding van voorzitter G. v.d. Mast en in aanwezigheid van Dr. G. Sauer haar jaarvergadering.  meer informatie
17-1-1931De Schiedamsche afdeling van de NBAS, Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden, houdt in de Harmonie aan de Nieuwstraat onder leiding van voorzitster Annie Schouten, een geslaagde propaganda-feestavond.  meer informatie
17-1-1931De heer J.A. v.d. Waard, opperman en wonend in de Leliestraat, wordt bij heiwerkzaamheden aan de verlengde Burg. Knappertlaan door een vallende heipaal getroffen en verongelukt dodelijk.  meer informatie
17-1-1931Een zware westerstorm veroorzaakt schade in de stad; het water van de Nieuwe Waterweg wordt in het lage deel van de Hoofdstraat tot 75 cm hoog tegen de huizen opgestuwd.  meer informatie
17-1-1931De RK Land- en Tuinbouwbond (LTB) afd. Kethel houdt in het koffiehuis van J. Soeters onder leiding van voorzitter A.A.G. Lansbergen haar jaarvergadering.  meer informatie
19-1-1931NV Blaisse & Strunk in orgelbouw, ontvangt na de oplevering van het grootste theaterorgel voor het Asta Theater in Den Haag, nu opdracht voor de bouw van een orgel in de Cinema Royal in Amsterdam.  meer informatie
19-1-1931De RHBS Vereeniging "Onder Ons" viert haar herleving met een feestavond in Musis Sacrum in samenwerking met de toneelvereeniging "Utile Dulci".  meer informatie
19-1-1931Dezer dagen verwacht men de inschrijving van het 1000e lid voor het fonds Voorzorg van Het Groene Kruis.  meer informatie
19-1-1931Dezer dagen is besloten aan de Broersvest op de plaats van het Verenigingslokaal en de achtergelegen christelijke school een modern pand te bouwen met een winkelgalerij, gelegen aan een passage die zal lopen van de Broersvest tot het Broersveld. Het ontwerp is opgedragen aan architect P. Sanders.  meer informatie
19-1-1931De Naaikrans "Liefde tot de Naaste" viert onder leiding van haar leidster Mej. Korpershoek-van Leeuwen in de Harmonie haar 14e jaarfeest. In 1930 werden aan 48 gezinnen, behorende tot de stille armen, 206 kledingstukken uitgereikt.  meer informatie
19-1-1931Er wordt een fonds gevormd voor de versterking van het godsdienstonderwijs in Vrijzinnige geest, dat door de afdeling Schiedam van den Nederlandse Protestantenbond op basis van vrijwilligheid op de openbare lagere scholen wordt gegeven.  meer informatie
20-1-1931Bij gelegenheid van haar diamanten jubileum geeft "Gemengd Koor" onder leiding van Ko de Keijzer een uitvoering van het oratorium "Die Jungfrau von Orleans" van C.A. Lorentz. Als solisten treden op: Jo Vincent, Marcus Plooyer en Thom Denijs.  meer informatie
20-1-1931A.G. van Dorp te Kethel deelt via een ingezonden brief aan de krant mee dat de onbewaakte overweg in Kethel sinds de datum der onbewaakt-stelling reeds zeven dodelijke ongelukken heeft veroorzaakt. Schrijver ageert tegen het hoge dividend voor aandeelhouders van het Staatsspoor en de HIJSM welk geld in deze tijd van werkloosheid beter besteed zou kunnen zijn aan het opnieuw bewaken van gevaarlijke overwegen.  meer informatie
20-1-1931Na uitspraak van de rechtbank in Den Haag zijn de spaarkasportefeuilles van de Algemeene Spaarverzekering op voorstel en na onderzoek van de Verzekeringskamer overgedragen aan de HAV-bank alhier.  meer informatie
20-1-1931De Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging KJMV gaat een grote ledenwervingscampagne opzetten.  meer informatie
20-1-1931De heer J. Lechner CSzn wordt benoemd tot werkgeverslid in de Raad van Beroep voor de Ongevallenverzekering.  meer informatie
20-1-1931Wegens slechte weersomstandigheden worden de werkzaamheden van de werkverschaffing in Eenerveld en Witteveen stopgezet.  meer informatie
21-1-1931De cokesprijzen bij afhalen aan de Gasfabriek in de Dwarsstraat zijn verlaagd. Grove cokes f. 0,55 per h.l. (mud) Geklopte cokes f. 0,65 per h.l. Parel cokes f. 0,65 per h.l.  meer informatie
21-1-1931De heer W. de Vos vestigt aan de Rotterdamsedijk 209 een maatkleermakerij.  meer informatie
22-1-1931Mevr. Benthem-de Wilde geeft in een vergadering van de SDAP nogmaals een uiteenzetting over het conflict tusschen de ziekhuiscommissie en de ontslagen adjunct-directrice mevr. Bliek.  meer informatie
22-1-1931In het stadhuis vindt de aanbesteding plaats van den bovenbouw van de brandweerkazerne. Laagste inschrijver is A. Hijbeek KHzn te Zwijndrecht met f. 27.484,-.  meer informatie
22-1-1931Aangezien de maandelijkse zitdag van den ontvanger der directe belastingen te Kethel is opgeheven, kan deze belasting nu dagelijks betaald worden aan het poststation tijdens de openingsuren van de postdienst.  meer informatie
22-1-1931Er zijn schenkvergunningen aangevraagd door J.A.W. Gillisse voor het perceel Hoogstraat 162 en door N.L. Dubois voor het perceel Beierlandschestraat 21.  meer informatie
22-1-1931De afdeling Schiedam van den christelijke Handeldrijvenden en Industriele Middenstand houdt onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam haar jaarvergadering.  meer informatie
22-1-1931Een comité van vijf christelijke Jeugdverenigingen Gorzen houdt in het wijklokaal van de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Maasstraat een propaganda-avond in aanwezigheid van Ds. P.C.A. Halffman.  meer informatie
23-1-1931De bakkers hier ter stede besluiten de prijs van alle broodsoorten met 2 cent per 8 ons te verlagen als een bijdrage ter bestrijding van de crisis.  meer informatie
23-1-1931Damesgymnastiekvereniging "Hygiea" houdt een ledenvergadering waarin wordt besloten bij volgende uitvoeringen de nieuwe richtingen in de gymnastiek te demonstreren.  meer informatie
23-1-1931De Kethelse IJsclub houdt onder leiding van voorzitter N.W. van Beurden in de bovenzaal van De Vergulde Valk haar jaarvergadering.  meer informatie
23-1-1931A. van Apeldoorn vraagt vergunning voor oprichting van een brood- en banketbakkerij in het pand Teijlerstraat 8. Aug. Schenk vraagt hetzelfde voor het pand Prof. Kamerlingh Onneslaan 105a.  meer informatie
23-1-1931Er zijn vaste plannen om te komen tot de bouw van grote gehoorzaal, geschikt voor het geven van concerten en toneelstukken voor een auditorium van 1000 tot 1500 personen. Het krijgt een grondoppervlak van plm. 700 m2.  meer informatie
23-1-1931Burgemeester Stulemeijer is door de RK Kiesvereeniging voor de Statenkieskringen Delft en Gouda kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van dit jaar.  meer informatie
23-1-1931Grand Café Restaurant "Corner House", Rubensplein, Schiedam verschaft dagschotels vanaf 1 gulden. Lunch, diner, souper en restaurant á la carte. Het bedrijf heeft drie Wilhelmina billards, vier moderne kegelbanen, feest- en vergaderzalen en 's middags- en 's avonds een concert.  meer informatie
23-1-1931De kranten publiceren de tabel van de gemeentefondsbelasting die op 1 mei a.s. de gemeentelijke inkomstenbelasting vervangt. Een gehuwd man met 2 kinderen en een zuiver inkomen van f. 1.000,- betaalt f. 1,- belasting en 30 opcenten.  meer informatie
23-1-1931Bij de Rotterdamsche Droogdok Mij is het zilveren jubileum gevierd van de Schiedamsche werknemers A. Rijnders, H. Exalto, A. Wuister, J. Willemse, A. van Pelt, H. Rijnsdorp, P.J. de Kok en Z.W.P. Wenteler. Zij krijgen allen een gouden horloge met ketting.  meer informatie
24-1-1931In Kethel zijn de tuinders in de Oostabtspolder in een hevig protest verwikkeld tegen de reeds aangevangen restauratie van de ketel van het stoomgemaal, als gevolg waarvan het gemaal 4 tot 6 weken is uitgeschakeld. Men acht dit gezien de winterperiode onverantwoord.  meer informatie
24-1-1931Gusto's Muziekvereeniging geeft in de RK Volksbond ter gelegenheid van haar 21-jarig bestaan onder leiding van directeur J.K.C. Karseboom een concert.  meer informatie
25-1-1931In theater Pandora wordt voor de leden van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) de Nederlandsche film Stalen Knuisten van J. de Haas vertoond.  meer informatie
26-1-1931In Restaurant Ricke in Rotterdam vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van een baaswoning en een schaftlokaal voor de NV v.d. Weterings Houthandel aan de Spuihaven. Laagste inschrijver is de firma P.A. Heijnsbroek en C.A. Leenderts met f. 27.000,-.  meer informatie
26-1-1931B en W stellen voor een krediet te verlenen van f. 16.800,- voor voltooiing van den aanleg van de Juliana van Stolbergstraat en de Charlotte de Bourbonstraat.  meer informatie
26-1-1931Volgens toestemming van den Minister van Binnenlandse Zaken mag vorstverlet van de deelnemers aan de werkverschaffing uitbetaald worden als regenverlet.  meer informatie
26-1-1931Toneelvereniging "Alberdinck Thijm" geeft in de RK Volksbond een geslaagde opvoering van het toneelstuk "Hallo Bandoeng" van Jan Grosveld, geïnspireerd door het bekende succesliedje "Hallo Bandoeng" van Willy Derby.  meer informatie
27-1-1931Pater Henri de Greeve S.J. houdt in een stampvolle zaal van de RK Volksbond een causerie over de gevaren van het communisme.  meer informatie
27-1-1931Werklozen, aangesloten bij een RK organisatie kunnen voortaan stempelen in de RK Volksbond. Aangeslotenen bij een Christelijke organisatie stempelen in het gebouw van Christelijke Sociale Belangen. Aangeslotenen bij een moderne organisatie in het Volksgebouw. Ongeorganiseerden stempelen aan de Beurs.  meer informatie
27-1-1931De bouw van een school aan de François Haverschmidtlaan voor de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs is aanbesteed. Laagste inschrijver is D. Klaasse te Rotterdam voor f. 68.446,-.  meer informatie
27-1-1931Op de werf Gusto wordt het motortankschip Aldegonda te water gelaten, dat gebouwd is voor de NV Ned. Ind. Tank Stoomboot Mij.  meer informatie
27-1-1931Het Werklozen Agitatie Comité WAC belegt een openbare vergadering in gebouw Eendracht. Sprekers zijn 2e kamerlid D. Wijnkoop, communist, raadslid W. Collé van de Revolutionair-Socialistische Partij en de heer Abbing. Voorzitter van de vergadering is de heer C. Frenay.  meer informatie
28-1-1931De afdeling Schiedam van de VARA (1160 leden) vergadert onder leiding van voorzitter W. Ploos van Amstel in het Volksgebouw, waar het zendervraagstuk wordt besproken.  meer informatie
28-1-1931De RK Onderwijzersvereeniging St. Augustinus houdt in hotel Beijersbergen haar jaarvergadering. De avond wordt besloten met een humoristisch gedeelte, dat verzorgd wordt door de heren C. Serodino, J. Leenders en P. Alberts.  meer informatie
28-1-1931De heren Jonkers en Wals, bouwers van het Corner House, hebben een plan ontworpen voor de bouw van een concertzaal met ca. 1400 zitplaatsen, met daaraan 2 kleinere zalen voor ieder 400 plaatsen, te bouwen tussen de Burgemeester Knappertlaan, de Julianalaan en de Van Ostadelaan.  meer informatie
28-1-1931Aan de organisaties die gebruik maken van het Volksgebouw aan de Tuinlaan is financiële steun gevraagd voor de verbetering of vernieuwing van het gebouw. De grote zaal zal 600 á 700 plaatsen moeten bevatten.  meer informatie
28-1-1931Een verzoek van de Vereniging tot bestrijding der Tuberculose voor subsidie over het jaar 1931 is in handen gesteld van de Financiële Commissie, die het aan te vragen bedrag stelt op f. 2.690,-. B en W kan zich met het advies verenigen.  meer informatie
28-1-1931B en W adviseren aan de Gemeenteraad om het verzoek van de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten, het aandeel van de gemeente Schiedam met f. 4.000,- te verhogen. Deze investering wordt dan beschouwd als reservering voor het pensioenfonds.  meer informatie
28-1-1931De directeur van Gemeentewerken vraagt krediet om het Hoofdplein, waarvan de kaaimuur is voltooid, uit te breiden met een plantsoen en een nieuw schreiershuisje met urinoir. Inclusief verbetering van de verlengde Rijnstraat bedragen de kosten f. 22.200,-.  meer informatie
29-1-1931Schiedamsch Mannenkoor viert zijn eerste verjaardag in Musis Sacrum met een concert onder leiding van Paul v.d. Putten.  meer informatie
29-1-1931In Kethel zijn 19 dagvaardingen uitgereikt wegens het weigeren van de recognitie (belastingheffing) voor waterlozing in de Harg- en Westpolder.  meer informatie
29-1-1931In de Gemeenteraadsvergadering worden de volgende onderwerpen behandeld: - de werkloosheid in Schiedam - ontbinding huurovereenkomst bouwmanswoning Spieringshoek - profielwijzigingen Broersvest-Emmaplein - plantsoenaanleg Hoofdplein - subsidie TBC-bestrijding - overgang van raadslid W. Collé naar de communistische partij - de uitkeringen aan werklozen  meer informatie
29-1-1931B en W richten een uitvoerig schrijven aan den Raad met een overzicht van de werkloosheid in Schiedam, die het laatste halfjaar snel is uitgebreid, van 787 werklozen op 1 juli 1930 tot 2021 op 13 januari 1931. Het schrijven bevat ook een overzicht van de steunregeling, van de werkverschaffing en van de totale kosten.  meer informatie
29-1-1931De firma Van de Water opent een moderne slagerij in het pand Aleidastraat 32.  meer informatie
29-1-1931Naar aanleiding van de grote toename van de werkloosheid richt de RK gemeenschap een Comité van Bijstand voor RK werklozen op, bestaande uit een hofdcomité en 4 parochiale comités.  meer informatie
29-1-1931De heer G.F. Beukering Jr heeft de huur van de bouwmanswoning "Spieringshoek" bij B en W opgezegd, nadat het college de kosten voor verbeteringen aan deze woning heeft afgewezen wegens nieuwe plannen voor het gebied.  meer informatie
29-1-1931In de Oostabtspolder in Kethel is wegens restauratie van het gemaal een 16 pk motorpomp geplaatst die dag en nacht in werking is. Niettemin stijgt het waterpeil nog steeds door de overvloedige regen van de laatste dagen.  meer informatie
29-1-1931De afd. Schiedam van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" houdt onder leiding van voorzitter Ir. C. Houtman haar jaarvergadering met jaarverslagen van secretaris W. Broek en penningmeester Mr. H.A.M. Roelants.  meer informatie
30-1-1931In verband met de bevolkingstoename zal het aantal stemdistricten uitgebreid worden tot 27. Nieuwe stemlokalen komen in de schoolgebouwen aan het Frans Halsplein en het Edisonplein.  meer informatie
30-1-1931Er blijken nu twee plannen te bestaan voor een nieuwe concertzaal. Het plan van de heren Jonkers, Wals en Klerk dat al een jaar oud is en in een vergevorderd stadium verkeert, is aanleiding geweest voor een alternatief plan in het centrum. Het plan van Jonkers cs wordt ontworpen door architect J.P.L. Hendriks. De exploitatie zou in handen komen van de heer H.S.J. Klerk. Het wachten is op uitsluitsel van de gemeente.  meer informatie
31-1-1931De St. Jozefgezellenvereeniging Schiedam I viert in het weekend op feestelijke en plechtige wijze haar 12½-jarig jubileum.  meer informatie
31-1-1931Ds. J.W. Tonsbeek start met een actie om te komen tot de bouw van een nieuwe stenen kerk voor de Nederlands Hervormde Gemeente in het westen van de stad.  meer informatie
1-2-1931Ingevolge de Wet Verhoging Accijns op gedistilleerd, bedraagt de accijns ingaand 1 februari 1931 f. 200,- per [onleesbaar] ad 50 pct., onverminderd de 10 opcenten. De Gemeente Schiedam brengt de bijzonderheden van de wetsregels ter kennis aan de belanghebbenden.  meer informatie
2-2-1931Het kerkkoor der Ned Hervormde Gemeente geeft onder leiding van de heer A.H. Fagel een concert van gewijde muziek in de Grote Kerk. Solist op het orgel is dokter A.D. de Leeuw.  meer informatie
2-2-1931De Stearinekaarsenfabriek Apollo ontslaat 28 werklieden, allen 65 jaar of ouder, met toekenning van een klein pensioen.  meer informatie
2-2-1931Na herstel van één der glasovens zijn 70 personen bij de glasfabriek "De Schiedammerie' weer te werk gesteld.  meer informatie
2-2-1931Het Werklozen Agitatie Comité W.A.C. heeft het eerste nummer van hun orgaan "De Hongerzweep" doen verschijnen. De heer C. Frenay fulmineert hierin tegen de vakcentrales die hij verlengstukken van de kapitalistische maatschappij noemt en noemt het socialistische dagblad "De Voorwaarts" een sociaal-fascistisch orgaan.  meer informatie
2-2-1931De Nat. Chr. Geheelonthoudersvereeniging afd. Schiedam koopt van de heer P. Dupont het heerenhuis Lange Haven 33-35. Het zal als Verenigingshuis gaan dienen en waarschijnlijk zal er een logement aan verbonden worden alsmede een geheelonthouders-koffiehuis.  meer informatie
2-2-1931Wethouder T. Slavenburg wordt door de CHU kandidaat gesteld voor de verkiezing van de Provinciale Staten in de kieskring Delft.  meer informatie
3-2-1931De Liberale Staatspartij stelt Ir. C. Houtman kandidaat voor de Provinciale Staten in de kieskring Delft.  meer informatie
3-2-1931De RK Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus vergadert onder leiding van voorzitter M. Verdoes, waarbij acties en ontwikkelingen bij de Vereenigde Glasfabrieken en Kaarsenfabriek Apollo worden behandeld.  meer informatie
4-2-1931C. Korsten vraagt vergunning voor oprichting van een brood- en banketbakkerij in het pand Jan Steenstraat 1, hoek Rembrandtlaan.  meer informatie
4-2-1931De Vrijzinnig Democratische Bond afd. Schiedam houdt in gebouw Eendracht onder leiding van voorzitter E. Koopmans haar jaarvergadering. Mr. P.J. Oud, Tweede Kamerlid, is als spreker op de volgende vergadering aangekondigd.  meer informatie
4-2-1931G.Chr. Reinhardt vraagt een schenkvergunning aan voor het perceel Singel 234b.  meer informatie
4-2-1931In de eerste vergadering van de RK Bond voor Grote Gezinnen afd. Schiedam in de RK Volksbond is een definitief bestuur gekozen met de heer H. Willemse als voorzitter. De vereeniging telt al 250 leden.  meer informatie
5-2-1931Een aantal van ca. 350 RK werklozen vergadert in de RK Volksbond. Het bestuur van de RK Volksbond besluit de grote zaal 's morgens na het stempelen en in de middaguren ter beschikking te stellen voor ontspanning en ontwikkeling waartoe een commissie is opgericht uit leden van de RK vakorganisaties.  meer informatie
5-2-1931Als gevolg van de gladheid (regen wordt ijs) doen zich in de stad een aantal slip- en valpartijen voor.  meer informatie
5-2-1931De fa. Gez. Willems in manufacturen, thans nog gevestigd Broersvest 69, heeft het voornemen zich als eerste zaak te vestigen in het nieuwe winkelcomplex aan de overzijde van de Broersvest (is niet doorgegaan)  meer informatie
5-2-1931In de Lloyds List nr. 3, dat met foto's aandacht geeft aan de Rotterdamse haven, wordt gemeld dat enkele grote rederijen hun schepen laden en lossen in Schiedam ter besparing van de hoge havengelden in Rotterdam.  meer informatie
6-2-1931Op het terrein tussen Nieuwe Haven, St. Liduinastraat en Warande, zijn de heiwerkzaamheden begonnen voor de bouw van een woning- en winkelcomplex. Het bouwplan is van architect Ir J.H. v.d. Broek uit Rotterdam en bouwer/aannemer is C. Korsten.  meer informatie
6-2-1931Er zijn plannen voor een schoolbioscoop. De Commissie voor Toezicht op het Lager Onderwijs steunt het denkbeeld. De Commissie van Bijstand en B en W staan echter afwijzend.  meer informatie
6-2-1931Het Gemeentebestuur ontvangt van de minister van Binnenlandsche Zaken toestemming om bij de steunregeling voor werklozen de kindertoeslag en de huurtoeslag in een aantal gevallen te verhogen.  meer informatie
12-2-1931Ds. J. van der Meulen te Soest wordt bevestigd als Gereformeerd predikant in Schiedam door zijn collega Ds. J.F. Jonkers.  meer informatie
14-4-1931Een Pontificale Hoogmis en een plechtig sluitingslof vormen de hoogtepunten van het gouden feest van de Singelkerk. Met een indrukwekkende plechtigheid is buiten vóór de kerk een Heilig Hartmonument onthuld.  meer informatie
18-4-1931De afd. Schiedam van de Centrale Bond van Werkmeesters en Opzichthoudend Personeel viert in de bovenzaal van Musis Sacrum haar tweede lustrum.  meer informatie
19-4-1931Op 67-jarige leeftijd overlijdt mej. Anna Engering. Haar hele leven heeft zij zich ingezet voor de ongelukkige medemens, in het bijzonder voor de blinden, voor wie zij dag en nacht brailleschrift heeft geproduceerd ten behoeve van een blindeninstituut.  meer informatie
20-4-1931Schiedams Mannenkoor neemt afscheid van zijn penningmeester de heer van Zon, wegens vertrek uit Schiedam. In zijn plaats is genoemd de heer P.H. Knol. Verder wordt het bestuur uitgebreid met de heren M.C. Plooy en J.E. Robberegt.  meer informatie
20-4-1931De RK Kiesvereeniging in Kethel houdt een laatste propagandavergadering voor de statenverkiezingen van a.s. woensdag. Spreker is de heer W. Mooijman, de lijsttrekker van de RK Staatspartij. Hij wordt ingeleid door voorzitter J. Olsthoorn.  meer informatie
20-4-1931De commissie Huiszorg van het Groene Kruis neemt aan de Lange Achterweg een nieuwe behuizing in gebruik.  meer informatie
20-4-1931De afd. Schiedam van de Vrijheidsbond houdt in Musis Sacrum een propaganda-avond in verband met de Statenverkiezingen van a.s. woensdag. Het woord wordt gevoerd door Ir. C. Houtman, 2e op de liberale lijst en de heer C.G. Roos, burgemeester van Lekkerkerk.  meer informatie
20-4-1931De Alg. Middenstandsvereeniging Schiedam houdt in hotel Beijersbergen onder voorzitterschap van de heer Joh. Nauman haar jaarvergadering met jaarverslagen van secretaris A.M. Papenhuijsen en penningmeester A. Stahlie.  meer informatie
21-4-1931Burgemeester H. Stuelemeijer stelt de datum van de candidaatstelling voor de gemeenteraad vast op dinsdag 12 mei a.s.  meer informatie
21-4-1931De heer P. Goemans van de Auburn Garage aan de Nieuwe Haven krijgt de vertegenwoordiging van de Stewart vrachtauto.  meer informatie
21-4-1931De heer C. Frenay, voorzitter van de afd. Schiedam van de Communistische Partij Nederland doet verslag van zijn deelname aan het Congres van de Komintern in Moskou en zijn 4-weken durende verblijf aldaar. Hij doet dit in een stampvolle zaal in Gebouw Eendracht.  meer informatie
22-4-1931Uitslag Statenverkiezingen in Schiedam: - Vrijzinnig Democratische Bond 781, - Christen Democraten 212, - SDAP 5914, - Vrijheidsbond 1666, - RSP 43, - Communisten 993, - Staatkundig Gereformeerden 670, - Christelijk Historische Unie 2719, - Anti Revolutionaire Partij 2820, - RK Staatspartij 6582. Uitgebrachte stemmen 22655.  meer informatie
22-4-1931Wilton-Fijenoord heeft het jaarverslag over 1930 uitgebracht. De brutowinst van de gecombineerde bedrijven bedraagt f. 3.006.643,-, de nettowinst na afschrijvingen f. 1.998.221,-. Het uit te keren dividend bedraagt voor aandeelhouders Wilton 7% en voor aandeelhouders Fijenoord 10%.  meer informatie
22-4-1931In de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas wordt een verzoek behandeld van den directeur van het postkantoor te Schiedam om de openstelling van het postkantoor op zondag voor het afhalen van post tussen 13 en 14 uur te verplaatsen naar 9 en 9.30 uur. Het verzoek wordt afgewezen.  meer informatie
22-4-1931In verband met de uitbreiding van de gemeente gaat de Kerkenraad der Gereformeerde Kerk een hulpprediker benoemen. Bovendien wordt in de Oosterkerk een tweede ochtenddienst gehouden.  meer informatie
22-4-1931De St. Willibrordusstichting dient bij B en W opnieuw een aanvraag in voor de oprichting van een 7-klassige RK-school voor GLO in het Singelkwartier.  meer informatie
23-4-1931B en W stellen voor een krediet te verlenen ad f. 1.500,- voor het bespeelbaar maken van de grond van de voormalige Officierentuin, het oprichten van een clublokaaltje, afzetting met vluchtdraad en aansluiting op de waterleiding. Het verzoek is hiertoe ingediend door de afd. Schiedam van de Ned. Arbeiders Sportbond (NASB).  meer informatie
23-4-1931De Schiedamsche Vereniging tot bestrijding der Tuberculose houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter A.H. de Bruijn met jaarverslagen van secretaris A. Hoogendijk en penningmeester S.J. Kleijn. Mej. A. Melchers wordt benoemd tot bestuurslid als vervangster van den heer C. v.d. Burg.  meer informatie
23-4-1931Toneelclub Utile Dulci geeft in Musis Sacrum een uitvoering van het toneelstuk De Butler van Jan Fabricius. Het is tevens een liefdadigheidsvoorstelling ten bate van het Groene Kruis en het Damescomité tegen Armoede.  meer informatie
23-4-1931B en W stellen voor aan de heren A. Jonkers en J. Wals te verkopen een perceel bouwgrond begrensd door de Julianalaan, de Burg.Knappertlaan en de Bosboomlaan te bebouwen met een vergaderzaal en een randbebouwing van woonhuizen en 2 winkelhuizen van het type op het Rubensplein, ± 6000 m2 voor f. 144.000,-.  meer informatie
24-4-1931In de gemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester H. Stulemeijer worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - Eervol ontslag voor de heer C. van Zon als commissielid voor het Gemeentelijk Arbeids Bureau (GAB). - Aanvaarding boekengeschenk voor de Gemeentelijke Openbare Leeszaal - Een advies van de Bond voor [onleesbaar]personeel voor werktijdvermindering tot 45 uur - Een verzoek van bewoners van het Rozenburgerplein voor de aanleg van een plantsoen - De weigering van de burgemeester om nogmaals leden van het W.A.C. (Werklozen Agitatie Commissie) te ontvangen - Verkoop van diverse percelen grond - Inrichting van het Wilhelminaplein - Interpellatie van de heer W. Collé over het weren van het blad "De Tribune" uit de openbare leeszaal.  meer informatie
24-4-1931Er zijn verzoeken om schenkvergunningen ingekomen van Mevr. M.J. v.d. Berg, weduwe van Q. Dries, voor perceel Boterstraat 52 en van Arend Meerhof voor perceel Lange Nieuwstraat 69.  meer informatie
24-4-1931Door bemiddeling van de SBLO worden door de gemeente 2 provisorische voetbalvelden aangelegd aan de Laanslootschenweg, naast het reeds bestaande veld dat bespeeld wordt door SV en AV Schiedam. De andere velden gaan gebruikt worden door de verenigingen Ursus, SGV, Stormvogels, Demos, GTB en de Baronie.  meer informatie
25-4-1931De 72-jarige mevr. D. Nels, Westmolenstraat 11, is door verbranding om het leven gekomen. Zij viel tegen de rood-gloeiende kachel waarbij haar kleren in brand geraakten.  meer informatie
25-4-1931De Vereniging EHBO viert feest onder leiding van voorzitter N. de Goederen in Musis Sacrum in aanwezigheid van dokter De Leeuw. Er worden diploma's uitgereikt en toneelvereniging Utile Dulci komt met "De Butler" van Joh. Fabricius voor het voetlicht.  meer informatie
26-4-1931De RK EHBO Vereniging "St. Christophorus" viert haar jaarfeest met een H. Mis in de St. Jan de Doper en een feestavond in de RK Volksbond in aanwezigheid van dokter De Maeijer en Pater Detmeijer.  meer informatie
26-4-1931De RK Harmonie "St. Radboud" in Kethel geeft een concert onder leiding van de heer J. Oomes. Aansluitend wordt het toneelstuk "Het vierde geboed" uitgevoerd door leden van St. Radboud.  meer informatie
26-4-1931Voetbalvereeniging DEMOS neemt haar nieuwe voetbalterrein aan de Laanslootseweg in gebruik met het hijsen van de rood-zwarte vlag en het spelen van een wedstrijd tegen de Schiedamsche Boys, die werd gewonnen met 3-0.  meer informatie
27-4-1931Bij de werf Gusto Fa. A.F. Smulders gaat een grote stationaire cutterzuiger te water, welke gebouwd is voor een Belgische opdrachtgever.  meer informatie
27-4-1931De leerlingen van de Muziekschool van de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst geven onder leiding van de directeur der school, de heer H. Smalbroek, een gezamenlijke solisten-uitvoering.  meer informatie
27-4-1931In de algemene vergadering van de Hargpolder in Kethel wordt de heer C. Verkade benoemd tot voorzitter in de plaats van de heer J. Olsthoorn Sr. De polderlasten voor 1931 zijn vastgesteld op f. 30,- per ha.  meer informatie
27-4-1931Het echtpaar J.J.J. de Groot en C.H.M. Schoof, Visscherstraat 21 vieren het gouden huwelijksfeest.  meer informatie
27-4-1931De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft commentaar op de benoeming van de heer R. van Gorkum als deurwaarder der gemeente. Hierbij wordt een andere, terzake deskundige kandidaat gepasseerd, waarschijnlijk omdat hij, evenals de gemeentelijke ontvanger, katholiek is. NSC geeft met cijfers de onderbezetting van rooms-katholieken aan onder de ambtenaren ter secretarie.  meer informatie
27-4-1931In een ledenvergadering van de Chr. Hist. Jongerengroep "A.F. de Savorin Lohman" onder leiding van voorzitter B. van Wamelen, houdt de heer A.A. van Rijn uit Den Haag een rede over het Nationaal-Socialisme in Duitsland.  meer informatie
28-4-1931NV Standaart's Orgelfabrieken plaatst een concertorgel met 3 klavieren en pedaal in de studio van de VARA te Hilversum.  meer informatie
28-4-1931De afdeling Schiedam van de Communistische Partij Holland stelt de volgende personen kandidaat voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen C. Frenay, W. Collé, H. Abbing, H. Karstanje, D. v.d. Moer, P. Rosman en D. van Vliet.  meer informatie
28-4-1931De RK Vereniging voor Ziekenverpleging brengt het jaarverslag over 1930 uit. Het aantal verpleegden in de RK Noletstichting bedraagt 733 met totaal 23210 verpleegdagen. De polikliniek behandelde 1500 patienten met 4015 consulten. Voorzitter der vereeniging is de heer J.A.J. Nolet.  meer informatie
28-4-1931De heer L.C. Wijzenbroek vraagt een schenkvergunning voor perceel Dam 13. De heer Th. [onleesbaar] vraagt een vergunning voor perceel Boerhaavelaan 80.  meer informatie
28-4-1931Onder toezicht van de examencommissie bestaande uit Dr. A.H. de Bruijn, Mej. M. v.d. Schalk en de heer A. v.d. Berg hebben 11 kandidaten examen afgelegd voor het Rode Kruis diploma. Allen zijn geslaagd ondanks de beduidend verzwaarde eisen.  meer informatie
29-4-1931In de algemene vergadering van de Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken zijn de zittende bestuursleden J. Bitter, A. Hoek, A. Fontijne en C. Dielder herkozen. Op 1 april is het nieuwe schooljaar begonnen met 386 leerlingen.  meer informatie
29-4-1931De RK Kiesvereniging in Kethel besluit op een algemene vergadering onder leiding van voorzitter J.A.L. Olsthoorn op de eerstvolgende zondag een proefstemming te houden ter vaststelling van de kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.  meer informatie
29-4-1931De heer J. van Osnabrugge vraagt een schenkvergunning voor perceel Dam 3.  meer informatie
29-4-1931De NV Chemische Lijm- en Zeepfabriek i.o. vraagt vergunning tot oprichting van een fabriek in het perceel Noordvestsingel 57-59.  meer informatie
29-4-1931De Damesgymnastiekvereniging "Hygiëa" geeft een geslaagde feestavond, waarbij in het voorprogramma een aantal gymnastische dansen worden uitgevoerd.  meer informatie
30-4-1931Het aantal ingeschreven werkzoekenden bij de districts-arbeidsbeurs is in april van 2442 gedaald naar 2353 werkzoekenden.  meer informatie
30-4-1931Het aantal inwoners van Schiedam is in april gestegen van 53122 tot 53599 personen.  meer informatie
30-4-1931Voor de RK Hulpkerk aan de Aleidastraat vindt de onderhandse aanbesteding plaats. Ingeschreven wordt door de firma's Kuijpers en Kloppers (f. 13.290,-); Heijnsbroek en Leenderts (f. 13.900,-) en Th. Näring (16.160,-).  meer informatie
30-4-1931De voetbalvereeniging DEMOS vraagt een schenkvergunning voor haar clublokaal aan de Laanslootscheweg.  meer informatie
30-4-1931De heer Adriaan Kieboom vraagt een schenkvergunning voor perceel Nieuwe Maastraat 30.  meer informatie
30-4-1931De Vereniging "Algemeen Belang" houdt in Corner House onder leiding van de heer Jac. de Groot een vergadering om zo mogelijk te komen tot de oprichting van een kiesvereniging, ter verkrijging van een zetel in de Raad om "wars van alle politiek de waarachtige belangen van de burgerij" te behartigen. Er wordt nog niet tot een constituering besloten.  meer informatie
30-4-1931Het aantal inwoners van Schiedam is in maart gestegen van 52851 tot 53122 personen.  meer informatie
1-5-1931De afdeling Schiedam van de Communistische Partij Holland viert het 1 Meifeest met een mars vanaf het plein vóór de Beurs naar het Edisonplein waar C. Frenay een rede houdt.  meer informatie
1-5-1931De Kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente benoemt een bouwfonds-commissie voor de bouw van de Nieuwe Westerkerk in de Aleidastraat, bestaande uit Ds. J.W. Tonsbeek en de heren P.W. van Gent en C. Manneken.  meer informatie
1-5-1931In de algemene vergadering van de ingelanden van de West-Abtspolder in Kethel wordt besloten de polderkosten vast te stellen op f. 17,- per ha.  meer informatie
1-5-1931De Ned. RK Metaalbewerkersbond "St. Eloy" houdt onder leiding van voorzitter C. Etman een algemene vergadering waarbij kapelaan Van Seggelen als geesterlijk adviseur wordt geïnstalleerd. Voornaamste agendapunten zijn de werkloosheid en de financien in verband met de uitkeringen van de werklozenkas ad f. 22.340,-.  meer informatie
1-5-1931Het Eén Mei feest wordt door de sociaal-democraten en de leden van het NVU gevierd met een wijdingsavond in het Volksgebouw en medewerking van zangvereniging "Excelsior", een kinderfeest in het Volkspark, een feestmiddag in het Volksgebouw en een mars van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) van het Stationsplein naar het Wilhelminaplein.  meer informatie
2-5-1931Het cricket-elftal waarmee Hermes-DVS het komende seizoen zal uitkomen is als volgt samengesteld: C. Visscher, G. Nolet, P. Kappelhof, J. Beukers, A. Offerman, H. Offerman, J. Engering, Fr. Lindeman, W. Brounts, Mr P. van Bochove en P. Scheffers.  meer informatie
2-5-1931Bij het opruimen van het westelijk landhoofd van de oude Koemarktbrug is men gestoten op de fundamenten van de omstreeks 1600 gebouwde Christoffelpoort.  meer informatie
2-5-1931De afd. Schiedam van de Staatkundig Gereformeerde Partij heeft 3 kandidaten gesteld voor de a.s. raadsverkiezingen: de heer W. Sparreboom (timmerman) de heer J. Sprong (broodbezorger) en de heer J. van Nieuwenburg (gepensioneerde brugwachter).  meer informatie
3-5-1931De heer A. Wennekes van de Schiedamsche Postduivenvereniging "De Vriendenkring" wint de eerste prijs in een wedvlucht vanuit Oldenzaal.  meer informatie
3-5-1931Ruim 600 leden van de RK Kiesvereeniging Recht, Plicht en Orde stellen de volgordevast van de kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mr M.M. van Velzen is gekozen als nr. 1 van de lijst.  meer informatie
3-5-1931Zuster Laurentia (in de wereld Sophia J.W. Heintzberger) uit het Dominicanessenklooster aan de Tuinlaan, en van 1891-1920 alhier werkzaam in het onderwijs, overlijdt op 83-jarige leeftijd.  meer informatie
3-5-1931De RK Kiesvereniging in Kethel kiest de heer A. Peters als lijsttrekker voor de a.s. raadsverkiezingen.  meer informatie
3-5-1931De Christelijk Gereformeerde Kerk plaatst ter beroeping van een eigen predikant twee kandidaten: Ds. J.W. van Ree van Barendrecht (eerder hier predikant) en Ds. P. Zwier van Alphen a/d Rijn.  meer informatie
4-5-1931Zestig tewerkgestelden van het werkverschaffingsproject te Witteveen keren terug in Schiedam uit solidariteit met de arbeiders Karel Collé en Johan van Onlangs, die beiden wegens opruiing werden ontslagen. Ze komen niet in aanmerking voor werklozensteun.  meer informatie
4-5-1931De heer J. van Veen en zijn vrouw W. van Veen-van Looijen, bewoners van het St. Liduinagesticht, vieren hun gouden huwelijksfeest.  meer informatie
4-5-1931De heer C. van Zon neemt in de algemene vergadering van de Oranjevereniging, gehouden in hotel Beijersbergen, afscheid als secretaris. Zijn opvolger is de heer W. Broek.  meer informatie
4-5-1931In gebouw Eendracht wordt het 40-jarig bestaan gevierd van de Lutherse Zondagsschool met een blijspel, voorafgegaan voor een inleiding van Ds. V. Schmidt.  meer informatie
5-5-1931In de RK Volksbond wordt een liefdadigheidsavond gehouden ten bate van het "Sint Francisca Romana Liefdewerk". Pater Bresta, directeur van dit liefdewerk, houdt een inleiding. De avond wordt opgeluisters door het dameszangkoor Bel Canto onder leiding van Arnold Vranken.  meer informatie
5-5-1931De slagerspatroonsorganisaties protesteren in een adres aan de gemeenteraad tegen de invoer van goedkoop buitenlandsch vlees en vragen om een aantal maatregelen.  meer informatie
5-5-1931Bij het stempellokaal aan het Beursgebouw komt het tot rellen, nadat de stakers van Witteveen vergeefs gepoogd hebben zich aan te melden voor werklozensteun. Raadslid W. Collé wordt door de politie opgebracht.  meer informatie
5-5-1931Wethouder Houtman vaardigt namens de Burgemeester een samenscholingsverbod uit, gelet op art. 220 van de gemeentewet. Aanleiding hiertoe is de onrust, ontstaan na ontslag en staking van deelnemers aan de werkverschaffing te Witteveen.  meer informatie
5-5-1931De afd. Schiedam van de Vrijzinnig Democratische Bond stelt voor de a.s. raadsverkiezingen de candidatenlijst vast, met als lijsttrekker de heer E. Koopmans.  meer informatie
5-5-1931De ledenvergadering van de afd. Schiedam van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" stelt voor de a.s. raadsverkiezingen de candidatenlijst vast. Als nr. 1 wordt Ir. C. Houtman aangewezen.  meer informatie
5-5-1931In de school aan de Prins Mauritsstraat wordt een openbare les gehouden van de cursus Esperanto in het kader van Onderwijs aan Volwassenen.  meer informatie
6-5-1931Het is opnieuw onrustig door demonstrerende werklozen rond het Beursgebouw en in de Nieuwstraat. Ook nieuwgierige en relbeluste jongelui doen de spanning toenemen. In gebouw Eendracht wordt opnieuw gesproken door de heren Frenay en Collé over de stakingen en "de politieterreur". De politie en de marechaussee jagen een duizendkoppige menigte rond Plantage, Tuinlaan en Lange Nieuwstraat uiteen.  meer informatie
6-5-1931De Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond houdt in het gebouw Christelijke Sociale Belangen haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter A. Geurtsen. De AR-raadsleden Hoogendam, Wiekenkamp en J. van der Most zijn als gast aanwezig.  meer informatie
6-5-1931De heer Andries Lepelaar vraagt een vergunning voor de verkoop van sterke drank in zijn winkel in de Mariastraat 54a.  meer informatie
6-5-1931De politie krijgt versterking van politie te paard uit Loosduinen, Breda, Den Bosch en Groningen, nadat het hele voorgaande dag onrustig is rond de Witteveen-stakers, aangemoedigd door de heer C. Frenay, die de stakers opriep tot een demonstratie met de schop over de schouder. Een politie-agent raakt tijdens de rellen gewond.  meer informatie
7-5-1931In de grote zaal van de RK Volksbond houden de St. Jozefgezellen Schiedam I een feestavond voor leden en ouders. De avond wordt gevuld met een inleiding door Pater Biestra, een blijspel en een tombola.  meer informatie
7-5-1931Voor driehonderd RK werklozen wordt in de RK Volksbond een filmvoorstelling gegeven van "Les Misérables" naar het werk van Victor Hugo.  meer informatie
8-5-1931Schiedamsch Mannenkoor "Orpheus" geeft in de Grote Kerk onder leiding van dirigent Eduard Flipse een concert ten bate van het Groene Kruis.  meer informatie
8-5-1931Op de kegelbanen van Hotel-restaurant "De Kroon", "Musis Sacrum" en "Corner House" wordt een zg. 90-ballen wedstrijd gehouden, georganiseerd door het Schiedamsche Kegelcomité. Er wordt gestreden om de "Corner House" beker, die geschonken wordt door de heer De Klerk, eigenaar van Corner House.  meer informatie
8-5-1931De heer M. Hijmans van de City-Bazar op de Hoogstraat, opent in een nieuw winkelpand aan de Broersvest een foto-speciaalzaak.  meer informatie
8-5-1931Na de opstootjes rond de stakers en werklozen bij de stempelbureaus van woensdag 6 mei is het op een enkele demonstratie na gisteren en vandaag rustig gebleven.  meer informatie
8-5-1931Het bestuur van Schiedamse Zwem Club (SZC) schrijft het eerste zevental van de heren in voor de waterpolocompetitie in de 3e klas van de Nederlandse Zwem Bond (NZB)  meer informatie
9-5-1931De Schiedamsche Boks- en Athletiekvereniging "Sandow" viert in het Volksgebouw haar 10-jarig bestaan. De avond wordt gevierd met demonstraties boksen en gewichtheffen, afgewisseld met liedjes en voordrachten. De avond wordt ingeleid door voorzitter E. van Schelling.  meer informatie
9-5-1931De Schiedamsche Zwemclub SZC houdt in Musis Sacrum een feestavond waarbij toneelvereeniging Utile Dulci het toneelstuk De Butler opvoert.  meer informatie
9-5-1931De aan het werk gebleven achttien deelnemers aan de Werkverschaffing te Witteveen zijn hier gearriveerd. Zij keren maandag weer terug naar Witteveen, aangevuld met nieuwe werkloze deelnemers. Aan de stakers is onder politietoezicht in de beurs het loon uitbetaald dat zijn nog tegoed hadden, tot een maximum van f. 22,-.  meer informatie
9-5-1931Uit het jaarverslag van de Diaconessenarbeid der Nederlands Hervormde Gemeente blijkt dat in 1930 het aantal van 6172 bezoeken werden afgelegd aan 215 patiënten. In 1929 bedroegen deze cijfers resp. 5509 en 189.  meer informatie
9-5-1931Aan het Rubensplein opent de heer A. v.d. Hoek het café-biljart "Terminus".  meer informatie
10-5-1931Het echtpaar G.H. Löhe-Kroskinski, Boterstraat 73, herdenkt zijn 60-jarig huwelijksjubileum.  meer informatie
10-5-1931Twee kinderkoren en een meisjeskoor van zangvereniging Excelsior geven in Musis Sacrum een concert. De zangklassen staan onder leiding van de heer Chris (C.W.L.) van Beek en Mej. P.N. van Prooije.  meer informatie
10-5-1931De contactcommissie die de band vormt tussen de RK Vakorganisaties en de jeugdige arbeiders, organiseert een propaganda-avond in de RK Volksbond. Sprekers zijn kapelaan Van Seggelen als voorzitter der commissie en de heer T.H. de Groot, voorzitter van de RK Houtbewerkersbond.  meer informatie
11-5-1931De Partij Algemeen Belang stelt de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen vast. Als nr. 1 op de lijst staat de heer Jac. de Groot, deurwaarder bij het Kantongerecht alhier.  meer informatie
12-5-1931De Oranjevereniging houdt in Corner House haar jaarvergadering. De aftredende bestuursleden worden herkozen en de heren J. van Katwijk Jzn., E.A. Lienderts en J. van Noortwijk worden aan het bestuur toegevoegd. De aftredende secretaris C. van Zon wordt benoemd tot erelid.  meer informatie
12-5-1931De 8-jarige Jan van Oossanen, wonende aan de Havendijk 46a, komt in de Rijnstraat onder een sleperswagen en verongelukt dodelijk.  meer informatie
12-5-1931De Vereenigde Glasfabrieken zeggen een groot aantal arbeiders ontslag aan wegens overproductie.  meer informatie
12-5-1931De Permanente Commissie voor de Middenstand vraagt bij B en W om maatregelen tegen de straathandel per vaartuig.  meer informatie
12-5-1931De Lutherse Knapenvereniging houdt onder leiding van voorzitter Th.C. Pluijm een feestavond in het gebouw Christelijke Sociale Belangen, bedoeld als voorbereiding en propaganda-avond voor de a.s. Lutherse Jongensdag.  meer informatie
12-5-1931De communisten houden in gebouw Eendracht onder leiding van W. Collé een vergadering waar mevr. Peper-Posma uit Haarlem een spreekbeurt houdt over de Internationale Arbeiders Hulp (IAH). C. Frenay bespreekt de staking van Witteveen.  meer informatie
12-5-1931De indiening van de lijsten voor de raadsverkiezing vindt plaats. Er worden candidatenlijsten ingediend door de RK Staatspartij, de Anti-Revolutionairen, de Chr. Historischen, de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Christelijk-democratische Unie, de Vrijzinnig Democraten, De Vrijheidsbond, de SDAP, de CPH van de communisten en de Partij Algemeen Belang.  meer informatie
12-5-19315 leden van de gemeenteraad keren niet terug in de nieuwe raad: J.G.H. Brounts en J.H.C. Schermijn van de RK Staatspartij; J. van der Most van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP); C.H. van Waardenburg van de SDAP en L. Fetter van de Revolutionaire Socialistische Partij.  meer informatie
12-5-1931Th.J.L. v.d. Berg vraagt vergunning voor oprichting van een inrichting voor het opslaan en snijden van eterniet in het pand Makkersstraat 8.  meer informatie
13-5-1931De heer A. Kuperus vraagt vergunning voor oprichting van een smederij in het pand Buitenhavenweg 114. (later heet deze mijnheer evenals zijn smederij in de volksmond "De Kuup").  meer informatie
13-5-1931De heer H. de Jager vestigt op Broersvest 50 een winkel in fijne vleeswaren en delicatessen  meer informatie
13-5-1931De heer J.A. den Dunnen vraagt een schenkvergunning voor perceel Vlaardingerdijk 349b.  meer informatie
14-5-1931Aan de Laanslootseweg wordt het nieuwe voetbalterrein van GTB in gebruik genomen met een voetbalwedstrijd tegen een GTB-elftal uit Rotterdam. De opening wordt verricht door voorzitter B.J. Schot.  meer informatie
14-5-1931De heer B.T. Meijer viert zijn 25-jarig jubileum bij Henri Rebers' Boekhandel.  meer informatie
14-5-1931Fanfare St. Radboud behaalt op een muziekconcours in Noordwijk Binnen een 1e prijs met 305 punten in de 3e afdeling.  meer informatie
14-5-1931De Schiedamse afdeling van de Communistische Partij huurt in de Kreupelstraat een winkelpand als vergaderlokaal. Het wordt het Karl Liebknechthuis genoemd.  meer informatie
15-5-1931In Kethel hebben drie partijen zich aangemeld voor de Raadsverkiezingen: De RK Staatspartij, de Christelijk Historische Unie (C.H.U.) en de Protestantsche Kiesvereniging. De S.D.A.P. die bij de vorige verkiezing de kiesdeler niet haalde heeft afgezien van deelname.  meer informatie
15-5-1931In de nieuwe winkelpanden aan de Rotterdamsendijk is een winkel in koffie, thee en tabakswaren gevestigd door de NV W.H. Verduijn en Zoon te Rotterdam, die hiermede haar tiende zaak heeft geopend.  meer informatie
15-5-1931Op 77-jarige leeftijd is de heer H.H. Voorwald overleden. Hij was 56 jaar lang collectant in de Frankelandsekerk, was secretaris van het collectantencollege en belangeloos boekhouder bij de Spaarbank van de RK Volksbond. Bij zijn 50-jarig jubileum werd hij pauselijk onderscheiden.  meer informatie
16-5-1931Bakkerij Van der Meer en Schoep opent haar vierde filiaal in Schiedam op Rubensplein 11.  meer informatie
16-5-1931Wethouder de Bruin opent het sportterrein dat de Nederlandsche Arbeiders Sportbond heeft ingericht, in de voormalige Officierentuin.  meer informatie
16-5-1931Communistisch raadslid W. Collé en zijn vrouw worden met dwang door de politie uit de vestibule van het stadhuis gezet. Collé weigerde het stadhuis te verlaten nadat burgemeester Gijsen hem niet te woord wilde staan, omdat Collé tijdens de laatste raadsvergadering tot rellen had aangezet.  meer informatie
17-5-1931De afd. Schiedam van de Alg. Ned. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden houdt ter gelegenheid van het 25-jarig Bondsjubileum een feestavond in Musis Sacrum met medewerking van de heer L. de Bruijn en mevr. A. Remmerswaal. De avond wordt ingeleid door voorzitter de heer Robberegt.  meer informatie
17-5-1931De heer en mevrouw W.A. Beukers-Herchenrath vieren hun 65-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
17-5-1931De RK Handelsreizigersvereniging Sint Christoffel, afd. Schiedam viert in de bovenzaal van Hotel Beijersbergen onder leiding van voorzitter F. Vlug haar jaarfeest.  meer informatie
17-5-1931In een besloten vergadering besluiten de stakers van de werkverschaffing te Witteveen de staking als geëindigd te beschouwen. Acht-en-veertig deelnemers ondertekenen een lijst waarin zij zich bereid verklaren naar de werkverschaffing terug te keren en waarin zij intrekking verzoeken van het ontslag van K. Collé en J. van Onlangs.  meer informatie
18-5-1931Tijdens een interview van de Schiedamse Courant met stadsbeiaardier Ferd. Timmermans demonstreert laatstgenoemde de gebrekkige toestand van het carillon in de toren van de St. Jan (Grote Kerk) en pleit hij voor een grondige restauratie na advies bij den Nederlandsche Orgelraad.  meer informatie
18-5-1931In de gymnastiekzaal van de Rijks-HBS houdt Dr. M.D. Hage, hoofdbestuurslid van de Vereniging "Volkenbond en Vrede" een lezing over "De Volkenbond en de economische structuur van Europa".  meer informatie
19-5-1931In een overvolle zaal van Musis Sacrum houdt de heer J.T.J. Born voor de RK Vrouwenbeweging een lezing over "het Nederlandsch Fabrikaat". Hij wordt ingeleid door de presidente mevr. Pluijm.  meer informatie
19-5-1931Burgemeester J.L. Verveen van Kethel opent in de bovenzaal van "De Vergulde Valk" de jaarvergadering van de Kethelsche Burgerwacht.  meer informatie
19-5-1931De commissie voor onderwijszaken stelt in een brief aan B en W voor enkele leegstaande klaslokalen in de Prins Mauritsstraat tijdelijk te bestemmen voor de Openbare Lagere School die uiteindelijk in de Huijsmansstraat gevestigd zal worden. Een en ander hangt samen met het vertrek van school G van de Huijsmansstraat naar de nieuwbouw in de Schoolstraat en de opheffing van school C van de heer A. Baan aan de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
19-5-1931Bewoners van de Potgieterstraat en de J.A. Alberdingk Thijmstraat dringen aan op verbetering van het zg. "Potgietersplein". De gemeente wil geen grote kosten spenderen aan dit plein wegens de voorgenomen schoolbouw, doch is bereid enige eenvoudige voorzieningen te treffen.  meer informatie
19-5-1931H.A. de Jong vraagt schenkvergunning voor licht alcoholische drank in de consumptietent, staande bij de ingang van de werf Wilton-Fijenoord aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
20-5-1931De oude mouterij "De Maas" aan de Nieuwe Haven is door den heer A. Stahlie omgebouwd en betrokken door de firma Wed. J. Kooijman, verhuis- en expeditieonderneming.  meer informatie
20-5-1931De leerlingen van de eerste klas van de Rijks-HBS richten een spaarfonds op om een aandeel te nemen in het Sportfondsenbad. De heer Mr. Bierenbroodspot, directeur van NV Sportfondsen te Amsterdam voert op een propaganda-avond het woord.  meer informatie
20-5-1931De Vereniging van de Chr. Handeldrijvenden en Industriëlen Middenstand houdt in Gebouw Irene onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam een druk bezochte vergadering.  meer informatie
20-5-1931De commissie uit de ingezetenen, bedoeld bij art. 158 van de gemeentewet, ingesteld om te oordelen over de grenswijziging tussen Schiedam en Rotterdam vergadert onder leiding van de burgemeester. In deze vergadering worden wederzijds de geloofsbrieven onderzocht.  meer informatie
20-5-1931De Vereniging Schiedam-West houdt in Musis Sacrum onder leiding van voorzitter L. Henkels haar jaarvergadering.  meer informatie
21-5-1931In de RK Volksbond brengen 2 zangers en 1 zangeres Italiaanse operafragmenten ten gehore. De zangeres is mevr. Nella Roësti (ps), oud stadgenote, die een zangopleiding in Italië heeft gevolgd.  meer informatie
21-5-1931Zuster Prudentia (in de wereld Johanna Schreuder) van de Zusters Dominicanessen van het klooster Korte Haven en onderwijzeres aan de Catharinaschool viert haar zilveren professiefeest.  meer informatie
21-5-1931Er is een drankvergunningen aangevraagd door A.M. Vermeulen voor perceel Vlaardingerdijk 247b.  meer informatie
21-5-1931Met 16 leden is een Schiedamse afdeling opgericht van de Chr. Bond van Belastingambtenaren. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren Pool (voorzitter), Van der Meiden (secretaris) en De Heer (penningmeester).  meer informatie
21-5-1931De heer J. van Dusschoten, werkzaam op de afdeling draaierij, viert zijn 25-jarig jubileum bij de werf Gusto.  meer informatie
22-5-1931De vereniging "Algemeen Belang" houdt een drukbezochte vergadering onder leiding van tijdelijk voorzitter en candidaat-raadslid de heer De Groot. Besloten wordt dat candidaten voor de Raad geen bestuursfunctie bekleden. Het nieuwe bestuur bestaat uit de heren Dr. J. de Kruijff (voorzitter), Ph.B. Harkman (secretaris), W. Bot (2e secretaris), D. Kruidenier (penningmeester) en J. Wessel (comm.).  meer informatie
23-5-1931Het 9-jarige jongetje J. van Maastricht uit de Otterbuurt is bij het zwemmen in de Merwehaven aan de Rotterdamsche Dijk t/o het Pompstation verdronken.  meer informatie
23-5-1931Excelsior opent het cricketseizoen met een wedstrijd tegen Te Werve. Excelsior wint. J. Oosterholt scoort 52 runs.  meer informatie
23-5-1931B en W stellen aan de Raad voor een tijdelijke politiepost onder te brengen in een leegstaande garage aan de Rubenslaan, hoek François Haverschmidtstraat. Er is haast geboden omdat de politiepost voor het Westen is gesloopt. Deze was gevestigd in de voormalige cipierswoning aan de Schoolstraat. De realisering van een nieuwe politiepost, onder te brengen in een lokaal van een nieuw bejaardenhuis op de samenloop van Burgemeester Knappertlaan en Ary Prinslaan is nog niet in zicht.  meer informatie
23-5-1931In de Raadsvergadering te Kethel worden de volgende onderwerpen behandeld: - een brief van G.S. over de salarisregeling van B en W, secretaris en ontvanger, - de heffing van bruggeld bij "Huis ter Rivier", - verpachting van grasgewas langs de Buitenkerklaan. Er worden door A. Peters vragen gesteld over - ergernisgevend gedrag van personen in de bermen langs kaden en wegen, - snelheidsbeperking tot 20 km in de kom van het dorp, - bestrating van de losplaats bij de Steenen of Blauwe brug.  meer informatie
23-5-1931In het herenhuis aan de Lange Haven 33 is een Christelijk Volkskoffiehuis ingericht, dat geëxploiteerd wordt door de afdeling Schiedam van de Nat.Chr. Geheelonthouders Vereeniging.  meer informatie
24-5-1931De heer G. Bokhorst, administrateur aan het hoofd van de administratie van Gemeentewerken viert te zijner huize aan de Boterstraat, in het bijzijn van enkele deputaties, zijn 25-jarig jubileum en is op kantoor toegesproken door de heer Ir. G. Gerlach, directeur van Gemeentewerken.  meer informatie
24-5-1931RKSV Excelsior heeft de organisatie in handen van de Bondswedstrijden van de RK Diocesane Haarlemsche Gymnastiek Bond. De wedstrijden vinden tijdens de Pinksterdagen plaats in de gymzaal op het Frans Halsplein, in de RK Volksbond en op het sportterrein van Excelsior. Tevens vindt een defilé plaats van de deelnemende verenigingen voor het stadhuis.  meer informatie
25-5-1931Hermes-DVS verliest zijn eerste cricketwedstrijd tegen Rood en Wit met 96 tegen 143 runs.  meer informatie
25-5-1931Gusto's Muziekvereniging neemt deel aan een concours in Zeist en behaalt in de afdeling uitmuntendheid een eerste prijs met 121 punten.  meer informatie
25-5-1931Ook de TEGENO koren, Harmonie St. Ambrosius en de Schiedamsche Mondharmonica Vereeniging Symphonia nemen op 2e Pinksterdag deel aan concoursen.  meer informatie
25-5-1931Het Leger des Heils houdt een Kampdag in het Volkspark waaraan ook afdelingen uit Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Delft en Scheveningen deelnemen.  meer informatie
25-5-1931De traditionele Schiedamse bedevaart naar Brielle vindt plaats. Begeleiders zijn kapelaan Beckers, pastoor Möller en kapelaan Hijgeman.  meer informatie
25-5-1931De Christelijke gymnastiekvereniging DOK neemt deel aan de Gewestelijke Turnwedstrijden in Den Helder voor de NCGV.  meer informatie
25-5-1931Muziekvereniging Kunst en Vriendschap uit Kethel neemt deel aan een concours in Schoonhoven en haalt onder leiding van dirigent C. van Gent een eerste prijs met 311 punten.  meer informatie
26-5-1931Het echtpaar J. Hoek en C.J. Hoek-Schuurland, Abbenbroekschestraat 15a, viert zijn 60-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
26-5-1931De officiële noteringen van de commissie uit de Kamer van Koophandel bedragen heden voor moutwijn per H.L. ad 46% f. 9,- en voor spoeling f. 1,40  meer informatie
26-5-1931De Boerenleenbank "Kethel en Omstreken" houdt onder leiding van voorzitter J. de Jong in het Vereenigingslokaal haar jaarvergadering. De omzet bedroeg in 1930 f. 707.648,-.  meer informatie
27-5-1931De Huishoud- en Industrieschool brengt het jaarverslag over 1930 uit. Het leerlingenaantal van de dagschool bedroeg op 1 september 1930 295 meisjes.  meer informatie
27-5-1931Na langdurige onderhandelingen tussen B en W, de Commissie inzake Sportaangelegenheden en de S.B.L.O. komt men tot een ontwerp-verordening inzake het beheer van Gemeentelijke Sportterreinen. Er komt voor het beheer een sportcommissie tot stand bestaande uit een voorzitter, 4 raadsleden en 4 bestuursleden van de SBLO.  meer informatie
27-5-1931B en W stelt de raad voor de directeur der Gemeentewerken toestemming te geven een woning te huren met gelijktijdige wijziging van diens bezoldiging. De vrije bewoning van de directeurswoning aan de Westvest is niet langer relevant wegens de uitbreiding van de ernaast gelegen olie- en vetfabriek.  meer informatie
27-5-1931Het fonds "Voorzorg" ter vergoeding van ziekenhuisverpleging en opgericht door het Groene Kruis, telt thans 1373 leden en houdt de eerste ledenvergadering ter vaststelling van het concept statuten en huishoudelijk reglement.  meer informatie
27-5-1931C. Huizer vraagt vergunning voor oprichting van een ijzerconstructiewerkplaats en bankwerkerij.  meer informatie
27-5-1931De Gemeentelijke Zwembaden zijn weer geopend. Behalve op de uren van kosteloos gebruik, is een toegangsbewijs vereist af f. 0,15 per keer, f. 2,- per maand of f. 5,- per seizoen.  meer informatie
27-5-1931Met goedvinden van de Minister van Binnenlandse Zaken zijn de stakers van de werkverschaffing op twee na weer naar Witteveen vertrokken om het werk te hervatten.  meer informatie
27-5-1931Korfbalclub Schiedam viert onder leiding van voorzitter J. Penning in Musis Sacrum zijn 1-jarig bestaan.  meer informatie
28-5-1931B en W doen de Gemeenteraad mededeling over de voorwaarden die aan de Sint Vincentiusvereniging zijn gesteld in verband met de uitbreiding van het St. Liduinagesticht op de hoek van de Warande.  meer informatie
28-5-1931B en W hebben het advies van de Commissie Onderwijszaken voor oprichting van een nieuwe school voor GLO in het westen en de opheffing van school C van de heer Baan overgenomen en als voorstel aan de Raad ingediend.  meer informatie
28-5-1931Het Groene Kruis houdt onder leiding van voorzitter J.M. v.d. Schalk haar jaarvergadering. Verslagen worden uitgebracht door secretaris C.P. van Hulten, penningmeester C. Noijon, Mej. M. v.d. Schalk namens Huiszorg en de heer D. Grimeijer als magazijnbeheerder.  meer informatie
28-5-1931B en W stellen voor om de grond op de hoek van de Westerhaven en de Rozenburgsestraat, thans in erfpacht bij NV Martinit, te verkopen aan NV Rialto te IJsselmonde om daar een fabriek te bouwen voor verhuur aan de Zakkenindustrie.  meer informatie
28-5-1931B en W stellen de volgende bouwgrondverkopen voor: - 1 perceel aan de Burgemeester Knappertlaan hoek Jan van Avennesstraat aan P. Dupont voor de bouw van een vrijstaand herenhuis. - 2 percelen aan Swammerdamstraat ZZ hoek Lange Singelstraat aan "NV Succes 13" te Rotterdam voor de bouw van 6 herenhuizen en 3 beneden- en bovenhuizen.  meer informatie
29-5-1931De ambtenaren van het stadhuis en het bureau Nieuwstraat nemen in de vergaderkamer van B en W afscheid van deurwaarder W.F.H. Eckenhausen. Hij wordt toegesproken door ontvanger P.J.M. Meijer en Inspecteur der Belastingen J.N. Post.  meer informatie
29-5-1931In de vergadering van het Commissie uit de ingezetenen der Gemeente op het stadhuis, stemmen de leden in met het wetsontwerp tot wijziging van de grens tussen Schiedam en Rotterdam.  meer informatie
29-5-1931De gemeenteraad komt onder leiding van burgemeester Stulemeijer bijeen en behandelt de volgende onderwerpen: - ontslag R. van Gorkum als directeur G.A.B. - voorzieningen op het Potgietersplein - subsidie-aanvraag RK Politiebond St. Michael - idem van de Schiedamse Ver. tot Besch. van Zuigelingen - idem van het RK Dekenaat voor de kindervacantiespelen - idem voor de verbouw van de Chr. Lagere School aan de West Frankelandschestraat - een verzoek van A. Brouns om de vergoedingen aan de deelnemers van de werkverschaffing te verhogen - een verzoek tot regelgeving ten aanzien van de verkoop van buitenlands vlees - een verzoek van de Schiedamse Bestuurdersbond voor extra toelage aan arbeiders die 3 maanden aaneengesloten of langer werkloos zijn - oprichting nieuwe scholen en benoemingen in het onderwijs - grondverkoop aan de Burgemeester Knappertlaan en de Swammerdamstraat - tijdelijke politiepost aan de Rubenslaan - de ophoging van de Rotterdamsche Dijk  meer informatie
30-5-1931De Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Schiedam houdt ter afsluiting van het seizoen 1930/1931 haar jaarlijkse feestavond. De avond wordt ingeluid door presidente mevr. A.M. Deelder-Diependael.  meer informatie
30-5-1931In overleg met gemeentewerken is voor Busdienst Van der Ende, die een dienst onderhoudt tussen het Westen en het Centrum een nieuwe route vastgesteld. De nieuwe standplaats is nu op het Frans Halsplein.  meer informatie
31-5-1931In de eerste vijf maanden van 1931 hebben 115 schepen onze stad als eindbestemming gekozen in plaats van Rotterdam. Zij betaalden totaal f. 23.125,- in plaats van de f. 120.914,- die zij in Rotterdam betaald zouden hebben. Rotterdam ziet dit verschijnsel met lede ogen aan.  meer informatie
31-5-1931Het kerkkoor "In Honorem Dei" van de RK Singelkerk, destijds mede opgericht door oud-burgemeester M.L. Honnerlage Grete viert zijn gouden jubileum. Tevens viert de heer Joh.A. Boer, secretaris van dit koorgezelschap zijn zilveren jubileum.  meer informatie
1-6-1931De heer B. Kooijman, kantoorbediende bij de werf Gusto, viert zijn 25-jarig dienstjubileum.  meer informatie
1-6-1931Mej. J.M. Heggelman, die 24 jaren als onderwijzeres verbonden is geweest aan de St. Mariaschool en thans werkzaam op de St. Liduinaschool viert haar zilveren onderwijsjubileum.  meer informatie
1-6-1931Zuster Constantia, voorheen onderwijzeres aan de St. Jansschool en thans aan de St. Willibrordusschool in de Dwarsstraat viert haar zilveren onderwijsjubileum.  meer informatie
1-6-1931Het aantal werkzoekenden in onze stad is in de maand mei gestegen van 2.353 tot 2.501, waarvan 143 man werkzaam is bij de werkverschaffing.  meer informatie
1-6-1931NV W.A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek publiceert het jaarverslag over 1930. Het netto-resultaat bedraagt f. 442.500,- waarvan f. 190.000,- wordt bestemd als dividend, zijnde f. 190,- per aandeel.  meer informatie
1-6-1931De Openbare Leeszaal en Bibliotheek en haar filiaal hebben in mei 12.815 boekwerken uitgeleend. Het totale boekenbezit bedraagt 23.152 stuks.  meer informatie
2-6-1931Hoogheemraadschap Delfland besluit een nieuw gemaal te bouwen aan de Vijfsluizen. Kosten f. 600.000,-. Aan het besluit ging een diepgaande discussie vooraf tussen dijkgraaf Mr.Dr. C.P. Zaaijer, hoofdingeland Ir. F.C.J. van den Steen en Ir. Kolff, de indiener van het plan.  meer informatie
2-6-1931De politie in Kethel maakt in de afgelopen week een aantal processen-verbaal op tegen personen die zich in de grasbermen langs wegen en voetpaden bevonden. Dit is in strijd met de plaatselijke politie-verordening.  meer informatie
2-6-1931Stadgenoot Ph.C. Visser is als enige Nederlander uitgenodigd om zitting te nemen in de Commission Glaciologique International voor gletscheronderzoek in Centraal Azië.  meer informatie
3-6-1931De partij Algemeen Belang, die zich presenteert als een a-politieke partij, heeft een propaganda-avond gehouden in zaal Eureka waar het woord is gevoerd door de heer Dr. J. de Kruijff en de heer W. Harpe.  meer informatie
3-6-1931De Christ. Historische Kiesvereniging Groen van Prinsterer en de Chr. Hist. Jongerengroep A.F. de Savornin Lohman hebben een propaganda-avond gehouden met als sprekers de heren Scheurkogel, Van den Tempel en Van der Kraan.  meer informatie
3-6-1931Drukkerij Laboremus (Fa. Hak & Könemann) vraagt vergunning tot oprichting van een drukkerij in het pand Oude Sluis 3.  meer informatie
4-6-1931Er woedt een felle brand bij de vloerenfabriek van NV Dermolith Maatschappij, gelegen tussen de Schie en het Groeneweegje op Schie 56.  meer informatie
4-6-1931De Nederl. Mij. van Nijverheid en Handel, departement Schiedam, houdt in Musis Sacrum haar jaarvergadering. De heer G.W. van Bergen-Walraven maakt als voorzitter plaats voor de heer C. Klamer. Er zijn jaarverslagen van secretaris W.A. Hoek en penningmeester Nolet. Bestuurslid A. de Groot wordt herkozen en Arn. Zoetmulder wordt opgevolgd door de heer Herman Jansen.  meer informatie
5-6-1931Autobusdienst Van Korpel en Van Leeuwen is opgegaan in NV Autodienst Luxe, die een dienst onderhoudt van het Rozenburgerplein naar de Diergaardelaan in Rotterdam. De dienst wordt onderhouden met zeven bussen, die ieder kwartier vertrekken.  meer informatie
5-6-1931Op 85-jarige leeftijd is overleden de heer J. Houtman, die als brander nog de bloeitijd der branderijen in de vorige eeuw heeft meegemaakt. Hij is ook een vooraanstaande figuur geweest in de graanhandel en is bij de opkomst van het bijzonder onderwijs bestuurslid geweest van de Vereniging Gereformeerd Onderwijs.  meer informatie
5-6-1931Ingevolge de Verordening der Hondenbelasting ligt de eerste lijst met de namen van de hondenbezitters gedurende acht dagen ter inzage bij de gemeente-secretarie.  meer informatie
6-6-1931Op het bouwterrein van de Julianakerk aan de Burgemeester Knappertlaan hoek Juliana van Stolbergstraat, wordt alsnog plechtig de eerste steen gelegd in aanwezigheid van de voltallige kerkeraad der Gereformeerde Kerk, de beheerscommissie, de architect A. v.d. Kraan van de Woningdienst, Mr.Ir. M.M. van Praag als jurylid van de prijsvraag en de bouwers de heren Heijnsbroek en Leenderts. Het woord wordt gevoerd door ds. J.F. Jonkers en ds. J. van der Meulen.  meer informatie
6-6-1931Op 45-jarige leeftijd overlijdt de heer Cornelis Maltha, die vanaf zijn vijftiende jaar sedert de oprichting werkzaam is geweest in de administratie-afdeling van W. Hasekamp en Co.  meer informatie
7-6-1931De heer A.W.W.T. Nijenhuis, candidaat-dominee, aanvaardt een benoeming tot hulp-prediker bij de Gereformeerde Kerk en treedt voor de eerste maal als zodanig op in de Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk.  meer informatie
7-6-1931Een 25-jarige Rotterdammer verongelukt op de onbewaakte overweg aan de Laanslootseweg. Hij laat een trein laten passeren, maar wordt overreden door een trein uit de andere richting.  meer informatie
8-6-1931Een felle brand legt vijf pakhuizen aan de Kethelstraat in de as. De panden, eigendom van de heer J. de Lange, waren verhuurd aan: B. v. Noordennen Was- en Poetsartikelen, L. van Ameijden Houtopslag, de firma's Van Rijn en Van Eijk, groentehandelaren, ijspakhuis Nijnacker en smederij P. Poot.  meer informatie
8-6-1931De brandweer brengt haar brandweermateriaal over naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Singel. Met de verhuizing is één week gemoeid, zodat op maandag 15 juni de kazerne in vol bedrijf zal worden gesteld.  meer informatie
8-6-1931De temperatuur van het water in het Gemeentelijk Zwembad aan de Havendijk bedraagt 64 graden F.  meer informatie
8-6-1931De Koninklijke Marinierskapel geeft in het Volkspark een concert, op uitnodiging van de Schulpcommissie uit Orpheus. Het bestuur van Orpheus verstrekt aan werklozen op vertoon van hun inschrijvingskaart een toegangsbewijs voor 10 cent.  meer informatie
9-6-1931J. Broekzitter vraagt een schenkvergunning aan voor het perceel Nieuwe Maasstraat 30.  meer informatie
9-6-1931Mr. M.M. van Velzen en de heer H.J. Steens houden een rede op de eerste openbare verkiezingspropaganda-avond van de RK Staatspartij in Schiedam. De avond wordt ingeleid met het zingen van het lied "Roomsche Blijdschap" (Roomschen dat zijn wij met ziel en harte).  meer informatie
9-6-1931G.F.A. Ronde vraagt vergunning aan tot oprichting van een bedrijf voor het vervaardigen van bronzen en tinnen kunstvoorwerpen in het pand Emmastraat 28.  meer informatie
10-6-1931Oranje Vereniging Wilhelmina vergadert in Kethel onder leiding van de heer G. van der Most in "De Vergulde Valk" ter voorbereiding van de festiviteiten op Koninginnedag.  meer informatie
10-6-1931In verband met het gouden jubileum van de Singelkerk, RK parochie O.L. Vrouw Rozenkrans, beschrijft de NSC in drie afleveringen de 50-jarige geschiedenis van deze kerk.  meer informatie
10-6-1931Geconstateerd word dat het Schiedamse departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een kwijnend bestaan begint te leiden. Wegens verminderde belangstelling heeft men de organisatie van de zogenaamde leesavonden al moeten staken.  meer informatie
11-6-1931In de Singelkerk is het Triduum, een driedaagse voorbereiding, begonnen als aanloop naar het 50-jarig jubileum, waarvoor een predikatie wordt gehouden door deken A.J.C. Schraag.  meer informatie
11-6-1931De Algemene Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius heeft in Corner House onder leiding van waarnemend voorzitter F. Brandt een ledenvergadering gehouden. De overleden voorzitter, de heer Boekarts, is herdacht. De waarnemend voorzitter is tot voorzitter gekozen.  meer informatie
11-6-1931De Chr. Historische Kiesvereniging houdt in het Verenigingslokaal een propaganda-avond i.v.m. de raadsverkiezingen. Gesproken wordt door voorzitter L. Heukels, Dr. J. Schokking en Ds. Joh. Langman, oud-lid van de Tweede Kamer.  meer informatie
11-6-1931Op de Algemene Begraafplaats is de houten kapel gereed waarvoor de gemeente een krediet van f. 10.000,- heeft verleend.  meer informatie
11-6-1931Autoriteiten van de Technische Hooge School te Delft, van het Mijnwezen en van het Ministerie van Koloniën bezichtigen de tinbaggermolen Tempilang, welke bij de werf Gusto in aanbouw is.  meer informatie
12-6-1931De Christelijk-Democratische Unie afdeling Schiedam heeft in gebouw Eendracht een verkiezingsavond gehouden. Sprekers zijn de heren B. van Noordennen en C.L. Simons. De CDU zegt op te komen voor de belangen van het Gorzenkwartier.  meer informatie
12-6-1931In de gemeenteraad zijn o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - aanvragen kredieten voor verbouwingen van diverse schoolgebouwen; - diverse onderwijsbenoemingen; - de werklozenrelletjes; - interpellatie over het weren van "De Tribune" uit de Openbare Leeszaal; - de ontwerpverordening gemeentelijke sportterreinen.  meer informatie
12-6-1931De NV Chemische Lijm- en Zeepfabriek i.o. vraagt vergunning aan voor de oprichting van een lijm- en zeepfabriek in het pand Noordvestsingel 57-59.  meer informatie
12-6-1931Aan de zuidzijde van de Rotterdamsedijk nabij het z.g. Rode Hek worden binnenkort woningen gebouwd, alsmede een café met vijf kegelbanen. De Oosterkerk en enkele bedrijven aldaar komen daardoor nog sprekender in een lager gelegen put te liggen.  meer informatie
12-6-1931Op de tweede avond van het gouden jubileum-triduum van de Singelkerk wordt de predikatie gehouden door pater B. Molkenboer O.P. lector op de Universiteit van Nijmegen.  meer informatie
13-6-1931De eerste steen voor de Julianakerk in de Burgemeester Knappertlaan wordt gelegd.  meer informatie
13-6-1931Het Gemeentebestuur en het Hoogheemraadschap Delfland onderhandelen over een grotere uitvoer van water uit de Schie. Dit om tot (een betere) doorspoeling van de Schiedamse grachten te komen. Tevens wordt gesproken over verbetering van de Noordmolenstraat en het op mindere diepte brengen van de gracht aldaar.  meer informatie
13-6-1931Bioscoop Luxor op de Broersvest heeft deze week twee films op haar programma: de klucht "Een hulp in de huishouding" en de muziekfilm "Een avontuur aan de Rio Grande". Namen van regisseurs en acteurs worden niet vermeld.  meer informatie
13-6-1931De ontwikkelingscursus voor werklozen, uitgaande van de gemeente, verheugt zich in een grote belangstelling. Er hebben zich 251 deelnemers aangemeld.  meer informatie
14-6-1931De heer P.C. Wuisman, collectant in de Singelkerk, viert zijn 50-jarig collectanten-jubileum. Hij krijgt de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia en Pontifice".  meer informatie
14-6-1931Het echtpaar J.M. Soeters-Aerts in Kethel viert het 40-jarig huwelijksfeest. De heer Soeters is sinds 1907 koster van de RK St. Jacobuskerk.  meer informatie
14-6-1931Op een openluchtmeeting van de SDAP in het Volkspark, ingeleid door voorzitter P. de Bruin, wordt het woord gevoerd door Dr. G. Horreüs de Haas, hervormd predikant te Zwolle over het onderwerp: Overeenkomsten en tegenstellingen van Christendom en Socialisme.  meer informatie
14-6-1931Het Stedelijk Muziekkorps onder leiding van directeur H.H. van Vleuten geeft een middagconcert in de Plantage.  meer informatie
15-6-1931De eerste cursus aan de Ambachtsschool in de St. Liduinastraat voor werklozen vindt plaats.  meer informatie
15-6-1931Bij NV Werf Gusto v/h Fa. A.F. Smulders viert A.H. Bokhorst, constructiewerker, zijn zilveren jubileum.  meer informatie
15-6-1931De Alg. Middenstandsvereniging "Schiedam" vergadert onder leiding van de heer Joh. Nauman in hotel Beijersbergen. Behandeld worden acties tegen de Personele Belasting en de aanwijzing van een vaste ligplaats voor de bloemen- en plantenschuiten.  meer informatie
16-6-1931De RK Kiesvereniging houdt in de zaal onder de H. Hartkerk een verkiezingsavond onder leiding van voorzitter Mouwens. Het woord wordt gevoerd door de heer C.J. Etman, voorzitter van St. Eloy, en wethouder Mr. M.M. van Velzen, lijstaanvoerder.  meer informatie
16-6-1931De heer H. Abbink, nr. 3 op de kandidatenlijst van de Communisten, zegt zijn lidmaatschap van de Communistische Partij Holland (CPH) op uit onvrede over het optreden van een der leiders van de communistische beweging.  meer informatie
16-6-1931Raadslid H.J. Steens stelt B en W schriftelijk vragen over de kwestie met Hoogheemraadschap Delfland inzake de doorspoeling van de Schiedamse grachten. Hij acht de weigerachtige houding van Delfland als beledigend.  meer informatie
17-6-1931Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kethel zijn 882 stemmen uitgebracht, waarvan voor de RKSP 412 stemmen, Prot. lijst 203 stemmen en de CHU 244 stemmen. In de nieuwe raad zijn gekozen de heren A. Peters, J. de Jong, J.P. de Beer (RK), N. Doelman en D. van der Eijk (Prot.), F. Bijl en J. Poot (CHU).  meer informatie
17-6-1931De Vrijzinnig Democratische Bond houdt een verkiezingsavond in Musis Sacrum onder leiding van de heer E. Koopmans, waarbij het woord wordt gevoerd door de heer M. Joëls uit Den Haag.  meer informatie
18-6-1931In de Grote Kerk wordt een Vredeswijdingsdienst gehouden welke door 400 personen is bezocht. Het woord wordt gevoerd door de heer F. Don, voorzitter van de Vredeskoning Vlaardingen; Dr. J. Riemens, hervormd predikant te Leiden; Ds. P.D. Tjalsma, remonstrants predikant te Leiden en de heer J. Keuning, voorzitter van Kerk en Vrede afd. Schiedam.  meer informatie
18-6-1931De heer F. Aben viert zijn 25-jarig bakkersjubileum bij Bakkerij J.F. v.d. Berg in de Overschiesestraat hoek Emmastraat.  meer informatie
18-6-1931De heer B.G. Hoogendam (ARP) stelt vragen aan de burgemeester de a.s. zondag te houden demonstratie ter herdenking van 40 jaar Rerum Novarum. Hij acht deze demonstratie in strijd met de zondagsrust.  meer informatie
19-6-1931De nieuwe brandweerkazerne aan de Singel wordt officieel in gebruik genomen. De pers is vooraf door commandant Ir. H.B.J. Aikema rondgeleid. De opening wordt in het bijzijn van veel autoriteiten, verricht door burgemeester H. Stulemijer.  meer informatie
20-6-1931NV Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf zegt wegens slapte 300 personeelsleden ontslag aan.  meer informatie
20-6-1931De NV Loopuyts Bank te Schiedam stelt in de aandeelhoudersvergadering een dividend voor ad. 4½ %.  meer informatie
21-6-1931Met een grote manifestatie herdenkt Katholiek Schiedam het feit dat 40 jaar geleden door Paus Leo XIII de encycliek "Rerum Novarum" werd uitgebracht. De manifestatie bestaat uit een optocht van 4.000 deelnemers door Schiedam en een bijeenkomst in het Volkspark, waar het woord wordt gevoerd door de heren Th. Mouwens, L.F. Guit, lid van de Tweede Kamer en de pastoor Möller.  meer informatie
21-6-1931De Gemengde Zangvereniging "Fidelio", directeur de heer De Leur, viert in het Verkooplokaal haar 20-jarig bestaan. Gesproken wordt door de voorzitter van de feestcommissie J. van Pinksteren en door verenigings-voorzitter A.R. Rissema.  meer informatie
22-6-1931In de tuin van het Volkskoffiehuis aan de Lange Haven wordt onder leiding van Ds. J.W. Tonsbeek een geslaagd avondfeest gehouden waaraan wordt meegewerkt door de Christelijke Zangvereniging "Eltheto".  meer informatie
22-6-1931Veel Schiedamse politieke partijen gebruiken het weekeinde voor een laatste verkiezingspropaganda-avond i.v.m. de raadsverkiezingen van a.s. woensdag.  meer informatie
23-6-1931Oud stadgenoot Jan Bruineman is burgemeester geworden in Druten. Eerder heeft hij belangrijke diplomatieke posten bekleed in China en Nederlands Indië.  meer informatie
23-6-1931De SDAP afdeling Schiedam, gebruikt de vooravond van de verkiezingen voor een meeting in het Volkspark met muziek door "Crescendo" en zang van "Excelsior", toespraken van mevr. H. Benthem-de Wilde, G. Visser en P. de Bruin en besloten met vuurwerk!  meer informatie
24-6-1931De nieuwe gemeenteraad is gekozen en bestaat uit Mr. M.M. van Velzen, H.J. Steens, C.J. Etman, J.G. van Dorp, Mr. M.J.C.M. Kavelaars, A.P.S. Swartjes, J.P. van Vonderen, F.A.H. van Iersel en F.G. van Essen namens de RKSP. B.G. Hoogendam, H. Wiekenkamp, A. Hoek, P. Mak namens de ARP. T. Slavenburg, J. v.d. Tempel, H. v.d. Kraan, N. Scheurkogel en W. van Gent namens de CHU. P. de Bruin, J. Dinkelaar, W. v.d. Hoek, J.M. v. Pelt, mevr. H. Benthem-de Wilde, G. Visser, A. v. Duinhoven en G.J. Smit namens de SDAP. Ir. C. Houtman, W. Broek en A. de Bruijn namens de Vrijheidsbond. C. Frenay en W. Collé namens de Communisten. De SGP en de Partij Algemeen Belang behalen geen zetels.  meer informatie
24-6-1931H.P. Brouns vraagt een schenkvergunning voor perceel Broersveld 14b.  meer informatie
24-6-1931Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn de volgende resultaten geboekt: - de RKSP behaalde 9 zetels (+ 1); - de ARP behaalde 4 zetels (+ 1); - de CHU behaalde 5 zetels (+ 1); - de Vrijheidsbond behaalde 3 zetels (+ 1); - de SDAP behaalde 8 zetels (+ 2); - de Communistische Partij Holland behaalde 2 zetels (+ 2). De Christen Democraten, de RSP en de Vrijzinnig Democratische Bond verliezen hun zetels. De raad wordt uitgebreid met 4 zetels. De Staatkundig Gereformeerde Partij behaalde geen zetel.  meer informatie
25-6-1931De Schiedamsche Machinefabriek "IHOR", gevestigd aan de Willemskade, geeft op het terrein van de Nenijto te Rotterdam in aanwezigheid van autoriteiten en brandweerdeskundigen een geslaagde demonstratie van haar brandvrije kasten, vervaardigd volgens een nieuwe methode.  meer informatie
25-6-1931De gemeenteraad van Kethel is in vergadering bijeen geweest en heeft subsidies toegekend aan de RK bijzondere school en de school voor Chr. Volksonderwijs. Verder is inzage gevraagd van het bestek voor herstel van de St. Jacobsbrug, kosten ca. f. 3.000,-, waarvan de onderhandse aanbesteding reeds heeft plaatsgehad.  meer informatie
25-6-1931De heer W. de Bree viert zijn 25-jarig jubileum als koperslager bij de werf Gusto.  meer informatie
25-6-1931De eerste acht zusters Theresianen (Carmelitessen) vertrekken uit hun klooster aan de Warande naar hun nieuwe behuizing in Egmond.  meer informatie
26-6-1931De Schiedamsche Courant meldt het onjuist te achten dat burgemeester Stulemeijer heeft deelgenomen aan de RK-manifestatie "Veertig jaar Rerum Novarum". Deze publicatie heeft een polemisch debat in de Nieuwe Schiedamsche Courant tot gevolg.  meer informatie
27-6-1931Het bestuur van Hermes-DVS vraagt een schenkvergunning voor licht-alcoholische drank aan voor het clubgebouw op het terrein aan de Damlaan.  meer informatie
27-6-1931Een vliegtuig schrijft op 4000 meter hoogte met rook de naam van een wasmiddel. Een nieuwe reclame-methode!  meer informatie
27-6-1931De heer Antonius Jonker vraagt een schenkvergunning aan voor perceel Singel 177b.  meer informatie
27-6-1931De politie maakt proces-verbaal op tegen de heren Karel Collé en Johan van Onlangs wegens huisvredebreuk. Samen met andere communisten maken zij zich schuldig aan ordeverstoring bij het woonhuis van burgemeester Stulemeijer aan de Singel. Tevoren heeft de vrouw van raadslid W. Collé, Dit Collé-Boer, een ruit ingegooid bij het Burgerlijk Armbestuur.  meer informatie
28-6-1931Het collectanten-college van de RK Singelkerk viert haar gouden jubileum.  meer informatie
29-6-1931De Vereniging "Volkshuisvesting" houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter C. Houtman. Secretaris Th. Mouwens en penningmeester H. Jansen brengen hun jaarverslagen uit.  meer informatie
29-6-1931De gemeentepolitie krijgt tijdelijke versterking van 15 marechaussee's. Zij worden ondergebracht in het gymnastieklokaal aan de Buitenhavenweg. De aanleiding van de versterking is de onrust als gevolg van relletjes door communisten.  meer informatie
30-6-1931Het nieuwe Schreiershuisje aan het Hoofd, voorzien van een bank met 40 zitplaatsen, wordt in gebruik genomen.  meer informatie
30-6-1931Het bestuur van de Oranjevereniging vergadert onder leiding van voorzitter J.N. Post in hotel Beijersbergen ter voorbereiding van de festiviteiten op Koninginnedag.  meer informatie
30-6-1931Lou de Visser uit Den Haag en raadslid C. Frenay voeren het woord tijdens een vergadering van de Communistische Partij Holland, afdeling Schiedam in gebouw De Eendracht. De vergadering verloopt rustigmaar na afloop komt het opnieuw tot ongeregeldheden wanneer een grote groep deelnemers Lou de Visser naar het station wil begeleiden. Het komt tot vechtpartijen met politie, marechaussee en nieuwsgierigen.  meer informatie
30-6-1931De Schiedamse bevolking neemt in de maand juni 616 personen toe tot 54.790 ingezetenen.  meer informatie
30-6-1931De zeppelin "Graf Zeppelin" maakt in de namiddag onverwacht een vlucht boven Rotterdam en Schiedam.  meer informatie
jul 1931De dominees P. Bokma en K. de Bel vormen een voorlopig comité dat de mogelijkheid onderzoekt voor de stichting van een Hervormd Rusthuis. Wanneer dat doorgaat vreest moeilijkheden voor het Sint Jacobsgasthuis wegens een te verwachten leegloop.  meer informatie
1-7-1931Burgemeester Stulemeijer kondigt een samenscholingsverbod af op basis van artikel 220 van de Gemeentewet wegens de onrustige toestand van de laatste dagen.  meer informatie
1-7-1931De Spaarbank Schiedam Anno 1820 brengt het jaarverslag 1930 uit. Van 2.512 deelnemers aan de belastingafhaaldienst is f. 296.000,- afgehaald. Het door 24.000 inleggers ingelegde kapitaal bedraagt einde jaar bijna acht miljoen gulden.  meer informatie
2-7-1931De heer M.I.W.J. Bijleveld, directeur van het Schiedamse Bedrijf van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en directeur van NV Boll en Dunlop's Distilleerderij aan de Noordvest, is op 56-jarige leeftijd overleden.  meer informatie
2-7-1931De Christelijke Gemengde Zangvereniging "De Lofstem" uit Kethel, directeur G. de Vries, behaalt op het nationaal zangconcours in Aalsmeer in de afdeling uitmuntendheid een derde prijs. Het koor komt precies één punt te kort voor de tweede prijs.  meer informatie
3-7-1931De RK Metaalbewerkersbond St. Eloy houdt in de RK Volksbond een druk bezochte ledenvergadering. Besproken worden: - het rapport van de heer Serrarius, secretaris van het Internationaal Verbond; - het werkloosheidsvraagstuk; - de financiële toestand van de bond; - de herdenking van Rerum Novarum.  meer informatie
3-7-1931De bouw van de RK Bijkerk van de Frankelandse parochie in de Aleidastraat is al ver gevorderd. De oplevering wordt op 10 augustus verwacht.  meer informatie
3-7-1931De laatste acht Zusters Theresianen uit het Carmelklooster aan de Warande naar Egmond aan den Hoef vertrekken, waarmee deze kloostergemeenschap in Schiedam is opgeheven.  meer informatie
4-7-1931De Schiedamse Zwemclub (SZC) houdt in het weekeinde onderlinge zwemwedstrijden in het Gemeentelijk Zwembad aan de Havendijk. Her geslaagde evenement wordt door ca. 800 deelnemers en toeschouwers bijgewoond.  meer informatie
6-7-1931De communist C. Frenay wordt door kantonrechter Mr. Stheeman Hesse veroordeeld tot één dag gevangenis of f. 3,- boete wegens het schreeuwen met behulp van een megafoon. Tijdens de behandeling heerst een gespannen atmosfeer in de rechtszaal.  meer informatie
7-7-1931In de raadsvergadering van Kethel wordt besloten de restauratie van de Jacobusbrug te doen uitvoeren d.m.v. een gewapend betonconstructie. Voorts wordt het jaarverslag 1930 van de gemeentebedrijven behandeld.  meer informatie
7-7-1931De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk Schiedam besluit de Plantagekerk te handhaven en de te bouwen Julianakerk als derde kerkgebouw te beschouwen.  meer informatie
7-7-1931Het personeel van de NV Schiedamse IJzer- en Staalbewerking (enkele jaren later omgevormd tot NV Netam) richt een voetbalvereniging op onder de naam "S.IJ.S.". Secretaris is de heer P. Bijl, penningmeester de heer A. Witter.  meer informatie
7-7-1931De Sociaal Democratische Vrouwenclub en de Nederlandse Arbeiders Sportbond afd. Schiedam willen evenals de Dekenale Jeugdraad voor schoolgaande kinderen vacantie-kinderspelen organiseren.  meer informatie
7-7-1931De Loopuyt's bank heeft in 1930 een netto-winst van f. 113.000,- behaald en keert 4½ % dividend uit.  meer informatie
8-7-1931Een-envijftig jongens halen in het Gemeentelijk Zwembad aan de Havendijk, ten overstaan van de Commissie van Toezicht, bestaande uit de heren J.B. Wijckers en Mr. N.J. Post en onder leiding van de zwemmeesters J. Daalmeijer, J. Sorber en J. Vethaak, hun zwemdiploma.  meer informatie
8-7-1931De Schiedamsche athleet L. Pronk van SVV wordt bij wedstrijden om het Rotterdamsch kampioenschap op het terrein van "The Rising Hope" in Rotterdam, eerste op het nummer verspringen met een sprong van 6.21 meter.  meer informatie
8-7-1931De Chr. Muziekvereniging Harpe Davids met directeur J.K.C. Karseboom, viert haar 10-jarig bestaan met een groot opgezet muziekconcours in het Volkspark.  meer informatie
8-7-1931Zeshonderd bedevaartgangers nemen deel aan de Bedevaart van de Martelaren van Gorcum naar Brielle. De tocht wordt gemaakt met het m.s. Harmonie I van Rederij van der Schuyt.  meer informatie
8-7-1931De bewonersvereniging Schiedam-West verzoekt in een adres aan B en W maatregelen te nemen tegen de toenemende verkeers-onveiligheid in de Aleidastraat, mede veroorzaakt door de passerende autobussen. Men vraagt om herindeling van de straat en verbetering van de situatie rond het plantsoentje nabij de Westerkerk.  meer informatie
8-7-1931De heer C. Heinsbroek vertrek als laatste bewoner van de Rotterdamsedijk (noordzijde) uit zijn woning. Alle woningen worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.  meer informatie
11-7-1931Bij NV Werf Gusto worden opnieuw 32 arbeiders wegens slapte ontslagen. De personeelsbezetting is inmiddels van 800 tot 450 man gedaald.  meer informatie
11-7-1931B en W stellen voor gelden beschikbaar te stellen aan de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs voor de verbouwing van de scholen aan de Tuinlaan en de Singel, met gelijktijdige omwisseling van de G.L.O. school en de U.L.O school.  meer informatie
11-7-1931Voetbalvereeniging GTB, opgericht door personeel van de Gemeente Technische Bedrijven, is aanvoerder van de ranglijst in de SAC-competitie, en viert haar éénjarig bestaan in gebouw Eendracht aan het Plein Eendragt.  meer informatie
11-7-1931B en W stelt de raad voor een krediet van f. 16.000,- te verlenen voor vernieuwing van de bestrating van de Hoogstraat met vlakke klinkers.  meer informatie
12-7-1931Voetbal/sportvereniging SVV heeft op haar terrein aan de Havendijk uitstekend geslaagde onderlinge athletiek-wedstrijden gehouden.  meer informatie
13-7-1931De heer A. Smit vraagt een schenkvergunning voor het perceel Beijerlandschestraat 2.  meer informatie
13-7-1931Schiedamsch Mannenkoor Orpheus geeft met medewerking van de Harmonie-afdeling van het Rotterdams Philharmonisch Genootschap een geslaagde uitvoering vanaf de Orpheus-schelp in het Volkspark. De belangstelling voor dit concert onder leiding van Eduard Flipse is zeer groot.  meer informatie
13-7-1931De afdeling Schiedam van de Nederlandsche Bond van Koffiehuis, Restauranthouders en Slijters vraagt B en W om reclamanten tegen de aanslag in het vergunningsrecht toe te staan en een deskundige aan te wijzen voor het mede herschatten van de huurwaarde van hun vestiging.  meer informatie
15-7-1931De raadscommissie Financiën adviseert B en W positief over een subsidie aan de Kindervakantiespelen, en negatief over subsidie voor het Bureau van Kinderbescherming. B en W verenigen zich met de adviezen.  meer informatie
15-7-1931Burgemeester Stulemeijer antwoordt raadslid B.G. Hoogendam schriftelijk op zijn vragen om de deelname van de burgemeester aan de Rerum Novarum-herdenking.  meer informatie
15-7-1931Provinciale Staten van Zuid-Holland zeggen toe voor 20% met een maximum van f. 10.000,- voor de jaren 1931 en 1932 deel te nemen in de restauratie van de toren van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
15-7-1931In het damesbad van de Gemeentelijke Zwembaden aan de Havendijk wordt voor de eerste maal het zwemdiploma aan 61 zwemsters uitgereikt.  meer informatie
15-7-1931B en W ontvangen van de Raadscommissie Financiën een gunstig advies voor subsidieverlening aan de Diaconessenarbeid van de Ned. Hervormde Gemeente.  meer informatie
16-7-1931Burgemeester Stulemeijer dient een voorstel in voor uitbreiding van het politiekorps met 18 man. Een eerder voorstel voor uitbreiding met 24 man werd op 16 januari door de Raad verworpen. Het nieuwe voorstel wordt gesteund door twee van de vier wethouders.  meer informatie
16-7-1931Op het belastingkantoor aan de Lange Haven kunnen zij die daarvoor in aanmerking komen, kosteloze rijwielplaatjes voor het belastingjaar 1931/1932 aanvragen.  meer informatie
17-7-1931Aan de Firma Kuypers en Kloppers is de restauratie van de Jacobusbrug in Kethel gegund voor f. 4.870,-.  meer informatie
17-7-1931De heer J.H. van Veen, hoofdinspecteur van politie, is door B en W aanbevolen ter voorziening in de vacature voor Directeur van het Gemeentelijk Arbeidsbureau.  meer informatie
17-7-1931De sloop van de onteigende panden aan de noordzijde van de Rotterdamschedijk is voltooid. Met grote houtvuren wordt al het brandbare materiaal verbrand.  meer informatie
17-7-1931De Nederlandsche Spoorwegen beginnen met de eerste proeven voor de electrificatie van de spoorlijn Schiedam-Hoek van Holland.  meer informatie
17-7-1931In de raadsvergadering worden de volgende onderwerpen behandeld: - Voorstel herschatting huurwaarde (afgewezen) - Bestrating van de Hoogstraat - Benoeming Mr. P. Schaberg tot regent van het St. Jacobsgasthuis - Benoeming J.H. van Veen tot directeur van de arbeidsbeurs, met obstructie door de communist W. Collé. - Salariering deurwaarder van Gorkum. - Verlening diverse kredieten en subsidies.  meer informatie
19-7-1931Zuster Felicitas van het klooster in de Tuinlaan, in de wereld Gertrudis Lenterman, in aldaar op 82 j. leeftijd overleden. Zij is vanaf mei 1894 werkzaam geweest voor het RK Kleuteronderwijs in de Gorzen.  meer informatie
20-7-1931De heer J.G. Bots, meesterknecht bij de export-distilleerderij J.A.J. Nolet viert zijn 40-jarig dienstjubileum. Hij wordt per auto met zijn familie van zijn woning in de Anthony Muysstraat afgehaald en door de oudste firmant de heer J.A.J. Nolet gehuldigd.  meer informatie
20-7-1931De krant beschrijft de omvang van de restauratiewerken aan de toren van de Grote Kerk, waartoe de Gemeenteraad heeft besloten. Deze bestaat o.a. uit de vernieuwing van het baksteenwerk in het muurvlak, herstel van de contraforten, vernieuwing van de natuurstenen hakblokken, vervanging van een balustrade en vernieuwing van de galmgaten.  meer informatie
21-7-1931Afgelopen week zijn 1300 kinderen ingeschreven voor deelname aan de RK Kindervacantiespelen. Deze worden onder leiding van hoofdleider P.B.M. Alberts gehouden in het Volkspark.  meer informatie
22-7-1931De Christelijke Gymnastiekvereeniging DOK geeft op het feestterrein in het Volkspark een geslaagde openluchtuitvoering. De avond wordt mede opgeluisterd door zang van Eltheto en muziek van Harpe Davids.  meer informatie
22-7-1931N.J. Bouvet's fabrieken vraagt vergunning voor oprichting van een fabriek voor vervaardiging van kurkplaten en andere "Bofa" isoleermaterialen in het pand Overschieschestraat 43-51.  meer informatie
22-7-1931Veel wereldlijke en kerkelijke autoriteiten doen in de Schiedamse kranten herhaalde dringende oproepen om het Petitionnement te tekenen voor Internationale Ontwapening, bestemd voor de Ontwapeningsconferentie in februari 1932 te Geneve.  meer informatie
22-7-1931Gedeputeerde Staten bepalen dat de Gemeente Schiedam 147 ingeschrevenen moet leveren als militie-plichtigen voor de lichting 1932.  meer informatie
23-7-1931Op initiatief van wethouder Mr. M.M. van Velzen, houden de rechtse raadsfracties intern beraad over het nieuw te benoemen college van wethouders. Men verwacht de herbenoeming van het zittende college.  meer informatie
23-7-1931In Schiedam-west wordt tijdens een vergadering in restaurant Corner House aan de Rembrandtlaan, het "Wester Mannenkoor Schiedam" opgericht.Tot directeur is de heer H. van Sijll benoemd en het voorlopig bestuur bestaat uit de heren L. van Item, J.S. Martens en C. Martens.  meer informatie
25-7-1931De heeren G.L. Bras en W.J.D. Hoenderkamp vieren hun 25-jarig jubileum bij de fa. W. Hasekamp en Co.  meer informatie
25-7-1931Het Koninklijke Nederlandsche Zangersverbond houdt haar jaarvergadering in Schiedam als gast van het jubilerende "Orpheus". Het gezelschap wordt ontvangen op het stadhuis en brengt bezoeken aan de Erven Lucas Bols en aan de Capsulefabriek "Holland".  meer informatie
25-7-1931Onder grote belangstelling wordt in de gymnastiekzaal afscheid genomen van de heer M. Martens, hoofd van de Openbare ULO-school G1 in de Huijsmansstraat.  meer informatie
25-7-1931De Kethelse Burgerwacht wint bij schietwedstrijden van de Federatie Westland in Delft in klasse B de eerste korpsprijs. In klasse C- persoonlijk behaalde Jac. Verspeek de eerste prijs.  meer informatie
25-7-1931Bejaarden van het St. Jacobs Gasthuis maken met twee autobussen van Van der Ende een uitstapje naar Meijendel en Kijkduin.  meer informatie
25-7-1931Een honderdzestig dames en heren van de Prot. Christelijke Besturenbond brengen onder leiding van bestuurslid G. Breure, een bezoek aan het m.s "BALOERAN", van de Rotterdamsche Lloyd, liggende aan de Lloydkade.  meer informatie
26-7-1931Het echtpaar Q. Amoureus-van Katwijk, Oosterstraat 100 b, viert het diamanten (60-jarige) bruiloft.  meer informatie
27-7-1931De communisten W. Collé en C. Frenay moeten zich wederom voor de kantonrechter verantwoorden, ditmaal voor ongeregeldheden op 24 juni j.l. Collé gedroeg zich beschaafd, Frenay was verregaand onbeschoft. Beiden werden veroordeeld tot f. 4,- of 4 dagen. Collé beëindigde de zitting met de uitroep "Rood Front", dat door sympathisanten op de tribune werd beantwoord.  meer informatie
27-7-1931P.H. Brouns en N.L. Dubois vragen een schenkvergunning voor sterke drank, resp. voor de percelen Broersveld 14b en Beijerlandschestraat 21a.  meer informatie
27-7-1931NV Houthandel W.S. van de Wetering & Co. te Rotterdam vraagt vergunning voor oprichting van een stoomhoutzagerij en schaverij aan de Westerhaven.  meer informatie
27-7-1931Drukkerij "Laboremus" (firma van J.H. Hak, boekdrukker, wonende Broersvest 66c II en H.W. Köneman, wonende Rembrandtlaan 32a) vraagt vergunning tot oprichting van een drukkerij in het pand Oude Sluis 3.  meer informatie
28-7-1931Het Verenigingslokaal aan de Broersvest wordt deze week afgebroken. Het moet plaats maken voor een winkelgalerij met flatwoningen (de later Passage).  meer informatie
28-7-1931Een voorlopig comité onder leiding van de heer J.C. de Regt vergadert in gebouw Eendracht voor de oprichting van een afdeling Schiedam van de Vredeskring. Spreker is de heer F. Don uit Vlaardingen. Wegens de matige opkomst kan nog geen bestuur worden gekozen.  meer informatie
29-7-1931De Permanente Commissie voor de Middenstand vergadert. Onderwerpen zijn: de ventvergunningen, de ligplaatsen voor handeldrijvende schepen en acties tegen het verderfelijke cadeaustelsel. De commissie heeft de drie middenstands-organisaties opgeroepen ter voorbereiding van Koninginnedag.  meer informatie
30-7-1931Ouders van de leerlingen van school A2 aan het Oude Kerkhof hebben afscheid genomen van hoofdonderwijzer M. Lemson, die benoemd is tot hoofd van school c II voor ULO aan de Huysmanstraat als opvolger van de heer M. Martens.  meer informatie
30-7-1931De Mondharmonicavereniging "De Vriendenkring" geeft in de tuin van het Koffiehuis aan de Lange Haven een tuinconcert, ten bate van het Koffiehuis.  meer informatie
30-7-1931De heer J.H. Noordam viert zijn 25-jarig jubileum bij de Fa. J.J. Meder en Zoon aan de Noordvest 95.  meer informatie
31-7-1931Het Wit-Gele Kruis houdt onder leiding van voorzitter dokter R.H.M. Geerdes haar jaarvergadering. Uit het verslag van secretaris E. van Heusden blijkt het aantal aangesloten gezinnen in 1930 gestegen te zijn tot 1900.  meer informatie
31-7-1931B en W heeft de definitieve benoeming voorgesteld van Zuster Mej. C.H.S. de Boer als adjunct-directrice van het Gemeente Ziekenhuis. Zij is al 9 maanden als waarnemer werkzaam in deze functie.  meer informatie
31-7-1931B en W stellen de onbewoonbaarverklaring voor van 112 woningen v.n.l. gevestigd in stegen van de oude binnenstad, o.a. in de Westmolenstraat, Roosbeek, Nieuwe Buurt, Zijlstraat, Achter de Teerstoof, Groeneweegje, Vijgensteeg e.a.  meer informatie
31-7-1931B en W stellen voor de jaarwedde van Dr. J.C. van Vliet, chirurg van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan te verhogen van 3.000,- tot f. 4.000,- gulden.  meer informatie
1-8-1931De heer C. Metzelaars bedankt als bestuurslid van de Nederlandse Protestanten Bond. Na eerder vertrek van de dames M. Elzevier en H. Groeneveld zijn er nu 3 vacatures.  meer informatie
1-8-1931De heer J.A.J. den Brinker, kassier bij de werf Gusto, Fa. A.F. Smulders, viert zijn zilveren jubileum. Hij wordt gehuldigd door directeur N.W. Conijn.  meer informatie
1-8-1931Ter voorbereiding van het 5e eeuwfeest van de H. Liduina in 1933, zal het St. Liduina-comité een maandorgaan doen verschijnen onder de naam Sancta Liduina. De redactie bestaat uit kapelaan A.J. Raaffels (voorzitter), de heren P. Groenendaal en C. Kramers Thzn. van het St. Liduina-comité, de heer Th.J. Oostendorp redacteur van de Maasbode en de heer L.J. Stolwijk hoofdredacteur van De Nieuwe Schiedamsche Courant.  meer informatie
3-8-1931De Koninklijke Zangvereniging Schiedams Mannenkoor "Orpheus" houdt een buitengewone ledenvergadering waarbij wordt teruggekeken naar de viering van het 65-jarig jubileum. Secretaris C.J. van Vonderen doet verslag van de ontvangen gelukwensen. Diverse leden worden gehuldigd i.v.m. hun activiteiten voor het jubileum.  meer informatie
3-8-1931De RK Kindervakantiespelen zijn vanmorgen van start gegaan, voorafgegaan door bijwoning van een H. Mis in de H. Hartkerk. Met vaandels en trommels vertrokken de 1200 kinderen daarna naar het feestterrrein. Gymnatiekleraar A.F.L. Verheijden heeft voor 40 leiders en leidsters een leiderscursus gegeven.  meer informatie
3-8-1931B en W stellen de Raad voor de Gemeente voor de personele belasting ingaand 1 januari 1932 in te delen in de 3e klasse. Dit houdt enerzijds in een verhoging van het aantal opcenten, anderzijds verhoging van de minimum-huurwaarde waardoor een groter aantal vrijstellingen.  meer informatie
4-8-1931Als gevolg van het noodweer en de overvloedige regen hebben straten tussen de Nieuwe Maasstraat en de Groenelaan onder water gestaan, omdat de riolering de afvoer niet kon verwerken. In Spieringshoek is een paard door de bliksem gedood. Tussen 18.25 en 19.10 viel 15 mm. water.  meer informatie
4-8-1931Honderdvijfenzeventig bedevaartgangers vertrekken met de tweeëntachtigste Schiedamsche processie naar Kevelaer.  meer informatie
5-8-1931Holland Nail Works vraagt vergunning voor uitbreiding van haar spijkerfabriek aan de Noordvest en de Zijlstraat.  meer informatie
5-8-1931B en W stellen voor het Zakkendragershuisje van de huidige eigenaar over te nemen. De gemeente heeft dan als eigenaar recht op de 40% bijdrage in de kosten van de restauratie, die op totaal f. 5.500,- wordt begroot. De overnamekosten bedragen f. 1.350,-.  meer informatie
5-8-1931De drie winkelbedienden-organisaties in Schiedam vragen in een adres aan de Raad, om de in het werktijden besluit vastgestelde vrije halve dag, om te zetten in een vrije middag, gecombineerd met een winkelsluiting van het betr. bedrijf.  meer informatie
7-8-1931Het voorstel om zuster Mej. C.H.S. de Boer definitief te benoemen tot adjunct-directrice van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan, wordt in de Gemeenteraad met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.  meer informatie
7-8-1931Wethouder P. de Bruin vraagt in de Raadsvergadering aan de burgemeester om bij de aanstelling van nieuw politiepersoneel te waken voor eenzijdigheid. Hij doelt hiermee op de z.i. voorkeur van de burgemeester voor de aanstelling van RK ambtenaren. Van katholieke zijde wordt het tegendeel aangetoond. De kwestie veroorzaakte heftige polemieken en commentaren in de Nieuwe Schiedamsche Courant (RK) en de Schiedamsche Courant (neutraal).  meer informatie
7-8-1931In de Gemeenteraadsvergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - uitbreiding politie (stemmen staken) - wijziging personele belasting (aangenomen) - onbewoonbaarverklaring 112 woningen (aangehouden) - diverse benoemingen - aankoop Zakkendragershuisje (1931) - wijziging van enkele straatnamen in lanen. - interpelaties B.G. Hoogendam en W. Collé (volgende verg.) -afscheid uittredende raadsleden.  meer informatie
7-8-1931In de voormalige Officierentuin vinden kindervakantiespelen plaats, welke georganiseerd worden door de Sociaal Democratische Vrouwenclub en de Arbeiderssportbond.  meer informatie
10-8-1931Katholiek en Protestant Schiedam ruziën met elkaar omdat de staf van de RK Vakantiespelen geweigerd zou hebben een tent op het Volkspark te laten plaatsen, die als consumptietent dienst moest doen tijdens een avondconcert ten bate van de protestantse Westerkerk.  meer informatie
10-8-1931In de Schiedamsche Avondvoetbal Competitie (SAC) leidt Pro Patria met 13 punten uit 10 wedstrijden. Overige deelnemers als De Komeet heeft er 12 uit 8, GTB 11 uit 8, DES 9 uit 9, De Baronie 3 uit 7 en VVR 2 uit 8.  meer informatie
10-8-1931De Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids, de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Eltheto', de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Hosanna', en het Schiedams Christelijk Mannenkoor geven in het Volkspark een openluchtconcert. De baten zijn bestemd voor het fonds tot aanbouw van de Nederlands Hervormde Westerkerk. Als gevolg van de regen was het aantal bezoekers gering.  meer informatie
10-8-1931Bij de aanbesteding van het uitbreiden van de Dr. J.Th de Visserschool aan de West Frankelandsestraat door architect Stahlie was laagste inschrijver de fa. P. Groeneweg en P.F. van Bart te Rotterdam voor f. 15.950,-. Andere inschrijvers: W. Aleman, Schiedam f. 16.735,-, Gebr. Smits, Schiedam f. 18.031,- en Heijnsbroek en Leenders, Schiedam f. 18.405,-  meer informatie
11-8-1931Cees Frenay, communist, wordt door de kantonrechter Mr.Dr.Ir. M.M. van Praag veroordeeld tot f. 1,- boete of 1 dag wegens wanordelijkheden bij de woning van de burgemeester. Frenay's broer Jan is vrijgesproken. F. op 27 juni j.l.  meer informatie
11-8-1931Op de plaats van het afgebroken Vereenigingslokaal aan de Broersvest wordt een Passage gebouwd door aannemer C. Korsten naar ontwerp van architect P. Sanders. De ingang aan de Broersvest, voorzien van 2 torens wordt op het nieuwe peil van de Broersvest gebouwd. De Passage gaat 18 winkels bevatten met ondergrondse kelders en een uitgang aan het Broersveld.  meer informatie
11-8-1931Pater/kapelaan L.Ch. Biesta van de Havenkerk is door de bisschop van Haarlem aangesteld als pastoor van de St. Dominicuskerk te Alkmaar. Als zijn opvolger is benoemd Pater A. van Dieren.  meer informatie
11-8-1931Met de benoeming van de Weleerw. Heer A.J.M. Postma, is het aantal kapelaans van de RK Frankenlandsche parochie uitgebreid tot 4.  meer informatie
13-8-1931De St. Jozefgezellenvereniging Schiedam neemt afscheid van haar vice-praeses pater L.Ch. Biesta en kennis gemaakt met diens opvolger Pater A. van Diesen.  meer informatie
14-8-1931De gevaarlijke toestand aan de Hoofdbrug is verbeterd, nu ter weerszijden van het rijvlak een smal trottoir is aangebracht.  meer informatie
14-8-1931Hoofdinspecteur J.H. van Veen neemt afscheid van de politie na 17 dienstjaren. Op 1 september wordt hij directeur van de Arbeidsbeurs.  meer informatie
15-8-1931Pastoor/pater H.J.J. Schaaf van de Havenkerk en pater J.M. van Campen van de Singelkerk vieren hun zilveren priesterjubileum.  meer informatie
16-8-1931P.J. van der Touw viert zijn zilveren jubileum als distillateursbediende bij de Fa. Schade en Buijsing.  meer informatie
16-8-1931De Havenkerk en de Singelkerk hebben in aanwezigheid van veel wereldlijke en geestelijke autoriteiten op plechtige wijze de zilveren jubilea gevierd van de paters Schaaf en Van Campen. Beide vieringen werden gevolgd door drukbezochte recepties.  meer informatie
16-8-1931Een keur van athleten heeft op het terrein van SVV deelgenomen aan de nationale wedstrijden, georganiseerd door de Rotterdamsche Athletiekkring. De gemeente Schiedam stelt een zilveren medaille ter beschikking.  meer informatie
17-8-1931Het bestuur der Theresia -Vereniging schenkt 25 overhemden aan het Comité der RK Werkloozen, bestemd voor degenen die het langst werkloos zijn. Het Comité organiseert voor de werklozen een dagje vissen en een boottocht naar Hoek van Holland.  meer informatie
17-8-1931De Centrale Vereeniging voor de Opbouw van Drenthe gaat in Witteveen een gebouw stichten voor ontspanning van de deelnemers aan de werkverschaffing aldaar, waaronder een groot aantal Schiedammers.  meer informatie
18-8-1931De Frankelandse RK Parochiekerk heeft vanuit Rome toestemming ontvangen om binnenkort haar naam te wijzigen in "St. Liduinakerk" vanwege de aanwezigheid van haar reliquieen. De naam "O.L.Vr. Visitatie" gaat over naar de in aanbouw zijnde hulpkerk in de Aleidastraat.  meer informatie
18-8-1931In de RK Frankelandse Kerk wordt een driedaags Ziekentridium gehouden. Zieke en invalide deelnemers worden met geel/wit versierde auto's onder geleide van ziekenverplegers en zusters naar de kerk gebracht.  meer informatie
18-8-1931Op de Burgemeester Knappertlaan is men tussen de Liduinastraat en de Rembrandtlaan doende om het grintpad te verharden en te asfalteren, zodat dit als fietspad dienst kan doen.  meer informatie
19-8-1931Voetbalvereniging "De Baronie" moet wegens toetreding tot de Rotterdamsche Voetbalbond haar naam wijzigen. De club heet nu "De Schiedamsche Leeuw" afgekort DSL. Bestuursleden zijn de heren J. Borsten (voorz.), H. van Stijn (secr.) en K. Greve (penningm.)  meer informatie
19-8-1931Het plan voor de bouw van de Passage is uitgebreid. Er is een zijarm ontworpen, waarvoor een rij kleine huisjes aan de Kleine Baan moet worden afgebroken.  meer informatie
19-8-1931Drie sigarendrogers vragen alsnog vergunning aan voor oprichting van een sigarendrogerij t.w. J. van Veen, Achter de Teerstoof 19, W.J. Woermeijer, Kortlandstraat 16b en P. Gillisse, St. Janssteeg 9.  meer informatie
20-8-1931Gevonden: een nieuw rijwielbelastingplaatje, terug te bekomen bij de weduwe P. Lansbergen, Schiedamscheweg 51, Kethel.  meer informatie
20-8-1931In de Vriendschapstraat en in de Voltastraat zijn huurstakingen begonnen. De bewoners eisen van de huiseigenaren f. 1,- huurverlaging. Ook in de Pernissestraat wordt een huurstaking voorbereid.  meer informatie
21-8-1931De Gemeenteraad van Kethel is onder burgemeester J.L. Verveen bijeen. Behandelt wordt de vaststelling van een ambtenarenregelement. In deze laatste vergadering van deze 4 jaar periode wordt afscheid genomen van de heer A.A.G. Lansbergen, die in de nieuwe raad niet terugkeert.  meer informatie
21-8-1931De laatste dag van de RK Kindervakantiespelen. De kinderen worden geamuseerd met goochelen en buikspreken door het gezelschap van Mister Carter.  meer informatie
22-8-1931Vijftien bewoners in de Voltastraat die deelnemen aan de huurstaking is door de huiseigenaar de huur opgezegd en zijn gedagvaard om op 2 sepember voor de kantonrechter te verschijnen.  meer informatie
23-8-1931Op het SVV- terrein wordt ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe overdekte tribune een voetbalwedstrijd gespeeld tegen Hermes-DVS, uitslag 2-1. De tribune wordt door wethouder P. de Bruin geopend. De staalcontructie van de tribune werd geleverd door NV Gebr. Vincent.  meer informatie
23-8-1931Een 15 kilometerloop, georganiseerd door SFC wordt gewonnen door J. Walbeek van Excelsior in 56 minuten. Tweede wordt W. Meervoort van SFC in dezelfde tijd.  meer informatie
23-8-1931J.J. van Woerkom van de Schiedamsche Zwemclub (SZC) wint bij nationale wedstrijden in Amersfoort de 100 meter schoolslag in de mooie tijd van 1 minuut, 23 4/5 sec.  meer informatie
23-8-1931Door een 5-1 overwinning op Merwede I wordt SZC waterpolo-kampioen in de 3e klasse. Het zevental bestaat uit de heren: van Woerkom (doel), Jurgens, Keijzer, v.d.Meer, Bochorst, Bergkotte en Verlinde (voor).  meer informatie
24-8-1931In een vergadering van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een formele bespreking gaande over de wijziging van de gemeentegrenzen van Rotterdam, Schiedam, Pernis, Hoogvliet, Rhoon en Poortugal. Burgemeester H. Stulemeijer is deelnemer van Schiedamsche zijde.  meer informatie
25-8-1931De plaatselijke Muziek en Zangverenigingen van Kethel geven als inleiding van het Oranjefeest een groot concert op het Dorpsplein in Kethel.  meer informatie
25-8-1931Het Schiedams Mannenkoor onder leiding van Paul v.d. Putten geeft voor de eerste maal een openluchtconcert. Aan het concert in het Volkspark wordt medewerking verleend door de harmonie OBK. Schiedamse werklozen mogen het concert gratis bijwonen.  meer informatie
26-8-1931De Commissie voor Onderwijszaken adviseert B en W, om de gemeente te laten toetreden als lid van de Jeugdherbergcentrale, zulks in belang van schoolreisjes voor de lagere scholen.  meer informatie
26-8-1931De broeders Faustinus en Hadelinus van het klooster aan de Nieuwe Haven vieren vandaag hun zilveren kloosterjubileum.  meer informatie
26-8-1931Kethel viert al Oranjefeest. Op het feestterrein brengt de jeugd een zanghulde, gevolgd door kinderspelen. Er is kermis, muziek door de plaatselijke muziekgezelschappen en tot slot vuurwerk, alles georganiseerd door het bestuur van de Oranjevereniging Wilhelmina.  meer informatie
27-8-1931Het comité huurstaking Voltastraat besluit haar actie voort te zetten. In de Pernisschestraat hebben inmiddels zestig huurders besloten tot een huurstaking. De huiseigenaar "Onroerend Goederen Mij. Oude Delft" is alleen tot individueel overleg met de bewoners bereid, maar weigert contact met de organisators.  meer informatie
27-8-1931Bij een controle op de Oranjebrug worden vijftien wielrijders geverbaliseerd omdat zij nog niet in het bezit zijn van het nieuwe rijwielbelastingplaatje.  meer informatie
28-8-1931De ring Schiedam en Omstreken van de Nederlandse Bond van Jongelingenverenigingen op Gereformeerde grondslag houdt onder leiding van voorzitter G. Schram een openbare zomervergadering in Gebouw Eendracht. De avond wordt opgeluisterd met zang en muziek. De heer W. v.d. Velden houdt een inleiding over "Het lijden".  meer informatie
28-8-1931A.C.L. Botermans vraagt vergunning voor de oprichting van een banketbakkerij in het pand Rubensplein 18. M. van de Wel vraagt vergunning voor oprichting van een varkensslachterij en zouterij in het pand Lange Kerkstraat 16a.  meer informatie
28-8-1931Volgens de loonstaat van de Rijkswerkverschaffing in Witteveen bedragen de verdiensten van de 22 ploegen in de week van 22 tot 28 aug. tussen de f. 22,- en f. 28,- bij een gemiddelde werkweek van 49 uren. (f. 22 is nu ca. 10 euro)  meer informatie
28-8-1931Burgemeester H. Stulemeijer bepaalt dat op Koninginnedag geen sterke drank geschonken, toegediend of verstrekt mag worden in tapperijen of slijterijen.  meer informatie
29-8-1931De heer J.J.F.M. Smulders, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Fa. A.F. Smulders, werf Gusto, wordt bij gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
29-8-1931De Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs heeft besloten een nieuwe school voor lager onderwijs te stichten aan de Buys Ballotstraat.  meer informatie
29-8-1931De 6-jarige Jan Kazenbroot uit de Maasstraat 24 valt bij het spelen met een bootje in de Westerhaven en verdrinkt.  meer informatie
29-8-1931In Kethel is een steunregeling vastgesteld voor werklozen arbeiders, die uitsluitend geldt voor de vakken metaalindustrie en tegelindustrie.  meer informatie
29-8-1931De Gemeentelijke Inlichtingendienst brengt het jaarverslag 1930 uit met gegevens over de uitkeringen aan werklozen, deelnemers aan werkverschaffing, brandstoffenvoorziening aan werklozen en de verstrekking van schoolvoeding en schoolkleding.  meer informatie
29-8-1931Op het Rubensplein 18 is Maison Botermans geopend, gespecialiseerd in fijn banket en gebak. Men kan er ook koude en warme schotels bestellen die ter plaatse worden bereid.  meer informatie
29-8-1931B en W stellen voor een krediet van f. 26.000,- voor aanleg van de Korte Singelstraat op peil van de Broersvest, inclusief riolering en bestrating.  meer informatie
29-8-1931De Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen vraagt aan B en W voor 1931 een subsidie van f. 1.000,- en een extra subsidie van f. 1.605,-, zijnde het tekort over 1930. De financiële commissie adviseert de subsidie voor 1931 op f. 2.500,- te stellen.  meer informatie
30-8-1931Op de eerste dag van het Zilveren Baltournooi bij Sparta wint Hermes-DVS eerst met 1-0 van Quick en in de tweede ronde van Xerxes met strafschoppen na een 1-1 gelijkspel.  meer informatie
31-8-1931Het echtpaar Loef de Meijer -Brader viert zijn 55-jarig huwelijk. De heer Loef de Meijer was eertijds bekend door zijn activiteiten voor "Schiedam Vooruit".  meer informatie
31-8-1931Schiedam viert op grootse wijze Koninginnedag met: luiden van de klokken, muziek bij het stadhuis, gevolgd door feestmarsen van alle muziekkorpsen. Concerten bij de ziekenhuizen, een dienst in de Grote Kerk, volksspelen met mastklimmen en ringsteken in het Volkspark, een grote optocht met bloemencorso door de hele stad, een concert in de plantagetent, een concert op het Volkspark met optreden van Mr. Carter, Miss Corina en "The Merrymakers en een groot vuurwerk.  meer informatie
31-8-1931De deelnemers aan de Rijkswerkverschaffing krijgen op deze dag, 31 augustus en Koninginnedag, geen vrij en dienen gewoon aan het werk te gaan.  meer informatie
sep 1931In de Pernissestraat, Rhoonsestraat en Maasdamsestraat, bijgenaamd Het Fort, is het opnieuw onrustig. De heer Velleman, initiatiefnemer van huurstakingen in Rotterdam houdt een opruiende toespraak. Drie huurstakers verklaren zich bereid hun woning vrijwillig te verlaten.  meer informatie
1-9-1931De Schiedamse Avondvoetbal Competitie (SAC) wordt gewonnen door De Komeet met 16 punten uit 10 wedstrijden. Tweede is GTB met 14 punten en derde Pro Patria met 13 punten.  meer informatie
1-9-1931De nieuwe communistische afgevaardigde in de Gemeenteraad C. Frenay verschijnt in zijn eerste raadsvergadering in het uniform van de Roodfrontstrijders met Russische laarzen. tegen de gewoonte in heeft Frenay zijn maiden-speech staande gehouden, waarover geheel ten onrechte, opmerkingen worden gemaakt.  meer informatie
1-9-1931De RK Meisjesvereniging De Graal die al enige tijd naar huisvesting zoekt, vestigt zich in het gebouw van de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Lange Haven 92. De Bibliotheek verhuist naar het pand van Adriaan Lindner op Lange Haven 121.  meer informatie
1-9-1931In de gemeenteraadsvergadering worden de heren C. Houtman (liberaal), P. de Bruin (SDAP), Mr. M.M. van Velzen (RKSP) en T. Slavenburg (CHU) als wethouder herkozen. Verder komen de volgende punten aan de orde: -samenstelling raadscommissies -uitbreiding van de politie (voorstel aangenomen) -diverse benoemingen -samenstelling afdelingen Begrotingsonderzoek. -verlening diverse kredieten en subsidies.  meer informatie
1-9-1931De heer W.H. Kloeseman, thans adjunct-inspecteur te Deventer, is benoemd tot inspecteur bij de Gemeentepolitie in Schiedam.  meer informatie
1-9-1931De heer W.H. van der Toorn viert zijn 25-jarig jubileum als lid van zangvereniging Orpheus. Hij was jarenlang secretaris en voorzitter, en laatst nog voorzitter van de feestcommissie.  meer informatie
1-9-1931De Gemengde Zangvereniging Polyhymnia, aanvankelijk opgericht als koor der Lutherse Kerk onder de naam "Maarten Luther", bestaat 40 jaar, waarvan 36 jaar onder directie van de heer B. Jurgens. Het koor houdt zich vooral bezig met oratoria.  meer informatie
1-9-1931Mej. A. van der Most viert haar 12½-jarig jubileum bij de Buitengewone School aan de Gedempte Baansloot. Zij wordt toegesproken door het hoofd der school, de heer K.J. Heyboer.  meer informatie
2-9-1931In aanwezigheid van veel autoriteiten wordt de Oranje-Nassauschool, de nieuwe school voor Gereformeerd Lager Onderwijs in de François Haverschmidtlaan, in gebruik genomen. Het woord wordt gevoerd door Ds. J.F. Jonkers, wethouder P. de Bruin, rijksinspecteur J. Pas, en afgevaardigden van diverse scholen en schoolcommissies.  meer informatie
2-9-1931In de raadsvergadering te Kethel onder leiding van burgemeester J.L. Verveen worden de heren J. de Jong en Bijl als wethouder herkozen. Verder is behandeld de samenstelling Commissie Beheer Electriciteits- en Waterbedrijf, de commissie van de 5% geldleningen en de invoering van de steunregeling voor werklozen.  meer informatie
2-9-1931De NV Vereenigde Ned. Stoomwasscherijen en Ververijen in het pand Stadhouderslaan 3 vraagt vergunning voor belangrijke uitbreidingen van de stoomwasscherij.  meer informatie
2-9-1931In het geding voor de kantonrechter tegen dertien huurstakers uit de Voltastraat worden vijf bewoners gesommeerd hun woning te verlaten. De overige acht worden van de rol afgevoerd omdat zij inmiddels zijn verhuisd of hun schuld hebben betaald.  meer informatie
2-9-1931Leiders en leidsters van de RK kindervacantie spelen kij kenin een vergadering onder leiding van pastoor Möller terug op de zozeer geslaagde vakantiespelen van de afgelopen zomer.  meer informatie
3-9-1931De RET heeft opmetingen gedaan in de Burgemeester Knappertlaan in verband met een eventuele doortrekking van tramlijn 8 van de Koemarkt naar de Vlaardingerdijk.  meer informatie
3-9-1931Het nieuwe gebouw van de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina aan de Lange Haven 121 wordt door pastoor J.B.W.M. Möller ingewijd. Daarna vergadert het bestuur onder leiding van voorzitter G.J. Vincent.  meer informatie
4-9-1931Aan zeven bewoners van panden in de Pernissestraat, Rhoonsestraat en Maasdamsestraat wordt wegens huurstaking de huur opgezegd. De maatschappij "Oude Delft" heeft hen voor het kantongerecht gedaagd. Voor verschillende woningen is de huur verlaagd.  meer informatie
4-9-1931De Vereenigde Glasfabrieken aan de Buitenhavenweg doven 2 glasovens vanwege de slechte economische teostand, waardoor voor honderddertig arbeiders ontslag dreigt.  meer informatie
5-9-1931In verband met de noodzakelijke bouw van een nieuwe Schiedamsche telefooncentrale, welke verbonden is met de centrale te Rotterdam, is besloten dat het Rijk zich met de bouw van de nieuwe centrale zal belasten en dat de Gemeente Rotterdam voor het rijk het beheer en de exploitatie van het rijksnet Schiedam op zich neemt.  meer informatie
5-9-1931B en W besluiten om de ontwikkelingscursussen voor werklozen volgens het raadsbesluit van 27 maart 1931, voorlopig voor een half jaar voort te zetten en de daarvoor benodigde gelden beschikbaar te stellen.  meer informatie
7-9-1931In de Galileïstraat wordt de Jhr.Mr. de Savornin Lohmanschool van de Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs in gebruik genomen. De opening wordt verricht door Ds. P. Bokma, in aanwezigheid van de wethouders P. de Bruin en Th. Slavenburg, van de raadsleden H. v.d. Kraan, J. v.d. Tempel, N. Scheurkogel en A. Stahlie (architect) en vele afgevaardigden van gemeentelijke en onderwijsinstanties.  meer informatie
7-9-1931De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) roept per advertentie kandidaten op voor de zestien leden tellende Ledenraad, te kiezen op 28, 29 en 30 september a.s.  meer informatie
8-9-1931In de vandaag ingewijde RK bijkerk in de Aleidastraat, kunnen alleen degenen die wonen ten Westen van de Jan van Avennesstraat, een vast recht op een plaats huren.  meer informatie
8-9-1931De nieuwe RK bijkerk in de Aleidastraat, toegewijd aan O.L. Vrouw Visitatie is in gebruik genomen. De plechtigheid bestond uit de wijding van de kerk en het altaar door deken A.J.C. Schraag en de viering van de eerste H.Mis. Hierbij werd de deken geassisteerd door de kapelaans J.A.M. Bekkers, A.J.M. Postma, C.M.M. Hijgeman en A.J. Raaffels. Verder waren aanwezig de kerkbestuurders H.B.E. Blaisse, Adr. Zoetmulder en A.H.M. Melchers, de architecten A.P.P. Roovers Jzn. en C. Kramers en de aannemers Kuypers en Kloppers.  meer informatie
9-9-1931Aan de François Haverschmidtlaan hoek Rubensplein is de voorlopige politiepost in gebruik genomen ter vervanging van de opgeheven post aan de Nassaulaan.  meer informatie
9-9-1931De leden van de Metaalbond te Rotterdam en Schiedam, waaronder nagenoeg alle grote Schiedamse Metaalbedrijven, hebben hun eis tot 10% loonsverlaging na bespreking met de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB) en de RK Metaalbewerkersbond ingetrokken. De werkgevers stellen nu een verlaging van 5% voor en wachten op antwoord van de werknemersbonden.  meer informatie
9-9-1931De 11-jarige Cornelis van der Linden uit de Breedstraat wordt op de Noordvest overreden door een met kalk beladen vrachtauto. Hij is op slag dood.  meer informatie
11-9-1931Er worden onderhandeling gevoerd door het gemeentebestuur met het Rijk over de bouw van een nieuw postkantoor, waarvoor het Rijk aanspraak maakt op een terrein van 2700 m2. De gemeente streeft naar sloop van het huidige postkantoor aan de Gerrit Verboonstraat N.Z. om daarmee aan de Westvest een doorbraak te realiseren naar de Nieuwe Haven en de Burgemeester Knappertlaan, ogenschijnlijk met een plan voor een nieuwe brug aldaar.  meer informatie
11-9-1931De heer H.P. van Loon vraagt een schenkvergunning voor het perceel Vlaardingerdijk 145a hoek Rembrandtlaan.  meer informatie
12-9-1931In het damesbad van de gemeentelijke zwembad aan de Havendijk, houden de vaste bezoeksters bij gelegenheid van de sluiting van het seizoen onderlinge wedstrijden. De jury wordt gevormd door de dames Koning, Wychers, Van de Gaag, Kroos en de heer Hagers.  meer informatie
12-9-1931Louis Daniels, directeur van de Pandora bioscoop, biedt de Nederlandsche Padvindersvereniging een filmmiddag aan, welke bezocht wordt door de afdelingen Schiedam, Rotterdam en Delft. Hopman J. Goedvolk, groepsleider van het Schotsche Vendel, houdt de openingstoespraak.  meer informatie
12-9-1931Het bisdom Haarlem heeft uit Rome goedkeuring ontvangen om de naam van de Frankelandse Kerk te wijzigen in St. Liduinakerk, onder voorwaarde dat de naam O.L.Vrouw Visitatie voor een nieuwe kerk wordt gebruikt. De aanvraag was ingediend door Mgr. J.D.J. Aengenent en na gunstig advies van Kardinaal Salvator Natucci door Z.H. de Paus ingewilligd.  meer informatie
12-9-1931De Schiedamsche Arbeiders Tooneelvereniging 'Kunst na Arbeid' heeft het tooneelseizoen in het Volksgebouw geopend met de opvoering van 'Millionair tegen wil en dank' van Robert Montgomerij.  meer informatie
12-9-1931In aanwezigheid van wethouder Ir. C. Houtman, gemeente-secretaris Mr. A.F.V. Sickenga en vele onderwijs-autoriteiten is de toondag gehouden van de Vereniging voor School- en Werktuinen.  meer informatie
13-9-1931Korfbalvereniging Schiedam heeft op het SVV-terrein seriewedstrijden gehouden waaraan werd deelgenomen door Schiedam I en II, Spangen, KLM, Fortuna en Roda. Winnaar van het tournooi was Spangen.  meer informatie
13-9-1931Hermes-DVS wint bij Sparta de Zilveren Bal door in de finale Feijenoord met 4-1 te verslaan. Het elftal van Hermes bestond uit de spelers: Beun (doel), de Bruijn en Pettinga (achter), v.d.Enden, den Hoed, Scheffers (midden) en Bergkotte, Bos, van Oost, v.d.Tuijn en Nolet (voor).  meer informatie
13-9-1931Gymnastiek Vereniging THOR houdt op het sportterrein aan de Havendijk onderlinge wedstrijden. Wegens een fikse regenbui aan het eind van de middag wordt de prijsuitreiking verschoven naar de volgende avond in Musis Sacrum.  meer informatie
13-9-1931De voetbalvereniging Ursus, spelend in de le klasse Rotterdamse Voetbal Bond (RVB), neemt het voetbalterrein aan de Laanslootseweg, dat in het voorjaar werd toegewezen, officieel in gebruik. Er zijn toespraken van oud-voorzitter G.P.J. van der Toorn, SBLO-voorzitter M. Stavinga en Schiedam-voorzitter Chris van Dijk. Het lint wordt doorgeknipt door A. van Schie, secretaris van de SBLO Ursus wint een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwart Wit met 3-2.  meer informatie
13-9-1931De Watersportvereniging (WSV) Schiedam organiseert voor de eerste maal een zeilwedstrijd. De route loopt vanaf de Wilhelminahaven via de Waterweg, de Westgeul en de Brielse Maas naar de haven van Brielle en terug. In het clubhuis wordt na afloop feest gevierd onder leiding van voorzitter Joh. H. Klein, met prijsuitreiking door juryvoorzitter Th. Scheerder Sr.  meer informatie
14-9-1931In Musis Sacrum viert Gymnastiek Vereniging THOR de uitgestelde prijsuitreiking en huldiging gevierd van de onderlinge wedstrijden van zondag j.l. die met regen eindigden. De prijsuitreiking werd verricht door voorzitter A. van Schie, die op zijn beurt wegens zijn 12½-jarig jubileum als voorzitter werd gehuldigd door mede-bestuurslid J.C. Maltha.  meer informatie
15-9-1931Het Werklozen Agitatie Comité heeft in een schrijven, ondertekend door J.W. Frenay, domicilie kiezend in het Karl Liebknecht huis, Kreupelstraat 16, om extra steun aan werklozen gevraagd.  meer informatie
15-9-1931De heer J. Eijkenbroek, Vlaardingerdijk 139, viert zijn 25-jarig jubileum bij Wilton-Fijenoord. Hij is daar baas in de koperslagerij en fitterij.  meer informatie
15-9-1931De kantonrechter heeft zes huurstakers uit de Pernissestraat en de Rhoonsestraat veroordeeld tot het verlaten van hun woning.  meer informatie
15-9-1931In de RK Volksbond houdt de RK Bond voor Grote Gezinnen een algemene vergadering welke geleid wordt door eerste secretaris F.A. Hakkaart. Dit wegens het terugtreden van de heer Willemse als voorzitter. Hakkaart wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen.  meer informatie
16-9-1931Bij Hermes-DVS betalen werklozen voor een staanplaats van f. 0,45 op vertoon van hun steunkaart slechts 25 cent.  meer informatie
16-9-1931De firma H.H. de Klerk en Zonen, de grootste Rotterdamse leverancier van tapijten, meubelen en bedden, opent in de nieuwbouw op de Broersvest een filiaal.  meer informatie
16-9-1931Veertig dames van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Schiedam nemen deel aan een excursie bij de RMI, de Rotterdamsche Melk Inrichting.  meer informatie
16-9-1931De veroordeling van de huurstakers in de Pernissestraat en Rhoonsestraat heeft veel nieuwsgierigen naar deze straten gelokt om de uitzetting te kunnen aanschouwen. Raadslid W. Collé bevindt zich onder de aanwezigen. Hij houdt vanavond een vergadering in Gebouw Eendracht. Drie stakers verlaten vrijwillig hun woning. Uit een der woningen bengelde een pop met het opschrift 'Het lot van de huurdief'. In de namiddag heeft de politie de Pernissestraat afgezet onder toezicht van de hele politiestaf. Een drietal woningen werd ontruimd, waaronder het huis aan de Rhoonsestraat 7a, dit was zwaar gebarricadeerd en binnenshuis totaal vernield. In deze woning bleken zich ook de heren J. en C. Frenay te bevinden. Ondanks rumoer en pogingen tot agitatie, hebben zich door tactisch optreden van de politie geen ernstige incidenten voorgedaan.  meer informatie
17-9-1931De Nederlandse Spoorwegen doen een meetproef met een wagon van een electrische trein op het baanvak Schiedam-Hoek van Holland om de passage van de spoorbrug over de Poldervaart te testen.  meer informatie
17-9-1931In de avonduren is het zeer onrustig geweest in de omgeving van de Pernissestraat tengevolge van de huurstaking. Relschoppers hebben in enkele ontruimde woningen vernielingen aangericht. Uiteindelijk heeft de politie met de blanke sabel een charge uitgevoerd en de straat schoongeveegd. Er werden schoten in de lucht gelost, nadat de politie vanaf de daken met stenen en stukken glas werd belaagd.  meer informatie
17-9-1931De Gemeentelijke Inspecteur van het onderwijs gaat in opdracht van B en W opnieuw ontwikkelingscursussen voor werklozen voorbereiden, die op 1 oktober moeten starten.  meer informatie
18-9-1931De heer J. Meijers viert zijn 40-jarig jubileum als ketelmaker bij de Firma Ingelse & Co aan de Nieuwe Haven.  meer informatie
18-9-1931Werklozen krijgen bij SVV op vertoon van hun steunkaart een toegangsbewijs voor slechts 15 cent.  meer informatie
18-9-1931In de Nieuwe Maasstraat is op nr. 37, behorend tot het complex van 'Het Fort' een huurstaker uitgezet. Het nieuwsgierige publiek werd door een grote politiemacht op afstand gehouden.  meer informatie
18-9-1931De heer J.J. Westhuis heeft op de eerste verdieping van het nieuwe pand Nieuwe Haven 157 tegenover de Kippebrug een dansinstituut gevestigd.  meer informatie
19-9-1931B en W zijn in overleg gegaan met het Rijk om de noodzakelijke ophoging van de Klein Babberspolder te doen uitvoeren als werkverschaffingsproject. De verplaatsing van ongeveer 200.000 m3 grond zou voor 100 man 400 werkdagen opleveren.  meer informatie
19-9-1931Het comité, dat een Hervormd Rusthuis wil oprichten, gaat een 4% obligatielening uitschrijven.  meer informatie
19-9-1931De Schiedamse afdeling van de Nederlandsche Vereniging EHBO haalt bij wedstrijden in Haarlem de eerste prijs en in de Afdeling Uitmuntendheid de eerste ereprijs.  meer informatie
19-9-1931B en W vraagt op verzoek van het Burgerlijk Armbestuur een aanvullend krediet ad. f. 150.000,- wegens de toegenomen omvang van uitkeringen.  meer informatie
19-9-1931Gemeentewerken vraagt krediet aan B en W voor het doortrekken van de Lange Singelstraat, voor doortrekking van de Korte Singelstraat naar de Archimedesstraat, waarmee tevens de nog doodlopende 1e en 2e Tuinsingel worden ontsloten, en voor doortrekking van de Marconistraat in Oostelijke richting waardoor 9000 m2 bouwgrond beschikbaar komt. Totaal gevraagd krediet f. 204.000,-.  meer informatie
19-9-1931Burgemeester Verveen van Kethel verzoekt opsporing van de vermiste mevr. C.P. de Wekker-Mussart uit de Spoorstraat nr. 7, die sinds 8 september wordt vermist.  meer informatie
19-9-1931De politie heeft versterking gekregen van elf marechaussee's en tien rijksveldwachters in verband met de onrust rond de huurdersstaking in de omgeving Pernissestraat. De toegang tot de straten in de omgeving is afgesloten. Het nieuwsgierige publiek in de Groenelaan en de Nieuwe Maasstraat wordt tot doorlopen gemaand.  meer informatie
19-9-1931Gemeentewerken vraagt krediet aan B en W voor straataanleg tussen de Burgemeester Knappertlaan, de Vlaardingerdijk en de Van Ostadelaan en directe omgeving.  meer informatie
20-9-1931De jeugdige SZC-er J. van Woerkom wint bij internationale zwemwedstrijden in Oldenzaal de 100 m. schoolslag in 1 minuut 25 seconden.  meer informatie
20-9-1931Twaalf deelnemers aan een vechtpartij en een menigte van honderd belangstellenden op de Rotterdamsedijk is vannacht door de politie met getrokken sabel uiteengejaagd.  meer informatie
20-9-1931De Kethelse Handboogschutterij Claudius Civilis heeft bij schietwedstrijden, georganiseerd door de Koninklijke Handboogschutterij De Batavieren te Rotterdam, de zilveren wisselbeker gewonnen. Er waren persoonlijke prijzen voor A. Bregman, Jac. Schellekens en Q. Ham.  meer informatie
21-9-1931De heer J. Smit, eerste seinhuiswachter bij de Nederlandse Spoorwegen viert zijn 40-jarig jubileum. Hij trad destijds in dienst bij de HIJSM.  meer informatie
21-9-1931Het verzoek van stadsbeiaardier Ferd. Timmermans tot restauratie van het carillon van de Grote Kerk is door het gemeentebestuur voor advies doorgezonden naar de Nederlandsche Klokkenraad.  meer informatie
21-9-1931C.W. Alblas vraagt een schenkvergunning voor perceel Broersvest 149.  meer informatie
22-9-1931De kantonrechter gelast drie huurstakers in de Gorzen op verzoek van de NV Mij.van Onroerende Goederen te Delft hun woning te verlaten.  meer informatie
22-9-1931Bij de werf Gusto vieren de heren M. Bouthoorn en J.C. Punt, ijzerwerkers, en de heer B. Wiegel, autogeenlasser, hun zilveren jubileum.  meer informatie
22-9-1931Ds. J.W. Tonsbeek herdenkt dat hij 25 jaar geleden door zijn vader in het predikambt werd bevestigd. In de Grote Kerk vindt een herdenkingssamenkomst plaats.  meer informatie
22-9-1931De drie metaalbewerkersbonden hebben een werkgeversvoorstel van de metaalbedrijven in Schiedam en Rotterdam om de lonen met 5% te verlagen afgewezen.  meer informatie
22-9-1931In aanwezigheid van talrijke plaatselijke en kerkelijke autoriteiten is in de Grote Kerk het jubileum van Ds. J.W. Tonsbeek gevierd. Ds. P. Bokma, Ds. P.C.A. Halffman, de heer H. Gotink, Ds. A.J. Bosman uit Maassluis en de heer L.J. Anceaux, namens het kerkkoor, voeren het woord.  meer informatie
23-9-1931De raadsleden G. Visser, J. Dinkelaar, A. van Duinhoven, mevr. H. Benthem-de Wilde en G.J. Smit, willen in de volgende raadsvergadering beraadslagen over een motie, behelzende het verzoek voor een extra uitkering aan werklozen voor kleding.  meer informatie
23-9-1931Raadslid A. van Duinhoven vraagt om een interpellatie in de eerstvolgende raadsvergadering. Hij gaat aan de burgemeester als hoofd van de politie negen vragen stellen over vernielingen die in de Gorzen zijn aangericht ondanks de aanwezigheid van de politie.  meer informatie
23-9-1931In de Lange Haven worden twaalf telefoonkabels gelegd. Dit gebeurt op de plaats waar de landhoofden van de oude brug bij café De Unie zijn opgeruimd,  meer informatie
23-9-1931In de Rhoonsestraat en de Maasdamsestraat worden 3 huurders op last van de kantonrechter uit hun woning gezet. Het stratencomplex is afgezet door politie, marechaussee's en rijksveldwachters. Er doen zich geen incidenten voor.  meer informatie
24-9-1931Een autobus van de Vios is op de gemeentegrens tussen Kethel en Delft in een sloot geraakt. De chauffeur en een passagier zijn ernstig verwond naar het ziekenhuis in Delft vervoerd.  meer informatie
25-9-1931In de vergadering van de gemeenteraad onder leiding van loco burgemeester C. Houtman, worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: - de aansluiting van de Broersvest en de Rotterdamse dijk. - de aanvraag van steun door het 'Werklozen-Agitatie-Comité - diverse onderwijsmutaties - brandstof voor werklozen - werkverschaffing in de Babberspolder  meer informatie
25-9-1931De Gemeenteraad van Kethel is bijeen. Behandeld worden de Gemeenterekening Dienst 1929 en de begroting voor 1932, die f. 81.310,- aan inkomsten en uitgaven vermeldt.  meer informatie
25-9-1931Voor de ontwikkelingscursussen voor werklozen, ingericht door de Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs, W.J. Smit, hebben zich 380 cursisten aangemeld. Er zijn cursussen voor o.a. werktuigkunde, timmeren, autogeen lassen, draaien, smeden enz.  meer informatie
25-9-1931Honderdnegenenveertig deelnemers hebben zich gemeld voor de cursussen van de Commissie voor Onderwijs aan Volwassenenen gedurende het a.s. winterseizoen. Er worden lessen gegeven in de Engelse taal, Nederlandse taal en rekenen, Esperanto en Duits. Wellicht komt er ook nog een cursus boekhouden.  meer informatie
25-9-1931De heer J.J. Westhuis vraagt een schenkvergunning voor alcoholvrije drank voor de localiteit van zijn dans-instituut aan de Nieuwe Haven 157.  meer informatie
25-9-1931Bij werf Gusto viert de heer J.H. Moot, machineboorder, zijn zilveren jubileum.  meer informatie
26-9-1931De firma Prins uit Rotterdam opent aan de Rotterdamschedijk 207 een winkel in wollen, zijden en fluwelen stoffen.  meer informatie
26-9-1931De Geheelonthouders Zangvereniging 'Zingend ten Strijde' houdt onder leiding van voorzitter A.J. Creteer en met medewerking van het kinderkoor 'De Blijde Jeugd' een feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
26-9-1931De Schiedamsche Mondharmonicavereeniging Vriendenkring viert onder leiding van voorzitter Th. Zwanenburg in het Verkooplokaal haar 5-jarig bestaan. Directeur C. Hokke werd gehuldigd.  meer informatie
27-9-1931Ds. J.W. Tonsbeek houdt bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum tijdens de dienst in de Grote Kerk een gedachtenisrede met als tekst: 'O, God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd af en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen (Ps.71-v.17)  meer informatie
27-9-1931De heer Jan Verkiel, Spoorstraat 44, onderladingmeester op het station, viert zijn 40-jarig jubileum bij de Nederlandse Spooorwegen. (ook SC/28-09-1931)  meer informatie
27-9-1931De heer J.W.M. van Gent, destijds bekende en geziene groot-industrieel overlijdt in 's Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd. Hij was kerkmeester van de Havenkerk en had een groot aandeel in de stichting van de Singelkerk.  meer informatie
28-9-1931Op initiatief van de heer J.J.Th. Penning geeft Willem Ravelli in de kerk van de Nederlandse Protestantenbond een concert. Verdere medewerking wordt verleend door de Schiedamse alt mevr. T. Schaberg-Qualm en het kerkkoor onder leiding van de heer A. Baan.  meer informatie
28-9-1931In Musis Sacrum heeft de feestelijke prijsuitreiking plaats van de Schiedamse Zomeravond Voetbalcompetitie. De bekers worden uitgereikt aan de bedrijfsvoetbalverenigingen 'De Komeet', 'GTB.' en 'Pro Patria'.  meer informatie
29-9-1931De Schiedamsche Bond voor Lichamelijke Oefening SBLO brengt haar eerste jaarverslag uit. Onderwerpen zijn o.a. de onzekerheid om het voortbestaan van sportterreinen, subsidies aan sportverenigingen en de bouw van het gymnnastieklokaal op het Frans Halsplein.  meer informatie
29-9-1931De deelnemers aan de huurstaking rond de Pernissestraat besluiten met 17 tegen 5 stemmen de staking op te heffen en de gewone huur te betalen. Baron van Haersolte, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen te Delft, overweegt een verlaging van de huur, zodra de achterstallige huur is betaald.  meer informatie
29-9-1931In de Merwehaven in aanbouw op de grens van Schiedam en Rotterdam is het laatste caisson geplaatst dat dienst doet als fundament voor de kademuren. De 112 caissons werden vervaardigd door de Hollandsche Beton Mij. op een terrein aan de Waalhaven. De eerst van de drie havens is inmiddels gereed en in gebruik genomen.  meer informatie
29-9-1931Aan zeven huurders van woningen op de Parallelweg wordt per deurwaardersexploit de huur opgezegd wegens huurschuld. Vier bewoners hebben hun huis verlaten, twee bewoners hebben alsnog de huur betaald en één woning wordt op last van de kantonrechter ontruimd. De woningen zijn eigendom van de NV Haagsche Handelmij. tot Exploitatie van Onroerend Goed.  meer informatie
30-9-1931De bevolking van Schiedam is in de maand september gestegen van 55.373 tot 55.709 inwoners.  meer informatie
30-9-1931De Schiedamsche Zwemclub SZC houdt onder leiding van voorzitter J.B. Wijchers in Musis Sacrum een ledenvergadering. Voortbouwend op de successen van de afgelopen zomer wordt een uitgebreid winterprogramma samengesteld.  meer informatie
1-10-1931Brugwachter N. van Wassenaar, sluiswachter aan de Binnensluis viert zijn zilveren jubileum.  meer informatie
1-10-1931De volgende heren zijn vanaf vandaag politieagent in Schiedam: D. Vermeulen, G. Rosman, J.J. Jonk, A. Groenewegen en M.J.A. Hartog uit Schiedam, P.v.d. Valk uit Middelharnis, J. Keijzer uit Oostzaan en A.P. de Vries uit Doetinchem. De gedetacheerde rijksveldwachters die hier waren in verband met de huurstaking, zijn vertrokken. Het detachement marechaussees blijft nog. Eén agent is als verkeersagent geposteerd op de vluchtheuvel op de kruising Lange Nieuwstraat en Oranjestraat.  meer informatie
1-10-1931Vanaf heden tot en met december wordt het gemeentelijke politiekorps uitgebreid met 28 man (nadat er bijna een jaar over de uitbreiding in de Gemeenteraad is gesproken).  meer informatie
2-10-1931B en W verlenen drie vergunningen voor oprichting van een sigarenmakerij en -drogerij, t.w. aan W.J. Woermeijer in de Zijlstraat, aan J. Kapaan in de Kreupelstraat en aan J. van Veen in Achter de Teerstoof.  meer informatie
2-10-1931De afdeling Schiedam van de Vredeskring van Nederland heeft in Musis Sacrum een openbare vergadering gehouden met als spreker de heer J.A. van Sijn uit Rotterdam, met als onderwerp: 'Eenzijdige, nationale, internationale en morele ontwapening'.  meer informatie
2-10-1931In het Volksgebouw wordt een rumoerige vergadering gehouden door werkloze leden van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Districtsbestuurder G. Visser moet zelfs zijn uiteenzetting over de afgelopen loononderhandelingen staken.  meer informatie
3-10-1931In de Grote Kerk wordt een druk bezochte jeugdavond gehouden, uitgaande van vijf Christelijke Jongerenverenigingen. Voorgangers zijn Ds. Dijkstra uit Amsterdam en Ds. Ferguson uit den Haag.  meer informatie
3-10-1931Het vrachtschip ss. Johanna, dat onder gezag stond van stadgenoot kapitein M. Glashouwer is nabij Brest gestrand en gezonken. De bemanning is gered door een Duitse sleepboot.  meer informatie
3-10-1931NV Standaart's Orgelfabrieken gaat een orgel plaatsen in de nieuwe Gereformeerde Kerk te Rijnsburg.  meer informatie
3-10-1931Voorzitter A. van Duinhoven opent de winkelweek die door de Vereniging Hoogstraatbelangen is georganiseerd. De winkels op de verlichte en versierde Hoogstraat en Korte Dam zijn tot 10 uur 's avonds open. De opening wordt verricht door  meer informatie
3-10-1931Wegens aanvaarding van het raadslidmaatschap worden de heren A. Hoek en P. Mak als bestuurslid van de A.R. Kiesvereniging 'Nederland en Oranje' vervangen door de heren W. van Otterloo en J. van der Steen.  meer informatie
4-10-1931Toneelvereniging 'Alberdingk Thijm' viert haar 35-jarig bestaan in de RK Volksbond met een feestavond onder leiding van waarnemend voorzitter S. van Haasteren.  meer informatie
5-10-1931De Schiedamse afdeling van de Communistische Partij Holland houdt onder leiding van voorzitter W. Collé een vergadering in Gebouw Eendracht met als sprekers de heren C. Frenay en Lou de Visser uit den Haag.  meer informatie
5-10-1931In Kethel is de Kethelse Sportvereniging (KSV) opgericht met 40 leden. De oude schietbaan nabij de onbewaakte overweg wordt als sportterrein in orde gemaakt. Het bestuur bestaat uit de heren J. Koos (voorzitter), G. van Campen (secretaris) en L. de Munnick (penningmeester).  meer informatie
5-10-1931De woningen aan het Nieuwsticht, gebouwd door de 'Vereniging tot verschaffing van goede woningen aan minvermogenden', bestaan 75 jaar. De bewoners krijgen als jubileumgeschenk 1 week huur cadeau (gemiddeld f. 2,30 per week).  meer informatie
6-10-1931Als gevolg van de bevolkingstoename is het ledental van de Gereformeerde Kerk sterk gestegen van 2700 in 1927 tot naar verwachting 4400 aan het einde van dit jaar. Tot ouderling zijn aangesteld de heren J. Breman, S. Geertsema, A. van den Berg, A.C. de Jong, J.W. Otterloo, J.M. van Dam en Th. Gloude.  meer informatie
6-10-1931De 5-jarig A. Heesbeen uit de IJsselmondesestraat komt door het plotseling oversteken van de Nieuwe Maasstraat onder een RET-bus terecht. Het rechterbeen van het meisje wordt verbrijzeld.  meer informatie
6-10-1931Mevr.dr. Akkeringa uit den Haag geeftt in gebouw Eendracht voor de Vereniging van Spiritisten Harnoria een geslaagde psychometrische seance gehouden.  meer informatie
6-10-1931De communistische raadsleden W. Collé en C. Frenay staan in hoger beroep terecht voor de Rotterdamse rechtbank wegens hun aandeel in de rellen van 5 mei en 24 juni jl. De uitspraak volgt op 20 oktober a.s.  meer informatie
6-10-1931Het Kerkkoor van de Nederlands Hervormde Gemeente houdt in Gebouw Eendracht een feestelijke herdenking ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan. De avond wordt ingeleid door voorzitter L.J. Anceaux.  meer informatie
8-10-1931De Schiedamsche Courant geeft een overzicht van de restauratie werkzaamheden aan de St. Janstoren, welke onder toezicht staan van stadsarchitect Ir. C.E. Alexander.  meer informatie
8-10-1931De Gebroeders Buijse, directeuren van de NV Zakkenindustrie aan de Willemskade hebben aan de gemeentegrens in de driehoek Vlaardingerdijk, Poldervaart en spoorbaan een terrein gekocht voor industrievestiging. Een deel hiervan willen zij bestemmen voor de vestiging van een tuindorp, bestaan uit 700 goedkope woningen ontworpen door architect J.P.L. Hendriks uit Rotterdam. De plannen zijn voorgelegd aan de Gemeente Vlaardingen-Ambacht.  meer informatie
8-10-1931De Oranje Vereeniging, destijds opgericht door de heren F.J. Smit, C.J. Blommendal en N.J.M. Dresch, bestaat vandaag 25 jaar.  meer informatie
8-10-1931De Schiedamsche Reddingsbrigade houdt onder leiding van voorzitter G. Schreuder haar jaarvergadering.  meer informatie
8-10-1931De bekende redenaar Pater Borromaeus de Greeve houdt in de zaal van de RK Volksbond een rede voor de RK Vrouwenbond met als onderwerp: 'Roomsche vrouwen, geef acht'.  meer informatie
10-10-1931De Hoogstraatwinkelweek, die een zeer geslaagd en feestelijk verloop heeft gehad, is door waarnemend voorzitter S. v.d. Berg afgesloten, met speciale dank aan de heer Bouman van Magazijn 't Lichtpunt wegens de uitstekend verzorgde verlichting.  meer informatie
10-10-1931B en W stellen de raad voor de vismarkt op te heffen wegens de geringe aanvoer van vis.  meer informatie
10-10-1931De firma C. Jamin vraagt een schenkvergunning voor alcoholvrije drank in haar winkel aan de Broersvest, hoek Herenpad.  meer informatie
11-10-1931Met een pontificale hoogmis en een plechtig gecelebreerd lof viert men in de Frankelandsekerk de vernoeming tot St. Liduinakerk.  meer informatie
11-10-1931De drie RK Gezellenverenigingen hebben een uitstekend geslaagde Gezellendag, bestaande uit een gezamenlijke H. Mis in de H. Hartkerk, een voetbaltournooi op de terreinen aan de Laanslootscheweg en een propaganda feestavond in de RK Volksbond. De dag wordt ingeleid door kapelaan van der Meer, de feestrede wordt 's avonds gehouden door pater L. Biesta o.p.  meer informatie
12-10-1931Het echtpaar J.F. Soeters-Hoogerbond wordt in de Nieuwe Kerk gehuldigd i.v.m. hun gouden huwelijksfeest. De heer Soeters is jarenlang ouderling geweest in de Ned. Hervormde Gemeente. Er zijn toespraken door Ds. P.C.A. Halffman, Ds. K. de Bel en de heer D. Krommenhoek.  meer informatie
13-10-1931De Schiedamse afdeling van de Nederlandsche Schildersgezellenbond heeft de gemeenteraad verzocht om B en W te machtigen gedurende de wintermaanden onderhoudsopdrachten te geven voor gemeente-instellingen en premies te verlenen aan particulieren die in de periode december/maart schilderwerk aan woningen laten verrichten.  meer informatie
16-10-1931Jan van den Tempel Czn neemt het initiatief tot oprichting het Nederlands Hervormd Rusthuis.  meer informatie
oktober 1931Bij de Schiedamse Courant verschijnt een thema-nummer onder de titel 'De volkshuisvesting vroeger en nu'van de hand van mr.ir. M.M. van Praag. Daarin geeft hij zijn mening over de woningbouw en de openbare ruimten daaromheen voor de stad Schiedam.  meer informatie
31-12-1931De Gereformeerde Kerk te Schiedam telt: 790 mannelijke belijdende leden 1077 vrouwelijke belijdende leden 1089 mannelijke doopleden en 940 vrouwelijke doopleden.  meer informatie
31-12-1931Bij Koninklijk Besluit is aan de heer Ch. Hoenderkamp de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eremedaille in zilver toegekend. Hij was op 31 december 1931 50 jaar in dienst bij de firma A.C.A. Nolet.  meer informatie
31-12-1931Bijj de Arbeidsbeurs staan 4587 personen ingeschreven als werkloos.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam