logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1960-1969


1958Ook Schiedam heeft nu zijn mobilofoon-taxi's. De primeur hiervan heeft Schietax (waar in 1963 Eurotax NV werd toegevoegd, die toen ook pas mobilofoons hadden) .  meer informatie
1960De Blauwe Brug over de Poldervaart wordt gesloopt en vervangen door een stalen ophaalbrug.  meer informatie
1960De gemeenteraad verleent een krediet van 426.000 gulden voor de aanleg van een nieuwe stadskwekerij voor de Gemeentelijke Plantsoenendienst op een terrein in de West-Abtspolder nabij de Oude dijk  meer informatie
1960Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van rijksweg A20 legt resten van boerderijen uit de Romeinse Tijd (ca. 100-200 na Chr.) bloot. De boerderij is gebouwd op de relatief hooggelegen oever van een kreek. Een van de vondsten is een ca. 10 c.m. hoog, pijpaarden beeldje van een paard, als paardvorm herkenbaar als behorend tot de cultuur van de Cananefaten. Het beeldje is naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden gezonden.  meer informatie
1960De provincie Zuid-Holland rekent de West Frankelandsedijk tot hoofdwaterkering van Delfland  meer informatie
1960Verhuizing van Groothandel in levensmiddelen NV Grossierderij Mercurius (v/h Karel L. Bijloo) van de Boterstraat (gesticht 1898) naar een nieuwe vestiging in het industriegebied 's Graveland (VIVO-grossierderij).  meer informatie
1960Start van de bouw van een paviljoen in het centrum van het Beatrixpark door aannemer D. Baron, naar ontwerp van architect W. van der Knaap.  meer informatie
1960Het oude Hofje van Belois aan de Noordmolenstraat wordt wegens verregaand verval gesloopt.  meer informatie
4-1-1960Henk Aben van tafeltennisvereniging NOAD prolongeert zijn tafeltennistitel door in 3 games van Arnold Braak te winnen.  meer informatie
maart 1960In de wateren van het Beatrixpark worden snoeken uitgezet tot een totaal van 250 pond om de bestanden van voorns, blieken, baarzen en karpers te beteugelen. Alles ten gerieve van de hengelaars-met-vergunning die overigens voorlopig niet op snoeken mogen vissen.  meer informatie
maart 1960Het gemeentebestuur wordt bij Koninklijk Besluit gevolmachtigd om over te gaan tot onteigening van de reeds eerder bij K.B. aangewezen percelen ten westen van de Schiedamseweg, nodig voor de aanleg van de toegang tot de te bouwen Sportparkbrug over de Poldervaart  meer informatie
23-4-1960Onthulling van een stenen beeldhouwwerk op de Spuisluis, een werk van Hans Petri. Het is een symbolische weergave van de functie van dit pas voltooide waterwerk.  meer informatie
29-4-1960De heer M. Kooiman ontvangt de Penning van Verdienste van de SG. Hij is mede-oprichter van de voetbalvereniging PPSC waarvan hij al jaren bestuurslid is en vanaf 1947 voorzitter. Enige tijd later wordt deze penning ook uitgereikt aan de heren: J. van Wamelen, sinds 1922 secretaris van Leger des Heils en J.J. Kloos, sinds 1925 secr. van Excelsior '20.  meer informatie
24-7-1960Afscheid ds. E.J. Oomkes wegens aangenomen beroep naar Leeuwarden.  meer informatie
13-8-1960Opening van de Sportparkbrug over de Poldervaart bij Bijdorp, door wethouder (loco-burgemeester) Sabel.  meer informatie
13-8-1960Opening van het nieuwe complex van voetbalvereniging Hermes-DVS in sportpark Harga. Het hoofdveld is voorzien van een overdekte zittribune.  meer informatie
21-8-1960 J.M. Horvath, stedebouwkundige bij de gemeente Schiedam, ontwerper van de na-oorlogse stadsuitbreidingen, overlijdt plotseling.  meer informatie
27-8-1960C. Holm, ontvanger der Directe Belastingen (in Schiedam) en penningmeester van de Schiedamse Kunstkring en van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst overlijdt.  meer informatie
28-9-1960De erepenning van de Schiedamse Gemeenschap wordt uitgereikt aan de heer Karel Scholten sr. Hij is meer dan hoofdleider van het Clubhuiswerk voor de ongeorganiseerde jeugd in het gebouw van de St. Joris Doele. Hij gaat de stad verlaten op 1 oktober.  meer informatie
14-10-1960De Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap wordt uitgereikt aan de heer M. van Dijk, consul van de KNVB.  meer informatie
9-11-1960De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging 'Laat de Kinderkens tot Mij komen' houdt een ouderavond in het gebouw van de Christelijk Sociale Belangen. Presidente mej. J. Aleman heet de aanwezigen welkom waarna de heer E. Dubbeld, zoon van de organist van 'De Ark', achter de piano de samenzang begeleidt. Onder leiding van de heer B. Zeilstra, 2e voorzitter, werd de aanwezige ouders getoond hoe de kinderen uit de bijbel wordt verteld. Met de kinderen worden spelletjes gedaan, afgewisseld met zang van een kinderkoortje onder leiding van mej. J.B. Louis. Na de pauze wordt door J.B. Oosterwelder een spannend verhaal verteld.  meer informatie
dec. 1960Aan de Parkweg, tussen de Burgemeester van Haarenlaan en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan worden de fundaties gelegd voor een serie Dura-Coignetwoningen. Deze woningen worden volgens het blokkendoossysteem in elkaar gezet. De delen worden elders gemaakt, naar de bouwplaats vervoerd en daar in elkaar gezet, één per dag door drie man.  meer informatie
21-12-1960Ingebruikneming van De Goede Havenkerk, het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Schiedam ter vervanging van de Plantagekerk.  meer informatie
23-12-1960Invoer van de vrije zaterdag in Nederland, dus ook in Schiedam, wordt goedgekeurd en wordt vanaf nu geleidelijk ingevoerd. In de VS - waar hij vandaan komt - gebeurde dat al in ongeveer 1954. De vrije zaterdag vormt het sluitstuk van het streven van de arbeidersbeweging of ook wel het socialisme om tot een duidelijk afgebakende werkweek te komen, waarbij ook de 40-urige werkweek en de vijfdaagse werkweek horen. Bron: Wikipedia  meer informatie
1960In 1960 doen zich in Schiedam 2.015 aanrijdingen voor waarvan 6 met dodelijke afloop.  meer informatie
1961Het nieuwe consultatiebureau naar ontwerp van architect Rein H. Fledderus, bestemd voor de TBC-bestrijding, aan de Stadhouderslaan, is gereed.  meer informatie
1961De winkelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan is geheel gereed.  meer informatie
feb 1961Opdracht aan molenbouwer H. van der Loo in Kethel, tot volledig herstel van molen De Noord voor f. 62.550,-  meer informatie
25-2-1961Stichtingsdatum van de Stichting Cultureel Fonds. Doel: het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Schiedam, waarvoor een kapitaal wordt bijeengebracht.  meer informatie
april 1961Opening van het paviljoen De Kethel in het Prinses Beatrixpark. Ontworpen door architect W. van de Knaap en gebouwd door aannemer Dirk Baron.  meer informatie
31-5-1961Mr.dr.ir. M.M. van Praag neemt afscheid als directeur van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht.  meer informatie
sept. 1961Scheidend wethouder Th.J.L. van den Berg vertelt desgevraagd dat hij aan industrie van plaatselijke aard voor Kethel heeft gedacht. Hij noemt een schildersbedrijf, een broodfabriek, een smederij, een loodgietersbedrief, wagenmakers, en dergelijke. Hij heeft dan een terrein tussen de Kerklaan en de weg naar Kethel-Noord in gedachten gehad...  meer informatie
11-10-1961Opening van de eerste Door Eendracht Sterk (DES)-supermarkt in de Mgr. Nolenslaan.  meer informatie
30-11-1961In november 1961 is de Schiedamse bevolking met 48 zielen verminderd tot 80.784 bewoners.  meer informatie
29-12-1961Jilles de Fruitkoning wordt door de Kantonrechter tot 1 dag zitten veroordeeld omdat hij met zijn ijzeren hond een stopverbod op de Dam heeft genegeerd. Jilles is juridisch bijgestaan door Koos de Kapper.  meer informatie
1961In 1961 doen zich in Schiedam 2.027 verkeersongelukkken voor waarvan twee met dodelijke afloop.  meer informatie
1962De Stichting Schiedamse Gemeenschap geeft 3000 plattegronden van Schiedam uit, compleet met stratenlijst en vergezeld van een uitgebreide adressenlijst. Iedereen die in Schiedam in het huwelijk trad of zich van elders vestigde, krijgt een exemplaar thuisgestuurd.  meer informatie
1962Molen De Noord wordt gerestaureerd tot een weer draaiende windmolen.  meer informatie
1962De Werf Gusto, voorheen A.F. Smulders, bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt het gedenkboek De Som der Delen, geschreven door Max Dendermonde.  meer informatie
1962De stomp van de stenen stellingmolen De Oost aan de Broersvest, hoek Lange Kerkstraat, wordt verwijderd. De molen is in 1727 gebouwd als moutmolen in opdracht van enige branders.  meer informatie
1962De baggermolen die de firma A.F. Smulders (werf Gusto) in 1902 aan The River Wear Commission"in Londen leverde, wordt na 60 jaar dienst afgedankt, blijkens gegevens in Shipbuilding & Shipping Record dd. 5.4.1962.  meer informatie
1-1-1962De jaarwisseling heeft een rustig verloop als gevolg van het regenachtige weer. Er zijn wel enkele opstootjes op de Hoogstraat, de Koemarkt en het Rubensplein.  meer informatie
1-1-1962Het inwoneraantal van de Schiedamse bevolking bedraagt op 1 januari 1962 28 inwoners minder dan één maand ervoor en bedraagt nu 80.756 inwoners.  meer informatie
1-1-1962De Spaarbank Anno 1820 te Schiedam sluit het boekjaar 1961 buitengewoon gunstig af met een totaal spaartegoed van f. 35,5 miljoen en 50.381 spaarders.  meer informatie
2-1-1962In de Beurs begint het tafeltennistoernooi om het kampioenschap van Schiedam.  meer informatie
2-1-1962Als gevolg van de gladheid doen zich o.a. op de Broersvest en de Vlaardingerdijk een aantal verkeersongelukken voor.  meer informatie
2-1-1962J. Bredius, C. van Duikeren, J. de Koning, N. Hartog, A. van Rijndershoff, B. van Reeven en J. de Grijs plaatsen zich voor de finale om het kampioenschap tweede klasse libre van het biljartdistrict Schiedam.  meer informatie
2-1-1962Hoofdinspecteur H. Willems van Beveren viert zijn 25-jarig jubileum bij de Politie. Tijdens de ontvangst spreken Commissaris K. Rijpma en Inspecteur M.J. Geeratz hem toe.  meer informatie
3-1-1962In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling Roem der Romantiek geopend.  meer informatie
3-1-1962Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus heeft Jos Vranken als nieuwe dirigent. Hij is de opvolger van Gijsbert Nieuwland. Het koor heeft grote plannen voor het nieuwe jaar.  meer informatie
3-1-1962Bij de Gemeentelijke Vervoers-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst VROM vieren de heren C.J. Etman en J. van der Tas hun 25-jarig jubileum. Directeur E.T. Kraan en de heer C. Brunt spreken hen toe namens het gemeentebestuur.  meer informatie
3-1-1962Op de verharde trainingsvelden aan de Admiraal de Ruyterstraat vindt de traditionele kerstbomenverbranding plaats. Muziekvereniging St. Radboud zorgt voor een gezellig muziekje.  meer informatie
4-1-1962Tijdens de tafeltenniswedstrijden om het kampioenschap van Schiedam plaatsten in de A-groep als finalisten Henk Aben en Arnold Braak (NOAD), Eikmans (Service), Rost (RAP) en Schilperoord (Hollandiaan).  meer informatie
4-1-1962De heer F. Claes, Halleystraat 32a, ontvangt bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij de NV Nederlandse Kledingindustrie te Rotterdam, de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
4-1-1962De Stichting Centraal Gedistilleerdbureau verwacht dat de export van gedistilleerd in 1961 niet bovenmatig gunstig genoemd kan worden, maar toch zal uitstijgen boven het na-oorlogse record in 1960, dat 28,3 miljoen gulden bedroeg.  meer informatie
4-1-1962De Schiedamse Kunstkring opent het jaarseizoen in het Passage Theater met een varieté-avond van het gezelschap van Frans Muriloff. Medewerkenden zijn o.a. Alexander Pola, Jules de Corte, Katja Berndsen en het Leedy Trio.  meer informatie
4-1-1962Burgemeester J. Heusdens van Vlaardingen laat zich in zijn nieuwjaarsrede kritisch uit over de plannen tot vorming van het Openbaar Lichaam Rijnmond.  meer informatie
5-1-1962De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken betaalt een extra brandstoftoeslag uit aan diegenen die een uitkering van deze dienst ontvangen, in verband met de strenge winter.  meer informatie
6-1-1962De RK Toneelvereniging Alberdingk Thijm geeft in Musis Sacrum een uitvoering van Iemand uit dit huis! van Gerald Vandon.  meer informatie
6-1-1962De Schiedamse CJV houdt in het gebouw Christelijke Sociale Belangen onder leiding van voorzitter Wim F. de Wolff met een cabaret-dansant haar nieuwjaarsbijeenkomst.  meer informatie
6-1-1962De Nederlandse Protestantenbond heeft plannen in een vergevorderd stadium voor de bouw van een bejaardentehuis aan de Willem de Zwijgerlaan in het verlengde van de Prins Bernhardlaan. Er komt plaats voor 116 bejaarden en de kosten worden geraamd op f. 3.400.000,-  meer informatie
6-1-1962De RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina gaat een filiaal openen in Nieuwland-Oost. Het wordt ondergebracht in twee verbouwde garages van het Dura-Coignet woningcomplex aan de Parkweg.  meer informatie
8-1-1962Bij de tafeltenniskampioenschappen van Schiedam behaalt Henk Aben de titel en de vereniging RAP uit Kethel wint de verenigingswisselbeker.  meer informatie
8-1-1962De Plantsoenendienst hakt bijten in het ijs van verschillende vijvers om vissen te redden die door de langdurige vorst in ademnood dreigen te raken.  meer informatie
8-1-1962De heer en mevrouw Heijnsbroek-Heggelman, Singel 154a, vieren hun diamanten huwelijksfeest. Burgemeester Peek en zijn echtgenote behoren tot de bezoekers.  meer informatie
9-1-1962De directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst stelt aan B en W de aanschaf voor van een laadschop ad f. 65.000,- voor de verwerking van het aangevoerde vuil op de vuilnisbelt, dat nu nog met de hand moet gebeuren.  meer informatie
9-1-1962De Gemeente koopt tien woningen op in de Hoofdstraat die waarschijnlijk plaats moeten maken voor een nieuwe openbare school of ruimte moeten geven voor de toekomstige werken aan een nieuwe waterkering.  meer informatie
9-1-1962De winkeliers van de Vereniging Middenstandsbedrijven Schiedam-Zuid, willen met een zegelactie steun geven aan het plan voor de plaatsing van speelwerktuigen op het Wilhelminaplein.  meer informatie
10-1-1962De Schiedamsche Filmkring vertoont op de eerste filmavond in het Monopole Theater de film "Het verborgen leven van Walter Mitty" met Danny Kaye. Pierre Janssen verzorgt de inleiding.  meer informatie
10-1-1962De heren W. Hamerslag en W. van 't Veer krijgen het gouden CNV-insigne tijdens een feestavond van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in gebouw Irene.  meer informatie
10-1-1962Ter herdenking van de slachtoffers van de treinramp bij Harmelen worden in de Havenkerk, de Frankelandsekerk en de Singelkerk plechtige Requiem-missen opgedragen. Het aantal slachtoffers van deze treinramp die maandag 8 januari jl. plaatsvond bedraagt tot heden 91 doden.  meer informatie
10-1-1962Toon Meulstee, werkzaam bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst, die in zijn eentje op de vuilnisbelt bergen vuil heeft verzet, is blij met de voorgenomen aanschaf van een laadschop.  meer informatie
11-1-1962De commissarissen van politie van Schiedam en Vlaardingen verzoeken opsporing van 2 vermiste meisjes Christina Sophia Staal, 14 jaar, geboren in Schiedam en wonende in Vlaardingen en Julia Hendrika de Heer, 17 jaar, geboren en wonende te Schiedam die sedert 6 januari worden vermist.  meer informatie
11-1-1962Nadat de flatwoningen in de St. Liduinahof gereedgekomen en betrokken zijn, begint de St. Liduinastichting aan de eerste fase van de bouw van een nieuw bejaardencentrum. De eerste fase bestaat uit de bouw van een personeelsgebouw en een transformator- en ketelhuis.  meer informatie
11-1-1962B en W stellen de verkoop voor van een stuk grond van 1390 m2 aan de Gereformeerde Kerk te Schiedam voor de bouw van een nieuw kerkgebouw aan de Burg. Honnerlage Gretelaan.  meer informatie
11-1-1962Het toneelgezelschap Ensemble onder regie van Jan Retél, geeft voor de Katholieke Kring Schiedam in het Passage Theater een voorstelling van "Hoed vol regen" van Michael V. Gazzo; het stuk behandelt het actuele probleem van de toenemende handel in en verslaving aan verdovende middelen.  meer informatie
11-1-1962Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond besluit tot degradatie van Hermes naar de eerste klasse B. Dit houdt in dat Hermes en Excelsior dit seizoen elkaar weer in competitieverband ontmoeten.  meer informatie
11-1-1962Het Gemeentebestuur wil de noodwinkel van de Coöp. Door Eendracht Sterk (DES) aan de Loeffstraat overnemen en deze na verbouwing bestemmen voor het jeugdwerk.  meer informatie
12-1-1962De Schiedamse afdelingsbesturen van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) bekrachtigen het besluit om bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen uit te komen met één kieslijst onder de naam Protestant Schiedam.  meer informatie
12-1-1962B en W stellen aan de raad een krediet voor ad f. 3.610,- voor het opknappen van en het aanschaffen van nieuw meubilair voor de burgemeesterskamer. Burgemeester Peek heeft gekozen voor meubelen in Louis XVI-stijl als aanpassing aan de bestaande betimmering.  meer informatie
12-1-1962Wethouder M.J.M. van Kinderen slaat de eerste paal voor een woonflat met winkels aan de Dieselstraat. Het gaat om een gebouw van 8 verdiepingen met 44 maisonettes en 11 winkels. Het wordt gebouwd door het Schiedamse Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Baron.  meer informatie
13-1-1962Bij de onderlinge turnwedstrijden van de Christelijke Gymnastiek Vereniging DOK gaat het dameskampioenschap naar mevrouw Janny Herlaar-Winkelman en de herentitel naar J. Groeneweg.  meer informatie
13-1-1962Bij voetbalclub SVDPW (later, toen de Parallelweg was verdwenen. gewijzigd in: Sport Vereniging Door Plicht Winnen) zijn de heren Ari van der Horst en Willem Bras door voorzitter Toon Hardeman gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap.  meer informatie
13-1-1962Tijdens een culturele avond van de Ontspanningsvereniging Vegla van de Vereenigde Glasfabrieken heeft Otto Sterman, voordrachtskunstenaar, een uitvoering gegeven van zijn programma "Ebbenhout". Voorzitter J. de Pater leidt de avond in.  meer informatie
13-1-1962In zijn nieuwjaarsrede schenkt burgemeester J.W. Peek aandacht aan de volgende punten: 1. Het tekort aan nieuwe woningen waardoor de bevolkingsgroei wordt geremd. 2. De invloed van instanties buiten de gemeente waardoor van de gemeentelijke verantwoordelijkheid slechts weinig overblijft. 3. De oprichting van Rijnmond die hij gunstig acht door de ontwikkeling van de regio. 4. Suggesties voor de financiering van een sporthal. 5. Het vertrek van bekende bedrijven uit Schiedam. 6. De bouw van kunstwerken zoals viaducten e.d. in verband met de aanleg van Rijksweg 20.  meer informatie
13-1-1962De invoering van de vijfdaagse werkweek leidt bij de Gemeente Technische Bedrijven in 1961 tot een verminderde produktie en omzet.  meer informatie
14-1-1962De RK Lawntennisvereniging Los Bigotes vergadert voor het eerst in haar eigen home. Voorzitter P. Vredebregt dankt allen die persoonlijk hebben bijgedragen aan de aanleg van het eigen tennispark en heeft het gemeentebestuur schriftelijk bedankt voor haar daadwerkelijke steun.  meer informatie
15-1-1962In de kantine van de Schiedamsche Cartonnage Fabriek wordt ploegbaas A.J.N. van Schaik gehuldigd wegens zijn 25-jarig bedrijfsjubileum.  meer informatie
15-1-1962Radio Meteoor, de ziekenomroep voor het Zonnehuis, verpleeghuis voor langdurige zieken in de Boerhaavelaan, viert met een feestelijke uitzending haar eerste lustrum. Aan deze uitzending wordt o.a. meegewerkt door The Kilima Hawaians, The Three Jacksons, Teddy en Henk Scholten en de Spelbrekers.  meer informatie
16-1-1962Willem Roodbol heeft Gouda's enige draaiorgel De Lekkerkerker gekocht. Na restauratie zal hij regelmatig in de Schiedamse straten te zien en te horen zijn.  meer informatie
16-1-1962Bij werkzaamheden op het Emmaplantsoen zijn resten aangetroffen van het kasteel Mathenesse. Het betreft de resten van een 13e eeuwse walmuur van 18 meter lengte.  meer informatie
16-1-1962De Spaarbank Anno 1820 te Schiedam heeft het boekjaar 1961 buitengewoon gunstig afgesloten met een totaal spaartegoed van f. 35,5 miljoen en 50381 spaanders.  meer informatie
17-1-1962Cricket-voorzitter Manus Stolk van Hermes-DVS, reikt de Nolet-beker uit aan de heer Hans Dronkers voor zijn werk als commissielid.  meer informatie
18-1-1962Er wordt gestart met de restauratie van de Noordmolen die voorzien zal worden van een nieuwe kap, balie en wieken. De restauratie wordt verzorgd door molenbouwer Van de Loo uit Kethel.  meer informatie
18-1-1962De ongerustheid dat huisjes en tuinen plaats moeten maken voor de aanleg van Rijksweg 20 veroorzaakt een crisis bij de volkstuindersvereniging Nuttige Ontspanning. Voorzitter J.W. Zuidgeest moet de vergadering daarover in het gebouw van de Christelijke Sociale Belangen schorsen tot over 14 dagen. Mogelijk wordt nieuw terrein toegezegd in het Prinses Beatrixpark.  meer informatie
19-1-1962Conservator Pierre Janssen opent in het Stedelijk Museum 2 exposities: De piano's van Vic Gentils en schilderijen van Ernst Vijlbrief.  meer informatie
19-1-1962De leden van het Prinses Margrietfonds houden in Irene een gezellige bijeenkomst bij gelegenheid van de verjaardag van Prinses Margriet. Mevrouw W.C. Schaberg-Westerdijk leidt de avond in die verder gevuld wordt met een stereo-dia vertoning door de cineast A.A. Gols.  meer informatie
19-1-1962De heer P. Droppert, 73 jaar, neemt na een dienstverband van 45 jaar afscheid als technische hoofdopzichter bij de vereniging Volkshuisvesting. Tijdens een receptie in Maison Westhuis wordt de huldigingsrede uitgesproken door voorzitter H. Sabel. Droppert wordt opgevolgd door J. van Embden.  meer informatie
20-1-1962De sterk gegroeide Schiedamse mondaccordeonvereniging Vriendenkring met 335 leden en donateurs, houdt in Arcade een gezellige bijeenkomst, waarvoor ook 100 Schiedamse bejaarden zijn uitgenodigd. De avond wordt geopend door voorzitter J.B. Terbrugge.  meer informatie
20-1-1962Voetbalclub SFC die op het terrein Boshoek een clubhuis wil bouwen, waar de benodigde f. 35.000,- al voor gespaard is, wacht met spanning af wat de Gemeentelijke Sportraad zal besluiten over haar terreinen. Gevreesd wordt dat één der velden ter offer zal vallen aan de verhoogde waterkering van de Vlaardingerdijk.  meer informatie
21-1-1962Het eerste damesteam van UVG is door een 14-3 overwinning op Actief 2 kampioen geworden van haar afdeling en promoveert naar een hogere klasse.  meer informatie
21-1-1962De heer H. Leenderts viert zijn 40-jarig jubileum als collectant in de St. Liduina parochie. Na de feestelijke hoogmis is er een receptie in hotel Beijersbergen.  meer informatie
22-1-1962De 60-jarige Coöperatieve Verbruiksvereniging Door Eendracht Sterker (DES) houdt in het Wijkcentrum een amusementsbijeenkomst onder leiding van voorzitter A.M. v.d. Wel, waaraan wordt meegewerkt door cabaret-artisten Ria Schmitz, Justus Jesayes en Adrie van Oorschot met hun programma Drie in de pan.  meer informatie
22-1-1962Tijdens de jaarvergadering van het Katholiek Vrouwengilde, afd. Schiedam in Maison Westhuis, neemt mevr. Popma-Diks afscheid als presidente.  meer informatie
22-1-1962Tijdens een belangrijke jaarvergadering van de LTB afd. Kethel onder voorzitterschap van C.P.M. Lansbergen is besloten tot de samenstelling van een zg. hulpcolonne om zich bij ziekte of ongeval te kunnen verzekeren van een werkkracht.  meer informatie
22-1-1962Conservator Pierre Janssen van het Stedelijk Museum zal op de maandagen 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei in het museum inleidingen houden over het Zien van kunst.  meer informatie
22-1-1962De Christelijke Harmonievereniging Harpe Davids gaat als dank voor de nieuwe instrumenten die haar door de burgerij werden geschonken een aantal buitenconcerten geven. Tijdens de laatste ledenvergadering is als opvolger van de overleden secretaris G. de Waal de heer P. Planqué gekozen. Voorzitter en penningmeester zijn resp. de heren I.A. Alebregtse en J. Krommenhoek.  meer informatie
22-1-1962De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Schiedam neemt het besluit tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Burg. Honnerlage Gretelaan/Mgr. Nolenslaan. De bouw wordt gegund aan de firma W.G. Gerritse, de laagste inschrijver. De bouwkosten bedragen f. 780.000,-.  meer informatie
24-1-1962De 71-jarige mevrouw J.M. Wagtendonk-van Gogh wordt op de Burg. Knappertlaan door een auto aangereden en komt daarbij om het leven.  meer informatie
24-1-1962Op initiatief van het oudercomité van het St. Liduinalyceum heeft pedagoog Theo Govaart een lezing gehouden over het onderwerp: Teenagers en hun lectuur.  meer informatie
24-1-1962De heer S. Groeneweg, den Bommelsestraat 17 en de heer G. Verwaal, Leibnitzstraat 5b, worden onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau bij hun 40-jarig jubileum bij de Rotterdamse Droogdok Mij.  meer informatie
24-1-1962De heer G. Rens, voorzitter van handbalvereniging UVG is ingaand 1 januari 1962 aangesteld als gemeentelijk ambtenaar voor jeugdzaken. Hij treedt in functie op 1 februari 1962. Hij gaat niet alleen de Schiedamse jeugdraad, de overkoepelende organisatie van jeugdbewegingen, ondersteunen maar gaat ook de belangen van de ongeorganiseerde jeugd bevorderen.  meer informatie
24-1-1962De Willem de Zwijgerlaan krijgt definitief één brede rijbaan. Zij kan daardoor beter fungeren als toegangsweg naar de Maasboulevard.  meer informatie
25-1-1962Bij de Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord worden 119 jubilarissen massaal gehuldigd in het Passage Theater. Ir B. Wilton spreekt de jubilarissen toe, waaronder één 50-jarige, dertien 40-jarigen en honderd 25-jarigen. De heer H.W.G. Hoek reikte namens de Ned. Mij van Nijverheid en Handel penningen en getuigschriften uit.  meer informatie
25-1-1962In het Volksgebouw worden vijfennegentig jubilarissen gehuldigd wegens 50, 40 en 25-jarig lidmaatschap van de Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond ANMB. Zij worden toegesproken door districtsbestuurder M. Hoogesteger.  meer informatie
25-1-1962De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas brengt het jaarverslag 1961 uit, welk jaar niet ongunstig wordt genoemd. In de scheepsbouw heeft men te maken met scherpe concurrentie en de gedistilleerd industrie heeft zorgen door de onder druk staande export.  meer informatie
26-1-1962Negentien leden van het Rotterdams Consulaire Korps brengen een bezoek aan Schiedam met als hoogtepunt een bezoek aan de distilleerderij John. de Kuyper & Zoon aan de Buitenhavenweg.  meer informatie
26-1-1962De door de heren Bergeijk, W. P. Schilperoord en L. van Sijll opgerichte Schiedamse Scheidsrechtersvereniging SSV gaat het 12½-jarig jubileum vieren. De Vereniging, waarvan thans de heren L. Schotting en C. Bel als voorzitter en secretaris fungeren, viert het jubileum intiem in café-restaurant De Mandefles.  meer informatie
26-1-1962In de kantine van Dok- en Werf Mij Wilton-Fijenoord zijn door de heer Ir B. Wilton opnieuw achtentwintig personeelsleden gehuldigd wegens hun 40 en 25-jarig bedrijfsjubileum.  meer informatie
26-1-1962Tijdens een gezamenlijke lunch van de departementen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van de Ned. Mij. v. Nijverheid en Handel houdt Dr. J. Linthorst Homan een inleiding. Hij is hoofd van de Nederlandse Permanente Delegatie bij de Europese Economische Gemeenschap (EEG)  meer informatie
27-1-1962In de slagerswerkplaats van D. van de Mark aan de Kerklaan in Kethel wordt door brand voor f. 1.000,- schade aangericht.  meer informatie
27-1-1962Accordeon Vereniging KDO en haar dirigent P. van Hassel vieren hun zilveren jubileum.  meer informatie
27-1-1962In verband met de stadssanering worden de tuintjes achter de Singelkerk en het aldaar gelegen Hofje van Ritman opgeruimd. De grond werd destijds door de gemeente gekocht van wijlen dokter Ris Sr.  meer informatie
28-1-1962De Rotterdamse wielrenner Marinus Brinkman, die gisteren in Kralingen het landskampioenschap cyclecross behaalde, wint de cyclecross die de Rennersclub Schiedam rond de in aanleg zijnde Rijksweg 20 heeft georganiseerd. Bij de nieuwelingen wint Eef Dolman.  meer informatie
30-1-1962Vijftig prijswinnaars van vijfhonderdzestig deelnemende slijters worden opgenomen als lid van de Broederschap van het Gilde van het Gouden Glaasje. De plechtigheid vindt plaats in de Schiedamsche Distilleerderij van de fa. Rijnbende NV waarbij ook de heer L. Jansen door deken J.C. Coebergh tot Ridder van dit Gilde wordt geslagen.  meer informatie
30-1-1962Het Groene Kruis, de Katholieke Gezinsverzorging, Ver. Maatsch. Werk Humanitas, de Diaconale Raad der Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde Gezinsverzorging, gaan gezamenlijk actie voeren om een tekort van bijna 100 gezinsverzorgster aan te vullen.  meer informatie
30-1-1962C. van Duikeren is kampioen 2e klasse libre geworden van het biljartdistrict Schiedam.  meer informatie
1-1-1962De Schiedamse bevolking bedraagt op 1 januari 1962: 80.756 inwoners.  meer informatie
30-1-1962Volgens het jaarverslag van Wilton-Fijenoord werden in 1961 1032 schepen onder handen genomen en zijn thans acht grote projecten in uitvoering.  meer informatie
31-1-1962Jilles de Boom, bijgenaamd Jilles de Fruitkoning, krijgt op de Broersvest bij het Singelplantsoen een vaste standplaats aangewezen.  meer informatie
31-1-1962Watersportverweniging (WSV) Nieuwe Waterweg krijgt een drijvend clubhuis bij de steigers in de Spuihaven zoals wordt medegedeeld door voorzitter tandarts S.P. v.d. Broek.  meer informatie
1-2-1962De Schiedamse Filmkring wordt officieel opgericht met Stedelijk Museumconservator Pierre Janssen als adviseur. Een definitief bestuur wordt gekozen waarin deelnemen mr. H. B. Engelsman als voorzitter, mevrouw A. Moll-Lips, ds. J. G. Jansen, de heer Schaeffer, mevrouw E. Pelger-van Biezen (secretaresse), mevrouw D. de Bruyn-Smit (penningmeester) en J. Scheffers. Vertegenwoordiger van de jeugd is D. de Geus.  meer informatie
5-2-1962Pater G. B. Lensen, leider van het clubhuis St. Jan aan de Overschiesestraat, heeft heden als zodanig afscheid genomen wegens overplaatsing naar Katendrecht.  meer informatie
8-2-1962Het bestuur van de RK Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina houdt een receptie t.g.v. het 40-jarig bestaan. Bij die gelegenheid wordt de heer P. Groenendaal die ook 40 jaar bestuurslid is, gehuldigd. Hij ontvangt ook de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend.  meer informatie
12-2-1962Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan als NV schenkt Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek te Schiedam twee kunstwerken aan het Stedelijk Museum. Het zijn een zeer grote geschilderde tekening in zwart en wit van Pierre Alechinsky, gedateerd 1960 en een wandkleed, vervaardigd door Anna Verschuure.  meer informatie
17-2-1962In Schiedam wordt tijdens een speciale bijeenkomst de z.g. charternight de oprichting van de Schiedamse Lionsclub bekrachtigd door de z.g. gouverneur van het district Nederland. Voorzitter te Schiedam is dr. P.J.T. Endenburg, secretaris S. W. J. Schade van Westrum en penningmeester Mr. A. Caljé.  meer informatie
21-2-1962De consecratie vindt plaats van de O. L. V. Visitatiekerk in Nieuwland door mgr. dr. J. A. E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem.  meer informatie
22-2-1962De Christelijke gymnastiekvereniging Juliana herdenkt in het Passage Theater het 10-jarig bestaan.  meer informatie
23-2-1962In de vergadering van de gemeenteraad wordt de nieuwe gemeentesecretaris Mr. M.J. Blok uit Leiden, geïnstalleerd.  meer informatie
27-2-1962Het nieuwe bedrijfspand van de Wijnhandel Gebrs. Steur NV aan de Burg. Honnerlage Gretelaan 5 wordt officieel geopend.  meer informatie
27-2-1962Op 52-jarige leeftijd overlijdt geheel onverwacht de bekende adjudant van politie J. B. Timmerman.  meer informatie
28-2-1962De heer C. Dubbeld te Kethel is heden 40 jaar bij de Raad van Arbeid, thans chef van het bijkantoor Schiedam.  meer informatie
maart 1962Op het Emmaplein worden parkeerplaatsen aangelegd. Ook is het toegestaan dat tijdens de Vakantiefeesten de (jaarlijkse) kermis hier kan worden gebouwd waardoor die de ruimte krijgt die nodig is.  meer informatie
3-3-1962Bij de Schiedamse Gemeenschap komt de langverwachte informatiegids uit.  meer informatie
4-3-1962Ds P.R. Everaars, voordien predikant te Middelstum, wordt bevestigd als Gereformeerd predikant te Schiedam.  meer informatie
5-3-1962De Schiedamse bloemisten besluiten een vrije middag vast te stellen op dinsdag. Verder wordt de duur van de vakantie bepaald op 14 dagen.  meer informatie
14-3-1962Aan de Rijksuniversiteit te Leiden promoveert de heer H. Schmitz, geschiedenis-leraar aan de RK Middelbare Meisjes School (MMS). Stella Matutina te Rotterdam, op het proefschrift: Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Promotor is Prof. Dr. J.H. Kernkamp.  meer informatie
17-3-1962De Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap wordt uitgereikt aan A. Bakker. Hij was 51 jaar werkzaam o.a. voor de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken die vandaag het 60-jarig bestaan herdenkt. Verder maakt(e) hij deel uit van de Commissie voor de Openbare Leeszaal en Bibliotheek en het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, sinds 1959 het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk)  meer informatie
17-3-1962De goedkeuring wordt verkregen voor een Provinciale subsidie ten behoeve van herstel van molen De Walvisch aan de Westvest. Provinciale Staten zullen 15% van de totaalsom bijdragen. De totale kosten zijn f. 10.622,82.  meer informatie
19-3-1962Expositie van (kleine) schilderijen van de Amerikaanse schilder Podulka in het Stedelijk Museum.  meer informatie
21-3-1962Schiedam wil geen lid van de Europese beweging zijn.. B en W stellen voor afwijzend te beschikken.  meer informatie
21-3-1962De heer G. Douw, 40 jaar kassier bij de Levers Zeepmij NV, ontvangt een Koninklijke onderscheiding  meer informatie
21-3-1962Tijdens de Algemene Ledenvergadering Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (SBLO) vrezen Schiedamse verenigingsleiders het 'aftroggelen' van spelers door de SVV-Voetbalschool.  meer informatie
21-3-1962De 'groene golf' voor afwikkeling van het autoverkeer op het kruispunt Lange Nieuwstraat - Gerrit Verboomstraat wordt verbeterd.  meer informatie
21-3-1962Onder oorverdovend geloei en gefluit start de proefvaart van de bij Wilton-Fijenoord voor Shell-Tankers gebouwde tanker Vitrea van 33.000 ton. Dit schip is het eerste type dat de gehele opbouw op het achterschip heeft.  meer informatie
22-3-1962De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van de Magnalia-Deï-kerk met ondergronds zalencomplex voor open jeugdwerk aan de Albardastraat door Ds. P.R. Everaars.  meer informatie
24-3-1962Het Zakkendragershuisje wordt voor onbepaalde tijd in huur afgestaan aan Jan Schaper' Filmgroep.  meer informatie
25-3-1962De Singelparochie huldigt de heer J. Vermaas met zijn 25-jarig zangersjubileum bij het RK. kerkkoorgezelschap In Honorem Dei..  meer informatie
26-3-1962P. M. Frederiks viert dat hij 25 jaar in dienst is bij Frits Beukers Verwarmingsmaatschappij.  meer informatie
26-3-1962De Katholieke Filmactie vertoont het meesterwerk van Carl Dreijer "La Passion de Jeanne d'Arc', een stomme film die een belangrijke plaats in de geschiedenis van de film inneemt.  meer informatie
27-3-1962Op de hoek van de Dr. Zamenhofstraat en de Hoogenbanweg wordt een reeks van 24 flats en 2 dagwinkels, in vier woonlagen gebouwd. Daarvoor is nu de eerste paal geslagen.  meer informatie
27-3-1962Adjunct-directeur K.P. Muilwijk neemt na een 40-jarig dienstverband, afscheid van Wilton-Fijenoord.  meer informatie
28-3-1962Het plaatselijk comité onder de naam "Opgeruimd staat netjes" vat het plan op om onder de stadgenoten een enquête te houden.  meer informatie
30-3-1962De heer M. van Dijk wordt benoemd tot voorzitter van de Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy. Van Dijk is o.a. een goede bekende in de Schiedamse sportwereld.  meer informatie
30-3-1962De waterdoorlaat Vijfsluizen wordt tijdelijk drooggelegd in verband met bodemonderzoek voor de bouw van de Beneluxtunnel.  meer informatie
30-3-1962De firma R.L. van Lingen en Zonen, een van de oudste Schiedamse vrachtvervoersbedrijven, bestaat 75 jaar.  meer informatie
31-3-1962De heer J. A. Huksloot, 40 jaar in dienst van Wilton-Fijenoord, wordt onderscheiden met de Eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Tevens telt de scheepswerf een twintigtal zilveren jubilarissen. Allen worden toegesproken door directeur ir. O.J. van der Vorm.  meer informatie
1-4-1962Mej. J.G. Tieman is 25 jaar verbonden aan het Hervormde Rusthuis aan de Tuinlaan als directrice..  meer informatie
1-4-1962Met ingang van heden benoemt burgemeester J.W. Peek de heer V. Doorlag tot adjudant van politie. De nieuw adjudant was al bij de politie werkzaam in de functie van brigadier bij de surveillancedienst.  meer informatie
2-4-1962Aan de Strickledeweg 33 wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw van de firma Kraijema NV. Hiermee wordt een begin worden gemaakt aan de uitbreiding van de inrichting met zandstralen, schoperen (schoperen is een behandeling waarbij een corrosiebestendige laag onder hoge druk op het object wordt gespoten. Deze laag is een legering van gesmolten zink en alluminium), cadmeren, beitsen, etc.  meer informatie
2-4-1962Mej. L. van Leeuwen van de Oranje Nassauschool is heden 50 jaar in dienst van de Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs.  meer informatie
4-4-1962Mr. Tailor, hotelhouder op het Kanaaleiland Jersey en lid van een echte Britse snorrenclub, heeft een vereniging opgericht op initiatief van oud RAF-gedienden. Deze club houdt zich o.a. bezig met gelden in te zamelen t.b.v. spastische patiënten. De leden bezochten hier het bedrijf van fa. Rijnbende en lieten zich het Schiedamse vocht goed smaken.  meer informatie
4-4-1962Het is 50 jaar geleden dat de oudste directeur van de NV Distilleerderij en Likeurstokerij De Olifant, de heer Melchers, zijn werkzaamheden aanving. De viering heeft plaats ten kantore van genoemde firma.  meer informatie
4-4-1962Enige Schiedamse kunstenaars zijn jaloers op cineast en fotograaf Jan Schaper. Zij hadden namelijk graag het Zakkendragershuisje gehad om daar een kunstcentrum in te richten. Met een dergelijk verzoek richtten zij zich in het verleden tot het gemeentebestuur, maar kregen nul op 't rekest De roemruchte datum van 1 april vonden zij aanleiding om 'wraak' te nemen, dus metselden zij in een van de nissen van de Beurs een beeld waarop aan de voet staat te lezen: "Zakkemientje, dat ben ik" "filmster met een schape(r)n blik" "de Raad die geen kultuur verstaat" "steekt keer op keer de hand" "de vingers (in de krant)"  meer informatie
5-4-1962Gymnastiekvereniging DOK toont met een demonstratie in een geheel gevuld Passage Theater waar het toe in staat is.  meer informatie
6-4-1962Van de Rijksvoorlichtingsdienst wordt vernomen dat H.M. de Koningin Juliana het voornemen heeft in de tweede helft van september onze stad te bezoeken.  meer informatie
7-4-1962Opnieuw geeft de Schiedamse bodem geheimen prijs. Dit bleek tijdens de afgravingen van de terpen in de polders van Kethel. Er zijn daar duidelijk sporen van bewoning in de Middeleeuwen aangetroffen. Zo zijn veel beenderresten en scherven van uiteenlopende leeftijd gevonden. Het aardewerk is geglazuurd en van eenvoudig bruin en zwart materiaal. Dit zijn resten van zogeheten kogelpotten en van een Jacobakannetje. Verder een prachtige slijpsteen, een benen priem en een deel van een kam.  meer informatie
9-4-1962De Christelijke Gymnastiek Vereniging Animo te Kethel heeft er nu officieel een drumband bij. Er worden zeven trommels officieel aangeboden aan voorzitter De Groot en technisch leider Voorbach.  meer informatie
9-4-1962Dr. P. J. T. Endenburg , rector van het Stedelijk Gymnasium, die Schiedam gaat verlaten, wordt op de feestavond van de Gymnasiastenbond ook even voor het voetlicht gehaald en krijgt een afscheidscadeau.  meer informatie
9-4-1962De heer T. van Linden herdenkt dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de Gemeente Technische Bedrijven. Dit jubileum wordt gevierd in de kantine van het bedrijf.  meer informatie
9-4-1962Bij de werf Wilton-Fijenoord is de orderportefeuille zo ruim gevuld, dat men mede door personeelsgebrek, speciaal in de reparatie-afdeling, orders heeft moeten afwijzen.  meer informatie
10-4-1962De Schiedamse Kunstkring moet een nieuwe weg inslaan vanwege financiële problemen. De Gemeente dekt de tekorten maar voor de seizoenen 1961 en 1962.  meer informatie
10-4-1962De Schiedamse jeugd brengt zware schade toe aan de Dura-Coignet woningen in Nieuwland. De kinderen smeren menie op de muren van hal en trappenhuizen. In een ander blok is er hang- en sluitwerk vernield. Schade circa 10000 gulden.  meer informatie
10-4-1962De eerste paal wordt door wethouder H. Sabel geslagen voor een serie van 45 schoollokalen en 2 gymnastiekzalen, die in MUWI systeembouw zullen worden uitgevoerd. Dit moet het tekort aan scholen in Nieuwland definitief uit de wereld helpen.  meer informatie
12-4-1962Waar de Aleidastraat en de Jan van Avennesstraat tezamen vloeien lag enige tijd geleden een voor het verkeer onoverzichtelijke plaats. Momenteel voltrekken zich daar zienderogen veranderingen. Op de plek ligt nu een kinderspeelplaats, zij het niet geheel afgewerkt, met een oppervlakte van naar schatting 900 m'.  meer informatie
13-4-1962B en W laten 129 papierbakken plaatsen op de speelplaatsen van alle scholen om daardoor tegemoet te treden aan de wens van het Comité Opgeruimd Staat Netjes.  meer informatie
13-4-1962In de machinekamer van de Noorse tanker Nordpol die sinds 14 maart voor een grote survey aan de werf Wilton-Fijenoord ligt, breekt om 10.00 uur brand uit doordat overspringende vonken van een lasapparaat in olieresten vlamvatten. Persoonlijke ongevallen komen niet voor.  meer informatie
14-4-1962Van der Kraan's Bouwbedrijf vaagt 1300 m2 grond aan voor de bouw van 7 woningen aan de Meeuwensingel te Kethel. De prijs is f. 45,- per m2.  meer informatie
14-4-1962Eerste optreden van het Schiedamse Kamermuziekensemble.  meer informatie
14-4-1962De RK Kerkkorenbond te Schiedam komt bijeen. Ze wordt bijgewoond door de Deken van Schiedam A.J.L. van de Boog en de pastoors J.J. Oudshoorn en pater A.C. van den Brekel, die daardoor hun instemming en vertrouwen in deze organisatie uitspreken.  meer informatie
14-4-1962Verscheidene mooie Egyptische grafvondsten zijn te zien in het Stedelijk Museum te Schiedam tot en met 25 juni 1962.  meer informatie
14-4-1962Ook dit jaar zullen weer een groot aantal kinderen middels de Schiedamse Gemeenschap profiteren van de vakantiedagkampen in Hoek van Holland.  meer informatie
14-4-1962Niet toneelvereniging Geron, maar toneelgroep Bredero wint dit jaar de eerste prijs in de jaarlijkse toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap. De heer J. Gudde van Bredero's toneelgroep wint voor de 3e maal achtereen de prijs voor de beste speler van het gehele tournooi. Burgemeester J.W. Peek reikt de prijzen uit.  meer informatie
16-4-1962Voor het eerst dit jaar doen aan de gemeenteraadsverkiezingen mee de PSP en het legioen lijst van gepensioneerden en ambtenaren met als lijstaanvoerder J.M. de Vos. Er zijn nu acht partijen en groeperingen voor het kiezen van 37 raadsleden.  meer informatie
16-4-1962Toch Schiedams geld voor de Europese Beweging. Omdat het hier geen principiële kwestie betreft menen B en W met in de laatste raadsvergadering uitgesproken opvatting rekening te moeten houden en stellen voor alsnog een jaarlijkse subsidie van f. 25,- te verlenen zulks tot wederopzegging.  meer informatie
18-4-1962Aparte hulde voor Koningin Juliana en Prins Bernhard ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest door meisjes van de Huishoud- en Industrieschool, middels het sturen van getekende, geplakte en geschilderde felicitatiekaarten.  meer informatie
18-4-1962Schiedam heeft er een prachtig verkeersplein bij: sinds enkele dagen wordt er door auto's een grif gebruik van gemaakt. Het werk is bijna helemaal gereed al moet er hier en daar nog wat bijgeschaafd worden aan het nieuwe Emmaplein.  meer informatie
18-4-1962Bij de werf Wilton-Fijenoord wordt met goed gevolg het motorschip Grebbedijk naar ontwerp en in opdracht van de Holland-Amerika Lijn, te water gelaten. De doopster van het schip is mevrouw J. Anema van Houten.  meer informatie
20-4-1962Ir. J. C. Broeijer, tot gisteren waarnemend directeur van Gemeentewerken wordt vandaag benoemd tot directeur bij die dienst  meer informatie
20-4-1962De Rijksoverheid verklaart zich bereidt bij te dragen in de kosten van algehele renovatie van de linkervleugel van het Stedelijk Museum. Het Rijk zal 40% van de eerste begroting ad f. 470.291, op zich nemen tot een maximum bedrag van f. 118.116,-. De uiteindelijke restauratie is begroot op f. 539.500,-.  meer informatie
jun 1962De Gemeenteraad gaat akkoord met de benoeming van dr. L.W. Labordus tot rector van het Stedelijk Gymnasium aan de Hugo de Grootstraat 4.
 meer informatie
24-4-1962Naar aanleiding van het 25-jarig huwelijksfeest van het Koningin Juliana en Prins Bernhard (dat plaats vond op 7 januari 1937) vindt er een gezamenlijke feestviering plaats in de kerken in Oud Mathenesse.  meer informatie
24-4-1962De heer K.J. Heijboer is 80 jaar. In Maison Westhuis in de Warande wordt een receptie gehouden.  meer informatie
26-4-1962De bekende harpiste en zangeres van vooral volksliedjes Lea de Boer geeft in de aula van het Stedelijk Museum, zichzelf de harp begeleidend, oude en nieuwe volksliederen ten gehore.  meer informatie
26-4-1962De heer T.N.M. Jansen, directeur van de Schiedamse Cartonnagefabriek slaat de eerste paal voor de uitbreiding van het bedrijf.  meer informatie
27-4-1962De voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), de heer C. Meijer, ontvangt bij zijn zilveren bestuursjubileum de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Die wordt uitgereikt door Deken A.J.L. van de Boog.  meer informatie
28-4-1962Ter gelegenheid van Koninginnedag wordt weer de traditionele lampionoptocht gehouden.  meer informatie
30-4-1962Het echtpaar Hugo van de Moer en Cor van de Moer-Jansen vieren (op Koninginnedag) hun 60-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
30-4-1962Zowel in Schiedam als in Kethel worden Koninginnedag op waardige wijze gevierd.  meer informatie
30-4-1962De heer Jan Gijsbert Hakkert, zoon van Bertus Hakkert sr., ontvangt op deze Koninginnedag de S.G. penning voor zijn grote verdienste als musicus en met het mandolinegezelschap ONI en zijn al jaren durende werk als kerkorganist.  meer informatie
1-5-1962Burgemeester J.W. Peek reikt met een toepasselijk woord de prijzen uit aan de winnaars van het Schoolvoetbal- en het Schoolhandbaltournooi.  meer informatie
1-5-1962De gemeente ontvangt het verzoek van de Prot. Chr. Woningbouwvereniging Onze Woning om toestemming voor de bouw van 421 woningen, 9 winkels en 39 garages op een perceel grond gelegen westelijk van zwembad Groenoord.  meer informatie
1-5-1962Na een dienstverband van 53 jaar neemt de heer A. Kruit afscheid van Gemeentewerken.
 meer informatie
3-5-1962Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van 164 volkstuinen en een voetbalveld ten noorden van het Prinses Beatrixpark, het gebied krijgt de naam Thurlede.  meer informatie
3-5-1962Leden van de in 1958 in Vlaardingen opgerichte archeologische werkgroep Helinium ontdekken bij opgravingen in Kethel aan de Hargsingel een oude graanschuur.  meer informatie
4-5-1962Ruim 1000 kinderen melden zich voor de door de Sschiedamse Gemeenschap georganiseerde vakantiekampen in Hoek van Holland.  meer informatie
4-5-1962De 17-jarige Dirk Christen wordt door burgemeester J.W. Peek, namens het Carnegiefonds gehuldigt omdat hij in het begin van 1962 een kind dat onder het ijs van de Vellevestsingel was geraakt, daaronder vandaan te halen.  meer informatie
4-5-1962Burgemeester J.W. Peek geeft in de aula van het Stedelijk Museum aan een aantal kinderen der zesde klassen van de lagere scholen, geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog en reikt daarna het boekje 'Volk in verdrukking en verzet' uit.  meer informatie
4-5-1962Onder grote belangstelling vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Ruim 1500 personen namen deel aan de stoet die eindigt bij het oorlogsmonument aan de kop van de Plantage. Na afloop gaat de herdenking verder in de Grote Kerk waar gesproken wordt door A. L. J. v.d. Boog, rk. deken en de Hervormde predikant D. Klaassen.  meer informatie
5-5-1962De Voortrekkers van de Kan Tan Kije-stam van de Nederlandse Padvindersgroep Burgemeester van Haaren, vieren het 2-jarig bestaan.  meer informatie
7-5-1962In het filiaal van de Kledingmagazijnen v.h. Gebrs. Bervoets aan de Broersvest wordt bedrijfsleider C.A.M. Gemke gehuldigd in verband met diens 25-jarig dienstjubileum.  meer informatie
7-5-1962De Maaskant, een geliefd eindpunt na een wandeling door het Sterrebos aan de Nieuwe Maas én genoemd bos, gaat definitief verdwijnen. De Dok- en Werf Mij. Wilton-Fijenoord gaat er een nieuw dok graven. Alle bomen zijn al gekapt. Vooral het meer dan vijftig jaar oude bos is een verlies voor de Schiedammers. Gelukkig is het Prinses Beatrixpark in Schiedam-Noord, waarvan in 1959 met de aanleg werd gestart, gereed om als vervanging te dienen.  meer informatie
7-5-1962Vandaag, morgen en overmorgen wordt door de Schiedamse gemeentepolitie van 1440 kinderen het Landelijk verkeersexamen afgenomen.  meer informatie
7-5-1962Wasserij Nico Nijman herdenkt het feit dat deze 50 jaar geleden werd opgericht.  meer informatie
8-5-1962Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten spreekt Jhr. M.R.A. Feithoven over de gemeente en de sport. De deelnemers maken daarna een tocht door de Schiedamse recreatie- en sportgebieden.  meer informatie
8-5-1962Het Katholieke Vrouwengilde Schiedam organiseert in het Jeugdhuis aan de Lange Haven 97 om 8 uur een politieke avond. Mej. A. Kok, lid van de Tweede Kamer, zal spreken over het onderwerp 'Waarom moeten vrouwen belangstelling hebben voor politiek?'.  meer informatie
8-5-1962Mej. Ton Pluijm viert haar zilveren jubileum als welpenleidster bij de Franciscusgroep van de Katholieke Verkenners.  meer informatie
8-5-1962De medewerkers van de PTT in Schiedam brengen een bezoek aan de bloembollenvelden, aangeboden bij het 60-jarig bestaan van reisbureau De Snelle Vliet.  meer informatie
8-5-1962Het echtpaar De Vries-van Waart, Gasstraat 20, Schiedam viert het 60-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
8-5-1962De krant meldt dat Schiedam in de maand april 80228 inwoners heeft.  meer informatie
8-5-1962De Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek leende in april in totaal 23216 boeken uit. Dit aantal bedroeg in april van het vorig jaar 23433 stuks, 217 meer.  meer informatie
8-5-1962Door Gemeentewerken is het bouwen van een gymnastieklokaal aan de Dwarsstraat gegund aan de Fa. Muis & De Winter voor 381.000 gulden alsmede in dezelfde straat het bouwen van een vier-klassenkleuterschool voor 399.400 en een 14-klassenschool voor 960.200 gulden.  meer informatie
9-5-1962De eerste paal wordt geslagen voor de nieuwe afdeling van de Klemi metaalwarenfabriek aan de Arent Vinckstraat die in september naast de oude fabriekshal zal verrijzen. De plechtigheid wordt verricht door de 19-jarige zoon van de eigenaar van het bedrijf, de heer B. Kleinekoort.  meer informatie
9-5-1962De heer Th. J. L. v.d. Berg, oud wethouder van Schiedam, herdenkt met een receptie in restaurant Europoort het feit dat hij 40 jaar geleden zijn eerste plaat eterniet verkocht.  meer informatie
10-5-1962Drie zilveren jubilarissen bij de eternietfirma Beveka & Co. namelijk mej. Tuinenburg, de heer G. Valkenstein, hoofd van de afd. dakbedekking en de heer Penning, verkoper.  meer informatie
11-5-1962Het zangkoor van de Opstandingskerk viert haar eerste lustrum met een feestavond in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven.  meer informatie
12-5-1962Bij de redding van een kind dat onder het ijs van de Vellevestsingel was geraakt door de 17-jarige Dirk Christen waarvoor hij op 4 mei j.l. een onderscheiding kreeg van het Carnegie Heldenfonds, wordt nu ook een onderscheiding verleend aan Cor Hillenaar die de moedige redder behulpzaam was.  meer informatie
12-5-1962Vanochtend vroeg vroeg nam De Berenploeg, een groepje oudere dames en heren, weer een duik in het ijskoude water van het openluchtbad Groenoord.  meer informatie
12-5-1962De Christelijke Filmactie Schiedam vertoont in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een film getiteld 'Het houten paard' die handelt over een spectaculaire ontsnapping door gevangen genomen militaire krijgsgevangenen uit een Duits gevangenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.  meer informatie
12-5-1962In het Stedelijk Museum opent conservator Pierre Jansen een tentoonstelling van 17 jonge Joegoslavische kunstenaars uit Zagreb.  meer informatie
14-5-1962Veertig jaar eternitenboard, is de titel van het fraaie jubileumblad dat de fa. Beveka en Co. te Schiedam heeft uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de oprichter en oud-wethouder Th.J.L. van den Berg, 40 jaar geleden met de verkoop van eternietplaatmaterialen begon.  meer informatie
14-5-1962De leden van de Koninklijke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) in Schiedam komen in gebouw Arcade aan de Lange Haven bijeen voor de viering van hun 44e jaarfeest.  meer informatie
14-5-1962Ds. de Vries te 's-Gravendeel bedankt voor het beroep dat de Christelijk Gereformeerde Gemeente van Schiedam onlangs op hem heeft uitgebracht.  meer informatie
15-5-1962De Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout en Bouwnijverheid afdeling Schiedam, viert haar 50-jarig bestaan.  meer informatie
15-5-1962De heer H.M. van Praag uit Schiedam, psychiater, promoveert aan de Rijks Universiteit in Utrecht tot doctor in de faculteit der geneeskunde. De promotor is Prof.Dr. H.C. Rumpke.  meer informatie
15-5-1962De bij de uitbreiding klaar gekomen lokalen van de Chr. Technische School met directeur H. van de Waal, aan de Nieuwe Damlaan worden feestelijk in gebruik genomen.  meer informatie
15-5-1962De heer T. Gonlag die 25 jaar lid is van de Kon. Mannenzangver. Orpheus krijgt van voorzitter P. Smit een draagspeld aangeboden in het nieuwe model van het nieuwe Orpheus-insigne met het getal 25. De heer P. v.d. Beek, die op 27 april 35 jaren lid was van dezelfde vereningin krijgt die draagspeld met het getal 35!  meer informatie
18-5-1962Leerlingen van het Liduinalyceum geven vandaag en morgen een toneeluitvoering van het toneelstuk 'De Knecht van twee meesters' van Goldoni. .  meer informatie
18-5-1962Directeur C. J. van Daalen gaat na een 53-jarig dienstverband bij de scheepswerf Wilton-Fijenoord met pensioen.  meer informatie
18-5-1962Het bestuur van de Katholieke Kring Schiedam sluit het seizoen 1962 met de opvoering van het toneelstuk Verjaardagsfeest door de toneelgroep Het Centrum.  meer informatie
19-5-1962B en W stelt aan de Gemeenteraad voor, een subsidie van 163.000 gulden te verlenen voor kerken- en scholenbouw.  meer informatie
20-5-1962Mevrouw Ton Pluijm ontvangt de SG-penning van Verdienste. Zij is akela van de welpen en 25 jaar welpenleidster (RK). Ze maakte deel uit van de rk Jeugdraad en de Schiedamse Gemeenschap (SG).  meer informatie
21-5-1962Akela Ton Pluijm krijgt een pauselijke onderscheiding voor 25 jaar arbeid in de jeugdbeweging.  meer informatie
21-5-1962In principe is overeenstemming bereikt over de plaats van de te bouwen Christelijke Huishoudschool op de driehoek Vlaardingerstraat-Kethelstraat en Vellevest.  meer informatie
21-5-1962De RK Middenstandsbond organiseert voor het eerst een autorally. Men vertrekt van de parkeergelegenheid bij restaurant Europoort aan de Maasboulevard. De opbrengst is voor het jeugdwerk van de Gorzenparochie.  meer informatie
21-5-1962Gedeputeerde Staten verlenen goedkeuring aan de Schiedamse Gemeenteraad om f. 539.500,- te bestemmen voor de hoog nodige restauratie van de linkervleugel van het Stedelijk Museum.  meer informatie
21-5-1962De heer Q.P. van Lindt te Schiedam is bereid zijn eigendommen, gelegen in het uitbreidingsplan Kethel-Schiedam aan de gemeente Schiedam te verkopen.  meer informatie
23-5-1962Voor rekening van de Humber Handel Mij NV. te Amsterdam wordt op 30 mei van de werf Gusto het koelschip Rida-Paula te water gelaten.  meer informatie
24-5-1962De jeugd van de Gorzen neemt bezit van de nieuwe speelplaats op het Wilhelminaplein.  meer informatie
24-5-1962B en W stellen de Raad voor m.i.v. 1 juni , de heer J. van Hartingsveld, te benoemen tot directeur van de Gemeente Technische Bedrijven (GTB), Hij neemt sinds augustus van het vorig jaar deze functie reeds waar.  meer informatie
24-5-1962Directeur C.J.A. van Daalen van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord verlaat na 53 jaar het bedrijf. Tijdens een intieme bijeenkomst in de Kantine van het Hoofdkantoor ontvangt hij uit handen van burgemeester J.W. Peek de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De opvolger van de heer Van Daalen is ir. O.J. van der Vorm.  meer informatie
24-5-1962Burgemeester J.W. Peek installeert het comité dat voorbereidingen moet treffen voor de feestelijkheden bij het bezoek van H.M. de Koningin in september aanstaande.  meer informatie
25-5-1962Aan de Heer J.J. v.d. Berg, Nieuwe Haven 5c wordt de zilveren medaille toegekend wegens langdurige en trouwe dienst van 40 jaren bij de Th.J.L. v.d. Berg-combinatie.

VAN DE SG, ORANJE-NASSAU??
 meer informatie
25-5-1962De Zondagsschool van de Chr. Gereformeerde Kerk te Schiedam, welke luistert naar de naam Psalm 8 vers 3a, bestaat een halve eeuw.  meer informatie
26-5-1962Pater E.J.M. Robben O.P, geboren Schiedammer, ontvangt in de pastorie van de Havenkerk, uit handen van pastoor A.C. van de Brekel de doctorsbul op zijn dissertatie De theologische problemen van de prediking. Robben studeerde van 1958-1960 in Rome aan de universiteit Angelicum van de Dominicanen. Hij blijft overigens gewoon kapelaan van de Havenkerk.  meer informatie
26-5-1962Vele Schiedammers bieden in het gebouw van het Leger des Heils in Schiedam hun felicitaties en bloemen aan de bevelvoerend officier van het Schiedamse Leger des Heils, mej. R. Reitsma, die 25 jaar officier is.  meer informatie
26-5-1962Pater E. Robben o.p., ontvangt de doctorsbul waarmee hij zijn theologische studies afsluit. Hij blijft zich vooralsnog wijden aan de zielszorg van de Schiedamse Havenparochie.  meer informatie
26-5-1962De rk. Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, krijgt rijksgoedkeuring om in augustus met aanpalende nieuwbouw te beginnen.  meer informatie
28-5-1962De heer J. Rademaker, onderwijzer aan de Dominicus Savioschool aan de dr. Schaepmansingel herdenkt de dag waarop hij 40 jaar in het onderwijs werkzaam is.  meer informatie
29-5-1962De pers meldt dat het voor de aanleg van de nieuwe Rijksweg 20 noodzakelijk is dat de Poldervaart deels moet worden gedempt.  meer informatie
30-5-1962De gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam hebben een rustig verloop. Het volgende resultaat kwam uit de bus: PvdA 17 zetels; KVP 10 zetels; Protetstants Schiedam 7 zetels; VVD 2 zetels; CPN 1 zetel; Totaal: 37 zetels.  meer informatie
30-5-1962De opening van de sportweek in Schiedam heeft plaats op het terrein van Hermes-DVS De organisatie is in handen van de SBLO.  meer informatie
30-5-1962Mr. O.W. Sipkes, griffier bij het kantongerecht te Schiedam, verlaat na 22 jaar de dienst. Hij werd op 10 mei 1940 in Schiedam benoemd.  meer informatie
30-5-1962De heer H.J. van Dis te Schiedam herdenkt het feit dat hij 40 jaar in dienst is bij de Gist- en Spiritusfabriek Hollandia II.  meer informatie
30-5-1962Het 50-jarig bestaan van de Ned. Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid, afdeling Schiedam, wordt met grote luister gevierd. Bij de opening huldigt voorzitter Koppenol diverse jubilarissen voor hun 25, 40 en 50-jarig lidmaatschap.  meer informatie
30-5-1962De heer P. Rebers, werkzaam bij de GTB wordt onderscheiden met de ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van zijn 45-jarig ambtsjubileum  meer informatie
1-6-1962Gistermiddag is officieel het honkbalveld in sportpark Harga van de SV & HV Schiedam geopend.
 meer informatie
2-6-1962Voor hun 25-jarig dienstverband bij de Schiedamse Brandweer worden de heren H.J.F. Dinkelaar, J. v.d. Kraan, J.M. van Harmelen en J. Zuidgeest gehuldigd.  meer informatie
4-6-1962Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Leger des Heils, afdeling Schiedam, geeft het Engelse Muziekgezelschap De Kettering Citadel Band van het Engelse Leger des Heils uit Northamptonshire een geslaagde muziekuitvoering in de benedenzaal van de Opstandingskerk te Schiedam.  meer informatie
4-6-1962De afdeling Kethel van de EHBO vierde haar 6e lustrum.  meer informatie
4-6-1962De heer A. Franken herdenkt het feit dat hij 60 jaar lid is van de Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy.  meer informatie
5-6-1962Louis Vrijland van Damclub Schiedam wordt damkampioen van Schiedam. In een prachtige partij wint hij van J. C. Onink met 12 punten uit 9 partijen.  meer informatie
6-6-1962Op de leeftijd van 91 jaar overlijdt de bekende Schiedamse oud-huisarts D. Ris.  meer informatie
8-6-1962De korfbalclub Succes bestaat 25 jaar en komt met een goed verzorgd jubileumnummer.  meer informatie
14-6-1962Een aantal Franse schilderswerkgevers brengt een bezoek aan de Verffabriek VEVEO te Schiedam.  meer informatie
14-6-1962De heer Slotboom ontvangt uit handen van burgemeester Peek de bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in verband met diens 40-jarig jubileum bij het aannemingsbedrijf J.K. Simon NV. Schiedam.  meer informatie
16-6-1962De Joodse begraafplaats aan de Singel gaat verdwijnen. De stoffelijke resten en kisten worden overgebracht naar de Joodse begraafplaats aan het Toepad in Rotterdam.  meer informatie
17-6-1962De Schiedamse Accordeonvereniging Kunst Door Oefening (KDO) schaft nieuwe instrumenten aan voor een totaalbedrag van f. 2450,- ontvangen van het Anjerfonds.  meer informatie
17-6-1962Aad van Diest beëindigt zijn sportieve loopbaan als doelman (lange tijd van het 1e elftal) bij Hermes-DVS. Hij blijft wel bestuurslid.  meer informatie
20-6-1962Voor het aanbrengen van een aardelectrode op nieuwe waterleidingbuizen stelt de Gemeenteraad een krediet van 1 miljoen gulden beschikbaar.  meer informatie
21-6-1962De oudste zwemvereniging de Schiedamse Zwemclub (SZC) bestaat 50 jaar.  meer informatie
21-6-1962Tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) neemt penningmeester B.J.J. Westdijk na 30 jaar afscheid.  meer informatie
21-6-1962Na de opening door deken A. v.d. Boog, van de bejaardensoos in het gebouw van de Katholieke Arbeiders Jeugd, de KAJ, aan de Nieuwe Haven, wordt deze druk bezocht.  meer informatie
21-6-1962In gebouw Arcade aan de Lange Haven geven leerlingen van muziekschool Hakkert een uitvoering.  meer informatie
23-6-1962Nadat de door de Schiedamse Gemeenschap ingestelde werkcommissie onder de naam Halplan, een rapport uitbracht, wordt ter nadere bestudering een gemeentelijke Sporthal-Commissie in het leven geroepen.  meer informatie
26-6-1962Vermoedelijk door oververhitting breekt brand uit in het pand van de firma J. Heilker aan de Hoofdstraat, waarin een drogerij is gevestigd.  meer informatie
27-6-1962Bij de 75-jarige kapper-opkoper M. Dollee (Koos de Kapper) wordt in de nacht ingebroken en brand gesticht.  meer informatie
27-6-1962Het ledenaantal van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) vermindert langzaam, aldus secretaris v.d. Brugge.  meer informatie
27-6-1962De koelschepen Risa-Paula en Inca worden bij de Werf Gusto te water gelaten. In zijn toespraak voorspelt directeur Smulders moeilijke tijden, met specialisatie als uitkomst.  meer informatie
28-6-1962Vandaag wordt de oudste inwoner van Schiedam, de heer L. Suttorp, 101 jaar. Hij geniet nog een goede gezondheid.  meer informatie
28-6-1962Zuster Siegberta, hoofdleidster van de St. Rosa kleuterschool aan de Lange Singelstraat, gaat na 35 jaar de school verlaten in verband met de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
28-6-1962Aan de voormalig Schiedamse mevrouw Reinart-Wanna wordt voor haar grote verdienste voor de rk kerk, door Pastoor Bottelier te Vlaardingen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici uitgereikt.  meer informatie
28-6-1962Willem van Ravens, werkzaam bij het Gemeentelijk Arbeidsbureau herdenkt de dag dat hij 40 jaar in dienst is.  meer informatie
28-6-1962Leen Valk ontvangt op 27 juni 1962 tijdens de jaarvergadering van de voetbalvereniging SVV, uit handen van de voorzitter M. Elsing, de J.P. Hofmanbeker. Hij is de meest verdienstelijke jeugdleider van het jaar.  meer informatie
1-7-1962Het Wit-Gele kruis viert het 12-jarig bestaan. In deze periode ontvingen ruim 4500 gezinnen kraamzorg.  meer informatie
2-7-1962De heren A. M. Sunderman en Lambert J. M. Melchers ontvangen uit handen van burgemeester Peek de orde van Oranje Nassau voor hun 50-jarig dienstverband bij de distilleerderij De Locomotief.  meer informatie
2-7-1962De heer L. Ligthart, 40 jaar werkzaam bij het Vastgoedbureau P. Dupont, ontvangt handen van burgemeester J.W. Peek de medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
3-7-1962Burgemeester J.W. Peek slaat de eerste paal voor het bedrijf Sandvik aan de 's-Gravelandseweg te Schiedam.  meer informatie
3-7-1962Mej. Jo Overweel, Da Costastraat 2, ontvangt de medaille in brons in de Orde van Oranje Nassau wegens haar 40-jarig dienstverband als werkster bij de Gemeente Schiedam.  meer informatie
4-7-1962De heren C.J. van Brugge en P.L. Verlinde van muziekvereniging OBK ontvangen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
4-7-1962De jaarlijkse voetbalwisselbeker wordt gewonnen door de Politie Sportvereniging Schiedam  meer informatie
5-7-1962De Schiedamse Muziekschool schrijft de 1000e leerling in.  meer informatie
5-7-1962Pastoor Simon Ligthart, sedert 15 september 1961in Kethel, overlijdt plotseling, slechts 61 jaar oud.  meer informatie
7-7-1962De heer W.A. Plomp is 25 jaar in dienst bij de NV Branderij- en Gistfabriek Hollandia II te Schiedam.  meer informatie
10-7-1962De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van woningen aan de Koekoekslaan te Kethel.  meer informatie
14-7-1962Pater R. J. Berendsen O.P. viert zijn zilveren priesterfeest. Hij is een hartstochtelijk liturgist en ijveraar voor de vrouwelijke beweging.  meer informatie
16-7-1962In het Proveniershuis 12 viert het echtpaar Soeters-van Katwijk het 55-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
16-7-1962't Huis te Poort aan de Dam bestaat honderd jaar. Het werd een eeuw geleden ingewijd op de plaats waar sinds 1781 een schuilkerk stond van de Oud-Katholieke Parochie.  meer informatie
16-7-1962Rector W. Vet van het bejaardentehuis St. Liduina in de St. Liduinastraat, is benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Kethel. Hij volgt hiermee de overleden pastoor Ligthart op.  meer informatie
16-7-1962Noodweer teistert Schiedam. Straten staan blank, rioleringen raken verstopt en er vallen grote gaten in de grond.  meer informatie
18-7-1962De nieuwe fietsenstalling van het Schiedamse Station is in gebruik genomen. Er is plaats voor 1300 fietsen.  meer informatie
20-7-1962De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap de heer F.A. de Wolff opent de drie zomer exposities in het Stedelijk Museum.  meer informatie
23-7-1962De Schiedamse schilder D. Kouwenhoven wint f.999,99 in een VARA-quiz met vragen over paleontologie.  meer informatie
24-7-1962Voor de grote uitbreiding van de Dr. Noletstichting , ook Nolet Ziekenhuis genoemd, wilde de RK Vereeniging voor Ziekenverpleging te Schiedam een diagnostiek- en behandelhuis laten bouwen bij de genoemde Dr. Noletstichting. Zij vraagt daarvoor een garantie van f. 3.000.000,- van de gemeente Schiedam.  meer informatie
24-7-1962Vader en zoon H.A. en B.J. Schilperoort vieren hun 40 en 25-jarig jubileum bij Frits M. Beukers NV Verwarmingsmaatschappij.  meer informatie
31-7-1962Met een anderhalf jaar durende operatie is bij Wilton-Fijenoord het oude dok 2 vergroot door er een sector van 40 meter in het midden aan toe te voegen. Het dok kan nu ook de Statendam herbergen.  meer informatie
1-8-1962Op het Postkantoor te Schiedam herdenkt besteller A. van de Broek de dag dat hij 50 jaar geleden werd verbonden aan de Posterijen.  meer informatie
1-8-1962De Heer W. van Est, hoofd-assistent bij de Rijks Belastingen wordt op het kantoor van de sectie Grote Markt te Schiedam, gehuldigd voor het feit dat hij 40 jaar werkzaam is bij de Belastingdienst.  meer informatie
1-8-1962De heer T. L. de Jager herdenkt dat hij 25 jaar in dienst is bij Sociale Zaken te Schiedam. Eertijds was hij belast met de werklozenzorg, thans is de heer de Jager belast met de zorg voor oorlogsslachtoffers.  meer informatie
1-8-1962Griffier Mr. O.W. Sipkes neemt afscheid van het Kantongerecht onder belangstelling van velen in de gerestaureerde zittingzaal. Mr. R.F. Bordewijk spreekt een dankwoord uit namens de Balie.  meer informatie
3-8-1962Pastoor A.C. van den Brekel O.P. van de St. Jansparochie, is tijdens zijn vakantie te Heerlen ziek geworden. Hij moest vanwege niersteen worden geopereerd. Hij maakt het goed en mag dezer dagen het St. Joseph Ziekenhuis te Heerlen verlaten.  meer informatie
7-8-1962In de vacature bij het Kantongerecht, ontstaan door het vertrek van de griffier Mr. O. W. Sipkes, die met pensioen ging, is voorzien door de aanstelling van een gerechtssecretaris. In die functie is benoemd de heer L. T. Bijl, inwoner van onze stad, die reeds verscheidene jaren op de griffie werkzaam was.  meer informatie
8-8-1962De populaire Kethelse arts P. van der Kuij viert in huiselijke kring zijn 25-jarig jubileum als dokter in Kethel en Spaland.  meer informatie
7-8-1962Door een plotselinge zomerstorm wordt nogal wat schade aangericht aan TV-antennes, etc. Bovendien wordt een aantal bomen ontworteld. Persoonlijke ongelukken doen zich gelukkig niet voor.  meer informatie
8-8-1962In de vijver aan de Dr. Schaepmansingel in Nieuwland zijn door de Organisatie voor de Binnenvisserij 40.000 karpers uitgezet. Dit belooft een eldorado voor de Schiedamse vissers te worden.  meer informatie
8-8-1962Werf Gusto heeft opdracht voor de bouw van de zwaarste bascule-brug van Nederland tot nu toe. Deze brug is bestemd voor Brienenoord, die in 1964 zal reiken van IJsselmonde tot het Kralingse Veer over de Nieuwe Maas.  meer informatie
9-8-1962Het laatste rijtje huisjes aan de Spoorstraat en de Stationstraat te Schiedam worden volledig door brand verwoest.  meer informatie
9-8-1962Jos Vranken geeft, in het kader van de vakantieweek van de Schiedamse Gemeenschap, in de Grote- of St. Janskerk met drie van zijn koren een waardig concert waarvoor opvallend veel belangstelling is.  meer informatie
9-8-1962De tentoonstelling Dierenkijk die in het Julianapark wordt geopend, toont naast levende dieren een unieke verzameling van Nederlandse dierplastieken.  meer informatie
10-8-1962Het Stedelijk Museum is tijdens deze Vakantieweek ook 's-avonds voor het publiek geopend.  meer informatie
11-8-1962De stadskwekerij van de gemeentelijke Plantsoenendienst is een middelgroot bedrijf geworden. Jaarlijks worden er 150.000 planten in Schiedam uitgezet.  meer informatie
11-8-1962Voor de sportvisserij-concoursen van de Schiedamse Gemeenschap is weer een grotere belangstelling dan vorig jaar, ondanks het slechte weer. Het aantal deelnemers is 158 personen waaronder een aantal dames.  meer informatie
11-8-1962De ter gelegenheid van de Schiedamse vakantieweek te houden kermis opent haar poorten in Schiedam op het parkeerterrein aan de Broersvest.  meer informatie
11-8-1962Er is een begin gemaakt met de profielwijziging van de Rotterdamsedijk.  meer informatie
18-8-1962Volgens traditie biedt de directie van het Passage Theater aan de Schiedamse bejaarden en CAB pupillen een filmvoorstelling aan. Hieraan draagt de Schiedamse Gemeenschap met het aanbieden van een traktatie tevens het nodige bij.  meer informatie
18-8-1962Er is een kunstmarkt van een twintigtal jonge kunstenaars vóór het Stedelijk Museum. Op het binnenplein staan enige marktkraampjes. Voor vanavond is het terrein verlicht. Vooralsnog zijn er veel kijkers maar weinig kopers.  meer informatie
18-8-1962Ds. A. le Cocq uit Beerta heeft het beroep door de Hervormde Gemeente Schiedam op hem uitgebracht, aangenomen. Het is nog niet vastgesteld wanneer Ds. le Cocq in Schiedam bevestigd zal worden en zijn werk te kunnen aanvangen.  meer informatie
18-8-1962Met een werkelijk schitterend vuurwerk op het terrein beneden aan de Vlaardingerdijk worden van negen tot half tien de vakantiefeesten 1962 van de Schiedamse Gemeenschap besloten.  meer informatie
20-8-1962Het is 25 jaar geleden dat de heer A. Heggelman als ketelmaker in dienst trad bij de NV. v/h Ingelse & Co. alhier. Op het ogenblik vervult hij de functie van baas in de ketelmakerij.  meer informatie
21-8-1962De plaatselijke pers meldt dat het nieuwe NS-stationsgebouw Schiedam naar ontwerp van architect Koen van der Gaast in maart 1963 klaar zal zijn. De glazen toren en de hal zijn in de fase van afbouw. Het complex neemt reeds een markante plaats op het Stationsplein in.  meer informatie
23-8-1962Deze week gaan 1400 Schiedamse kinderen voor het eerst naar de Lagere School.  meer informatie
23-8-1962De plaatselijke pers meldt dat de eerste straat in de nieuwe Schiedamse stadsuitbreiding Kethel-Groenoord gereed is. Het is overigens een straat om het bouwverkeer mogelijk te maken.  meer informatie
24-8-1962Het bekende Jongenskoor uit Nice 'les Petits Chanteurs de la Cote d'Azur' geeft een concert in de Singelkerk.  meer informatie
24-8-1962Omstreeks 21.00 uur komt de 15.000ste bezoeker van de expositie 'Dierenkijk' bij de loketten van het Julianapark.  meer informatie
26-8-1962De heer Jan Gijsbert Hakkert, bekend musicus in Schiedam, overlijdt. Hij was 37 jaar kerkorganist waarvan 27 jaar in Schiedam en lange tijd van de Hervormde Westerkerk. Wim Straatmans volgt Hakkert op als dirigent en Bertus Hakkert, de zoon van Jan Gijsbert wordt voorzitter  meer informatie
27-8-1962Onverwacht overlijdt in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan te Schiedam dokter W.T. Nijenhuis, huisarts te Schiedam. Hij bereikte de leeftijd van 53 jaar.  meer informatie
31-8-1962De heer J. Lammers, tekenaar bij Wilton-Fijenoord, wordt vereerd met de ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum.  meer informatie
31-8-1962De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) viert op luisterrijke wijze haar 60-jarig bestaan.  meer informatie
31-8-1962De heer C. Th. de Jong, wonende aan de Burg. van Haarenlaan 572 is de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toegekend wegens langdurige en trouwe dienst. De Jong viert vandaag de dag dat hij 40 jaar geleden in dienst trad van de Werf en Dok Mij. Wilton-Fijenoord NV.  meer informatie
1-9-1962De laatste Gemeenteraadszitting van deze zittingsperiode, neemt burgemeester Peek afscheid van een aantal raadsleden, t. w. de heren A. Hoek (notaris), H. Hoek, Van den Hoek, Kloppers, Kornveld, Vinken, Van Woerkom. Ook herdenkt hij de medewerking van de heren Van de Berg, Hofman, Van Lith Reinart en ir. W.H. van den Toorn die tijdens de zittingsperiode van deze raad zijn weggevallen of zich hebben teruggetrokken. Namens de scheidende raadsleden werd het woord gevoerd door de heer A. Hoek.  meer informatie
1-9-1962Met ingang van vandaag worden de huren van vele woningen met 10% verhoogd, met uitzondering van oudere en onvolwaardige panden.  meer informatie
1-9-1962Pater R. Out O.P. kapelaan van de Singelkerkparochie wordt overgeplaatst naar Alkmaar na een verblijf van ruim 10 jaar in Schiedam.  meer informatie
1-9-1962In het Willibrordus clubhuis is afscheid genomen van Mej. Luud van Buitenen. Zij was gedurende 25 jaar als leidster verbonden aan het Willibrordus-patronaat en was de rechterhand van Pater J. van Kempen SJC.  meer informatie
1-9-1962Bij Wilton-Fijenoord wordt een groot aantal jubilarissen gehuldigd en onderscheidingen uitgereikt, ter gelegenheid van een 40- of 25-jarig dienstverband.  meer informatie
1-9-1962Opening van het fraaie clubgebouw van de Handbalvereniging DWS dat geheel door eigen leden is gebouwd.  meer informatie
1-9-1962Het jubileumcomité biedt dokter P. van der Kuij een receptie aan in gebouw de Rank van 17.00 tot 18.30 uur ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als arts te Kethel.  meer informatie
3-9-1962Huisarts W.T. Nijenhuis wordt onder grote belangstelling begraven na een plechtige rouwdienst in de Julianakerk aan de Burgemeester Knappertlaan. Het stoffelijk overschot is op de Algemene Begraafplaats bijgezet.  meer informatie
3-9-1962Een dankbare Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) schenkt de Schiedamse burgerij een pand voor het Schoolbuitenhuis tijdens een receptie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de DES. Naast de vele leden, leveranciers en vertegenwoordigers van de vakbeweging, was ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd in de persoon van wethouder H. Sabel.  meer informatie
3-9-1962Dokter P. van der Kuij wordt als volksheld gehuldigd. Aan de zonovergoten feestdag kon haast geen einde komen. Overal in Kethel wapperen de vlaggen. Een filmprojector was één van de vele cadeaus die de jubilerende arts ontving van de Kethelse bevolking.  meer informatie
3-9-1962Ir. K.R. Tip, chef productie bij de Vereenigde Glasfabrieken aan de Buitenhavenweg, viert zijn zilveren dienstjubileum.  meer informatie
4-9-1962Wilton-Fijenoord maakt bekend dat de bouw van het nieuwe dok 8 ruim 42 maanden zal duren. Het werk is opgedragen aan de NV Ned. Beton Mij. Bato en de Hollandsche Beton Mij. NV. Een drijvende heistelling zal de benodigde palen onder water heien.  meer informatie
4-9-1962De 63-jarige voorzitter van de Vereniging Nationale Feest-en Gedenkdagen (VNFG), de heer L. Kamp, wordt na een hartaanval opgenomen in de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd.  meer informatie
5-9-1962De heer M. Stock, Jan Steenstraat 25 te Schiedam is 40 jaar werkzaam bij de Coöp. Nederland.  meer informatie
5-9-1962Arbeiders van Wilton-Fijenoord werken in hun vrije tijd aan de bouw van het fregat De Vogel Struys dat bij het te houden pleinspel ter gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin Juliana, een belangrijke rol gaat spelen.  meer informatie
5-9-1962De Schiedamse Reddingsbrigade (SRB) bestaat 35 jaar.  meer informatie
5-9-1962De nieuwe Gemeenteraad wordt geïnstalleerd. De heer W. van Schoneveld (64 jaar) wordt opvolger van wethouder Kok.  meer informatie
5-9-1962De Werf Gusto bouwt in opdracht van de Nederlandse Staatsmijnen een schoorsteen van chroomnikkelstaal met een hoogte van 175 m.  meer informatie
8-9-1962Pater J. van Kempen SJC, directeur van het St. Willibrordus Patronaat en clubhuis, viert zijn zilveren professiefeest.  meer informatie
9-9-1962Het is 25 jaar geleden dat in Schiedamse zangerskringen de alom bekende baszanger Th. Gunnewegh als lid werd toegelaten tot het Frankenlandse Parochiekoor Cantemus Domino.  meer informatie
10-9-1962Bij de VVV aan de Plantage te Schiedam liggen voor het publiek duizenden gratis toegangskaarten voor het pleinspel 'Twintig eeuwen Schiedam'. Na afloop van het pleinspel zal een praalstoet door Schiedam trekken. Gusto neemt onder andere deel met een kraaneiland.  meer informatie
10-9-1962In het Gebouw Christelijke Sociale Belangen houdt de Schiedamsche Reddingsbrigade (SRB) een receptie ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan.  meer informatie
12-9-1962In zijn woning aan de Puttershoeksestraat overlijdt de heer Th. van der Hoeven plotseling in de leeftijd van 63 jaar. Hij was 40 jaar lang koster van de H. Hartkerk in Zuid.  meer informatie
12-9-1962De Gemeentelijke Inspecteur van Onderwijs, de heer C. A. Kamp opent de tentoonstelling 'Nederlands Fabrikaat' in het Stedelijk Museum.  meer informatie
12-9-1962K. van Vuuren, is 30 jaar fotograaf op de Hoogstraat in Schiedam.  meer informatie
13-9-1962H.M. Koningin Juliana wordt in Schiedam op grootse wijze ontvangen. Een bloemstuk met flessen "Schiedam" wordt haar aangeboden en de burgemeester biedt geschenken aan namens het bedrijfsleven. Truusje Immerzeel, leerlinge van de Dr. Kuyperschool biedt de Koningin bij de Grensflat bloemen aan. Pleuntje Grandia, 67 jaar oud, begroet de Koningin persoonlijk als enige niet-autoriteit. Zij heeft in 1945 gediend bij Prinses Juliana. Er wordt een massaspel opgevoerd op het Raadhuisplein. Bij het bezoek aan Wilton-Fijenoord werd H.M. door Leendert Niquet een op de Bedrijfsschool gemaakte theeketel aangeboden, bestemd voor het Koninklijk jacht "Piet Hein". In het Julianapark hebben zich zo'n 300 bejaarden verzameld om H.M. te begroeten. De pas gerestaureerde Noordmolen zal weer draaien. Burgemeester Peek zegt dat het Koninklijk bezoek voor de volle 100% is geslaagd. Koningin Juliana had veel waardering voor de ontvangst in Schiedam en heeft bijzonder genoten van het pleinspel.  meer informatie
18-9-1962Als tweede plaats na Amsterdam, zal Schiedam een bijeenkomst organiseren waar leidende personen van organisaties, industrieën en overheid kennis kunnen nemen van het werk van de Stichting Nederlandse Oorlogsgraven.  meer informatie
18-9-1962Aan P. M. Veringmeijer, wonende aan de Marconistraat 91a wordt de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend wegens 40-jarige dienst bij de NV Distilleerderij J.J. Meder te Schiedam.  meer informatie
18-9-1962In de Gereformeerde Kerk aan de Westvest wordt zaterdag om 8 uur een concert gegeven door de organist Dirk Jansz. Zwart en de bariton Kees van Zuilekom.  meer informatie
19-9-1962Einde van het badseizoen van Bad Groenoord. Het bezoekersaantal bereikte een laagte-record als gevolg van de slechte zomer. Het bad werd dit seizoen bezocht door 148.000 personen, terwijl het gemiddelde van de laatste jaren 200.000 bedraagt.  meer informatie
19-9-1962Op initiatief van het Groene Kruis is in Schiedam opgericht een Stichting Bejaardenzorg. Aan deze stichting werkt ook Humanitas mee.  meer informatie
19-9-1962De RK Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk wordt uitgebreid met het terrein, gelegen aan de zuidwestelijke zijde daarvan, dat reeds voor dit doel is gereserveerd. B en W dienen een voorstel in bij de gemeenteraad.  meer informatie
19-9-1962De 60-jarige Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) maakt van de Korenbeurs één grote etalage van alle door haar verkochte artikelen waar burgemeester Mr. J.W. Peek deze show opent.  meer informatie
21-9-1962De invoering van de vrije zaterdag heeft na ruim anderhalf jaar, ook invloed gekregen op het werk van het hoogste gemeente-college, de Gemeenteraad. De openbare vergaderingen zullen niet langer op de 4e vrijdag van elke maand worden gehouden, maar op de 4e maandag.  meer informatie
21-9-1962De heer G. A. Jongebreur, voorman in het bedrijf van de Handelsonderneming Maltha Tankauto--Mij. Schiedam, heeft gisteren in gebouw "Irene" herdenkt de dag dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de firma.  meer informatie
21-9-1962In het Stedelijk Museum is nog steeds de versiering te zien die is aangebracht voor het bezoek van de Koningin. Ook de maquettes die de groei van de stad door de eeuwen heen laten zien, staan ter bezichtiging net als de foto-expositie van het Koninklijk bezoek.  meer informatie
22-9-1962De voorzitter van de Schiedamsche Gemeenschap, de heer F.A. de Wolff opent om 13.00 uur in de Plantage het 4e Schiedamse Drumband Concours.  meer informatie
22-9-1962Ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin aan Schiedam is tevens de nieuwe Proveniersbrug opengesteld. Het Proveniershuis, peetvader van de brug, staat er trots bij.  meer informatie
23-9-1962Missie-bisschop mgr. C.F. Kramer, O.F.M. celebreert in de Havenkerk een pontificale hoogmis ter gelegenheid van de Missietentoonstelling 'Amate'. Een koor uit het Limburgse Bochholz voert de Congoleese Negermis Missa-Luba uit.  meer informatie
26-9-1962In de leeftijd van bijna 88 jaar overlijdt in Schiedam Nicolaas van den Berg. Hij was één van de laatste nog in leven zijnde nachtwakers van de Schiedamsche gemeentepolitie.  meer informatie
26-9-1962De Nationale Reserve houdt in Kethel-Noord een velddienstoefening. Er wordt geschoten met losse patronen.  meer informatie
26-9-1962Metaalbuizenfabriek Excelsior verplaatst het hoofdkantoor van de Buitenhavenweg 52-60 naar Oosterhout. Later zal de fabriek volgen.  meer informatie
27-9-1962De directie van Wilton-Fijenoord huldigt een 15-tal jubilarissen ter gelegenheid van hun 40, resp.25-jarig dienstverband. Onder hen bevindt zich zowel kantoor- als fabriekspersoneel  meer informatie
28-9-1962De Studiecommissie van de Schiedamse Gemeenschap concludeert dat er behoefte is aan een doe-het-zelf centrum voor vrijetijdsbebesteding.  meer informatie
29-9-1962Ds. H.W. Hemmes herdenkt het feit dat hij 25 jaar geleden, op 26 september 1937, in Nes en Wierum werd bevestigd tot predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. Dit jubileum wordt herdacht o.a. met een receptie in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven waar vele vrienden en relaties hem de hand komen drukken..  meer informatie
30-9-1962Om ongeveer 18. 30 uur breekt er brand uit in een stapel jute, eigendom van de Breeuwwerkfabriek, gevestigd aan de Westerkade 4-6 te Schiedam. Er doen zich geen persoonlijke ongevallen voor.  meer informatie
16-7-1962De Oud Katholieke Kerk te Schiedam bestaat honderd jaar. In 1861 werd het kerkgebouw opnieuw opgetrokken. Het werd op 16 juli 1862 met grote plechtigheid door de voortvarende pastoor, later aartsbisschop, Johannes Heykamp ingewijd.  meer informatie
31-9-1962Het eeuwfeest van de Oud-Katholieke Kerk van Schiedam wordt op stijlvolle wijze in de kerk op de Dam gevierd.  meer informatie
1-10-1962De heer W. C. H. Vis herdenkt het feit dat hij 25 jaar in dienst is bij de Distilleerderij J. J. Melchers Wz. te Schiedam.  meer informatie
1-10-1962De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) houdt bij de viering van haar 60-jarig bestaan een receptie en geeft de wens te kennen bij haar receptie geen bloemen te willen ontvangen maar het hiervoor bestemde geld op haar girorekening te storten ter bestemming van het Çomité Auto- en Boottochten (CAB) voor bejaarden en invaliden.  meer informatie
2-10-1962De heer J. B. Winkelman neemt na een diensttijd van 32 jaren afscheid van de Gemeente Technische Bedrijven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,.  meer informatie
3-10-1962De officiële opening van de nieuwe banketbakkerij van de heer H.B. van der Vlies aan de Calandstraat Schiedam heeft plaats gevonden.  meer informatie
3-10-1962Het Schiedamse Politievoetbalelftal is kampioen van alle politie-elftallen in Nederland-West.  meer informatie
3-10-1962Een kleine ontploffing vindt plaats bij de Verenigde Glasfabrieken NV aan de Buitenhavenweg. Eén vrouw werd gewond.  meer informatie
3-10-1962Het Zakkendragershuisje is afgebikt en opgeknapt. Jan Schaper en pupillen richten het historisch pand in, voor oefen-, lees- en praatpaal voor minnaars van dergelijke panden.  meer informatie
3-10-1962Clubhuis St. Joris Doelen verkoopt glazen ter stimulering van het clubhuiswerk.  meer informatie
4-10-1962Tijdens een speciale bijeenkomst in het Stadhuis ontbindt burgemeester J.W. Peek het Comité Koninklijk bezoek 1962 officieel.  meer informatie
5-10-1962In woord en beeld wordt tijdens de in Musis Sacrum gehouden propaganda-avond het streven en werken van de Stichting Nederlandse Oorlogsgraven belicht en wordt tevens steun gevraagd om dit werk als een plicht van dankbaarheid voor het gehele volk te kunnen volbrengen.  meer informatie
6-10-1962Uit de gemeentelijke begroting blijkt dat de uitgaven van de gemeente aanzienlijk stijgen, naar 11,8 miljoen. De begroting is aangepast door langdurige afschrijvingen. B en W hopen nu op een hogere uitkeringsbijdrage van het Rijk.  meer informatie
6-10-1962Om 13.00 uur begint in de Beurs aan de Lange Haven hoek Dam een kunstmarkt van jonge Schiedamse kunstenaars.  meer informatie
8-10-1962Grote belangstelling in de Gereformeerde Goede Havenkerk aan de Westfrankelandsedijk omdat de Christelijke Film Actie (Cefa) Schiedam het 10-jarig bestaan viert.  meer informatie
8-10-1962Het blad van de Schiedamse Gemeenschap besteedt veel en goede aandacht aan het Koninklijk bezoek van 13 september jl.  meer informatie
8-10-1962Korfbalvereniging Succes bestaat 25 jaar. Er zijn nog 9 leden die betrokken waren bij de oprichting. De vereniging krijgt een wimpel van de Korfbalbond bij dit zilveren feest.  meer informatie
9-10-1962Voor de Vrienden van het Stedelijk Museum speelt het Symphonisch Kamerorkest in de Aula van het Stedelijk Museum.  meer informatie
9-10-1962Groothandel in zuivelproducten en vleeswaren J.J.A. van Alphen, opent in de Calandstraat 114 een nieuw bedrijfspand.  meer informatie
11-10-1962Het interieur van het Kantongerecht aan de Lange Haven is fraai gerestaureerd. Kostbare materialen zijn toegepast. Er is nu aanzienlijk meer comfort in de zittingzaal, maar nog niet voldoende.  meer informatie
12-10-1962De Harreweg, de verbindingsweg van Kethel naar Delft, die enige tijd door werkzaamheden is gesloten geweest, is weer voor het verkeer open.  meer informatie
13-10-1962Tennisvereniging Los Bigotes bestaat 12½ jaar. Twee jaar geleden heeft de RK vereniging het gedurfde initiatief genomen om een eigen tennispark te exploiteren.  meer informatie
13-10-1962De eerste fase bij de bouw van het reuzendok van Wilton-Fijenoord is klaar. Het voormalige recreatieterrein Het Sterrebos maakt plaats voor het grootst gegraven dok in Nederland. Naar verwachting is het vaste dok eind 1965 klaar.  meer informatie
15-10-1962De Schiedamse Brandweer heeft een nieuwe ladderwagen. Ook zijn er nieuwe spuiten voor Kethel.  meer informatie
16-10-1962Zangvereniging Excelsior viert diamanten feest. Met Die Jahreszeiten van Joseph Haydn viert een koor van 300 stemmen het feest.  meer informatie
17-10-1962Het Zonnehuis, verpleeghuis voor langdurige zieken aan de Boerhaavelaan houdt een bazar.  meer informatie
17-10-1962De directeur van de VVV is vóór behoud van het door Wilton-Fijenoord gebouwde model van de Vogel Struys dat een groot succes was bij de spelen ter gelegenheid van het bezoek van H.M. koningin Juliana. Volgens hem is dit heel goed te bewaren.  meer informatie
18-10-1962Om na de verlening van de Rijksgoedkeuring voor het nieuwe Gemeente Ziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan met de bouw te kunnen beginnen, moet in de maand december de aanbesteding plaats hebben. Deze aanbesteding geschied onderhands.  meer informatie
18-10-1962De bouw van de derde Lagere Technische School in Schiedam vordert snel. Vandaag is het gebouw al op hoogte en reeds gedeeltelijk in gebruik.  meer informatie
19-10-1962De Schiedamse Kunstkring blijkt in gevaar door een gebrek aan leden hetgeen een somber begin van het seizoen 1962/63 betekent.  meer informatie
20-10-1962De grote schoonmaak, middels de actie 'poetskatoen', die dezer dagen in de R.K. Havenkerk wordt gehouden, krijgt alom de aandacht. Om 10.00 uur komt een filmploeg van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) opnamen maken voor het journaal.  meer informatie
22-10-1962Twee personeelsleden van de NV Frits Beukers Verwarmings Mij. te Schiedam, de heren Mulder en Verschuren, zijn 40 jaar werkzaam bij deze firma. De jubilarissen zijn ter gelegenheid van dit jubileum gehuldigd.  meer informatie
26-10-1962De stomp van de Oostmolen aan de Broersvest valt onder de slopershamer.  meer informatie
29-10-1962Tweevoudig priesterfeest in de Gorzenparochie. Pastoor Warning, 1e pastoor en pastoor Vis vieren hun diamanten en gouden feest.  meer informatie
30-10-1962De Spaanse consul krijgt f. 3000,- bijeengebracht door de Spaanse arbeiders bij Wilton-Fijenoord in het opleidingscentrum voor buitenlandse arbeiders bij Wilton.  meer informatie
31-10-1962Pierre Jansen polst een studiekring over dieren. De conservator van het Stedelijk Museum vindt de "Stier van Potter" vervelend.  meer informatie
1-11-1962Mevrouw A. Mol-Lips verlaat de gemeenteraad en Gerard Verhulsdonk wordt raadslid voor de VVD.  meer informatie
2-11-1962B en W delen naar aanleiding van een onderzoek aan de gemeenteraad mee dat in negen maanden zeven verkeersongevallen met dodelijke afloop in Schiedam hebben plaatsgevonden.  meer informatie
2-11-1962Het voortbestaan van de Schiedamse Kunstkring hangt aan zijden draad. Slechts een grote ledentoeloop kan redding brengen.  meer informatie
2-11-1962Toneelvereniging "Tot steun in den strijd" viert het 40-jarig bestaan met een blijspel en een gezellig samenzijn.  meer informatie
5-11-1962Twee opmerkelijke exposities in het Stedelijk Museum Schiedam, respectievelijk over/van Mary Bavermeester en Rijk van Ravens. Een laatste verrassing van conservator Pierre Jansen.  meer informatie
6-11-1962Het aantal woningzoekenden onderging vermindering. Schiedam telt 81.000 inwoners. Er bestaat een voorkeur voor nieuwe huizen.  meer informatie
6-11-1962De entree naar het centrum van Schiedam bij het Stationsplein wordt verfraaid.  meer informatie
6-11-1962De Dr. Kuyperschool in de François Haverschmidtlaan viert haar 40-jarig bestaan.  meer informatie
6-11-1962In het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan slagen acht verpleegsters voor het diploma A.  meer informatie
6-11-1962Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt meegedeeld dat bij de Buizenfabriek NV Excelsior aan de Buitenhavenweg een grote reorganisatie zal plaatsvinden hetgeen rumoer veroorzaakt. Massaontslagen zijn volgens de directie niet te verwachten.  meer informatie
7-11-1962Pierre Jansen houdt in het Stedelijk Museum Schiedam zijn laatste lezing als conservator.  meer informatie
9-11-1962Mr. J. Brada geïnstalleerd als griffier bij het Kantongerecht.  meer informatie
9-11-1962Ds. J.G. Jansen schrijft een boekje over de Grote Kerk. Bij het gereedkomen krijgt H.M. de Koningin het eerste exemplaar.  meer informatie
10-11-1962Belgische boekenshow in de Openbare Leeszaal.  meer informatie
13-11-1962Het culturele fonds van de Schiedamse Gemeenschap zal verrijkt worden met f. 500,-. Dit is te danken aan de heer P. Verwayen. Die meende dat zijn leveranciers beter een bedrag op zijn giro konden storten dan bloemen te sturen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van zijn woninginrichting aan de Hoogstraat te Schiedam.  meer informatie
13-11-1962De 19-jarige Henriette Ruygendijk, Broersvest 29 te Schiedam is hedenmorgen te Leiden ingeschreven-als de 6000ste studente.  meer informatie
13-11-1962Nog 6000 gezinnen zoeken in Schiedam een huis. Dringend een oplossing nodig voor 1400 noodgevallen. De woningnood blijft bestaan.  meer informatie
14-11-1962De Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede wordt opgericht.  meer informatie
15-11-1962Het gebied rond de Damlaan wordt rijp gemaakt voor woningbouw.  meer informatie
17-11-1962De S.G. Penning van Verdienste wordt uitgereikt aan de heer R. van der Meer. Hij is 46 jaar lid van Gemengde Arbeiders Zangvereniging Excelsior waarvan 25 jaar secretaris tevens lid van sectie Zang van de S.G.  meer informatie
17-11-1962Het Jeugdmuziekkorps van het Leger des Heils geeft een uitvoering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.  meer informatie
18-11-1962De SG Penning van Verdienste wordt uitgereikt aan Karel Tubbinger. Hij was 40 jaar regisseur van Amateurtoneel o.a. van Toneelvereniging Brederode.  meer informatie
19-11-1962Deken A. van de Boog van Schiedam is ontslagen uit het ziekenhuis te Leiden. Hij is geruime tijd ziek geweest.  meer informatie
19-11-1962De Gemengde Arbeiderszangvereniging Excelsior bestaat 60 jaar. De heer R. van de Meer ontvangt de legpenning van de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
20-11-1962De huur in de nieuwste flats om de wijk Nieuwland bedraagt f. 19,25 per week.  meer informatie
20-11-1962De Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), afdeling Kethel viert haar 6de lustrum met muziek en toneel.  meer informatie
22-11-1962Architect Coen Kramers viert zijn 40-jarig lidmaatschap bij de Vincentiusvereniging.  meer informatie
22-11-1962Aan de Universiteit van Amsterdam promoveert tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen, de heer W. Dorsman uit Schiedam op een proefschrift getiteld: "Contribution of the control of fascialiasis". De promotor was Prof. Dr. E. J. Slijper.  meer informatie
23-11-1962Bij de behandeling van de begroting oppert de Gemeenteraad dat er grote haast moet worden gemaakt met de sanering per stadsdeel. Er zal een krachtiger aanpak moeten komen voor de krotopruiming.  meer informatie
24-11-1962St. Nicolaas komt in Schiedam aan. Hij maakt een rijtoer door de stad.  meer informatie
27-11-1962Stedenbouwkundige Fledderus gevraagd voor het maken van saneringsplannen. Wethouder van Schooneveld stelt gemeenteraad gerust. Bestaand urgentieplan wordt gewoon uitgevoerd.  meer informatie
27-11-1962De pers meldt dat het herstel van de H. Hartkerk in de Gorzen pas over een paar weken begint. Voor de allernoodzakelijkste werkzaamheden is een bedrag van 200.000 gulden nodig.  meer informatie
27-11-1962De Prinses Julianaschool bestaat 40 jaar.  meer informatie
28-11-1962Op 82-jarige leeftijd overlijdt in Paleis Het Loo prinses Wilhelmina. In de Gemeenteraadsvergadering wordt stilgestaan bij haar nagedachtenis. In de Grote Kerk wordt een herdenkingsdienst gehouden.  meer informatie
dec 1962De VVV brengt een nieuw plattegrondje van Schiedam uit, waarop alle straten zijn aangegeven. Kosten f. 0,25.  meer informatie
1-12-1962Kapelaan H. J. van Dijk (O. L. V. ), beter bekend als 'sport-kapelaan' viert zijn koperen priesterfeest.  meer informatie
1-12-1962De Schiedamse Kegelclub Tous les Neuf bestaat 50 jaar.  meer informatie
1-12-1962A. Stokhof ontvangt de onderscheiding in brons, behorende bij de Orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband bij Distilleerderij Vrijmoed.  meer informatie
1-12-1962Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg viert haar 15-jarig bestaan in de kantine van de Schiedamse Cartonnagefabriek in de Oranjestraat te Schiedam.  meer informatie
4-12-1962Met de bok Heracles en de bok Simson gereed om bij te springen, wordt een deel van de brugklep voor de Van Brienenoordbrug bij de Gusto te water gelaten.  meer informatie
5-12-1962J. Paalman, de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum wordt door oud-conservator Pierre Jansen ingewerkt.  meer informatie
5-12-1962Brand in de timmerfabriek van Fa. v.d. Tempel aan de Plesmanstraat.  meer informatie
5-12-1962De pers meldt dat de voorgenomen inwendige verbouwing van het Politiebureau aan de Lange Nieuwstraat 1,75 miljoen gulden gaat kosten.  meer informatie
5-12-1962Vandaag is het 700 jaar geleden dat de eerste Christelijke kerkgebouw in Schiedam in gebruik werd genomen, waarbij door de kerkelijke autoriteiten vergunning werd gegeven om daarin het Evangelie te prediken. Het eenvoudige gebouwtje is in de loop der jaren uitgebouwd tot de huidige Grote- of Sint Janskerk, die nu dus 700 jaar bestaat.  meer informatie
5-12-1962De Grote of St. Janskerk bestaat 700 jaar zoals blijkt uit documenten uit 1262. Dat wordt o.a. gevierd met een tentoonstelling. Er start ook een actie voor een nieuw kerkorgel want het fraaie front verbergt nu een slecht instrument. Voor vernieuwing is ruim honderdduizend gulden nodig.  meer informatie
7-12-1962Bij de viering van het 700-jarig bestaan van de Grote Kerk zal de stichtingsacte van de kerk te zien zijn.  meer informatie
8-12-1962Voor de aarding van elektrische apparaten worden in de gehele stad aardelektroden aangebracht in plaats van aansluiting op de waterleidingbuizen. Dit gebeurt op kosten van de bewoners zelf. De kosten per woning bedragen f. 3,86 tot f. 61,75.  meer informatie
8-12-1962Ook in Schiedam gaat de bioscoopbelasting omlaag. De beide bioscopen Passage Theater en Monopole draaien alles behalve rooskleurig.  meer informatie
8-12-1962Ter herdenking van het 700-jarig bestaan van de Grote of St. Janskerk, wordt een dienst gehouden, waarin de Nederlands Hervormd predikant ds. J.G. Jansen spreekt. Tevens wordt een tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk geopend.  meer informatie
8-12-1962Conservator Pierre Jansen neemt afscheid van het Stedelijk Museum Schiedam. Mr. van Kinderen spreekt hem toe.  meer informatie
8-12-1962De Woudweg te Kethel wordt verbeterd in de bochten.  meer informatie
8-12-1962In de Grote Kerk te Schiedam wordt een herdenkingsdienst gehouden in verband met de begrafenis van prinses Wilhelmina.  meer informatie
8-12-1962Begrafenis in het wit van Prinses Wilhelmina met witte anjers en chrysanten in de Nieuwe Kerk te Delft. Militair eerbetoon van 9000 man. Drie Schiedamse burgers zijn als afgevaardigden van Schiedam bij de plechtigheden aanwezig.  meer informatie
8-12-1962De Beschutte Werkplaats (voor in de vroegere machinefabriek van Fontijne in de Boterstraat, is gereed. De nieuwe inventaris kost 40.000 gulden.  meer informatie
8-12-1962De nieuwe gashouder van de Gasfabriek aan de Dwarsstraat is klaar voor gebruik. De modernisering op de Gasfabriek wordt geleidelijk voortgezet.  meer informatie
11-12-1962Uit een rapport van de ad hoc Raadscommissie Huisvestingsbeleid, blijkt dat er een teveel aan normen is. Er ontstaan spanningen tussen behoefte en recht, tussen individu en algemeen belang.  meer informatie
12-12-1962De Straatnamencommissie van de Gemeente Schiedam stelt als nieuwe straatnaam Schuttersveld voor het gebied waar eerder het voetbalveld van Hermes-DVS lag, vlak bij het vroegere, allang verdwenen terrein van de Schutterij.  meer informatie
12-12-1962Bij Wilton-Fijenoord wordt het m.s. Gorredijk gedoopt als vierde in de serie en start de proefvaart.  meer informatie
12-12-1962Bij de zeven eeuwen Nederlands Hervormde Kerk in Schiedam. is de Herdenking in de Grote Kerk weinig indrukwekkend. De kans op een waarlijk oecumenische manifestatie wordt gemist ondanks de mooie toespraak van ds. J. G. Jansen.  meer informatie
13-12-1962De verkoop van kerstbomen voor het Kerstfeest 1962 is begonnen. Op hoeken van diverse straten en pleinen zijn de bekende stalletjes met kerstbomen weer ingericht.  meer informatie
13-12-1962In verband met het overlijden van Prinses Wilhelmina op 28 november jl. wordt de vlag op het hoogste punt van de nieuwe Sterflats aan de Maasboulevard eerst nu plechtig gehesen.  meer informatie
13-12-1962Architect R. Fledderus heeft opdracht voor verdere uitwerking van het 'plan Kethel '. Daarvoor is een bedrag van f. 120.000,- uitgetrokken, te verdelen over 5 of 6 jaar.  meer informatie
12-12-1962Het Rowallenhuis, het vroegere woonhuis van de familie Van der Schalk, aan de Lange Nieuwstraat komt onder de slopershamer. De plafonds en de wandschilderingen zullen worden gespaard.  meer informatie
15-12-1962Het Rowallenhuis aan de Lange Nieuwstraat is gesloopt. De plafond-engeltjes verdwijnen, maar de ingang blijft. Deze voormalige woning van de familie Van der Schalk maakt plaats voor een nieuw postkantoor en een bankgebouw.  meer informatie
15-12-1962Voor de NV Mouterij en Branderij De Koning te Schiedam, in samenwerking met de Amsterdamse distillateur NV. Lucas Bols, gaat ten behoeve van de modernste fabriek voor moutwijn in geheel Europa onder de naam Bols en De Koning, de eerste paal de grond in.  meer informatie
17-12-1962Vanwege een hevige storm rukt de Schiedamse Brandweer 25 maal uit. De machinehal van Werf Gusto dreigt onder water te lopen.  meer informatie
17-12-1962De Jeugd Reddingsbrigade viert haar 35-jarig bestaan met een feest.  meer informatie
17-12-1962Gymnastiek Vereniging Excelsior organiseert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan een grote turndemonstratie. Twintig verenigingen komen naar Schiedam voor de districtskampioenschappen.  meer informatie
17-12-1962In verband met de bouw van het nieuwe Gemeente Ziekenhuis aan de Burgemeester Knappertlaan, is de toegang tot het te slopen, oude ziekenhuis aan de Nassaulaan, verlegd.  meer informatie
17-12-1962Gemeentearchivaris P.Th.J. Kuyer en de SG directeur F. Pfeifer houden een pleidooi voor het aantrekken van toeristen naar Schiedam.  meer informatie
17-12-1962Op de Koemarkt wordt weer de traditionele kerstboom neergezet, geschenk van de firma Sandviken.  meer informatie
18-12-1962De jonge garde uit de Gemeenteraad krijgt het College op de knieën. De bouw van de eerste fase van een nieuw politiebureau wordt uitgesteld. De Raadsleden willen eerst beter worden ingelicht.  meer informatie
18-12-1962De nieuwe volkstuindersvereniging Thurlede kiest een definitief bestuur.  meer informatie
19-12-1962Het Schiedams Koninklijk Mannenkoor Orpheus geeft in de Grote Kerk een kerstconcert onder leiding van Jos Franken.  meer informatie
19-12-1962Vandaag begint de eerste koopavond voor Kerstmis met geopende winkels tot 21.00 uur.  meer informatie
20-12-1962Ds. J.W. Tonsbeek, oud-predikant van Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam overlijdt in Helvoirt.  meer informatie
21-12-1962Het bestuur van de Stichting Helder's Marine Museum brengt aan het Gemeentebestuur van Schiedam zijn dank over voor de schenking van het model van het schip De Vogel Struys.  meer informatie
21-12-1962De Katholieke leerlingen van de rk Technische School vieren het kerstfeest in eigen sfeer. Drie weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf, met aanpassing van de lesroosters. Er worden 56 fruitmanden bezorgd bij zieken in onze stad.  meer informatie
21-12-1962Burgemeester J.W. Peek opent de vogelshow in de Korenbeurs. Het is een tropisch paradijs vol met exotisch gekleurde vogels, van zebravinken tot turquersine parkieten.  meer informatie
25-12-1962Voor het eerst na veel jaren weer een witte kerst in Schiedam.  meer informatie
25-12-1962Schiedam viert kerstfeest. Nachtmissen en nachtkerkdiensten trekken overal volle kerken met speciale bijeenkomsten voor kinderen.  meer informatie
25-12-1962De Korenbeurs is weer een vogelparadijs, georganiseerd door de Bond van Vogelliefhebbers.  meer informatie
27-12-1962Uit de kinderboerderij in het Beatrixpark worden vier kalkoenen ontvreemd. Waarschijnlijk zijn deze met kerst de pan in gegaan.  meer informatie
27-12-1962Het Nederlands Gedistilleerdbureau deelt mede dat de export in 1962 met enkele miljoenen is gedaald.  meer informatie
29-12-1962Ten bate van de restauratie van het orgel in de Grote Kerk wordt er door de Hervormde Gemeente weer een oliebollenfestijn gehouden.  meer informatie
29-12-1962De plannen voor de bouw van 421 woningen in Kethel zijn klaar. Met steun van Rijk en gemeente gaan woningbouwvereniging Onze woning en Vereniging Volkshuisvesting er bouwen.  meer informatie
1963Voor de bouw van een nieuw Gemeente Ziekenhuis wordt de eerste paal geslagen. Het nieuwe ziekenhuis komt slechts enkele meters van het oude aan de Nassaulaan, nu aan de Burgemeester Knappertlaan.  meer informatie
1963De volkstuinen bij het Beatrixpark worden in gebruik genomen. De prijs van een te plaatsen huisje varieert van f. 1100,- tot f. 1700,-.  meer informatie
1963De oorspronkelijk uit Leiden afkomstige gemeentesecretaris mr. M.J. Blok zegt dat het Prinses Beatrixpark in de toekomst centraal gelegen zal zijn ten opzichte van de heel nieuwe stad (Schiedam)...  meer informatie
1963Het herenhuis aan de Tuinlaan 50, voormalig woonhuis van J.A.J. Nolet, later Volksgebouw van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV). krijgt een nieuwe voorgevel.  meer informatie
1963De toneelvoorstellingen in het Passagetheater verschuiven van donderdag naar woensdag in verband met de filmpremieres die voortaan op donderdag zullen zijn.  meer informatie
1963De cursus Handenarbeid van 'Het Nut' bestaat 80 jaar.  meer informatie
1963Oprichting van de Schiedamse Tennissportvereniging The Smashing Fellows  meer informatie
1-1-1963J. Paalman is directeur van het Stedelijk Museum Schiedam als opvolger van conservator P.L.A. Janssen.  meer informatie
1-1-1963Met ingang van heden ontvangt de B-afdeling van de HBS van het St. Liduinalyceum te Schiedam een subsidie. Dit werd al in september 1962 aangekondigd in de Rijksbegroting.  meer informatie
1-1-1963Pierre Janssen wil meer tijd gaan besteden aan publicistische arbeid. In verband hiermede heeft het Gemeentebestuur van Schiedam hem met ingang van heden eervol ontslag te verleend uit zijn functie van conservator van het Stedelijk Museum.  meer informatie
3-1-1963Vanaf heden kan men in het Openbaar Slachthuis zijn honden laten inenten tegen hondsdolheid als beschermende maatregel tegen rabiës.  meer informatie
24-1-1963De heer K.J. Velthuizen, voorzitter van Gusto's Muziekvereniging krijgt de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap. Hij is 40 jaar lid van die vereniging.  meer informatie
5-2-1963De heer P. Rodenberg, regisseur van de toneelvereniging Tot steun in den strijd, en er reeds 40 jaar lid van, krijgt de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
14-3-1963Vandaag begint de viering van het 60-jarig bestaan van Onder Ons, de leerlingenvereniging van de Rijks HBS aan de Overschiesestraat. De festiviteiten nemen drie dagen in beslag.  meer informatie
voorj. 1963Het staat definitief vast dat hotel Beijersbergen op de hoek van de Vlaardingerstraat en de Westvest, vroeger de grens van het bebouwde deel van de stad, gesloopt gaat worden.  meer informatie
15-5-1963De stichting Sporthal Schiedam wordt opgericht nu de gemeenteraad heeft besloten om voor 95.500 gulden een staalconstructie voor de bouw van een sporthal aan te schaffen. Het voorlopig bestuur bestaat uit zes bestuurders van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding SBLO, te weten A. de Jong, C.J.M. Bolmers, N. Spithoven, J. van de Berg, Th.J.G. Janse en L. van de Kraan. Het schetsplan voor de sporthal is reeds in handen van architect A.J. ter Braak van het architectenbureau Dick Apon, Johan van den Berg, Antoon Ter Braak en Wim Tromp.  meer informatie
28-5-1963De heer C. Landsbergen ontvangt de erepenning van de Schiedamse Gemeenschap. Hij was o.a. 15 jaar lid van de bestuursraad van de SG, 15 jaar voorzitter sectie Muziek van de SG en 25 jaar voorzitter van de Arbeidersmuziekvereniging Crescendo.  meer informatie
2-7-1963Opening van het nieuwe stationsgebouw (hal en kantoor) van de Nederlandse Spoorwegen aan het Stationsplein naar ontwerp van architect K. van der Gaast.  meer informatie
17-11-1963De heer A.J. Duimel ontvangt de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap wegens veertig jaar lidmaatschap van Harmonie-orkest St. Ambrosius en div. andere functies.  meer informatie
20-11-1963Ds. J. Nawijn neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Amsterdam-Zuid.  meer informatie
27-11-1963De gemeenteraad stelt 500.000 gulden ter beschikking van Architectenbureau R. Fledderus voor een stedebouwkundig (sanerings) plan van de binnenstad van Schiedam.  meer informatie
9-12-1963F. de Stoppelaar, geneesheer-directeur van het districts-consultatiebureau in Schiedam, houdt een voordracht voor de medische staf van het Vlaardingse ziekenhuis over de tuberculose-bestrijding.  meer informatie
20-12-1963De Magnalia Deï kerk aan de Albardastraat wordt door de Gereformeerde Kerk van Schiedam in gebruik genomen.  meer informatie
1963Door het Clubhuis Sint-Joris Doele. wordt een set van vijf, door Luuk Scholten getekende prentbriefkaarten van Schiedamse stadsgezichten uitgebracht voor de prijs van 1 gulden per set. De opbrengst is voor genoemd clubhuis.  meer informatie
1964SVV speelt de laatste wedstrijd op het voetbalterrein aan de Havendijk. De club gaat verhuizen naar het nieuwe sportpark Harga.  meer informatie
1-1-1964Hoofdinspecteur H.W. Kloeseman van het Schiedamse politiekorps gaat met pensioen.  meer informatie
30-1-1964De heer J. van Noortwijk ontvangt de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap. Hij was 40 jaar bestuurslid van de Gymnastiekvereniging DOK o.a. als penningmeester en voorzitter.  meer informatie
27-2-1964De eerste paal voor het nieuwe bankgebouw van de Algemene Bank Nederland (ABN) aan het Plein 1940-45 wordt door burgemeester J.W. Peek geslagen  meer informatie
29-8-1964Het geraamte van ijzerwerk, een voormalige vliegtuighangar wordt van de Haarweg in Gorcum, overgebracht naar Schiedam. Het geraamte zal dienen als basis voor de nieuwe sporthal.  meer informatie
22-10-1964De twintigste woning aan de overigens nog vrijwel onbegaanbare Willem Pijperstraat is de 5000 woning die de aannemer Muys en De Winter (MUWI) in Schiedam heeft gebouwd. Men ving aan in februari 1952 en tot nu toe komt 55% van alle naoorlogse woningen in Schiedam van MUWI. Ter gelegenheid van deze mijlpaal schenkt het bedrijf 5000 gulden aan de gemeente om kunst voor het Stedelijk Museum te kopen.  meer informatie
19-12-1964Mr. P. van Bochove, wethouder van Sportzaken en Financiën, slaat de eerste paal (van in totaal 581 stuks) van de Sporthal, langs de Poldervaart.  meer informatie
1964Het eerbiedwaardige Café Beijersbergen, op de hoek van de Vlaardingerstraat en de Vellevest, wordt gesloten en kort daarna gesloopt. Dit was oorspronkelijk De Oude Volmolen, 'omtrent de Vlaardingerpoort'. In 1596 gebouwd in opdracht van enkele particulieren, in 1789 vernieuwd en in 1872 verbouwd tot koetshuis door de hotel- en stalhouder A. van Velzen (van hotel De Visscherije, het later Beijersbergen). Functies: 1634 papiermolen, 1706 volmolen, 1757 vol- en moutmolen, 1789 moutmolen.  meer informatie
1965Oprichting van Cross Club Schiedam. Voorzitter is John Cohen. De bedoeling is 'bromfietsenthousiasten' van de openbare weg naar het ruige terrein aan de Schie te krijgen.  meer informatie
ca. 1965De resterende onderbouw van de achtkantige houten bovenkruier die diende als zaagmolen, molen De Oud-Burgemeester Knappert, gebouwd in 1862 aan de Buitenhavenweg nabij de Buitensluis, wordt nu geheel verwijderd. De molen werd al in 1910 tot de balie afgebroken.  meer informatie
1965Publicist en historicus Hans van der Sloot maakt 48 reconstructietekeningen van Schiedamse stadsbeelden die hij ontleent aan de kaart van Jacques de Gheijn, uit 1598.  meer informatie
1965Dit jaar zijn opgeheven: - het Schiedams Kamerorkest - de Klavar-accordeon vereniging - het Harmonie orkest Crescendo dat al reeds 50 jaar bestond!  meer informatie
30-1-1965Het Jeugdorkest van St. Ambrosius houdt in Arcade een concert met een gevarieerd programma onder leiding van dirigent C.L. van Beurden. De opening wordt verricht door voorzitter Hans Hoek. Ook bestuurslid C. Hertog heeft daar aan deel.  meer informatie
22-1-1965De bouw van acht villa's aan de Burgemeeester van Haarenlaan is begonnen. Mevrouw Santbrink, de echtgenote van de Schiedamse arts, slaat de eerste paal op de hoek met de Jan van Zutphenlaan. Dokter Santbrink en zijn echtgenote zullen één van de villa's gaan bewonen. Daarin zal een praktijkruimte en een onderzoekkamer worden ingericht. Alle villa's worden gebouwd door Van der Kraans Bouwbedrijf.  meer informatie
22-1-1965Het weer is zó slecht dat er in Schiedam 17 aanrijdingen plaatsvinden. Onder andere een bromfietser maakt daardoor een bocht op de Troelstralaan te klein, rijdt tegen een wielrijder, viel, en komt met een hersenschudding in het Gemeenteziekenhuis aan de Nassaulaan terecht.  meer informatie
24-1-1965De 22 jarige mevrouw N. Kruse-Korteland redt de 5-jarige Maria H. In 't Veld uit het ijskoude water van de Buitenhaven. Het kind uit het Nieuwsticht NZ. 34 is met haar zusjes daar aan het spelen en valt in het water. Mevrouw Kruse die met haar man wandelde over de Nuiten- havenweg, wordt door de zusjes gewaar- schuwd. Mevrouw aarzelt geen moment en springt in het water waarin ze het onder water verdwenen kind gelukkig snel vindt. Met behulp van enkele Turkse gastarbeiders van het nabij gelegen hotelschip 'Rotterdam' van de Glasfabriek worden beiden uit het water getrokken en daar gedroogd. Niemand ondervindt schadelijke gevolgen  meer informatie
24-1-1965Prenten van Aat Veldhoen, die worden geëxposeerd in Galerie Honger in de Van Idenburgstraat zijn voor enkele omwonenden een steen des aanstoots.Vooral omdat enkele prenten aan de garagedeur worden gehangen als trekpleister. De politie wordt gewaarschuwd en de prenten op de buitendeur worden verwijderd evenals enkele zeer aanstootgevende afbeeldingen in de galerie. Voorwaarde is dat er geen kinderen in de garage mogen worden toegelaten zolang de expositie er is.  meer informatie
25-1-1965Mevrouw N. Kuse-Korteland (22) redt de 5-jarige Maria H. In 't Veld uit het Nieuwsticht N.Z. nr. 34 uit het water van de Buitenhaven aan de Buitenhavenweg.  meer informatie
25-1-1965In Galerie Punt aan de Buitenhavenweg zijn gouaches en litho's tentoongesteld van de kunstenaar Pieter Staats. De galerie is geopend op werkdagen van 19 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.  meer informatie
29-1-1965De Vereniging Nederland-Joegoslavië organiseert een 'Bosnische ontmoeting' in de kantine van de N.V. Koninklijke Boekdrukkerij H.A.M. Roelants aan de Lange Haven. Dr. R. Oort houdt een causerie over Bosnië en drs. P. Vreeken geeft een lezing met dia's over zijn tocht met een houtvlot over de rivier de Drina.Daarna is er een gedachtenwisseling over het boek De Brug Over de Drina.  meer informatie
30-1-1965Bij de r.k. Zwemvereniging Start treedt mej. C. Hazebroek na acht jaar af als secretaresse vanwege haar benoeming tot directeur van het Schiedamse Sportfondsenbad. Ze krijgt van het bestuur en de leden een zilveren schaal als aandenken. Mej. Hazebroek wordt opgevolgd door mej. L. Vlek, eerder technisch secretaresse van Start. Zij wordt weer opgevolgd door de heer H. Hobbeling zodat het bestuur weer compleet is.  meer informatie
30-1-1965Onder grote belangstelling viert het echtpaar J.J. Meeder-Kloos het 65-jarig huwelijksfeest. Tot de velen die tijdens de receptie in Maison Westhuis kwamen feliciteren behoorde Deken F.P.J. Boelrijk en loco-burgemeester H. Sabel namens gemeentebestuur en bevlking van Schiedam  meer informatie
31-1-1965De volgende inbraken vinden plaats" in het St. Liduinalyceum aan de Laan van Speiringshoek. Twee ruiten worden vernield maar er is niets vermist. In de kantine van SVDPW waar enkele koeken en wat flesjes limonade worden vermist. Bij twee tuinhuisjes, resp. op het complex Babberspolder en Vijfsluizen werden ruiten vernield maar er wordt niets vermist. Twee Schiedammers worden op heterdaad betrapt bij een poging tot inbraak in het Wennekerpand aan de Achter de Teerstoof.  meer informatie
31-1-1965De (zakjes)actie voor de kerkbouw van pastoor Van der Meer brengt 1006 gulden op uit ongeveer 1200 zakjes. Alle gevers worden door de pastoor hartelijk dank gezegd.  meer informatie
1-2-1965Voor de drooglegging van de Poldervaart hebben definitieve medewerking toegezegd: het rijk, Hoogheemraadschap Delfland, de Babberspolder, de Hargpolder, de Nieuwlandse Polder, de West-Abtspolder en de provincie Zuid-Holland. De medewerking van de Oost-Abtspolder en de polder Noord-Kethel is verzekerd door besluiten in 1964 van Provinciale Staten.De gemeentebesturen van Rotterdam en Vlaardingen hebben eveneens hun medewerking toegezegd. Het wachten is nu op het gemeentebestuur van Schiedam dat in februari a.s. een besluit neemt. Inmiddels wordt het werk bestekklaar gemaakt.  meer informatie
3-2-1965Het gemengd koor Senectute wordt opgericht door het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus. Mevrouw Kocks heeft de leiding van het koor dat voornamelijk uit ouderen bestaat.  meer informatie
22-2-1965Het beheer van het in de jaren 1759-1761 door de gemeentelijk architect Ary van Bol'Es gebouwde Proveniershuis, gaat bij raadsbesluit over van het Burgerlijk Armbestuur - opvolger van de Magistraats-Armenkamer - naar de gemeente Schiedam als gevolg van de nieuwe Bijstandswet.  meer informatie
14-3-1965Drs. J.N. Nammensma uit Weesp wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Schiedam.  meer informatie
31-5-1965De kerkeraden van de Gereformeerde Kerken te Schiedam en Vlaardingen besluiten de uitspraak van 31 augustus 1944 om Ds. C. Vonk te schorsen als predikant, in te trekken.  meer informatie
7-6-1965Het wordt bekend dat in de afgelopen week niet minder dan 17000 series geel/zwarte speldjes voor één gulden aan de Schiedamse bevolking zijn verkocht ten bate van de bouw van de eerste sporthal in Schiedam.  meer informatie
1-9-1965Door afsplitsing van een Vlaardingse vereniging ontstaat de Schiedamse Modeljacht Vereniging 'De Viking'. Men hoopt spoedig van de gemeente Schiedam permissie te krijgen voor een eigen stuk vijver in het Prinses Beatrixpark, ondanks oppositie van enkele sportvissers.  meer informatie
21-9-1965De laatste spant voor de nieuwe sporthal wordt omhooggetakeld en gemonteerd  meer informatie
6-11-1965A. Hukshorn krijgt tijdens een vergadering van de Schiedamse Schooltuinenvereniging van de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap E.A. Leenderts de Penning van Verdienste van de S.G. Hukshorn is 38 jaar aan de Schooltuinenvereniging verbonden en vele andere organisaties op onderwijs- en sportgebied.  meer informatie
dec. 1965Opnieuw schenkt de NV. Sandvik Staal een grote kerstboom aan de gemeente Schiedam. De boom komt uit het eigen domein in Gästrikland van Sandvik in Zweden via de havenplaats Gävle naar Schiedam. De boom komt op de Grote Markt.  meer informatie
1966Achter boerderij Landvreugd in Groenoord-Zuid wordt gebouwd aan een groot verkeersplein met verbindingen van/naar Rotterdam en de eilanden.  meer informatie
1966Het in 1860 door het gemeentelijk Burgerlijk Armbestuur opgerichte Nieuwe Proveniershuis aan de Nieuwe Haven wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van het RK huize Frankeland.  meer informatie
1-1-1966Stenen stellingmolen De Vrijheid, in 1785 in opdracht van enige branders gebouwd als moutmolen op de Noordvest tussen de Kethelstraat en het Spinhuispad wordt dit jaar geheel gerestaureerd.  meer informatie
22-1-1966De bekende kunstschilder Herman Paradies overlijdt in Schiedam.  meer informatie
3-2-1966Meester Maris van Eijsden van de Dr. Lieflandschool wint een aflevering van de VARA televisiequiz Tel uit je winst. Hij wordt ondervraagd over zijn specialiteit de Vlaamse schilder Pieter Breughel de Oudere. Hij wint duizend gulden.  meer informatie
14-2-1966Mr. C.P. Sneep wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot notaris te Schiedam. Hij volgt notaris P. Schaberg op. Het adres blijft Tuinlaan 102.  meer informatie
6-3-1966Ds. J. Couvée neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk in Schiedam wegens aangenomen beroep naar Voorburg.  meer informatie
6-4-1966De burgemeesters H. Roelfsema van Schiedam en W. Thomassen van Rotterdam openen de nieuwe verbindingsweg Schiedam-Rotterdam vv die is genoemd naar de in 1960 plotseling overleden stedebouwkundige van Schiedam J.M. Horváth. De Horváthweg loopt van de Burgemeester van Haarenlaan, langs het NS-station naar de Beukelsbrug in Rotterdam vv.  meer informatie
23-4-1966De eerste grote sportgelegenheid van Schiedam wordt geopend en krijgt de naam Sporthal Margriet.  meer informatie
28-5-1966Het Zakkendragershuisje aan de Schie wordt als het ontmoetingscentrum Open Studio, na een 3 jaar durende restauratie geopend.  meer informatie
22-6-1966Prins Bernhard stelt bij scheepswerf Wilton-Fijenoord het zogenoemde reuzendok 8 in werking. Het dok kostte 51 miljoen gulden en is geschikt voor schepen tot 150.000 ton. Het werd ontworpen door ir. F.C. de Weger van Architecten- en Ingenieursbureau De Weger, zetelend in het Shellgebouw aan het Hofplein.  meer informatie
6-8-1966In de Vakantieweek van 6 tot en met 13 augustus is er kermis in het centrum van Schiedam.  meer informatie
1966-1967A. Posthumus is een van de eerste mannelijke verpleegkundigen (broeder) in de Dr. Noletstichting of Nolet Ziekenhuis. Kort daarna gevolgd door C. Schreuders.  meer informatie
1967Politiecommissaris en korpschef van de Gemeentepolitie K. Rijpma wordt opgevolgd door commissaris C. van der Haagen  meer informatie
1967De electrotechnicus P.J.M. Slagmolen treedt in dienst van de dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd. Hij is de man die de electronische hartbewaking daar, via daarvoor ontworpen en verbeterde apparatuur, mogelijk maakt.  meer informatie
1967De Johannes de Doper- of Havenkerk aan de Lange Haven wordt gesloten voor de rooms-katholieke eredienst. In de wijk Nieuwland wordt een nieuwe Johannes de Doperkerk gebouwd.  meer informatie
1967Het Stedelijk Gymnasium verlaat het voormalige Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat en betrekt een nieuw gebouw aan de Hugo de Grootstraat.  meer informatie
5-1-1967Hans de Ridder, geluidsman van initiatiefnemer en cineast Jan Schaper, organiseert een hearing in de Beurs om de plannen te presenteren voor een levendig en artistieke Brandersbuurt en verdedigt burgemeester Harm Roelfsema de plannen van de gemeente om dezelfde buurt te slopen in het kader van stadsvernieuwing en groei tot minstens 110.000 inwoners.  meer informatie
10-1-1967In de nacht, omstreeks kwart voor twaalf breekt er brand uit aan boord van het m.s. Keizerswaard van Rederij Nievelt, Goudriaan & Co, geladen met nafta en liggend aan de kade bij de Tankercleaning NV in Schiedam. De Schiedamse brandweer onder leiding van commandant D. de Jager had de brand in de wasserij van het schip snel onder controle. Om kwart over één was alles weer achter de rug. De schade in het schip bedraagt echter meer dan een ton.  meer informatie
11-1-1967De heer Abraham Franciscus van Dijk, neerlandicus en leraar Nederlands aan de Rijks HBS en MMS viert zijn 40-jarig jubileum als leraar Nederlands.Velen komen de jubilaris met die mijlpaal feliciteren onder wie de oud-directeur van de school Dr. R. Oort en afgevaardigden van het ministerie van Onderwijs.  meer informatie
27-2-1967De gemeenteraad van Schiedam besluit het oorlogsherinnerings/bevrijdingsbeeld van Pieter Starreveld, dat door burgemeester Peek 'verbannen' werd naar het Julianapark vanwege de naaktheid, de oorspronkelijk inscriptie terug te geven: "1940-1945. Aan allen die vielen, die streden, die leden voor ons vaderland".  meer informatie
12-3-1967Na 20 jaar de Gereformeerde Kerk van Schiedam gediend te hebben wordt ds. W.A. Krijger bevestigd als predikant te Wierden.  meer informatie
4-6-1967Ds. J.C. van Veen te Maarssen wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Schiedam.  meer informatie
5-6-1967Koningin Juliana stelt de Beneluxtunnel officieel in gebruik voor het verkeer. Ir. Th.F. Donkers stond aan het hoofd van het bouwwerk dat na ongeveer 10 jaar zijn beslag kreeg.  meer informatie
juli 1967De Rotterdamsedijk wordt met zand op Delta-hoogte gebracht omdat die bij de stormramp van 1953 op een enkele centimeter na, te laag was en een overstromingsramp van het achterliggende land op het nippertje werd voorkomen.  meer informatie
aug 1967Eenentwintig jonge kunstenaars zetten in het Julianapark hun abstracte beelden neer. Het Stedelijk Museum verbindt hieraan een fotowedstrijd.  meer informatie
150801967De eerste bewoners trekken in verzorgingshuis Thurlede van Humanitas aan de Nieuwe Damlaan. Onder hen de bekende 85-jarige K.J. Heijboer en echtgenote. De officiële opening zal in november plaats hebben.  meer informatie
8-9-1967In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling van foto's geopend, die als onderwerp de beeldgroepen hebben die eenentwintig jonge kunstenaars in augustus in het Julianapark hadden geëxposeeerd.  meer informatie
24-9-1967Ds. K.H. Schuring te Alpen a/ Rijn wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Schiedam.  meer informatie
1968Voorzitter M. Bouwer van Volkstuinvereniging Thurlede memoreert in het blad van de Schiedamse Gemeenschap de gebeurtenissen die zijn vereniging ondervond tijdens de bouw van de Beneluxtunnel en de toegangswegen daarheen. Dat kostte nogal wat tuinen. Sinds 1 januari is Thurlede de enige huurder van het complex. Daarvóór waren er ook de verenigingen Nuttige Ontspanning en Klein-Babberspolder, maar die opgegeaan/gefuseerd in Thurlde.  meer informatie
1968Het Nolet Ziekenhuis of dr. Noletstichting, neemt als eerste in de regio een hartbewakingsafdeling in gebruik.  meer informatie
26-2-1968D.G. Draaijer, in de jaren 1941 tot mei 1945, de foute burgemeester (door de Duitsers benoemd nadat burgemeester F.L.J. Van Haaren door hen was ontslagen), overlijdt op bijna negentigjarige leeftijd. Hij woonde na de bevrijding van de Duitsers nog 23 jaar in de François Haverschmidtlaan 53. Al zijn koninklijke onderscheidingen die hij voor de oorlog had gekregen waren hem al in 1945 ontnomen vanwege zijn Duitsgezinde houding.  meer informatie
23-3-1968Ds. P.R. Everaars neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk van Schiedam wegens aangenomen beroep naar Groningen-Helpman.  meer informatie
31-5-1968De in 1825 door ene J.D. Meijer gebouwde grote branderij, staande tussen de Dam en de Korte Haven - op de plaats waar eerder de RK schuilkerk stond - en inmiddels in bezit van het chemicaliënbedrijf Kappelhof & Hoving NV, wordt door een zeer grote brand volledig verwoest.  meer informatie
12-7-1968Op het Panamese tankschip Aqua Clara dat in de Wilhelminahaven aan de steiger van de NV Tankercleaning ligt, slaat een zware explosie een gat van 40 x15 meter aan bakboordszijde. waardoor zes classificeerders (schoonmakers van olietanks) om het leven komen. Gebouwen in de omgeving lopen schade op. Het schip blijkt niet goed te zijn ontgast.  meer informatie
25-8-1968Ds. C. van Zuijlen uit Hoogeveen wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Schiedam.  meer informatie
1969Voetbalclub SVV wordt kampioen in de Eerste Divisie onder trainer Rinus Gosens met het elftal Jan van der Velden, Ton Pansier, Tonny van Leeuwen, Leen Warnaar, Eddy v.d. Roer, Dick v.d. Korput, Jan Fels, Hans Hazenbroek, Wil van Beveren, Maarten v. Beek, Aat Koudijzer, Wout van Meeteren, Jan Rijkuiter en Peter van der Meer De club promoveert naar de Eredivisie.  meer informatie
1969Het oude Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw op bijna dezelfde plek aan de Burgemeester Knappertlaan. Bij die sloop gaan de fraaie gebrandschilderde ramen, geschenk van de firma Blad & Prins en gemaakt door het beroemde Delftse glasatelier van J.L. Schouten, verloren.  meer informatie
1969Vertrek van de laatste provenier uit het Proveniershuis.  meer informatie
7-3-1969De heer H. de Herder neemt afscheid als stationschef van het Station Schiedam waar hij vier jaar de scepter zwaaide. Schiedam zal het voortaan zonder stationschef moeten doen  meer informatie
13-6-1969Burgemeester H. Roelfsema opent officieel het nieuwe ANWB-kantoor aan de Parkweg dat speciaal bestemd is voor de inwoners van Schiedam en Vlaardingen, Maasluis, het Westland en de inwoners van het westelijk deel van Rotterdam.  meer informatie
aug. 1969Op een 'knollenveld' achter het Bachplein oefent ruitervereniging De Spalandruiters. Secretaresse en instructrice Adèle Reiss wil zo spoedig mogelijk een beter veld in het nog onbebouwde Spaland/Woudhoek. Als de paarden niet in gebruik zijn staan ze overal en nergens en het meest in de tuin van winkelier Verspeek aan de Schiedamseweg  meer informatie
3-10-1969Het nieuwe Gemeente Ziekenhuis wordt officieel geopend. Geneesheer-directeur J.H. van den Berg maakt (enigszins onterecht wat zijn aandeel betreft) in zijn toespraak toespelingen op de moeizame manier waarop de nieuwbouw tot stand is gekomen.  meer informatie
dec 1969De Gemeentelijke Plantsoenendienst bouwt op het Bart Verhallenplein en op het plein aan de Jacob Bijsterstraat een indianenteepee van gekapte bomen uit het Sterrebos tot ergernis van de bewoners want die willen geen grote aantallen kinderen in hun buurt..  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam