logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam

Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie


Cultuur
In de periode tussen tot het eind van de zestiende eeuw ontwikkelen zich een aantal verenigingen die naast de kerk, met een centrale rol, elk op hun wijze (mede) een rol spelen in het culturele leven. De gilden als verenigingen van vakgenoten, de schuttersgilden St. Joris en St. Sebastiaan en de rederijkerskamers. Tot aan de reformatie waren er naast de zondagen als (gedeeltelijk) vrije dag ook nog zo’n vijftig heiligendagen. Derhalve gelegenheid voor sport en spel. Na de reformatie ging het wat zuiniger aan met de vrije dagen. De schutterijen waren er in de eerste plaats om de stad te verdedigen maar daarnaast was de schietsport ook een bron van vrijetijdsbesteding. En ook bij feesten hadden zij een belangrijke functie. De eerste vermelding van een Schiedamse rederijkerskamer: 'De Roo Roosen' komt uit het jaar 1546. De Roo Roosen komt in 1561 op de te Rotterdam gehouden spelen als winnaar uit de bus. Op 26 november doen de leden van de kamer mee aan een rederijkersfeest te Gouda. In augustus 1615 werd er in Kethel een rederijkersfeest georganiseerd door de Sonnebloem. Hieraan werd ook deelgenomen door de andere Schiedamse kamer 'De Vijgheboom'.

Door de eeuwen heen is bekend gebleven het door 'De Roo Roosen' opgevoerde spel 'Het Spul van Joncker Franssen Oorloch'. Het verhaal - betrekking hebbend op de Hoekse en Kabeljouwse twisten - speelt in 1489 en is het oudste nationaal-historisch drama van de Nederlandse letterkunde. Na het begin van de 18e eeuw vernemen we niets meer van de rederijkers. Aan het eind van de 18e eeuw komen er nieuwe impulsen op cultureel gebied als een afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt opgericht hetgeen in de negentiende eeuw leidt tot vele initiatieven op het gebied van literatuur, toneel en muziek alsmede in 1869 tot de oprichting van een gymnastiekvereniging.
meer...

Onderwijs
Schiedam was voor het midden van de twaalfde eeuw een kleine nederzetting. Het leggen van de dam in de Schie zorgde voor werk. Goederen uit de schepen die van de overtoom geen gebruik konden maken moesten worden overgeladen. Ten behoeve van bezoekende kooplieden en schippers zal er ongetwijfeld een herberg zijn geweest. De activiteiten waren in eerste instantie voornamelijk van economische aard. Er ontstonden gilden. De beweegredenen van Vrouwe Aleida om zich hier te vestigen hebben een andere invalshoek, die van de  machtspolitiek. Haar vestiging mag dan strategisch van aard zijn, ook andere ervaringen en impulsen spelen een rol. Aleida brengt uit Valenciennes personeel mee, waaronder huiskapelaan Betto. Al kort na haar vestiging, in 1262, wordt een kerk gewijd. In haar vorige woonplaats was er al vele tientallen jaren een school. Het is nauwelijks denkbaar dat in die begintijd van de stad dus niet tevens een parochieschool is gestart. In elk geval weten we dat er in 1340 een stadsschool was. Onderwijs betekent toegang hebben tot de wereld van de geletterden.
meer...

Sport en Recreatie
In de tweede helft van de negentiende en vooral de eerste helft van de twintigste eeuw is Schiedam vele sportverenigingen rijker geworden.
meer...


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam