logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1900-1909


1890Schiedam, telt nog 282 branderijen  meer informatie
begin 20e eeuwHet herenhuis Tuinlaan 50 wordt in gebruik genomen als Volksgebouw van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV).  meer informatie
1900De welgestelde mejuffrouw Laura Maas richt commissie De Schiedamse Gezondheidskolonies op met het doel ieder jaar een aantal lichamelijk zwakke kinderen aan te wijzen om elders aan te sterken. Ze brengt veertien Schiedamse kinderen onder bij gezinnen op het platteland en aan zee.  meer informatie
1900Het Gemeenteziekenhuis aan de Laan wordt gemoderniseerd in het kader van de verbouwing die in 1898 werd ingezet  meer informatie
ca. 1900De bedrijfstak van de kurkensnijders maakt een moeilijke periode door omdat de kurkensnijmachine geïntroduceerd wordt.  meer informatie
1900Schiedam telt nog 143 branderijen  meer informatie
ca. 1900Een geliefde wandelroute van veel Schiedammers loopt ten noorden van de Warande, door de Diefhoek en bijbehorende laantjes naar het Hoofd. Via via gaat men dan over de Rotterdamsedijk terug.  meer informatie
1900Stenen stellingmolen De Batavier, gebouwd in 1797 op de Broersvest bij de Rotterdamse Poort, wordt afgebroken tot en met de balie.  meer informatie
1900Cricketclub Hermes gaat het cricketspel, voor het eerst na de oprichting in 1884, ook in competitieverband spelen.  meer informatie
1900De stenen stellingmolen De Hoop, wordt tot en met de balie afgebroken.  meer informatie
1900De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken wordt opgericht en gehuisvest in het Volkshuis aan de Lange Haven. Men onderwijst de vakken knippen, koken, stoppen, verstellen, huishoudkunde, rekenen en lezen.  meer informatie
1900Schaakvereniging De Koning wordt opgericht. Men schaakt in het Volkshuis aan de Lange Haven.  meer informatie
1900Het eerste clubhuis voor cricketclub Hermes wordt aan het Schuttersveld gebouwd.  meer informatie
1-1-1900Schiedam telt 27.081 inwoners. In 1899 werden er 951 mannen en vrouwen geboren, waarvan 15 tweelingen en 9 onecht. Er overleden 498 personen. Als levenloos werden 23 kinderen opgegeven .  meer informatie
9-3-1900De Glasblazers-harmonie Oefening Baart Kunst (OBK) wordt opgericht op initiatief van de heren W.N. Straatmans, H. van Os en K. van Loopik. Men start met 14 leden. De eerste dirigent is Huib van Gent (die dit zou blijven tot 1925).  meer informatie
apr 1900Tot pachter der Buffetten der Sociëteit 'Rotterdamse Diergaarde' is benoemd de heer A. Meijer, kastelein in Musis Sacrum te Schiedam.  meer informatie
13-4-1900De hevige storm, die reeds geruimen tijd woedt, heeft een wiek van de Walvischmolen, boven de as afgebroken. Het gevaarte is over de kap heen geduikeld en met de punt op de straat gekomen. Een stadswerker, in de onmiddellijke nabijheid bezig, komt met den schrik vrij. Het ooievaarsnest in de Vijgesteeg is ook door de storm van den schoorsteen geslingerd.  meer informatie
4-5-1900Verkiezing van een bestuur Schiedam Vooruit. Voorzitter wordt M.C.M. de Groot. Eerste directeur is Loef de Meijer.  meer informatie
4-5-1900De vereniging Schiedam Vooruit wordt opgericht en start met 70 leden. Het doel van de vereniging is o.a. bevordering der bestaande industrieën en bevordering van vestiging van industrieën. Het kantoor is gevestigd op het Emmaplein 32.  meer informatie
15-8-1900Vandaag verjaart de heer J. v.d. Water voor de 101ste maal. De omwonenden in Korte en Lange Achterweg, Laan en Nieuwstraat tonen door het uitsteken van vlaggen met de oude man mee te leven en zijn feestdag mee te vieren.  meer informatie
18-8-1900B en W van Schiedam geven kennis aan de ingezetenen, dat aan W.A. Hoek en zijn rechtverkrijgenden vergunning verleend is tot oprichting van een fabriek tot het ontwikkelen van zuurstof en waterstofgas in het pand aan den Buitenhavenweg no. 46.  meer informatie
sep 1900Er wordt een nieuwe binnenroede gestoken bij molen De Walvisch afkomstig van de Gebr. Pot te Elshout (lengte 26,70 meter), nodig vanwege de roedebreuk in april jl. In de tussentijd heeft men met twee wieken gemalen.  meer informatie
21-9-1900Ter overname aangeboden tegen matige prijs, een schuttersuniform, slechts korten tijd gedragen en zeer goed onderhouden (advertentie)  meer informatie
21-9-1900Drukkerij De Eendracht wordt verplaatst van de Ooievaarssteeg 8 naar West-Frankelandschelaan 14. M.C.M. de Groot is directeur.  meer informatie
21-9-1900De molen De Batavier wordt afgebroken tot op de verdieping onder de balie, zodat Schiedam weldra met nog een afgeknotte zuil zal zijn voorzien.  meer informatie
26-9-1900De Schiedams-Vlaardingse voetbalclub 'Ajax' speelt haar eerste match tegen de Rotterdamsche voetbalvereniging 'Concordia', de kampioen van 1899-1900.  meer informatie
28-9-1900De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk A besluit definitief tot ineensmelting met de Gereformeerde Kerk B. (Zie ook 1 april 1901)  meer informatie
15-10-1900Men begint met het afbreken van het bestaande tramhuisje op de hoek van de Rotterdamsedijk en de Buitenhavenweg. Er zal een nieuw gebouwtje verrijzen dat aan de achterzijde in verbinding zal komen met het café van de heer P.J. Slavenburg (later Het Sterretje), die nu weer het nieuwe tramhuisje onder zijn beheer zal krijgen.  meer informatie
1-11-1900Jan Ravens is 50 jaar tamboer bij de Schutterij. Zijn vader heeft eveneens meer dan 50 jaar als tamboer bij dezelfde schutterij dienst gedaan.  meer informatie
7-11-1900Herdenkingsdienst ter gelegenheid van het feit dat Ds. S.T. Goslinga van de Plantagekerk vijfentwintig jaar predikant is. Onder anderen houdt Ds. D. Ringnalda van de Oosterkerk een toespraak.  meer informatie
dec 1900Gevestigd: Mr. M. Kavelaars, advocaat en procureur, Gerrit Verboonstraat 9 (advertentie).  meer informatie
dec 1900De Staatscourant bevat de koninklijk goedgekeurde Statuten der naamlooze vennootschap Maatschappij 'Oxygenium', alhier.  meer informatie
1901Vestiging van het Telegraafkantoor in het pand Dam 3.  meer informatie
1901Molen De Noord wordt gekocht door P. Treurniet en door hem als bakkersmolen in gebruik genomen.  meer informatie
feb 1901Molen Wilhelmina - voorheen de Washington - wordt verkocht en zal voortaan marmer malen tot magnesiet waarvan in het buitenland kunstmarmer vervaardigd wordt. De heer H. Kok blijft als baas aan de molen verbonden.  meer informatie
mrt 1901De Schiedamsche Winkeliersvereniging adverteert met 'Doet Uw inkopen bij Uw stadgenoten' gericht aan de meer gegoeden én de arbeider.  meer informatie
2-3-1901Het eerste nummer van De Moker verschijnt. Orgaan van de afdeling Schiedam van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij SDAP. Het adres voor redaktie en administratie is voorlopig Noordvest 12. De abonnementsprijs is 13 cents per drie maanden.  meer informatie
24-3-1901Een stadgenoot vangt een hagedisje in het water van de waterleiding.  meer informatie
25-3-1901De heer Jan van de Water, de oudste van Schiedams ingezetenen, overlijdt. Hij bereikte de zeldzame leeftijd van 101 jaar en 7 maanden.  meer informatie
apr 1901Door de heer Julius Johannes Vürtheim Gzn. wordt aan de Raad gevraagd om een concessie voor de aanleg van een paardentram in Schiedam. B en W adviseren in hun pre-advies de gevraagde concessie te verlenen. De aan te leggen lijnen zijn: A. van het station langs Singel, Emmaplein, Broersvest tot de Koemarkt. B. de voortzetting dezer lijn langs Koemarkt, Lange Nieuwstraat en Hoofdstraat tot Hoofdplein. C. Een zijlijn op lijn A. van Emmaplein langs Broersvest, Lange Kerkstraat, Grote Markt, Hoogstraat, Korte Dam tot Beursplein.  meer informatie
1-4-1901De inéénsmelting van de Gereformeerde kerken A en B tot de Gereformeerde kerk van Schiedam is een feit: de eerste kerkenraadsvergadering wordt in de Oosterkerk gehouden  meer informatie
23-4-1901Ledenvergadering van de industriebevorderingsvereniging Schiedam Vooruit (Schiedampromotie!) in de kleine zaal van Musis Sacrum. Het bestuur onder leiding van voorzitter M.C.M. de Groot en Loef de Meijer, secretaris deelt mee dat door de vereniging een reclamebord zal worden geplaatst bij het treinstation alhier aan de noordzijde van de baan. Het is in de kleuren met gouden omlijsting bewerkt en stelt voor het panorama van Schiedam, genomen van de spoorbrug.  meer informatie
20-7-1901Er woedt een hevige brand in stoombranderij De Kraton van Th.C. Melchers aan de Noordvestsingel. Brand ontstaat waarschijnlijk door het springen van een peilglas van een spirituskolom. De fabriek brandt geheel af en de vonken slaan over naar molen De Palmboom die, door de wind gedreven, de molen vlam doen vatten. Ook deze gaat verloren.  meer informatie
10-8-1901In de branderij van J.H. Ris aan de Zijlstraat ontstaat brand die vermoedelijk ontstaat op de zolder aan de achterzijde van het pand dat door andere fabrieken en woonhuizen is omringd.  meer informatie
30-9-1901Oprichting van de NV Schiedamse Tramweg Maatschappij door de heer J.J. Vürtheim Gzn. na aanvaarding door hem van de gemeentelijke concessie op 5 mei 1901. Startkapitaal f. 80.000,- in aandelen. De lijn per paardentram wordt: Station-Hoofdplein.  meer informatie
26-11-1901De gemeenteraad besluit morrend aan A.F. Smulders te Utrecht (motoren- en scheepsbouwindustrie) een stuk grond te verkopen ten oosten van de Voorhaven voor f. 1,50 per m2. Men vindt de prijs eigenlijk veel te laag. Raadslid M.C.M. de Groot vindt dat ook maar wijst op de voordelen van een nieuw bedrijf in Schiedam.  meer informatie
1902Stenen stellingmolen De Ploeg, gebouwd in 1782 in de Hoofdstraat tegenover de Fabrieksstraat en gebruikt als pelmolen, wordt afgebroken.  meer informatie
1902De laatste torenwachter van Schiedam, de heer J.J. Baanvinger, die deze functie uitoefende vanaf 1876, krijgt ontslag. Zijn taak wordt overgenomen door een nachtelijke alarmcentrale die is ingesteld door de Nederlandse Bell Telefoon Mij.  meer informatie
1902Oprichting van de Gemengde Arbeiders Zangvereniging Excelsior.  meer informatie
1902De firma A.F.Smulders levert een baggermolen aan 'The River Wear Commission' in Engeland.  meer informatie
8-1-1902Johannes Heijkamp, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht en eerder pastoor van Schiedam in de periode 1858-1874, overlijdt te Utrecht.  meer informatie
27-4-1902Ook in Schiedam is de weerstand tegen alcoholgebruik groeiende hetgeen blijkt uit de oprichting van de Nederlandsche Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken, afdeling Schiedam.  meer informatie
14-7-1902Op de Koemarkt wordt begonnen met de aanleg van de rails voor de paardentram.  meer informatie
28-8-1902In zaal Patrimonium in de Tuinlaan wordt de Coöperatie Door Eendracht Sterker (DES) opgericht (hoewel deze naam pas vanaf 1908 werd gebezigd). De eerste bestuursleden zijn: M.C.M. de Groot, C.L. Moerman, J. Stegman, A. Dirks, J.L. Hilkhuysen.  meer informatie
18-9-1902De paardentram rijdt de eerste rit van het Station naar het Hoofd(plein). Passagiers zijn de burgemeester en de wethouders, commissarissen van de maatschappij en de pers. Ook is er een gratis rit voor de Schiedamse weeskinderen. Een rit kost niet meer dan 5 cent, hetgeen voor velen toch nog erg duur is..  meer informatie
22-9-1902De pas opgerichte Coöperatie DES (Door Eendracht Sterk) bezorgt het eerste brood aan de leden, uit de pas aangekochte brood- en banketbakkerij (voorheen van Goemans) aan de Kethelstraat.  meer informatie
21-10-1902De Gemeenteraad besluit om als proef voor één jaar, een Gemeentelijk Arbeidsbureau in te stellen, onder te brengen in het voormalig telegraafkantoor in het Beursgebouw. Dit is de eerste maal dat in Nederland de overheid de arbeidsbemiddeling zelf ter hand neemt.  meer informatie
4-12-1902Het pand Lange Haven 131 wordt door de vereniging 'Het Volkshuis' aangekocht om te dienen als onderkomen voor de activiteiten.  meer informatie
9-12-1902Op initiatief van M.C.M. de Groot wordt de eerste arbeidsbeurs in ons land geopend.  meer informatie
1903Stenen stellingmolen De Washington (sedert 1898 Wilhelmina genaamd) staande op de Broersvest tegenover het Emmaplein, wordt afgebroken.  meer informatie
7-3-1903Oprichting van Onder Ons, vereniging van leerlingen van de HBS.  meer informatie
24-4-1903Een felle Noordwesterstorm geselt al dagenlang de kale polders van Kethel. Regen en hagel kletteren neer. De storm stuwt het water uit grote delen van het Westland door de Schie en de Poldervaart en veroorzaakte een ongewoon hoge waterstand. Toch blijven de gemalen nog werken. ‘s Middags tussen 4 en 5 uur luiden de kerkklokken van de RK Jacobuskerk en de oude dorpskerk van Kethel op een ongewoon tijdstip. De kade van de Poldervaart in de Noord-Kethelpolder begeeft het over een lengte van ongeveer 40 meter en met donderend geraas kolkt zo’n zeven miljoen m3 water de polder in.  meer informatie
16-5-1903Voor de paardentram worden 2 open rijtuigen geleverd door Beijnes.  meer informatie
8-7-1903Oprichting van de HAV-bank (Hollandse Algemene Verzekerings Bank) door G.W. van Bergen Walraven. Vestiging in een pand aan de Vismarkt.  meer informatie
1904De stadswaag verhuist van de voormalige doopkapel naast de Grote of St. Janskerk, naar Korte Haven 131-133. Het gebouw aan de Lange Kerkstraat blijft echter Waag heten.  meer informatie
1904Oprichting van de Gymnastiekvereniging THOR. Voorlopig is er alleen een mannenafdeling.  meer informatie
1904De "Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw Musis Sacrum c.a." wordt opgericht.  meer informatie
1904Oprichting van de 'Eerste Schiedamse Begrafenisvereniging'.  meer informatie
1904De zeven ramen in de zuidgevel van de Grote Kerk worden gerestaureerd met o.a. verandering van de traceringen. Men gebruikt gekleurd matglas in lood.  meer informatie
22-2-1904De Schiedamsche Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding THOR wordt opgericht. De afkorting betekent zoveel als 'Tot Heil Onzer Ribbenkast'.  meer informatie
10-3-1904De Boerenleenbank in Kethel wordt gesticht en begint met 67 leden. De eerste kassier is Th.H. Saraber (1904-1912), hoofdonderwijzer van de RK Jacobusschool.  meer informatie
8-5-1904Voetbalvereniging Excelsior, later Schiedamse Voetbal Vereniging (SVV) wordt opgericht door Antoon en Arie Hoorman, Jan Post en Jan Vlug. Nog dezelfde dag sluiten Jan en Izaäk Bras en Nico in 't Hol zich aan. Jan Post wordt voorzitter.  meer informatie
15-10-1904Zowel in Schiedam als Vlaardingen wordt door de glasblazers gestaakt uit protest tegen een nieuwe loonregeling die tot een daling van het weekloon zou leiden..  meer informatie
15-10-1904De RK Kiesvereniging 'Recht, Plicht en Orde' besluit toe te treden tot de Nationale Bond van Centrale Katholieke Kiesverenigingen.  meer informatie
26-10-1904Alle Katholieke glasblazers en personen werkzaam in de eraan aanverwante bedrijven worden opgeroepen ter vergadering; 38 personen geven zich op als lid van de nieuw opgerichte vereniging van glas- en aardewerkers "God en ons recht".  meer informatie
30-10-1904De glasblazers staken nog maar de ovenisten gaan weer aan het werk. Glasfabriek de Schie koopt wagonladingen flessen in het buitenland.  meer informatie
6-11-1904Bij de Schiedamsche Officieren Vereniging rijzen problemen als gevolg van de organisatiestructuur. Er zijn te weinig activiteiten waardoor er ook financiële perikelen ontstaan.  meer informatie
9-11-1904De glasfabrikanten willen praten met de arbeidersbonden over de huidige staking van de glasblazers. Voor ondersteuning van de stakers rouleren intussen intekenlijsten door de stad.  meer informatie
jul 1905A.F. Smulders begint met het neerzetten van fabriek- en kantoorgebouwen op het terrein naast Stearine-Kaarsenfabriek Apollo aan de Nieuwe Waterweg die in 1901 werd verworven voor fl. 1,50 per m2f.  meer informatie
jul 1905A.F. Smulders begint een scheepswerf in Schiedam die later bekend wordt als de werf Gusto.  meer informatie
8-11-1905Ds.D. Ringnalda van de Gereformeerde Kerk vertrekt uit Schiedam wegens een aangenomen beroep naar Den Haag.  meer informatie
dec 1905De prijs voor een rit met de Stadspaardentram van de Koemarkt naar het Hoofd, of van de Koemarkt naar het Station bedraagt 5 cent. De rit van het Station naar het Hoofd kost 7,5 cent.  meer informatie
1906Na lang delibereren worden de nieuwe gevangenis en kantongerecht geopend in de Schoolstraat 12. Vóór die tijd waren die, veel te klein en onhygiënisch, gevestigd in het stadhuis op de Grote Markt  meer informatie
1906Oprichting van de Vereniging: 'Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken'.  meer informatie
1906De werf van A.F. Smulders heeft ruim 650 werknemers in dienst.  meer informatie
1906Na jarenlange discussie besluit de gemeenteraad tot afschaffing van de jaarlijkse kermis.  meer informatie
1906De Gemeente Schiedam besluit een driekoppige 'Commissie van Administratie en Beheer over het Stedelijk Museum' in te stellen.  meer informatie
1906Voetbalvereniging Excelsior wijzigt de naam in Voorwaarts (wordt later SVV!)  meer informatie
1906De HAV-bank (Hollandse Algemene Verzekerings Bank), opgericht door G.W. van Bergen Walraven, verhuist van de Vismarkt naar het pand Lange Haven 105.  meer informatie
15-1-1906Bij Koninklijk Besluit wordt Dr. M.A. Brants benoemd tot burgemeester van Schiedam. Tot dan was hij burgemeester van Zelhem.  meer informatie
25-3-1906Ds. J.F. Jonkers van Giessen-Oudekerk en Giessen-Nieuwkerk wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Schiedam door ds. S.T. Goslinga.  meer informatie
7-4-1906De afdeling Schiedam van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) herdenkt dat zij in 1899 geleden werd opgericht. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de onderafdeling Kunst en Strijd.  meer informatie
16-10-1906Oprichting van de Oranje Vereniging.  meer informatie
17-12-1906De stoomtram van Rotterdam naar Schiedam v.v. wordt geëlektrificeerd en voortgezet als lijn 8.  meer informatie
1907De stomp van stenen stellingmolen De Eendracht, gebouwd in 1778 in opdracht van enige branders op de Broersvest bij het Herenpad als moutmolen, in 1906 al tot en met de balie afgebroken, wordt nu geheel verwijderd.  meer informatie
1907De 28-jarige typograaf Piet de Bruin, vakbondsman en redacteur van het blad De Moker en sinds 1901 lid van de SDAP, wordt in de gemeenteraad gekozen  meer informatie
1907W.A. Hoek vestigt aan de Buitenhavenweg een kleine fabriek.  meer informatie
19-2-1907De gemeenteraad gaat accoord met een voorstel van B en W om de gronden langs de Nieuwe Maas te kopen voor fl. 1698. Het gaat om de percelen land op de rechteroever van de Maas - tussen het waterleidingbedrijf en de Voorhaven die op grond van een beschikking van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid (in resp. 1897 en 1905) al door de gemeente waren voorzien van allerlei kunstwerken zoals dammen en kribben, ed.  meer informatie
april 1907Meester Willem Brouwer van school E aan de Buitenhavenweg overlijdt.  meer informatie
9-7-1907Bij Koninklijk Besluit wordt de Schutterij opgeheven en de sportclub Hermes neemt het Schuttersveld over dat al vanaf 1884 door de cricketclub werd gebruikt  meer informatie
31-8-1907Koninginnedag, voor het eerst georganiseerd door de in 1906 opgerichte Oranje Vereniging, wordt in Schiedam uitbundig gevierd  meer informatie
1-12-1907Willem Elsschot, pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder (1862-1960), werkt van 1 december 1907 tot 31 augustus 1911 als hoofdcorrespondent op de werf Gusto in Schiedam als handelscorrespondent. Dat bedrijf zal later model staan voor de General Marine and Shipbuilding Company in zijn boek Kaas. Een oudere collega bij Gusto, mejuffrouw Van der Tak, stimuleert hem de kleurrijke verhalen die hij vertelt, op papier te zetten. Hij woont in Rotterdam.  meer informatie
22-12-1907De Coöperatie DES opent in de Kethelstraat de eerste winkel.  meer informatie
1908De Gemeenteraad besluit tot opspuiting met baggerspecie afkomstig uit de Waalhaven te Rotterdam, van 70 ha. oeverterrein langs de Maas (in de 'de laaggelegen grienden, riet- en bieslanden met de kronkelende kreekjes, tot roeitochtjes uitnodigend'). Tevens besluit men op het oostelijk deel tijdelijk volkstuinen aan te leggen en op het overige een bos van 56 ha dat de naam Sterrebos krijgt (naar de vorm van de lanen en wandelpaden).  meer informatie
1908Het Kantongerecht verlaat het oude gebouw aan de Schoolstraat/Warande en neemt intrek in het herenhuis Lange Haven 65.  meer informatie
1908Restauratie van de 7 ramen in de noordgevel van de Grote Kerk waarvoor zgn. cathedraal glas wordt gebruikt. De traceringen worden gevuld met gekleurd glas. In het tweede raam is het wapen van Schiedam opgenomen. In het vijfde het wapen van Zuid-Holland. Het geheel is naar ontwerp van glazenier Gips.  meer informatie
1908De 'Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken', verhuist van de Lange Haven naar een nieuw schoolgebouw in de Prins Mauritsstraat.  meer informatie
1-2-1908Onderzoek naar oprichting van een (tweede) Schiedamse IJs-Vereniging door een commissie onder voorzitterschap van H.B.E. Blaisse.  meer informatie
11-3-1908Het Kantongerecht aan de Lange Haven 65 wordt in gebruik genomen.  meer informatie
8-5-1908J. Stokhof start met zijn eenmansbedrijf 'Bode op Rotterdam'.  meer informatie
27-8-1908B en W stellen de gemeenteraad voor om de opgespoten gronden in de Zuidergors aan de Nieuwe Maas in cultuur te brengen. Hiervoor is een krediet van fl. 3300,-- nodig  meer informatie
15-9-1908De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken start in het nieuwe gebouw aan de Sint Liduinastraat met 51 leerlingen. De gemeenten Kethel en Spaland, Overschie alsmede het Rijk hebben bijgedragen in de kosten.  meer informatie
25-9-1908De Schiedamse IJs Vereniging wordt opgericht met een aantal van 37 leden. Het bestuur wordt gevormd door Mr. Lodder, Arn. Zoetmulder, Dr. Endtz, de heer H.B.E. Blaisse en de heer Bosselaar.  meer informatie
25-9-1908Zevenendertig liefhebbers van de schaatssport verenigt in de Schiedamsche IJsvereniging huren op het Zuidergors een terrein van 160 bij 120 meter dat op voorwaarde van de gemeente kosteloos toegankelijk moet zijn. Leden en begunsigers betalen f. 1,50 per jaar.  meer informatie
oktober 1908Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van een industrieterrein bewesten de Spuihaven met baggerspecie uit de Waalhaven. Er werken voornamelijk werklozen aan onder leiding van de Gemeentelijke Plantsoenendienst. Ruim 3500 bomen en 200.000 struiken worden geplant en er komt 6.588 meter wandelweg. Het terrein wordt dus vooralsnog gebruikt als wandelgebied en wordt bekend als het Sterrebos. Men mag er alleen wandelen als men in het bezit is van een door de gemeente verstrekte wandelkaart  meer informatie
26-10-1908De verbruikersvereniging gaat Coöperatieve Bakkerij en verbruikersvereniging Door Eendracht Sterk (DES) heten.  meer informatie
1909Zalmvisserij Prins Hendrik is gevestigd aan de Nieuwe Maas tussen de Wiltonhaven en de monding van de Poldervaart. De staat geeft het terrein in pacht aan een aantal zalmvissers. De gemeente Schiedam was daar overigens niet blij mee omdat men vreesde dat hiermee de gemeentelijke havenplannen gevaar zouden lopen  meer informatie
1909In het voetbalseizoen 1909-1910 verandert de naam van de voetbalvereniging Voorwaarts in Schiedamsche Voetbal Vereniging (SVV).  meer informatie
1909Het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) wordt gebouwd aan de Westvest, hoek Walvisstraat, naar ontwerp van architect prof. H.J. Evers.  meer informatie
1909De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) opent een melkfabriek aan de Hoogstraat (bij de afrol).  meer informatie
1909Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana schenkt het Hervormd Weeshuis een gebrandschilderd raam aan de Grote of St. Janskerk dat onder de naam 'Julianaraam' in de zuidmuur van de kerk wordt geplaatst. Het raam is naar ontwerp van glazenier Johannes Willem Gips.  meer informatie
1909Het open zwembad in het Spuikanaal wordt wegens bouwvalligheid afgekeurd. Start van de aanleg van een nieuw (openlucht)zwembad aan de West Frankenlandsedijk. Afmeting wateroppervlak: 50x60 meter. De kosten bedragen f. 7500,--Met een schutting zullen de bassins voor mannen en vrouwen gescheiden worden.  meer informatie
1909Schiedammer A. Fontijne richt een bedrijf op voor reparatie van machines (later bekend als de NV Machinefabriek A. Fontijne).  meer informatie
1909Als eerste gemeente in Nederland verhuurt de gemeente Schiedam 38 stuks zgn. 'Arbeiderstuinen' gelegen tussen de Oude en de Nieuwe Spuihaven. Elke tuin is 900-1200 m2 groot en te huur voor arbeiders á f. 4,- per tuin per jaar.  meer informatie
1909Om de collectie van majoor Visser in het nieuwe Stedelijk Museum, gevestigd in de Sint Jorisdoelen, aan het publiek te kunnen tonen, is een conciërge aangesteld. Op woensdagmiddag is de verzameling daar nu te bekijken.  meer informatie
apr 1909De aanleg van het Sterrebos, gestart in 1908, is gereed. Het bos is 56 hectare groot en de hoofdweg in het bos, (later) bekend als de Kilometerlaan, is 1100 meter lang en loopt van het boswachtershuis ter hoogte van de Rubenslaan hoek Julianalaan naar de Nieuwe Maasoever (de Maaskant).  meer informatie
8-4-1909B en W berichten de directeur van gemeentewerken geen bezwaar te hebben tegen de huur van de arbeiderstuin in het Sterrebos door A. van de Hamer uit de Pernissestraat 7 voor de resterende jaarhuur van de vorige huurder, W. van Dijk,  meer informatie
24-4-1909De directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij biedt de Gemeentewerken van de gemeente Schiedam aan om gratis de vissoort goudwinde in de openbare vijvers van Schiedam uit te zetten. Wel wil hij dan o.a. weten hoe diep de vijvers zijn, welke planten er in groeien en of er snoeken in voorkomen. De vissen zijn afkomstig uit de kwekerijen in Vaassen.  meer informatie
27-4-1909Gemeentewerken reageert op de aanbieding van de Heidemaatschappij om gratis vissen voor de openbare vijvers te leveren, met het verzoek om honderd goudwinden uit te zetten in de vijver in de Plantage. Er zitten er nog ca. 60 in van de honderd stuks die eerder bij hen tegen 12,5 cent per stuk door de gemeente werden gekocht...  meer informatie
1-5-1909In de Oosterkerk wordt een dankdienst gehouden ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana op 30 april jl.  meer informatie
1-5-1909Het verzoek van de Vlaardingse handelaar in aardappelen en fruit om varkens te mogen houden in het Sterrebos wordt door de directeur van Gemeentewerken afgewezen omdat de beesten andere huurders (van familie- en arbeiderstuinen, ed.) schade kunnen berokkenen. Bovendien scheppen ze een precedent.  meer informatie
25-5-1909A. Valk uit de Laurens Costerstraat 26, huurder van een 'arbeiderstuin' en sinds kort werkend in Delft zodat hij geen voldoende vrije tijd meer heeft, vraagt de directeur van Gemeentewerken of hij zijn tuin mag laten gebruiken door J. Struijk uit de Hoofdstraat 179 die op de Stearinekaarsenfabriek Apollo werkt. De directeur beschikt gunstig.  meer informatie
29-5-1909Ter bewaking van het Sterrebos wordt A. A. de Graaf als boswachter aangesteld. Hij krijgt een bijbehorende woning. Tevens wordt vastgesteld dat men in het bezit van een wandelkaart moet zijn om in het bos te mogen lopen. Deze kaart is gratis bij de gemeentesecretarie af te halen.  meer informatie
18-6-1909Tuinman S. Rorije wordt heden door B en W benoemd tot bediener van de waterschuif in de Korte Haven per 1 juli a.s..  meer informatie
1-7-1909De gemeenteraad besluit dat Schiedam op termijn een deel van zijn grondgebied zal afstaan aan Rotterdam ten behoeve van de aanleg van de Merwehavens. In ruil ontvangt de stad 'eeuwigdurend' gratis drinkwater omdat ook de watertoren gesloopt moet worden.  meer informatie
19-9-1909H.C. Waalwijk van Doorn uit de Mathenesserstraat 7, verzoekt B en W zijn huur van de Groenedijk, gehuurd van 1905 tot 1912, eerder te mogen beëindigen omdat de huurbetaling hem zwaar valt.  meer informatie
23-9-1909De directeur van Gemeentewerken adviseert B en W om niet in te gaan op het verzoek van H.C. Waalwijk van Doorn om de huur van de Groenedijk te beëindigen. Dat verzoek was in 1908 ook door hem gedaan en toen geweigerd. De directeur wijst B en W er op dat er twee boren zijn en dat de gemeente dus geen geld zal verliezen.  meer informatie
25-9-1909De directeur van Gemeentewerken heeft geen bezwaar tegen het verzoek van de heren H. de Smits en C. Paardekooper om hun arbeiderstuin (nr. 10 en nr. 20) nog één jaar te huren én om er een tuinhuisje van maximaal 2 vierkante meter op te zetten vermits dat er alleen tuinmateriaal in opgeborgen wordt.  meer informatie
30-9-1909B en W negeren het advies van de directeur van Gemeentewerken en ontheffen H.C. Waalwijk van Doorn per 1 oktober a.s. om de verplichting tot huur van de Groenedijk voort te zetten.  meer informatie
1-10-1909Oprichting van de Gusto's Muziekvereniging. Dirigent is J.K.C. Karsseboom.  meer informatie
8-11-1909Jacob de Groot in de Beijerlandsestraat 36, ontvangt van de gemeente een gunstige beslissing op zijn verzoek om op zijn voor vijf jaar gehuurde perceel nr. 36 in het Sterrebos, een houten schuur te mogen neerzetten waarin twee paarden worden gestald. Daarin is wel de voorwaarde verbonden dat hij bij beëindiging van de huur het stuk grond weer in de oorspronkelijke staat heeft teruggebracht.  meer informatie
8-11-1909Namens de Fabriek voor Chemische Produkten verzoekt A. ter Horst een stuk land op het meest westelijk deel van het Zuidergors te mogen huren voor f. 100.= per hectare met het recht om de grond ook te kunnen omzetten in erfpacht.  meer informatie
17-5-1913Dr. E.J.M. (Eduardus Joannes Maria) Nolet, overlijdt na een langdurig ziekbed in zijn woning aan de Lange Haven De ongehuwde oud-geneesheer-directeur van het stadsziekenhuis aan de Laan in de periode 1884-1899, de bekende Dr. E.J.M. Nolet, overlijdt in zijn woning aan de Lange Haven. Bij testament legateert hij aan het RK Parochieel Armbestuur f. 20.000,--, aan het RK Weeshuis 20.000,--, aan het St. Liduinagesticht 20.000,--, aan de St. Willibrordusstichting 20.000,--, aan de St. Vincentius Vereniging 5.000,--, aan de Diaconie der Ned.Herv.Gemeente 5.000,--, aan de Diaconie der Gereformeerde Gemeente 2.000,--, aan het Armbestuur der Oud Bisschoppelijke Clerezy 1.000,--, aan het Ondersteuningsfonds voor hulpbehoevende leden der Maatschappij ter bevordering van de geneeskunde 2.000,-- en voor de bouw van een RK Ziekenhuis 300.000,-- bestaande uit rentegevende effecten.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam