logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Overige publicaties

Auteur(s)
OmschrijvingOverige publicaties
ToelichtingBoeken, artikelen, andere publicaties en archiefstukken.
Jaar publicatie-
SoortMap
'Ach lieve tijd', 750 jaar Schiedam in 12 delen
'O, dat Schiedam!, stad van melancholie en tragedie!', Frans Netscher
't Is de schuld van 't kapitaal
't Nieuwe Werck - Schiedam
A chronicle of Schiedam, Dr. C.R. Vermaas
Aan Allion, A.N. van Pellecom
Aan de Hervormde Gemeente van Schiedam, bij het overlijden van haren geliefden leeraar Frans Cornelis Hoogvliet, A.J. Zubli
Aan de monden van Rotte en Schie, L.J. Rogier
Aan mijne medebestuurders van het Schiedamsch departement der maatschappij 'Tot Nut van 't Algemeen', A.N. van Pellecom
Aan mijnen vriend J.L. Loggen, rustend predikant van den Evang. Luthersche Gemeente te Schiedam, 1835, A.N. van Pellecom
Aandenken aan den 90e verjaardag van C.T. van der Houven, weduwe van Van Assendelft de Coningh en J. Knottenbelt
Aankondiging van het huwelijk van J.C. Schoorn en C. van der Hoeven
Aanmoediging tot steun voor uitdeling van warme spijzen door de Commissie uit de Protestanten
Aantekeningen betreffende de architect Giudici, verzameld uit de admiraliteitsarchieven, Drs. A. van der Poest Clement
Aantekeningen over de geschiedenis van de gebouwen Noordvest 71-75
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, A.J. van der Aa
Abraham Lincoln, Ds. F. Haverschmidt
Adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal tot intrekking der wet van 29 dec. 1835
Adres, gepresenteerd aan de Tweede Kamer der Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen de stad Schiedam en de stookerijen en des handels aldaar
Affiche openbare vrijwillige verkoping te Schiedam
Afscheid van een nachtwaker aan zijn klap, voor het laatst gebruikt den 31 December 1850, H.D.K.
Afscheids- en intrereeden, opgestelt en uytgesprooken in de bloejende gemeintens te Schiedam en Groningen, J. du Vignon
Afscheids-groete aan Schiedam, A. van Teutem jr.
Akte der Vennootschap onder de firma van Bussmann & Co., bestaande te Schiedam
Alphabetische lijst van straten, pleinen enz
Anke van der Vlies. Een bliksems wijf, Herman Noordegraaf en R. Verwoerd
Archeologie, H. Sarfatij
Arrest van het Provonciaal Geregtshof inzake nalatenschap H.C. Willemse
Artikel betreffende de afscheiding in 1944 van de 'Vrijgemaakten', Ds. C. Vonk
Artikel over het Likeurmuseum
Attentie
Bedrijfsschool Wilton-Fijenoord Schiedam. - haar ontstaan - fabrikaten en haar werkplaatsen
Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen, F.W.J. Koorn
Bepalingen voor de kinderbewaarschool te Schiedam
Berekening v.d. hoeveelheid granen en kolen in de branderijen te Schiedam verstookt, alsmede de hoeveelheid koornwijn of jenever uit deze grane getrokken, enz. (Sept. 1791)
Bericht van overname van de firma Wittkampf aan de distilleerderij en likeurstokerij 'De Sleutels' Joh's Vrijmoed en Zonen S.V
Beroemde en vermaarde personen te Schiedam geboren, K.J.R. van Harderwijk
Beschouwing van de Schie en derzelver betrekking als boezem voor de ontlasting van de polderlanden, J.A. Scholten Hzn.
Beschouwingen over de jongste verkiezingen en de kiesverenigingen 'De Grondwet' en 'Orde'
Beschrijving der stad Schiedam, Kornelis van Alkemade en P. van der Schelling
Beschrijving van Schiedam, Schiedam voor 1600. Schiedam, 1910, Dr. K. Heeringa
Beschrijving van Schiedam, Aagje Deken en Betje Wolff
Beschrijving van een verzameling stukken van ... Jeremias van Vliet enz
Bestek en voorwaarden (...) R.-K. kerk, toren enz. der parochie van O.L.Vrouwe Visitatie te Schiedam, B.M. Schreijer
Bestek en voorwaarden ... schoolgebouw Westmolenstraat
Bestek en voorwaarden voor het maken van de onderbouw van een gemeente-ziekenhuis op het terrein aan de Nassaustraat te Schiedam, J. Huizinga
Bestemmingsplan Woudhoek noord. Commentaar, voorschriften en toelichting
Bestemmingsplan binnenstad
Betrekkelijk tot tevredenheid, Hans van der Sloot
Bij de beurs overstappen, 100 jaar Rotterdams openbaar vervoer in sneltramvaart, F.J. Zonneveld
Bij gaslicht, F. (F.W.J.C.) Bordewijk
Bij het lezen der circulaires van H.H.E.E. de ministers van Financiën en Justitie belast met de zaken der eerediensten gerigt aan de hooge kerkelijke besturen, J. Lechner
Bij het sloopen van de zoogenaamde torentjes te Schiedam, Pieter Sanders
Bij het van stapel loopen van het op de werf 'De Nijverheid' te Schiedam gebouwde barkschip 'De Eendragt' op den 28 Julij 1837, A.N. van Pellecom
Bijdrage ten voordele van de behoeftige weduwe en kinderen van M.C. Herman, J. Lechner
Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervormde kerk te Schiedam, Dr. K. Heeringa
Blijde inkomsten in Schiedam. Humoristische prent van de joyeuse entrée van burgemeester Brants in Schiedam
Boekenlijst van de boekerij der Ver. van den H. Vincentius van Paolo
Bondige wederlegging vervat in een betoog te Schiedam, N.W. Keuchenius
Bondsprijscouranten van de vereniging 'De Vereenigde Distillateurs' te Schiedam
Bouw molen 'De Vrijheid', 'Brandersmolen van reusachtig formaat' (1785)
Bouwkundig bezit van de stad Schiedam, R.W. Poels en anderen
Bouwkundige elementen en versieringen in Schiedam, C.H.A.M. van Es en Drs. G. van der Feijst
Bouwplannen en tekeningen voor de nieuwe St.-Liduinakapel
Bouwproject van 12 terrasflats aan de Warande te Schiedam
Bouwstoffen voor onze vaderlandsche kerkgeschiedenis XII, L.A. Abma
Brief aan de raad van de Ned. Handelsmaatschappij om een aandeel te krijgen in de bevrachtingen van de N.H.M
Brief van een vriend... Corps Schiedamse vrijwilligers
Brief van het Departement Schiedam der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel n.a.v. de gemeentebegroting 1925
Brieven aan Van Deyssel, Henri Hartog
Buitengaats, C. Don
Bundel stukken (gedrukt) uit de jaren 1795-1797 betreffende 'revolutie te Schiedam'
CJV - 100 Jaar jeugdwerk
Catalogi van de bibliotheek van het gymnasium
Catalogus Nationaal Gedistilleerd Museum
Catalogus eener openbare vrijwillige verkoping van bouwland ... wegens ... water, ambachtsheerlijkheden
Catalogus van de bibliotheek der Ver. van den H. Vincentius van Paulo
Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, P.C. Boeren
Catalogus van de verzameling handschriften van het Gemeentearchief, J.M.M. Jansen
Catalogus van schilderijen uit particulier bezit, getoond tijdens de Kersttentoonstelling 1943/1944 in het Stedelijk Museum Schiedam
Charters overgedragen door het Centraal Bureau voor Genealogie aan het gemeentearchief van Schiedam
Christendom en Socialisme, Enka
CoBrA, de kleur van vrijheid, Ludo van Halem en anderen
Concept-rapport betreffende de Schiedamse schooltuinen
Const-thoonende juweel op de loflijke stadt Haarlem
Contract van de Maatschappij van Assurantie ... brand, in of aan branderijen, mouterijen enz. binnen de stad Schiedam
Copie van de schriftelijke toestemming van de Hooge Raad van Adel voor bevestiging van het voeren van een wapen van de stad Schiedam, Dr. K. Heeringa
Couponboekje paardentram v.d. Schiedamsche Tramweg Maatschappij
Cultuurnota Schiedam
Curieuze notities, o.a. begrafenissen uit de Fransche kostschool te Schiedam en verongelukten, A. Bijl Mz.
Cursus-programma's van het Stedelijk Gymnasium
D.E.S. 1902-1952. 50 Jaar Coöperatie
Dading in geschil Rotterdam en Schiedam inzake waterleveringsovereenkomst 1921
Dankbare uitboezeming bij de plegtige inwijding van het nieuwe Roomsch Catholijk kerkgebouw te Schiedam 15 nov. 1824, A.H. Meyer
De Algemene Begraafplaats
De Armenraad te Schiedam opgeheven, J.C. Lechner Czn.
De Christelijk-Democratische Unie in Schiedam, Herman Noordegraaf
De Doopsgezinden te Schiedam, K. Vos
De Geuzen, H. Paape
De Gorzen en omgeving, H. Kiela
De Grote of St. Janskerk te Schiedam. Biografie van een gebouw, Ds. J.G. Jansen
De HAV-Bank
De Hollanders in Siam na 1630, Dhiravat Na Pombejra
De Katholieken te Schiedam. Geschiedenis van de kerk sinds 1264 tot 1853, H.T.
De Moordkuil. Blauwdruk voor een ontmoetingscentrum, N.N.
De Paters Dominicanen te Schiedam (1616-1916), G.A. Meijer o.p.
De Plantage in gevaar!
De Predikanten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Schiedam, K.J.R. van Harderwijk
De Rotterdamse paardentrams, H.P. Kaper en J.H.S.M. Veen
De Schiedamsche Kermis van 1850, Pieter Sanders
De Schiedamsche branderij
De Schiedamsche industrie in woord beeld
De Schiedamsche schutterij in 1787, A.A. Lechner
De Schiedamse Gemeenschap. Programma 'Alle hens aan dek!' Schiedams vacantiefeest 23 aug. t/m 1 sept, N.N.
De Schiedamse paardetram, A. Dijkers
De Schiedamse rel. Een exploratief onderzoek naar enkele organisatie-aspecten bij collectief geweld, L. Jansma en J. Veenman
De Schiedamse stadspaardetram (1902-1917)
De Sint Janskerk te Schiedam, G.A. Meijer o.p.
De Smasher
De Spieringshoeksche school vijfentwintig jaren
De Vrijheid Anno 1785
De Vrijheid maalt, 1974-1979, J.T.M. Gunneweg
De Vroedschap van Schiedam 1780-1795. Een politieke en maatschappelijke plaatsbepaling van de Schiedamse vroedschap tijdens de patriottenbeweging, Frans Ch. Meijer
De aangroei der stad Schiedam met derzelver voornaamste gebouwen en andere merkwaardigheden in verzen geschetst, Jan Hey
De afdamming en de daarstelling van de brug over de Poldervaart, F.W. Conrad
De archieven der colleges van Schiedam, N.J.M. Dresch
De bijdrage van de Rotterdamse en Schiedamse 'tekenscholen' aan het bouwkundig onderwijs ca. 1750-1850, E.B.M. Lottman
De blik op het verledene, een rustpunt van vertrouwen voor het tegenwoordige, N.A. van Charante
De brandende stad, Daan van der Zee
De branderijen in Holland tot het begin der 19e eeuw, P.J. Dobbelaar
De brandersmolens in Schiedam, J.T.M. Gunneweg
De dood van (Ds.) Gerbrand Elias
De drie Maassteden: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, M.C. Sigal
De eerste door de overheid ingestelde en onderhouden arbeidsbeurs te Schiedam, B. Kedde
De gebrandschilderderde ramen van Marius Richters in de Grote Kerk te Schiedam, H.A. Gerretsen
De geschiedenis van 's Heeren kerk te Schiedam. Schiedam, 1950, G. van der Leeden
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam, A. van der Blom en J.J. Donkers Azn.
De geschiedenis van de N.V. Amsterdamse Likeurstokerij ''t Lootsje' der Erven Lucas Bols te Amsterdam, P.J. Dobbelaar
De geschiedenis van de gemeentelijke controle op de echtheid van de Schiedamschen jenever, C. Dirkzwager
De geschiedenis van de mensheid is in vuilnis geschreven - 100 jaar stadsreiniging in Schiedam, Nienke Landré en Nathalie Lans
De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003, Jan van den Noort
De heerlijke kracht van het Evangela, H.J.E. Burgerhoudt
De herstelde uitgelezene gedigten bijeen verzamelt door K.J.V.D.E.H, K.J.V.D.E.H.
De historie van de Schiedamse Politie, Chiel Wilbrink
De hofjes van Belois te Schiedam, A.J. van de Ven
De hofjes van Belois, A.J. van de Ven
De huishoud- en industrieschool voor Schiedam e.o. 1900-1925, pastoor P.J. van Harderwijk
De industrie van Rotterdam en 's-Gravenhage en het daartussen gelegen gebied, C. Visser
De ingebruikstelling door het vlaggeschip 'Nieuw Amsterdam' van de H.A.L. van het herstelde 46.000 tons droogdok
De juigende volksstem
De kaart van De Gheyn, Hans van der Sloot
De kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Schiedam aan de leden van dezelve Gemeente, Gerbrand Elias
De liefde van Piet Paaltjens, J.C. Philipsen
De lof der jenever, R. Hennebo
De moutwijnindustrie te Schiedam
De neringen van Schiedam in de middeleeuwen, A. van Vollenhoven
De ontwikkeling gedurende de dertiende eeuw van het verdedigbare bakstenen huis in het Maasmondgebied, C. Hoek
De opkomst van de afdeling Schiedam der S.D.A.P. (1899-1917), H.M.J.G. van Asseldonk
De opkomst van de arbeidersbeweging in Schiedam, B. Kedde
De oprichting van een pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren en hunne weduwen en weezen, C. Jansen
De poorterboeken van Schiedam, C. van Erpecum
De post in Schiedam, C. Pluijm
De razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944, B.A. Sijes
De regeering van Schiedam, J. van der Minne
De ruïne van het Huis te Matenes bij Schiedam, A.N. van Pellecom
De slag van Algiers, A.N. van Pellecom
De som der delen. N.V. Werf Gusto v/h Firma A.F. Smulders, M. Dendermonde
De stad Schiedam, F.J.A. Broeze
De storm, C. Don
De taal van oesters, S. Buschman
De tijkweverij te Rotterdam en te Schiedam in de eerste helft der 17e eeuw, Z.W. Sneller
De toekomstige loop der bevolking in het havengebied van Rotterdam, L.H.J. Angenot
De toestand der nijverheid te Schiedam in 1816, P.J. Dobbelaar
De vier elementen der Ouden aan mijn geboorteplaats Schiedam toegezongen, Q.J. Goddard
De vijfentwintig jaren der St. Jozefschool te Schiedam (1868-1893)
De volksgezondheid in gevaar
De vrijwilliger en het helpen, P.R.A.J. Aalsma
De weg naar eenheid. Het ontstaan van de Sint Willibrordusstichting te Schiedam, Drs. P.Th.J. Kuyer
De woonomgeving XXIV. Schiedam; verbetering woonomgeving Groenoord, J. van der Vlist
De zegels, het wapen en de vlag van Schiedam, Drs. P.Th.J. Kuyer
Der Reden-Rijckers stichtighe tsamenkomste, 'Wat tnoodichst' is om d'arme Weesen t'onderhouwe
Der weezen vader verheerlijkt of inwijdingsredevoering, Dr. Guarnerus Soetens
Des Werkmans Hulde aan Schiedam, Ernst Frank
Dichtbloemen, W.P. Razoux
Dichtmatige verklaring van het gedenkteken ter nagedachtenisse van Gerbrand Elias
Distilleerderij 'De Zwaan' van J.J. Meder & Zn
Distilleerderij en likeurstokerij 'De Graauwe Hengst' van Daniël Visser & Zoonen 1714
Distilleerderij en likeurstokerij 'De Graauwe Hengst', Daniël Visser & Zoonen Schiedam
Distilleerderij en likeurstokerij 'De Graauwe Hengst', Daniël Visser en Zoonen 1714, M.M. Pluim
Distributie-reglement voor geaccrediteerde handelaren, N.N.
Documentatie Rijnmond in cijfers
Dorado of wingewest?, R.J.Y. Goettsch
Dr. Noletstichting
Draaiboek pleinspel 'Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich'
Drie nieuwe kerkplannen: Eygelshoven, Maastricht en Schiedam, F.C. van Beukering
Drie preeken (mei 1940 - mei 1941), H. Faber
Driekwart eeuw toonkunst, B. Kedde en A. Teenstra
Driemaasstede
Een belangrijk jaar voor Schiedam, 1748, H.A.M. Roelants jr.
Een bezoek te Schiedam
Een bloemlezing uit de onderwereld
Een eeuw St. Vincentiuswerk Schiedam, L.A. Abma
Een eeuwige melodie, 1889-1989, P. de Vette
Een ernstig woord aan de Hervormde Gemeente te Schiedam
Een groep Belgische vluchtelingen in Schiedam en vluchtelingen in en voor het pand Nieuwstraat 30, H.M.J. Kamman
Een met zilver ingelegde tabaksdoos van schildpadleder met een stelling van een Schiedamse brand (1752), B. Dubbe
Een omgeving blij en licht van kleur, Hans van der Sloot
Een onbekend rederijkersspel over de mislukte aanslag op Schiedam in 1489, J.J. Mak
Een portret van meester Servaes Pietersz. Fabri in het Stedelijk Museum te Schiedam, Drs. P.Th.J. Kuyer
Een stadssilhouet van molens en torenspitsen. Een bibliografie van publicaties over de historische gebouwen van Schiedam, J.A.L. Olsthoorn
Een verloren archief terug gevonden
Een vrouw in de kerkgeschiedenis van ons land, M. Verkade
Een waarschuwende wenk aan alle Rooms Catholieken
Een woord over de toestand van Schiedams handel en nijverheid
Eene Nederlandsche Recensie, A.G.H.
Eenige grafschriften die in de Groote of St. Janskerk te Schiedam bewaard zijn gebleven
Eenige opmerkingen van kerkmeesters n.a.v. het adres
Eeuwboek van Scholengemeenschap Schravenlant, Hans van der Sloot
Eeuwboek van scholengemeenschap Schravenlant, R.W. Poels
Eindverslag van de voorbereidende werkzaamheden betreffende eene waterleiding te Schiedam, H.P.N. Halbertsma
Electrische smederij, machinefabriek, ketelmakerij, A. van Hattem Gzn., Schiedam, C.J. Blommendal
Engelsch-Nederlandsche Sportorganisatie Schiedam - Wandsworth Sit Amicitia Inter Municipia (31 aug. - 3 sept. 1946)
Engelstalig gidsje voor bestuurders uit Wandsworth t.g.v. de bevrijdingsfeesten 1970
Enquête in diverse Schiedamsche bedrijven door de Staatscommissie der Arbeidsinspectie
Er is geen voorbij, een andere kijk op leven en dood. Beukenhof Crematorium en Begraafplaats, S.Ph. (Ser) Louis, S.J. (Siem) Rosman, Hans van der Sloot en M. Dingenouts
Evangelisch Luthersche Gemeente Schiedam. Catalogus der Luther/Ausburg tentoonstelling van geschriften, platen, gedenkpenningen en curiosa
Familie-herinneringen uit de jaren 1811, 1812 en 1813, P.J. Kikkert
Feest-cantate bij de herdenking van het 7e eeuwfeest v.d. stichting der Dominicanen-Orde en het 3e eeuwfeest sinds de komst der Dominicanen te Schiedam
Feestavond van het Sint-Josephspatronaat te Schiedam ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van Z.H Paus Pius X
Feestconcert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de coöperatie D.E.S
Feestgezangen bij de 25-jarige echtverbintenis van den Weled. Gestr. Heer J.A. Volck en vrouwe M.F.C. Volck geb. Van der Schalk, 25 april 1836
Feestliederen bij gelegenheid van het zilveren ambtsfeest als hoofd eener school den Heer J. van der Hout, K. Bubberman
Feestliedje bij de viering der echtvereeniging van de heer Mr. Antoine Vernede en mej. Maria Petronella Maas
Feestprogramma t.g.v. het 100-jarig bestaan (1854-1954) van Wilton-Fijenoord
Feestprogramma ter gelegenheid v.h. 30-jarig bestaan der RK Middenstandsvereeniging 'De Hanze'
Feestwijzer t.g.v. het 15-jarig bestaan van de dilettantenclub 'Alberdingk Thym', 1896-1911
Feestwijzer t.g.v. het 15-jarig bestaan van de toneelvereniging 'Vriendenkring'
Feestwijzer ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van L.D. Oorsprong O.P. (1927-1948)
Feestzang op het 50-jarig bestaan van de dep. Schiedam der maatschappij Tot nut van 't algemeen, gevierd den 30sten November 1847, P.J.V. Dusseau
Feestzang ter 25-jarige echtvereeniging van mijne waarde ouders, A.N. van Pellecom
Fiësta-parade 1955, N.N.
Folders van VVV Schiedam
Fotoalbum met foto's over de bouw van de Koemarktbrug, 1926-1927
Fotoreportage Buitensluis Schiedam, H. Groeneweg, A. Groeneweg-Metselaar en R.W. Poels
Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens). Ter gelegenheid van... Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes, R. Nieuwenhuys
François Haverschmidt. Verzamelde gedichten en handschriften
GELOOF, OPBOUW EN STRIJD, De geschiedenis van de classis Rotterdam, H. ten Boom, G.H. van de Graaf, A.J. Lamping, J.C. Okkema
Geb. Schiedam 2 juni 1889, J. la Roy
Gedachten bij de geschiedenis van een weeshuis, Drs. A. van der Poest Clement
Gedachtenis aan mijne Vrienden te Schiedam. Twaalf preken, Dr. I. Hooykaas
Gedachteniswoord uitgesproken na 25-jarige ambtsbediening in de Grote Kerk te Schiedam, Ds. A. Tap
Gedenkboek Coöperatieve bakkerij en verbruiks-vereeniging 'Door Eendracht Sterker' 1902-1927
Gedenkboek Honderd jaar Rijks Hogere Burgerschool Schiedam
Gedenkboek P. Hoppe
Gedenkboek Tachtig jaar Hogere Burgerschool Schiedam (1869-1949)
Gedenkboek Wilton-Fijenoord, P.J. Bouman
Gedenkboek der feesten te Schiedam t.g.v. 300-jarige gedenkdag van het begin onzer volkswording
Gedenkboek en feestgids bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de RK Middenstandsbond afd. Schiedam, 1908-1958
Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan der afd. Schiedam van de Ned. ver. tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, Ned. Vereniging tot Afschaffing van alcoholhoudende dranken
Gedenkboekje tot de viering van het 25-jarig bestaan der typografen-vereeniging 'Adelphismus', J.J. Soudan
Gedenkboekjes van de Schiedamse toneelvereniging 'Utile Dulci'
Gedenkschrift 25 jaar kinderuitzending tevens programma van 'Utile Dulci' voor een feestvoorstelling t.g.v. dit feit, M. Horn
Gedenkschrift Hulstkamp & Zn. & Mol Likeurstokers - Rotterdam 1775-1925
Gedenkschrift Schiedamse H.B.S.vereniging 'Onder Ons' 1903-1948
Gedenkschrift van J.F. Asma ter vijftigste verjaring van zijne aanvaarding der evangeliebediening
Gedenkschrift van de inwijding van het nieuwe gymnasium te Schiedam, P. van Groningen
Gedenkschrift vijftig jaar Openbare Arbeidsbemiddeling 1902-1952, W. van der Kamp
Gedicht gerigt aan Dr. Jan Kortenhoef Smith, A.N. van Pellecom
Geen ideaalmenschen. De afdeling Schiedam van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (1899-1917), Han van der Horst
Geestdrift, F.W.N. Hugenholtz jr.
Gelegenheidskaartje voor de kermis van 1851 van de sociëteit 'De Vriendschap' te Schiedam
Geloofs-belijdenisse, opentlijk gedaan in de Groote Kerk der stadt Schiedam, den 21 Augustus 1754, F.A. van Achter
Gemeenschapsgedachte, N.N.
Gemeente-bibliotheek en Jeugdbibliotheek
Gemeentebestuur van Schiedam contra P. Korsten en Zonen, N.N.
Gemeentelijk grondbedrijf, M.C. de Groot
Gemeentelijke gids voor Schiedam
Gemeentelijke-controle op de echtheid van de Schiedamsche jenever
Gereformeerde zangvereniging 'Soli Deo Gloria'
Geschiedenis PPR Schiedam, Herman Noordegraaf
Geschiedenis der Schiedamsche Luthersche Gemeente, J.W. Pont
Geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam, A. Maas
Geschiedenis van Schiedam, Drs. G. van der Feijst
Geschiedenis van Schiedam, W. Brouwer
Geschiedenis van de Schiedamsche kamers der Rederijkers, A. Maas
Geschiedenis van de Schiedamse zwembaden, H. Houwen
Geschiedenis van de Singelkerk, C.H. van der Zant
Geschiedenis van den Schiedamschen Almanak. Eene satyre, A.G.H.
Geschiedenis van het Huis te Riviere en van het geslacht Van Mathenesse, A. Maas
Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen, P. van der Esch
Gestadig bouwend
Gezang ter inwijding van het schoolgebouw te Oud- en Nieuw-Mathenesse (1859)
Gezangen bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming te Schiedam
Gezangen bij het huwelijk van Simon Rijnbende en Catharina Helena Schieveen, okt. 1858
Gezangen ter viering van het Paaschfeest, gezongen in de Grote Kerk te Schiedam 19 april 1802, D. van der Reyden Nzn.
Gezangenbundel uitgebracht ter gelegenheid van het huwelijk van A. Rijnbende en A.P. Schieveen, 1857
Gezin van Herman Leyter, A.J. Zoetmulder
Gezondheidscommissie. Verslag van het woningonderzoek in de gemeente Schiedam, 2e ged. wijk III en IV
Gids scholengemeenschap Spieringshoek. (Kursusjaar 1974/'75)
Gids ten dienste van de Ned. Hervormde Gemeente te Schiedam
Gids voor Schiedam 1980
Gids voor het gemeentearchief te Schiedam
Glas op celluloid, Johan Soetens
Glasfabriek 'De Schie'
God in de geschiedenis. Eene voorlezing, Dr. I. Hooykaas
Gouda - Apollo. 100 Jaar kaarslicht 1858-1958
Grondslagen voor het uitbreidingsplan van Schiedam
HAV-bank - Schiedam
Halte Koemarkt
Handleiding bij het klassikaal onderwijs in de afdeling handteekenkunde aan de stadsteekenschool te Schiedam
Handleiding voor de berekening van omzetbelasting in de gedistilleerdbedrijven
Havenarbeid, dragersgilden, vergeten historie, M. van der Velden
Haverschmidt en Penning, A.A. van Rijnbach
Haverschmidt en Schiedam, Herman Noordegraaf
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat. Deel 15, I. Tirion
Heimwee en branding, C. Don
Helpt herstellen de breuken van Gods huis, Ds. C.L. van den Broek
Henri Hartog. Brieven aan Albert Verwey, J. Noordegraaf en A. IJzerman
Henri Hartog. Eene vereerende taak. Kritieken, van een inleiding en aantekeningen voorzien door Jan Noordegraaf en Arie IJzerman, J. Noordegraaf en A. IJzerman
Henri Hartog. Opstellen. Polemiek, kritiek, brieven. Bijeengebracht en van een uitleiding voorzien door J. Noordegraaf, J. Noordegraaf
Herdenkingsrede ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van drukkerij 'De Eendracht', Th. Briedé
Herinneringen aan de Hoofdstraat en omgeving, H. van der Marel-Mak
Herinneringen aan de vroegere Plantagekerk (A-Kerk) te Schiedam omtrent de jaren 1920/1930, J. Goedvolk
Herinneringen aan het 60-jarig bestaan van het Dep. Schiedam der maatschappij Tot nut van 't Algemeen. 30 Nov. 1857, Pieter Sanders
Herinneringen en vermaningen aan degenen die Belijdenis des Geloofs hebben afgelegd
Herkomst en ouderdom van een schilderij van het Huis te Riviere, C. Hoek
Herleefd Verleden. Uit het Schiedamse leven rond 1900, Jan Noordegraaf en Herman Noordegraaf
Hertgrondige uytnoding ... Rethorica, Varckemarcksdag, 28 october 1705
Het 25-jarig bestaan der Alida-bewaarschool en het zilverfeest van mej. A.C. Aenmeij als hoofd der bovengenoemde school. 1864 en 1889
Het 50-jarig bestaan van het Nolet-ziekenhuis (in 1978)
Het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit op de Maze, A.A. Lechner
Het Huis te Poort te Schiedam, N.N.
Het Huis te Riviere Zuid-Holland, J.G.N. Renaud
Het Huis te Riviere, A.J. (Aad) van der Tang
Het Kruisbroedersconvent te Schiedam, A.J. van de Ven
Het Nieuwe Straatnamenboek, Wim Rook
Het Openbaar Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) te Schiedam
Het Prinses Beatrixpark, N.N.
Het Proveniershuis te Schiedam. Vijf eeuwen instelling van weldadigheid, Dr. H. Schmitz
Het Sint-Jacobsgasthuis te Schiedam, R. Meischke
Het Spoor terug
Het Standaart Kerkorgel als het moderne hollandsche standaardorgel
Het Stedelijk Gymnasium Schiedam in de twintigste eeuw, een album amicorum, Bouwien van Kampen-Postma en anderen
Het Sterrebosch jubileert (25 jr.), M.K. Dominicus
Het Weeshuis van Jan en Kaat. Herinneringen aan het Weeshuis der Hervormden, C. Suttorp
Het bed vol doorns, A. Westerman
Het bezoek van Z.M. den Koning op den 31sten July 1846
Het brandersbedrijf te Schiedam in de 17e en 18e eeuw, J. van Riemsdijk
Het dankbare Schiedam in 1845
Het eiland Jan Mayen en de overwintering aldaar van 1633-1634, J. Brander
Het gemeentelijk grondbedrijf, M. van der Vlies
Het gezicht van Schiedam
Het gouden jubilé van de Conferentie van O.L.Vrouwe Allerheiligste Rozenkrans der St.-Vincentiusvereniging te Schiedam
Het graven van de Poldervaart, C. Hoek
Het groot jeneverboek, W. Verstraaten
Het hofje van Belois en zijn stichter, A. Bijl Mz.
Het hofje van Belois, H.A.M. Roelants jr.
Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek weeshuis te Schiedam, 1774-1924, G.A. Meijer o.p.
Het huis te Spieringshoek, C. Hoek
Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, J.P.D. van Banning
Het kruis en de rode vaan. Socialisme en Christendom in Schiedam voor de tweede Wereldoorlog, Herman Noordegraaf
Het levend verleden van Schiedam. Autobiografie van de brandersstad, Gerard Lutke Meyer
Het ligt der waarheid, D. van der Reyden Nzn.
Het nieuwe bouwwerk, ontworpen en ondernomen voor de parochie van O.L.V. Visitatie te Schiedam, getoetst aan enkele regelen der kerkarchitectuur, J.A. Alberdingk Thijm
Het nieuwe kantongerecht te Schiedam, J.C. Overvoorde
Het onbewoonde huis, W. Brouwer
Het openbaar middelbaar onderwijs in de gemeente Schiedam
Het orgel in de basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw van de Rozenkrans te Schiedam, Dr. Ton van Eck
Het oude orgel in de Nieuwe Kapel te Hoorn, J.P.H. van der Knaap en E. van Runt
Het pachten van land in vroeger dagen, A.J. (Aad) van der Tang
Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken, G.H. Kunst
Het schoonmaken der riolen te Schiedam
Het spoorwegvraagstuk voor Rotterdam en omgeving
Het stadhuis
Het verhaal van een vijftigjarige, Drs. G. van der Feijst, Ch.A. Poll en Hans van der Sloot
Het voormalige kasteel Spieringshoek en zijn bewoners, A.A. Lechner
Het weeshuis der Hervormden te Schiedam (1605-1955), Drs. A. van der Poest Clement en J. Ritsema van Eck
Historie en Landschap van Midden-Delfland, M.C.M. van Adrichem, E.J. Bult, C. Hoek, J.W. Moerman en A.J. van der Valk
Historie van het pand Lange Haven 97 te Schiedam
Historiedrama in Schiedam: Het spul van Joncker Fransssen oorloch (1594) in Teeckenrijcke Woorden voor Henk Duits (blz. 19-37), Johan Koppenol
Historische brief van een vriend te Rotterdam aan Sincerus over den waaren toedracht ... apprehenzie van zeekere Schiedammer, binnen Schiedam zijn voorgevallen
Historische kalender 1984, Wim Rook
Historische molenwandeling door Schiedam, zaterdag 17 oktober 1981, J.L.M. Kies
Hoe een industrie door de fiscus 'vermoord' wordt, H. Jansen
Hollandsche picknick in Siam anno 1636, Jeremias van Vliet
Honderd jaar Hermes-D.V.S
Honderd jaar St. Liduinagesticht te Schiedam, C.H. Lambermond
Honderdvijfenzeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij Hulstkamp, 1775 - 1950
Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989
Huisvesting. Voorbeeld van een verordeningsbesluit voor verplichte inwoning, B. Vincent
Hulde aan de Godsdienst. Opgedragen aan de R.C. Gemeente der stad Schiedam bij de aanvang van het jaar 1847, J. Bruineman
Hulde aan de nagedachtenis van den onderwijzer, M. Gouka
Hulde der Roomsch-Katholieke Gemeente te Schiedam aan Joannes van Santen bij gelegenheid van de 25e verjaring zijner priesterlijke bediening
Hulde en afscheid aan Schiedam bij gelegenheid der laatste tooneelrepresentatie, G.J. Roobol
Huysmans en Schiedam
Iets over de Vereeniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij te Schiedam, J.C. Lechner Czn.
Iets over den naamoorsprong van Matenesse, P.J. van Dijk van Mathenesse
Iets voor Schiedam, Semper Idem
Ik mis de duinen, C. Don
In de ban van de tijd. Weerspiegeling der geschiedenis in een persoonlijk leven, H. Roelfsema
In glas verpakt - kunst, kitsch en koopmanschap, Johan Soetens
Informatiegids parochies St. Jacobus en St. Martinus - Schiedam, 1980/1981
Informatieteam Schiedam-Noord. Stadsuitleg Schiedam-Noord
Inleuding van Pallasvreugd, van Rethorika
Inventaris archief Rijks-HBS
Inventaris op de oud archieven der Gemeente Schiedam, 1908, Dr. K. Heeringa
Inventaris van de verschillende Oranjeverenigingen en soortgelijke comité's in Schiedam, J.M.M. Jansen
Inventaris van het Oud-Administratief Archief, Dr. K. Heeringa
Inventaris van het archief van de bedrijfseconomische dienst van de gemeente Schiedam, 1960-1973, J.J. Hoogervorst
Inventaris van het oud-archief der distilleerderij en likeurstokerij "De Graauwe Hengst" van Daniël Visser & Zn. te Schiedam, A.J.H. Rozemond
Inzamelingsacties ten behoeve van de hervormde kerk, 1799-1814
Is annexatie van Schiedam door Rotterdam noodzakelijk?, M. Hijmans
Israelitische Gemeente. Circulaire voor de jaarlijkse collecte
J. Vons (een Schiedamse drukker, 1867)
J.O.P. Ontwerp-rapport d.d. 3 feb. 1975
Jenever en scheepsbouw, F.L. (Frans) Geerdes en P. Nijhof
Jeneverdiefstal in Schiedam. De comissaris kan me nog meer vertellen, W. van Iependaal
Joannes Brugman en het godsdienstig leven onzer voorvaderen in de 15e eeuw, W. Moll
Jong zijn in Schiedam, N. Schelvis
Journaal van een reisje, S.A. Rijnbende
Jubileum-programma ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van het Harmonie-orkest 'St.-Ambrosius', 1893-1948
Jubileumclubblad 1990 Los Bigotes
Jubileumgids 'De Hanze' 1908-1933
Jubileumgids bij het 60-jarig bestaan der afd. Schiedam v.d. Katholieke Arbeiders Beweging
Justificatie van de cours, gehouden by ... Schiedam ... tot bewaringe van de suyvere leere ... 1617
Kalender 1985 met afbeeldingen van Oud-Schiedam
Kalenderdagen waarop de 'soup-bedeeling' (aan de armen) plaatsvond
Kantoren voor P.T.T., Belastingen en Spaarbank te Schiedam, H.A. Maaskant
Kerkelijk Schiedam vóór de Hervorming, G.A. Meijer o.p.
Kerstnachtdienst in de Grote Kerk
Ketels-beroep ... van de Sonnebloem, 12 october 1682
Kindercentra in Schiedam tussen heden en toekomst
Kloosters in de stad; Het Sint Annaconvent te Schiedam, C.H.A.M. van Es
Kon. Zangver. Schiedams Mannenkoor Orpheus. Pamflet over dirigentenontslag
Kon. Zangvereniging Schiedams mannenkoor Orpheus. Feestwijzer 60-jarig bestaan 1866-1926
Korte beschrijving Grote of Sint Janskerk Schiedam
Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam, A. Hemelop
Kroniek der stad Schiedam, Dr. C.R. Vermaas
Kunst op straat. Een beeldenroute door Schiedam, J.E. Bokhoven, P. Schenkelaars en D. van de Vrie
Kunstgrepen. Televisie alsof het gedrukt staat, Pierre Janssen
Laat de Gorzen en Gorzen blijven, Kor Kegel en Nel Maagdenberg
Laterne magique of toverlantaern
Ledenlijsten e.d. van de ver. 'De Vereenigde Distillateurs'
Liduina Basiliek Schiedam, Eric Vercruysse
Liedjes bij kiellegging, stapelloop en vertrek van het schip 'De Stad Schiedam'
Lijk- en troostzang over het spoedig afsterven van den Weleerw. en zeer geleerde heer Jan Joubart de l'Orme, D. van Staveren
Lijkpligt ter nagedachtenisse van den Weleerw. Zeer Gel. Heere Jan Joubart de l'Orme, J. van Egmond
Lijkzang voor den Weledelen Grootachtbaren heere H. van Bulderen
Lofdicht opgedragen aan W.N. Keuchenius, voorzittend schepen van Schiedam, 1 mei 1787, J. van Dijk en T. Woordhouder
Luidklokken en carillon van Schiedam, C. Don en Drs. A. van der Poest Clement
Lykgedagtenis van den Heer Willem Nieupoort, in zijn leven Raad en Vroedschap der Stad Schiedam (...), Joachim Oudaan
Lykreden over het smartelyk afsterven van Johannes Rotteveen, R. Hayens
Lykzang...Guarnerus Soetens, herder en leraar van de Hervormde Gemeente te Schiedam
Maak een stad
Maatschappij 'Oxygenium', zuurstof- en waterstofgasfabriek Schiedam
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst afd. Schiedam
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst afd. Schiedam. Eerste uitvoering in 'Musis Sacrum'
Matenesse en Het Huis te Riviere, C.A. van der Zee
Mededelingen omtrent het beheer der fondsen, herkomstig van het vroeger bestaand hebbende Oude-Mannenhuis
Mehon, S. Buschman
Memorandum over de stedebouwkundige ontwikkeling van Schiedam
Memorie van de provisionele representanten van Holland, Bernard Johan Pielat van Bulderen
Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw, A.Th. van Deursen
Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVII, XVIII en XIX eeuw in en om Rotterdam, J. Verheul Dzn.
Met de stoomtram van Coolsingel Rotterdam naar de Koemarkt Schiedam, R.G. Klomp
Metro-rapport 9 en 9a. 1973, '74
Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden, H.P.H. Jansen
Mij ligt de zee nog nader, C. Don
Mijn ontslag als redacteur der Schiedamsche Courant, A.E. Mendell
Mijne rechtvaardiging tegen mej. Betsy Perk, G. Odé
Missive van een Haagsch Patriot over het voorbeeldig gedrag der steden Dordrecht, Leiden, Schiedam enz
Morele Herbewapening 'Nieuwe geest in Schiedam'
Museummedaille verzamelaars- echtpaar Sanders
Museumnota
Musis, opinieblad over Schiedam en Vlaardingen
Muzijk-vereeniging 'Overeenstemming uit Kunstgevoel'. Feestavond ter viering van het 25-jarig bestaan der vereniging
N.V. Maas en Waterweg. Bemiddeling bij industrie-vestiging te Schiedam e.o
Na 40 jaar, J.J.L. Duyvendak
Na zeventig jaar Ned. Protestantenbond, 1874-1944, J.B. Schouwink
Naamen der Predikanten, welke in de Hervormde Nederduitsche Gemeente te Schiedam het Leeraar-ambt hebben waargenomen
Naamlijst der boeken in de leesbibliotheek van de Departement Schiedam der Maatschappij 'Tot Nut van het Algemeen'
Naamlijst der leden van het stedelijk bestuur en andere collegiën (scholen, genootschappen e.d.)
Naamlijst van boeken naargelaaten door den Heer en Mr. Gualtherus Simon Hulshout, welke verkogt zullen worden binnen de stad Schiedam
Naamlijst van de manschappen van het detachement uit de schutterij der stad Schiedam
Naamlijst van vrienden die H.A.M. Roelants hulde brachten bij zijn 40-jarig uitgeversjubileum (1846-1886)
Naamregister der E.G.A. Heeren van de regeering der stad Schiedam
Naar een Europese N.V.?, Prof.Mr.Dr. P. Sanders
Nadere bepalingen omtrent de accijns op het gedistilleerd
Napoleon, S.H. Vernède
Nationaal Coöperatie Museum Schiedam
Nationaal Gedistilleerdmuseum
Nationaal Jongeren Verbond (NJV)
Ned. Protestantenbond afd. Schiedam. Programma van de uitvoering van de zangvereeniging 'Godsdienstig Gezang' in Musis Sacrum
Ned. Protestantenbond
Nederlandsche Katholieke Metaalbewerkersbond afd. Schiedam
Nederlandse Protestantenbond. Stemmen' 50 jaar (51e jrg., nr.1)
Nederlantsche Republycke, bestaende inde Staten so generale, als particuliere van t' Hertochdom Gelder, int breede beschreven, met alle hare steden, forteressen, vestingen. Geconfereert ende vergeleken met die van de Swytsersche Cantoenen, Jan François le Petit
Neêrlands beroemde personen, J.W. Regt
Nieskruid, der redactie van de Maasbode te Rotterdam aangeboden (...)
Niet van horen zeggen, Bram Uil
Nieuw volledig adresboek der gemeente Schiedam 1887-1888
Nieuwe naspeuringen naar de oudst bekende vertegenwoordigers van het geslacht Kiela (Schiedam), Annemarie Verburg
Nieuwjaarswensen ca. 1950, Koninklijke Drukkerij H.A.M. Roelants
Niks dan last en weegluizen, Henri Hartog
Noorden vóór, C. Don
Nota betreffende hoogbouw-laagbouw te Schiedam
Nota binnenstad/bestemmingsplan
Novene- en gebedenboekje ter eere van Onze Lieve Vrouw van Schiedam
Officieele feestwijzer van de feestelijkheden te Schiedam (30 aug. - 3 sept. 1898) t.g.v. de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina
Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij
Officieele gids der feesten te Schiedam ter gelegenheid van 's Konings jubileum
Officiele catalogus van de tentoonstelling van gas-water-acetyleen
Omzetbelasting
Omzwervingen door Schiedam, H. Kiela
On location: Schiedam, alcohol from Hollandia II
Onderzoek grondwaterstanden en onderzoek huisvesting arbeiders gedurende de 2e helft van de 19e eeuw te Schiedam, M. Paans
Onderzoek naar de oudst bekende vertegenwoordigers van het geslacht Kiela, A. Vremeijer
Onderzoek naar sociale en hygiënische toestanden in het westen des lands, (mei 1945)
Onrust in de S.D.A.P, P. de Bruin
Ontmoeting met een 75-jarige, C. van IJperen
Ontwerp en bericht aangaande financiën aan de kerkmeesteren der Nederduitsche Hervormde Gemeente, C.G. Schoorn
Ontwikkelingswerk Schiedam 1933-1934
Onze accijnswet: Ondergang van de graanstokerij, H. Jansen
Oost in beeld, N.N.
Op de bres voor de werkgelegenheid
Op de gezegende omwending in de Nederlandsche Republiek, C. Batavus
Open brief van administrateuren inzake het Oude Manhuis; Fabri
Opgravingen aan de Molensingel, N.N.
Opkomende arbeidersbeweging in Suriname ... 1931-1933, Ben Scholtens
Opmerkingen ... M. van Erkel ... ontslag gemeenteteekenschool te Schiedam
Oproep tot geldelijke steun voor vrouwen en kinderen van schutters en vrijwilligers
Oproep tot protest tegen de nieuwe regeling tot watergeldinning te Schiedam
Opwekking tot weldadigheid, P. van Roggen
Oranje en Schiedam. Expositie in het Stedelijk Museum
Oranjefeesten 1938
Orde der plegtige feestviering bij de inwijding der Israelietische Synagoge te Schiedam, 7 Adar II 5619/11 maart 1859
Orde van gezangen en gebeden bij gelegenheid der viering van het 25-jarig bestaan der synagoge van de Israelietische Gemeente te Schiedam op zondag 5 Adar 5644/ 2 maart 1884
Orders en wetten voor de eerwaarde classis van Schieland
Ordre der feest- en lijdensstoffen die jaarlijks in de Christelijke Hervormde Gemeente van Schiedam gepredikt worden
Ordre der feest- en passietexten, zoo als dezelve jaarlijks gepredikt worden in de Gemeijnte Jesu Christi te Schiedam
Origineele naamlijst ... burgers der stad Schiedam ... regenten te removeren op verzoek van Daniël Pichot c.s. 1787
Orpheus gedenkklank 1866-1966
Oud Schiedam - Een open boek
Oud-Schiedam, Daan van der Zee
Over Schiedam in de achttiende eeuw, L.C. Suttorp
Over de behoefte aan de oprigting eener technische school in ons midden, vanwege het gezelschap Physica
Over de naam Fijenoord in de naam Wilton-Fijenoord
Over de opkomst van het Schiedamsche korenwijnbrandersbedrijf, P.J. Dobbelaar
Over enkele zestiende-eeuwse kaarten van de Schie, A.H. Huussen jr.
Over het hooge belang van de kennis der natuur voor elken mensch, A. Maas
Overvloed en onbehagen, Simon Schama
P. Paaltjens (F. Haverschmidt). Nagelaten snikken, H. van Straten
P. van Gent's distilleerderij N.V
Pamflet van het Actie-comité tegen weekmarkt in de Rembrandtlaan
Parochiegids v.d. parochie St. Jan de Doper (Mgr. Nolenslaan)
Parochiekerk H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans (Singelkerk), N.N.
Pastorale brief bij gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de geboorte van Lidwina van Schiedam, A.J. Simonis
Plan om een vernieuwd carillon aan te bieden aan de stad Schiedam t.g.v. het 675-jarig bestaan dezer stad
Plan van Uitbreiding in Hoofdzaak der gemeente Schiedam
Plattegronden van de stad Schiedam, J. Keuning
Polderenburg, M.C.P. Scholte
Polemiek met Pierre Jansen, L.R.J. Ridder van Rappard
Predikbeurtenlijst voor de Grote Kerk, Gasthuiskerk en Lutherse Gemeente te Schiedam, 1782-1861
Prijscouranten van de Hollandsche Wijnhandel Maatschappij N.V. te Schiedam
Prijscouranten, reclame etc. van Daniël Visser & Zn
Proeve der Schiedamsche vrijcorperiste heldedaden, onder de zinspreuk: Voor Oranje en de Vrijheid, J. Regtuit
Programma 50-jarig bestaan Stedelijke Gymnasium
Programma der 30e Algemene vergadering van de Nederlandsche Brood-, Koek- en Banketbakkersbond
Programma der lessen aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Schiedam
Programma en tekstboekje van de uitvoering op 14 februari 1931 van de Damesgymnastiekvereeniging 'Hygiëa'
Programma ter gelegenheid van de onthulling van de Koningin Emma-bank
Programma van de feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van het Schiedamsche gymnasium en het 25-jarig bestaan van den S.G.B., 1879-1904-1929
Programma van de feestvergadering van de RK Middenstandsbond 'De Hanze' afd. Schiedam
Programma van de viering van het 30-jarig bestaan van het Schiedams Stedelijk Muziekkorps, 1907-1937
Programma van den jubileum-marsch door de burgerwacht van Schiedam
Programma voor de tentoonstelling van rundvee, schapen, varkens en pluimgedierte
Programma voor den feestavond ter gelegenheid van het een-jarig bestaan van het Schiedamsch Politie-Muziekgezelschap
Programmaboekje van de gymnatiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK)
Prospectus Octave Deconinck. Tentoonstelling van tekeningen en aquarellen in het Stedelijke Museum Schiedam, Cees van der Geer
Prospectus van de stadsgeschiedenis door Arend Vinck, Mr. Arent Vinck
Publieke verkooping 1e Rott. Cartonnagefabriek aan de Boterstraat, 15 sept. 1920, G.T. Bom
RK Toneelbond 'Alberdingk Thym'. Feestwijzer komische voordrachten en duetten
Rapport Bejaarden in Schiedam, E.J.T.
Rapport Centrale Antenne Inrichting
Rapport betreffende de secretarie van Schiedam
Rapport betreffende plannen voor de binnenstad, E.J.T.
Rapport gebruik Gasthuiskerk (Waalse kerk), Dr. C.R. Vermaas
Rapport inzake de opbouw van de stedebouwkundige dienst van Schiedam
Rapport inzake het vraagstuk van de uitbreiding van het gemeentelijk ziekenhuis te Schiedam
Rapport inzake organisatie personeelsfunctie in het gemeentelijk apparaat van Schiedam
Rapport inzake organisatie registratuur- en archiefwerkzaamheden bij de secretarie der gemeente Schiedam
Rapport inzake organisatie van de dienst gemeentewerken van Schiedam
Rapport inzake organisatie van de dienst van bouw- en woningtoezicht van Schiedam
Rapport inzake organisatie van het Bureau Huisvesting te Schiedam
Rapport inzake personeelsbezetting bij gemeentewerken en de dienst bouw- en woningtoezicht van Schiedam
Rapport inzake school- en ontwikkelingsbioscoop te Schiedam
Rapport sociale structuur en bezoldiging van het personeel der gemeente Schiedam, J.H. Diederich
Rapport van de gequalificeerde burgers der stad Schiedam
Rapport van een participatie-project Schiedam: Woudhoek-Spaland
Rapport werkgroep binnenstad VVD Schiedam
Rapporten en nota's betreffende het jeugdonderzoek Schiedam
Rechtsbronnen der stad Schiedam, Dr. K. Heeringa
Reiskaart van 's-Hertogenbosch naar Schiedam per stoomboot
Relaas der revolutie binnen de stad Schiedam op Dinsdag den 20 Jan. 1795
Rijk en Gemeente, vermindering uitkeeringen gemeentefonds en bijdrage werkloosheidslasten
Rollend Gemeentereinigingsmaterieel, Arij Jordaans
Romeinse vondsten in de Hargpolder te Schiedam, S. Henderickx
Rond van der Schouw, A. Groeneweg-Metselaar
Rooster der lessen aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Schiedam
Rooster der lessen aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Schiedam
Roovers in Schiedam, De verstilde Brandersstad, dl. 1, Paul Meurs
Roovers in Schiedam, deel 2: De modernisering van de binnenstad, Paul Meurs
Rotterdamse heldendaden: Jonker Fransenoorlog, Kornelis van Alkemade
Ruïne van het Huis te Rivier, C.P.E. Robidé van der Aa
SVV 90 jaar - Van Gorzen tot Harga, Kees Opijnen
Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899 - 1999, Joost Dankers en Jos van der Linden
Samenspraak tussen Piet en Klaas over het dagelijksche nieuws
Sanglors et sourirs, poésies de Piet Paaltjens, F.L.A. Jagher
Schaduwen over Schiedam, dl.1, Bas van Bochove, S.Ph. (Ser) Louis en Herman Noordegraaf
Schaduwen over Schiedam, dl.2, S.Ph. (Ser) Louis, Bas van Bochove en Herman Noordegraaf
Schiedam 700 jaar
Schiedam 700. (1275-1975)
Schiedam (in de 17e eeuw), Christaan Huygens
Schiedam Havenboek, Hans van der Sloot
Schiedam als havenplaats/Schiedam as seaport town
Schiedam bouwt op jeneververleden. Een wandeling door de tijd, Nathalie Lans
Schiedam circa 60 jaren geleden, J. Goedvolk
Schiedam en Schiedammers in de dagen van De Ruyter, Dr. K. Heeringa
Schiedam en de Patriotten in de jaren 1780 - 1790, H.A.M. Roelants jr.
Schiedam en de pest, Dr. H. Schmitz
Schiedam hoe het werkt en leeft, Drs. A. van der Poest Clement
Schiedam in 1813, N.J.M. Dresch
Schiedam in de Franse tijd. Bestudering van een stad vanuit demografisch, sociaal en economisch oogpunt, H.T. Siraa
Schiedam in de patriottentijd, Dr. K. Heeringa
Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Dr. H. Schmitz
Schiedam in feesttooi
Schiedam in oude ansichten, Drs. G. van der Feijst
Schiedam in prent, F.M. Beukers
Schiedam kwartet(spel)
Schiedam nog pas gisteren, M.P. Zuijdgeest
Schiedam nu, Hans van der Sloot
Schiedam op schaal, A. Gordijn
Schiedam rond de eeuwwisseling, Hans van der Sloot
Schiedam torent uit boven molenverleden. Een wandeling en fietstocht door de tijd, Nathalie Lans
Schiedam tussen oude en nieuwe religie, L.R.A. de Jong o.p.
Schiedam van boven bekeken 1922-1971, A. Gordijn
Schiedam verleden tijd, Hans van der Sloot
Schiedam, Eer je stadsgeschiedenis, H. van Alderwerelt
Schiedam, Huis te Riviere en Sterrenburg
Schiedam, bakermat van de 'Chemische', W. Postma
Schiedam, de geschiedenis van onze stad, H. Nijhoff-van Alderwerelt
Schiedam, met foto's van Jan van der Ploeg en Lambrecht de Waard, Carel van der Velden, Jan van der Ploeg en Lambrecht de Waard
Schiedam, R.J. Bakker en L. van Ollefen
Schiedam
Schiedam. Een historisch-archeologisch onderzoek, C. Hoek
Schiedam. Stad met een gouden randje, C.D. Laros
Schiedams 'zeer, goede, oude' leger viert diamanten korpsjubileum, J.J. Stuivenberg
Schiedams Mannenkoor 'Orpheus'. Diverse feestwijzers en programma's van uitvoeringen
Schiedams Mannenkoor 'Orpheus'. Feestwijzer voor den nationalen zangwedstrijd 1866-1901
Schiedams Mannenkoor. Feestwijzer voor het muziekfeest ter viering van het 25-jarig bestaan, 1866-1891
Schiedams Rood-Roosjens spel van David ende Goliath
Schiedams Straatleven, H. Kiela
Schiedams mannenkoor 'Orpheus'. Feestwijzer 40-jarig bestaan 1866-1906
Schiedams mannenkoor 'Orpheus'. Tekst van de uit te voeren zangstukken in 'Musis Sacrum'
Schiedams molenkwartet weer compleet, L. van Lambalgen
Schiedamsche Kunstvereeniging
Schiedamsche Kunstvereniging. Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen van kunstnijverheid en fraaie vrouwelijke handwerken
Schiedamsche Processie naar O.L.Vrouwe ter Nood te Heiloo
Schiedamsche gedenkstukken betreffende de jaaren 1780 tot 1790 (met losliggend aanhangsel)
Schiedamsche kunstsmederij
Schiedamse Brandweerlieden Vereniging
Schiedamse Gemeenschap, Herinneringen aan Schiedam
Schiedamse Gymnasiasten Bond (S.G.B.) 'Kpathp' 1904-1964
Schiedamse Oranjevereniging. Jubileumgids - 50-jarig regeerings-jubileum van Koningin Wilhelmina 1898-1948
Schiedamse Politie Sport Vereniging 1920 - 1950
Schiedamse monumenten, Bas van Bochove
Schiedamse regenten 1710-1740, S.W.R. Strelczyk
Schiedamse schilders in de Gouden Eeuw, J.E. Bokhoven en J.M.M. Jansen
Schip en werf, A. Teenstra
Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II, R. Reinsma
Send-brief der Remonstrantscher leeraren aen de E. Synode tot Schiedam
Sint Jacobus tussen de bomen
Sint Willibrordusstichting 100 jaar, meer dan een eeuw katholiek onderwijs in Schiedam 1889-1989, R.W. Poels en anderen
Slingerend door Schiedam, Een wandeling langs architectuur, jenevergeschiedenis en cultureel erfgoed, N.N.
Sluit U aan
Snikken en grimlachjes, Ds. F. Haverschmidt
Snikken en grimlachjes. Familie en kennissen
Sociaal-culturele en recreatieve voorzieningen in de binnenstad van Schiedam, S.F. Griffioen
Sociografische facetonderzoeking der gemeente Schiedam, J.H. Diederich
Sociëteit 'Koppelstok'. Viering van de eerste verjaardag
Sociëteit 'Nut en Voorzorg'
Souvenir Schiedam
Spaans benauwd. Strijdende Geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied 1568-1575, A. Brouwer en I. Vellekoop
Spaarbank te Schiedam 1820-1920, J.N. Welcker
Spannende dagen - Gedenkstukken betreffende de jaren 1780-1790, mr. J.M. Fuchs
Spieringshoek, Kornelis van Alkemade en P. van der Schelling
Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland, J.R.W. Sinninghe
Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841/1938, H. Romers
Sporen van Schiedammers van overal en nergens, Hans van der Boom
St. Jansklokken
Staat en Aardrijkskundige Beschrijving etc, N.G. van Kampen
Stads-, respectievelijk Gemeentebestuur van Schiedam
Stadsverhaal, S. Buschman
Stadsvernieuwing Schiedam
Staken en Stempelen, werken en werkloosheid in Schiedam 1890-1940, Henk Slechte
Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998, Ir. C. Douma
Statuten brandersbond
Statuten
Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving, Drs. A. van der Poest Clement
Stedelijke logementen (in Den Haag), J.R.W. Sinninghe
Steek af naar de diepte (Luc. 4,5), Ds. F. Haverschmidt
Stichting 'Het Gedistilleerd Bureau'. Hoe staat het Nederlandse volk tegenover de voorgenomen verhoging van de gedistilleerdaccijns?
Stichting De Schiedamse Molens
Stratenlijst der gemeente Schiedam
Stratenlijst en gids voor Schiedam, A.R. Malkus
Structuur en toekomstige behoefte aan woningen te Schiedam, J.H. Diederich
Structuur van de bevolking der gemeente Schiedam nu en in de toekomst, J.H. Diederich
Structuurplan Schiedam, R.H. Fledderus (1910-1970)
Structuurplan gemeente Schiedam
Studie ontwikkeling binnenstad Schiedam
Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw, P. van den Bosch
Symphonie-vereeniging Schiedam
Tableaus met zang en declamatie bij het 25-jarig bestaan van de afd. Schiedam der S.D.A.P, P. de Bruin
Tarief van interesten op de Bank van Leening te Schiedam, op den 1e April 1849
Tarieven over diverse belastingen in 1933-1934, J.N. F.
Tegeltableau van Schiedam, B. van 't Hoff
Tehuis voor Halfweezen van de Ned. Hervormde Gemeente te Schiedam
Teksten op enige oude grafstenen der Rooms-Katholieke begraafplaats te Schiedam, A.J. (Aad) van der Tang
Ter gelegenheid der zoo plechtige als vriendelijke inwijding van de sociteit onder de zinspreuk RESTAURATA LIBERTAS binnen de stad Schiedam op den 6e van de Slachtmaand 1786 (gedicht), C.J. Swalmius
Ter herinnering aan de feestviering van het 25-jarig bestaan der HBS Schiedam (1869-1894)
Ter herinnering aan de opening van het gebouw van de bond van distillateurs en likeurstokers in Nederland op dinsdag 22 april 1919
Testament van Maritjen Leenaertsdr., weduwe van Lambrecht Arientz. Borselaer in Schiedam
The World's Dumping Ground. 's Werelds Delf, H. Jansen
Tien jaar werken aan een toekomst voor het verleden
Toen was Kethel nog een dorp. Herinneringen van een boerenzoon, Arie Bijl
Toespraak aan de gemeente van Schiedam, F. van Gogh
Toespraak t.g.v. der feestelijke viering van het 100-jarig bestaan van het dep. Schiedam der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, A.A. Beekman
Toespraken, liederen en verslag bij jubilea en overlijden van G. Verboon, in leven leraar aan de stads-armenschool te Schiedam
Toneel ofte beschrijvinge der steden van Hollandt, Marcus Zuerius Boxhorn
Tuindorp Kethel Schiedam: noddy, noddier, noddiest, Piet Rook
Tussen dag en dauw, S. Buschman
Twee eeuwen Schiedams Carillon
Twee eeuwen molen De Vrijheid. Van brandersmolen tot bakkersmolen, J.T.M. Gunneweg, J.L.M. Kies en B.P. Koster
Twee stellingen betreffende de inrigting eener openbare school voor meisjes te Schiedam
Twee stukjes voorgedragen door Ds. F.Haverschmidt. t.g.v. het 95-jarig bestaan van het dep. Schiedam der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen, Ds. F. Haverschmidt
Twee vrienden op een havenhoofd, C. Don en J. van IJperen
Uit Jan van Riebeeck's dagverhaal, L. Knappert
Uit Voorbije Tijden, D. Rook
Uit de geschiedenis van Schiedam, Dr. K. Heeringa
Uit de geschiedenis van de gemeentelijke Bank van Lening, Staten van beleningen over de jaren 1868-1872, B. Kedde
Uit de historie van de Latijnse school en het Gymnasium te Schiedam, Drs. A. van der Poest Clement
Uit het epos der 3000 Nederlandse Zouaven, Broeder Christofoor
Uit het notitieboek van de Schiedamse grafmakers in de 17e en 18e eeuw, A. Bijl Mz.
Uit het verleden van Schiedam, Drs. A. van der Poest Clement
Uit in Schiedam. Seizoen '87/'88, Ingrid Reinders en Clara Stroman
Uitgaven gemeentearchief Schiedam
Uittreksel rechterlijk archief Kethel en Spaland, P.W. Paludanus
Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken, drs. Marianne Addink-Samplonius
VVV Schiedam en Stichting de Schiedamse Molens. De Molens van Schiedam
Vademecum v.d. parochie St. Jan de Doper
Van Enkelvoud naar Meervoud, S.J. (Siem) Rosman
Van Roomsche Armhuys tot internaat De Uitkijk, J.C. Senteur
Van Schie, Dam en Schiedam
Van Schie, Dam en Schiedam. Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatie-aanduidingen, Wim Rook
Van Weeshuis tot Lindenhof, H.G. Langerhorst
Van branderij tot booreiland, 1777-1977, Ir. B. Wilton jr.
Van buitenplaats tot kerk
Van de Schelde tot de Weichsel, Nederduitsche dialecten, J. Winkler
Van de hak op de tak, Rien Poortvliet
Van groei tot bloei. 60 Jaar Coöp. 'D.E.S.' 1962, A. Bakker
Van herenhuis tot rusthuis en de weg terug, 50 jaar Hervormd Rusthuis in Schiedam 1931-1980, J.D.W. Taat
Van herenhuis tot rusthuis en de weg terug. 50 Jaar Hervormd Rusthuis in Schiedam, 1931-1980, J.D.W. Taat
Van merkwaardige historiën in en om Vlaardingen, A. Bijl Mz.
Van onder de andijvie, B. Vincent
Van spoken en heksen in en om Vlaardingen, A. Bijl Mz.
Van telefoonpaal tot mijlpaal, W. Kuipers en C. Pluijm
Van vleermuis tot TL-buis, 18571957
Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren, Dr. I. van der Vlis
Veertig jaar verzamelen in het Stedelijk Museum Schiedam 1945-1985, J.E. Bokhoven, Drs. G. van der Feijst en J. Paalman
Vennootschap onder de firma Van Vrijland, Van der Hoogen & Co., gevestigd te Schiedam
Vennootschap onder de firma van Bussmann, Legner & Co., gevestigd te Schiedam
Verbrande erven, E. Mandeau
Vereeniging 'Paulus', afd. zangschool
Vereeniging 'Schiedam Vooruit'. Propaganda- en reclamegeschrift
Vereniging De Princevlag (afd. Schiedam). Oranje-avond t.g.v. den verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard
Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Schiedam 75 jaar (1884-1959), F. Bovenberg
Verenigingsinformatie, 19.. - editie Schiedam
Vergeten... nooit!, Mr. F.L.J. van Haaren
Vergistingsduur en stikstofwerking van Schiedammer stadsvuilcompost, F.C. Gerretsen, C.J. Kolenbrander en Th.P. Melman
Verheugd, van zorg ontslagen
Veritas. Een woord n.a.v. 'Een ernstig woord aan de Hervormde Gemeente te Schiedam'
Verjaardagskalender met afbeeldingen van Oud Schiedam,
Verklaring betreffende onteigening ten behoeve van het uitbreiden van het stationsemplacement te Schiedam
Verordeningen van het productschap voor gedistilleerde dranken
Verpligtingen van de leden der dienstdoende schutterij te Schiedam, overeenkomstig de wet op de schutterijen van 11 april 1827, H. Hoppe
Verschillende geschriften aan de gemeenteraad van Schiedam n.a.v. de vraag 'moet het Gymnasium worden opgeheven?, M. Horn
Verslag der commissie ... nopens den toestand van het water in de grachten te Schiedam
Verslag van de commissie tot het instellen van onderzoek naar een doeltreffende uitvoering van de vleeskeuringswet (Stbl. 1919, no. 524) in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen
Verslag van verschillende activiteiten op de Prins Bernhard- en kleuterschool
Vervolg van het rapport in de zaak van Schiedam
Verzoekschrift van de brandersbond Schiedam aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake directe bescherming van melasse spiritus
Vestiging in 1893 te Schiedam van de Nederlandsche Patent en Kristal Sodafabriek 'Dury en Hammes' (sedert 1968 'Natronchemie')
Vier gedichtjes van 'onzen voormaligen stadsgenoot' Wouter de Kroes (1800-1830), Dr. Van Vloten
Vijf en zeventig-jarig bestaan der Gemeente-Gasfabriek te Schiedam 1857-1932, J. v.d. Graaf
Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noord-Nederlandse steden, J.H. Keuskamp
Vlaardingen en Schiedam: water en vuur, M. den Admirant
Vondst grafzerk eerste priestergraf RK kerkhof Kethel, H. Groeneveld
Voordracht annexatie Rotterdam-Schiedam, M. Hijmans
Voorstel tot behoud en restauratie van 'Buitenhofje van Belois'. Een studie van de werkgroep historische bebouwing, H. Groeneweg, A. Groeneweg-Metselaar, W.A. Hage, J.M.M. Jansen, J.F.H. Roovers en M.G.P. Treijtel
Voorstel tot het behoud en herstel van de panden Hoofdstraat 217 t/m 221, W.A. Hage en M.G.P. Treijtel
Voorstel tot verbetering van de kommunicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking van Schiedam
Voorwaarden en bepalingen betreffende de uitbreiding van de stad Schiedam aan de zijde van het WestFrankeland
Voorwaarden waarop door Burgemeester en Wethouders van Schiedam ... bij inschrijving zullen worden verpacht eenige standplaatsen ... kermis in de maand juli 1902/1903
Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad
Vraagbaak voor Schiedam
Vrijmetselarij - Aanspraak in de Grote Loge - Den Haag, 13 nov. 1784
Vroedschapsbenoeming in 1787 door Willem V
W. Hasekamp & Co. Schiedam, M. Stavenga
Waar is het wenschelijk dat de Hoogere Burgerschool te Schiedam gebouwd worde?
Want in de golven, C. Don
Wat er groeit en bloei op de 'Polyantha'. Wegwijzer over de volkgrondsbloemen en plantententoonstelling, A. Geurtsen
Wat hebt gij gedaan?, Ds. F. Haverschmidt
Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland, Daan van der Zee
Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van regeering en politieke partijen, F.M. Beukers Sr
Wat zal langer duren: het water of het vuur? Industriële vergelijking tussen de steden Vlaardingen en Schiedam, P.J. Kikkert
Wat zit er achter? Program van de Partij van de Vrijheid
Wed. J. Florijn & Co. Distilleerderij en likeurstokerij
Weerzien met Kethel, Louw Jongste
Weerzien met Oud-Schiedam. Schiedam in oude foto's tussen 1898 en 1930, H. Kiela
Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut, Dr. I. van der Vlis en Thijs Rinsema
Weet u iets van Schiedam? Voelt u iets voor Schiedam?, N.N.
Wegwijs in 'n oud Nederlands bedrijf: de distilleerderij, Hans van der Sloot
Wegwijzer 1938-1939
Wegwijzer voor inwoners van Rotterdam, Schiedam, Delft e.o. naar de omstreken van Haarlem
Welzijnsrapport
Werken aan het casco van de stad. Schiedam 1971-1996
Wetenswaardigheden over Jenever
Wethoudende nadere bepalingen omtrent den accijns en bepalingen omtrent het invoerregt op het gedistilleerd
Wij hebben vleugels, Adriaan van der Veen
Wijkindeling van de gemeente Schiedam voor den dienst der politie
Willem Troostkalender, F.M. Beukers
Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's machinefabriek en scheepswerf, M.J. Brusse
Wilton-Fijenoord, Hans van der Sloot
Wit-Gele Kruis Schiedam, 1928-1950
Woningbouw binnenstad
Woningmarktonderzoek 1973, N.N.
Zakkendragershuisje, Drs. G. van der Feijst
Zang des tijds, J. Lechner
Zangboek ten gebruike op de Lagere School te Schiedam
Zangen bij gelegenheid der feestviering van het vijftig-jarig bestaan der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen
Zangfeest
Zangvereeniging 'Euterpe'
Zangvereeniging 'Euterpe'
Zangvereeniging 'Euterpe'
Zangvereeniging 'Gemengd Koor'
Zangvereniging 'Gemengd Koor'
Ze deden hun best. 100 Jaar Stedelijk Gymnasium Schiedam 1879-1979
Zeegenwensch aan den Eerwaarden Dirk van Beek, beroepen tot leeraar der Doopsgezinden te Schiedam 9 mey 1723, J. Deknatel
Zevenhonderd jaar Sint Jacobs-Gasthuis, J.M.M. Jansen
Ziekenhuis stroomopwaarts, Anne Jongstra en Ellen Boonstra-de Jong
Zo was Schiedam, Hans van der Sloot
Zoekt een ster niet te ver, M. de Meijer-van der Waarden
Zwart Schiedam. Hoe wij werken. Hoe wij leven, P. de Bruin
n.v. W.A. Hoek's machine- en zuurstoffabriek 1907-1932, C. Hoek
40 Yil/jaar in Schiedam - van Turkse gastarbeider tot stadgenoot,
60 Jaren Katholieke Arbeidersbeweging afd. Schiedam, 1892-1952, A.W. van der Sluijs
75 Jaar autobussen in Rotterdam, M. Wallast
75-jarig bestaan Christelijke Jongemannen Vereeniging (C.J.V.) Schiedam 1886-1961
100 Jaar Jacobuskerk, 1000 jaar parochieleven in Kethel, R.W. Poels en anderen
100 Jaar Spoor Schiedam-Vlaardingen-Maassluis, N.N.
125 Jaar spoorwegen in Nederland
135 Miljoen kubieke meter zuurstof in een halve eeuw, R.M. de Vries
150 Jaar Henkes. Enkele aspecten van anderhalve eeuw gedistilleerd-industrie in Delfshaven en omgeving
400 Jaar Stadstimmerwerf - van fabriekmeester tot direkteur Gemeentewerken
400 Jaar predikantsplaats Kethel en Spaland, F.M. Verheijen
400 Jaar stadstimmerwerf. Van fabriekmeester tot directeur Gemeentewerken, Drs. G. van der Feijst, M.P. Kloosterman en G. van der Poel
400-Jarige herdenking van de Hervorming in de afdeling Schiedam van den Nederlandse Protestantenbond, 1517-1917
700-Jarig bestaan in 1975
1300 Woensdagen, B. Vincent
1927 - 2002, 75 jaar boegbeeld van de Gorzen. Een korte geschiedenis van de Heilig Hartkerk in Schiedam
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie