logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1850-1899


19e eeuwHermanus van Bol'es (1752- 1837) , burgemeester van Kethel, verwerft door zijn tweede huwelijk met Wilhelmina Elisabeth van Kerchem de heerlijkheid Baarland op Zuid-Beveland. In 1838 verkopen zijn kinderen Cornelis Adriaan (1785-1854) en Petronella Johanna (1790-1838) de inboedel en laten het kasteel afbreken. Cornelis Adriaan, van 1851 tot 1854 de eerste burgemeester van Schiedam, verkoopt in 1850 de heerlijkheid.  meer informatie
1850De bevolking van Schiedam telt op 1 januari 12.734 zielen.  meer informatie
ca. 1850Als gevolg van de dalende graanprijzen gaan vele landbouwers in Nederland over tot veehouderij. Hierin ligt een gevaar voor het spoelingdistrict waaraan Schiedam spoeling levert. Het toenemende aantal veehouderijen veroorzaakt alreeds een prijsdaling van vee.  meer informatie
1850De Latijnse school met rector dr. G.C. Brillenburg, heeft in het schooljaar 1849-1850 zes leerlingen. Het docentenkorps bestaat uit 2 personen: 1 rector en 1 onderwijzer "der hedendaagsche talen, enz."  meer informatie
1850Sloop van de Hoffstadt Spieringshoek.  meer informatie
1850De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
1850Opleving van de moutwijnindustrie in Schiedam.  meer informatie
2-1-1850Laurentius Knappert benoemd tot burgemeester van Kethel en Spaland. Hij was al burgemeester van Kortland, Nieuwland en 's Graveland.  meer informatie
20-5-1850Kandidaat P.J. de Groot uit Uithuizen wordt door dominee Geuchies van Rotterdam bevestigd als predikant van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam.  meer informatie
okt1850De Sint Vincentiusvereniging richt het pand Korte Kerkstraat 7 in tot verpleeghuis voor oude vrouwen.  meer informatie
nov. 1850De Sint Vincentiusvereniging krijgt de eerste oude vrouw, de weduwe Kellerman-Lindorf, ter verpleging in het pand Korte Kerkstraat 7 (huidige nummering). De Zusters Dominicanessen nemen die taak op zich en het pand wordt in de volksmond bekend als het Liduinagesticht.  meer informatie
1851De heren A. Post Uiterweer, A. Knappert en L. Knappert worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
8-7-1851Bij de kerkvisitatie - uitgevoerd door Ds. P.J. de Groot en ds. Geuchies van Rotterdam - wordt alles in een goede orde en welstand gevonden' en wordt de kerkenraad van de Christelijk Afgescheidenen Gemeente aangespoord "tot het oprichten eener school voor de jeugd".  meer informatie
12-7-1851De Schiedamse Courant meldt dat J. van Hackenberg op 13 juli 1851 een luchtballon zal laten opstijgen vanuit de tuin van het stationskoffiehuis.  meer informatie
6-10-1851Bij Koninklijk Besluit wordt Cornelis Adriaan van Bol'Es tot burgemeester van Schiedam benoemd. Hij volgt hiermee Simon Rijnbende op.  meer informatie
1852Tot regent van het Hofje van Belois worden (her)benoemd, de heren A. Knappert, L. Knappert en J.A.J. Nolet.  meer informatie
14-6-1852Op het terrein van de scheepswerf De Nijverheid wordt de fa. Sleephelling opgericht bij akte door notaris K.A. Poortman. Deelhebbers zijn de heren P. Loopuyt, W.J. Nolet, J.F. Schweiker, Th. Zoetmulder. de laatste twee handelend onder de firmanaam A Prins & Co., vertegenwoordigd door H.W. Roelants, A. Knappert, J.A.J. Nolet en P. Gips Czn, D.B. Gips en D. Gips, samen handelende onder de firmanaam firma C. Gips &Zn, aan wie ook het beheer is opgedragen..  meer informatie
1853Bij een storm uit het noordoosten breekt van molen De Palmboom een roede af. Een groot gedeelte van de balie wordt daardoor weggeslagen. Ook molen De Kameel verliest een roede.  meer informatie
1853De eerste stoommolen De Rijsthalm (rijst, -pel en maalmolen) wordt in 1853 in Oud-Mathenesse in werking gesteld. Deze molen wordt ook door de branders gebruikt om hun koren te malen.  meer informatie
2-2-1853De Eerwaarde heer Paulus Jacobus van Leeuwen wordt tot tweede pastoor benoemd. Hierbij krijgt hij verlof voorlopig de stadsvleeshal in de Boterstraat als noodkerk te gebruiken.  meer informatie
2-2-1853Benoeming van de Rotterdamse kapelaan P.J. van Leeuwen tot pastoor van de nieuwe RK (Singel)parochie, die dan nog geen kerk bezit.  meer informatie
5-4-1853De kerkenraad van de Christelijk Afgescheiden Gemeente zendt een adres aan de koning om te protesteren tegen het herstel van het bisschoppelijk gezag in Nederland.  meer informatie
9-4-1853De stadsvleeshal in de Boterstraat wordt voor drie jaar gratis aan de RK gemeente als noodkerk in gebruik gegeven.  meer informatie
8-5-1853Een derde deel van Kethel brandt af.  meer informatie
13-5-1853Johannes Hendricus Raymundus van der Burg legt de eerste steen voor de kapel van de katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
15-5-1853Op 1e Pinksterdag wordt de eerste H. Mis door pastoor P.J. van Leeuwen opgedragen in de Vleeshal in de Boterstraat, de eerste kerkruimte van de nieuwe RK-parochie.  meer informatie
jul 1853De kermis van Kethel gaat niet door, vanwege de brand in mei 1853.  meer informatie
14-11-1853Simon Rijnbende overlijdt. Hij was de oprichter van branderij en distilleerderij Rijnbende, oud-burgemeester van Schiedam, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Regent van het Blauwhuis, Kantonrechter, enz.  meer informatie
1854Aan de Buitenhavenweg laat de Vereeniging tot het verschaffen van Goede Woningen aan Minvermogenden diverse blokken arbeiderswoningen bouwen op erfpacht voor de tijd van 100 jaar. De project krijgt de naam Nieuwsticht.  meer informatie
1854Oprichting van de vereniging Bewaar het pand u toebetrouwd, met als doel de verbetering van de toestand in de Hervormde Gemeente door op te komen voor de rechtzinnigheid in de prediking.  meer informatie
1854De gemeente stelt een bouwverordening vast, waarin onder meer aan B en W de bevoegdheid wordt verleend te gelasten dat in slechte woningen verbeteringen worden aangebracht, op straffe van onbewoonbaar verklaring (toen een landelijk unieke verordening).  meer informatie
1854In 1854 wordt de eerste Schiedamse glasblazerij gesticht in Oud-Mathenesse, dat in 1868 bij Schiedam gevoegd wordt.  meer informatie
1854L. Knapppert wordt burgemeester van Schiedam  meer informatie
1854Door een rukwind verliest molen De Eendracht, staande op de Broersvest bij het Heerenpad, een roede.  meer informatie
1854De Hervormde predikanten dragen voortaan in de Grote Kerk toga en baret. Daartoe zijn door de kerkmeesters vier stel toga's en baretten aangeschaft.  meer informatie
28-6-1854De nieuwe Armenwet van 28 juni 1854 noodzaakt de gemeenteraad zich te bezinnen op de status van het weeshuis, tot dan toe een stedelijke instelling. Men besluit er een kerkelijke instelling van te maken die de naam Hervormd Weeshuis krijgt. De financiering vanuit de stadskas houdt vanaf dat moment op.  meer informatie
sept1854De cholera breekt opnieuw uit in de stad. Tot 20 september zijn 35 gevallen bekend, waarvan 22 zijn overleden.  meer informatie
5-9-1854De politie drijft een menigte uiteen die melkboer Johannes van Dijk bedreigt. De melkboer is na betrapt te zijn met een dienstbode, het onderwerp geworden van spot en roddel. De volkswoede keert zich vervolgens tegen de politie en rellen breken uit.  meer informatie
7-9-1854Opnieuw breken rellen uit, na geruchten over gestegen broodprijzen. Bij bakkers worden vernielingen aangericht. Twee relschoppers worden gearresteerd, maar de menigte neemt een zodanig dreigende houding aan dat ze weer worden vrijgelaten.  meer informatie
8-9-1854Burgemeester Knappert vraagt, na de rellen van 7 september, om assistentie van het leger. Er komt 60 man infanterie uit Delft en een detachement rijdende artillerie uit Leiden, aangevuld met de plaatselijke schutterij. Bij de schermutselingen wordt een artilleriepaard dodelijk verwond.  meer informatie
9-9-1854Burgemeester Knappert vraagt om meer militaire bijstand vanwege de aanhoudende rellen. Met ruim 200 militairen in de stad blijft het nu verder relatief rustig.  meer informatie
11-9-1854Koning Willem III is hoogst verontwaardigd over de dood van het artilleriepaard dat op 8 september na verwondingen overleed en eist schadevergoeding van de gemeente Schiedam. Het korvet 'de Cycloop' krijgt orders op te stomen naar Schiedam om het dreigement kracht bij te zetten. De Koning komt hierover in aanvaring met het kabinet. Het is niet duidelijk of de eis van de koning daadwerkelijk is overgebracht aan het gemeentebestuur van Schiedam.  meer informatie
1855Oprichting van twee vocale kwartetten (die in 1866 fuseren tot de Mannenzangvereniging Orpheus).  meer informatie
1855In molen De West wordt bij het aanslaan van zakken bij een jongen de duim afgeklemd.  meer informatie
1855In molen De Witte gebeurt een dodelijk ongeluk: een 10-jarige knaap houdt zich vast aan een zak die naar boven wordt gehesen. Hij laat op 'aanmerkelijke hoogte' los en stort naar beneden. Onder 'vreselijke smarten' overlijdt hij.  meer informatie
1855Oprichting van het RK Parochiaal Armbestuur.  meer informatie
1855De kolenhandel in Schiedam wordt lager gewaardeerd dan de handel in graan of gedistilleerd.Er zijn maar enkele handelaren en een vijftiental kolenmeters bij de brandstoffenvoorziening betrokken.  meer informatie
1855Bij vergelijking van de groei van de Schiedamse- en landelijke import van kolen uit België en Duitsland, blijkt de relatieve achteruitgang van Schiedam als importeur van kolen.  meer informatie
1855Stoommolen De Draak is gebouwd. Het is de eerste Schiedamse stoomkorenmolen. De eerste steen werd gelegd op 16 maart 1855. Verschillende branders kunnen er gebruik van maken.  meer informatie
1855Tot regent van het Hofje van Belois worden (her)benoemd: A. Knappert, L. Knappert en J.A. Nolet.  meer informatie
1855Het Postkantoor verhuist van de Korte Dam nr. 9 naar de Schie nr. 118.  meer informatie
11-7-1855Nieuwland, Kortland en 's Graveland worden gevoegd bij de gemeente Kethel en Spaland (Staatsblad 94).  meer informatie
30-11-1855Na vier jaar onderhandelen besluit de gemeenteraad een stedelijke gasfabriek op te richten en te beheren; vestiging in het Westfrankeland.  meer informatie
30-11-1855De gemeenteraad besluit geen zieke vreemdelingen meer in het St. Jacobsgasthuis op te nemen, waarmee vanaf die tijd het huis min of meer een bejaardenhuis is geworden..  meer informatie
1856/1857De Gasfabriek wordt gebouwd  meer informatie
1856Schiedam telt 200 branderijen  meer informatie
1856In molen De Palmboom wordt het begin van een brand in kleed- en zeilwerk op een van de zolders tijdig ontdekt. De zolder is enigermate beschadigd.  meer informatie
1856Uit de Gemeenteverslagen in de jaren 1856-1870 blijkt dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Schiedam aanvoerde: koffie, suiker, tin, sapanhout en bossen bindrotting.  meer informatie
1856De gemeenteraad bespreekt op initiatief van de heer J. Lechner de afbraak van de Overschiese Poort omdat deze zeer bouwvallig is en de stad tot 'oneer strekt'. Bovendien is deze gevaarlijk voor rijtuigen.  meer informatie
1-1-1856Schiedam heeft 14.134 inwoners.  meer informatie
2-6-1856In de Gemeenteraad wordt het besluit genomen om over de Nieuwe Haven een nieuwe brug te bouwen ter ontsluiting van het Frankeland.  meer informatie
13-6-1856De RK-parochie mag opnieuw drie jaar gratis de vleeshal als noodkerk gebruiken  meer informatie
13-8-1856Groot treinongeluk met drie doden en een aantal gewonden als de stoomtrein uit Amsterdam, niet ver van het station Schiedam, op weg naar Rotterdam, botst op een 'ledig rijtuig der 3e klasse'.  meer informatie
25-9-1856Kap en wieken van molen De Hoop vallen tijdens een storm van de molen af. De balie wordt voor een groot deel verbrijzeld.  meer informatie
13-12-1856Molen De Hoop, waarvan kap en wieken tijdens een storm in september waren vernield, is hersteld en kan weer malen.  meer informatie
1857Aan de Lange Nieuwstraat (55) wordt een pand gebouwd voor L.W. Jansen. In 1920 wordt het Hoofdbureau van Politie van de gemeente Schiedam.  meer informatie
1857De olie-kronen in de Grote Kerk worden geschikt gemaakt voor gasverlichting.  meer informatie
1857Oprichting van de stoomkorenmolens De Arend en De Cycloop.  meer informatie
feb.1857Oprichting van de St. Vincentiusconferenties van de RK Parochies van de St. Jan de Doper en St. Liduina.  meer informatie
5-2-1857De gemeenteraad besluit definitief de Overschiese Poort af te breken.  meer informatie
18-3-1857Aanvang van de bouw van een gasfabriek door de Sliedrechtse aannemer Van Hattum en het leggen van de buizen door de straten van Schiedam. De import van Britse steenkool neemt hierdoor toe.  meer informatie
17-9-1857Gerrit Verboon - stadsschoolonderwijzer- overlijdt op de leeftijd van 87 jaar.  meer informatie
30-9-1857Een geslaagde proef met straatverlichting is reden om met 350 gaslantaarns de stad te verlichten.  meer informatie
1-10-1857Voor de eerste maal brandt in Schiedam stadsverlichting: 350 lantaarnpalen met "vleermuisbranders". Het gas wordt geleverd door de Gaz-fabrique  meer informatie
dec.1857De dubbele houten ophaalbrug over de Lange Haven bij de Koemarkt blijkt zodanig versleten te zijn dat deze wordt afgesloten voor het verkeer. Gemeente-architect Scholten krijgt opdracht een noodbrug voor voetgangers aan te leggen.  meer informatie
1858Stichting van de eerste gemeenteschool in Mathenesse op de hoek van de Buitenhavenweg met de Rotterdamsedijk, bij de Rotterdamse poort. De eerste hoofdonderwijzer is Willem Brouwer.  meer informatie
1858De Hoofdpoort - het gebouw met de Torentjes - wordt afgebroken (gemeenteverslag 1858); in het jaarboekje van 1859 staat met betrekking tot deze gebeurtenis een gedicht uit 1858 van P. Sanders.  meer informatie
1858Het Postkantoor verhuist van de Schie nr. 118 naar de Dam, naast de pastorie van de Oud-Katholieke kerk.  meer informatie
1858Johannes Heykamp wordt pastoor van de Oud-Katholieke kerk.  meer informatie
1858Bouw van de eerste Oranjebrug, een ijzeren ophaalbrug, over de Nieuwe Haven.  meer informatie
14-1-1858De Israëlitische gemeente koopt in de steeg Achter de Teerstoof het gebouw waarin eerder het Spin- en Weefinstituut was gevestigd. Het pand wordt gesloopt en op deze plaats wordt een synagoge gebouwd.  meer informatie
27-1-1858Als tijdelijke vervanging van de brug over de Lange Haven ter hoogte van de Koemarkt, wordt een houten noodbrug in gebruik genomen. Omstreeks het middaguur stort de brug in. Een aantal mensen raakt te water. De architect zoekt de oorzaak o.m. bij het opdringerige gedrag van de menigte mensen die de brug, na geopend te zijn geweest, wilde passeren.  meer informatie
2-2-1858De gerepareerde noodbrug over de Lange Haven, ter hoogte van de Koemarkt, stort bij beproeving meteen weer in. Na inspectie blijkt toch de constructie niet deugdelijk te zijn.  meer informatie
13-2-1858De nogmaals gerepareerde noodbrug over de Lange Haven, houdt nu weliswaar het gewicht van de passerende mensen, maar wordt toch niet als voldoende stevig beschouwd om deze in gebruik te stellen.  meer informatie
18-3-1858In een verzoekschrift aan de Koning met betrekking tot de bouw van een nieuwe Oud-Katholieke kerk en pastorie op de plek van de oude aan de Dam, wordt ook een beschrijving gegeven van het oude Huis te Poort (waarvan geen afbeelding bekend is).  meer informatie
13-4-1858Pastoor Gerardus van der Weijden overlijdt. Hij was pastoor van de Oud-Katholieke parochie te Schiedam sinds 1825.  meer informatie
28-4-1858De noodbrug over de Lange Haven ter hoogte van de Koemarkt wordt weer in gebruik genomen na aanbrengen van versterkingen.  meer informatie
6-5-1858Eerste steenlegging van een RK Kerkgebouw aan de Nieuwe Haven. De holle steen bevat een in Latijn geschreven proces-verbaal, een gedenkpenning met beeltenis van Paus Pius IX en een rijksdaalder met de beeltenis Koning Willem III.  meer informatie
3-6-1858Johannes van Santen overlijdt. Hij was Oud-Katholiek aartsbisschop van Utrecht en tussen 1797 en 1825 pastoor van Schiedam.  meer informatie
19-8-1858Johannes Heijkamp wordt aangesteld als pastoor van Oud-Katholieke Kerk.  meer informatie
15-9-1858De nieuwe Koemarktbrug over de Lange Haven, ter hoogte van de Koemarkt, wordt in gebruik genomen. De noodbrug voor voetgangers heeft sinds april zonder problemen dienst gedaan.  meer informatie
07-12-1858Schipper en stalhouder Teunis Louter koopt voor 1040 gulden een perceel grond van de gemeente Oud- en Nieuw Mathenesse op de hoek van de Schielands Hoge Zeedijk en de weg naar de Buitenhaven onder de voorwaarde dat hij vóór 31 december 1859 een huis, koetshuis en paardenstalling bouwt. Dit wordt later Café Hoek en weer later café De Ster om tenslotte café Het Sterretje te worden.  meer informatie
1859Het openbaar onderwijs in Schiedam bestaat uit drie kosteloze scholen, twee tussenscholen en twee burgerscholen (één voor jongens en één voor meisjes).  meer informatie
1859Na afbraak van de Vlaardingerpoort wordt op de hoek van de Nieuwe Haven en de Laurens Knappertstraat (later Burgemeester Knappertlaan) een van de eerste bebouwingen aan die zijde van de Nieuwe Haven gerealiseerd: een woonhuis, gebouwd voor mr. Arnoldus Johannes Beukers (1827-1892). Het krijgt het adres Nieuwe Haven 133.  meer informatie
1859Er worden een bestek en voorwaarden opgesteld voor de aanleg van een telegraaflijn tussen Vlaardingen en Schiedam, langs de Maasdijk.  meer informatie
2-2-1859Ingebruikname der RK- kerk aan de Nieuwe Haven. Nog steeds half voltooid, want de toren is nog niet gebouwd.  meer informatie
11-3-1859Inwijding van de nieuwe synagoge in de steeg Achter de Teerstoof door opperrabbijn B.S. Berenstein (1808-1893) uit Den Haag op de 7e Adar 5619. Voorzanger is L. Schnitzler uit Rotterdam.  meer informatie
28-5-1859De Christelijke Afgescheiden Gemeente mag gratis de vleeshal als plaats van samenkomst gebruiken voor een periode van 6 jaar.  meer informatie
11-8-1859De gemeenteraad besluit de Rotterdamse Poort af te breken.  meer informatie
13-10-1859De Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam houdt op deze dag drie samenkomsten wegens de heersende cholera.  meer informatie
28-11-1859J.H. van Gent, reder, distillateur te Schiedam, overlijdt te Alexandrië op pelgrimstocht naar het Heilige Land.  meer informatie
ca. 1860In 1860 staan er 17 windmolens in Schiedam.  meer informatie
1860Het Burgerlijk Armbestuur sticht het "Nieuwe Proveniershuis" met zestien woningen aan de Nieuwe Haven (naast het St. Liduinagesticht, een RK bejaardenhuis)  meer informatie
1860In Holland breekt de runderpest uit met als gevolg dat de export naar Engeland snel daalt.  meer informatie
1860Langs de dit jaar gegraven Westerhaven ontstaat een concentratie van branderijen.  meer informatie
1860Stenen stellingmolen De Meijboom, gebouwd in 1779 aan de Buitenhavenweg tegenover de Hoogstraat in opdracht van Govert van der Werf, wordt tot en met de balie afgebroken en kort daarna ingericht als politiepost.  meer informatie
sept 1860Oprichting van het Schiedamse schaakgenootschap De Pion. Secretaris is E.J.F.Maschek. Clubhuis is Musis Sacrum  meer informatie
okt. 1860Musis Sacrum is in gebruik als lokaliteit voor sollicitanten naar de functie van hoofdonderwijzer aan de Stads-Armenschool. Van de 46 kandidaten verschijnen er 26. Zij moeten een vergelijkend examen afleggen. Het onderzoek duur 1,5 dag en leidt tot de voordracht van vier personen  meer informatie
1860In Schiedam worden twee Rijksveldwachters bij de (Politie)Brigade Schiedam gestationeerd, t.w. A. van Pelt, 2e klasse brigadier en H.L. Huguenin, 3e klasse brigadier.  meer informatie
1861De grafzerk met de beeltenis van een vrouw (St. Liduina?) wordt door de kerkmeesters van de Hervormde Gemeente overgedragen aan het St. Liduinagesticht.  meer informatie
1861De Kethelpoort wordt afgebroken.  meer informatie
1861De heren L. Knappert en J.A.J. Nolet worden beiden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois. De heer G. Poort wordt dat voor de eerste maal.  meer informatie
juli 1861Het postkantoor verhuist van de Dam naar het Blauwhuis in de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
aug 1861Het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat doet dienst als postkantoor.  meer informatie
14-12-1861Er wordt vergunning verleend voor de bouw van een nieuw Huis van Arrest (ofwel Bewaring)-annex Kantongerechtsgebouw aan wat later de Schoolstraat gaat heten. Tijdens de bouw wordt de ruimte op de eerste verdieping voor het Kantongerecht al te krap bevonden. Het zal nog lang duren voor beiden gereed zijn.  meer informatie
1862E.J.M. (Eduardus Joannes Maria) Nolet gaat medicijnen studeren aan de Universiteit Leiden waar hij later cum laude promoveert op zijn proefschrift "De leer der vaatgeruischen".  meer informatie
1862Als laatste van de vijf stadspoorten wordt de Vlaardingse Poort gesloopt.  meer informatie
1862Door A.F. Smulders wordt in 's- Hertogenbosch aan de Zuid-Willemsvaart een bedrijf opgericht dat later naar Schiedam komt en Gusto zal heten.  meer informatie
1862De achtkantige houten bovenkruier en houtzaagmolen 'De Oud-Burgemeester Knappert' wordt gebouwd aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de Buitensluis.  meer informatie
1862Een nieuw gebouw van het St. Liduinagesticht aan de Nieuwe Haven wordt in gebruik genomen. Het oude pand aan de Korte Kerkstraat is inmiddels veel te klein voor de verpleegden.  meer informatie
1862Tot regent van het Hofje van Belois worden herbenoemd de heren L. Knappert, J.A.J. Nolet en G. Poort.  meer informatie
9-3-1862Het bouwen van een school met onderwijzerswoning aan de Willemsstraat is opgedragen aan de heer E.W. van Vloten uit Utrecht voor de som van f. 19.289. NB. Willemstraat is de oude naam voor de Schoolstraat.  meer informatie
16-7-1862De Oud-Katholieke kerk met pastorie aan de Dam worden in gebruik genomen en ingewijd door pastoor Johannes Heijkamp. De kerk is gebouwd op de plek van het voormalige Huis Te Poort door aannemer F. van Kooten uit Utrecht naar een ontwerp van M. van Erkel en J. Vormer uit Schiedam voor de prijs van f. 25.800,-.  meer informatie
1863Hoogheemraadschap Delfland bouwt voor eigen rekening een gemaal in de Poldervaart bij de Vijfsluizen.  meer informatie
1863Het Hoogheemraadschap Delfland plaatst een grenspaal op de hoek van de Westvest en de Vlaardingerdijk (aan het begin van de Nieuwe Haven bij de Korte Haven)  meer informatie
1863De Gasthuiskerk van het St. Jacobsgasthuis, nu de aula van het Stedelijk Museum Schiedam, wordt door de Hervormde Gemeente gebruikt voor mensen die door de diakonie worden bedeeld en wordt hiermee de diakonie- of armenkerk.  meer informatie
1863Bij scheepswerf de Nijverheid loopt de clipperbrik Candati met een waterverplaatsing van 126 last ofwel 238 ton van stapel voor rekening van H.W. Roelants.  meer informatie
1863De stadsoverheid neemt de Bank van Lening - waarover eerst in 1584 gegevens bekend zijn hoewel ze al in de Middeleeuwen bestond - in eigen beheer over van de tafelhouders aan wie vanaf genoemd jaar vergunning werd verleend tot exploitatie.  meer informatie
1864Plaatsing van het door C.G.F. Witte gebouwde orgel in de Oud-Katholieke Kerk Huis te Poort op de Dam, door de firma J. Bätz & Co (van de gebroeders Witte) te Utrecht.  meer informatie
24-1-1864Omstreeks 11 uur breekt een felle brand uit in molen De Gapert aan de Westvest. De molen is eigendom van H. Braat.  meer informatie
31-7-1864François Haverschmidt wordt in de Grote of St. Janskerk bevestigd tot predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam door dominee F.C.A. Pantekoek.  meer informatie
1864De stenen stellingmolen op de Westvest tegenover de Keetsteeg gebouwd in 1711 wordt na een brand afgebroken.  meer informatie
1864-1865Een commissie van de gemeenteraad doet voorstellen voor de regeling van het middelbaar onderwijs in Schiedam. Zij stelt voor om de Teken- en Industrieschool in een burger-avondschool om te zetten en om een Hogere Burger School op te richten die moet aansluiten op een tevens op te richten openbare school voor 'meer uitgebreid lager onderwijs'. Aangezien de commissie de kosten schat op f 12.000,-, gaat zij er bij voorbaat van uit dat de gemeenteraad alleen akkoord zal gaan wanneer er subsidie van het Rijk valt te verwachten.  meer informatie
1865De voortdurende stijging van de accijns op gedistilleerd leidt mede tot het verval van de Schiedamse branderijen.  meer informatie
20-3-1865Molen De Kameel, in 1715 gebouwd aan de Noordvest naast de Overschiese Poort in opdracht van enige branders, wordt door een stevige storm zwaar beschadigd en niet meer hersteld. De romp blijft staan.  meer informatie
1865Uitbreiding van het bedrijf van A.F. Smulders te 's- Hertogenbosch met een scheepswerf. Tevens gaat het bedrijf stoommachines, lokomotieven en spoorwegmateriaal leveren.  meer informatie
9-12-1865De heren J. Vons, uitgever en J. Hoogendam, hoofdonderwijzer van de Christelijke Bijzondere school bij de Plantage brengen een bezoek aan Koning Willem III. Zij worden door Zijne Majesteit ontvangen op het Koninklijk Paleis tegenover het ruiterstandbeeld in Den Haag en bieden twee exemplaren aan van het door Hoogendam geschreven boekje: Oranje en Nederland, Levensschetsen der Vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau.  meer informatie
1866Oprichting van D. Kok & Co, Makelaars  meer informatie
8-5-1866L. Knappert biedt op 70-jarige leeftijd zijn ontslag aan per 1 juni 1866 als burgemeester van Schiedam. Hij is dat sedert 1854.  meer informatie
29-5-1866Bij Koninklijk Besluit wordt P.J. van Dijk benoemd tot burgemeester van Schiedam.  meer informatie
31-5-1866De laatste dag van de ambtstermijn van L. Knappert als burgemeester van Schiedam.  meer informatie
29-8-1866Oprichting van Zangvereniging Orpheus (ontstaan uit twee in 1855 opgerichte 'vocale kwartetten').  meer informatie
1867Eerste publicatie door H.A.M. Roelants te Schiedam van François Haverschmidt's (Piet Paaltjes) 'Snikken en Grimlachjes' én diens verhalenbundel 'Familie en Kennissen'.  meer informatie
1867De stomp van molen De Kameel (achtergebleven na de storm in 1865 toen de molen zwaar beschadigd werd), wordt afgebroken.  meer informatie
22-12-1867Mededeling in Staatsblad 162 dat Oud- en Nieuw-Mathenesse bij Schiedam worden gevoegd per 1-1-1868.  meer informatie
1868NV Houthandel W.S. van de Wetering & Co. vestigt zich aan de Westerhaven.  meer informatie
1-1-1868Met ingang van heden behoren Oud en Nieuw-Mathenesse tot Schiedam.  meer informatie
26-7-1868Ds. P.J. de Groot neem afscheid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Schiedam. Hij veroorzaakte onrust in de gemeente.  meer informatie
1869De Broersvest, waar vrijwel alle riolen op lozen en bron van vele cholera-epidemieën, wordt op aanraden van burgemeester Van Dijk van Mathenesse en instemming van de gemeenteraad gedempt. Het wordt de verbinding tussen de oude stadskern en het nieuw gegroeide oostelijk Schiedam.  meer informatie
1869De Westmolen, staande op de Westvest tegenover de Westmolenstraat wordt afgebroken. De stenen stellingmolen fungeerde sinds de bouw in 1709 als moutmolen.  meer informatie
1869W. Sonneveld, aannemer, J.M. van der Schalk, bierbrouwer en distillateur en J. Loopuyt, distillateur, kopen de in financiele moeilijkheden verkerende NV Stearinekaarsenfabriek, staande bij het Galgoord in Schiedam. Directeuren worden P.C.A. Prins en G.G. Plate  meer informatie
03-05-1869Opheffing van de Stadstekenschool en officiële opening van de Rijks Hogere Burger School.  meer informatie
4-5-1869Het gemeentebestuur besluit definitief de Broersvestgracht te dempen.  meer informatie
16-12-1869De Latijnse school - tot nu toe gevestigd aan het Oude Kerkhof - wordt ondergebracht in een lokaal van de Rijks Hogere Burgerschool.  meer informatie
ca. 1870De handel in gist is in de jaren omstreeks 1870 belangrijk. Naar het binnenland, België en Frankrijk wordt die per trein vervoerd. De gist die voor Engeland bestemd is verstuurt men per schip via Rotterdam dat sneller kan handelen hetgeen in verband met de geringe houdbaarheid een eerste vereiste is. De scheepvaart naar Engeland is vanuit Schiedam daarvoor te gering.  meer informatie
ca. 1870Er wordt een begin gemaakt met het droogmalen van de in de Middeleeuwen door uitvening ontstane grote plas in de Oost- Abtspolder.  meer informatie
ca. 1870De produktie van gist in Schiedam bedraagt in 1870 zes á zeven miljoen kilogram. Hiervan gaat tweederde naar de Engelse en een derde naar de Belgische markt.  meer informatie
1870De elf windmolens in Schiedam produceren 38 á 40.000 ton rogge en moutmeel. De vier stoommolens - waarvan er één is die maar een half jaar werkt - bereiken in hetzelfde jaar bijna 30.000 ton meel met ca. 80 werknemers.  meer informatie
1870De oude stadsschool aan het Oude Kerkhof, wordt in de tuin van de voormalige rectorswoning uitgebreid met een nieuw pand dat 120 leerlingen kan bevatten en dat dienst gaat doen als school voor openbaar lager onderwijs.  meer informatie
1870Vanaf dit jaar worden gegevens over de produktie van (Schiedams) gedistilleerd in de verslagen van de Kamer van Koophandel vermeld.  meer informatie
1870De Schiedamse graanbeurs heeft alleen betekenis voor de moutwijnindustrie. Als deze in verval raakt betekent dit ook dat de Schiedamse graanbeurs aftakelt.  meer informatie
1870De Kamer van Koophandel schat het aantal werknemers van de 11 windmolens in Schiedam op circa 130 man.  meer informatie
1870De heren L. Knappert, J.A.J. Nolet en G.A. Visser worden herbenoemd als regent van het Hofje van Belois.  meer informatie
1870Sociëteit De Vereeniging wordt opgericht. De leden komen bij elkaar in gebouw Musis Sacrum.  meer informatie
24-02-1870Op voorstel van de directeur van de Hogere Burger School (HBS) wordt de 18-jarige Ary Bosselaar voor de tijd van 2 à 3 maanden door de Gemeenteraad aangesteld als 'adsistent bij het onderwijs in de scheikunde en de natuurkunde'  meer informatie
20-061870De Gemeenteraad benoemt de heer de. K.W.M. Montijn tot rector van de Latijnse School.  meer informatie
1871Het verslag van de Kamer van Koophandel vermeldt dat "de directe uitvoer van gedistilleerd uit Schiedam, met inbegrip der hoeveelheden in andere havens verscheept, 51580 hl bedraagt. In Schiedam-zelf bedraagt dat echter maar 1492 liter. Het overgrote deel van het uitgevoerde gedistilleerd is waarschijnlijk door grote Amsterdamse- of Rotterdamse handelshuizen verscheept.  meer informatie
1871Christoffel de Wilde, komende van Poortvliet, wordt predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
15-3-1871De Vleeshal in de Boterstraat vlak bij de Grote Markt, wordt openbaar verkocht. Daarna wordt het gebouw gesloopt.  meer informatie
25-4-1871Aanbesteding voor de bouw van de Plantagekerk voor de Gereformeerde Kerk van Schiedam aan de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
13-6-1871Pastoor Paulus Jacobus van Leeuwen brengt enkele beenderen die beschouwd werden als relieken van St. Liduina, over van het Carmelitessenklooster te Brussel naar de Havenkerk aan de Nieuwe Haven in Schiedam. (De stoffelijke resten waren in 1615 in Brussel terechtgekomen na diefstal daarvan uit de Grote Kerk, Het bleek later overigens geen gebeente van Liduina.)  meer informatie
19-6-1871F.A. Baartmans legt de eerste steen voor het pand Broekkade 6 in Kethel en Spaland.  meer informatie
1872De leerling I.J.M. de Groot doet het eerste eindexamen van de Hogere Burger School met goe gevolg.  meer informatie
1872De stenen stellingmolen De Gekroonde Brandersketel wordt afgebroken. Hij was in 1711 gebouwd op de Westvest tegenover de Branderssteeg in opdracht van enige branders om mout te malen.  meer informatie
1872Bisschop G.P. Wilmer van Haarlem schrijft aan de parochiale kerkbesturen van de Frankelandsekerk en de Havenkerk dat hij het voormalig Oud-Mathenesse om zeer dringende redenen van de Overschiese parochie afgescheiden heeft en toegevoegd aan de Parochie van den H. Johannes den Doper te Schiedam. Tevens benoemt hij voor het nieuwe gedeelte van de parochie J. van der Burg Cz. als kerkmeester.  meer informatie
1872Het bedrijf van A.F. Smulders met ca. 100 arbeiders, wordt van 's Hertogenbosch naar Utrecht verplaatst.  meer informatie
1872Hoewel dit jaar een economisch gunstige conjunctuur vertoond, wordt in (een aantal) branderijen de produktie beperkt om de gistprijzen op peil te houden.  meer informatie
18-2-1872Ingebruikneming van de Plantagekerk aan de Lange Nieuwstraat door de Christelijk Afgescheiden Gemeente. De dienst wordt geleid door de (inmiddels professor) ds. A. Brummelkamp.  meer informatie
1873Johan Hendrik Weissenbruch schildert "Landschap met molen van de Nieuwlandsche polder bij Schiedam" (ook: "Molen bij Schiedam). Het is in het bezit van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.  meer informatie
1873De jaarlijkse varkensmarkt in Schiedam heeft zijn betekenis verloren en is een soort kermisdag geworden. Er worden slechts twee varkens aangevoerd.  meer informatie
16-2-1873Ds. M. Noordtzij te Heerenveen wordt bevestigd als predikant van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Schiedam.  meer informatie
4-6-1873De gemeenteraad van Kethel en Spaland last de jaarlijkse kermis af in verband met de aanwezigheid van de vele vreemde polderwerkers, bezig met de droogmaking van de grote plas in de Oost-Abtspolder.  meer informatie
1874Het vrijzinnige deel van de Ned. Hervormde gemeente (het begin van de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond) begint aparte diensten te houden in de Gasthuiskerk op de Hoogstraat.  meer informatie
16-4-1874Onder lovende woorden wordt bekend dat de Schiedamse bark Loopuyt in 84 dagen van Schiedam naar Valparaiso zeilde, hetgeen zeer snel is.  meer informatie
25-6-1874Dr. E.J.M.( Eduardus Joannes Maria) Nolet wordt door de gemeenteraad benoemd tot stadsgeneesheer in de plaats van dr. S.J. Halbertsma  meer informatie
25-6-1874Dr. Eduardus Joannes Maria Nolet wordt door de gemeenteraad benoemt tot stadsgeneesheer (in de plaats van dr. S.J. Halbertsma)  meer informatie
16-12-1874Pastoor Johannes Heijkamp, die sinds 1858 te Schiedam werkt, wordt gekozen tot Oud-Katholiek aartsbisschop van Utrecht.  meer informatie
1875De bark Bima, groot 220 last (416 ton) wordt tewatergelaten bij scheepswerf De Nijverheid. Het schip lag vanaf 1866 onverkocht op stapel en werd tenslotte gekocht door Bonke & Co. te Rotterdam  meer informatie
1875De zangverenigingen Orpheus, opgericht in 1866 en het Schiedams Mannenkoor fuseren. De nieuwe naam is nu Schiedams Mannenkoor Orpheus.  meer informatie
11-3-1875H.J.P. Textor wordt benoemd tot organist en beiaardier van de Grote Kerk.  meer informatie
30-6-1875Pastoor Cornelis Diependaal, die op 12 september j.l. tot pastoor van Schiedam werd aangesteld, wordt nu tot bisschop van Deventer benoemd. Zijn definitieve aanstelling volgt zo spoedig mogelijk.  meer informatie
29-8-1875Ds. M. Noordtzij neemt afscheid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Schiedam wegens zijn benoeming tot docent aan de Theologische School te Kampen.  meer informatie
23-9-1875De Directie van de straatweg tussen Schiedam en de voormalige gemeente Oud-Delfshaven verpacht in logement De Vergulde Zwaan te Delfshaven, bij veiling en afslag, voor de tijd van vijf jaren, ingaande 1 januari 1876, de ontvangsten van de tolgelden (thans ondershands verpacht voor fl. 5160 per jaar) en het onderhoud van de straatweg tussen Schiedam en Oud-Delfshaven (thans ondershands aanbesteed voor fl. 2620 per jaar)aan de meestbiedende.  meer informatie
3-10-1875Ds. J.H. Wiersma wordt bevestigd tot predikant van de Christelijk Gereformeerde Gemeente door collega ds. M. Noordtzij.  meer informatie
ca. 1876De Schiedamse nijverheid is zeer eenzijdig samengesteld en vooral afhankelijk van de toestand in de moutwijnindustrie.  meer informatie
ca. 1876De Schiedamse arbeidende bevolking vindt voornamelijk werk als brandersknecht, kuiper, koperslager, pomp- en blokmaker, timmerman en metselaar.  meer informatie
1876Tijdens een cholera-epidemie breekt het inzicht door dat het sterk verontreinigde water uit de Schiedamse havens en vesten de oorzaak is. Voortaan halen 'zuiverdrinkwatermannen''met grote schuiten water uit de Nieuwe Maas en verkopen dit onder politie-toezicht aan de Schiedammers. Aan minvermogenden wordt dit drinkwater gratis ter beschikking gesteld.  meer informatie
ca. 1876De conjunctuurgevoeligheid van de branderijen blijkt bij de crisis in het brandersbedrijf in het laatste kwart van de 19e eeuw.  meer informatie
1876De Schiedamse Officieren Vereniging wordt opgericht.  meer informatie
1876In 1876 werken in fabrieken 910 en in de ambachten 2284 Schiedammers.  meer informatie
1876Het Gemeenteverslag geeft een uitvoerige opgave van het aantal bedrijven zoals de soort van de bedrijven, het aantal arbeiders en in een aantal gevallen ook het uitgekeerde loon.  meer informatie
1876Slechts drie bedrijven in Schiedam hebben meer dan 50 werknemers in dienst, nl. de kistenmakerij van van Deventer (50 mannen en 9 jongens), de glasblazerij van Van Deventer (66 mannen en 12 jongens) en de Stearinekaarsenfabriek Apollo (187 mannen, 106 vrouwen, 16 jongens en 51 meisjes).  meer informatie
1876In de branderijen zijn 3192 personen werkzaam: 2636 mannen 107 vrouwen, 397 jongens en 52 meisjes.  meer informatie
1876De Kamer van Koophandel gebruikt de term "niet onbevredigend" voor wat de bedrijfsresultaten in de moutwijnindustrie betreffen.  meer informatie
27-2-1876In aanwezigheid van o.a.Ds. A. Brummelkamp, Ds. P.J. de Groot, Ds. M. Noordtzij, de burgemeester van Schiedam P.J. van Dijk van Mathenesse en leden van de gemeenteraad, wordt in de Plantagekerk het Veertigjarig herinneringsfeest gevierd door de Christelijk Afgescheiden Gemeente, ook wel Christelijk Gereformeerde Gemeente genoemd.  meer informatie
6-4-1876Oprichting van een Zondagsschool onder verantwoordelijkheid van de Christelijk Gereformeerde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
1877De Lutherse gemeente sticht een fonds voor de aankoop van een eigen kerkgebouw om verdere wrijvingen met de Waalse gemeente, waarmee men samen de Gasthuiskerk gebruikt, te voorkomen.  meer informatie
1877Schiedam en Rotterdam hebben geen oog voor de betekenis van de aanvoer van kolen als doorvoerhandel naar elders.  meer informatie
1877De geschiedenis van invoer in Schiedam is (op die van steenkool en graan na) van weinig betekenis. Voor particuliere rekening wordt dit jaar (representatief voor de periode van achteruitgang) ca. 7.000 ton rijst ingevoerd. Voor koffie is dat 1.700 ton. Daarnaast wordt ca. 5.000 m3 ongezaagd en 10.300 m3 gezaagd hout ingevoerd dat vooral benodigd is voor de bouw van huizen en een aantal branderijen.  meer informatie
1878Het Schiedamse jaarboekje vermeldt 341 branderijen en 1 stoombranderij en 64 mouterijen.  meer informatie
1878De kinderloze Jan van der Burg Cz. en zijn echtgenote Colomba van der Burg-Straathof besluiten een kerk te doen stichten, mede omdat de uitbreiding van het Singelkwartier de behoefte aan een bijkerk doet voelen. Zij geven een uitgestrekt land aan de RK kerk en pastorie ten geschenke en met zoveel waarborg dat het kerkbestuur van St. Jan durft over te gaan tot de bouw van een fraaie ruime kerk, de Singelkerk.  meer informatie
1878Het is een slecht jaar voor het brandersbedrijf, concludeert de Kamer van Koophandel.  meer informatie
19-2-1878De eerste palen worden geslagen voor een nieuwe RK bijkerk aan de Singel naar ontwerp van architect E.J. Margrij. Bij de aanbesteding van het heiwerk zijn 13 inschrijvingen binnengekomen. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver, de Wed. G. Camesi en Co. voor de som van f. 19.552,-.  meer informatie
23-7-1878De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Schiedam belegt een bidstond over het behoud van een School met de Bijbel. Dit naar aanleiding van de aanneming van een wetsontwerp tot wijziging van de schoolwet door minister Kappeyne van de Coppello .  meer informatie
1878De bouw begint van de Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk (de Singelkerk) op de Singel.  meer informatie
1879De heren J.A. Nolet en G.A. Visser worden herbenoemd tot regent van het Hofje van Belois terwijl de heer C.J. Loncq toetreedt.  meer informatie
16-1-1879De gemeente besluit de leegstaande Bank van Lening aan het Oude Kerkhof in te richten als Gymnasium.  meer informatie
feb.1879Voor het eerst is in Schiedam sprake van een ijsfeest. Het wordt georganiseerd door gymnastiekvereniging Olympia op een landijsbaan aan de overzijde van de Schie.  meer informatie
13-2-1879De wet op het Hoger Onderwijs uit 1876 heeft nu tot gevolg dat het stadsbestuur besluit de Latijnse school op te heffen en om te zetten in een Gymnasium.  meer informatie
15-03-879Voor de viering van het 10-jarig bestaan van de Hogere Burger School op 3 mei 1879 wordt een regelingscommissie benoemd met directeur J. Steynis als erevoorzitter. De leerlingen T.A.L. Roos en J. van der Most zijn bij de organisatie betrokken.  meer informatie
mei 1879De omnibussen van Rotterdam naar Delfshaven rijden soms door naar Schiedam. Voor 50 á 60 cent kan men er mee naar de Schiedamse kermis.  meer informatie
7-5-1879De eerste steen van de Singelkerk wordt gelegd door bisschop Snickers van Haarlem. De Udelfangersteen draagt het opschrift "Primarium Lapidum A.Di. MDCCCLX X I X, V I I Maji posuit Petrus Mathias Snickers, Episcopus Harlemensis".  meer informatie
7-5-1879Na afloop van de eerste steenlegging voor de nieuwe Singelkerk vindt de ondertekening plaats van een oorkonde, eerst door Monseigneur P. Snickers, vervolgens door de H. Eerw. pater Provinciaal C. Heynen, de pastoor der parochie J.M. van Wees, het kerkbestuur, n.l. de heren J. van der Burg Cz., W. van Gent, I.T. Beukers en G.A.J. Beukers en tenslotte door alle aanwezige geestelijken alsmede de architect en ontwerper van de kerk, E.J. Margrij.  meer informatie
28-7-1879De heer Damm stijgt op met een luchtballon vanaf de Officierentuin. Er zijn 700 entreekaarten voor de Officierentuin afgegeven. Hij stijgt op "ten aanschouwen van een tallooze menigte, vooral op de Vlaardingerdijk waar de menigte toeschouwers tot voorbij de begraafplaats der RC als 't ware een muur van menschen vormde. Het opstijgen werd ook bekeken vanaf de stadstoren en verscheidene molens." Acht minuten later landt hij in de Kleinpolder bij de Rotterdamse Rijweg.  meer informatie
25-8-1879Jan van der Burg Az., ofwel Oom Jan, die al bij de aanbesteding van de Singelkerk f. 8.000,- had toegezegd, schenkt op zijn 90e verjaardag nog een bedrag van f. 12.000,- hetgeen nog ontbrak voor de opbouw van de toren. Twintig jaar eerder had hij ook al een aanzienlijk bedrag geschonken voor de bouw van de toren van de Frankelandsekerk.  meer informatie
5-10-1879Ds. J.H. Wiersma neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk van Schiedam wegens vertrek naar Brussel.  meer informatie
ca. 1880De nieuwe Bank van Lening wordt geopend in de Nieuwstraat.  meer informatie
1880In de periode tot 1890 dalen de prijzen van de gist.  meer informatie
1880Meer dan de helft van de Schiedamse arbeidende bevolking is tot plm, 1890 afhankelijk van het wel en wee van de branderijen.  meer informatie
ca. 1880De behoudende mentaliteit van de Schiedamse branders en spoelingboeren is een van de voornaamste oorzaken van de achteruitgang in de branderijen.  meer informatie
1880Oorzaken van de achteruitgang van de gistprijzen zijn de groeiende concurrentie in Nederland en het buitenland alsmede de beschermende maatregelen van de eigen gist-industrie in het buitenland.  meer informatie
1880De laatste strohalm voor de branders wordt de gistfabricage nadat de produktie van de moutwijn niet meer lonend is en de afzet van spoeling steeds moeilijker wordt.  meer informatie
1880Het opkomend protectionisme van het buitenland treft de afzet van gist, spoeling en het mesten van vee bestemd voor export, vooral naar Engeland.  meer informatie
1880De Franse gistfabrieken, die een beter product leveren dan de Schiedammers worden ernstige concurrenten op de Schiedamse exportmarkten België en Engeland.  meer informatie
1880De ondergang van de oude Schiedamse moutwijn- industrie wordt mede veroorzaakt door gebeurtenissen op economisch terrein zoals verbetering van transportmogelijkheden en vooral het ontstaan van grootbedrijven met moderne productiemethoden.  meer informatie
1880Regenten van het Hofje van Belois zijn J.A. Nolet Wzn, G.A.E. Visser en C.J. Loncq.  meer informatie
1880De enige Stoombranderij is die van T.C. Melchers. Voor uitsluitend diens bedrijf maalt er een stoommolen.  meer informatie
1880De export van gist vanuit Schiedam wordt vanaf 1880 minder. Oorzaken zijn: - grote buitenlandse concurrentie wat betreft de gist - de gist wordt onverkoopbaar hierdoor.  meer informatie
1880In het verslag van de K.v.K. over 1880 wordt verklaard dat de graanhandel steeds meer een loco-handel wordt ten dienste van branderijen in Schiedam en omgeving.  meer informatie
1880In de Schiedamse mandenmakerijen ontstaan problemen door de achteruitgang in de gisthandel en omdat de gist steeks vaker in kistjes verpakt wordt.  meer informatie
1880Paltrokmolen De Vlijt, gebouwd in 1781 aan de oostzijde van de Buitenhavenweg als houtzaagmolen, is dit jaar waarschijnlijk stilgelegd. Het is onbekend wanneer die werd afgebroken.  meer informatie
1880De toon van de Kamer van Koophandel is somber voor wat betreft de bedrijfsresultaten van het brandersbedrijf.  meer informatie
1880Voor de stedelijke economie is de betekenis van de graanhandel niet groot. Er zijn slechts een twintigtal graanmeters, enkele handelaren, commissionairs, makelaars en cargadoors bij betrokken.  meer informatie
11-7-1880Ds. J.J. Impeta wordt door ds. K. van Goor te Assen bevestigd als predikant van de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Schiedam.  meer informatie
1881Het Schiedamse Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zorgt er voor dat er per schuit gezuiverd drinkwater uit de pas opgerichte drinkwaterleiding van Rotterdam naar Schiedam wordt gebracht. De prijs van dit water is echter veel hoger dan die van het ongezuiverde Maaswater.  meer informatie
1881Schiedam telt bijna 400 branderijen.  meer informatie
1881In deze periode zijn er zeven kurkensnijders met 28 personeelsleden.  meer informatie
1881De heer W.J. Heyligers schenkt de Oud-Katholieke gemeente beelden van Johannes de Doper en van Liduina.  meer informatie
1881Dr. Timon Frederik Westerik van Ter Aar wordt bevestigd tot predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
16-3-1881De luidklokken van de Singelkerk worden plechtig gewijd en daarna voor het eerst geluid door de bijna tweeennegentigjarige schenker "Oom Jan van der Burg".  meer informatie
9-4-1881De stoomtram wordt in dienst gesteld op het traject Schiedam Rotterdamsedijk/Broersvest naar de Nieuwe Binnenweg/Westersingel in Rotterdam en vice versa.  meer informatie
12-5-1881De Singelkerk wordt plechtig geconsacreerd door mgr. P.M. Snickers, bisschop van Haarlem. De Schiedamse pater Vincentius de Groot houdt een feestrede.  meer informatie
25-7-1881De klokken in de torens van Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk, bekend als de Singelkerk, en van de Frankelandsekerk zullen jaarlijks worden geluid op 25 juli, de verjaardag van de hoogbejaarde Jan van der Burg die door schenkingen de bouw van de kerktorens heeft mogelijk gemaakt.  meer informatie
26-7-1881Oom Jan van der Burg schenkt ter gelegenheid van zijn 92e verjaardag, duizend gulden voor een torenuurwerk in de Singelkerk.  meer informatie
27-8-1881Bij Van Schie & Co, op het terrein van de voormalige werf De Nijverheid, wordt voor rekening van de Gebr. J. en L. Bitter de sleepstoomboot Mentor IV tewater gelaten.  meer informatie
ca. 1882Eerste rector Pater Beuijssen van de Singelkerk en diens assistent Pater Daniëls, betrekken een kleine noodpastorie naast de kerk.  meer informatie
1882Pater Daniëls van de Singelkerk wordt overgeplaatst naar Nijmegen.  meer informatie
1882Ds. Johannes Cathalinus Montijn van Zierikzee, begint als predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam.  meer informatie
1882Het aantal distillateurs varieert tussen 43 en 48. De samenhang tussen branderijen en distilleerderijen is kleiner dan die tussen branderijen en mouterijen.  meer informatie
5-5-1882De eerste rit vindt plaats van de stoomtram die oorspronkelijk van Rotterdam naar Delfshaven reed en nu is doorgetrokken naar de Koemarkt in Schiedam. De exploitatie geschiedt door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)  meer informatie
1883Schiedam telt 392 branderijen of eenheden die moutwijn maken en 40 distilleerderijen stoken jenever en likeuren uit de door de branderije4n gemaakte moutwijn.  meer informatie
1883Pater Pius Beuijssen, eerste rector van de Singelkerk, wordt overgeplaatst naar Nijmegen en opgevolgd door pater Matheus Langewen die sinds october 1881 kapelaan is in de Havenkerk.  meer informatie
1883Er worden verkoopcombinaties gesticht in de de brandersbranche hetgeen wijst op productiebeperking.  meer informatie
17-2-1883Na oprichting van de cursus Handenarbeid door het Departement Schiedam van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, wordt door de heer L. Scheffers de eerste les gegeven. De start is met 31 leerlingen verdeeld over drie klassen in een zaaltje in de Nieuwstraat.  meer informatie
26-7-1883Omstreeks vijf uur in de middag is in de Noordvestsingel de ijzeren schuit waarop 3200 kelders jenever van de stoombranderij van Th.C. Melchers zouden worden vervoerd, wegens de te hoog opgeslagen last, bij het afduwen van de wal omgeslagen en gezonken. Er doen zich geen persoonlijke ongevallen voor.  meer informatie
14-9-1883Herman Cornelis Adolf Paradies wordt in Rotterdam geboren als zoon van Carel Eduard Paradies en Suzanna Willemina Philippina Borghart. Later werkte hij bij Wilton-Fijenoord in Schiedam als schilder-decorateur. 's Avonds ging hij naar de Academie voor Beeldende Kunst. Na het bombardement op Rotterdam in 1940 verhuisde hij naar Schiedam en werd na de oorlog lid van de kunstenaarsvereniging S'45. Paradies werkt jarenlang in Schiedam als kunstschilder en vereeuwigt vele plekken in die stad.  meer informatie
20-10-1883Hendrik Hoyte Veder van Abcoude wordt bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
1884De Kamer van Koophandel meldt enige opleving in het brandersbedrijf als gevolg van het verdwijnen van een 25-tal brandersbedrijven (overigens tengevolge van faillissementen!).  meer informatie
1884Oorzaken van de achteruitgang van de gistprijzen zijn: overschakeling van de z.g. oud-hollandse methode op de Franse of Wener methode waarmee de produktie toeneemt van 9 kg. gist per 100 kg. graan tot ca. 14 kg. per 100 kg. graan.  meer informatie
1884De prijs van de moutwijn daalt met 25% als gevolg van overproductie.  meer informatie
1884De prijzen van de moutwijn zijn iets gestegen, de gistprijzen dalen echter tot een zeer laag peil. Dit laatste feit heeft tot gevolg dat de gisthandelaren hun samenwerking beëindigen.  meer informatie
1884De eerste (interlokale) telefoonverbinding wordt tot stand gebracht bij de Stearine Kaarsenfabriek 'Apollo'.  meer informatie
28-3-1884Dr. E.J.M. Nolet wordt benoemd tot geneesheer-directeur van het Gemeente Ziekenhuis aan de Laan.  meer informatie
8-4-1884J.M. van der Schalk, J. Loopuyt, W.G. Delbaere en enkele anderen richten de Cricketclub Hermes op. Het Schuttersveld aan de Damlaan wordt gehuurd van de Schutterij om als speelterrein te dienen.  meer informatie
23-7-1884De eerste wedstrijden van Cricketclub Hermes vinden plaats op het gehuurde veld van de Schutterij aan de Damlaan (het Schuttersveld).  meer informatie
5-11-1884Meester Brouwer opent de nieuwe huisvesting van School E, "in het nog onbebouwde deel van de Gorzen, tussen Hoofdstraat en Steenstraat, ... waarvan meester Brouwer op 5 november 1884, zonder enig ceremonieel, de deuren voor de eerste lesdag openzette. De school was gebouwd naar een ontwerp van de stadsbouwkundige A. Bubberman, die ook het naar hem genoemde Bubbermanssticht ontwierp."  meer informatie
1885De Christelijke Jonge Mannenvereniging (CJMV) "De Heere zal 't voorzien" wordt opgericht.  meer informatie
1885Door de opkomst van goedkope grondstoffen zoals graan en melasse-spiritus voor de fabricage van jenever, gaan branders zich ook toeleggen op het distilleren van alcohol.  meer informatie
1885Als gevolg van de slechte bedrijfsresultaten wordt een begin gemaakt met het verwijderen van de installaties in diverse branderijen.  meer informatie
1885De in 1858 gebouwde Oranjebrug wordt vernieuwd omdat ze nog geen dertig jaar na de bouw al in slechte staat verkeert.  meer informatie
10-11-1885In Leiden wordt door een aantal Schiedamse studenten het gezelschap Schiedamum opgericht.  meer informatie
8-12-1885'Oom Jan' van der Burg schenkt f. 5.000,- voor een orgel in de Bijkerk op de Singel.  meer informatie
1886Het nieuwe waterleidingbedrijf met watertoren naar een plan van ir. H.P.N. Halbertsma, wordt officieel in gebruik genomen nadat al twee maanden lang - in afwachting van een scheikundig onderzoek - gratis water was geleverd.  meer informatie
1886Er wordt aangedrongen op de afschaffing van de kermis, vanwege schermutselingen tussen Schiedamse brandersknechten en Vlaardingse kuipers.  meer informatie
1886Het bedrijf van A.F. Smulders te Utrecht (later bekend als Gusto in Schiedam) vervaardigt 10 excavateurs (grondgraafmachines) voor de Panamakanaalwerken.  meer informatie
21-2-1886Herdenking in de Plantagekerk van het feit dat 50 jaar geleden de Afscheiding te Schiedam plaats vond. Ds. A. Brummelkamp en ds. J.J. Impeta zijn daarbij aanwezig.  meer informatie
1-10-1886Zonder enig feestelijk vertoon wordt de nieuwe drinkwaterleiding van - in bezinkbassins, in voor- en nafilters biologisch gezuiverd Maaswater - via de nieuwe watertoren aan de Maasdijk naar de Schiedamse woningen gevoerd.  meer informatie
5-10-1886Het bestuur van het Koorgezelschap In Honorem Dei maakt bekend dat bij de bestaande jongens-zangschool een nieuwe cursus zal worden geopend per 3 november a.s. Kinderen van ca. 8 tot 12 jaar kunnen worden geplaatst. De lessen zijn gratis en worden gegeven door de heer Joh. G. van Ette, organist aan de Singelkerk.  meer informatie
9-10-1886De kerk O.L.Vrouw van den H.Rozenkrans, ofwel Singelkerk, wordt verrijkt met een nieuw altaar, vervaardigt door Peeters uit Antwerpen.  meer informatie
25-12-1886Joh. van Ette, organist van de Singelkerk aan de Singel, heeft voor het zangkoor van de kerk een kerstcantate gecomponeerd die op het Kerstfeest in de kerk, voorafgaand aan de Hoogmis, wordt uitgevoerd.  meer informatie
1887Scheepswerf De Nijverheid, waarop de Bima als laatste schip in 1875 werd tewatergelaten, wordt geliquideerd.  meer informatie
24-1-1887Het kerkbestuur der parochie van de Johannes den Doperkerk, bekend als de Havenkerk, draagt de Gebr. Franssen te Roermond op een electro-pneumatisch orgel te leveren voor de Singelkerk.  meer informatie
14-2-1887De eerste Schiedamse IJsclub wordt opgericht. Men telt vijftig leden na een openbare vergadering voor belangstellenden. In de polder Kortland, met intree aan de Nieuwe Haven, wordt een weiland de eerste ijsbaan.  meer informatie
16-4-1887Ds. H.H. Veder, predikant van de Hervormde kerk te Schiedam, legt zijn ambt neer en wordt daarmee "dolerend".  meer informatie
19-4-1887Eerste samenkomst van de "Dolerenden" in het Verenigingslokaal aan de Lange Haven onder leiding van Dr. W. Geesink, predikant van de Dolerende kerk te Rotterdam.  meer informatie
19-4-1887De kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk Schiedam notuleert dat bericht is ontvangen van het Classicaal bestuur dat ds. H.H. Veder provisioneel (voorlopig ) is geschorst omdat hij 'het synodale juk afwierp' en zich aansloot bij de 'dolerenden'.  meer informatie
1-5-1887B en W verlenen aan M. Vlug vergunning tot het oprichten van een brood- en banketbakkerij in een pand aan de Groenelaan, Wijk G., no. 750, kadaster Sectie E. no. 1915  meer informatie
13-5-1887De eerste kerkenraadsvergadering van de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Schiedam. Deze wordt beschouwd als het officiële begin van de Doleantie. De kerkdiensten worden gehouden in het Verenigingslokaal aan de Lange Haven 27, een door de heer J. Hoek tot kerkzaal verbouwd pand.  meer informatie
13-5-1887Ds. H.H. Veder, op 16 april 1887 afgetreden als predikant van de Hervormde gemeente te Schiedam, neemt het beroep aan dat de Nederduitsch Gereformeerde kerk (Dolerenden) te Schiedam uitbrengt waarna hij nog dezelfde dag wordt bevestigd.  meer informatie
27-5-1887De gemeenteraad besluit om de fa. van Schie & Co., gevestigd op het terrein van de voormalige werf de Nijverheid, gerechtelijk te laten verwijderen.  meer informatie
5-8-1887Koorgezelschap In honorem Dei voert in de kerk aan den Singel met jongens- en mannenstemmen, de Missa In Honorem Dei van Joh. G.van Ette uit, gevolgd door een Hymnus van den zeereerwaarde heer M.J.A. Lans uit ter gelegenheid van het Aanbiddingsfeest.  meer informatie
15-10-1887De viering van het Gouden Priesterfeest van Z.H. de Paus om 19.00 uur in de Grote Zaal van de Officierenvereniging wordt door ondergenoemde commissie voorbereid. De netto-opbrengst komt ten bate van het R.K. Parochiaal Armbestuur. Eere- Voorzitters zijn: - W.C. van Meegen, Pastoor St. Janskerk - M.J.A. Lans, Pastoor O.L.V. Kerk. - W.A. Beukers, voorzitter. - M.L. Honnerlage Grete, Penningmeester - C.J. Wouterlood. - A.M. den Draak. - B.H.P. Timmerhaus. - W.A. Nolet, secretaris.  meer informatie
27-10-1887De heer M.L. Honnerlage Grete herdenkt de dag waarop hij 25 jaar geleden zijn betrekking als boekhouder bij P. Melchers begon.  meer informatie
1888Naar ontwerp van architect D.A.N. Margadant wordt ongeveer 65 meter oostelijk van het oude spoorwegstation, een nieuw stationsgebouw gebouwd.  meer informatie
1888In het Spuikanaal wordt het eerste openluchtbad van Schiedam aangelegd (alleen) voor jongens en mannen. Het bad meet 38 x 14 meter, heeft f. 1400,- gekost en is afgezet met rietmatten. Tot dan was zwemmen toegestaan in de Buitenhaven bij de Koemarktbrug, in het zogeheten Paardenwater (paarden mochten er ook gewassen worden).  meer informatie
1888Op de paardenmarkt in de Lange Kerkstraat en Grote Markt worden zestig tot honderd paarden aangevoerd waarvan ongeveer de helft wordt verkocht.  meer informatie
3-1-1888De Commissie tot viering van het gouden jubileum van Paus Leo XIII houdt tijdens de plechtigheden in de Grote Zaal van de Officierenvereniging een zgn. Armenbedeling voor de de armen die hiermee in de algemene feestvreugde delen voorzover het beschikbaar gekomen bedrag dat toelaat.  meer informatie
12-2-1888Ds. J.J. Impeta neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk van Schiedam wegens een aanvaard beroep naar Alphen aan de Rijn.  meer informatie
juli 1888Het nieuwe electrische orgel, gebouwd door de gebr. Franssen in Roermond, in de kerk aan den Singel wordt door de heren Jos A.Verheyen, organist der RK Mozes en Aäronkerk te Amsterdam en J.B. Litzau, organist der Luthersche kerk te Rotterdam, gekeurd en in alle opzichten als een zeer goed werk geroemd.  meer informatie
30-7-1888De kerkenraad van de Dolerende gemeente te Schiedam besluit dat - aansluitend bij een bekendmaking van de synode, de naam van de gemeente voortaan Nederduitsch Gereformeerde Kerk zal zijn.  meer informatie
26-10-1888Bij de gemeenteraad wordt een adres van Emiele en Hyacinthe Cuijlits, resp. advokaat te Brussel en industrieel te Luik ontvangen met het verzoek om het terrein van de voormalige scheepswerf De Nijverheid te kunnen huren voor de tijd van 25 jaar à 2500 gulden/jaar. Men wil er opnieuw een grote werf stichten en schepen bouwen middels de nog op te richten "Scheepsbouw- en Werktuigenfabriek Schiedam".  meer informatie
18-12-1888De Schiedamse Commissie tot viering van het gouden jubileum van de Paus, verzoekt alle Rooms-Katholieken ter gelegenheid van het Pausfeest de vlaggen uit te steken omdat het feest kerkelijk gevierd wordt.  meer informatie
3-3-1889Ds. K. van Goor te Nieuwendijk (NB) wordt door ds. J.J. Impeta bevestigd als predikant van de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Schiedam.  meer informatie
9-9-1889P. Aalbers, wonend in het Proveniershuis en werkend bij de stoombranderij van Th.C. Melchers aan de Noordvestsingel, wordt geraakt door een steen die in de molen terechtkomt en in stukken uiteen spat. Aalbers wordt aan hoofd, borst, handen en een been getroffen. Dokter Rutschij verleent direct medische hulp waarna het slachtoffer per rijtuig naar huis wordt gebracht.  meer informatie
10-9-1889De kerkenraad van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Schiedam besluit de bouw van een kerkgebouw aan de Rotterdamsedijk op te dragen aan de heren Wouterlood en Beukelaar. Het gebouw zal de naam Oosterkerk krijgen.  meer informatie
3-10-1889De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van de Nederduitsch Gereformeerde Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk door de 10-jarige zoon van ds. H.H. Veder.  meer informatie
6-11-1889De Oud-Katholieke damesvereniging Tabitha wordt opgericht met als doel andere (kerkelijke) gemeenten in hun armenzorg te helpen door middel van het maken van kledingstukken en het organiseren van bazars. In een later stadium zal ook aan jonge kinderen onderwijs in handwerken en zang gegeven worden.  meer informatie
29-11-1889J.J. Verspeek richt zowel de RK Harmonievereniging Sint-Radboud, het Oranjecomité als de Kethelse IJsclub op.  meer informatie
ca. 1890Graan en melasse-spiritus worden grote concurrenten voor de fabricage van moutwijn uit mout.  meer informatie
1890In de Gist- en Spiritusfabriek wordt voor het eerst het drogen van spoeling met succes toegepast.  meer informatie
1890Uit de winstcijfers van de distillateurs Daniël Visser en Zoonen en Simon Rijnbende en Zoonen blijkt dat zij vanaf 1887 een winst boekten, die nooit meer dan 50 á 70 % hoger was dan het vroegere peil.  meer informatie
1890Naast de Frankelandsekerk wordt een Liduinakapel gebouwd.  meer informatie
1890Het bedrijf Ingelse & Co. wordt opgericht. Later wijzigt men de naam in Herstelplaats voor Stoom- en andere Werktuigen.  meer informatie
1890De cursus Handenarbeid van 't Nut tot het Algemeen verhuist van de Nieuwstraat naar een lokaal in de Beurs.  meer informatie
31-1-1890Het voormalige boterhuis aan de Hoogstraat wordt kosteloos aan de Bell Telephoon Maatschappij te Amsterdam afgestaan die er kort daarna een telefooncentrale in vestigt.  meer informatie
5-3-1890Het Engelse blad Exporter meldt dat het bedrijf van A.F. Smulders in het vorige jaar 27 baggerwerktuigen en grondgraafmachines aan Duitse opdrachtgevers heeft geleverd. Men ziet dit als een bewijs van de zeer sterke groei van het Utrechtse bedrijf.  meer informatie
14-3-1890Paus Leo XIII vaardigt een decreet uit waarin hij "de verering welke sedert onheuglijke tijden gebracht wordt aan de Dienaresse Gods, Liduina, Magd van Schiedamn, zalig en heilig genoemd", bekrachtigt  meer informatie
april 1890Tijdens de feesten ter gelegenheid van de bekrachtiging door de Paus van de Verering van St. Liduina, zamelt rector Langewen in de parochiekerken geld in voor een altaar van St. Liduina.  meer informatie
6-4-1890De nieuwe Nederduitsch Gereformeerde Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk wordt in gebruik genomen. (Blijkens het boek De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam, pag. 124, is de datum niet zeker, het kan ook een week later geweest zijn).  meer informatie
5-5-1890De St. Jacobuskerk in Kethel wordt ingewijd en in gebruik genomen.  meer informatie
23-5-1890Het Leger des Heils start zijn werkzaamheden in Schiedam. Men vindt een onderkomen aan de Lange Haven  meer informatie
9-9-1890Hermes besluit om naast cricket ook het voetballen te gaan beoefenen  meer informatie
23-11-1890De jonge prinses Wilhelmina wordt koningin. Maar omdat ze nog geen achttien jaar oud is wordt haar moeder Emma regentes tot 6 september 1898.  meer informatie
1890/1891De ijsbaan van de eerste Schiedamse IJsclub is onberijdbaar vanwege het vele neerdwarrelend roet uit een nabije fabrieksschoorsteen. Ook al omdat het een kwakkelwinter is betekent dit het einde van de eerste Schiedamse IJsbaan in de Kortlandpolder.  meer informatie
31-12-1890Het Gemeenteverslag van 1890 vermeldt dat er 515 leden tot de Christelijk Gereformeerde Kerk (de voormalige Christelijk Afgescheiden Gemeente) behoren.  meer informatie
1891In de eerste Schiedamse glasblazerij (aan de Buitenhavenweg) werken 140 personen, bij Van Deventers Kistenfabriek 70 en bij de andere kistenfabrieken samen 55 man.  meer informatie
ca. 1891De in 1887 opgerichte Schiedamse IJsclub is al weer opgeheven.  meer informatie
1891De Schiedamse branders richten de Brandersbond op om de strijd voor behoud van de traditionele alcoholindustrie te kunnen voeren.  meer informatie
1891Het in 1877 gestichte fonds voor aankoop van een eigen kerkgebouw van de Lutherse Gemeente is dusdanig gegroeid dat men overgaat tot de koop van een pand op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Oranjestraat.  meer informatie
11-1-1891Ds. H.H. Veder neemt afscheid van de Nederduitsch Gereformeerde kerk van Schiedam wegens aangenomen beroep naar Rotterdam.  meer informatie
7-2-1891Bij het trekken van de Russische bark Argo op de sleephelling van v.m. scheepstimmerwerf De Nijverheid, breekt de hellingwagen en slaat het schip naar rechts om. Er gebeuren geen persoonlijke ongelukken maar het zal heel wat moeite kosten om het schip weer op te richten (dat lukte niet en later is het schip ter plaatse gesloopt).  meer informatie
15-2-1891Ds. K. van Goor neemt afscheid van de Christelijk Gereformeerde Gemeente.  meer informatie
mrt 1891Cricketclub Hermes gaat ook voetbal spelen.  meer informatie
10-5-1891Ds. D. Boonstra van Zwolle wordt door Ds. H.H. Veder bevestigd tot predikant van de Nederduitsch Gereformeerde kerk van Schiedam. Voor deze gelegenheid is (voor het eerst) ook de kerkeraad van de Chr. Gereformeerde kerk (=Chr. Afgescheiden Gem.) uitgenodigd.  meer informatie
17-8-1891De spoorlijn Rotterdam-Vlaardingen wordt geopend.  meer informatie
5-11-1891De kerkenraden van de Nederduitsch Gereformeerde kerk (Oosterkerk) en de Chr. Gereformeerde kerk (Plantagekerk) besluiten de weekdiensten (op donderdagavond) gezamelijk te houden, beurtelings in één der kerkgebouwen. Een eerste stap naar éénwording.  meer informatie
1892Een staatsenquete vermeldt dat in het bedrijf van A.F. Smulders te Utrecht werknemers beneden de 16 jaar het lichtere werk verrichten en in de gelegenheid worden gesteld een schoolopleiding te volgen. In dezelfde enquete verklaart A.F.Smulders dat 90% van het werk van buitenlandse opdrachtgevers komt.  meer informatie
1892Voor zover bekend heeft zich dit jaar in Schiedam geen enkel cholerageval voorgedaan.  meer informatie
1892Kolenhandel Fa. C. van Pelt Czn. opgericht.  meer informatie
1892J. van der Burg Cz. treedt af als kerkmeester en wordt opgevolgd door Jan Honnerlage Grete. Deze woont op de Singel 153 en is een broer van Mathijs Honnerlage Grete, die jarenlang directeur was van het Singelkoor.  meer informatie
1892Cricketclub Hermes speelt de eerste echte cricketwedstrijd op het Schuttersveld.  meer informatie
24-1-1892Ds. S.T. Goslinga van Bolsward wordt bevestigd als predikant van de Christelijk Gereformeerde Gemeente Schiedam door Ds. L. van der Valk uit Delft.  meer informatie
17-6-1892In een gezamelijke vergadering besluiten de synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken en de voorlopige synode van de Nederduitsch Gereformeerde Kerken tot inéénsmelting van de kerken die zijn voortgekomen uit de Afscheiding (1834) en de Doleantie (1886). Zij zullen voortaan samen de Gereformeerde Kerken heten, respectievelijk met de toevoeging A en B.  meer informatie
22-6-1892De kerkenraad van de Nederduitsch Gereformeerde kerk (Oosterkerk) besluit de naam te wijzigen in Gereformeerde kerk van Schiedam (B).  meer informatie
23-6-1892De kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde kerk (Plantagekerk) besluit de naam te wijzigen in Gereformeerde kerk van Schiedam(A).  meer informatie
sep.1892De hele maand september wordt tijdens het Liduinalof de RK gelovigen meegedeeld dat dit lof voortaan zal worden gehouden tot de intentie om door de voorspraak van Liduina te verkrijgen dat Schiedam van de dreigende ziekte der cholera bevrijd blijft.  meer informatie
30-10-1892De nieuwe Lutherse kerk op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Oranjestraat wordt in aanwezigheid van de burgemeester en de stadssecretaris in gebruik genomen.  meer informatie
1893Bodehuis Osephius vestigt zich in Schiedam.  meer informatie
1893Het voorhuis van het stadhuis wordt ingrijpend verbouwd.  meer informatie
1893De eerste besprekingen worden gevoerd om tot een vereniging Het Volkshuis te komen met als doel een centrale instelling te hebben tot ontwikkeling en standenverbroedering. M.C.M. de Groot is initiator.  meer informatie
25-1-1893De Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsch Hervormde Kerk in Schiedam wordt op initiatief van C. Plooy en Dr. P. la Verge opgericht.  meer informatie
23-5-1893Ds. D. Boonstra legt zijn ambt in de Gereformeerde kerk B neer wegens terugkeer naar de Nederlands Hervormde Kerk.  meer informatie
22-11-1893Oud-Katholiek pastoor Cornelis Diependaal overlijdt in Schiedam.  meer informatie
25-12-1893François Haverschmidt preekt (voor de laatste maal) in gebouw Paulus op de Korte Haven voor een verhinderde collega.  meer informatie
1894Civiel ingenieur J.M.A. Zoetmulder wordt benoemd als eerste directeur der gemeentewerken in Schiedam.  meer informatie
1894De pakhuizen Coerland en Lijfland, gebouwd achter Tuinlaan 50, worden omgebouwd tot sodafabriek onder de naam Nederlandsche Patent en Kristal Sodafabriek.  meer informatie
1894Aankoop door A.F.Smulders te Utrecht van Scheepswerf De Industrie te Slikkerveer. De machinefabrikant wordt tevens scheepsbouwer.  meer informatie
1894A.F. Smulders te Slikkerveer vervaardigt ca. 100 stoomhoppers, hopperzuigers en baggermolens voor o.m. Australië, Rusland, Brazilië, Spanje en Egypte.  meer informatie
1894De Nederlandse Protestantenbond gebruikt de Gasthuiskerk als vergaderruimte.  meer informatie
1894Mejuffrouw Maas start met kookonderwijs voor meisjes in een lokaaltje aan de Lange Achterweg. Haar initiatief zou later de "Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstreken" worden.  meer informatie
19-1-1894Ds. François Haverschmidt, alias Piet Paaltjens, beneemt zichzelf het leven in zijn woning aan de Lange Haven.  meer informatie
25-1-1894Oud-Katholiek pastoor Petrus Johannes van Harderwijk aangesteld.  meer informatie
22-9-1894Voor de bouw van het pand Broekkade 8 wordt de eerste steen gelegd door Helena Jongste, oud 2 jaar  meer informatie
23-9-1894Ds.H. Hoekstra van Kollum wordt bevestigd door ds. H.H. Veder als predikant van de Gereformeerdekerk B (Oosterkerk) te Schiedam. De Gereformeerde kerk A wordt uitgenodigd de dienst bij te wonen.  meer informatie
10-12-1894H.J. Versteeg wordt burgemeester van Schiedam.  meer informatie
ca. 1895In het spoelingdistrict (gebied rondom Schiedam en het Westland) gaat men zich toeleggen op het houden van melkvee, gestimuleerd door de grote groei van de steden in de nabijheid van het spoelingdistrict.  meer informatie
1895Notaris H.B.E. Blaisse vestigt zich in Schiedam, aan de Nieuwe Haven  meer informatie
1895Pastoor Daniëls wordt aangewezen om in Avila het Generaal-Kapittel der Dominicanen bij te wonen en pater Langewen als oudste kapelaan wordt door de bisschop aangesteld tot deservitor (tijdelijk pastoor).  meer informatie
1895Spoeling wordt een product dat alleen als bijvoeder geschikt is i.v.m. de beperkte houdbaarheid en het vervoer van grote hoeveelheden in vloeibare toestand, wat verzending over lange afstanden onmogelijk maakt.  meer informatie
1895De resterende stomp van de stenen stellingmolen De Witte die in 1792 in opdracht van enige branders op de Broersvest tussen de Oostmolen en de Overschiese Poort werd gebouwd en die in 1893 al gedeeltelijk was afgebroken, wordt volledig verwijderd.  meer informatie
maart 1895Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van rector pater Matheus Langewen, krijgt de Singelkerk de eerste statie van de gebeeldhouwde kruisweg.  meer informatie
31-12-1895Het Gemeenteverslag van Schiedam vermeldt dat in 1895 de Gereformeerde kerk A (Christelijk Gereformeerdekerk/Christelijk Afgescheiden Gemeente) 552 leden telt en de Gereformeerde kerk B (Nederduitsch Gereformeerde kerk/Dolerenden) 337 leden.  meer informatie
ca. 1896De Havenkerk heeft f. 30.000 schuld, de Singelkerk f. 100.000. Het Havenkerkbestuur neemt zonder verder contract de halve schuld van de Singelkerk over.  meer informatie
ca. 1896De eerste kerkmeesters van de nieuwe Singelkerk zijn W.B. Heggelman, F.A.J. Zoetmulder, L. Wendt en J.F. Bertels.  meer informatie
ca. 1896Bij de parochiale verdeling van 1896 tusschen de Haven en Frankeland zijn de Lange Haven en de Schie als scheidingslijn gedacht. De families Beukers, Nolet, Walraven, Voeders, Meyer en Van der Burg, die wonen in het blok begrensd door Vischmarkt en Korte Haven protesteren daar heftig tegen. Zij bereiken dat dit gedeelte onder de Havenparochie blijft. Ook ene David Meyer (bijnaam de Dikke) in het Groenweegje weert zich zó, dat ook deze straat onder de St.-Jansparochie blijft ressorteren.  meer informatie
ca. 1896Pastoor Daniëls, zijn oudste kapelaan pater Huysmans, pastoor Langewen en provinciaal pater T. Leissling spreken in de pastorie van de Havenkerk aan de Hoogstraat, over de verdeling van RK Schiedam in twee parochies.  meer informatie
1896Direct na de installatie van pastoor Langewen door de Deken van Rotterdam, wordt de noodpastorie van de Singelkerk aan den Oostsingel 3 betrokken met dien verstande dat pastoor Langewen en pater Perquin bij de kerk blijven wonen, maar de dienstbode en de jongste kapelaan naar de Oostsingel verhuizen.  meer informatie
1896Pater Antonius Perquin en pater Pius Rodermans worden benoemd tot kapelaan van de Singelkerk.  meer informatie
1896Bij het open zwembad in het Spuikanaal worden 12 kleedhokjes gebouwd voor f. 500,-. Het wordt nu ook vrouwen toegestaan van het zwembad gebruik te maken op speciaal daarvoor gereserveerde uren.  meer informatie
29-1-1896Eerste algemene ledenvergadering van de Schiedamse Lawn-tennis Vereniging(SLV) op initiatief van Sofie E. Maas. De club behoort hiermee tot de 10 eerste tennisclubs van Nederland. Men speelt in het begin op een cementen baan aan de Nassaulaan, naast de woning van Hein in 't Hol, de conciërge en cipier van het kantongerecht in de Warande.  meer informatie
juli 1896Op aansporing en ondersteuning van pas opgerichte vakbonden leggen ongeveer zeventig van de vierhonderd mannelijke arbeiders van de NV Stearinekaarsenfabriek het werk neer voor hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. De eerste werkstaking van een groot bedrijf in Schiedam.  meer informatie
1-11-1896Feestelijke opening van 'Het Volkshuis' aan de Lange Haven 55, het huis van de gelijknamige vereniging met bijna 300 leden. Doel van de vereniging: "volksontwikkeling en de verbroedering door persoonlijk verkeer van de standen der samenleving".  meer informatie
19-11-1896Pater M.J. Langewen wordt benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie rondom de Singelkerk.  meer informatie
22-11-1896Van de preekstoel in de Singelkerk wordt de parochieverdeling en de oprichting van de Singelparochie afgekondigd door Caspar Joseph Martinus Bottemanne, Bisschop van Haarlem. Het Parochiaal gebied der parochie van den H. Joannes den Doper te Schiedam wordt verdeeld in twee delen, waarvan het eene gedeelte blijft behoren tot de Parochie van de H.Joannes den Dooper en het tweede gedeelte nieuwe parochie wordt onder de titel van 'Parochie van O.L. Vrouw van Den Allerheiligsten Rozenkrans te Schiedam'. De volgende gedeelten zullen tot de nieuwe Parochie van O.L.Vrouw van den Allerheiligsten Rozenkrans behoren: 1. Het gedeelte der stad dat ligt tusschen den Overschiescheweg en de Rotterdamse Dijk met de Broersvest van de Rotterdamsche Poort tot aan de Spoelingsbrug. 2. Het stukje Kerkstraat, aan de ene zijde tot aan het Broersveld en aan de andere zijde tot aan de Kreupelstraat. 3 De gehele Kreupelstraat aan beide zijden. 4. Aan het einde van de Kreupelstraat wordt de grenslijn doorgetrokken tot op de Schie. Vervolgens de Boterstraat, aan beide kanten, van de Kreupelstraat tot aan de Spoelingsbrug, de Schie, AnnaZusterstraat, Groenweegje en Noordvest. N.B. Hoekhuizen, sloppen, gangen, hofjes enz. worden geacht tot die parochie te behoren, waarin de hoofdingang ligt. Het Heerenpad echter, dat evengoed aan de oude als aan de nieuwe parochie zou kunnen behooren, wordt met wederzijds goedvinden aan de nieuwe Parochie toegewezen.  meer informatie
1896Schiedam heeft 26716 inwoners en het voltallige politiekorps telt 95 personeelsleden met commissaris J.L.C. Wolfensperger aan het hoofd, 2 inspecteurs, 2 hoofdagenten, 63 agenten van politie, 16 brug- en sluiswachters, 3 onbezoldigde agenten als plantsoenwerkers en 8 gemeenteveldwachters.  meer informatie
1897De Amerikaanse , grafische kunstenaar Joseph Pennell maakt tijdens een fietsvakantie in Nederland acht litho's, waarvan twee gezichten op Schiedam, omgeven door de molens  meer informatie
1897De Schiedamse gemeenteraad besluit het ophalen van vuilnis en het baggeren van havens en grachten door een eigen reinigingsdienst te laten verrichten.  meer informatie
1897Op het Emmaplein wordt een plantsoen aangelegd  meer informatie
ca. 1897In Nederland wordt nu ook goedkope spiritus gebruikt als grondstof voor jenever. Dit is goedkoper en een geduchte concurrent voor de moutwijnjenever.  meer informatie
1897De Schiedamsche Alcoholfabriek wordt opgericht. De directeuren zijn J.H. Houtman, L. Vrijland en B.P. Nieuwhof. De commissarissen zijn G.C. Beukers, mr. W.H. Jansen en en dr. P.J. Jansen.  meer informatie
1897De brandersnijverheid is al geruime tijd in verval. De ondergang van de moutwijn-industrie wordt versneld door de invoering van de wet betreffende de accijns op suiker.  meer informatie
1-2-1897De eerste vergadering van de Kerkmeester van de Singelkerk wordt gehouden in de pastorie onder voorzitterschap van pastoor Langewen. Aanwezig zijn de heren W.B. Heggelman, F.A.J. Zoetmulder, L. Wendt en J.F. Bertels. De heer Zoetmulder wordt benoemd tot penningmeester en de heer Bertels tot secretaris. Iemand zich heeft aangemeld om de kerk van gasgloeilicht te voorzien en de besparing van gas te gebruiken voor de aanleg. Hiertoe wordt besloten. De Singelkerk neemt een schuld van f. 100.00 over van de de H. Joannes den Doper (Havenkerk). Collectanten genieten een toelage van f. 10,-, plus f. 25,- voor het ophalen van de dubbeltjesplaatsen; bovendien is er nu een zekere Marcus aangesteld voor f. 70,- per jaar voor het ophalen van de lager in prijs gestelde plaatsen.  meer informatie
9-2-1897Het Stedelijk Gymnasium verhuist vanuit het Oude Kerkhof 5 naar het Blauwhuis in de Lange Nieuwstraat (nadat dit door de PTT was verlaten).  meer informatie
10-2-1897Er wordt een gecombineerde vergadering van de kerkbesturen van de Havenkerk en de nieuwe Singelparochie gehouden. Aanwezig zijn de pastoors Daniëls en Langewen en de heren Schiphorst, Willeman, Schnabel, (W.B.) Heggelman, (F.A.J.) Zoetmulder, (L.) Wendt en (J.F.) Bertels, terwijl de heer Zoetmulder van de Havenkerk wegens ziekte afwezig was. Pastoor Daniëls deelt mee dat de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans een schuld heeft over te nemen van f. 100.000,- in te gaan vanaf oktober 1896 en dientengevolge de rente tot 21 november tegoed heeft. Voor de over te nemen schuld van f. 100.000,- op de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans zal een authentiek stuk opgemaakt worden en dit aan het Kerkbestuur van den H.H. Johannes den Doper overhandigd worden. Een fondatie van f. 1.000,-, geschonken door de Wed. Visser aan de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans zal tevens verrekend worden. De vrijwillige bijdragen in januari 1896 opgehaald, zullen dusdanig verdeeld worden, dat deze kerk haar deel verkrijgt vanaf 21 november tot en met 31 december. - Verder zullen de bijdragen, opgehaald in januari 1897, door de koster en de dames Rozestraten, van Pinxteren, Ophemert en Kemenade, voor zover deze de Parochiekerk van O.L.V. van de Allerheiligsten Rozenkrans betreffen, de pastoor dier Kerk worden overhandigd. Naar aanleiding van een schrijven d.d. 1 februari van het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes den Doper om tegemoetkoming voor het orgel in de Kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans wordt er besloten dit punt in overweging te houden tot een eerstvolgende vergadering. - Nadat het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes de Doper is vertrokken, werd dit laatste punt direct behandeld en besloten een schrijven aan haar te richten, dat wij niet genegen zijn een bijdrage tot die kosten te verlenen op grond dat de recognitie der plaatsen over 1897 geheel behouden was door het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes den Doper en dit wel in compensatie kon komen met die kosten. - Ook wordt de secretaris aangezegd een brief te sturen aan het RK Parochiaal Armbestuur dat voortaan de wezen in de Kerk over geen gratis plaatsen meer kunnen beschikken.  meer informatie
27-2-1897Het postkantoor verhuist van het Blaauwhuis in de Lange Nieuwstraat naar een tot dat doel verbouwd herenhuis aan de Gerrit Verboonstraat.  meer informatie
28-2-1897Benoeming van de eerste archivaris van Schiedam; de commies-redacteur ter secretarie: Jhr.Mr.Tj.Humalda van Eysinga, als nevenfunctie.  meer informatie
26-3-1897Kerkmeesters van de Singelparochie geven goedkeuring aan het ontwerp van de heer I.T.Rozestraten voor een nieuw te bouwen pastorie.  meer informatie
16-4-1897De goedkeuring tot het bouwen van een pastorie naast de Singelkerk is verkregen van het Bisdom van Haarlem en men zal dus tot aanbesteding kunnen overgaan. Aan acht parochianen zal men berichten dat zij tot de bouw van de pastorie kunnen inschrijven.  meer informatie
22-05-1897Het Utrechts Nieuwblad bericht over een circulaire van de Schiedamse timmerlieden aan hun werkgevers. De besturen van de Timmerliedenvereniging Door Eendracht Verbetering, de afdeling Houtbewerkers St. Jozef, onderafdeling van de Ned. R.K. Volksbond, afd. Schiedam en de afd. Schiedam van het Ned. Werkliedenverbond Patrimonium leggen een verzoek van 20 cent opslag met ingang van 1 juni 1897 bij de patroons.  meer informatie
2-6-1897Geruchten over de bouw van de pastorie leiden binnen het kerkbestuur tot verschil van mening om een opzichter aan te stellen en over de daarmee gemoeide kosten. Uiteindelijk wordt er een opzichter aangesteld tegen een matig salaris en worden ook twee kerkmeesters benoemd in de bouw- commissie. In dezelfde vergadering wordt dringend aandacht gevraagd voor het matig uitziende voegwerk van de kerk alsmede voor een van de torentjes dat overhelt..  meer informatie
22-7-1897Vergadering van de RK kerkmeesters van de Singelparochie o.m over de ontvangen gift van f. 2.000, van wijlen Mejuffr.Emilie Nolet die gebruikt zal worden om de schuld te verminderen en over het schoonmaken van de kerk door de Rotterdamsche Glazenwasscherij van J. Drop.  meer informatie
19-8-1897In een vergadering van de RK kerkmeesters van de Singelparochie biedt de heer C. Kemp per brief aan het onderhoud en vernieuwing van het gasgloeilicht in de kerk voor f. 50,- per jaar uit te voeren, hetgeen wordt aangenomen.  meer informatie
1-9-1897In de vergadering van de RK kerkmeester van de Singelparochie worden 80 aandelen a f. 500,- van de obligatie-lening, indertijd aangegaan ten behoeve van de Bijkerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans, thans Parochiekerk, uitgeloot door de paters Perquin en Rodermans.  meer informatie
18-11-1897Tijdens de vergadering van de RK kerkmeesters van de Singelparochie deelt de pastoor mee dat het plaatsengeld over 1897-1898 het bedrag van f. 2015,75. heeft opgebracht.  meer informatie
eind 1897De nieuwe pastorie (van de Singelkerk), gebouwd door timmerman Henri Wendt, de broer van de kerkmeester Lau Wendt, wordt door de pastoor cum suis betrokken.  meer informatie
1898Een nieuwe sluis vervangt de oude en bouwvallige sluis van de Vijfsluizen aan de Vlaardingerdijk  meer informatie
1898Ter gelegenheid van de inhuldiging van Wilhelmina, wordt in Kethel de gelijknamige Oranjevereniging opgericht.  meer informatie
1898De NV Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft begint met de fabricage van spiritus uit melasse.  meer informatie
1898Op het Kruispark te Kethel wordt, ter gelegenheid van de inhuldiging van Wilhelmina, de "Wilhelminakastanje" geplant.  meer informatie
1898De firma K.L. Bijloo, grossierderij in levensmiddelen in de Boterstraat wordt opgericht. (De naam wordt later gewijzigd in NV Grossierderij Mercurius).  meer informatie
13-1-1898Tijdens de vergadering van RK kerkmeesters van de Singelparochie wenst de pastoor de heren bij het begin een Zalig Nieuwjaar en de hoop dat het hun in hun gezin wel moge gaan en dat zij in 1898 dezelfden ijver en opgewektheid aan den dag zullen leggen waarin zij het vorige jaar zo uitmuntten ten opzichte van de belangen van de kerk O.L.Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans. Daarna wordt een brief voorgelezen waaruit blijkt dat er geen vergoeding voor brandschade in het verwarmingsgebouw van de kerk wordt gegeven om de eenvoudige reden dat dit niet in de polis is opgenomen.  meer informatie
1-5-1898Ds. H. Hoekstra neemt afscheid als predikant van de Gereformeerde Kerk B, wegens aangenomen beroep naar Arnhem.  meer informatie
10-6-1898De gemeenteraad besluit het gemeentearchief te huisvesten in het voormalige gymnasium aan het Oude Kerkhof 5.  meer informatie
1-7-1898Alida van der Stadt en Alida Jacoba Suermondt komen in dienst van het Gemeente Ziekenhuis aan de Laan. Beiden waren afdelingshoofd in het Coolsingel Ziekenhuis in Rotterdam. Alida van der Stadt wordt in Schiedam adjunct-directrice. De reden van hun sollicitatie is het vertrek van de tot dan fungerende binnenvader en -moeder.  meer informatie
10-7-1898Ds. D. Ringnalda van Oudshoorn wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk B door dominee G. Ringnalda van Apeldoorn.  meer informatie
31-8-1898De vijver met fontein en rotspartij alsmede het beeld van de heraldische leeuw in de Plantage worden door het comité Kroning koningin Wilhelmina overgedragen (aan de gemeente Schiedam). Hiermee wordt het ontwerp van de Plantage door J.D. Zocher wel aangetast...  meer informatie
06-09-1898De 18-jarige Prinses Wilhelmina wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als Koningin. Haar moeder, Koningin-Regentes Emma legt haar taak als Regentes neer. Alles wordt in het werk gesteld om er een gedenkwaardige dag van te maken.  meer informatie
1899Molen De Oost wordt afgebroken tot en met de balie.  meer informatie
1899Voor het kantongerecht Schiedam staan 1526 personen terecht waarvan 75 vrouwen. Wegens openbare dronkenschap worden 281 en wegens overtreding van het verbod om de straat te schrobben 137 personen veroordeeld.  meer informatie
07-01-1899Onderwijzer G. van der Most stelt in een vergadering voor een arbeiderskiesvereniging op te richten, als tegenhanger van de Kiesvereniging Schiedam.  meer informatie
14-4-1899De SDAP, afdeling Schiedam wordt opgericht in het Volkshuis en start met veertien leden. Het bestuur wordt nog niet openbaar.  meer informatie
mei 1899De Gemeenteraad van Schiedam debatteert over de toekomst van het Stadsziekenhuis aan de Laan en de positie van het Burgerlijk Armbestuur (BA) daarin en besluit tot een fundamentele verandering: de Commissie voor het Ziekenhuis uit het BA wordt opgeheven en een verordening op het ziekenhuis vastgesteld.  meer informatie
30-5-1899De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om het Gemeente Ziekenhuis aan de Laan open te stellen voor betalende patiënten en de keuze voor de arts vrij te laten. Hiermee wordt het ziekenhuis formeel uit de sfeer van de armenzorg gehaald. Omstreeks deze tijd beging het ziekenhuis ook met een verpleegsters- opleiding.  meer informatie
12-6-1899Dr. E.J.M. (Eduardus Joannes Maria) Nolet dient op 54-jarige leeftijd zijn ontslag in als geneesheer-directeur van het Gemeenteziekenhuis aan de Laan. Hij kan niet instemmen met de nieuwe Verordening op het ziekenhuis.  meer informatie
01-08-1899De Commissie voor het Ziekenhuis uit het Burgerlijk Armbestuur wordt opgeheven en een verordening op het ziekenhuis vastgesteld. De ingangsdatum is 1 augustus 1899. De instelling wordt omgevormd van "gasthuis voor armlastigen" tot algemeen ziekenhuis.  meer informatie
21-8-1899Schiedams Mannenkoor Orpheus wint de 2e prijs tijdens de Van Dijck-feesten in Antwerpen.  meer informatie
6-10-1899De heren B.K.A. Kappelhof en H. Hovingh richten voor de duur van 10 jaar een vennootschap op tot uitoefening van het bedrijf van drogist en een handelszaak in drogerijen, chemicaliën, verfwaren enz. onder de naam Kappelhof en Hoving voorheen Frans Visser. De akte wordt opgemaakt door notaris H.M.C.Poortman  meer informatie
23-10-1899De Gemeenteraad besluit tot stichting van een plaatselijke oudheidkamer, het latere Stedelijk Museum Schiedam. De animator van de verzameling is de majoor-commandant van de schutterij en wethouder van Schiedam, Gerrit Visser Bastiaansz. beter bekend als 'majoor Visser'. Zijn rechterhand is Frans van Waas.  meer informatie
5-11-1899Tamboer J.H. Gunnewegh en muzikant J.van Wijk ontvangen in de Doelen met een hartelijke toespraak en luide hoera's van de troep, uit handen van majoor-commandant G. Visser Bz. de medaille voor trouwe en langdurige schuttersdienst.  meer informatie
18-11-1899Tijdens de vergadering van aandeelhouders van stoommolen De Draak wordt besloten deze zo snel mogelijk te liquideren. De 19 knechts worden nog deze week ontslagen waarvan er slechts 2 al weer werk hebben. Het gevolg is dat 17 mannen, waaronder vaders van talrijke gezinnen, dus vrijwel direct zonder werk zijn. De aanleiding van de liquidatie is de verschrikkelijke concurrentie die al andere molens tot stilstand dwong.  meer informatie
22-11-1899B en W stellen de Gemeenteraad voor om de 90 oude iepenbomen langs de Lange Nieuwstraat te rooien en in het openbaar te verkopen. Ook wil men de 60 wilgenboomen, staande langs de slootkanten in de Diefhoek, onderhands verkopen aan Adr. Merkx te Oud-Beijerland voor de door hem aangeboden som van f. 140,-.  meer informatie
22-11-1899De voetbalwedstrijd tussen het Schiedamse 'Victoria' en het Vlaardingse 'Voorwaarts' wordt door de de Schiedammers met 6 tegen 0 doelpunten, gewonnen waaronder één goal onder protest van de Vlaardingers.  meer informatie
dec. 1899De heer M.C.M. de Groot dient bij de gemeenteraad het voorstel in om in de verordening op de openbare reinheid en gezondheid de bepaling op te nemen die luidt: 'Het is verboden kleederen of andere voorwerpen zoo te dragen, dat zij stof opjagen' met het doel te voorkomen dat straatvuil verplaatst wordt naar voedsel op wagens, kleren, ogen en longen'. De commissaris voor de strafverordeningen stelt voor het voorstel niet aan te nemen.  meer informatie
1899De Vereeniging Volksbadhuis wordt opgericht door enkele welgestelde en sociaal-voelende Schiedammers die aandelen à fl. 100,= nemen maar nooit werden verkocht, geen rente droegen en vaak aan de vereniging werden teruggeschonken. Het badhuis komt aan de Broersvest.  meer informatie
1899/1900De in- en uitgangen van de Plantage worden gewijzigd op voorstel van J.K. Dominicus. Ook wordt de omgeving van de muziektent veranderd. Bovendien wordt om verkeerstechnische redenen een doorbraak van de Lange Nieustraat naar de Tuinlaan gemaakt waardoor de kop van de Plantage van de rest van het park wordt afgesneden. (Een en ander wordt door J.J. Schipper in 1954 vastgesteld)  meer informatie
1963De Spoelingbrug bij het Proveniershuis wordt omgedoopt tot Proveniersbrug.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam