logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Gemeentearchief Schiedam

Auteur(s)
OmschrijvingGemeentearchief Schiedam
ToelichtingArchiefstukken en publicaties.
Jaar publicatie-
SoortMap
(Algemene) politie-verordeningen voor Schiedam. 1846 ... 1866
Algemeen register van placaten, ordonnantien, keuren, instructiën enz. betreffende het bestuur der gemeente Schiedam 1597-1861. Schiedam, 1863
Algemeen reglement voor de beurtschippers van en op de stad Vlissingen varende. Algemene wachtlijst voor de beurtschippers. Vlissingen 21 juni 1828
Algemeene bepaalingen op welke de ordonnantie voor de gewapende burgermagt of schutterij binnen de stad Schiedam zal worden gebaseerd. 17 Jan. 1806
Algemeene bepalingen betreffende de opname en het verblijf van personen in het Blaauw- of verbeterhuis. 13 Okt. 1843
Algemeene bepalingen voor korenmeters, kolenmeters en -wegers, bierwerke en turftonsters binnen de stad Schiedam. 30 Maart 1830
Algemeene voorwaarden behoorende bij de bestekken voor de verschillende werken en leveranciën aanbesteed wordende ten behoeve van de stad Schiedam. 9 April 1847
Algemene verordening op de invordering der plaatselijke belastingen op ..?.. verbruik binnen de gemeente Schiedam. 10 Dec. 1856
Alphabetische naamlijst der aangeslagenen in de directe belasting naar het inkomen
Alteratie en ampliatie (op de) ordonnantie voor de plaatselijke gewapende burger-magt der stad Schiedam. 13 Nov. 1806
Alteratie en ampliatie der instructie voor den commissaris over het veer van de stad Schiedam op Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Delft. 16 Juli 1836
Alteratie van art. 2 der keur van 30 nov. 1816 betreffende het beladen van molenwagens. Schiedam, 11 mei 1833
Ampliatie der ordonnantie op het veer van Schiedam op Groningen en het Groningerland van den 13 Nov. 1806
Ampliatie van de instructie voor de waagmeester of collecteur van het recht van de Waag binnen de stad Schiedam van 9 juni 1657 en 27 juni 1771. 3 April 1783
Ampliaties en alteraties op de gildebrief van het St.-Anthony of arbeidersgilde binnen de stad Schiedam. 18 April 1789 en 24 december 1790
Bepalingen waarnaar aan de openbare middelbare scholen te Schiedam leerlingen toegelaten en tot hoogere klassen bevorderd zullen worden. 23 Jan. 1869
Besluit tot de invoering eener heffing van marktgelden op de veemarkt binnen de gemeente Schiedam. 21 Okt. 1868
Bestek en voorwaarden betreffende verbetering en aanleg van een weg, loopende vanaf het zoogenaamd 'Huis te Rivier' langs de polderwatering over de kade van de Oostabtpolder. 26 Augustus 1895
Bladen uit het oudste keurboek en het stadboek van Schiedam, Dr. K. Heeringa
Collectie Abma
Concept-verordening betreffende de vaste commissie inzake het plan tot uitbreiding der stad aan de westzijde. Schiedam, 1860
Contract en reglement voor het tweede rot van het Groene Vaandel wegens het ter aarde dragen van overledenen. 28 Juli 1769
De Schiedamse familie Jansen, L.A. Abma
Een eeuw Dominicanessen te Schiedam,1846-1946, L.A. Abma
Elucidatie en interpretatie van het 63 articul van de ordonnantie op het stuk van de burgerwagt binnen de stad Schiedam. Gearr. 18, gepubl. 25 maart 1752
Extract uit de resolutien van de heeren schout, burgemeesteren en schepenen der stad Schiedam. 8 Januari 1784
Geschiedenis van de Schiedamse familie Nolet, L.A. Abma
Havengeld te heffen binnen de gemeente Schiedam. 9 Feb. 1857
Havenreglement voor de stad Schiedam, 9 April 1841
Huishoudelijk reglement voor de kolenwegers binnen de stad Schiedam. 30 Maart 1830
Huishoudelijk reglement voor de korenmeters binnen de stad Schiedam. 3 Maart 1830
Huishoudelijk reglement voor de meters van steenkolen binnen de stad Schiedam. 30 Maart 1830
Huishoudelijk reglement voor de openbare middelbare scholen te Schiedam. 15/16 Dec. 1868
Huishoudelijk reglement voor de openbare school voor voortgezet, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te Schiedam. 25 Juli 1861
Huishoudelijk reglement voor de plaatselijke schoolcommisie te Schiedam. 6 Juli 1863
Huishoudelijk reglement voor de plaatselijke schoolcommissie te Schiedam. 29 Maart 1858
Huishoudelijk reglement voor de werklieden van de kraan. 11 Maart 1829
Huishoudelijk reglement voor den kerkeraad der Hervormde Gemeente te Schiedam, ingevoerd in het jaar 1831
Huishoudelijk schoolreglement voor de Openbare Burgerscholen te Schiedam. 28 Dec. 1860
Huishoudelijk schoolreglement voor de Openbare Tusschen- en Armenscholen te Schiedam. 1 Mei 1861
Instructie en bepalingen regelende de werkzaamheden der commissie van fabricagie binnen de stad Schiedam. 1838 en 1852
Instructie en ordonnantie voor 't college van vreedemakers binnen de stad Schiedam. 10 Dec. 1795
Instructie voor de Binnen-Regenten van het Diaconie-Huis der Ned. Herv. Gemeente te Schiedam
Instructie voor de brug- en sluiswachten en agenten van politie te Schiedam. 1 Mei 1869
Instructie voor de burgerlijke nachtwacht binnen de stad Schiedam. 10 Oktober 1827
Instructie voor de commiesen der stedelijke middelen te Schiedam. 8 April 1830
Instructie voor de commissarissen van de banslooten binnen de stad Schiedam. 17 Feb./1 mei 1797
Instructie voor de geneesheren belast met de behandeling der armen in de gemeente Schiedam. 4 April 1855 en 22 sept. 1858
Instructie voor de havenloodsen te Schiedam. 27 April 1861
Instructie voor de plaatselijke schoolcommissie te Schiedam. 15 Januari 1858
Instructie voor den Gemeente-architect te Schiedam. 26 Aug. 1853 en 27 juli 1859
Instructie voor den Ontvanger der gemeente Schiedam. 27 Juni 1865 nr. 421 en 19 Maart 1852 nr. 300
Instructie voor den besteller op het Amsterdamsche veer binnen de stad Schiedam. 28 Nov. 1805
Instructie voor den boekhouder der Stedelijke Gazfabriek te Schiedam. 28 Feb. 1868
Instructie voor den commissaris der binnenveren. 30 Mei 1865
Instructie voor den commissaris der havenloodsen te Schiedam. 27 April 1861
Instructie voor den commissaris over de veeren van Schiedam op Thiel, Dordrecht, Bergen op Zoom, Middelburg, Zierikzee, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, 's-Hertogenbosch, Gorinchem en Woudrichem. 6 Feb. 1806
Instructie voor den commissaris over het Amsterdamsche-veer binnen de stad Schiedam. 6 Maart 1802
Instructie voor den commissaris over het Delftsche en Haagsche veer binnen de stad Schiedam. 5 Sept. 1805
Instructie voor den commissaris over het Rotterdamse-veer binnen de stad Schiedam. 20 Mei 1803
Instructie voor den directeur der Stedelijke Gazfabriek te Schiedam. 28 Jan. 1868
Instructie voor den directeur en de leeraars der openbare middelbare scholen te Schiedam. 23 Jan. 1869
Instructie voor den geneesheer van het ziekenhuis der gemeente Schiedam. 22 Sept. 1858
Instructie voor den heelmeester van het ziekenhuis tevens belast met de behandeling der armen in de gemeente Schiedam. 4 April 1855 en 2 Sept. 1858
Instructie voor den hoofdonderwijzer, directeur voor de leer- en vormschool te Schiedam. 22 Mei 1860
Instructie voor den opzigter over de Gemeentewerken te Schiedam. 27 Juli 1859
Instructie voor den secretaris der gemeente Schiedam. 24 Dec. 1851
Instructie voor den sluiswachter en de adsistent sluiswachter aan de buitensluis te Schiedam. 5 Jan. 1861
Instructies m.b.t. het vrij entrepot te Schiedam. Maart 1851
Instructies voor de aanstekers, volders (en hun commissaris) van de lampen in de stadslantarens binnen de stad Schiedam. 29 Juli 1783
Interimrapport Openbaar Lichaam Rijnmond betreffende voorzieningen voor voortgezet buitengewoon onderwijs in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Kennisgeving aangaande bepalingen van verkochte granen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken dezer stad
Kennisgeving betr. het opgeven van woonplaats- veranderingen enz. bij het Wijk- en Bevolkings-Bureau
Kennisgeving betr. het stellen van kagchel pijpen op zolders in branderijen. 21 Sept. 1833
Kennisgeving betreffende afschaffing van de plaatselijke belasting op granen en meel, en die op het geslacht en en gedistilleerd. 1 Mei 1866
Kennisgeving betreffende groentenschuitjes. 24 April 1834
Kennisgeving betreffende het betalen van keur-, markt- en tongeld voor aardappelen bij het binnenbrengen hier stede. 25 April 1835
Kennisgeving betreffende het laden van molenwagens. 21 Sept. 1833
Kennisgeving betreffende het reglement op het sluiten der poorten en het betalen van poortgeld binnen de stad Schiedam. 24 Juni 1824
Kennisgeving betreffende uitgaven voor het herstellen van de Varkenssluis en het uitdiepen van de Nieuwe Haven. 23 Juni 1832
Kennisgeving betreffende verordeningen op de invordering der schoolgelden. 4 Sept. 1860, 9 Jan. 1861
Kennisgeving m.b.t. het gevaar van het afsteken van vuurwerk, het schieten met geweren e.d. Dec. 1839
Kennisgeving van B. en W. van Oud- en Nieuw-Mathenesse betr. de zuivering van bomen enz
Kennisgeving van B. en W. van een nieuwe verordening betreffende het tappen en zetten van drinkgelagen in herbergen en koffiehuizen. 22 Feb. 1845
Kennisgeving van de Kamer van Koophandel en Fabrijken dezer stad betreffende de wenselijkheid dat er tussen Rotterdam en Schiedam een overeenstemming bestaat in de berekeningen der kortingen bij minder winst van verkochte granen. 13 Sept. 1847
Kennisgeving van ontvangst van een circulaire van de Heer Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, betreffende het aanleggen van registers tot het opnemen van beroepsaangiften der waarborg schutpligtigen 22 Sept. 1837
Kennisgevingen, belastingen e.d. betreffende het slachten van vee. 1824 ... 1857, J. Rubinstein
Keur betreffende het heffen van een 'schouwe' van rijtuigen, wagens e.d. 25 Mei 1829
Keur en ordonnantie op de zee-zaken binnen de stad Schiedam. 1 Mei 1817
Keur op het schouwen en onderhouden der wateringen etc. in de Noord Kethel Polder onder den ambachte van Kethel. 12 Sept. 1814
Keure dat niemand in zijn woonhuis of ander gebouw noch ook op het erf daarbij behoorende binnen deze stad eenige kalk zal mogen lesschen of blusschen. 15 Okt. 1825
Keure en ordonnantie op de desolate boedels op het stuck van preferentie binnen de stad Schiedam. Gearr. 27 april, gepubl. 15 mei 1741
Keure en ordonnantie op de gebouwen, erfscheidingen en servituten binnen de stad Schiedam. 27 Dec. 1803
Keure en ordonnantie op de vleeshalle en keure van het vlees binnen de stadt Schiedam. 28 Okt. 1756
Keure en ordonnantie rakende de dienstboden. Gearr. 24 maart, gepubl. 8 april 1758
Keure en ordonnantie voor de vracht- of snorrijders binnen de stad Schiedam. 15 Mei 1840
Keure en ordonnantie wegens het Oost- en West-Frankeland, Zuider-Gors en Galg-Oord der stad Schiedam. 22 Juni/31 juli 1797
Keure en ordonnantien van het heemraadschap van Nieuw-Mathenesse. 14 April 1820
Keure en reglement voor de zeeschepen en andere schepen en vaartuigen binnen de havenen der stad Schiedam komende. (Zonder datum?)
Keure ende ordonnantie op het vleysvinden binnen de stadt Schiedam. 13 Okt. - 16 feb. 1699
Keure houdende bepalingen op het sluiten der koffyhuizen, herbergen enz. binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1849
Keure of ordonnantie op de zeezaken binnen de stad Schiedam. 14 Nov. 1782/25 jan. 1783
Keure ter voorkoming van ongeregeldh. op de publieke straten en voer- of gangpaden binnen de stad Schiedam. 11 Sept. 1827
Keure ter voorkoming van ongeregeldheden, ongelukken en hindernissen op de publieke straten of wegen en voet- of gangpaden binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1839
Keure tot het opmaken der wateringen scheiding, hein- of buursloten alsmede publieke of gemeene rijwegen, voet- en gangpaden, mitsgaders bepalingen wegens het plaatsen van mest, vuilnis, assche en andere onreinheden op ofwel langs de rijwegen en voetpaden binnen de gemeente van Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1841
Keure van policie voor de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1843
Keuren betreffende brandspuit en brandgereedschappen 'in den dorpe en ambagte Kethel'. 30 Sept. 1767 en april 1769
Keuren en ampliaties daarop betreffende de makelaars binnen Schiedam. 1766 - 1790
Lijst der vragt-loonen van het veer van Schiedam op Brussel, Leuven en Mechelen. 25 Juli 1793
Lijst of tarief van het regt van doorvaart door de Groote Sluis binnen de stad Schiedam. 21 Okt. 1845
Lijst op de salarissen van de solliciteurs voor het collegie van heeren schepenen commissarissen tot de kleine zaaken der stad Schiedam, alsmede van de gerechtsboden en dienaars der Justitie betrekkelijk de executien van vonnissen bij hetzelve collegie gewezen. 14 Mei 1806
Lijst van het loon voor de binnenlootsen der stad Schiedam. 20 Januari 1774
Lijst van het vee, ingezonden op de tentoonstelling gehouden op het plein van het Oude Mannenhuis te Schiedam, 9 april 1851
Lijst van vrachtloonen van goederen verzonden wordende in het veer van Schiedam op Haarlem. 27 Feb. 1861
Nieuwe ordonnantie ende keure op 't stuk van het opreeden van haringwant binnen de stad Schiedam. 14 Dec. 30 dec. 1699
Notulen van de Gemeenteraad van Schiedam
Ordonnantie Wees-Camer der stede Schiedam. 29 April 1597
Ordonnantie betr. impost op de brandewijn, genever en gedistilleerde wateren. 20 Maart 1814
Ordonnantie betreffende de aanstelling van vroedschappen, baljuw, schout en schepenen. 29 Okt. 1787
Ordonnantie betreffende impost op kolen. 20 Maart 1814
Ordonnantie betreffende kraangeld en reglement voor derzelver bootslieden. 20 Maart 1814
Ordonnantie houdende verbod tot het uitoefenen van eenige ambachten en bedrijven op zekere plaatsen binnen stad Schiedam. 1 Sept. 1826
Ordonnantie koopmansbeurs. 4 April 1805
Ordonnantie koopmansbeurs. 25 Jan. 1832
Ordonnantie naar welke binnen de stad Schiedam zal worden geheven eene stedelijke belasting op boekweit, boekweitten meel en grutten. 29 Maart 1825
Ordonnantie of reglement voor de zakkendragers binnen de stad Schiedam. 17 feb.-6 juli 1797
Ordonnantie op de branders, brouwers- en moutersknechts-bussche binnen de stad Schiedam. 31 Jan. 1792
Ordonnantie op de invordering en restitutie der penningmaat binnen de stad Schiedam. 12 Feb. 1791
Ordonnantie op de invordering en restitutie van het sluis-, brug-, diep- en marktgeld binnen de stad Schiedam. 27 November 1806
Ordonnantie op de inwoning en het verhuren van huizen enz. binnen de gemeente Kethel en Spaland. 9 April 1827
Ordonnantie op de klapwacht binnen de stad Schiedam. 3 Juli 1783
Ordonnantie op de klapwacht binnen de stad Schiedam. 5 September 1793
Ordonnantie op de kraan en derzelver boodslieden alsmede de wijnwerkers binnen de stad Schiedam. 22 Dec. 1768
Ordonnantie op de vendue van meubelen binnen de stad Schiedam. 22 Nov. 1759
Ordonnantie op de zondagsrust en feestdagen. 28 Juni 1804
Ordonnantie op het binnen-veer van Schiedam op Amsterdam, alsmeede de lijst van de vrachtloonen der goederen. 6 Maart/8 april 1802
Ordonnantie op het binnen-veer van Schiedam op Rotterdam, alsmede de lijst van de vrachtloonen der goederen. 20 Mei 1803
Ordonnantie op het loodswezen der stad Schiedam. 26 November 1829
Ordonnantie op het maken van sleutels en het opensteken van sloten binnen de stad Schiedam. 1 Sept. 1826
Ordonnantie op het markt- of binnenveer van Rotterdam op Schiedam en vice versa, alsmede de lijst van de vragtloonen der goederen. 2 Feb. 1808
Ordonnantie op het sleep- en vletloon binnen de stad Schiedam. 4 December 1783
Ordonnantie op het stuk van de wacht binnen de stad Schiedam. 25 Oktober 1789
Ordonnantie op het stuk van de wagt der stede Schiedam. Gearr. 7 april, gepubl. 3 mei 1698
Ordonnantie op het stuk van de wagt der stede Schiedam. Gearr. 9 april, gepubl. 15 mei 1751
Ordonnantie op het veer van Schiedam op 's-Hertogenbosch, Gorinchem en Woudrichem et vice versa, alsmede lijst van vrachtloonen der goederen. 16 Okt. 1806
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Bergen op Zoom, alsmeede lijst van de vrachtloonen der goederen. 12 Dec. 1805
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Delft en 's-Gravenhage, alsmede lijst van de vragtloonen der goederen mitsgaders ampliatie omtrent het vaaren der goederen van Schiedam op Delfshaven. 14 Okt. 1773
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Duinkerken, Ostende en Brugge, alsmede ordonnantie of instructie voor de commissaris op het voorschreve veer. 5 Sept. 1771
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Friesland, mitsgaders op Groningen en de Ommelanden. 23 Dec. 1826
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Leiden alsmede de lijst van de vragt-loonen der goederen. 11 Juli 1771
Ordonnantie op het veer van Schiedam op Vlissingen en Veere et vice versa. 5 Juni/9 aug. 1794
Ordonnantie op het verkoopen van visch binnen de stad Schiedam. 27 Feb. - 17 april 1802
Ordonnantie opt stuck van den armen ... ende weeringhe vanden bedelaers. Gearr. 25 juni, gepubl. 4 juli 1597
Ordonnantie tegen het aannemen en koopen van gestolene goederen binnen de stad Schiedam. 1 Sept. 1826
Ordonnantie tegen het beschadigen van stads boomgewassen en het werpen van vuil enz. in de publieke wateringen of op de openbare straten en wegen binnen de stad Schiedam. 1 Sept. 1826
Ordonnantie tot voorkoming van vechterijen binnen de stad Schiedam. 1 Sept. 1826
Ordonnantie voor de gewapende burgermacht ... mitsgaders reglement voor den burgerkrijgsraad aldaar ... 15 Febr. 1806
Ordonnantie voor de wapenaars en voerlieden binnen de stad Schiedam. 4 April 1805
Ordonnantie zonder titel betr. de oprichting van een schutterij. 29 Oktober 1787
Ordonnantien betr. het wijkmeesterschap binnen Schiedam. 1784 ... 1850
Ordonnanties betr. (het heffen van een impost op) het gemaal. 1818 ... 1830
Ordonnanties betr. belasting op huurwaarde der vaste panden, alsmede lantaarn-, brandemmer- en straatgeld 1803, 1814, 1816, 1836, 1843
Ordonnanties betr. de stedelijke impost op het bestiaal. 20 Maart 1814 en 17 dec. 1819
Ordonnanties betr. het bakken en verkopen van brood (id. voor broodbakkers, koekebakkers, molenaars, keurmeesters van het koren en het meel en de broodweger). 1602 ... 1838
Ordonnanties betr. hondenbelasting. 1825, 1857, 1866
Ordonnanties betr. stedelijke impost op de turf en betr. beedigde turftonsters. 1814 ... 1830
Ordonnanties betreffende (impost op) bieren en beedigde bierwerkers. 1814 ... 1828
Ordonnanties en alteraties betreffende de heffing van het havengeld. 1814-1838
Ordonnanties op het tabak rooken. binnen de stad Schiedam. 1726, 1782, 1830
Plaatselijk reglement op het bestuur der goederen en fondsen, behoorende tot het Algemeen Hervormde Armbestuur van Kethel. 1 Januari 1885
Plaatselijke belasting op het gedistilleerd, de likeuren en de wijn in de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 12 Maart 1860
Plaatselijke verordening betreffende het lagere schoolwezen binnen de stad Schiedam en instructie voor de plaatselijke schoolcommissie aldaar. 17 December 1846
Plaatselijke verordening tegen wier overtreding straf is bedreigd op de wegen en waterleidingen en de straatpolice in de gemeente Kethel en Spaland. 19e eeuw
Programma van het admissie-examen voor de laagste klasse der Hoogere Burgerschool te Schiedam. 23 Jan. 1869
Provisoire Regeering der stad Schiedam. 3 Feb. 1795
Publicatie voor het oproepen van vrijwilligers om te strijden tegen Frankrijk en de wapenen op te vatten om Vorst, Vaderland, Vrijheid, Haardsteden, Goed en Bloed tegen de aanvallen van eenen geweldenaar te verdedigen
Publikatie betreffende 'verregaande onachtzaamheid, welke zoo omtrent het sluiten der spoelingbakken als anderszints plaats heeft, hetgeen tot noodlottige toevallen reeds plaats gegeven heeft'. 13 Sept. 1815
Publikatie betreffende Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. 10 Maart 1796
Publikatie betreffende het bewaren van de sleutels van de stadspoorten. 31 Augustus 1814
Publikatie betreffende het niet goed nakomen van de ordonnantie tegen het mesten van varkens. 5 Feb. 1816
Publikatie betreffende het niet nakomen van ordonnantiën op het verwerken van granen en turf. 1 Aug. 1808
Publikatie betreffende het stapvoets rijden met molenwagens en spoelingkisten. 30 Nov. 1816
Publikatie betreffende het verbod om op zolders van branderijen of distilleerderijen waarin gestookt wordt, moutwijn of gedistilleerd in fusten, bakken of anderszins te bewaren. 12 Feb. 1828
Publikatie betreffende hondsdolheid. 18 Aug. 1841
Publikatie betrekking tot het sluiten en ontsluiten van stadsbomen en -poorten, 'mitsgaaders de betaaling bij het in en uitlaaten der zelven.' 30 December 1803
Regelen betreffende orde en tucht voor de openbare middelbare scholen te Schiedam. 23 Jan. 1869
Register van Burgers & Poorters dewelke tot het Kleijn Burgerregt der stad Schiedam zijn geadmitteerd. Van 21 mei 1729 tot 1 december 1794
Reglement der maatschappij ter verzorging van genees- en heelkundige behandeling en begrafeniskosten. Mei 1819
Reglement en ordre op het waageveer van de voerluide en huurkoetziers binnen de stad Schiedam. 25 Sept. - 11 okt. 1760
Reglement en vrachtlijst op het binnenveer tusschen de steden Schiedam en Utrecht en vice versa. 19 Dec. 1817. (Gedrukt te Utrecht.)
Reglement naar welke eene plaatselijke impost op de wijnen binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse zal worden geheven. 13 Jan. 1832
Reglement of ordonnantie op de vragtloonen van den beurdschipper op Den Haag, Delft, Leyden en Schiedam. 4 November 1803. 4 November 1803 (Zierikzee. 1804)
Reglement op de koorn-markt binnen de stad Schiedam van 2 okt. 1800
Reglement op de kraan der stad Schiedam
Reglement op het bestuur der kerk en van de verdere goederen en inkomsten behoorende aan het kerkgenootschap der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Schiedam. 26 Feb. 1810
Reglement op het confineeren in 't Blaauwhuijs of Vrouwen Beterhuijs tot Schiedam
Reglement op het gebruik der stadswaag en instructie voor den waagmeester Schiedam. 5 Okt. 1840
Reglement op het haalen en bezorgen van ballast voor de zee-schepen binnen de stad Schiedam. 22 April 1802
Reglement op het halen en bezorgen van ballast voor de zeeschepen havende binnen de stad Schiedam. 3 Dec. 1845
Reglement op het houden der vee- of beestenmarkt binnen Schiedam
Reglement op het ijken en wegen der granen binnen de stad Schiedam. 16 Juni 1835
Reglement op het wegen met de stadspikkelschalen te Schiedam. 21 Mei 1853
Reglement regelende het onderwijs voor de kweekelingen aan de openbare gemeente scholen te Schiedam. 30 Nov. 1859
Reglement regelende het onderwijs voor de kweekelingen aan de openbare scholen te Schiedam. 15 Sept. 1864
Reglement van bestuur voor de stad Schiedam. 6 April 1796
Reglement van orde voor burgemeester en wethouders der stad Schiedam. 14 Nov. 1851
Reglement van orde voor de Gezondheidscommissie te Schiedam. 7 Nov. 1867
Reglement van orde voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schiedam. 16 Sept. 1852
Reglement van orde voor de commissie van toezigt op het beheer der stadsbank van leening te Schiedam. 18 Maart 1864
Reglement van orde voor de hoofd- en hulponderwijzers en kweekelingen aan de gesubsidieerde bijzondere scholen te Schiedam. 1 Sept. 1863
Reglement van orde voor de stads teekenschool te Schiedam. 12 Maart 1852
Reglement van orde voor de vergadering van den raad van administratie en discipline der gewapende burgermacht te Schiedam. 1797
Reglement van orde voor de vergaderingen der Kamer van Koophandel, Assurantie, Averij en Zeezaken der stad Schiedam. 31 Januari 1804
Reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Kethel en Spaland. 30 Dec. 1927
Reglement van orde voor de vergaderingen van den raad der stad Schiedam en de respective kamers. 16 Mei 1803
Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van scheepenen der stad Schiedam en derzelver commissien tot het houden der rolle van kleine zaaken. 12 Juli 1803
Reglement van orde voor den Raad der gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 19 April 1855
Reglement van orde voor den eerwaardigen kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Schiedam en eenige bepalingen betreffende den openbaren godsdienst. Schiedam, 1820
Reglement van orde voor den krijgsraad der gewapende burgerwacht binnen de stad Schiedam. 28 Feb. 1806
Reglement van orde voor den raad der gemeente Schiedam. 29 Juli 1853
Reglement van orde voor den stad Schiedam. 24 Dec. 1851
Reglement van plaatselijk octrooi der gemeente Schiedam. 14 Jan. 1812
Reglement voor burgemeesters en wethouders der gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 28 April 1854
Reglement voor de beurtschippers van Leeuwarden op Rotterdam mitsgaders Schiedam en Haarlem. 8 Jan. 1835
Reglement voor de commissie belast met de uitdeling van soep gedurende den winter te Schiedam. 25 Feb. 1856
Reglement voor de hofjes van Belois te Schiedam. 13 Juni 1856
Reglement voor de invordering der opcenten op 's Rijksbelasting op het geslacht voor de gemeente van Oud- en Nieuw-Mathenesse. 13 Jan. 1832
Reglement voor de korenmaten te Schiedam. 12 Juni 1861
Reglement voor de ligter-lieden en derzelver commissaris binnen de stad Schiedam. 1 Okt. 1785
Reglement voor de meters en weger van niet aan stedelijke belastinge onderworpene goederen. 11 Maart 1828
Reglement voor de nachtwacht gedurende het wintersaisoen in de gemeente Kethel en Spaland
Reglement voor de nachtwacht gedurende het wintersaison in de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 14 Oktober 1831
Reglement voor de rechterlijke macht binnen de stad Schiedam. 17 Maart/ 15 april 1803
Reglement voor de regeering der stad Schiedam. 5 Nov. 1815
Reglement voor de stads teekenschool te Schiedam. 11 Maart 1839
Reglement voor de stadsbank van leening te Schiedam
Reglement voor den staat der gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 19 April 1855
Reglement voor eene maatschappij van moederlijke weldadigheid te Schiedam. 3 Juli 1829
Reglement voor het St. Jacobs Gasthuis te Schiedam. 13 Maart 1856
Reglement voor het beheer en het onderwijs der Gemeente Teekenschool te Schiedam. 20 Aug. 1863
Reglement voor het bestuur van den polder Nieuw-Mathenesse. 17 Juli 1827
Reglement voor het beurtveer tusschen Leeuwarden en Schiedam, mitsgaders Haarlem. 14 Januari 1830
Reglement voor het beurtveer tusschen de steden Schiedam en Middelburg. 1 Maart 1842. (Gedrukt te Middelburg)
Reglement voor het beurtveer van Schiedam op Deventer en vice versa. 22 Maart 1827
Reglement voor het beurtverkeer tusschen de steden Tiel, Dordrecht en Schiedam en vice versa. 1851
Reglement voor het gemeente-bestuur van Nieuw Matenes. 28 Mei 1805
Reglement voor het gemeentebestuur binnen de stad Schiedam. 4 Okt./ 28 dec. 1802
Reglement voor het ophalen der bruggen en tarief der bruggelden binnen de stad Schiedam. 23 Juli 1846
Reglement voor het sjouwen en werken in zeeschepen. 20 Mei 1823
Reglement voor het sjouwen en werken in zeeschepen. 29 Juni 1814
Reglement voor het veer der beurtschepen varende van Rotterdam op Deventer en vice versa over Schiedam, Delft 's Hage, Leiden en Haarlem. Deventer 1838
Reglement voor het veer van Schiedam op Groningen en vice versa, alsmede lijst van vrachtloonen van goederen (...) over hetzelve veer verzonden wordende. 19 Mei 1841
Reglement voor schippers en bruggelieden. 16 April 1807
Reglement waarnaar binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse zullen geheven worden opcenten op de Rijks Accijns wegens het geslacht, mitsgaders eene plaatselijke belasting op den invoer van geslacht vleesch en spek. 22 Juli 1845
Reglement wegens eene te heffen plaatselijke belasting op het middel van gemaal in de gemeente van Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1831
Reglementen voor Het Burgerlijk Armbestuur te Schiedam. 1855-1865
Regt van schutting door de buitensluis te Schiedam. 9 Feb. 1857
Renovatie en alteratie der keure en ordonnantie op het inbrengen van hooi binnen de stad Schiedam. 11 Aug. 1837
Resolutie betr. de aangifte bij den commissaris over de Amsterdamsche en Utrechtsche veeren, van met de in die veeren varende schuiten te verzenden goederen. 5 Jan. 1831
Schiedamse gedichten
Stedelijk reglement betreffende de beoefening der genees-, heel-, vroed- of artzenijmengkundige wetenschappen voor de stad Schiedam en derzelver jurisdictie. 3 Mei 1815
Stukken dienende tot bewijs dat de stad Schiedam is bevoeght ... een ontvanger ende comptoir te hebben etc
Tarief B, bepalende de maxima der vrachtprijzen voor goederen, geld en geldswaarde, rijtuigen, paarden en vee met de stoomboten Koophandel en Nijverheid van de Geldersche Stoombootmaatschappij, varende van Nijmegen naar Schiedam. 18 Juni 1860
Tarief van keurloonen, marktgelden en verdere retributen te heffen binnen de stad Schiedam. 22 Sept. 1846
Tarief van schaalgelden, weeg- en arbeidsloonen, welke door hen, die hunne waren en goederen op de stad pikkelschalen te Schiedam verlangen te doen wegen, zullen moeten betaald worden. 14 Nov. 1851
Verbruiksbelasting op de ingevoerd wordende granen en meel binnen de gemeente Schiedam. 9 Feb. 1857
Vermeerderde lijst der boeken, benevens de voorwaarden van lezing der lees-bibliotheek van de Mij. 'Tot Nut van 't Algemeen'
Verordening (en wijziging) van de algemene politieverordening der gemeente Kethel en Spaland. 3 Feb. 1897
Verordening betr. belasting gebruik tafels, bakken en kasten in koopmansbeurs. 15 Jan.-20 april 1864
Verordening betr. de invordering eener belasting op de honden binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 7 Jan. 1854
Verordening betreffende belasting op wijn binnen Kethel en Spaland. 31 Dec. 1855
Verordening betreffende de heffing en invordering der opcenten op de hoofdsom der grondbelasting te Schiedam. 28 Dec. 1865
Verordening betreffende het kenteeken van onbewoonbaarverklaring in de gemeente Kethel en Spaland. 7 Juni 1937
Verordening betreffende het ontsluiten hek Koopmansbeurs. 17 Dec. 1863
Verordening houdende voorwaarden waarop de gemeentegrond, gelegen aan en bezijden de Nieuwe Laan in het West-Frankeland te Schiedam, kadastrale sectie E, nummer 145, tot het bouwen van arbeiderswoningen zal worden afgestaan. 7 Sept. 1859
Verordening houdende wijziging van art. 2 en 5 der verordening regelende het toezigt op den in- of doorvoer van vee en het verkoopen van vleesch in de gemeente Schiedam. 19 Sept. 1865
Verordening nopens de heffing van schoolgelden op de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens te Schiedam. 11 Sept. 1869
Verordening omtrent de door burgemeester en wethouders te doene aanstelling en benoeming van gemeente-ambtenaren en -bedienden. 23 Feb. 1852
Verordening omtrent de wijze van benoeming der leden en beambten van het bestuur der godshuizen en andere instellingen van liefdadigheid. 23 Feb. 1852
Verordening omtrent het bewaren en gebruiken der natuurkundige werktuigen, toebehoorende aan de gemeente. 28 Dec. 1860
Verordening op de algemene begraafplaats van de gemeente Schiedam. 26 Oktober 1869
Verordening op de havenloodsdienst te Schiedam. 27 Maart 1861
Verordening op de heffing der belasting voor het bijzonder gebruik van den openbaren gemeentegrond te Schiedam. 24 Juni 1854
Verordening op de heffing van eene belasting op de steenkolen binnen de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse. 1856
Verordening op de invordering der keurlonen te heffen binnen de gemeente Schiedam. 9 Feb. 1857
Verordening op de invordering der leges ter plaatselijke secretarie te Schiedam. 29 Okt. 1853
Verordening op de invordering der marktgelden en verdere resolutiën te heffen binnen de gemeente Schiedam. 9 Feb. 1857
Verordening op de invordering der opcenten op de hoofdsom der personele belasting in de gemeente Schiedam. 15 Mei 1866
Verordening op de invordering der plaatselijke belasting op het gedistilleerd, te heffen binnen de gemeente Schiedam. 30 Dec. 1859
Verordening op de invordering der rechten wegens het verschaffen van zuiver drinkwater in de gemeente Kethel en Spaland. 14 Feb. 1906
Verordening op de invordering der schoolgelden op de openbare gemeente tusschenschool te Schiedam. 5 Nov. 1858
Verordening op de invordering der schoolgelden op de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te Schiedam. 23 Feb. 1864
Verordening op de invordering van het havengeld te heffen binnen de gemeente Schiedam. 8 Maart 1859
Verordening op de invordering van het regt van doorvaart door de groote sluis te Schiedam. 9 Feb. 1857
Verordening op de invordering van het waagloon ter stadswaag te Schiedam. 9 Feb. 1857
Verordening op het bouwen en betrekken van nieuwe alsmede op het ontruimen van ongeschikte en voor de gezondheid schadelijke woningen binnen de gemeente Schiedam. 27 Okt. 1854
Verordening op het gebruik van openbare sekreten en waterbakken of urinoirs binnen de gemeente Schiedam. 22 Sept. 1858
Verordening op het laden van vee aan boord der stoomschepen waarvoor concessie is verleend aan de Firma J. Teunissen en de Geldersche Stoomboot-Maatschappij. 31 Juli 1860
Verordening op het ontsmetten en reinigen van woningen bij het ontstaan van epidemische ziekten. 13 Sept. 1867
Verordening op het openbaar verkopen van afbraak binnen Schiedam. 19 Dec. 1853
Verordening op het reinigen en op derzelver breedte en diepte houden van de wateringen en heinslooten in het Oud- en Nieuw-WestFrankenland. 16 Sept. 1864/10 mei 1865
Verordening op het vervoer van lijken in rijtuigen te Schiedam. 4 November 1867
Verordening regelende de directie der gasfabriek en de verlichting te Schiedam. 8 Sept. 1857/31 okt. 1865
Verordening regelende de heffing van schoolgelden voor de leerlingen der openbare middelbare scholen te Schiedam. 12 Feb. 1869
Verordening regelende de volkshuisvesting in de gemeente Kethel en Spaland ingevolge art. 7 der Woningwet. 23 Juni 1914
Verordening regelende de werkzaamheden der vaste commissie tot het opmaken en bijhouden van den staat der gemeente-eigendommen, bedoeld bij art. 229 en 230 der Gemeentewet. 23 Feb. 1852
Verordening regelende de zamenstelling en den werkkring van de plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Schiedam. 186?
Verordening regelende den werking der vaste commissie tot het verrigten van al hetgeen bij de wet op de Nationale Militie aan het plaatselijk bestuur en niet bepaaldelijk aan het hoofd daarvan is opgedragen. 23 Feb. 1852
Verordening regelende den werkkring der Gezondheidscommissie te Schiedam. 8 Juni 1867
Verordening regelende den werkkring der vaste commissie tot het herzien van alle plaatselijke belastingen etc. 29 Jan. 1852
Verordening regelende den werkkring der vaste commissie tot het verrigten van al hetgeen
Verordening tegen de verspreiding van hondsdolheid binnen Schiedam. 12 Juli 1865
Verordening tot regeling van het Openbaar Middelbaar Onderwijs in de gemeente Schiedam. 28 Feb. 1868
Verordening voor de commissie tot het geven van verslag en het dienen van raad nopens de begroting en de rekening en verantwoording der plaatselijke inkomsten en uitgaven. 30 Aug. 1852
Verordeningen betr. belasting op het gedistilleerd binnen Schiedam. 1857, 1860, 1864, 1865
Verordeningen betreffende de brandweer in Schiedam. 1726 ... 1860
Verordeningen betreffende de plaatselijke directe belasting. 1857, 1859, 1860, 1862, 1866, 1868
Verordeningen op de brandweer in Kethel en Spaland. 26 Nov. 1864 en 30 Nov. 1874
Verordeningen op de heffing van het minerval op de Latijnse school te Schiedam. 11 April, 8 juli 1867
Volledige naamlijst van predikanten der Ned. Herv. Gemeente te Schiedam, A. Bijl Mz.
Voorwaarden betreffende de levering van gaz en omtrent het gebruik van gaz door particulieren te Schiedam. 16 Juli 1866
Voorwaarden omtrent het gebruik van gaz door particulieren te Schiedam. 30 Maart 1857
Vrachtlijst van goederen verzonden wordende van Amsterdam naar Schiedam vice versa. 31 Dec. 1816. (Gedrukt te Amsterdam.)
Vrachtlijst van goederen, verzonden wordende van De Lemmer naar Schiedam en vice versa. 2 Juli 1821
Vragt-lijst voor de beurtschippers op de steden Schiedam en Zierikzee. 22 Nov. 1819
Waarschuwing van B. en W. inzake ongerief als gevolg van de ingevallen vorst. 1837
Wet houdende voorschriften ter viering der dagen aan den openbaren christelijken godsdienst toegewijd. 1/ 26 Maart 1815
Wijziging der verordening regelende wijze van afkondiging in de gemeente van den 9 january 1852
Wijzigingen in het tarief van het havengeld en de invordering daarvan. 1856
Zonder hoofd. 15 Dec. 1803
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie