logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1932-1939


  15-1-1932


15-1-1932Op het stadhuis vindt een bijeenkomst plaats van een dertigtal daartoe uitgenodigde dames en heren teneinde ook in Schiedam een Plaatselijk Crisiscomité als afdeling van het Nationaal Crisiscomité op te richten. Het comité stelt zich ten doel de individuele nood te lenigen welke het gevolg is van de crisisverschijnselen. Dit in samenwerking met zoveel mogelijk bestaande instellingen. Initiatiefnemers zijn: mej. J.A. Gazan, mevr. L. Gerlach-Landré en de heer J. Lechner CSzn, bestuursleden van de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij. De bijeenkomst wordt geopend door burgemeester H. Stulemeijer. Het comité krijgt na afloop van de oprichtingsvergadering in het stadhuis direct de steun van de volgende instanties, naast de diverse kerkgenootschappen en religieuze instellingen, Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij, Diaconiëen, Permanente Commissie voor de Middenstand, Schiedamse Besturenbond (SBB), Rooms-Katholieke Volksbond, Protestants Christelijke Besturenbond, Nederlandse Verenigng van Huisvrouwen, afdeling Schiedam, Rooms-Katholieke Vrouwenbond, Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB), Sociaal Democratische Vrouwenclub en de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Grote Gezinnen, afdeling Schiedam. Ook worden al de volgende giften toegezegd: HAV bank f 1000,--, Prov. Crediet & Dep. Bank f 1000,--, Hoeks Machine- en Zuurstoffabriek f 1000,--, Maatschappij Oxygenium f 500,--, Afd. Schiedam Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen f 200,--.
BronSchiedamsche Courant, 14-1-1932, p. 2 en 16-1-1932, p. 2
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1932-1939