scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina

ANBI


De Historische Vereniging Schiedam is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de status van culturele ANBI.

Giften aan een ANBI mag u - als u boven een drempelbedrag uitkomt - van de belasting aftrekken. Bij een 'periodieke gift' geldt het drempelbedrag niet.
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. (Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.)

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen; o.a. betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Verdere en uitgebreide informatie treft u aan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi

Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.
Naam Historische Vereniging Schiedam
RSIN 805873211
Contactgegevens Contactgegevens
Bestuurssamenstelling Bestuur

Doelstelling

artikel 2a van de statuten luidt als volgt: De vereniging heeft ten doel:

Beleidsplan

De vereniging tracht het doel te bereiken door o.a. : En voorts door alle rechtmatige handelingen en alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Verslag van activiteiten / Financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen we naar onze jaarverslagen.

> Startpagina
LEES VOOR BrowseAloud
*