logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stad en bestuur

De MCM de Groot-speld van de Stad Schiedam


De M.C.M. de Groot-speld is een onderscheiding van de Stad Schiedam, die in 2003 werd ingesteld. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Schiedam kan deze onderscheiding worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam op sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch of sportief gebied.

Naamgever aan de penning is Michael Coenrardus Maria de Groot (1860-1935), gemeenteraadslid van 1891 tot en met 1911. Gedurende zijn raadslidmaatschap vervulde hij een rol van meer dan gewone betekenis in de strijd voor de culturele, sociale en economische verheffing.

Nam in 1893 het initiatief tot oprichting van de N.V. Woningmaatschappij "Samenwerking". Zijn ideaal was verbetering van de miserabele woninghuisvesting. Streven: het kopen, bouwen en verhuren van gezonde arbeiderswoningen.

De Groot is in februari 1897 de oprichter van drukkerij Eendracht.

In 1896 is op zijn initiatief en leiding het Volkshuis gesticht aan de Lange Haven 131. Hier werden ontwikkelings cursussen, waaronder vaktechnische lezingen, excursies, toneeluitvoeringen en concerten door 1e klas beroepsgezelschappen gegeven. Het aantal leden liep op tot 1000. In 1917 werd het Volkshuis opgeheven. Het pand  Lange Haven 131 werd door hem aan de gemeente geschonken onder voorwaarde dat hier een openbare leeszaal en bibliotheek zouden worden gevestigd. In 1902 richtte hij op een algemene coöperatieve gebruikersvereniging op brede basis.

In zijn zoeken naar de juiste verhouding tot de medemens -die er een was van dienen- ontplooide hij zich tot een goed mens. Wenst niets liever dan vanuit de onopvallende achtergrond zijn vele talenten en zijn stoffelijke bezit dienstbaar te maken aan velen.Hij werd evenwel door het vertrouwen van velen in zijn grote capaciteiten en vooral ook in zijn ongekunsteld "Menszijn" en onkreukbaarheid telkens opnieuw naar het eerste plan geschoven. De Groot was zeer rijk, daarom werd hij wel eens met wantrouwen bekeken. Echter men heeft hem nooit op winstbejag kunnen betrappen en zette zich bijzonder in voor de arbeidersklasse.

Al deze kenmerken waren voor het College van burgemeester en wethouders aanleiding de gemeentelijke onderscheiding ten behoeve van Schiedammers die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk, economisch of sportief gebied naar M.C.M. de Groot te vernoemen, temeer daar deze man nog niet zo heel ver terug in de geschiedenis van Schiedam heeft geleefd en derhalve tot de verbeelding spreekt.

De speld is een draagspeld in zilver met goud ingelegd. Het stadscentrum was inspiratiebron voor ontwerpend kunstenaar en edelsmid R. (Rob) v.d. Ham te Schiedam.

De speld gaat vergezeld van een oorkonde en van een boekje in miniformaat over het leven van M.C.M. de Groot.

Toegekende M.C.M. de Grootspelden

De heer prof. Ir. G. Chr. Meeuse 

maart 2004

De heer J.L.M. Kies (postuum) 

april 2004

De heer H. Bek

augustus 2004

De heer M. Huizinga

augustus 2004

De heer Willem Noorduin

oktober 2004

De heer mr. A. Caljé

oktober 2004

De heer S.J. Rosman

november 2004

Mevrouw E. Mekes - Rosman

januari 2005

De heer F.M. van Krugten

maart 2005

De heer R. Pillard

maart 2006

De heer S. Louis

december 2007

Mevrouw H. de Jonge

december 2007

De heer H. van der Sloot

november 2008

De heer F.L. Eikenbroek

september 2008

 

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stad en bestuur