logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie > Cultuur

Musis Sacrum


Lange Haven 113

uit: Scyedam, mei 1993/De Schiedamse Gemeenschap dec.1954

Over 'Musis Sacrum' schreef de heer mr.dr.ir M.M. van Praag onder meer:

In 1842 compareerden voor Meester Karel Arnold Poortman, openbaar Notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid van Willem Christiaan Kimhuijser, winkelier en ondernemer van openbare verkopingen en Teunis Keuzenkamp, bediende van het Schiedamsch Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als getuige hiertoe verzocht, een aantal "Heeren en Mejuffrouwen", allen mede te Schiedam woonachtig. En de comparanten kwamen overeen met elkaar op te richten een vereniging, welke de naam zou dragen van Musis Sacrum. Het hoofddoel van de vereniging was: de bevordering der beoefening van fraaie kunsten en wetenschappen binnen genoemde stad. Deze goedwillende burgers beloofden een kapitaal bijeen te brengen van tenminste zeventienduizend vijfhonderd gulden.

Door burgerzin kwam Musis tot stand, burgerzin, zo typisch voor de 19e eeuw waaraan Amsterdam zijn Vondelpark en zijn Stadsschouwburg dankt. En ik vermoed dat een van de motoren bij de oprichting was de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die instelling die zoveel heeft gedaan voor de volksontwikkeling inde liberale tijd. De 11e Oktober 1842 werd gebouw Musis Sacrum plechtig ingewijd.

Wat er in de loop der tijden te zien en te horen was in Musis, de dagbladen geven ons er een denkbeeld van. Politieke vergaderingen, in 1877 sprak er Mr. Gashuis; soirées, o.a. van The Fredrika Troupe, voorstellingen van "het beroemde Chineese gezelschap", concerten, soirées misicales, optreden van het Duits Opera-orkest(2-12-1878). En met vlammende letters staat in het geschiedenisboek van Musis geschreven een voordrachtavond van Multatuli op 12 januari 1880 en nog eens in 1881.

De "eerste Christelijke bioscope", zag men er de 7e oktober 1900, maar ook de vrije Socialisten kozen Musis tot vergaderplaats, en eveneens de S.D.A.P. De 11e januari 1901 schitterde er weer een ster van de eerste orde: Willem van Zuylen, wederom één van de coryfeeën van Verheul's Grote schouwburg aan de Aert van Nesstraat. En enige tijd na hem verscheen er Generaal Booth, aan het hoofd van zijn Leger des Heils.

In 1904 werd opgericht de Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw Musis Sacrum cum annexis. Musis had afgedaan als vereniging en ging als N.V. de commerciële zee bevaren.

Tot zover Dhr. van Praag. Tegenwoordig is Musis een zalencomplex/bowlingcentrum.

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie > Cultuur
LEES VOOR BrowseAloud
*