logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1932-1939


1932School F1 voor openbaar onderwijs, verhuist van de Singel naar het Oude Kerkhof, school F2 blijft gehuisvest aan de Singel.  meer informatie
1932Oud-Schiedammer dr. A.J. van de Ven (1897-1974) schenkt aan Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht een zogeheten Bavelaar van de oud-katholieke kerk Thuis Te Poort op de Dam in Schiedam. Het toont de zijgevel van het Huis te Poort met zijn ingang in de St. Pieterssteeg. De bavelaar bevindt zich nu in de collectie van het Museum Catharijneconvent.  meer informatie
1932De Eerste Nederlandse Fabriek van Manometers, in 1927 door J. Donkervoort opgericht te Rotterdam, vestigt zich in Schiedam aan de Lange Achterweg.  meer informatie
1932Oprichting van de gymnastiekvereniging ODO (Ontwikkeling door Oefening).  meer informatie
1932Philip Poort jr. wordt voorzitter van de Schiedamse voetbalvereniging Houdt Braaf Stand (later aangevuld met Schiedam).  meer informatie
1932Restauratie van de toren van de Grote of St. Janskerk. Hij krijgt o.a. een nieuwe spits en de ijzeren balustrade op de torentrans, wordt vervangen door een stenen muur met kantelen.  meer informatie
1932Uitgave van een gedenkboekje t.g.v. het 75-jarig bestaan van de gasfabriek aan de Dwarsstraat.  meer informatie
1932Het Zakkendragershuisje aan de Oude Sluis wordt gerestaureerd nadat de gemeente het heeft aangekocht.  meer informatie
2-1-1932De afdeling Schiedam van de Rood Frontstrijders houdt in Gebouw Eendracht een druk bezette feestavond. De heer C. Frenay opent de avond en vertelt van de staking in Twente en van de staking in het Roergebied. De heer G. Weiss houdt een nieuwjaarsrede waarin hij de verdiensten van de heer Frenay bezingt voor de Communistische Partij Holland. Diverse artiesten treden op. Na afloop is er een bal.  meer informatie
2-1-1932Per 31 december staan bij de Arbeidsbeurs Schiedam 4587 personen ingeschreven als werkloos.  meer informatie
4-1-1932Van de nieuwgebouwde Dr. J.Th. de Visserschool wordt de BOVEN-vleugel die evenwijdig loopt met de Jacob van Lennepstraat beneden, destijds genoemd afdeling 'B' officieel geopend.  meer informatie
4-1-1932De heer F.G. van Essen van de R.K. fractie (de Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP) bedankt als gemeenteraadslid. Zijn opvolger is de heer C.J.V. Janse, sigarenwinkelier, wonende aan de Appelmarkt.  meer informatie
5-1-1932Vandaag is het 40 jaar geleden dat de heer L. Wessel als palfrenier in dienst trad bij Gebrs. Hoek's Stalhouderij, thans Hoek's Transport, Expeditie en Stalhoudersbedrijf, De jubilaris ontvangt een cadeau onder couvert van de heer W.C. Leenmans en vele bloemstukken.  meer informatie
5-1-1932De Christelijke Knapenvereniging Bidt en Werkt houdt een druk bezochte feestavond in Musis Sacrum die door de heer M. Brouwer wordt geopend. Verder sprekers zijn de heren A. Onverwagt, D. Krommen- hoek en H. Gordeau Jr. Tevens is er fluitspel, een kerstvertelling, samenspraken en zang alsmede een optreden van het C.K.V.- ensemble.  meer informatie
5-1-1932De Christelijke Vereniging Voor Lichamelijke Opvoeding Ontwikkeling Door Oefening (ODO) is opgericht. Tot directeur is J. de Kok benoemd.  meer informatie
6-1-1932Van het Kantongerecht. De hoek Vellevest-Vlaardingerstraat is een gevaarlijke. Drie personen worden wegens aanrijding beboet. Een motorrijder rijdt tegen een auto, boete f 8,--, subs. 4 dagen. Voorts twee personen, respectievelijk gezeten in een vrachtauto en op een motorrijwiel, vliegen elkaar in de haren. Boete chauffeur vrachtauto f 5,--, subs. 2 dagen. Tegen de motorrijder wordt geëist f 10,--, subs, 4 dagen. Uitspraak over 8 dagen.  meer informatie
6-1-1932De Vereniging Verjaardag houdt haar eerste vergadering dit jaar, ten huize van de voorzitster mevr. S. Hijman. De penningmeesteres, mevr. Jonker Roelants - Kleijpool, is zeer tevreden over 1931, want de ontvangsten, bestaande uit de inhoud van de busjes, opbrengst bonnen, giften, gekweekte rente etc. bedragen meer dan in 1930. In het afgelopen jaar werden 25 patienten financiëel gesteund. Per 31 dec. had de vereniging een batig saldo van 18.786,18 gulden.  meer informatie
6-1-1932Van het Kantongerecht.De Hoogstraat is nauw. Als er aan de ene kant een handwagen staat en aan de andere kant een melkwagen met paard bespannen en er komt een juffrouw aan met een kinderwagen dan gaat dat niet goed als er ook nog een vrachtwagen wil passeren. Die had moeten stoppen maar deed dat niet. Hij reed de melkwagen aan. De Kantonrechter geeft de bestuurder een boete van 5 gulden, subs. 2 dagen, conform de eis.  meer informatie
6-1-1932Sinds 7 uur vanavond raast er een zuid-westerstorm over de stad. In het Volkspark en in het Julianapark sneuvelen enkele bomen. Een schutting op de hoek van de Jan van Avennes- straat en Burgemeester Knappertlaan wordt tegen de straat gekwakt. Op het Koolas aan de Broersvest waait de kop uit een iep. Van het dak van de Frankelandse kerk komen leien naar beneden die op de Nieuwe Haven in stukken slaan. Het water aan Het Hoofd staat hoog maar er is geen reden tot ongerustheid, zelfs de vloedplanken zijn niet geplaatst. De storm neemt om 1 uur 's nachts in hevigheid af.  meer informatie
7-1-1932Op 84-jarige leeftijd overlijdt de heer H. Fillekes, oud-gemeenteveldwachter. Hij was een man met grote plichtsbetrachting. Op 25 september 1876 trad hij in dienst van het Schiedamse politiecorps. Op 1 februari 1914 werd hem op verzoek eervol ontslag verleend.  meer informatie
8-1-1932De Christelijk Historische Kiesvereniging houdt een huishoudelijke vergadering. Het bestuur wordt herkozen. De heer H. van der Kraan houdt een inleiding over het onderwerp: De behandeling van de begroting 1932 in de Gemeenteraad.  meer informatie
8-1-1932De krant plaatst een advertentie: Schiedamsche Courant, goedkoopst en meest actueel, hier ter stede verschijnend Dagblad, f 0,15 per week, f 2,-- per 3 maanden.  meer informatie
9-1-1932De krant meldt: H.van O. doet aangifte van diefstal van 20 tulpen die op het graf van zijn zoon waren gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de Singel.  meer informatie
9-1-1932Erwtenlezers van de NV Peulvruchtenhandel en erwtensplitterij aan de Hoofdstraat vragen om loonsverhoging. Daar dit verzoek niet wordt ingewilligd door de directie, die het geen staking wil noemen, nemen de erwtenlezers geen nieuwe voorraad in ontvangst. In de Hoofdstraat wordt door de arbeiders gepost om hen die zich op werk aanmelden, te trachten daarvan terug te houden.  meer informatie
9-1-1932De heer P. Krommenhoek herdenkt in stilte zijn 25 jarig ambtsjubileum als ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente. In de Zondagsbode worden de verdiensten van de heer Krommenhoek op het gebied van het kerkelijk leven, de Christelijke School en de Diaconessenarbeid geschetst.  meer informatie
9-1-1932Protest van de transportarbeidersbonden tegen het aanbesteden van het lossen van materialen - stenen enz. - door Gemeentewerken. Bij de inschrijvingen, kort geleden gehouden, zijn bedragen bedongen die zouden liggen beneden het tariefloon dat Gemeetewerken (G.W.) de laatste jaren voor het lossen betaalde. De afdelingen van de Centrale Bond van Transportarbeiders, van de Ned. RK Bond van transportarbeiders St. Bonifatius en van de Ned. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders hebben gezamenlijk een schrijven gericht aan de Arbeidsbureau. Ook aan de directeur van Gemeentewerken is een schrijven gericht.  meer informatie
11-1-1932De afdeling Schiedam van de Nederlandsche Christelijke Vrouwenbond (NCVB) houdt een jaarvergadering in het Gereformeerd Jeugdhuis. Door de secretaresse mevr. Houtman-Nooteboom en de penningmeesteresse mevr. Kok-Dik zijn de jaarverslagen uitgebracht. Afgetreden is bestuurslid mevr. Gabel-Van Vliet en werd nieuw gekozen Mej. N. Plooij.  meer informatie
11-1-1932De hulp-machinist bij het stoomgemaal Van der Goes aan de Vijfsluizen, A. Zonneveld, herdenkt vandaag dat hij 40 jaar geleden bij het Hoogheemraadschap Delfland in dienst trad. De jubilaris wordt gehuldigd in het Gemeentelandshuis van Delft.  meer informatie
12-1-1932In de winkel van de heer W. Stuffers, Parallelweg 174, is een rijksdepôt voor de verkoop van frankeerzegels gevestigd. Reeds eerder werden aldaar een telegraafstation en telefoonstation geopend en een brievenbus tegen de gevel bevestigd.  meer informatie
12-1-1932De voorzitter van de Oranjevereniging, de heer J.N. Post, neemt na 5 jaar ontslag als voorzitter, en als bestuurslid van de vereniging. Hij vindt dat jongere krachten de leiding moeten overnemen.  meer informatie
11-1-1932De Algemene Middenstandsvereniging, afdeling Schiedam, houdt een toneelavond in Musis Sacrum. De Toneel- en Letterlievende vereniging Varia, uit Vlaardingen, voert het toneelspel "De schaduw van het verleden" op, naar Ernst Zahn en bewerkt door Jaap v.d Poll. Een orkestje onder leiding van de heer J. Hakkert Jr. , zorgt voor de muzikale afwisseling en en jazzmuziek tijdens het bal. Deze gelegenheid is uitstekend om de leden mede te delen over het plan om in Schiedam een middenstands-jeudcentrale op te richten; de houding van de Coöperatie D.E.S.die absolute onwaarheden in de kranten verkondigt.  meer informatie
12-1-1932Volgens een bericht in de Staatscourant, het artikel is overgenomen door de Schiedamse Courant, heeft de de N.V. Stoomketel- en machinefabriek van Ingelse en Co een naamsverandering ondergaan. De nieuwe naam luidt: N.V. Ingelse en Co.  meer informatie
12-1-1932In gebouw Irene aan de Nieuwe Haven wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van het Kerkkoor van de Hervormde Gemeente onder leiding van voorzitter L.J. Anceaux. De aftredende bestuursleden, de heren L.J. Anceaux, P.A. van Tol, B. Rijnberk en mej. P. Koudijs worden allen herkozen.  meer informatie
13-1-1932De Schiedamsche Politie Sport Vereniging (SPSV) houdt haar jaarfeest in Musis Sacrum. Aanwezig zijn commissaris F. Ellenberger en de inspecteurs en hun dames. Door de leden worden verschillende toneelstukjes opgevoerd. Verder wordt de avond gevuld met muziek en dans.  meer informatie
13-1-1932In de vestibule van het station van de Nederlandse Spoorwegen (NS) is een automaat geplaatst voor de verkoop van kaartjes voor het buurtverkeer Schiedam - Den Haag v.v. Door een gulden in een gleuf te werpen ontvangt men een kaartje en twee dubbeltjes terug. De automaat zal, als zij goed functioneert, een vlugge bediening van de reizigers kunnen bevorderen.  meer informatie
13-1-1932Sinds enkele weken mist Schiedam een goede klant in de Wilhelminahaven, namelijk de bananenboten van de firma Elders met Fyffes-bananen. Per jaar komen ongeveer 50 boten om te bunkeren, te provianderen en voor kleine reparaties. Het is een schadepost voor Schiedam, men denke slechts aan de havengelden.  meer informatie
13-1-1932Het erwtenlezersconflict bij de NV Peulvruchtenhandel en Erwtensplitterij, directeur de heer K. v.d. Knoop Azn., gevestigd aan de Hoofdstraat, is beeindigd. De directie heeft het loon thans bepaald op f 1,20 en f 1,40 per kg. Het verschil houdt verband met de soort en grootte van de erwten. De extra vergoeding voor zeer vuile erwten is vervallen.  meer informatie
13-1-1932De De Schiedamse metaalindustrie is zwaar getroffen. Van de 2000 leden van de afdeling Schiedam van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond zijn volgens dagblad De Voorwaarts thans 1145 leden werkloos.  meer informatie
14-1-1932De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (afdeling Schiedam) houdt een demonstratiemiddag in Musis Sacrum. De presidente, mevr. A.M. Deelder-Diependael, opent de bijeenkomst en spreekt haar vreugde uit over de opkomst. Slechts twee firma's houden een demonstratie. Gedemonstreerd worden de Sparkletsyphon en de rubberen Hermetic-tochtband.  meer informatie
15-1-1932Aan de Hoogstraat 165 wordt de eerste Duitse zaak in worst- en vleeswaren geopend. Eigenaar is de heer S. Schlimme. Zo blijkt uit de advertentie.  meer informatie
15-1-1932Op het stadhuis vindt een bijeenkomst plaats van een dertigtal daartoe uitgenodigde dames en heren teneinde ook in Schiedam een Plaatselijk Crisiscomité als afdeling van het Nationaal Crisiscomité op te richten. Het comité stelt zich ten doel de individuele nood te lenigen welke het gevolg is van de crisisverschijnselen. Dit in samenwerking met zoveel mogelijk bestaande instellingen. Initiatiefnemers zijn: mej. J.A. Gazan, mevr. L. Gerlach-Landré en de heer J. Lechner CSzn, bestuursleden van de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij. De bijeenkomst wordt geopend door burgemeester H. Stulemeijer. Het comité krijgt na afloop van de oprichtingsvergadering in het stadhuis direct de steun van de volgende instanties, naast de diverse kerkgenootschappen en religieuze instellingen, Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij, Diaconiëen, Permanente Commissie voor de Middenstand, Schiedamse Besturenbond (SBB), Rooms-Katholieke Volksbond, Protestants Christelijke Besturenbond, Nederlandse Verenigng van Huisvrouwen, afdeling Schiedam, Rooms-Katholieke Vrouwenbond, Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB), Sociaal Democratische Vrouwenclub en de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Grote Gezinnen, afdeling Schiedam. Ook worden al de volgende giften toegezegd: HAV bank f 1000,--, Prov. Crediet & Dep. Bank f 1000,--, Hoeks Machine- en Zuurstoffabriek f 1000,--, Maatschappij Oxygenium f 500,--, Afd. Schiedam Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen f 200,--.  meer informatie
15-1-1932Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus geeft een winterconcert in de zaal van de Rooms-Katholieke (R.K.) Volksbond. Op het programma staan o.a. het Glockenlied van Erwin Lendvai en twee bekoorlijke oud-Nederlandse liederen, kunstzinnig bewerkt door Ed. Flipse.  meer informatie
15-1-1932Met 20 leden wordt de voetbalvereniging Romi opgericht door personeel van de Rotterdamsche Margarine Industrie, gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 15. De vereniging zal uitkomen in de Zomeravond-competitie. Het bestuur betaat uit: J.J.J. Kleinekoort (voorzitter), J.J. Roelants (secretaris) en H. van Velzen (penningmeester).  meer informatie
16-1-1932De Commissie voor de Technische Bedrijven deelt de volgende wijzigingen in de salarisverordening mee. Nieuw is de rang van portier. Voorstel is de salarisgrenzen vast te stellen op f 1500 - f 1800, zonder verdere emolumenten. Hiertegen is geen bezwaar bij de Commissie voor Algemene Personeelsaangelegenheden. Herziening van het salaris van een tekenaar. Voorstel is deze te splitsen in 1e en 2e klasse tekenaar, met overnemen van de bestaande salarisgrenzen. Hiertegen wordt bezwaar aangevoerd door de Commissie voor Algemene Personeelsaangelegenheden, met instemming van B en W. Het salaris voor de tekenaar wordt vastgesteld op f 1500 - f 1800 voor een tekenaar 2e klasse en f 1900 - f 2000 voor een tekenaar 1e klasse.  meer informatie
16-1-1932B en W wijst een verzoek af om aparte werkgelegenheid in het leven te roepen voor blinden. Het aantal personen om welke het gaat, in totaal 4, wordt te weinig geacht. Het verzoek was afkomstig van de Blindenbonden.  meer informatie
16-1-1932Het vroegere klooster van de Theresianen aan de Warande 125, dat voorheen een herenhuis was, wordt weer een particulier woonhuis. Wanneer het gereed is zal het kantoor van notaris P. Schaberg, momenteel gevestigd aan de Lange Nieuwstraat, er gevestigd worden.  meer informatie
2-2-1932De Christelijke Knapenvereniging Theophilus herdenkt het 40-jarig bestaan.  meer informatie
3-2-1932Ds. Schoneveld van Kethel houdt in het gebouw van de Christelijk Sociale Belangen in Schiedam een lezing met lichtbeelden over de opgravingen in Egypte.  meer informatie
19-2-1932Het Gemengd Koor Eufonia wordt opgericht.  meer informatie
9-3-1932De nieuwe Julianakerk aan de Burgemeester Knappertlaan wordt door de Gereformeerde Kerk van Schiedam in gebruik genomen.  meer informatie
10-3-1932Opheffing van het genootschap Physica dat sinds 26 januari 1825 heeft bestaan.  meer informatie
14-7-1932Jan Baars, landelijk leider van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB), spreekt in gebouw Eendracht op Plein Eendragt. Communisten wachten de bezoekers op en er ontstaan gevechten. De politie grijpt in.  meer informatie
19-7-1932De nieuwbouw van Huize Liduina aan de St. Liduinastraat wordt ingewijd.  meer informatie
29-7-1932Opening van de winkelgalerij Passage door burgemeester Stulemeijer. Het opmerkelijke gebouw is een ontwerp van de Schiedamse architect Piet Sanders en gebouwd door aannemersbedrijf C. Korsten. Het gebrandschilderde raam boven de trap naar het Broersveld is van de Haarlemmer glazenier W. Bogtman.  meer informatie
27-9-1932Ds. C. Vonk te Baarland wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Schiedam door Ds. Jonkers; derde predikantsplaats.  meer informatie
1-12-1932De Vereniging Hervormd Rusthuis koopt het herenhuis Tuinlaan 58.  meer informatie
9-12-1932Als onderafdeling van de buurtvereniging Het Singelkwartier is opgericht de Schiedamsche Voetbal Vereniging Het Singelkwartier SKT.  meer informatie
31-12-1932Bij de Arbeidsbeurs staan 4587 personen ingeschreven als werkloos.  meer informatie
1933Oplevering van de flat Singelwijck aan de Rotterdamsedijk, hoek Broersvest, ontworpen door Heinrich Leppla, met op de begane grond een vestiging van de Hollandsche Eenheids- prijzen Maatschappij HEMA.  meer informatie
1933H.J.A.M. Willemsen treedt als chirurg in dienst van de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd.  meer informatie
1933Bertus Hakkert, directeur van mandolinegezelschap Ontspanning door Inspanning (ONI), verplaatst zijn muziekwinkel annex muziekschool van Hoogstraat 17-19 naar Hoogstraat 163 bij de Grote Markt.  meer informatie
1933Het nieuwe hoofdkantoor van Wilton-Fijenoord te Schiedam is gereed. Men heeft de bouw hiervan kunnen bespoedigen door gebruik te maken van een aantal constructies afkomstig van de voormalige modelmakerij van de werf Fijenoord te Rotterdam.  meer informatie
1933Oprichting van de Schiedamse Muziekschool Centraal gevestigd aan Grote Markt 4.  meer informatie
1933De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken, Prins Mauritsstraat is de best geoutilleerde school van deze soort in het land.  meer informatie
1933De afdeling Schiedam van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) wordt opgericht.  meer informatie
1933Bouw van flatgebouw Singelwijck, met daarin een vestiging van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij (Hema) aan de Koemarkt door architectenbureau Korsten en Leppla.  meer informatie
25-2-1933Het nieuwgebouwde RK Weeshuis aan de Hoogstraat wordt plechtig ingewijd.  meer informatie
18-3-1933In het pand Lange Haven 102 wordt een "Zwarthuis"geopend, een onderkomen van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB).  meer informatie
4-5-1933Eerste bijeenkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in gebouw Eendracht te Schiedam. Spreker is J.F. Overwijn, kringleider van Rotterdam. Tijdens en na de bijeenkomst is het onrustig in de buurt en de politie ontruimt Plein Eendragt.  meer informatie
1-6-1933Het 'Revue Toneelgezelschap Ontspanning' is opgericht. Hiermee kan wat vrolijkheid in Schiedam gebracht worden.  meer informatie
24-6-1933De grote timmerloods van Wilton-Fijenoord te Schiedam brandt af. Gelukkig kan men enige werkzaamheden tijdelijk door het bedrijf aan de Westkousdijk laten overnemen.  meer informatie
5-8-1933De NPB verkoopt het pand Lange Haven 103. Het is de woning geweest van oud burgemeester Versteeg. Koper was J.M. van der Schalk.  meer informatie
2-10-1933Oprichting van de Gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg.  meer informatie
23-12-1933Het Passagetheater wordt geopend. Het is gebouwd naar een initiatief van niemand minder dan Abraham Tuschinski. Het Passage Theater is tevens bioscoopzaal waarin het grote Standaart Theaterorgel staat waarop Joop Walvis voor, tussen en na de filmvoorstelling zijn kunsten ten beste geeft.  meer informatie
1934Ir. G. Gerlach, directeur van Gemeentewerken, ontkent dat er plannen zijn om het Sterrebos geheel aan industrie op te offeren. Wel zal er een deel aan diezelfde industrie verloren gaan...  meer informatie
1934Wielrennersclub Schiedam opgericht.  meer informatie
1934In 1934 boekt Wilton te Schiedam weer een aantal van de werf Feijenoord afkomstige aanwinsten: machines voor houtbewerking, een grote stelplaats ter aanvulling van de machinefabriek, enige ovens en kranen, een verzinkerij-installatie en een aantal machines en gereedschappen voor de ketelmakerij.  meer informatie
1934Schiedam heeft 61038 inwoners met een gemeentelijk politiekorps van in totaal ca. 95 personeelsleden (inclusief trwee werksters en een korveeër). Aan het hoofd staat (een strenge) commissaris F. Ellenberger.  meer informatie
1934Het oude St. Jacobsgasthuis aan de Hoogstraat biedt huisvesting aan diverse gemeentelijke instellingen naast de normale functie van bejaardenhuis.  meer informatie
21-1-1934De HAV-bank is door aankoop eigenaar geworden van het huis aan de Lange Haven 103. Het was eigendom van J.M. van der Schalk en is voorheen de woning geweest van oud-burgemeester H.J. Versteeg.  meer informatie
28-2-1934Een nieuwe sportvereniging is opgericht. In 'Vlug en Lenig' heeft men een passende naam gevonden.  meer informatie
mei 1934De bouw van een PTT- postkantoor aan de Tuinlaan 114 naar een ontwerp van H.L. Engberts is begonnen. Men verwacht in Januari 1936 klaar te zijn.  meer informatie
17-5-1934Opening van het Kringhuis aan de Lange Haven 90, van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) afdeling Schiedam door de landelijk leider van de NSB, ir. A.A. Mussert.  meer informatie
17-5-1934A.A. Mussert, Leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) in Nederland, spreekt in het Passage Theater.  meer informatie
26-5-1934Opening van het nieuwe Sint Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan, door Prof.Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, minister van Sociale Zaken.  meer informatie
1-6-1934Opgericht is de Nieuwstichtse Football Club.  meer informatie
29-6-1934Eén der grote figuren uit de Wilton familie, de heer Ir. J.H. Wilton overlijdt. Dat is een gevoelig verlies voor de leiding van de onderneming. Meer dan veertig jaar heeft hij zijn beste krachten aan het bedrijf gegeven  meer informatie
17-11-1934Heden is het Sportfondsenbad in de Burgemeester Knappertlaan geopend.  meer informatie
1-12-1934De 52-jarige hoofdagent van (gemeente)politie C.C. van der Klink schiet na eerdere degradatie tot agent vanwege (te) vaak slecht gedrag tijdens zijn diensturen, politiecommissaris F. Ellenberger dood in diens kamer in het Hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat 55. Van der Klink heeft dan 24 dienstjaren bij de politie van Schiedam. Ellenberger wordt opgevolgd door commissaris H.P. Clasie.  meer informatie
28-12-1934Oprichting van de Schiedamse Kunstkring. Er wordt gestart met 800 leden. Het eerste bestuur bestaat uit : Dr. H.C. van den Broek (voorzitter), Mr. P. van Bochove (secretaris), Joh. Nauman (penningmeester) en K.J. Heyboer en G.J. Vincent. Doel van de vereniging is : het organiseren van toneel- en theater voorstellingen  meer informatie
1935Sedert 1932 blijft het aantal in de Schiedamse (drijf)dokken gerepareerde schepen om de 300 stuks schommelen (vertegenwoordigend een tonnage van ruim 1.600.000), Dat is juist voldoende om ernstige verliezen te ontgaan.  meer informatie
1935De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) behaalt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Schiedam 1678 van de 27280 uitgebrachte stemmen, d.w.z. 6,15%.  meer informatie
1935Het nieuwe kantoorpand aan de Gerrit Verboonstraat, voor de HAV-bank naar ontwerp van architect Dudok, is gereed. Men verhuist van de oude vestiging aan de Lange Haven 105 naar het prachtig, nieuwe onderkomen.  meer informatie
jan. 1935Er wordt bekend gemaakt dat nog deze maand de Rotterdamse Machinefabriek en Scheepswerf van Wilton wordt opgeheven. Een deel van de produktiemiddelen en personeel wordt naar het Schiedamse bedrijf overgebracht. Alleen de gieterij en de timmerwerkplaats blijven aan de Westkousdijk gevestigd.  meer informatie
2-1-1935Onder presidium van Ds. P. Bokma wordt de oprichtingsvergadering gehouden van de 'Christelijke Oratorium Vereniging'. Er traden al meteen zo'n 60 leden toe. De leiding berust voorlopig bij dhr. Adr.C. Schuurman, organist van de Grote Kerk.  meer informatie
2-1-1935In Amsterdam is overleden onze oud-stadgenote Mevr. H.L. Walch-ten Broeke. Zij was de moeder van Prof.Dr. Walch, die als medicus in het voormalig Ned. Indië onderzoek deed naar de hygienische toestanden en de verbetering daarvan.  meer informatie
3-1-1935Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland hebben vergunning gevraagd tot oprichting van een dieselgemaal bij de Vijfsluizen. Het gemaal zal bestaan uit 2 stuks 6-cylindermotoren van elk 300 PK en 2 drijvende centrifugaalpompen.  meer informatie
feb 1935Bij Wilton-Fijenoord wordt een opdracht geboekt voor twee motortankschepen van 9.100 ton voor een der maatschappijen van de Koninklijke Shellgroep. De opdracht betekent een verbetering van de werkgelegenheid in een moeilijke periode.  meer informatie
20-2-1935Bij Koninklijk Besluit is aan burgemeester H. Stulemeijer eervol ontslag verleend.  meer informatie
12-3-1935Onder de toren van de Grote of St. JansKerk worden nieuwe deuren voor de hoofdingang aangebracht. Voor deze deuren heeft men aan de achterzijde de oude deuren gebruikt zodat het portaal onder de toren de Lodewijk de XIV-stijl behoudt.  meer informatie
13-3-1935Voetbalvereniging Houdt Braaf Stand (HBS), onderafdeling van de CJMV De Heere zal 't voorzien, houdt in Musis Sacrum een feestavond. De voorzitter, Ph. Poort jr. wijst er in zijn openingswoord op dat deze feestavond op aandrang van de leden is georganiseerd. Deze kijken dan geamuseerd naar het toneelstuk van Frans Dirickx, Parels en zwijnen, door de toneelgroepen Onesimus en Tedos. Daarna is er nog een verloting. De Hakkertband verzorgt de muziek.  meer informatie
21-3-1935De heer M.C.M. de Groot overlijdt te Scheveningen op 74-jarige leeftijd. Hij was o.a. firmant van de Spiritusmaatschappij Gebr. de Groot, oprichter van drukkerij De Eendracht (waarvan hij 36 jaar directeur was) en medeoprichter van de coöperatieve vereniging Door Eendracht Sterk (DES). Hij was een sociaal en cultureel pionier in Schiedam.  meer informatie
1-6-1935In een buitengewone zitting van de gemeenteraad wordt Mr.Dr. F.L.J. van Haaren, oud-procureur-generaal van Suriname, op 18 april bij Koninklijk Besluit benoemd, door de waarnemend burgemeester ir. C. Houtman, geïnstalleerd tot burgemeester van Schiedam. 's Avonds volgde er een serenade voor Huize Liduina door het Stedelijk Muziekkorps onder leiding van de heer H.H. van Vleuten.  meer informatie
dec. 1935Opening van de bioscoop in de Passage, het Passagetheater, gebouwd naar een ontwerp van architect P. Sanders door NV Noniusstudio.  meer informatie
1936Jan Bakker, in 1879 in Schiedam geboren, schildert het schoorsteenstuk in de regentenkamer van het Hofje van Belois aan de Aleidastraat.  meer informatie
1936Zadelmaker M.C. Steens, gevestigd aan de Dam, wordt overgenomen door Jan H. Kreuger en verplaats naar Dam 37.  meer informatie
1936Oprichting van de Ambtenaren Sport Vereniging (ASV) Later genoemd: Algemene Sport Vereniging; voorloper van het latere Asvion.  meer informatie
18-1-1936Opening van het nieuwe Post- en Telegraafkantoor (PTT) in de Tuinlaan.  meer informatie
feb 1936Oprichting van de Schiedamse afdeling van het Oud-Katholiek Verbond van Vakverenigingen. Enkele werkloze leden mogen in de pastorietuin groente kweken voor hun gezin.  meer informatie
5-2-1936Onder de naam "De Schiedamsche Wandelaar" is een nieuwe wandelvereniging opgericht.  meer informatie
1e kwartaal 1936Oprichting van de Oud-Katholieke Zangvereniging.  meer informatie
17-6-1936De eerste steen wordt gelegd voor de protestantse kleuterschool in de Van Beverenstraat die de naam Kinderen Van Eén Vader, afgekort KiVeVa zal worden genoemd. De jongste ingeschreven kleuter zal de plechtigheid verrichten  meer informatie
1-10-1936Gereformeerd predikant Ds. J.F. Jonkers wordt emeritaat verleend. Hij vertrekt naar Ermelo.  meer informatie
3-10-1936Een erkenning voor het vele verdienstelijke werk door Wilton-Fijenoord verricht, kon ook worden gezien in het bezoek van H.M. de Koningin die de werven in Rotterdam en Schiedam bezocht om de nieuwe kruiser Hr.Ms. De Ruyter in dienst te stellen.  meer informatie
31-10-1936Hevige ontploffing op de Griekse tanker Petrakis Nomikos, liggend voor reparatie bij Wilton-Fijenoord die 14 mensen het leven kost.  meer informatie
18-12-1936De buurtvereniging" Het Nieuwe Westen" is officieel opgericht. De bewoners van de wijk ten westen van de Nieuwe Haven kunnen lid worden.  meer informatie
20-12-1936Gisteren is een grafsteen onthuld ter herinnering aan de heer A. Jordaans. Deze was dirigent van verscheidene harmonie- en fanfarekorpsen.  meer informatie
1937De varkensmarkt op de tweede vrijdag in november in Schiedam, begonnen in 1346, wordt opgeheven. Hiermee eindigen ook de bijbehorende folkloristische gebeurtenissen zoals het wegen van een varken in de stadswaag. Het bakken van de traditionele speculaasvarkens ging nog wel even door maar verdween langzamerhand in de jaren veertig van de 20e eeuw.  meer informatie
30-6-1937Negentien werklozen doen voor dokter J.H. van de Berg en dokter A. van de Griend examen voor de EHBO-cursus, die de afgelopen maanden werd gegeven door de heer J. de Goederen. Allen slaagden op één na  meer informatie
1937Molen De Noord wordt onttakeld tot peperbus (molen zonder wiekenkruis).  meer informatie
1937Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalt de NSB in Schiedam 2,8% van de stemmen, 3,35% minder dan in 1935 voor de Provinciale Staten. Een grote teleurstelling voor de Nationaal-Socialisten.  meer informatie
14-5-1937Dancing Luxor aan de Broersvest geopend, een noviteit in Schiedam. Dezelfde zaal waarin tot vijf jaar terug de gelijknamige bioscoop filmvoorstellingen gaf. De zaal ziet er keurig uit. De afmetingen zijn hetzelfde gebleven, de dansvloer is in verhouding tot het aantal zitplaatsen vrij ruim. Een klein orkest onder leiding van John de Rooy verzorgt de dansmuziek.  meer informatie
22-5-1937De NSB verspreidt het manifest 'Schoon Schip' als extra verkiezingsnummer in een oplage van 15500 nummers. Men stelt daarin dat ook in Schiedam een' falend democratisch stelsel' heerst.  meer informatie
25-5-1937Grote bijeenkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in gebouw Eendracht aan Plein Eendragt. Spreker is "kameraad" Berlage over het onderwerp "Moskou of Mussert"  meer informatie
30-5-1937Ds. W. de Graaf te Ommen wordt door Ds. van der Meulen bevestigd als predikant van Schiedam.  meer informatie
30-6-1937Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard wordt in de Grote of St. Janskerk een bijeenkomst gehouden, georganiseerd door het Schiedams Christelijk Mannenkoor. Zeker 1200 personen zijn aanwezig waaronder burgemeester F.L.J. van Haaren, H. Wiekenkamp, lid van de Prot.Chr. Besturenbond en raadslid, alsmede J. Bijloo, eveneens raadslid. Ds. J.W. Tonsbeek opent de bijeenkomst. Daarna spreekt de Haagse predikant s. D.A. van den Bosch over: Een nieuwe Oranjedag. Het Schiedams Christelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Otto de Vaal zingt o.a. het Wilhelmus.  meer informatie
30-6-1937Schiedam telt 4429 werkzoekenden, inbegrepen de 104 mannen die tewerkgesteld zijn bij de Rijkswerkverschaffing in Lithoyen, Staphorst en Numansdorp. Het hogere aantal werklozen wordt (mede) veroorzaakt door het feit dat Wilton-Fijenoord, wegens gebrek aan materiaal, weer enige honderden werklieden ontsloeg.  meer informatie
30-6-1937De afdeling Schiedam van de Bond van Jong-Liberalen houdt de jaarvergadering in Corner House onder leiding van voorzitter W.A. Hoek jr.. Het jaarverslag van secretaresse mej. R. de Kroes en van de penningmeesteresse mej. T. Dubbeld worden goedgekeurd.  meer informatie
1-7-1937De heer Lambert Melchers herdenkt dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de distillateur P. Melchers  meer informatie
1-7-1937De Algemene Sportvereniging (ASV) neemt de nieuwe openlucht-manege van ca. 25 x 40 meter, gelegen aan de rechterzijde van haar terreinen aan de Vlaardingerdijk, in gebruik. Pikeur is de heer C. Helbers.  meer informatie
2-7-1937De Christelijk Nationale Werkmansbond besluit in een ledenvergadering onder leiding van P.A. van Tol in gebouw Irene, tot de stichting van een fonds voor ziekenhuisverpleging. De contributie bedraagt 10 cent per persoon per week, waarvoor 2 maanden gratis ziekenhuisverpleging wordt verstrekt. Kinderen onder de 14 jaar worden zonodig gratis verpleegd. Ook niet-leden van de CNW kunnen lid worden.  meer informatie
2-7-1937Het nieuwe onderkomen van de Oranjegarde aan de Westvest 34 wordt officieel geopend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer N. Scheurkogel  meer informatie
2-7-1937De krant meldt dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in juni aan de Lange Haven 14.886 en in het filiaal in de Gorzen 1901, dus in totaal 16.787 boeken zijn uitgeleend, tegen 16.202 in juni 1936. Het aantal houders van leeskaarten daalde van 2577 naar 2522 en het boekenbezit nam toe van 31.113 tot 33.883 stuks.  meer informatie
3-7-1937De Schiedamse Zwem Club (SZC) heeft een receptie in Corner House en geeft een jubileumnummer uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Vele 'top'figuren waaronder burgemeester F.L.J. van Haaren; J.B. Wijchers, voorzitter SZC; P. Dubbeld, één der oprichters; A. Heheman, polospeler; A.W. Frauendorf, secretaris van de jubileumcommissie. 's Avonds worden de heren J. Bijloo, N.J. Bouvet, A. Oranje en A. van der Sloot, allen leden van het eerste uur, benoemd tot ere-lid. Daarna is er nog een diner-dansant.  meer informatie
3-7-1937In het Passagetheater draaien de films 'Een avond in de opera' vóór, en na de pauze 'New York-San Francisco' met Joan Bennet en Fred MacMurray.  meer informatie
3-7-1937De Oranje Garde neemt een nieuw onderkomen in gebruik aan de Westvest 34, naast en eigendom van de Amsterdamse Bank. Na het gymnastieklokaal van de openbare school in de Dwarsstraat, de vierde zolder van de molen de Drie Koornbloemen aan de Vellevest, is dit een grote verbetering. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer N. Scheurkogel, leest Psalm 65 en zet doel en werkwijze van de Garde uiteen.  meer informatie
4-7-1937De Schiedamse Mondaccordeonvereniging Symphonia onder leiding van directeur J. Kraan, wint in Amsterdam de eerste prijs in een concours met 304 punten.  meer informatie
8-7-1937Het Hervormde Rusthuis in de Tuinlaan, heeft ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan een gezellige avond voor bewoners en genodigden.  meer informatie
31-5-1937Schiedam telt 4167 werkzoekenden  meer informatie
1938Stenen stellingmolen de Walvisch, gebouwd in 1794 in opdracht van enkele branders aan de Westvest, wordt door brand beschadigd en weer hersteld.  meer informatie
1938Het boek 'Geld speelt de grote rol' verschijnt. De auteur is Adriaan van der Veen. Het is een verhalenbundel; enkele verhalen spelen zich deels af in Schiedam.  meer informatie
1938Cricketclub Hermes-DVS wordt kampioen van Nederland.  meer informatie
1938Bij Wilton-Fijenoord wordt een personeelsvereniging opgericht, geïnspireerd op het eerder door de directie gewenste personeelsblad, het Wilton-Fijenoord Nieuws. Die uitgave blijkt veel te hebben bijgedragen tot een groeiend solidariteitsgevoel onder delen van het bedrijfspersoneel.  meer informatie
1938Mr. N.J. Post benoemd tot Gemeentesecretaris. Hij volgt Mr. Sickinga op.  meer informatie
7-2-1938De Schiedamse Politie Sport Vereniging (SPSV) houdt een feestavond in Musis Sacrum aan de Lange Haven. Voorzitter W. Noordijk opent de bijeenkomst waar de commissaris, de heer H.P. Clasie door een lichte ongesteldheid niet aanwezig kan zijn. Het programma wordt geopend door de voorzitter van de feestcommissie, de heer G.P.J. van der Torren, gevolgd door een tableau waarin de verschillende takken van sport worden uitgebeeld die door de SPSV worden beoefend: voetbal, athletiek, schieten, zwemmen en wandelen. Later spreken nog hoofdinspecteur J.B. Blomsma en inspecteur J.A. Schotvanger. Daarna treden op het duo Alberts-Brouwer, de conferencier Hagenbeek met diverse attracties. Deze heeft ook de leiding over het bal waarvoor De Hakkert Band met veel succes prima dansmuziek ten beste gaf.  meer informatie
16-2-1938Oprichting van de Schiedamse Aquarium- en Terrariumvereniging 'Natuurgenot in huis', met vier leden.  meer informatie
16-3-1938Ingebruikneming van het nieuwe zusterhuis van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan. De bouw begon in november 1936, naar een ontwerp van ir. C.E. Alexander.  meer informatie
1-4-1938A. van der Poest Clement treedt in dienst als archivaris van de gemeente Schiedam. Geboren in Poortugaal heeft hij het Stedelijk Gymnasium gevolgd in Schiedam.  meer informatie
30-5-1938Ook in bedrijven worden sportkrachten gebundeld. Opgericht is de WAHSV hetgeen staat voor W.A. Hoeks Sport Vereniging.  meer informatie
jun 1938In Café De Vergulde Valk wordt de Voetbalvereniging Kethel (VVK) opgericht.  meer informatie
1-6-1938Oprichting van 'Sportvereniging Goede Sport Staalt' met als doel beoefening en bevordering van het voetbalspel en aanverwante takken van sport.  meer informatie
1-7-1938Uit het jaarverslag 1936 van de Vereeniging Zwakzinnigenzorg. Er is een weefkamer geopend voor meisjes in enige lokalen van het schoolgebouw aan de Lange Nieuwstraat. Er konden 7 meisjes direct worden toegelaten. Mej. De Marie heeft de leiding (zij wordt later opgevolgd door mej. Piekaar).  meer informatie
8-7-1938Ingebruikneming en officiële opening van de wielerbaan achter de Parallelweg: De Mathenesser Wielerbaan. Rennersclub Schiedam (RCS) beschikt hierma over een eigen baan.  meer informatie
8-8-1938De buurtvereniging Gusto verkrijgt Koninklijke Goedkeuring.  meer informatie
1-10-1938De Amateur Fotografen Vereniging Schiedam wordt opgericht.  meer informatie
1-10-1938Als onderafdeling van de Vereniging van Oud-leerlingen van de Mulo, de Vrenastu, wordt de gelijknamige amusementsvereniging opgericht.  meer informatie
19-10-1938In Schiedam is een schaakclub opgericht onder de naam Schaakclub Schiedam.  meer informatie
1939Automobielbedrijf Unique installeert aan de Nieuwe Haven, hoek Burgemeester Knappertlaan een benzine-vulstation en verbouwt het hoekpand tot een service-station. Nummer 6 wordt showroom en de nummers 10 tot en met 18 worden gebruikt voor autoverhuur.  meer informatie
1939Jan Poort, broer van Philip Poort, wordt voorzitter van voetbalvereniging HBSS van 1938 tot 1947 Bron: Website van HBSS  meer informatie
1939Molen De Vrijheid, gebouwd in 1785 in opdracht van enige branders is dit jaar gerestaureerd. Hij staat aan de Noordvest tussen Kethelstraat en Spinhuispad Het is een stenen stellingmolen met als functie moutmolen.  meer informatie
1e kwartaal 1939De door de bewapeningswedloop gestimuleerde hausse maakt het gewenst technische voorzieningen te treffen, die voor Wilton-Fijenoord des te urgenter worden als het bedrijf in het begin van 1939 opdracht krijgt voor het bouwen van een kruiser welke de eerder geleverde kruiser in snelheid en bewapening zal moeten overtreffen.  meer informatie
1-4-1939N.W. van Gelder, oud-directeur van de Rijks-HBS aan de Overschiesestraat, wordt door burgemeester Van Haaren benoemd tot algemeen Luchtbeschermingsleider van de Luchtbeschermingsdienst in Schiedam.  meer informatie
1-7-1939De heer C.J. Plat, hoofdboekhouder bij de NV Werf Gusto v.h. Fa. A.F. Smulders herdenkt de dag waarop hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de toenmalige Fa. A.F. Smulders.  meer informatie
4-7-1939De Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming houdt een vergadering voor de bewoners van Blok 2 Wijk F 33. Aan de orde is de inrichting van het blok door en voor de bewoners van de Bosboomlaan en de Burgemeester Knappertlaan.  meer informatie
24-8-1939Burgemeester Van Haaren komt met spoed terug van zijn vakantie in Kijkduin omdat de regering de voormobilisatie afkondigt.  meer informatie
25-8-1939Vele Schiedamse militairen vertrekken per trein naar hun mobilisatiebestemming.  meer informatie
29-8-1939Op het Doeleplein worden negenenzeventig door de regering gevorderde paarden verzameld voor vervoer naar Rotterdam, alsmede achtenveertig gevorderde auto's.  meer informatie
29-8-1939Bij een Schiedamse vrouw wordt een groot vat zachte zeep in beslag genomen. Het is het eerste geval van hamsteren dat door de politie wordt geconstateerd.  meer informatie
31-8-1939Er is niet veel animo onder de Schiedamse bevolking om de verjaardag van koningin Wilhelmina - koninginnedag - te vieren vanwege de oorlogsdreiging. Alle festiviteiten werden al afgelast, wél wordt er druk gevlagd.  meer informatie
3-10-1939Tussen 10 en 11 uur heeft de beproeving plaats van een stoomfluitsirene van de Luchtbeschermingsdienst die opgesteld is op een gebouw van de Gasfabriek in de Gorzen. De burgerij behoeft zich dus niet ongerust te maken als zij dit geloei hoort.  meer informatie
1939D.W. Duyster wordt de eerste eerste internist die zich, niet dan na een aanvankelijke weigering, in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan vestigt als specialist.  meer informatie
3-12-1939Vandaag is het St. Franciscus Liefdewerk (S.F.L.) opgericht. Voor een belangrijk deel mogelijke gemaakt door de heer A. de Jong, directeur van de bioscoop Arena aan de West-Kruiskade. Als promotor van de opzienbare film 'Jongensstad' die volle zalen trok, stond hij toe dat er werd gecollecteerd voor het op te richten S.F.L--huis in Schiedam.  meer informatie
11-12-1939De Luchtbeschermingsdienst houdt vandaag en morgen grote verduisteringsoefeningen in de stad in verband met de Duitse oorlogsdreiging.  meer informatie
15-12-1939Bernard IJzerdraat, de man die de eerste Geuzenbrief zal schrijven na de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940, verhuist met vrouw en drie kinderen naar een woning aan de Vlaardingerdijk in Schiedam.  meer informatie
31-12-1939Mej. M.J.H. van der Ven van de Huishoud en Industrieschool neemt afscheid van de school wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mej. W.C. Westerdijk is haar opgevolgd.  meer informatie
1939Het jaar dat aanvankelijk zulke bevredigende aspecten vertoonde, wordt helaas het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog begint. Het uitbreken van de vijandelijkheden veroorzaakt direct een terugslag voor de scheepsreparatieafdeling van Wilton-Fijenoord.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam