logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1600-1699


ca. 1600Bij de doopsgezinde Schiedammers van de zestiende eeuw bestaat het gebruik, geen huwelijken te laten sluiten op het stadhuis en slechts na voltrekking van de echt in de doopsgezinde vergadering aan de secretaris van de stad mee te delen, dat er weer een huwelijk gesloten is.  meer informatie
ca. 1600Uit verschillende verklaringen in de Certificatieboeken blijken aktiviteiten van 'coopvaerders' vanuit Schiedam: o.a. uitvoer van kaas en tarwe naar Frankrijk en invoer van zout uit Lissabon.  meer informatie
1600De stad bezit volgens de stadsrekeningen 15 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
1600Uit de jaarrekening over het jaar 1600, opgemaakt door Thresorier Simon Cornelis. Bouman, blijkt dat de ontvangsten 12.567 gulden 12 stuivers 10 penningen bedragen, de uitgaven 26.096 gulden 6 stuivers 12 penningen en er dus een flink tekort is.  meer informatie
1600De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 443,5 last (één last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1600Schiedammers nemen in compagnieschap deel aan de walvisvaart op Groenland.  meer informatie
1600Het Schuttersgilde schenkt een gildebord aan de Grote of Sint-Janskerk.  meer informatie
30-12-1600De instructie voor het Pest- of Blauwhuis wordt aangepast. Die bepaalt onder meer dat naast de pestlijders ook andere zieken en zieke soldaten opgenomen moeten worden.  meer informatie
1601De eerste visafslag en zeevismarkt sinds 1401 in de steeg tussen de Korte Dam en de Lange Haven, tussen de Beurs en de plek waar de stadskraan staat, wordt verplaatst naar het pleintje bij de Walvisstraat dat nu Vismarkt heet.  meer informatie
1601In het testament van Hubrecht Corssen wordt melding gemaakt van het bestaan van het Buitenhofje aan de Kreupelstraat dat ook door hem was begonnen. Hubrecht had dus twee hofjes gesticht.  meer informatie
1601De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 770 last (één last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
5-1-1601Mathijs Bastiaenszn wordt door de vroedschap benoemd tot stadsstratenmaker.  meer informatie
22-1-1601Cornelis Swart, scheepsbouwer aan de Lange Haven die een proces tegen de stad begon, wordt gedwongen om de 'heerwech' of straat langs de Haven vrij te maken.  meer informatie
1602De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1763 last (één last = 14 tonnen = ca, 14.000 vissen).  meer informatie
1602De rederijkerskamer van Kethel wordt opgericht: 'dat de ieucht binnen den dorpe ende ambachte van de Ketel, egheeene ofte weynighe exercitie en hadde, streckende tot eenige goede wercken oft stichtingen'.  meer informatie
3-6-1602Het College van gecommitteerde vroedschappen neemt van het College van de Wethouders de zorg voor de openbare werken over.  meer informatie
22-6-1602Uitgifte van erven aan de westzijde van de Lange Haven.  meer informatie
2-12-1602De vroedschap behandelt opnieuw een verzoek van de Heilige Geestmeesters een nieuw weeshuis te mogen bouwen. Tegelijkertijd vragen zij de vroedschap aan de Staten van Holland toestemming binnen de stad een loterij te mogen houden om de benodigde gelden bijeen te brengen. Het verzoek wordt ingewilligd.  meer informatie
21-12-1602De Staten van Holland geven toestemming binnen de stad een loterij te houden ten behoeve van de bouw van een weeshuis.  meer informatie
1603De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1048 last (één last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1603Willem Willemsz. van der Vecht en Jan Thijssen van Tendelo pachten van het stadsbestuur de accijns op de brandewijn.  meer informatie
1603Ene Sion Lus is sinds 1590 eigenaar van banken van Lening (lommerds) in Dordrecht, Leiden, Amsterdam en Schiedam. De omslag die de provincie van de banken heft bedraagt in Schiedam in 1602 en 1603 niet minder dan 300 gulden.  meer informatie
6-7-1603De Schiedamse Rederijkerskamer 'de Roo Roosen' organiseert een wedstrijd met andere kamers ten bate van het Weeshuis onder het motto 'Wat t'noodichst is om d'arme Weesen t'onderhouwen', geschreven door Nieupoort de Jonghe.  meer informatie
1-9-1603Een onderzoekscommissie brengt aan de vroedschap verslag uit over de beste plaats voor de bouw van een weeshuis. De keus valt op (de plaats van) het voormalige klooster Leliëndael.  meer informatie
8-12-1603Omdat het baggeren van de Haven tegen verzanding niet helpt, besluit men hiermee te stoppen. Een commissie moet eerst maar eens contact opnemen met degenen die het Kamperdiep hebben uitgebaggerd en een proef nemen met 'het instrument genaemt de Mol'.  meer informatie
1604Het Heilige Geesthuis gaat op in het dat jaar gestichte Weeshuis.  meer informatie
1604De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1542 last (één last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1604Fransoys Perschijn, doctor in de medicijnen en Corns. Jobse zijn regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
24-2-1604Na een studie rechten vestigt Cornelis Haga zich als advocaat van het Hof van Holland in Den Haag.  meer informatie
4-5-1604Het stadhuis is door een brand onbruikbaar. De vergaderingen van het stadsbestuur worden in de St. Jorisdoelen gehouden, die van de Weeskamer in de consistoriekamer van de Grote Kerk.  meer informatie
14-6-1604Er wordt een commissie gevormd die moet onderzoeken hoe het stadhuis gerepareerd kan worden.  meer informatie
1605Pieter Maartensz. Coy, koopman uit Schiedam, krijgt van de Staten-Generaal de opdracht om de bij Sluis bevrijde Marokkaanse galeislaven naar hun land terug te brengen (die Marokkanen waren in 1604 in gevechten bij Sluis - het gebied dat vanwege de goede contacten met de sultan van het Ottomaanse Rijk nog steeds Turkije heet - met de Spanjaarden door het Staatse leger bevrijd).  meer informatie
1605De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1639 last (één last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1605Met de bouw van de klokketoren op het stadhuis wordt het herstel van het gebouw na de brand van 4 mei 1604 voltooid.  meer informatie
1605Het klooster Leliëndaal der Clarissen (ook wel Sint Liduina klooster genaamd) wordt verbouwd tot Weeshuis.  meer informatie
15-5-1605De gebroeders Adriaen en Jan Cornelisz. van Delff verzoeken de vroedschappen om een jaarlijks "pensioen" (subsidie) voor het vestigen van een boekdrukkerij in Schiedam. Het verzoek wordt ingewilligd. Aan te nemen valt dat in de jaren tussen de na de Reformatie geen andere drukkerij in Schiedam was gevestigd.  meer informatie
18-5-1605Arent Danckertsz van Smalevelt overlijdt. Hij was vanaf 1556 werkzaam in diverse openbare functies zoals leproosmeester, burgemeester, schepen, tresorier.  meer informatie
6-6-1605Pieter Niesen, acht jaar oud en zoon van één van de Heilige Geestmeesters, legt de eerste steen voor het nieuwe weeshuis.  meer informatie
28-12-1605Besluit om "in de glasen (de ramen van) op het stadthuijs in der vroetschappen Camer te doen stellen des steedes wapenen (de stadswapens)".  meer informatie
1606De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2351 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
oktober 1606Rederijkerskamer De Roo Roosen neemt deel aan het landjuweel te Haarlem.(Een landjuweel is een feest van rederijkers bestaande uit een feestelijke intocht en allerlei wedstrijden op toneelgebied).  meer informatie
1606Kleermaker Cornelis Jansz te Kethel komt in moeilijkheden met de kerkenraad omdat hij een bestelling van de rederijkerskamer heeft geaccepteerden en de kostuums gereed gemaakt voor de spelers die mee zullen doen aan het Haarlemse landjuweel van dit jaar.  meer informatie
1607De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2183 last (een last = 14 tonnen = ca. 14000 vissen).  meer informatie
1607De Schiedamse rederijkerskamer 'de Roo Rosen' behaalt in Haarlem tijdens het 'consthoonende Juweel' de hoogste prijs voor het 'Liedeken op de wyse van den LXVIII Psalm'.  meer informatie
29-1-1607De vroedschap besluit de havenhoofden te verlengen om de waterstroom te geleiden en zo de haven op diepte te houden.(Waarschijnlijk wordt hier het huidige Hoofd bedoeld).  meer informatie
16-5-1607Er worden maatregelen getroffen tegen de baldadigheden die soldaten begaan tegenover de stedelingen en de rondom de stad wonende boeren.  meer informatie
16-7-1607Scheepsbouwer Pieter Jochumsz Cabelgaren krijgt - in het kader van de door de vroedschap gewenste verplaatsing van scheepswerven aan de Lange Haven - toestemming om een scheepshelling buiten de Rotterdamse Poort te vestigen.  meer informatie
eind 1608Cornelis Haga solliciteert naar de functie van stadspensionaris van Schiedam. Echter, omdat niet alle burgemeester accoord gingen én de stad moest bezuinigen ging de functie niet door.  meer informatie
1608De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1732 last (een last= 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
4-8-1608Het wordt Willem Willemsz Canarij verboden de mest uit zijn varkensmesterij - die gevoerd worden met spoeling, het nevenproduct van de branderijen - in de sloot achter zijn huis aan de Lange Kerkstraat te lozen. Hij krijgt opdracht (beer)putten maken om daarin "d'onreynigeijt van de verckens" te verzamelen.  meer informatie
1609Cornelis Haga staat op de nominatie om advocaat-ficaal van de Rotterdamse Admiraliteit te worden. Een ander kreeg die functie.  meer informatie
1609Vergroting van de Loodwitmolen (uitbreiding van de bouw in 1594) als papierwatermolen in de St. Annazusterstraat, in een naastgelegen tweede huisje van de Leproosmeesters .  meer informatie
1609De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1759 last (een last = 14 tonnen = 14.000 vissen).  meer informatie
ca. 1610Pieter Pietersz van der Burch, vroedschap, overlijdt. Hij is de schoonzoon van Thielman Oem Danielsz. en vanaf 1575 werkzaam in diverse openbare fucties geweest zoals vroedschap, schepen, burgemeester en regent Oude Mannenhuis. Zijn echtgenote, Annetgen Ariensdr.van Smalevelt begint zich dan intensief te bemoeien met de Hollandse Missie en neemt de priester Govert Aertsz van Vliet, aangesteld door bisschop Sasbold Vosmeer, in haar huis, het Huis te Poort aan de Dam. Van daaruit worden de Roomsen van Schiedam, Vlaardingen, Kethel, Zouteveen en Maasland bediend. Een vertrek in haar woning was mogelijk als kapel ingericht. Deze activiteit kan min of meer gezien worden als het beginjaar van de wederopbouw van de Roomse gemeente in Schiedam.  meer informatie
1610Cornelis Haga bepleit als landsadvocaat, in Zweden, in opdracht van de Staten-Generaal, met enig succes de teruggave van twee in 1609 gekaapte Nederlandse schepen, De Vliegende Engel en de Heilige Petrus. Alleen De Vliegende Engel kwam terug.  meer informatie
1610Schiedam telt 1106 woningen = ca. 6000 inwoners. Vergeleken met eerdere tellingen een aanzienlijke vermeerdering, veroorzaakt door natuurlijke aanwas en immigratie uit de zuidelijke Nederlanden.  meer informatie
1610De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1531,5 last (een last = 4 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1610De stad bezit volgens de stadsrekeningen 12 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
1610Van de hand van de Schiedamse predikant Ruardus Acronius verschijnt een in Schiedam gedrukt boekje getiteld "Nootwendich vertooch..." waarin hij betoogd dat de overheid tot taak heeft de zaken van de (Hervormde) kerk te bevorderen, maar zich buiten de interne leiding dient te houden. In zijn ogen behoort de overheid zich ook niet met de benoeming van predikanten te bemoeien.  meer informatie
8-5-1610Lakenkoper Willem Gerritsz koopt twee huizen, waarvan uit een latere rechterlijke akte (19 januari 1623) blijkt dat het ene, gelegen "op de Schye" bestemd is voor Willem zelf, terwijl het andere, gelegen "in den Dyeffhoeck" eigendom is van de "Mennoniste Gemeente" die nader gepreciseerd wordt als de 'Vlaamsche binne dese steede'. In het pand aan de Diefhoek worden kerkdiensten gehouden, door hen zelf een 'vermaning' genoemd, van de Wederdopers.  meer informatie
8-5-1610Boekdrukker Adriaen Cornelisz. van Delff koopt een huis en erf aan de Lange Haven voor 1800 carolusgulden. Waarschijnlijk heeft hij hier zijn bedrijf uitgeoefend.  meer informatie
30-10-1610In het kader van het sedert de kerkelijke hervorming door de vroedschap gewenste, dat wil zeggen meer met de geest van de hervorming overeenkomend, gedrag te bevorderen en tegen de vervlakking van de levensstijl van de gewone man in te gaan, wordt de dansschool van Cornelis Eust bij de Vlaardingse Poort op last van het stadsbestuur gesloten.  meer informatie
1611Hugo Beijerus komt als predikant van Hillegersberg naar de Hervormde Gemeente van Schiedam  meer informatie
1611De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2788 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
19-4-1611Gerrit Anthonisz verzoekt een scheepshelling buiten de Rotterdamse poort te mogen bouwen.  meer informatie
7-9-1611Cornelis Haga vertrekt met een gezelschap waaronder jonge mannen, zonen van beroemde kooplieden als Cornelis Pauw, zoon van de grootste investeerder van de VOC Reinier Pauw; Andries Suyderhoeff, zoon van de burgemeester van Schiedam Jan Willemsz. van Haarlem en de zoon van Claas Jacobsz Sijms, vertegenwoordiger van de Staten-Generaal Cornelis Sijms, naar Istanbul in opdracht van de Staten-Generaal.  meer informatie
13-11-1611Burgemeesters melden aan de vroedschap dat de spui aan de Korte Haven defect is. De deur is gebroken en het houtwerk vergaan.  meer informatie
1612De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2415 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1612Dominee Ruardus Acronius, predikant van de Hervormde gemeente, overlijdt in Schiedam.  meer informatie
1612Ds. Eleazar Swalmius van Poortugaal wordt bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente in de Grote Kerk.  meer informatie
14-3-1612Schiedammer Cornelis Haga landt op zijn reis naar Ottomaans gebied waar hij ambassadeur namens de Staten-Generaal wordt, in San Stefano, vlak bij Istanbul.  meer informatie
6-7-1612Cornelis Haga gaat , als vertegenwoordiger van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, op audiëntie bij sultan Ahmed I, sultan van het Ottomaanse Rijk. Haga krijgt hierdoor vaste diplomatieke voet aan het Turkse hof als officieel ambassadeur in het Ottomaanse Rijk vanuit de Nederlanden.  meer informatie
1613De Nieuwe Haven wordt na been besluit van de vroedschap gegraven en de Buitenhaven wordt verbreed.  meer informatie
1613Schiedammer Cornelis Haga, gezant van de Staten-Generaal in Istanbul, slaagt er daar in tweeëntwintig gevangen Hollandse zeelui uit de Barbarijse gevangenis vrij te krijgen.  meer informatie
1613De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1998 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
11-2-1613De vroedschap besluit de 'oude spuije' te repareren en de Nieuwe Haven te graven met als doel het op diepte houden van de haven, een betere verversing van het water in de stad en uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor schepen te verkrijgen.  meer informatie
29-6-1613De gezant van de Staten-Generaal in Istanbul Cornelis Haga, biedt sultan Ahmed I voor de tweede maal een aantal dure geschenken aan in diens zomerapleis in Üsküdar (nu een stadswijk in Istanbul).  meer informatie
1614De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1959 last (een last = 14 tonnen = 14.000 vissen).  meer informatie
1614De Vrouwe of Hoofdpoort verliest haar functie door de aanleg van de Nieuwe Haven en de daarop volgende demping van een stuk Westvest. De poort wordt dichtgemetseld en veranderd in 'een woning voor den sluiswachter' van het sluisje aan de Koemarkt.  meer informatie
1614Oprichting van het St.Lucasgilde (kunst- en kunstnijverheid).  meer informatie
1614De Nieuwe Haven is gereed van de zoutketen tot aan de Varkenssluis bij de Buitenhaven. De totale kosten bedragen 34.533 guldens, 15 stuivers en 9 penningen. Daar komt voor het metselen van de kade nog eens bij het bedrag van 20.859 guldens, 3 stuivers en 6 penningen.  meer informatie
9-4-1614De stad begint erven uit te geven op het terrein dat door het graven van de Nieuwe Haven was ontstaan en Nieuwe werck wordt genoemd; door zijn ligging zeer geschikt voor de vestiging van nieuwe industrieën (98 erven).  meer informatie
1615Schiedammer Cornelis Haga, gezant van de Staten-Generaal in het Ottomaanse Rijk wordt door Dirck Jacobsz. Puyt beschuldgd van - op z'n minst - matige belangstelling voor het lot van christenslaven in genoemd rijk. Haga ziet kans Puyt onschadelijk te (laten) maken.  meer informatie
1615Tijdens het Twaalfjarig Bestand, weten enkele priesters op heimelijke wijze het graf van Liduina te openen en haar (vermeende) stoffelijke resten mee te nemen die later in de Zuidelijke Nederlanden als relieken over verschillende kerken worden verdeeld, o.a. in Brussel.  meer informatie
1615De stad bezit volgens de stadsrekeningen 12 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort. De moeilijker te tellen banen aan o.m. de Lange Kerkstraat, Verbrande Erven, in het St.Annazusterhuis en de Hoogstraat, zijn in bovenstaand aantal niet opgenomen.  meer informatie
1615De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2008 last (een last = 14 tonnen = 14.000 vissen).  meer informatie
2-8-1615De Rederijkerskamer De Roo Roosen neemt deel aan een landjuweel te Kethel, georganiseerd door De Sonnenbloem. Het thema is "Waer door de Werelt meest heyloos en blindich daelt".  meer informatie
1616De Orde der Dominicanen - ook wel predikheren genoemd - vestigt zich in Schiedam ter verspreiding van het r.k. geloof én ter bekering van protestanten. Hun huis van samenkomst is een schuilkerk, gelegen tussen de Dam en de Korte Haven  meer informatie
1616De rederijkerskamers De Roo Roosen en Den Vijgen-boom uit Schiedam nemen deel aan een landjuweel in Vlaardingen.  meer informatie
1616Annetgen Ariensdr van Smalevelt, weduwe van Pieter Pietersz van der Burch, verzoekt de provinciaal van het klooster van de Dominicaner Orde te Antwerpen een geschikte pater voor Schiedam te zenden, die de plaats kan innemen van de uit Schiedam vertrokken (of door Annetgen weggestuurde?) pastoor Van Vliet. De Provinciaal kiest Caspar Luypaert uit en brengt hem in eigen persoon naar Schiedam.  meer informatie
1616Het aantal Roomsen in de stad bedraagt niet meer dan 150 personen.  meer informatie
1616De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1780 last (een last= 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
29-5-1616De stad bezit een eigen vervoerdienst in de vorm van een "overdecte wagen" die alleen mag worden gebruikt ten behoeve van "stedesbesongnen".  meer informatie
1617De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1671 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1617Het Sint-Barbaragilde van de metselaars schenkt een gildebord aan de Grote of Sint-Janskerk.  meer informatie
1618Boekdrukker Adriaen Cornelisz. van Delff koopt een "een camer, staende int viercant, achter de huysinge van Pieter Jacobsz. Bonstoe, aen de Goystraet".  meer informatie
1618De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 916 last (een last = 14 tonnen en ca. 14.000).  meer informatie
1-10-1618Het stadsbestuur bepaalt dat de stadsvervoerdienst, bestaande uit een schuit en een wagen, uitsluitend door de stedelijke overheid gebruikt mag worden. Frans Willems wordt aangesteld als 'stedes voerman'.  meer informatie
10-10-1618De baljuw doet opnieuw een poging om het voorzitterschap van de vroedschap te herkrijgen. Ook nu lukt dat niet.  meer informatie
1619De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1656 last (een last = 14 tonnen en ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1619Dominee Hugo Beijerus neemt een beroep aan naar 's-Gravenhage  meer informatie
1619De Rederijkerskamer De Roo Roosen neemt deel aan het landjuweel te Haastrecht met het spel David en Goliath.  meer informatie
26-4-1619De Hoffstadt van Spieringshoek wordt verkocht aan Diederik van Schagen, heer van Goudriaan.  meer informatie
1620De predikant Reinerus Berkel komt van 't Woud naar de Hervormde Gemeente Schiedam  meer informatie
1620De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1241 last (een last = 14 tonnern en ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1620De stad bezit volgens de stadsrekeningen 7 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
23-1-1620Waarschijnlijke geboortedatum van Adam Pijnacker, de Schiedamse kunstschilder waarvan werken hangen in het Rijksmuseum, de Hermitage en elders. Het voor Schiedam belangrijke schilderij Een haven in Schiedam uit ca. 1650 bevindt zich nu in de particuliere verzameling van mr. en mrs. Edward Williams Carter in Los Angeles USA. Een foto van het schilderij is afgebeeld op het 1e nummer van "Ach lieve tijd Schiedam", de serie die door Waanders in 2001 werd uitgegeven, in samenwerking met het Gemeentearchief Schiedam.  meer informatie
25-4-1620De vroedschap besluit het door de aanleg van de Nieuwe Haven overbodig geworden spuiwater buiten de Vlaardingsepoort aan de voet van de dijk, te dempen.  meer informatie
1621Dominee Eleazar Swalmius neemt een beroep aan naar Amsterdam  meer informatie
1621De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1634,5 last (een last= 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
17-4-1621Het pesthuis staat sinds 1604 leeg omdat er sindsdien geen pestepidemie is geweest. Het huis is daardoor verwaarloosd en de vroedschap besluit het te laten repareren om in "noot gebruyckt te mogen werden". Opnieuw waren er pestepidemieën in 1624 en 1634.  meer informatie
15-6-1621De vroedschap besluit voor de bevrijding van Schiedamse zeelieden uit Algiers maximaal 50 gulden per gevangene te betalen.  meer informatie
18-6-1621Aanbesteding van het op diepte brengen van de Westvest vanaf de spui bij de Vlaardingerpoort tot de "nieuwe haven omtrent de Soutketen toe".  meer informatie
23-6-1621Aanbesteding van het dempen van het gedeelte van de Oude Westvest gelegen tussen de Nieuwe Haven en de Hoofd- of Vrouwe- of St. Christoffelspoort.  meer informatie
13-11-1621Er wordt een branderij 'staende op de haven bij de Vlaerdinger Poort' verkocht.  meer informatie
1622Cornelis Haga, 44 jaar, treedt in Delft met de handschoen in het huwelijk met de 43-jarige Aletta Brasser  meer informatie
ca. 1622De Buitenhaven wordt van een sluis voorzien.  meer informatie
1622Bisschop Rovenius rapporteert aan Rome dat te Schiedam Godfried van Vliet als pastoor 'verdrongen' is door een 'zeker dominicaan'. Bedoeld wordt dat Govert Aertsz. van Vliet, priester in het Huis te Poort van Annetgen van der Burch, vervangen wordt door de Dominicaan Caspar Luypaert.  meer informatie
1622De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1273,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1623De predikant Everhardus Schulius komt van Oud-Beijerland naar de Hervormde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
1623De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1980 last (een last = 14 tonnen = 14.000 vissen).  meer informatie
feb. 1623Annetgen van der Burch overlijdt en haar woning, Het Huis te Poort, wordt eigendom van de zoon uit het eerste huwelijk van haar man, Pieter Pietersz van der Burch.  meer informatie
23-12-1623Cornelis Lenertsz Veen heeft een scheepswerf buiten de Hoofdpoort.  meer informatie
1624De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1945,5 last (een last = 14 tonnen = 14.000 vissen).  meer informatie
1625De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1209 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1625De stad bezit volgens de stadsrekeningen 8 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort. De moeilijker te tellen banen aan o.m. de Lange Kerkstraat, Verbrande Erven, in het St. Anna Zusterhuis en de Hoogstraat, zijn in deze aantallen niet opgenomen.  meer informatie
3-1-1625Vanwege de nog steeds durende oorlog tegen Spanje én vanwege de heersende pest acht de stedelijke overheid het noodzakelijk elke zondagmorgen van 7 tot 8 uur een extra 'predicatie' te houden 'om Godt(...) te leidden tot versachtinge van sijnen toorne'.  meer informatie
26-6-1625Het Pest- of Blauwhuis wordt een zelfstandige instelling, los van het Weeshuis en Gasthuis tegen betaling van 240 guldens over twee jaar.  meer informatie
20-10-1625Het stadsbestuur besluit een stadsjacht te laten bouwen onder meer bestemd om de Schiedamse afgevaardigden in de diverse regeringscolleges, van en naar Den Haag te vervoeren.  meer informatie
1626De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 769,5 last (een last = 4 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1627De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 698 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
11-9-1627Het Huis te Poort komt na het overlijden van Annetgen van der Burch-van Smalevelt in februari 1623 aan een zoon uit het eerste huwelijk van haar man Pieter Pietersz. van der Burch en diens vrouw Deliana van Sneeck. Als laatstgenoemde in 1626 sterft, verkopen hún kinderen op 11 september 1627 Het Huis Te Poort aan hun oom Dirck Pansser.  meer informatie
1628De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 787,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1629De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 921,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
12-2-1629Het stadsbestuur besluit dat de baljuw geen lid meer van de vroedschap is. (Later wordt dat weer teruggedraaid)  meer informatie
1630De Steenenbrug krijgt bij voltooiïng een siersteen met centraal het wapen van Delfland, geflankeerd door de wapenschilden van de dijkgraaf en de hoogheemraden. De steen bevindt zich in de verzameling van het Hoogheemraadschap van Delfland.  meer informatie
1630De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 878 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1630Dominee Everhardus Schulius neemt een beroep aan naar 's- Hertogenbosch.  meer informatie
1630De stad bezit volgens de stadsrekeningen nu 5 stadslijnbanen o.a. aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
16-2-1630Willem Gerritsz verkoopt zijn huis aan de Schie via de lakenkoper Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove en Cornelis Cornelisz. Bom aan de 'Mennoniste gemeente' of Wederdopers.  meer informatie
1631Johannes Peltius komt van Schipluiden naar Schiedam. Hij wordt de eerste 3e predikant, naast Reinerus Berkel en Nathaniël Pietersz. Maerlant.  meer informatie
1631De Hervormde gemeente van Schiedam telt ongeveer 1300 zielen.  meer informatie
1631De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 803,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1631In Schiedam wordt een synode gehouden. Het betreft de Gereformeerde/Hervormde religie.  meer informatie
1632Het aantal vestigingen aan het Nieuwe Werck is nog gering. De Lange Nieuwstraat, west- en oostzijde tesamen, telt slechts 22 woningen.  meer informatie
1632Schiedam telt 1396 woningen waarvan 61 in het Nieuwe Werck en bij het Hoofd. Dit betekent een inwoneraantal van ca. 7500, hetgeen een vermeerdering van ca. 1500 zielen betekent in vergelijking met het jaar 1610  meer informatie
1632De aanvoer van haring bedraagt dit jaar slechts 590,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1632Het boek 'Toneel ofte Beschryvinge der Steden van Holland' van Marcus Severius Boxhorn verschijnt. Daarin is een plattegrond van Schiedam opgenomen die zeer waarschijnlijk op waarneming ter plaatse berust.  meer informatie
1633Cornelis Claessen Darckel te Schiedam, in compagnonschap met Peter Henricx Pijper, krijgt van de gemeente Grave de opdracht voor de levering van een miljoen IJsselstenen voor het leggen van een brug bij de Pegel.  meer informatie
1633De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 644 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1634De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1054 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1634De molen die in 1596 in opdracht van enige particuliere personen aan de Vlaardingerstraat werd gebouwd als papiermolen, wordt omgebouwd tot volmolen.  meer informatie
1634Bouw van molen De Gapert aan de Westvest tegenover de Keetsteeg, in opdracht van Rochus Ockers, molenaar in Vlaardingen.  meer informatie
1634De Engelsman Will Brereton schrijft in zijn 'Travels in Holland' lovende woorden over Schiedam dat hij op 26 mei 1634 bezocht.  meer informatie
1634Een watermolen onder de naam De Nieuwe Volmolen wordt gebouwd in opdracht van enige kooplieden te Leiden op een plaats 'aan de Vest bij 't Speuij', besuijden dese stedes timmerwerff'.  meer informatie
1635De stad bezit volgens de stadsrekeningen nog 4 stadslijnbanen.  meer informatie
1635De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 643,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
29-12-1635De voormalige houtopslag en de vuilstortplaats tussen de Overschiesestraat en het voormalige Leprooshuis, worden nu bij het aangrenzende Proveniershuis gevoegd; de vuilstortplaats moet echter blijven en omheind worden.  meer informatie
1636Pater Adrianus Mutsaert, 48 jaar, volgt de in dit jaar overleden pater Caspar Luypaert op.  meer informatie
1636De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1003 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
7-8-1636Cornelis Haga verzoekt de Staten-Generaal om ontslag van zijn functie als ambassadeur in het Ottomaanse rijk.  meer informatie
1637De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 659 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
17-1-1637Dirck Panser, die in 1627 het Huis te Poort kocht, koopt nu ook het aan de westzijde belendende huis.  meer informatie
7-11-1637Cornelis Haga schrijft aan de Staten-Generaal dat hij de permissie om zijn ambassadeurspost in het Ottomaanse Rijk te verlaten in goede orde heeft ontvangen.  meer informatie
1638De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 817 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
8-5-1638Het Pastoorshuis en de daarachter gelegen tuin aan het Oude Kerkhof waar oorspronkelijk de RK pastoors woonden, wordt door de kerkmeesters verkocht aan Rogier van der Houven, baljuw en schout.  meer informatie
8-5-1638Cornelis Haga bericht de Staten-Generaal dat hij officieel zijn afscheid heeft aangekondigd aan de sultan van het Ottomaanse Rijk en zijn neef als zijn vervanger heeft voorgesteld.  meer informatie
5-6-1638Cornelis Haga schrijft aan de Staten-Generaal dat hij tijdens een audiëntie bij het zomerpaleis in Üsküdar, plechtig afscheid heeft genomen van sultan Murad IV.  meer informatie
1639De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1220 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1639Een missieverslag vermeldt dat er niet meer dan 25 Roomse families in Schiedam wonen, dwz. ca. 140 personen.  meer informatie
28-5-1639Cornelis Haga en Aletta Brasser vertrekken uit het Ottomaanse Rijk naar Holland - via Dantzig en Hamburg - na een verblijf van ruim 27 jaar in Constantinopel en daar de Staten-Generaal te hebben vertegenwoordigd als eerste diplomatiek vertegenwoordiger - ambassadeur - van de republiek.  meer informatie
11-1639Pieter Florisz van der Salm tekent in opdracht van Isbrant Goverts d'Overschie, een welgestelde rooms-katholieke bierbrouwer uit Delft, een kaart van een drietal percelen in de Nieuwelands- en West Abtspolder. Deze percelen zijn eigendom van D'Overschie. De kaart bevindt zich in het Begisch Rijksarchief te Brussel.  meer informatie
nov. 1639Kaartenmaker Pieter Florisz van der Salm brengt drie percelen land in de Nieuwelands- en West Abtspolder in kaart in opdracht van Isbrant Goverts d'Overschie, de eigenaar van de percelen. De kaart verblijft in het Belgisch Rijksarchief te Brussel.  meer informatie
1640Kaart van Schiedam door Boxhorn, zie verder in1649 bij Johannes Blaeu  meer informatie
1640De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 808,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1640De stad bezit volgens de stadsrekeningen 7 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
1641

Cornelis Haga en Aletta Brasser laten zich beiden portretteren door de beroemde Delftse schilder Mierevelt. Het schilderij van Aletta is gereed als de schilder, bijna klaar met het schilderij van Haga, overlijdt.

 meer informatie
1641De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 757 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1641Een missieverslag vermeldt dat pater Mutsaert, oud 48 jaar, de enige priester en herder der stad is; hij beschikt over 'een eigen woning en een voortreffelijke kerk'. (Waar hij woonde en over welk kerkgebouw hij beschikte is onbekend)  meer informatie
1641Het Huis te Poort gaat over naar de als zeer roomsgezind bekend staande Andries Ramp.  meer informatie
17-6-1641Pieter Marcusz. van Brussel wordt terechtgesteld, na veroordeling voor een drietal diefstallen die hij met anderen, vanuit Voorburg in Den Haag heeft gepleegd.  meer informatie
1642De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1136 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
11-1-1642Op het Hoofd 'Omtrent de steenplaets' zijn enige scheepswerven gevestigd, blijkens een akte in het Oud-Rechterlijk Archief nr 341  meer informatie
5-9-1642De vroedschap besluit een nieuw stadsjacht, nodig om stadsbestuurders naar elders te kunnen laten reizen, te laten bouwen ter vervanging van dat uit 1625.  meer informatie
28-9-1642Het stadsbestuur besluit de Rotterdammer Jan Lievenszoon van Dalen toestemming te verlenen zich te Schiedam in het Broersveld als 'perckament-maecker' te vestigen.  meer informatie
17-10-1642Mr. Cornelis van Ram wordt benoemd tot Frans schoolmeester op de Latijnse school. Hij moet onderwijzen in 'lesen, schrijven, duijtsch, franchois, cijfferen, bouckhouden ende anders'.  meer informatie
1643De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1015,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1643De kaart van Boxhorn vermeldt geen werf meer op de Lange Haven zodat het op 31-08-1597 begonnen proces van verplaatsing van (scheeps)werven voltooid lijkt.  meer informatie
1644Het Pest- of Blauwhuis krijgt de functie van 'verbeterhuis', een soort strafinrichting voor personen die de openbare orde verstoorden.  meer informatie
1644De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1435,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
18-1-1644De vroedschap besluit 'een camer ofte plaetse int pesthuijs tot versekertheyt van de ghedebaucheerde (=ontuchtige) personen' in te richten.  meer informatie
1645Cornelius Haga uit Schiedam wordt president van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Zijn schilderij van Mierevelt wordt door een anonieme schilder afgemaakt.  meer informatie
ca. 1645De Schiedamse kunstschilder Adam Pijnacker vertrekt voor ca. 3 jaar naar Italië.  meer informatie
1645De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1559,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1646De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1351 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1647Het Sint-Obertusgilde van de bakkers schenkt een gildebord aan de Grote of Sint-Janskerk.  meer informatie
1647De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1493 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
19-5-1647Onderzocht wordt of de secretarie (het kantoor van de gemeente-secretaris) in het stadhuis gevestigd kan worden.  meer informatie
1648Aan de Hervormde Gemeente worden 4 nieuwe zilveren gegraveerde avondmaalbekers geschonken door het St. Nicolaas of Kramersgilde. Ze werden vervaardigd door Abraham Verschuyers, zilversmid te Rotterdam (voor 1795) en dragen de namen van Gillis van der Eyck, deken; Cornelis Besemer Hooman; Jan Willemse de Wijs Hooman, Sebastiaen Persser en Bartholomeus van Neck.  meer informatie
1648De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1227 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
24-2-1648Cornelis Cornelisz Calff heeft een scheepswerf 'aan de westzijde van de (Lange) Haven omtrent het Hooft'.  meer informatie
1649In Blaeu's stedenatlas is een kaart van Schiedam opgenomen die een getrouwe kopie is van Boxhorns kaart uit 1632.  meer informatie
1649De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1430 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
28-3-1649Johan van Riebeeck trouwt in de Grote of St. Janskerk met Maria de la Quellerie, dochter van een Waals predikant.  meer informatie
15-11-1649Bij het 'stadthuys, de kerck ende op de Vismarckt' wordt regelmatig grote schade aangericht (ruiten en daken) door spelende jongelui ('werpen met Cooten, Colven ende balslaen'). Het spelen op deze plaatsen wordt daarom door de Weth verboden.  meer informatie
13-12-1649Lubbert Wolphertsz van Vollenhooven en Jacob Pieters Caaskoper verwerven 'als besorgers ende voorstanders van de Mennonite gemeente alhier' ten behoeve van de genoemde gemeente de helft van een huis staande aan de Vismarckt 'genaamt het Vermaanhuijs ofte de Mennoniste Kerck'. Ongeveer ter plekke van de huidige Vismarkt  meer informatie
ca. 1650Uit de Certificatieboeken blijkt dat er haring wordt uitgevoerd en dat er suiker wordt ingevoerd vanuit Brazilië. Verder komen wijn en pruimen uit Frankrijk, tarwe uit Dantzig en zout uit Portugal.  meer informatie
1650De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1369 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1650De stad bezit volgens de stadsrekeningen 16 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort. De vermeerdering t.o.v. 1640 wordt veroorzaakt door 14 banen in het 'susterhuys aan de achterwech', die de stad in 1642 in bezit heeft gekregen.  meer informatie
13-4-1650Na het sluiten van vrede met Spanje, in 1648, besluit de vroedschap van Schiedam de Staten van Holland te ondersteunen die het leger willen inkrimpen en spreekt zij uit dit standpunt vol te houden 'ten uijterste toe', eventueel tegen de prijs van een burgeroorlog. Hiermee gaat Schiedam - evenalls andere Hollandse steden - in tegen de Staten-Generaal èn Stadhouder Willem II.  meer informatie
9-6-1650De vroedschap besluit Stadhouder Willem II - die een zg. bezending uitvoert om weerspannige steden tot andere gedachten te brengen over wel of geen leger, alleen in de volle vroedschap te ontvangen als hij daar zelf sterk op aandringt.  meer informatie
17-6-1650Stadhouder Willem II bezoekt Schiedam. De vroedschap verklaart de 'bezending' van de prins echter onwettig te vinden, ze wil hem alleen in haar vergadering ontvangen wanneer vrijheid en soevereiniteit van de provincie en de steden blijven gegarandeerd. Ondanks de forse toon van de prinselijke delegatie blijft de vroedschap bij haar standpunt.  meer informatie
6-11-1650Stadhouder Willem II overlijdt plotseling. De hoog opgelopen spanningen met betrekking tot het al of niet in stand houden van een leger, worden opgeheven door geen nieuwe stadhouder aan te stellen.  meer informatie
22-12-1650De vroedschap besluit voortaan drie burgemeesters uit haar midden te kiezen, die min of meer als dagelijks bestuur mogen optreden.  meer informatie
22-12-1650In het octrooi van de Staten van Holland wordt beschreven hoe de vrije keuze van burgemeesters en schepenen dient plaats te vinden.  meer informatie
22-12-1650Schiedam ontvangt van de Staten-Generaal het octrooi zelf zijn stadsregering te kiezen en te benoemen.  meer informatie
1651De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1464 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1651In Schiedam wordt een synode gehouden. Het betreft de Gereformeerde/Hervormde religie.  meer informatie
1651Het aantal bestedelingen - oude en arme mensen die op kosten van de Magistraats- en Diakonie-armenkamers in het Gasthuis zijn opgenomen - bedraagt twaalf vrouwen en acht mannen.  meer informatie
3-7-1651De vroedschap wijst het verzoek af van de Nieuwe Groenlandse Compagnie om op het Oosterhoofd een kokerij voor de verwerking van walvisspek tot traan te mogen vestigen.  meer informatie
1652De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 467 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen). De oorzaak van de geringe aanvoer is waarschijnlijk de oorlog met Engeland, die een jaar duurt.  meer informatie
4-4-1652Regenten van het Hofje van Belois zijn: Claes Dirksse van Wijk en vier dagen later in diens plaats Gerrit Vis. Willem Juist zou het ook worden maar die wordt door 'Indispositie geëxcuseert'.  meer informatie
6-4-1652Oud-Schiedammer Jan van Riebeeck zet voet aan wal bij de Tafelbaai in Zuidelijk-Afrika en sticht er de Kaapkolonie.  meer informatie
30-4-1652Er worden nieuwe eedsformules voor burgemeesters, schepenen en vroedschappen vastgesteld, waarin o.m. wordt opgenomen dat de regeerders 'de kerkcke christi gereformeert naer Godts heylige woord' zijn toegedaan.  meer informatie
1653Het Nederlandse oorlogsschip 'Vogel Struys' dat onder opperbevel van admiraal Tromp in de zee-oorlog tegen Engeland vecht, vergaat met de Schiedammer Cornelis Adriaansz Kruik als kapitein en onder meer 37 Schiedamse matrozen aan boord, allen beneden de 20 jaar.  meer informatie
1653De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 353 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen). De oorzaak van de geringe aanvoer kan zijn de oorlog met Engeland die bekend is als De Eerste Engelse oorlog.  meer informatie
6-4-1653Regenten van het Hofje van Belois zijn Gerrit Vis en Willem Juist  meer informatie
1654In het reglement van het pesthuis in Schiedam wordt bepaald dat er geen sterke drank aan de opgeslotenen verstrekt wordt.  meer informatie
1654De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1450 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
22-6-1654Mr. Le Beau 'schoolmeester tot Sprang' wordt benoemd tot Frans schoolmeester op de Latijnse school.  meer informatie
12-8-1654Cornelis Haga overlijdt te Den Haag. Van 1612-1639 was hij de eerste Nederlandse gezant voor de Zeven Provincien bij de Verheven Porte te Constantinopel en vanaf 1645 voorzitter van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Hij is begraven in de Grote Kerk in Schiedam op het veertiende plein, als negende graf van de middelkerk. Daarna is de grafsteen verplaatst naar het achtste plein waarna hij in 1911 werd verwijderd en sindsdien spoorloos is. Nu bevindt zich een epitaaf aan één der pilaren van het middenschip.  meer informatie
24-8-1654Cornelis Haga wordt begraven in de Grote Kerk van Schiedam. Een ochtend lang klonk de grote luidklok over Schiedam tot zijn gedachtenis.  meer informatie
7-9-1654Rector Damasius Couwenhoven van de Latijnse (stads)school, wordt een pensioen toegekend wegens 'indispositie aen sijn gesicht' (een oogziekte, blindheid of iets dergelijks). Er wordt tot 1684 geen opvolger benoemd.  meer informatie
11-11-1654Maria van der Burch overlijdt en wordt in de Grote Kerk begraven. Ze is de weduwe van Dirck Panser die in 1641 overleed en was eigenares van het Huis te Poort. Haar schoonzoon Andries Ramp erft het huis. Hij was gehuwd met Cornelia Pansser.  meer informatie
1655De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 921,5 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1655De stad bezit volgens de stadsrekeningen 15 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
24-6-1655De Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland stellen het stadsbestuur voor 'het magazijn van 't Cruijt van hollant alhier op te richten'. Een kruithuis dus en ondanks dat er in 1654 in Delft een grote kruitontploffing had plaatsgevonden, heeft men hier wel oren naar.  meer informatie
24-7-1655Aletta Brasser, sinds 12-7-1654 weduwe van Cornelis Haga, overlijdt in Den Haag  meer informatie
1656Het aantal Roomsen in de stad bedraagt 900 personen hetgeen een toename van 750 zielen is ten opzichte van 1616. Het is overigens niet onmogelijk dat hierin ook de Roomsen uit Vlaardingen, Kethel en andere omliggende dorpen zijn opgenomen.  meer informatie
1656De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 718 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1656In de Grote Kerk wordt aan een der pilaren een epitaaf van tufsteen aangebracht ter nagedachtenis aan de in 1654 overleden Cornelis Haga en diens echtgenote, Alletta Brasser. Haga is de eerste ambassadeur van de Holland "aan de Verheven Porte" (dat wil zeggen Turkije)  meer informatie
1656In het RK missieverslag wordt vermeld dat in Schiedam de seculier geestelijke Bernardus Weerhaan werkzaam is als pastoor" samen met "een tweede geestelijke uit de Orde van de heilige Dominicus".  meer informatie
28-5-1656De Gecommitterde Raden van de Staten van Holland gaan accoord met de keuze van een erf voor de oprichting van een kruithuis of kruitmagazijn, gelegen aan de Nieuwe Haven bij de 'varckens brugge'.  meer informatie
1657De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 897 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1658De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1011 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
1658Het Sint-Pietersgilde van de schippers en vissers schenkt een gildebord aan de Grote of Sint-Janskerk. Dat voorbeeld wordt gevolgd door het gilde van de zakkendragers.  meer informatie
1658Pastoor Godefriedus van Vliet overlijdt te Delft.  meer informatie
18-4-1658De regenten van het Hofje van Belois Willem Juist en Gerrit Vis worden herbenoemd.  meer informatie
29-7-1658De vroedschap vergadert over de voorgestelde salarisverhoging van een ambassadeur van de Republiek en besluit dat de Schiedamse afgevaardigden worden gelast om in Den Haag voor een zo min mogelijke verhoging te pleiten.  meer informatie
1659Het gilde van de vettewariërs (handelaren en winkeliers in olie, kaarsen en ander vet) schenkt een gildebord aan de Grote of Sint-Janskerk.  meer informatie
1659De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1104 last (een last = 14 tonnen = ca. 14.000 vissen).  meer informatie
17-2-1659Uit correspondentie tussen de vroedschap en de Franse schoolmeester van de Latijnse School Mr. André le Beau, blijkt dat de stadsschool een 'menichte van costkinderen was hebbende'  meer informatie
1660De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1460 last  meer informatie
1660Schiedam telt 1389 woningen en dat betekent ca. 7500 inwoners.  meer informatie
1660De stad bezit volgens de stadsrekeningen 1 stadslijnbaan.  meer informatie
1660Schiedam heeft een stadslogement in Den Haag ten dienste van de vroede vaderen die Schiedam vertegenwoordigen in de landsregering.  meer informatie
1661De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1508,5 last.  meer informatie
1662De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1.657 last.  meer informatie
1662RK pastoor Bernardus Weerhaan wonend 'ten huijse van Cornelis Hendricxs Kesa, overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Johannes de Haes.  meer informatie
16-1-1662De vroedschap bepaalt dat men alleen in het stadsbestuur benoemd kan worden als men lid is van de Hervormde gemeente of daar mee sympathiseert.  meer informatie
1663De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1408 last.  meer informatie
1663Het stadsbestuur koopt de ambachtsheerlijkheden Nieuwland, Kortland en 's Graveland.  meer informatie
1664De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1749 last.  meer informatie
1665Dit jaar is er geen aanvoer van haring, zeer waarschijnlijk als gevolg van de Tweede Engelse oorlog.  meer informatie
1665De stad bezit volgens de stadsrekeningen nog 4 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest of bij de Kethelpoort.  meer informatie
22-3-1665De vroedschap besluit wegens het overlijden van Mr. André le Beau, de Franse leraar aan de Latijnse of stadsschool, opnieuw een Franse schoolmeester aan te stellen, namelijk Adriaen van Blijenburg.  meer informatie
1666De aanvoer van haring bedraagt dit jaar slechts 3 last, waarschijnlijk zo laag omdat de Tweede Engelse oorlog nog woedt.  meer informatie
1666Stadsdrukker Laurens van der Wiel vraagt en ontvangt een verhoging van zijn jaargeld (dit is de eerste keer dat de term stadsdrukker wordt gebruikt); hij is de drukker die alle drukwerk voor de stad moest leveren.  meer informatie
7-8-1666De regenten van het Pest- of Blauwhuis kopen na toestemming van het stadsbestuur, twee naast elkaar gelegen huizen aan de Sint-Annazusterstraat, bestemd als Stads-Pesthuis voor de opvang van lijders aan pest en andere besmettelijke ziekten. Het oorspronkelijke pesthuis aan de Raam had eerder al de bestemming als "blaauw- of beterhuijs" tot opsluiting van openbare zondaars gekregen. Zo waren er nu twee instellingen onder één bestuur.  meer informatie
1667De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 740 last, een verbetering ten opzichte van de twee voorgaande jaren toe de Tweede Engelse oorlog visvangst op zee vrijwel onmogelijk maakte.  meer informatie
18-4-1667Omdat de Franse schoolmeester Adriaen van Blijenburg 'onbequaem' wordt geacht voor zijn taak vraagt de vroedschap de hervormde predikanten of het aan te raden is een Latijnse schoolmeester aan te stellen. De dominees adviseren een Franse schoolmeester te benoemen en daarnaast een vierde predikant die het onderwijs in de Latijnse taal op zich kan nemen. Het advies wordt overgenomen.  meer informatie
1668De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1964 last.  meer informatie
19-7-1668De Staten van Holland besluiten uit Duitsland ingevoerde brandewijn te belasten met een vrij hoog invoerrecht waardoor de Hollandse stokerijen een gunstiger concurrentiepositie verkregen.  meer informatie
1669De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1170,5 last.  meer informatie
1669Het Sint-Joris- of schuttersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1670De stad bezit volgens de stadsrekeningen weer 5 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest of bij de Kethelpoort.  meer informatie
1670De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 776,5 last, ineens weer heel wat minder dan het jaar hiervoor.  meer informatie
24-3-1670Uit het Besogneboek van de burgemeesters blijkt dat zowel Huis te Poort als een daartegenover gelegen gebouw dienst doen als kerkgebouw voor de katholieke erediensten.  meer informatie
1671De aanvoer van haring bedraagt in de afgelopen 10 jaar totaal 11.485,5 last.  meer informatie
1671Boven de kansel in de Grote of St. Janskerk wordt een groot klankbord aangebracht (dat nog steeds als zodanig fungeert).  meer informatie
1671De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1624,5 last, meer dan een verdubbleing van het slechte voorgaande jaar.  meer informatie
2-1-1671De Staten-Generaal verbieden de invoer van alle brandewijnen uit Frankrijk om aldus de positie van de Hollandse stokerijen te verbeteren.  meer informatie
27-6-1671De wethouder die de keuren en ordonnanties maakt kan dat vanaf deze datum alleen doen met goedkeuring van de vroedschap.  meer informatie
1672De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 31,5 last. De oorzaak van de geringe aanvoer kan de Derde Engelse oorlog zijn.  meer informatie
28-3-1672Hoewel de Staten van Holland reeds op 5 maart de steden heeft verzocht de 'bewapening der burgers' te regelen in verband met een verwachte aanval op ons land door Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. De Schiedamse Vroedschap besluit echter af te wachten en te kijken wat de 'naeburige steden' zullen doen.  meer informatie
april 1672De dreiging van oorlog wordt sterker en de vroedschap besluit krijgsvolk aan te nemen en geschikte burgers te bewapenen. Moeite heeft men echter met het bevel van de Gecommitteerde Raden van Holland dat burgers ook buiten hun eigen stad kunnen worden gezonden om de grenzen te verdedigen. Toch vertrekken 50 Schiedammers naar Den Briel om aldaar dienst te doen.  meer informatie
10-5-1672Adriaen van der Wiel, schoolmeester te Sprang en neef-oomzegger van André le Beau, wordt aangesteld als Frans schoolmeester op de Latijnse School.  meer informatie
16-6-1672De stad probeert zich beter te bewapenen, terwijl burgers uit angst voor een Franse inval de stad ontvluchten; de poorten van de stad worden daarom ook overdag gesloten gehouden.  meer informatie
28-6-1672Het Schiedamse volk komt - in navolging van dat te Dordrecht op 24 juni 1672 - in opstand, omdat het de Prins van Oranje als stadhouder benoemd wil hebben in tegenstelling tot het stadsbestuur. Diverse heren van de vroedschap worden daarom 'aengerandt ende bij de mantel gevat'. Vroedschap Mr.Willem Nieupoort wordt 'deerlijk geslagen ende gequetst'. Het oproer kan gestuit worden door de 'princevlagge' van de toren van de Grote Kerk te laten wapperen.  meer informatie
30-6-1672De vroedschap, beïnvloed door de prinsgezinde Schiedamse bevolking, verklaart 'sijn hoocheijt den heere Prince van Orangie desen Stedes wegen tot stadhouder'.  meer informatie
3-7-1672Pensionaris en vroedschap Mr.Willem Nieupoort wordt in al zijn functies geschorst vanwege zijn sympathie voor Johan de Witt en diens staatkundige, republikeinse, opvatting.  meer informatie
25-7-1672Het huis van burgemeester Bastiaen Pesser van Velsen wordt 'geplondert door het grauw' eveneens vanwege zijn afwijzing van het stadhouderschap door de prins van Oranje.  meer informatie
31-10-1672Pensionaris en vroedschap Mr.Willem Nieupoort wordt door de prins van Oranje in al zijn functies afgezet. De overige vroedschappen worden niet vervangen, zij hebben kennelijk kans gezien genoemde Willem Nieupoort als zondebok te bestempelen.  meer informatie
1673Het College van drie Gasthuismeesters, ofwel de Regenten van het Gasthuis, wordt uitgebreid tot vier personen, namelijk twee uit de vroedschap en twee uit de burgerij.  meer informatie
1673De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 35 last. De oorzaak van de geringe aanvoer kan het gevolg van de Derde Engelse oorlog zijn.  meer informatie
20-2-1673De vroedschap herziet het besluit van 1629 waarin werd vastgesteld dat de baljuw geen lid meer van de vroedschap mocht zijn hetgeen later toch weer ongedaan werd gemaakt en stelt vast dat het baljuwschap voortaan voor drie jaar wordt verleend.  meer informatie
1674De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1205 last.  meer informatie
1674Een epidemie -mogelijk de pest- treft Schiedam in 1673-1674.  meer informatie
1674De verboden van 1668 en 1671 betreffende de invoer van brandewijn uit Frankrijk worden ingetrokken, hetgeen de Hollandse, lees Schiedamse, branders in grote moeilijkheden brengt. In diverse gevallen leidt het zelfs tot faillissement.  meer informatie
1674Het Sint-Antonius of zakkendragersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk  meer informatie
3-9-1674Adriaen van der Wiel, Frans schoolmeester aan de Latijnse school, dient een verzoek in bij het stadsbestuur om tot vergroting van de school over te mogen gaan. Het verzoek houdt onder meer in op het achtergebouw een kamer te bouwen met 15 á 16 slaapplaatsen voor internaatskinderen.  meer informatie
1675De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1671,5 last.  meer informatie
1675Willem Brent wordt aangesteld als stadsschoolmeester  meer informatie
1675In notariële akten worden nog slechts een achttal scheepsbouwbedrijven in Schiedam genoemd.  meer informatie
1675De stad bezit volgens de stadsrekeningen 5 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort. De moeilijker te tellen banen aan o.m. de Lange Kerkstraat, Verbrande Erven, in het St.Annazusterhuis en de Hoogstraat, zijn in deze aantallen niet opgenomen.  meer informatie
25-3-1675Aanstelling van een substituut- of tweede secretaris van de stad.  meer informatie
1676De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1170,5 last.  meer informatie
1677De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1015,5 last.  meer informatie
1678De kuiper Cornelis Stout leidt met zijn gezin tot 1680 een slavenbestaan in Algiers. De familie komt vrij door toedoen van een slavenkas en bemiddeling door de Nederlandse vertegenwoordiger Tolhuis.  meer informatie
1678De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1515 last.  meer informatie
1679De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1437 last.  meer informatie
1679Een epidemie -mogelijk de pest- treft Schiedam 1679-1681  meer informatie
23-6-1679Het stadsbestuur vaardigt een keur (verordening) uit waarin wordt bepaald dat op de kermis die de 25e juni zal beginnen, wordt het verboden te koekhakken, een rijfelloerderij te houden (een soort loterij met prijzen), te spelen met taarlingen (te dobbelen), te koorddansen en te goochelen.  meer informatie
25-6-1679De kermis begint en traditiegetrouw houdt de schutterij een 'wapenschouwinghe en monsteringhe'.  meer informatie
6-10-1679Pastoor Johannes de Haes overlijdt.  meer informatie
1680In het kader van bescherming van de handel in de 'eigen haringvisserij' wordt de Vlaardingse Poort half afgesloten zodat de viswagens uit Vlaardingen, met 'vreemde'vis, er niet door kunnen.  meer informatie
1680Gelet op het jaartal 1680 op het middelste deel van het orgel in de Grote of St. Janskerk wordt algemeen aangenomen dat er toen belangrijke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wellicht zijn toen de zijkasten en het rugpositief aangebracht. De stadsrekeningen geven echter geen aanwijzingen...  meer informatie
1680Pastoor Johannes de Walsch of Walse in Schiedam aangesteld.  meer informatie
1680De stad bezit volgens de stadsrekeningen nog steeds 5 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
1680De vrijstelling van de impost (belasting) op mout en gerst en de vermindering daarvan op de rogge brengt de Hollandse branders enige verlichting.  meer informatie
1680De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1780 last.  meer informatie
1680Uitbreiding van het orgel in de Grote of St Janskerk.  meer informatie
1681De aanvoer van haring bedraagt in dit jaar 1603,5 last.  meer informatie
9-4-1681Willem Juist wordt herbenoemd en Dirk Gerritse Somhof wordt voor het eerst benoemd tot regent van het Hoje van Belois.  meer informatie
13-12-1681Mr. Dirck Ramp, achterkleinzoon van Annetgen van der Burch, verkoopt het Huis te Poort aan Johan Boudewijnsz van Leeuwen, brouwer te Leiden.  meer informatie
1682De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1056 last.  meer informatie
1683De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1309,5 last.  meer informatie
1683De Suytwintcorenmolen die ca. 1383 werd gebouwd aan het einde van de Hoogstraat bij de Rotterdamse Poort, wordt afgebroken en vervangen door De Steenen Molen.  meer informatie
1684De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1170,5 last.  meer informatie
1685Cornelis de Hoy mag twee ketels plaatsen in zijn branderij. Hiermee wordt de eerste min of meer industriële branderij in Schiedam een feit.  meer informatie
1685In Schiedam vestigen zich uit Frankrijk uitgewezen protestanten.  meer informatie
1685De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2309,5 last.  meer informatie
1685Een huis aan de westzijde van de Goijstraat (de huidige Hoogstraat) gaat dienst doen als boterhuis.  meer informatie
15-1-1685Er wordt weer onderwijs in Latijn gegeven aan de stadsschool te Schiedam. Rector is Adrianus Gagius terwijl de Franse schoolmeester nog in de school lesgeeft en in de woning aan het Oude Kerkhof woont.  meer informatie
1686De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1757,5 last.  meer informatie
1686Het Sint-Pieters- of schippers en vissersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1686Het warmoeziers- of tuindersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
12-4-1686Dirk Gerritse Somhof wordt herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois terwijl Simon van Vegt en Neeltje Scharps voor het eerst regent en regentes worden.  meer informatie
14-7-1686Het stadsbestuur geeft toestemming voor de stichting van een kerkelijke gemeente door de in 1685 uit Frankrijk verdreven protestanten onder de naam de Waalse gemeente Schiedam. Daarbij sluiten zich ook een aantal beter gesitueerde De Schiedammers aan. Met krijgt de beschikking over de Gasthuiskerk.  meer informatie
1687De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1082 last.  meer informatie
1687Frankrijk gaat in het handelsconflict met Holland hoge invoerrechten heffen op Hollandse lakens en haringen.  meer informatie
1688De vettewariërs schenken een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1688De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1114 last.  meer informatie
1688Het kleermakersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
15-1-1688Het inmiddels tot een ruïne vervallen Huis te Riviere wordt, samen met de bijbehorende goederen en rechten waaronder de ambachtsheerlijkheden Oud- en Nieuw-Mathenesse, tijdens een openbare verkoping in herberg De Toelast te Delft, door Schiedam aangekocht voor de som van 13.400 gulden (nog geen 6100 euro).  meer informatie
22-3-1688De ambtstermijn van de baljuw wordt opnieuw verlengd, nu van drie tot zes jaar.  meer informatie
18-10-1688Frankrijk legt beslag op Hollandse schepen in de Franse havens. Als reactie daarop besluiten de Staten Generaal de invoer van alle waren uit Frankrijk te verbieden, onder welk verbod de Franse wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren vallen. Daarop breekt een negenjarige oorlog met Frankrijk uit die voor Schiedam gunstig is omdat men kans ziet de Franse produkten van de markten in Holland, de Oostzeelanden en Oost- en West-Indië te verdringen.  meer informatie
1689De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1597,5 last.  meer informatie
8-4-1689De volgende heren worden regent van het Hofje van Belois: Simon van der Vegt (herbenoeming) en Gerrit Somhof.  meer informatie
31-12-1689Mr. Anthonie Wagtmans wordt tot de nieuwe fabrieksmeester benoemd.  meer informatie
31-12-1689De vroedschap van Schiedam neemt het besluit dat er een gilde moet komen voor de Branders en Distillateurs. Een commissie bestaande uit: baljuw en schout Cornelis Nilse, regerend burgemeester Theodorus van Bleijswijck en Daniel van Boshuyse krijgen opdracht om een concept voor de Gildebrief op te stellen.  meer informatie
1690De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1455 last.  meer informatie
1690De stad bezit volgens de stadsrekeningen nog immer 5 stadslijnbanen. Deze bevinden zich aan de Noordvest, Westvest (Nieuwe Vest), Broersvest en bij de Kethelpoort.  meer informatie
maart 1690Er vindt een aanbesteding plaats voor het maken van nieuwe dammen ten westen van het Hoofd.  meer informatie
8-3-1690Door de vroedschap wordt goedkeuring gegeven aan een concept van een Gildebrief voor branders en distillateurs. Hiermede is de oprichting van het brandersgilde een feit.  meer informatie
29-3-1690Benoeming van de regenten Gerrit Somhof (herbenoemd), Dirk van Wijk en zijn echtgenote voor het Hofje van Belois.  meer informatie
11-11-1690De 32-jarige Cornelis Harmensz. van Bol'Es uit Ridderkerk wordt door de vroedschap aangesteld als stadstimmerman (stadsarchitect).  meer informatie
1691De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 919 last.  meer informatie
1692De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1179,5 last.  meer informatie
9-4-1692Benoeming regenten voor het Hofje van Belois wordt gecontinueerd behalve van Dirk van Wijk in wiens plaats zijn zoon Nicolaas benoemd is. De 'oude' regenten zijn Gerrit Somhof, Dirk van Wijk en zijn echtgenote.  meer informatie
1693De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1465 last.  meer informatie
1693Oprichting van distilleerderij Wenneker.  meer informatie
1693Het Sint-Jozef- of timmerliedengilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1693Het Sint-Obertus- of bakkersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1693Het St. Lucas- of glazenmakers en schildersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
9-2-1693Opstelling van een instructie waarin de taken van de eerste en de tweede secretaris van de vroedschap worden verdeeld wegens "disharmonie" tussen beiden.  meer informatie
1694De brandewijnbranders schenken een gebrandschilderd raam voor het zuiderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1694Het Sint-Eloy- of smidsgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1694De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1711 last.  meer informatie
1694Pastoor Johannes Tibbel wordt aangesteld.  meer informatie
19-2-1694De vroedschap besluit - na het verzoek van rector Adrianus Gagius hem een vrije woning toe te wijzen - de Franse schoolmeester Willem Brent te ontslaan als hoofd van de stadsschool en zijn woning aan rector Gagius van de Latijnse school toe te wijzen.  meer informatie
10-7-1694Pastoor Johannes de Walsch overlijdt.  meer informatie
26-9-1694Het stadsbestuur besluit Charlotte de Courcillon, Marquisinne d'Angeau - kortweg mademoiselle d'Angeau - vrijdom van accijns te verlenen bij de stichting van de Franse Sociëteit die aanvankelijk aan de Hoogstraat en later in een pand aan de "Haave over de Vismarct" is gevestigd.  meer informatie
1695De Nieuwe Volmolen gebouwd in 1634 'aan de Vest bij 't speuij, besuijden dese stedes timmerwerff', in opdracht van enige kooplieden te Leiden, krijgt de functie van moutmolen.  meer informatie
1695De stad bezit volgens de stadsrekeningen nog steeds 5 stadslijnbanen.  meer informatie
1695Oprichting van distilleerderij De Kuyper  meer informatie
1695De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 1523 last.  meer informatie
24-1-1695De vroedschap bepaalt dat niemand 'boecken tot de secretarie deser stede specteerende' van het stadhuis mag meenemen. Daarmee komt officieel een einde aan de gewoonte van gemeentedienaren allerlei stukken mee naar huis te nemen en aldaar te bewaren.  meer informatie
4-6-1695Er worden maatregelen afgekondigd met betrekking tot een maximaal aantal van 20 varkens per varkenshouderij, de verplichte bouw van "dreckputten" binnen een varkenshok en de afvoer van overtollige spoeling.  meer informatie
1696Cornelis van Bol'es (1658-1735) bouwt de Stadstimmerwerf op de hoek van de Korte Haven en de Westvest.  meer informatie
1696De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 923,5 last.  meer informatie
12-3-1696Het stadsbestuur besluit op verzoek van de hoofdlieden van het 'Antonis oft arbeidersgilde' (= zakkendragersgilde) dat uit sluitend de leden van het gilde binnen de stad het graan en koren mochten lossen en vervoeren.  meer informatie
1697De 'beelthouwer' Lambertus la Force verricht enig werk aan het Schiedamse stadhuis dat door brand beschadigd is.  meer informatie
1697Het schoenmakersgilde schenkt een gebrandschilderd raam voor het noorderschip van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1697Oprichting van distilleerderij Adrianus van den Eelaart.  meer informatie
1697De aanvoer van haring bedraagt dit jaar slechts 702 last.  meer informatie
1697De Vrede van Rijswijk met Frankrijk. Opheffing van het invoer verbod van Franse brandewijn, d.w.z. hernieuwde buitenlandse concurrentie.  meer informatie
1-1-1697De stad verwerft de heerlijkheden Nieuwland, Kortland en 's Graveland. Over deze gebieden was al in 1663 (zie ald.) de ambachtsheerlijkheid verworven (d.w.z. de rechtspraak in Nieuwland, Kortland en 's Graveland werd onderworpen aan gerechtelijke instanties te Schiedam). Nu worden ze eigendom.  meer informatie
3-2-1697De stad koopt van ene Van der Schep het huis aan de Hoogstraat dat sinds 28 mei 1685 als Boterhuis dienst doet.  meer informatie
1698De graanoogst mislukt met als gevolg hogere graanprijzen en een verbod van graanuitvoer naar omringende landen door de Staten-Generaal die ook het stoken van brandewijn uit graan verbieden. De branders moeten zelfs de helmen van hun ruwketels bij de burgemeesters van hun woonplaats in bewaring afgeven.  meer informatie
1698De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 2218,5 last.  meer informatie
1698Nicolaas de la Bassecour komt als vierde Hervormde predikant naar Schiedam.  meer informatie
15-10-1698Schiedam verzet zich in de vergadering van de Staten van Holland als enige tegen het op handen zijnde verbod tegen het stoken van brandewijn uit graan. De stokerijen nemen dan al een belangrijke plaats in de stedelijke economie in. Overigens stemt Schiedam, wegens het algemeen belang, wel in het verbod toe.  meer informatie
1699De aanvoer van haring bedraagt dit jaar 3027,5 last (een last = 4 tonnen = ca. 14.000 vissen.  meer informatie
30-3-1699De kerkeraad van de Hervormde gemeente verzoekt de burgemeesters 'de vergroting van de paepse kerk bij den pastoor Melijn' te beletten. Er wordt geen besluit over het verzoek genomen.  meer informatie
3-10-1699Deken en hoofdlieden van het zakkendragersgilde kopen een huis 'staande ende gelegen op de Schie over de brouwerij van de Witte Leeuw'; kennelijk met de bedoeling dit in te richten als gildehuis.  meer informatie
23-11-1699Het stadsbestuur vaardigt een nieuwe gildebrief uit waarin wordt vastgelegd dat de gildebroeders van het Zakkendragersgilde een huisje mogen inrichten 'om op 't luiden van de bel aldaer altyd te smacken en nergens anders'.  meer informatie
Eind 17e eeuwEnkele Schiedamse branders stichten suikerplantages in Suriname.  meer informatie
6-10-2015Leden van de Historische Vereniging Schiedam brengen per bus een bezoek aan het depôt van het Stedelijk Museum Schiedam in Rijswijk om daar een rondleiding te krijgen en de historische collectie van de stad te bekijken.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam